1787. Ny version af Wiberg-Larsens bog, 1981. Tilpasset til de ...

byholmvej3.dk

1787. Ny version af Wiberg-Larsens bog, 1981. Tilpasset til de ...

UDDRAG AF SKIFTEBREVE

FRA

BORNHOLMS SØNDER HERRED

1781-1787.

B. Wiberg-Larsen

København

1981

Tilpasset, Feb. 1999

Helsinge

John G. Christensen

1


FORORD

I Landsarkivet for Sjælland m.m. forefindes, for så vidt angår skifteprotokoller for Bornholms sønder herred,

protokoller for årene 1761-62, 1790-1806 (1 bind) og 1762-1782 (1 bind).

Det seneste skiftebrev, der er indført i protokollen 1762-82, er dateret 30/9 1782, det tidsmæssigt nærmest

efterfølgende - i protokollen 1761-62, 1790-1806 - er påført datoen 12/2 1790. Der er således med hensyn

til de i protokollerne gengivne skiftebreve en lakune på henved 8 1/2 år.

denne baggrund får det særlig betydning, at der i Landsarkivet tillige er opbevaret - i en pakke -

koncepter til skiftebreve, som vedrører dødsboer i sønder herred og bærer datoer inden for tiden 29/1 1781

- 21/3 1887 samt datoerne 27/2 og 3/3 1802.

En gennemgang af den pågældende pakkes indhold har ført til, at der af koncepterne til de skiftebreve, som

ikke findes indført i skifteprotokollerne, er uddraget de oplysninger, som er gengivet på de efterfølgende

sider. Der er - ud over oplysninger om afdes bopæl på dødstidspunktet - medtaget, hvad der i

skiftebrevene er anført om afdes efterladte (eller tidligere) ægtefælle samt børn eller andre arvinger;

desuden er der - idet vægten er lagt på de oplysninger, som er skønnet at kunne være af værdi til belysning

af slægtmæssige sammenhænge hovedsagelig alene anført: navne m.v. på lavværger, værger, curatorer

etc. samt for så vidt angår selvejer- og vornedegårde forkomne datoer for de købebreve og skøder, ved hvilke

gårdene måtte være erhvervede.

OBS.

Disse skiftebrev er indscannet af Jesper Vang Hansen. Som jeg igen har tilpasset til det øvrige arbejde

jeg har lavet omkring skifeprotokoller på Bornholm.

Nr.1.

1782 2/5

Hans Larsen 23. Sg. Bodilsker, Kirkeværge

Kierstine Olsdatter. Lavværge: Niels Pedersen, 13. Vg. Bodilsker.

1 søn. 4 døt.

A: Ole Hansen Kiøler, f. 1777. Værge: Hans farbroder Michel Bærildsen, 2. Sg. Bodilsker.

B: Boel Hansdatter, f. 1781. ( 9. Mdr.). Værge: Peder Hansen på Kjørnebygården, 6. Sg. Poulsker.

C: Annike Hansdatter, f. 1762. Værge: Mogens Mogensen Munk, 10. Sg. Østerlars.

D: Kierstine Hansdatter, f. 1764. Værge: nævnte Peder Hansen.

E: Susanne Hansdatter, f. 1769. Værge: Lars Andersen, på 45. Sg. Rutsker.

Vedr. 23. Sg. Bodilsker. Skøde 12/8 1758 fra enkens

fader, Ole Pedersen Munch til nu afde mand og enken. I

øvrigt: Afdøde var værge for Marthe Olsdatter - efter

ordre af 9/10 1759; hun arvede 28/6 1758 moderen

Susanne, Ole Pedersen Munchs enke, og 5/9 1761 faderen

Ole Pedersen Munch, 23. Sg. Bodilsker ~ Afdøde var

brodersøn af Peder Hansen i Nexø, der 7/4 1773 gav ham

skøde på en gård i Nexø.

Nr. 2.

1783 20/2

Jacob Bendtsen, Snogebæk, Poulsker.

Ellen Olsdatter . Lavværge: Hans Mortensen, 17. Sg. Poulsker.

3 brødre, 3 søstre, 1 ½ søster.

A: Peder Bendtsen, død. 4 søn.

1: Niels Pedersen, myndig, gift, Snogebæk.

2: Bendt Pedersen, myndig, Snogebæk.

3: Hans Pedersen, myndig, Snogebæk.

2


4: Peder Pedersen, har været borte fra landet, sejlet, skal være død for 2-3 år siden; ikke efterladt

livsarvinger.

B: Jens Bendtsen, Snogebæk, død. 1 søn. 3 døt.

1: Bendt Jensen Møller, myndig, bopæl Nexø; p.t. til søs. Værge: Svogeren Jens Haagensen.

2: Mette Jensdatter g.m. nævnte Jens Haagensen, Udb. 5. Vg.g. Poulsker.

3: Karen Jensdatter g.m. Niels Jensen, udb. på 33. Sg.g. Poulsker.

4: Annike Jensdatter, f. 1754, tjener, København: Værge: ½ bror Jens Due, Snogebæk.

C: Nicolaj Bendtsen, udb. på Kannikegårdens grund, Bodilsker.

D: Elne Bendtsdatter, død, var g.m. Jens Jensen Piil, udb. på 7. Vg. grund, Poulsker, også

død. 2 søn, 2 døt.

1: Bendt Jensen Piil, udb. på Balke, Bodilsker.

2: Niels Jensen Piil; blev for 17 år siden arresteret, rømte fra Nexø vagt, og siden da har ingen

hørt fra ham eller hans hustru, som også forlod landet.

3: Kierstine Jensdatter, gm. ? ?, skrædder. København. Værge: Niels Jensen, udb. 33.

Sg. grund, Bodilsker.

4: Dorte Jensdatter, f. 1753. Værge: Morbror, Nicolaj Bendtsen.

E: Kirstine Bendtsdatter, København, enke. Værge: ? Pedersen, Snogebæk.

F: Anne Bendtsdatter, gm. ? ?, København. Værge: Jens Haagensen.

G: Lisbeth Bendtsdatter, g.m. Jep Madsen, udb. ved Kirkemarken, Pedersker.

Nr. 3.

1783 21/2

Anne Mogensdatter, hus på smålyngen, Pedersker.

Hans Nielsen, udb.

2 søn. 2 døt.

A: Niels Hansen, myndig, boende i hus på Kongens mark, Pedersker.

B: Mogens Hansen, myndig, hos faderen.

C: Kirstine Hansdatter, f. 1753. Værge: Faderen, tilsynsværge hendes mødrene frænde Peder

Sadsersen, udb. Højlyngen, Åker.

D: Ingebore Hansdatter, gm. Anders Pedersen, udb. Pedersker.

Nr. 4.

1783 3/7

Bodel Hansdatter, 9. Sg. Ellesgårds grund, Åker

Hans Ipsen, udb.

2 døt.

A: Kirstine Hansdatter, f. 1780

B: Karen Hansdatter, f. 1783. ( 9 uger.)

Værge: Far. Tilsynsværge: Morbror, Jep Hansen på 45. Sg.g, Åker og farbror, Lars Ipsen,

udb, 32.Sg. grund, Åker.

Afdødes moder: afg. Bodel, Hans Mortensens, Åker efter hvem skifte 25/6 1768.

Nr. 5.

1783 5/7

Kirstine Madsdatter 12. Vg. Frigård, Poulsker.

Peder Pedersen Ridder

3 søn. 3 døt.

A: Mads Koefod Pedersen Ridder, f. 1763.

B: Hans Kofoed Pedersen Ridder, f. 1775.

C: Christian Peder Pedersen Ridder, f. 1779.

D: Anne Catharine Pedersdatter Ridder, f. 1766.

E: Catharine Kirstine Pedersdatter Ridder, f. 1769.

F: Johanne Pedersdatter Ridder, f. 1772

Værge: Far. Tilsynsværge: Morbrødre: Jens Kofoed, 3. Vg. Pedersker og Nicolaj Kofoed,

2.Vg. Pedersker

Vedr. 12 Vg.: Auktions-købebrev udstedt til enkemanden 30/10 1764 (auktion 28/2 1764).

Nr. 6.

1783 4/7

Lasse Hansen Udb., døde i hus på Kongens mark, Sømarken, Pedersker.

Gundel Jensdatter. Lavværge: Hans Absalonsen Kofod, 18. Sg. Pedersker.

2 søn. 1 dat.

A: Jens Lassen, f. 1768. Værge: Søskendebarn, Hans Mortensen, udb. Sømarken, Pedersker.

B: Hans Lassen, f. 1773. Værge: Søskendebarn Jørgen Hansen, Åkirkeby.

3


C: Margarethe Lassesdatter g.m. Rasmus Rasmussen, "her i Huset"

Tilsynsværge: for de umyndige, disses søskendebarn, Rasmus Mortensen, Sømarken,

Pedersker.

I øvrigt: Kontrakt af 30/7 1768 mellem enkens moder, Kirstine Pedersdatter og nu afde

mand angående undentag for nævnte moder.

Nr. 7.

1783 4/7

Niels Pedersen, Kongens mark, Smålyngen, Pedersker.

Kirstine Hansdatter. Lavværge: Hans Jensen, 30. Sg. Pedersker.

3 søn. 4 døt.

A: Peder Nielsen, f. 1764. Curator: Jens Ibsen, 25. Sg. Pedersker.

B: Hans Nielsen, f. 1772. Værge: nævnte Hans Jensen.

C: Lars Nielsen, 1776.

D: Karen Nielsdatter, 1758.

Værge: nævnte Herluf Ipsen, 12. Vg. Bodilsker.

E: Mette Nielsdatter, f. 1760.

F: Borrithe Nielsdatter, 1767.

Værge: Hans Hansen, Snogebæk.

G: Kirstine Nielsdatter, 1772. Værge: Esber Sørensen, udb. Smålyngen, Pedersker.

I øvrigt: Afdøde har været værge for en broder, Peder Pedersen, nu myndig.

Nr. 8.

1783 7/7

Bergite Pedersdatter, 35. Sg. Kjøllergaard, Bodilsker.

Bendt Olsen Kiøller.

3 søn. 1 dat.

A: Ole Kiøller, f. 1768.

B: Peder Kiøller, f. 1769.

C: Rasmus Kiøller, f. 1773.

D: Sisselle Kiøller, f. 1771.

Værge: Far. Tilsynsværge: afdes fuldbroder, Jens Pedersen Gadegaard, Nexø

Vedr. 35. Sg.:

Skødebrev dateret 22/5 1678, hvorved gården er tilskødet enkemandens forfædre; er

siden gået i arv. I øvrigt: Skiftebrev af 13/4 1767 efter enkemandens fader, Ole Kiøller.

Enkemanden værge for Mauritz Bendtsen med hensyn til arv for denne efter faderen

Bendt Mauritzen, 30. Sg. Bodilsker, ved skifte 7/9 1772, samt for arv 24/1 1780 efter

halvbroderen, ungkarl Peder Hansen, som døde på 30. Sg. Bodilsker, og endelig for

arv efter halvsøsteren Kierstine Hansdatter, udb. Anders Andersens hustru på 33.

frikøbte hus på Sømarken, Pedersker. Enkemanden tillige værge for Jens Josephsen

med hensyn til denne arv 21/9 1773 efter faderen Joseph Rasmussen, 24. Sg.

Bodilsker.

Nr. 9.

1783 8/7

Sisselle Andersdatter, 14. Sg., Ellet, Bodilsker

Esper Pedersen

1 søn. 2 døt

A: Anders Christopher Espersen, f. 1783. ( 8 uger. )

B: Karen Esbersdatter, f. 1776.

C: Sisselle Esbersdatter, f. 1780.

Værge: for samtlige børn faderen; tilsynsværge: afdes fuldbroder Christopher Andersen,

37. Sg., Bodilsker, og afdes søstermand, sandemand Anders Sandersen, 29. Sg.

Bodilsker.

Vedr. 14. Sg.: Købebrev af 10/3 1772 fra enkemandens fader, Peder Jensen;

undentagskontrakt af 17/3 1772 for faderen og dennes hustru Kierstine Mogensdatter.

Nr. 10.

1783 15/9

Peder Ipsen, 11. Vg. Lille Skrædergaard, Pedersker.

Anne Jensdatter. Lavværge: Peder Koefoed, 12. Sg., Pedersker.

3 søn. 3 døt.

A: Jens Pedersen, 1772. Værge: Afdødes frænde, Gregers Haagensen, 19. Sg. Åker

B: Jep Pedersen, 1774. Værge: Afdødes pårørende Lasse Hansen, 23. Sg., ved Broen, Åker.

4


C: Peder Pedersen, f. 1779 (siden Jul). Værge: afdes søskendebarn Jens Pedersen, 12.Vg.

Piberegaarden, Åkirkeby.

D: Kirstine Pedersdatter, 1769. Værge; Afdødes søsk.barn, Ole Olsen Sonne, Løjtnant, 7. Vg. Egeby,

for 0. 0. Sonne mødte dog enkens broder, Jens Jensen, 23. Sg. Gadegaard,

Pedersker.

E: Karen Pedersdatter, 1778. Værge: afdes næstsøskendebarn, løjtnant Hans Olsen Sonne, 19. Sg.

Randkløve, Østermarie.

F: Anne Margrete Pedersdatter, f. 1783. ( 10 Uger.). Værge: Edvardt Olsen Sonne 61. Sg. Klemensker.

Vedr. 11. Vg.:

Gården tilfaldt afde ved skiftet 15/4 1751 efter faderen Jef? Jepsen. I øvrigt:

Købebrev af 29/5 1767, hvorved afdes moder, Gjertrud Pedersdatter, sal. Christen

Madsens, til huse på 11. Vg., solgte alt løsøre til sin søn; undentagskontrakt af 30/5

1767 mellem moder og søn

Nr.11.

1783 16/9

Jens Hansen Dam 27. Sg. Sandegaard, Poulsker.

Kirstine Jensdatter (lavværge: prokurator Niels Bierrum.

Ved 1. ægteskabet med afde Ingeborre Ødbersdatter. 2. Døt.

A: Lovise Jensdatter, f. 7/11 1770: Værge: hendes nærmeste slægt, Niels Jørgensen, 19. Sg.

Poulsker, og afdes broder Adser Hansen Dam, 6. Vg. Lindholmsgaard, Rø.

B: Gundel Jensdatter, 1771. ( julen). Værge: Hendes moders mostermand, Lars Andersen, 11. Vg.

Bukkegaard, Poulsker.

Ved 2. Ægt. M/ enken (ingen børn fra et 2. ægteskab). 1 dat.

C: Ingeborre Margarethe Jensdatter; 1780 (julen).Værge: Morfader Jens Rasmussen, 24. Sg. Poulsker.

Tilsynsværge for børnene af 1. kuld: Deres moders mostermand, Hans Madsen, undertag

31. Sg. Jomfrugaard, Poulsker.

Vedr. 27. Sg.:

Købebrev af 29/12 1769 på gården, udstedt af Ødber Jensen til hans svigersøn, den

nu afde mand. I øvrigt: Skifte af 5/8 1776 efter afdes 1. hustru, Ingeborre

Ødbersdatter. Undentagskontrakt af 29/12 1769 mellem Ødber Jensen og hustru K

Karen Mogensdatter på den ene side og afde mand på den anden side. (skifte efter

Ødber Jensen 12/12 1770). 11/11 1783 Skiftet fortsat efter at enken var nedkommet

med en datter Giertrud Kirstine Jensdatter, nu 5 uger gl. (værge: enkens mostermand

Niels Nielsen Holm, 13. Vg. Kjørneby, Poulsker).

Nr. 12.

1783 3/11

Hans Mortensen, 17. Sg., Poulsker.

Anne Ipsdatter. Lavværge: Christen Lind, Nexø.

1 dat.

A: Bodil Hansdatter, f. 1761. Værge: Hendes halvbroder, Lars Rasmussen, som næstkommende

midfaste i sin egenskab af jorddrot skal modtage 17. Sg. Poulsker tilsynsværge Jesper

Munch, 49. Sg. Skarpeskade, Klemensker.

Vedr. 17. Sg. Poulsker:

Afdøde beboede gården i overensstemmelse med skifte 6/8 1755 efter hans

"formand", hvis yngste søn var nævnte Lars Rasmussen.

I øvrigt:

Afdøde var ejer af 4. Sg., Bodilsker, hvilken gård nu tilfaldt hans datter Bodil; hun og

moderen ville tiltræde gården midfaste 1784.

Nr. 13.

1783 13/11

Barte Marie Nielsdatter, Boede og døde på 49. Sg., Åker

Peder Diderichsen

1 dat.

A: Karen Marie Pedersdatter, 1780.( påsken.) Værge: Far. tilsynsværge: Morfaderen Niels Mogensen

Sort, undentagsmand på 3. Sg. Sortegaard, Åker.

Vedr. 49. Sg., Åker

Købebrev af 1/9 1781, udgivet af Peder Absalonsen Koefod til enkemanden og nu

afde hustru.

I øvrigt:

Skifte efter enkemandens 1. hustru Karen Pedersdatter, dateret 1/6 1779; hun døde

på 10. Vg. Pedersker; det ses af skiftet, at hun efterlod sig 5 børn med enkemanden:

Diderich, Peder og Christopher Pedersen, henholdsvis 9, 6 og 3 år gl., samt Kirstine

5


og Karen Pedersdatter, 13 og 12 år gl. (tilsynsværge: Anders Andersen, Sømarken,

Pedersker). En datter Magdalene Pedersdatter er g.m. Anders Larsen, Åker til hvem

enkemanden har betalt hendes mødrenearv. En anden datter Elisabeth Pedersdatter

er død tidligere. Undentagskontrakt af 15/11 1777 mellem forrige ejer af 49. Sg., Hans

Nielsen og Peder Absalonsen Koefod, til fordel for førstnævnte.

Nr. 14.

1783 14/11

Morten Larsen, Boede og døde i hus på 9. Sg. grund, Åker

Mecktel Christophersdatter. Lavværge: Løjtnant Hans Wiibe, 6. Sg., Knudsker.

Ved 1. kuld, fra ægteskabet med afde Bodil Hansdatter (skifte 28/10 1776). 2 søn.

A: Lars Mortensen, 1768. Værge: Morbror, Mads Hansen, 50. Sg. Smedegården, Østermarie.

B: Hans Mortensen, 1769. Værge: Morbror, Jens Hansen Marcher. Åkirkeby.

Ved 2. kuld, med enken. 1 søn. 1 dat.

C: Peder Mortensen, f.1781. (jul.). Værge: Afdødes halvsøsters mand, bonden Peder Hansen, 10. Vg.,

Åker.

D: Bodil Mortensdatter; f.1777.(5 uger efter jul). Værge: Afdødes halvsøstermand, bonden Niels

Andersen, 8. Sg. Østermarie.

Foruden nævnte børn havde afde haft datter Margarethe Catharine Mortensdatter, der var død for

nogen tid siden, og hvem faderen havde arvet efter loven.

Nr. 15.

1784 6/3

Hans Ipsen, udb., boede og døde i hus på Kongens mark, Smålyngen, Pedersker.

Johanne Jørgensdatter. Lavværge: Peder Andersen, 16. Vg., Åker.

3 døt.

A: Karen Hansdatter, f. 1771. Værge: Afdødes halvbroder Lars Ipsen, Kongens mark, Smålyngen,

Pedersker.

B: Kirstine Hansdatter, f. 1773. Værge: Afdødes fuldsøsters søn Hans Nielsen, udb. på Kongens mark,

Smålyngen, Pedersker.

C: Seigne Hansdatter, f. 1777. Værge: afdes halvsøsters søn Anders Andersen, Nyby, Åkirkeby.

Nr. 16.

1784 6/3

Kirstine Hansdatter, boede og døde i hus på Kongens mark, Smålyngen, 8. Sg.f. Pedersker.

Hans Svendsen

Ved 1. Kuld. 1 søn. 1 dat

A: Hans Mortensen, myndig, 12. Vg. Kirkeboet, Pedersker.

B: Anne Kirstine Mortensdatter, død i København. 2 døt.

1: Margarethe Mogensdatter, f. 1753, tjener, Rønne.

2: Gjertrud Mogensdatter, 1759, tjener, Rønne.

Værge: Moders søskendebarn udb. Peder Olsen, 25. Sg. grund, Pedersker.

C: Margrethe Mortensdatter g.m. murersvend Hans Jørgensen Walter, København,

Ved 2. Kuld. 1 dat.

C: Anne Kirstine Hansdatter, 1758, tjener, København. Værge: Far. Tilsynsværge: nævnte Peder Olsen.

Nr. 17.

1784 8/3

Peder Mortensen, udb. boede i hus på Kongens mark, Sømarken, Pedersker; omkom på søen ved

ulykkelig hændelse.

Inger Hansdatter. Lavværge: sandemand Thomas Andersen, Pedersker.

Børn, med 1. hustru Margrethe Jepsdatter. 4 døt.

A: Anne Pedersdatter f. 1758, sygelig. Værge: Morbroder Niels Ipsen, 20. Sg. grund, Pedersker.

B: Margarethe Pedersdatter, f. 1761. Værge: Lars Olsen, 32. Sg. Åker, hendes husbond.

C: Johanne Pedersdatter, f. 1769, sygelig. Værge: Hendes søskendebarn udb. Hans Rasmussen,

Kongens mark, Pedersker.

D: Seigne Pedersdatter, 1775. Værge: Hendes næstsøskendebarn, Hans Jensen, 22. Sg. Pedersker.

Nr. 18.

1784 8/3

Maria Pedersdatter, boede og døde i hus på "59 i Tallet", Kongens mark, Sømarken, Pedersker.

Esper Espersen.

1 søn. 3 døt.

A: Diderich Espersen, myndig, boende Sømarken, Pedersker.

B: Karen Espersdatter, f. 1737, g.m. Hans Hansen, udb. 15. Sg.g. Pedersker.

C: Elisabeth Espersdatter g.m. Anders Rasmussen, Sømarken, Pedersker.

6


D: Zidzele Espersdatter på 1765. ( siden Mortensdag.). Værge: Far, tilsynsværge: Bror, Diderich og

afdes broder Niels Pedersen, udb. Sømarken, Pedersker).

Nr. 19.

1784 9/3

Anna Jensdatter, boede og døde på 55. Sg. Store Gusmandegården, Åker.

Bertel Bertelsen.

Ved 1. Ægt. M/ Lars Jacobsen. 2 søn. 3 døt.

A: Jacob Larsen, myndig, boende Rønne; gift, ude at sejle. Værge: Hans Jensen, 11. Vg. Grødby, Åker.

B: Jens Larsen, 1763, hjemme. Curator: Søstermand, bonden Hans Jensen, 5. Vg. Vestermarie.

C: Ellen Larsdatter, f. 1783, (9.m.)Værge: Søstermand, Hans Jensen, Vestermarie.

D: Kirstine Larsdatter g.m. Esper Pedersen, udb. på 55. Sg. grund, Åker.

E: Maren Larsdatter, f. 1760.hjemme. Værge: som forhen Holger Antoniussen, 36. Sg., Klemensker,

hendes .... ? (evt. halvsøskenbarn).

Tilsynsværge: for de umyndige, afdes fuldbroder Helle Jensen, Åkirkeby, og Anders

Jensen udb. Kongens Mark, Nylars.

Vedr. 55. Sg. Åker:

Købebrev af 3/5 1746, udgivet af Anders Andersen til afdes 1. mand (Lars

Jacobsen) og daværende hustru, Ellen Andersdatter; Enkemanden fraflytter gården

midfaste 1785 til fordel for jorddrotten.

I øvrigt:

Skiftebrev af 24/4 1765 efter nævnte Lars Jacobsen; efter dette er hans yngste

søn, nævnte Jens Larsen jorddrot.

Nr. 20.

1784 21/7

Peder Hansen Schiøth, Snogebæk.

Og

Elisabeth Larsdatter

Afdøde mand angaves at have en del søskende, nogle myndige, og andre umyndige, men nærmere

oplysninger derom forelå ikke.

Afdøde hustru havde. 2 søn.

A:, ? ?død, 1 søn. 2 døt

1: Lars Pedersen, f. 1767.

2: Gundel Pedersdatter, 1769.

3: Johanne Pedersdatter, 1772.

Hjemme hos moderen, Anne Andersdatter, Smålyngen, Pedersker.

B: Jens Hansen, Snogebæk.

Nr. 21.

1784 21/7

Jens Clausen, boede i det såkaldte vagthus, Rispebjerg og Kongens mark, Poulsker.

Og

Margrethe Olsdatter

Skiftet fortsat 12/10 1784 - efter afholdt auktion -: nu oplysninger om slægtninge, anført på særlige ark,

dateret 5/4 1784.

Afdøde mands nærmeste slægtninge. 3 Søskendebørn.

A: Rasmus Knudsen, død, efterladen sig 2 sønner.

1: Hans Rasmussen, Pedersker.

2: Rasmus Rasmussen, Pedersker.

B: Dorthe Knudsdatter g.m. Peter Erlensen, Rønne.

C: Giertrud Jørgensdatter, tidligere g.m. Peder Nielsen, Nexø.

Afdøde hustrus nærmeste slægtninger: 2 sønner og 4 døtre.

C: Friderich Henrichsen, f. 1760, bortrejst; uvist, om han er i live.

D: Johan Henrichsen, 1763, tjener i Nexø.

E: Ane Freideriche Henrichsdatter, f. 1752, bortrejst; uvist, om hun er i live.

F: Marie Elisabeth Henrichsdatter, 1754, bortrejst; uvist, om hun er i live.

G: Sofie Henrichsdatter, f. 1755, i vagthuset.

H: Lotte Henrichsdatter, f. 1759, g.m. Ole Jacobsen, Pedersker.

Nr. 22.

1784 21/7

Ingebore Hansdatter Kruse Ugift, døde i København. (ifølge attest af 12/12 1783 fra sognepræst,

Carstensen, med påtegning fra hendes husbond).

1 bror. 3 søstre.

A: Poul Hansen Kruse, 2. Vg. Poulsker.

7


B: Karen Hansdatter, f. 1754, tjener i København. Værge: Bror, Poul Hansen Kruse.

C: Ellen Hansdatter, f. 1767. Værge: Mostermand, Mogens Jørgensen, 7. Sg. Poulsker.

D: Margrethe Hansdatter, f. 1768. Værge: Morbroder, bonden Peder Ipsen Sommer, 5. Vg. Poulsker.

I øvrigt:

Skifte af 28/1 1772 efter afdes fader Hans Poulsen Kruse, 2. Vg. Poulsker; heraf

ses, at afde Ingebore Hansdatter da var 12 år. Skifte 19/2 1776 efter afdes

moder Erich Larsens hustru, Ingeborre Ipsdatter, 2. Vg. Poulsker. Det nu foreliggende

skifte fortsat 12/10 1784 og 13/6 1785.

Nr. 23.

1784 22/7

Thomas Andersen, sandemand, 7. Vg. Gubbegaard, Pedersker.

Anna Elisabeth Jørgensdatter Funch. Lavværge: pastor Petersen, Pedersker.

1 Søn.

Anders Thomassen, f. 1772. Værge: Farbror, Mogens Andersen, 8. Sg. Billegrav, Pedersker.

Tilsynsværge: Sandemand Hans Absalonsen Koefod, 18. Sg. Pedersker.

Vedr. 7. Sg. Pedersker.

Købebrev af 4/3 1768, udgivet til afde og enken af afdes fader Anders Nielsen.

i øvrigt

Afdøde var værge for Pernille Jørgensdatter med hensyn til arv på skifte, sluttet 10/1

1761, efter Jørgen Aristsen og hustru Karen Johannesdatter Funch, som døde på 14.

Sg. Pedersker.

Nr. 24.

1784 23/7

Kirstine Hansdatter, boede og døde i hus på Kongens mark, Sømarken, Pedersker.

Abraham Pedersen Smed, udb.

1 søn.

A: Hans Abrahamsen, f. 1782. Værge: Far. Tilsynsværge: sandemand, Hans Absalonsen Koefod,

18. Sg. Pedersker

Nr. 25.

1784 23/7

Anna Ipsdatter, boede og døde i hus på 4. Vg. grund, Kongens mark, Åker.

Ole Larsen, udb.

2 søn.

A: Jens Olsen, f. 1770.

B: Lars Olsen, f. 1774

Værge: Far. Tilsynsværge: bonden Jacob Koefod, 4. Vg. Åker.

Nr. 26.

1784 24/7

Anna Olsdatter, boede og døde på 15. Vg. Hallegårds grund, Åker.

Ole Christensen Juul

1 bror. 2 søstre.

A: Jens Olsen, boede på Blemme mølle, Nylars, død. 3 søn.

1: Ole Jensen, på Klint, Vestermarie,. myndig.

2: Rasmus Jensen, Blemme mølle, myndig.

3: Hans Jensen, Sandvig.

B: Gjertrud Olsdatter g.m. Knud Pedersen, Ringsted, Sjælland. Tilsynsværge: Ole Jensen, på Klint.

C: Kirstine Olsdatter g.m. Hans Jensen, udb. på 45. Sg. grund, Åker.

D: Bodil Olsdatter, enke efter bonden Jens Hansen, 2. Sg. Vestermarie. Lavværge: Peder Ipsen, 50. Sg.

Vestermarie.

I øvrigt:

Enkemanden var værge for Anders Andersen med hensyn til arv 21/3 1766 efter

dennes fader udb. Anders Jensen, 49. Sg. grund, Åker, og tillige for Bodil Kirstine

Larsdatter med hensyn til arv 21/11 1782 efter faderen Lars Michelsen, 39. Sg.

Vestermarie, og yderligere arv c. 1 år senere.

Nr. 27.

1784 24/7

Karen Michelsdatter, boede og døde i hus på 22. Sg. grund, Åker.

Arist Pedersen.

3 døt.

A: Kirstine Aristsdatter g.m. Hans Jensen, Rundlykken, Åker.

B: Anna Aristsdatter g.m. Peder Johnsen, udb. på Smålyngen, Åker.

C: Karen Aristsdatter, f. 1758.

8


Værge: Far. Tilsynsværge: Søstermanden Peder Johnsen.

Nr. 28.

1784 13/10

Kirstine Mogensdatter, ugift, Snogebæk, Poulsker.

2 brødre.

A: Jens Mogensen Bech, Snogebæk.

B: Peder Mogensen, død i Nexø. 2 døt.

1: Christine Pedersdatter.

2: Karen Pedersdatter.

Værge: for begge afdes søskendebarn Lars Ipsen, Snogebæk.

Nr. 29.

1784 14/10

Anna Pedersdatter, boede og døde i det 33. frikøbte hus på Kongens mark, Sømarken, Pedersker

Anders Andersen, udb.

Ved forrige ægteskab med Jens Mauritzen 1 dat.

A: Karen Jensdatter, f. 1777, ( 8 år til januar 1785). Værge: Jens Jacobsen,1. Sg. Poulsker. Tilsynsværge

Mauritz Jensen, Rønne og Christopher Jensen Pihl.

I øvrigt:

Skifte 23/7 1777 efter enkemandens 1. hustru Seigne Jensdatter, som døde "her på

gården"; det ses, at enkemanden og nævnte hustru købte det dødsboet tilhørende

hus af enkemandens fader Anders Olsen.

Skifte 20/3 1779 efter enkemandens 2. hustru Kirstine Hansdatter, der ligeledes døde

i nævnte hus, uden livsarvinger. Utinglyst kontrakt af 31/3 1778, afsluttet mellem

tidligere beboer af 1. Sg. Poulsker, Peder Mortensen og samme gårds nuværende

beboer Jens Jacobsen; heraf ses, at nu afde Anna Pedersdatter, som da boede

31. Sg. Bodilsker, skulle have - efter nævnte Peder Mortensen og hustrus død - 100

slettedaler, som 1. Sg, nuværende beboer Jens Jacobsen, Poulsker, efter deres død

skulle udbetale til afde (evt. hendes arvinger).

Nr. 30.

1784 15/10

Sidsele Mortensdatter Boede og døde i hus på 7. Vg grund, Egeby, Åker.

Mads Hansen udb.

Afdødes søskende:

Adspredte her på landet og mødte ikke; da der intet var for dem at arve, anførtes deres navne ikke i

skiftedokumentet.

Nr. 31.

1785 3/6

Jens Sejersen, boede og døde på 28. Sg. Pedersker

Ellen Johansdatter Kofoed, Laugv: Kaptajn Adolph Hansen Kofoed, Åker.

Fortsat 22/6 1785

3 brødre. 4 søstre.

A: Anders Therchelsen, bonde, 30. Sg. Vestermarie.

B: Hans Sejersen, Rønne, men p.t. i København.

C: Michel Sejersen, Rønne; p.t. fraværende

D: Karen Sejersdatter, død, var g.m. Anders Andersen, 15.Vg. Klemensker. 2 søn. 5 døt.

1: Sejer Andersen, f. 1759, bortrejst for 1 år siden og efter sigende sejlet som matros. Værge: nu

afde Jens Sejersen, i hans sted herefter morbroderen nævnte Anders Therchelsen.

2: Hans Andersen, (tvilling med l); tjener hos Hans Kofods enke i Rønne.

3: Ellen Thorsdatter gm. Hans Friderichsen på 9. Sg. grund Olsker.

4: Karen Thorsdatter, f. 1745.

5: Kirstine Thorsdatter, f. 1747.

Værge: Anders Larsen, 56. Sg. Klemensker.

6: Anna Thorsdatter, f. 1751, tjener i København. Værge: bonden Thor Hansen, Krogsgaard, Rø.

7: Zidzella Andersdatter, f. 1761. Værge: Slægt, Peder Andersen, Lillegaard, Nyker.

E: Elise Sejrsdatter g.m. Christian Bistrup, 15. Sg. Nylars.

F: Inger Sejersdatter g.m. Peder Jensen Stange, Rønne

G: Maren Sejersdatter gift i København, mandens navn uoplyst Værge: Søstermand, Christian Bistrup.

Vedr. 28.sg. Pedersker:

Skifte af 19/3 1766 efter afde Jens Sejersens hustrus broder, som døde på gården;

gården gik da til daværende yngste søn Hans Jensen Kofod, som Jens Sejersen blev

værge for; Jens Sejersen skulle forblive på gården til midfaste 1784, men denne frist

9


var overskredet. I øvrigt: Afdøde havde på auktion købt hus i Rønne (auktionsregning

af 18/5 1785) . Skiftet udsat indtil videre; se herefter concept 1/3 1786.

Nr. 32.

1785 11/6

Lars Ipsen, boede og døde på 6. Sg. Egesgaard, Bodilsker.

Anna Pedersdatter. Lavværge: Jeppe Nielsen Gram, 2.sg. Ibsker.

Ved 1. ægteskab med Kirstine Pedersdatter: 4 søn. 1 døt.

A: Jeppe Larsen, myndig på 6. Sg. Bodilsker.

B: Joseph Larsen, f. 1763.

C: Anders Larsen, f. februar 1766.

Curator: Morbroder Hans Pedersen, 1. Sg. Pedersker.

D: Jens Larsen, f. april 1768. Værge: Søskendebarn Jens Pedersen Brandt, 34. Sg. Bodilsker.

E: Kirstine Larsdatter g.m. Morten Hansen, 15. Sg. Bodilsker.

Ved 2. ægteskab med enken. 3 døt.

G: Ingebore Kirstine Larsdatter, f. februar 1777. Værge: ovennævnte Morten Hansen.

H: Bodil Larsdatter, Tvilling m/ G. Værge: Morbror, Christopher Pedersen, 10. Sg. Dovre, Bodilsker).

I: Anna Larsdatter, f. Mikkelsdag 1780. Værge: Søskendebarn, Joseph Hansen Hiorth, 1. Vg.

Pedersker.

Tilsynsværge: for børnene af begge kuld, Hans Peter Hiorth, 22. Sg. Poulsker.

Vedr. 6. Sg. Bodilsker:

Skifte af 28/9 1775 efter nu afdes 1. hustru, hvoraf ses købebrev af 9/12 1754,

udgivet af afdes fader Jep Larsen til afde og 1. hustru.

I øvrigt:

Afdøde var værge for Jens Munch, som 18/7 1753 arvede Anders Jochumsens hustru

i Åker og mormoderen Morten Pedersens hustru i Pedersker 18/1 1762. Endvidere

værge for Christiane Ipsdatter, nu g.m. Nicolaj Kofod, 20. Vg. Pedersker.

Nr. 33.

1785 14/6

Karen Margrethe Hansdatter, Snogebæk, Poulsker.

Jens Hansen Holm; ved skiftets begyndelse søfarende fra København som matros (og for ham mødte da

Jens Mogensen, Snogebæk, hans næstsøskendebarn), men ved fortsættelse

af skiftet 3/6 1786 var han til stede.

ved 1. Kuld. M/ ? 1 søn. 1 dat.

A: Jens Jacobsen, f. 1778. Værge: Farbror, Peder Jensen Lærche, 19. Sg. Poulsker.

B: Karen Jacobsdatter, f. 1775. Værge: sognepræst Carstensen.

Ved ægt m/ enkemanden. 1 søn.

C: Jacob Rytter Jensen, f. 1783. Værge: Far. tilsynsværge: Jeppe Jensen, Snogebæk, enkemandens

Næstsøskendebarn.

I øvrigt:

Enkens broder: Jens Hansen, Nylars; enkemandens moder: Maren Hansdatter,

Hans Madsens enke.

Nr. 34

1785 15/6

Karen sal. Lars Hansens, boede hos en dattermand Niels Hansen i hus på Kongens mark, Smålyngen, P

Pedersker.

2 døt

A: Ellen Larsdatter g.m. Jens Andersen, som ikke er ved sin fornufts fulde brug, og som går rundt i landet

og betler; hun har i mere end 20 år været fra sin mand; nu ophold hos

nævnte Niels Hansen. Værge: for manden: Peder Absalonsen Kofod, 10.

Vg., Pedersker: Værge: for hende sognedegnen i Pedersker, Rasch.

B: Anna Larsdatter g.m. ovennævnte Niels Hansen.

I øvrigt:

Kontrakt af 27/10 1772 mellem afde og Niels Hansen, hvoraf ses, at afde til Niels

Hansen havde overdraget sit hus (fæste) og ringe bohave, imod at N. H. skulle betale

hendes gæld. Afdøde havde haft en søn Jens Larsen Bech, der i lang tid havde faret

til søs som bådsmand og var død i Amsterdam, ifølge breve af 1/11 1784 og 8/12 1784.

Nr. 35.

1785 16/6

Ole Hansen Munch, boede i hus på Kongens mark, Sømarken, Pedersker.

Karen Pedersdatter. Lavværge: sandemand Hans Absalonsen Kofoed, Pedersker.

1 søn:

Hans Olsen, f. 1777. Værge: Peder Hansen Falch, udb. på 6. Sg. grund, Åker.

10


Nr. 36.

1785 17/6

Hans Peter Hansen, matros, som efter sigende for ca. 5 år siden døde i ugift stand hos Jens Øster i

Toldbodgade, København. Skifte foretoges på 4. Vg, Åker.

Afdødes farbroder Jeppe Thomasen, Svaneke, afgav forklaring angående dødsfaldet. Afdødes værge

var: Jacob Kofod Hansen, 4. Vg. Åker.

Arvinger: 1 bror. 1 søster. 1 ½ søster

A: Niels Styrmand Hansen, der havde været borte fra landet og faret til søs i 8 år, uden at der var hørt

fra ham; skulle nu være ca. 30 år gammel. (på skiftet efter afdes fader Hans

Thomasen på 39. Sg. Åker hvilket fandt sted for 12 år siden, var nævnte Jeppe

Thomasen blevet hans værge ,

B: Malene Margaretha Hansdatter g.m. Christopher Hansen, udb. på Naskegårds grund, Ibsker.

C: Elsebeth Niels Styrmands datter g.m. Niels Clemmendtsen, Svaneke.

I øvrigt:

Afdøde havde arvet 39. Sg., Åker efter faderen. Efter moderen havde skiftet fundet

sted i Svaneke 27/12 1782; Moderen Margrethe ....... Bonden Gregers Nielsen havde

39. Sg. Åker som brugeligt pant i 12 år. Jorddrot nu ovennævnte Niels Styrmand H

Hansen.

Nr. 37.

1785 6/12

Chatarina Christophersdatter, boede og døde på 17. Sg. Poulsker.

Lars Rasmussen

1 dat.

A: Giertrud Secilia Larsdatter, f. 1784. Værge: Far. Tilsynsværge: Morfar, kirkeværgen Christopher J

Jørgensen, 3.Vg. Poulsker.

Vedr. 17. Sg. Poulsker:

Lars Rasmussen havde arvet gården efter faderen.

I øvrigt:

Lars Rasmussen havde været gift tidligere; havde 3 små børn fra sit' tidligere

ægteskab.

Nr. 38.

1785 7/12

Katarine Hansdatter, boede og døde på Vallensgårdsgrunden, Åker.

Jens Bærildsen.

Afdødes søskende, hun efterlod sig ingen livsarvinger. 1 bror. 3 søstre.

A: Arrist Hansen, 4. Vg. Klemensker

B: Anna Hansdatter g.m. Christian Michelsen, 13. Vg. Vestermarie.

C: Sidsele Hansdatter, død, var gm. Hendrich Pedersen,8. Vg. Nylars. 2 søn.

1: Hans Henrichsen, 1771.

2: Peder Henrichsen, f. 1774

Værge: Far.

D: Bodil Hansdatter g.m. Anders Hansen,, 9. Vg. Gildesboet, Knudsker.

I øvrigt:

Jens Bærildsen tidligere gift; skifte efter 1. hustru 23/6 1780.

Nr. 39.

1786 20/2

John Pedersen, 48. Sg. Åker

Karen Ipsdatter. Lavværge: Bror, Mads Ipsen, 9. Vg. Østerlars.

Ved ægteskab med Bodil Keysdatter (skifte efter hende 25/2 1761). 2 søn. 2 døt.

A: Peder Johnsen, f. 1747, 12. og 22. udb. hus, Kongens mark, Åker.

B: Jens Johnsen, f. 1756

C: Karen Johnsdatter, f. 1750 gm. Jens Espersen, 34. Sg. Østerlars

D: Kirstine Johnsdatter, f. den 13/7 1759, nu i kondition hos en morbroder Anders Keysen, Lille K

Kongensgade, København. Værge: fuldbroderen Peder.

Ved 2. Ægteskab. 1 søn. 1 dat.

E: Jeppe Johnsen, f. 22. september 1768. Curator: Kaptajn Peder Hansen Munch, Åker.

F: Bodil Johnsdatter, f. 1771. Værge: Søstermanden Jens Espersen.

Vedr. 48. Sg. Åker.

Købebrev af 25/1 1773 til afde under hans 2. ægteskab. Yngste søn af 1. ægteskab

gjorde krav på gården (anførte, at hans forældre i sin tid havde købt 1. Vg. Åker for

fælles midler og at denne gård var blevet solgt og 48. Sg. købt under faderens 2.

ægteskab); sønnen af 2. ægteskab gjorde ligeledes fordring på gården, "I men var d

11


dog - for at undgå proces villig til at afstå gården til halvbroderen mod en vis betaling;

hans tilbud blev modtaget, men enken og de øvrige arvinger var enige om, at gården

skulle tilhøre sønnen af 2. ægtskab, Jeppe, og dette blev resultatet.

Nr. 40.

1786 21/2

Anna Elisabeth Nielsdatter, 15. Vg. grund, Åker.

Ole Christensen Jul.

1 søn.

A: Christen Olsen Jul, f. d. 24/6 1785. Værge: Far. Tilsynsværge: Morbror, Peder Nielsen, 20 Vg. Ibsker)

I øvrigt:

Enkemanden værge for Bodil Kirstine Larsdatter fra 21/11 1782 hendes fader: Lars

Michelsen.

Nr. 41.

1786 22/2

Maren Jensdatter, Kongens mark, Smålyngen, Åker.

Anders Mogensen, udb.

Ved afdes 1. Ægteskab. 1 søn, 3 døt.

A: Jens Frideriksen, f. 1757, "fæsteejer" af 25. hus på Smålyngen, Åker.

B: Johannne Frideriksdatter, f. den 24/6 1756. Værge: Peder Pedersen, 8. Vg. fortov, Vestermarie.

C: Elisa Frideriksdatter, f. 1763. Værge: Lars Espersen, 67. Sg. fortov, men da han nu er død, i hans sted

myndlingens mostermand Gregers Haagensen, 19. Sg. Åker.

D: Anna Frideriksdatter, f. 1765. Værge: Mostermand, Mads Nielsen 2. Sg. Pedersker.

I øvrigt:

Enkemanden var værge for Karen Mogensdatter, hvis arv 25/1 1760 var ...

sldlr. Enkemandens fader: Mogens Pedersen, der var ejer af det af enkemanden

beboede hus.

Nr. 42.

1786 22/2

Karen Sørensdatter, 25. Sg. fortov på Kongens mark, Smålyngen, Åker.

Jeppe Clausen

Ved tidligere ægteskab. 4 søn. 1 dat.

A: Hans Larsen, f. 1762.

B: Niels Larsen, f. 1764, tjener Herman Olsen, Åker. Curator: Mogens Hansen, 25. Sg. Åker.

C: Lars Larsen, f. 1773. Værge: Mostermand, Lars Mogensen, 9. udb. hus Kongens Mark, Smålyngen,

Åker.

D: Jens Mogensen, "uægte født", f. den 16/6 1777. Værge: Morbror, Esper Sørensen, udb. Kongens

mark, Smålyngen, Pedersker.

E: Karen Larsdatter, f. marts 1771. Værge: Søstermand Peder Christophersen, Højlyngen uden for

Vallensgaardshusene, Åker.

Nr. 43.

1786 23/2

Hans Ipsen, boede og døde på 1. Vg. Lille Myregaard, Åker.

Anne Jørgensdatter. Lavværge: Søstermand, Niels Rasmussen, Åkirkeby.

1 søn. 2 døt.

A: Hans Jørgen Hansen, f. den 23/10 1774. Værge: Farbror, Svendstrup Ipsen, 29. Sg. Knudsker.

B: Annike Margrethe Hansdatter, f. maj 1777. Værge: Morbror, Anders Jørgensen, 53. Sg. Åker.

C: Margrethe Kirstine Hansdatter, f. Mortensdag 1780. Værge: Mostermand Niels Jørgensen,

Jomfrugården, Poulsker

Vedr. 1. Vg, Åker.

Skøde af 9/3 1773, udstedt af John Pedersen til nu afde, medens denne endnu blot

var forlovet med gin efterladte hustru.

I øvrigt:

Afdøde havde været tilsynsværge i forhold til Peder Christophersen, udb. på

Højlyngen, Åker; ny tilsynsværge: blev Anders Andersen Ridder, ejer af 62. Sg. Åker.

Nr. 44.

1786 24/2

Bodel Jensdatter, boede og døde på 11. udb. hus, Kongens Mark, Højlyngen, Åker,

Hans Nielsen.

2 søn. 1 dat.

A: Niels Hansen, f. 1760.

B: Borithe Hansdatter, f. 1752 gm. Jens Andersen, 27. Sg grund, Åker.

C: Bodil Hansdatter, f. 1756, hjemme. Værge: Far. Tilsynsværge: Søstermand Jens Andersen.

12


Nr. 45.

1786 27/2. (registrering). 1786 20/3 (skifte)

Walborg Nielsdatter, 17. Sg. Pedersker

Marcus Pedersen Munch

Ved afdes tidligere ægteskab. 1 søn. 2 døt.

A: Niels Hansen, f. 1786. Curator: Morbror, Jens Nielsen, Glaseregård, Østerlars.

B: Seigne Hansdatter, f. 1763. Værge: Søskendebarn, Jeppe Ipsen Rømmer, Rønne.

C: Walborg Hansdatter, f. 1768. Værge: Søskendebarn, Svendstrup Jepsen, Tornegaard, Knudsker.

Tilsynsværge for børnene deres søskendebørn Hans Mortensen og Rasmus

Mortensen, begge boende i "Bakkene" Pedersker).

Vedr. 17. Sg. Pedersker:

Skifte 11/6 1770 efter Hans Hansen, som var enkemandens "formand" og ejer af

gården; heraf fremgår, at gården blev tilkendt myndlingen Niels Hansen, Enkemanden

fik beboelsesret indtil midfaste 1787. Broder til enkemanden var Didrich Pedersen

Munch, Vestermarie.

Nr. 46.

1786 27/2

Peder Jensen Hald, udb. boede og døde på 20. Sg. grund, Pedersker.

Giertrud Espersdatter. Lavværge: Kaptajnløjtnant Adolphs Hansen Kofoed, Åker).

3 søn. 1 dat.

A: Esper Pedersen, f. 1758.

B: Svend Pedersen, f. 1764, farer til søs fra København, efter enkens mening f.t. i Ostindien. Curator:

Farbroder: Anders Jensen, Kongens mark, Smålyngen, Pedersker.

C: Joseph Pedersen, f. Sct. Hansdag 1768, farer til søs fra København, menes nu at være "inde i

Strædet". Værge: Morbror, Niels Espersen, Kongens mark, Sømarken, Pedersker.

D: Kirstine Pedersdatter, f. 1756.g.m. Lars Jensen, Kongens mark, Smålyngen, Pedersker.

I øvrigt:

Lavværgen anførte, at afde og enken under deres ægteskab havde købt 26. Sg.

Pedersker, for fælles penge, men kunne ikke forevise skøde som bevis derfor, ej

heller købebrev; der skulle dog af auktionsdirektørerne for Sønder herred være

udfærdiget skøde, som lå til tinglysning. Kendelsesseddel af 19/12 1785. Gården

skulle overtages midfaste 1786.

Nr. 47.

1786 28/2

Mogens Andersen, 8. Sg. Billegrav, Pedersker

Ingeborg Andersdatter. Lavværge: Christen Bendtsen, 39. Sg. Ibsker.

3 søn. 3 døt.

A: Anders Mogensen, f. maj 1771. Værge: Faders ½ bror, Knud Nielsen, udb. Smålyngen, Pedersker.

B: Jeppe Mogensen, f. 1779. Værge: Mostermand, Hans Jørgensen, 14. Sg. Pedersker.

C: Lars Mogensen, f. oktober 1784. Værge: Søskendebarns mand, Ole Didrichsen, 4. Vg. Pedersker.

D: Annike Mogensdatter, f. marts 1769. Værge: Morbror, Hans Andersen, 11. Sg. Pedersker.

E: Anna Mogensdatter, f. 1773. Værge: Søskendebarn, Lars Jensen, udb. Smålyngen, Pedersker.

F: Johanne Mogensdatter, f. august 1781. Værge: Søskendebarn, Thomas Jensen, udb. Snogebæk,

Poulsker.

Vedr. 8. Sg. Pedersker:

Skøde af 7/3 1768, udgivet af Jesper Andersen Piil til nu afde mand og hustru

Ingeborg Andersdatter.

I øvrigt:

Afdøde var værge for Anna Nielsdatter, jorddrot til 5. Vg. Vestermarie; hun arvede

21/12 1781 efter faderen Niels Nielsen 100 dl. (ny værge: myndlingens morbroder

Jens Larsen, Kirkeboet, Vestermarie).- Endvidere værge for Kirstine Hansdatter, som

er død "for nylig" (hendes fuldbroder var Jørgen Hansen, Åkirkeby. - Desuden værge

for Anders Thommesen, jorddrot til 7. Vg. Pedersker (ny værge: Arrist Jørgensen, 8. V

Vg. Pedersker, myndlingens Fastermand).

Nr. 48.

1786 1/3 (fortsættelse; se foran under 11/6 1785)

Jens Sejersen, 28. Sg. Pedersker; rodemester i sognet

Ellen Johansdatter. Lavværge: Kaptajnløjtnant Adolph Hansen Kofoed, 21. Sg. Åker.

3. Brødre, 4 søstre.

A: Anders Terkelsen, myndig, 30. Sg. Vestermarie.

B: Hans Sejersen, myndig, Skipper, Rønne,

C: Michel Sejersen, myndig, Rønne,

13


D: Karen Sejersdatter var g.m. Anders Andersen, 15. Vg. Klemensker, død, efterladt 7 børn:

1: Sejer Andersen (tvilling), f. 1760.

2: Hans Andersen (tvilling), f. 1760, tjener Hans Kofoeds enke, Rønne

3: Ellen Thorsdatter g.m. Hans Fridrichsen, 9. Sg. grund, Olsker.

4: Karen Thorsdatter, f. 1746. Værge: Anders Larsen, 56. Sg. Klemensker.

5: Kirstine Thorsdatter, f. 1748. Værge: nævnte Anders Larsen.

6: Anna Thorsdatter, f. 1752, tjener i København. Værge: Thor Hansen, Kroggården Rø.

7: Sidsele Andersdatter, f. 1762. Værge: Peder Andersen, Lillegaard, Nyker.

E: Elisa Sejersdatter g.m. Christian Bidstrup, 15.sg. Nylars.

F: Inger Sejersdatter gm. Peder Jensen Stange, Rønne.

G: Maren Sejersdatter g.m. Peder Tygesen Rauv, tømmermand ved Holmen, København.

I øvrigt:

Skøde på hus i Rønne, dateret 11/6 1785, til nu afde Jens Sejersen. Lodseddel,

hvorefter myndlingen Hans Jensen Kofoed 19/3 1766 efter sin fader Jens Johansen

Kofoed på 28. Sg. Pedersker, havde fået arv, der nu indestod her i dødsboet; samme

myndling havde fået arv efter en broder Jens Kofoed 12/11 1770 og efter løjtnant

Hans Jensen på 4. Vg, Pedersker 25/6 1777. - Værgemål for myndlingen Margrethe I

Ipsdatter, som arvede Jep Nielsen Smålyngen, Pedersker, 7/4 1768 og moderen 27/4

1778 og for Bodil Kirstine Pedersdatter, som 8/3 1782 arvede Peder Jacobsen, 6. Vg.

Nylars (ny værge: søskendebarnet Jens Olsen, 14. Sg. Nylars).

Nr. 49.

1786 3/3

Niels Pedersen Aastred, Kongens mark, Sømarken, Pedersker

Kirstine Bærildsdatter. Lavværge Anders Absalonsen, 15. Sg. Pedersker.

1 søn. 2 døt.

A: Peder Nielsen, f. april 1778. Værge: Søskendebarn, Didrich Espersen, Kirkemøllen ved Peders kirke.

B: Bodil Kirstine, f. slutn. af april 1775. Værge: Afdødes søstermand, Anders Rasmussen, Sømarken,

Pedersker.

C: Anna Nielsdatter, f. oktober 1781. Værge: Moders søstermand, Jeppe Jacobsen, Sømarken,

Pedersker.

tilsynsværge for A. og C. Nicolai Munch, 16. Sg. Pedersker.

Nr. 50.

1786 4/3

Anna Jensdatter, enke, boede og døde på 11. Vg. Pedersker.

Afg. Peder Ipsen

3 søn. 3 døt.

A: Jens Pedersen 14 år 24/6 1772. Værge: Gregers Haagensen, 19. Sg. Åker.

B: Jeppe Pedersen, f. Mortensdag 1774. Værge: Lasse Hansen, 23. Sg. ved Broen, Åker.

C: Peder Pedersen, f. Julen 1780. Værge: Jens Pedersen, 12. Vg. Pibergaard, Åker.

D: Kirstine Pedersdatter, f. 1769. Værge: Løjtnant Ole Olsen Sonne, 7. Vg. Egeby, Åker.

E: Karen Pedersdatter, f. 1778. Værge: Løjtnant Hans Olsen Sonne, der tidligere boede på 19. Sg. Øster

Marie, men nu skal bo på 53. Sg. Vestermarie; han ønskede imidlertid da han ikke

var så nært beslægtet med myndlingen - fritagelse, og i hans sted blev nu foreslået m

myndlingens moders søskende barn Peder Madsen, 24. Sg. Pedersker.

F: Anna Margrethe Pedersdatter, f. 24/6 1783. Værge Edvard Olsen Sonne, 61. Sg. Klemensker, men

han ønskede fritagelse, og i hans sted blev som værge foreslået myndlingens moders

Søskendebarn Hans Andersen 11. Sg. Pedersker.

Vedr. 11. Vg. Pedersker:

Skifte 15/9 1783 efter Peder Ipsen, den nu afde enkes mand. Skifte 15/4 1751 efter

Peder Ipsens fader Jeppe Jensen, på her omhandlede gård; heraf ses, at Peder Ipsen

arvede gården.

I øvrigt:

Købebrev af 29/5 1767, hvorved Peder Ipsens moder Giertrud Pedersdatter enke

efter Christen Madsen, og endnu til huse på 11. Vg, solgte alt sit løsøre til sønnen P

Peder Ipsen. Undentagskontrakt af 30/5 1767 - Ungkarl Christopher Hansen, 7. Sg. P

Pedersker, angav at være forlovet med forannævnte 4. Kirstine Pedersdatter. Aftaltes,

at Christopher Hansen efter indgåelsen af ægteskabet med hende

skulle have 11. Vg. som pant i 15 år.

Nr. 51.

1786 4/3

Anders Hansen, boede og døde på Kongens mark, Smålyngen, Pedersker; var betler

Kirstine Michelsdatter

14


Intet at skifte og dele.

Nr. 52.

1786 6/3

Maren Kirstine Sonne 36. Sg. Risegaard, Åker.

Peder Thorsen

Ved tidligere ægteskab: 2 søn. 4 døt.

A: Niels Hansen Riis, f. Mikkelsdag 1764. Curator: Peder Kofoed Pedersen, 28. Sg. Nyker.

B: Ole Edvartsen Sonne, f. ved juletid 1767. Curator: Anders Hansen, 9. Sg. Nylars.

C: Anna Catharina Hansdatter, f. 1766. Værge: Christen Pedersen Sode, Vellensgaard, Nyker.

D: Karen Kirstina Hansdatter, f. 1773. Værge: Hans Pedersen Sode, Hasle; for ham mødte hans broder

Herman Pedersen Sode, 15. Sg. Knudsker.

E: Johanna Margrethe Hansdatter, f. 1775. Værge: Hans Ipsen, Lensgaard, Østerlars.

F: Maria Hansdatter, f. 1777. Værge: Løjtnant Hans Olsen Sonne, 19. Sg. Østermarie.

Ved afdes 2. ægteskab: 2 døt.

G: Margrethe Pedersdatter, f. 1783. Værge: Far, , enkemand.

H: Maren Kirstine Pedersdatter, f. 1785. Værge: Far.

Tilsynsværge for alle umyndige børn: Herman Pedersen Sode, 15. Sg. Knudsker

fuldsøskendebarn til faderen til 1. kuld børn - og Edvard Olsen Sonne, 61. Sg. Klemensker, f

fuldbroder til den nu afde kvinde.

Vedr. 36. Sg. Åker.

Skifte af 6/3 1782 efter afdes 1. mand Hans Nielsen Riis; heraf ses, at gården hører

til dødsboet og er tilfaldet yngste søn Ole Edvardsen Sonne.

Nr. 53.

1786 6/3

Karen Siversdatter, boede og døde på 13. Vg. Poulsker

Niels Nielsen Holm.

3 døt.

A: (concepten defekt)

B: Ellen Margrethe Nielsdatter, F. 23/3 1771

C: Giertrud Kirstine Nielsdatter, f. 1773, 14 dage før jul.

D: Karen Kirstine Nielsdatter, f. påsken 1774

Værge: Far. Tilsynsværge: Morbror, Asser Sivertsen, 13. Sg. Poulsker.

Vedr. 13 Vg.

Poulsker: Skøde på gården af 29/1 1770, udstedt af enkemandens fader Niels

Pedersen til enkemanden og hans daværende forlovede, nu afde Karen

Siversdatter. Niels Pedersen er nu undentagsmand på gården.

Nr. 54.

1786 8/3

Karen Sørensdatter, enke, undentagsnyder på 10. Sg. Bodilsker.

Afg. Peder Espersen.

Efterlod sig ingen livsarvinger, men havde haft følgende søskende: 1 bror. 2 søstre.

A Peder Sørensen, død for nogle år siden. 3 søn. 7 døt

1: Hans Pedersen myndig

2: Peder Pedersen myndig

3: Anders Pedersen myndig

4:Margrethe Pedersdatter g.m. Christen Mortensen, udb. på Skovholmsgrunden, Ibsker.

5: Kirstine Pedersdatter g.m. Anders Mogensen, udb. Kongens mark, Ibsker.

6: Anne Pedersdatter, f. 1759, Værge: Søstermand, Anders Mogensen.

7: Karen Pedersdatter på, f. 1762. Værge: Tømmermand Hans Hansen, Nexø.

8: Katrine Pedersdatter, f. 1766. Værge: Aastred Tuesen, Katteslettemøllen, Bodilsker.

9: Bodil Pedersdatter, f. 1768. Værge: Forannævnte, Christen Mortensen.

10: Elsebeth Pedersdatter, f. 1771. Værge: Lars Larsen, stenhuggermester ved kgl. stenbrud i

Nexø.

B: Sidsele Sørensdatter, død, 3 søn.

1: Jens Lolle, Balke, Bodilsker, død for ca. 1780. 34 søn.

a: Jacob Jensen Lolle, f. 1766.

b: Hans Jensen Lolle, f. 1766.

c: Jens Jensen Lolle, f. 1770. Værge: Hans Clausen, udb. på Smålyngen, Åker

d: Lars Jensen Lolle , f. 1777. Værge: Søren Lolle, Nexø .

2: Søren Lolle, f. 1746 år, Nexø

3: Anders Lolle, død. 2 søn. 2 døt

a: David Andersen Lolle, f. 1777. Værge: Faders søsk.barn. Hans Persen, Kongens mark,

15


Ibsker

b: Jens Andersen Lolle, f. 1781. Værge: Farbror, Søren Lolle.

c: Sidsele Andersdatter Lolle, f. 1772. Værge: Fastermand, Jens Rasmussen, på bonden

Hans Hansens gårds grund i Engene,

d: Else Kirstine Andersdatter Lolle, f. 1774. Værge: Anders Monsen, Kongens mark, Ibsker,

gm. myndlingens faders søskendebarn).

4: Kirstine Larsdatter g.m. Tue Hansen, Kongens mark, Bodilsker.

5:Signe Larsdatter g.m. Jens Rasmussen, Engegårds grund, Bodilsker.

C: Anna Sørensdatter, død, 1 dat.

Kirstine Ipsdatter, f. 1766. Værge: Far. Jeppe Hansen, Kongens mark ud for 10. Sg. Bodilsker.

I øvrigt:

Overdragelse af 2/12 1776 fra afde Peder Espersen og hans daværende hustru

den nu afde enke) til Christopher Pedersen (hans søn) for så vidt angår alt bohave

på 10. Sg.

Undentagskontrakt af 11/11 1776 mellem Peder Espersen og Christopher Pedersen.

Nr. 55.

1786 13/3

Hans Christiansen, boede og døde på 20. Sg. Poulsker

Enke: (defekt concept)

1 søn. 2 døt.

A: Christian Kofoed Hansen, f. 26/9 1779. Værge: Faders farbror, Anders Jørgensen, 26. Sg. Poulsker.

B: Karen Kirstine Hansdatter, f. Sct. Hansdag 1777. Værge: Faders farbror, Lars Jørgensen, 4. Sg.

Poulsker.

C: Giertrud Margrethe Hansdatter, f. d. 19/2 1784. Værge: Faders farbror, Peder Jørgensen, 8. Vg.

Poulsker.

Vedr. 20. Sg. Poulsker:

Skøde af 15/3 1745 fra kongen til ........(defekt concept) og skøde af 15/7 1774 fra

afdes fader til afde. Undentagsnyder på gården Jacob Christiansen var fader til

afdes hustru (kontrakt af 20/4 1784) .

I øvrigt:

I nævnte skøde er omtalt en Kirstine Pedersdatter, som den nu afde var forlovet,

men ikke blev gift med.

Nr. 56.

1786 14/3

Kirstine Siversdatter, boede og døde i Snogebæk, Poulsker.

Hans Hansen Wald

2 søn. 3 døt.

A: Rasmus Hansen, f. 1757, tjener på et sukkerhus i København

B: Lars Hansen, f. 1765, til stede

C: Karen Hansdatter, f. 1763, hos faderen

D: Ellen Hansdatter, f. 1767, tjener i København

E: Margrethe Hansdatter, f. 1770, hos faderen

Værge: for de umyndige, Far. tilsynsværge Peder Ipsen Sommer, 5. Vg. Poulsker.

Nr. 57.

1786 15/3

Gundel Hansdatter, boede på 21. Sg. grund, Poulsker, druknede på rejse til København (på Københavns

red)

Peder Hansen

1 søn. 1 dat.

A: Hans Pedersen, f. 1773.

B: Bendte Pedersdatter, f. 1766.

Værge: Far, Tilsynsværge Anders Jørgensen, 21.Sg., Poulsker.

Nr. 58.

1786 15/3

Kirstine Hansdatter, døde som ugift hos sin søsters mand, Niels Bech, Snogebæk, Poulsker

1 bror, 2 søstre, 2 ½ brødre, 3 ½ søstre.

A: Jørgen Hansen, borger i Åkirkeby 35 år.

B: Margrethe Hansdatter, f. 1742. gm. Hans Madsen, Eskesgaardsgrunden, Pedersker.

C: Inger Hansdatter g.m. Niels Hansen Bech, "her på Stedet".

D: Lars Hansen, f. 1756, farer til søs fra Holland. Curator: nævnte Niels Bech).

16


E: Niels Hansen, f. 1766, hos stedfaderen Marcus Pedersen, 18. Sg. Hollegaarden, Pedersker. Værge:

Hans Absalonsen Kofoed, sandemand, Pedersker.

F: Giertrud Hansdatter, f. 1758, tjener i København. Værge: Moders søsk.barn, Asser Sivertsen, 13.

Poulsker.

G: Seigne Hansdatter, f. 1762, tjener i Rønne. Værge: Søsk.barn, Thomas Jensen, Snogebæk.

H: Walborg Hansdatter, f. 1768. Værge: Næst Søsk.barn, Hans Hansen, Snogebæk.

I øvrigt:

Den afde piges mødrenearv indestod i bonden Mogens Andersens dødsbo, 8. Sg.

Pedersker.

Nr. 59.

1786 15/3

Ursula Madsdatter, boede og døde i Snogebæk

Poul Willumsen

5 søn. 2 døt.

A: Mads Poulsen, f. 1758, farer til søs fra København.

B: Willum Poulsen, f. 1761, do

C: Jens Poulsen, f. 1762, do

D: Hans Poulsen, f. 1766, do

E: Peder Poulsen, f. 1772., hos faderen

F: Anna Poulsdatter, f. 1764, tjener i København

G: Barbara Poulsdatter, f. 1775, hos faderen

I øvrigt:

Intet til genstand for arv efter afde, der ansås som værende et af sognets

fattiglemmer; var indsidder.

Nr. 60.

1786 27/3

Bodel Madsdatter, boede på Vallensgaardsgrunden, Åker.

Jens Larsen.

1 søn. 2 døt.

A: Mads Larsen Jensen, f. 1781.

B: Kirstine Jensdatter, f. 1767.

C: Karen Jensdatter, f. 1776.

Værge: Far. Tilsynsværge: Jørgen Pedersen, Vallensgaardshusene, Åker.

Nr. 61.

1786 27/3

Catarine Adolphsdatter Kofoed, 28. Sg. Åker.

Herman Olsen Sonne

2 søn. 3 døt.

A: Hans Hermansen Sonne, f. 1779.

B: Jørgen Hermansen Sonne, f. 1782.

C: Magdalena Anthonette Hermansdatter Sonne, f. 1781.

D: Karen Hermansdatter Sonne, f. 1783.

E: Mette Maria Hermansdatter Sonne, f. 1785. ( ½ år.).

Værge: Far. Tilsynsværge: Morfar, Kaptajnløjtnant Adolph Hansen Kofoed, 21. Sg. Åker.

Vedr. 28. Sg

Åker. Skifte af 10/1 1766 efter Ole Edvartsen Sonne, løjtnant ved 1. nat.

Infanterikompagni, som ejede gården; heraf ses, at enkemanden nu fik gården tilkendt

(for 700 Slettedaler).

Nr. 62.

1786 28/3

Bodel Madsdatter, boede og døde på Kongens mark, Smålyngen, Pedersker

Mads Jensen

2 søn. 2 døt.

A: Mads Madsen, f. 1766.

B: Hans Madsen, f. 1771.

C: Maria Madsdatter, f. 1762.

D: Karen Madsdatter, f. 1765

Værge: Far. Tilsynsværge: Jens Madsen, 18. Vg grund, Åker.

Nr. 63.

1786 29/3

Kirstine Jensdatter, boede og døde på Kongens mark, Smålyngen, Pedersker

Esper Michelsen.

17


1 søn. 2 døt.

A: Jens Mauritsen, f. 1780.

B: Michel Espersen, f. 1782.

C: Elsebeth Kirstine Espersdatter, f. 1778.

Værge: Far. Tilsynsværge: Morbroder Anders Jensen, 32. Sg. Stenseby, Bodilsker.

I øvrigt:

Enkemanden havde for nogen tid siden solgt hus og vejrmølle til udb. Ole Olsen,

Pedersker; på auktion 13/9 1785 havde han købt 24. Sg. Åker, men havde endnu ikke

betalt købesummen; det var hans agt at flytte til gården. Broder til enkemanden: Hans

Michelsen, Klemensker.

Nr. 64.

1786 30/3

Hans Pedersen Brand, boede og døde på 1. Sg. Pedersker

Walborg Pedersdatter, Lavværge: løjtnant Christian Christopher Piil, 34. Sg. Bodilsker.

1 søn. 5 døt.

A: Peder Hansen, f. 1773. Værge: Faderens søskendebarn, Anders Hansen, 1. Vg. Poulsker.

B: Kirstine Hansdatter g. m. Peder Pedersen, Langedeby, Bodilsker

C: Annike Hansdatter, f. 1766. Værge: Søsters mand, nævnte Peder Pedersen.

D: Anna Hansdatter, f. 1769. Værge: Søskendebarn Peder Brand, Langedeby, Bodilsker.

E: Margretha Hansdatter, f. 1772. Værge: Faders søskendebarn, Hans Friderich Clausen, Dalslunde,

Østermarie.

F: Johanne Kirstine Hansdatter, f. 1777. Værge: Næst søskendebarn Hans Jochumsen, Slamre,

Bodilsker.

Vedr. 1. Sg. Pedersker:

Auktionsskøde af 1/5 1766, hvoraf ses, at den nu afde mand i fælles skab med sin

hustru (enken) havde købt gården.

Nr. 65.

1786 3/4

Anders Hansen, døde som undentagsmand på 7. Sg. Åker.

Maren Larsdatter. Lavværge: Lars Andersen, Store Kannikegård, Bodilsker.

3 døt.

A: Karen Andersdatter g.m. Peder Madsen Sort, ejer og beboer af 7. Sg. Åker.

B: Katarine Andersdatter, f. 1760., på samme gård. Værge: Søstermand, Peder Madsen Sort.

C: Giertrud Andersdatter g.m. nævnte Lars Andersen

Vedr. 7. Sg. Åker:

Aktionsskøde af 10/12 1771 til Peder Madsen Sort og forlovede Karen

Andersdatter; bla. vilkår, at Anders Hansen og Maren Larsdatter skulle have undentag

på gården; derfor kontrakt herom indgået 20/12 1771; til Anders Hansens yngste søn,

som ellers skulle have haft gården til sin tid, skulle af Peder Madsen Sort udredes 300

dlr. samt gives en hest med sadel ved det fyldte 18. år. Sønnen Peder, var imidlertid

død allerede for 13 år siden. I øvrigt: En søn Hans Andersen var afgået ved døden

høsten 1785.

Nr. 66.

1786 4/4

Volkmar Dankel Pedersen, boede og døde i 2. Vg. hus, Pedersker

Kirstine Jensdatter. Lavværge Kaptajnløjtnant Adolph Hansen Kofoed, 21. Sg. Åker.

5 søn. 1 dat.

A: Hans Volkmar, f. 1767. Curator: ½ farbror, Jens Pedersen Brand, 34. Sg. Bodilsker,

B: Didrich Funk Volkmarsen, f. 1769. Værge: Nævnte Jens Pedersen Brand.

C: Peder Volkmarsen, f. 1772. Værge: Søsk.barns mand, Peder Pedersen, Langedeby. Bodilsker.

D: Andreas Volkmarsen, f. 1777. Værge: Søskendebarn, Hans Andersen, gård, bierge, Pedersker.

E: Joseph Volkmarsen, f. 1781. Værge: Søskendebarn Anders Hansen, 1. Vg. Poulsker.

F: Anne Kirstine Volkmarsdatter, f. 1774, Værge: Søsk.barn Peder Brand, Langedeby,

Vedr. 2. Vg. hus Pedersker:

Købebrev af 18/12 1784.

Nr. 67.

1786 10/4

Margrethe Jacobsdatter, Vallensgårdshusene, Åker.

Lars Ipsen

Ingen efterladte livsarvinger, men Søskende: 3 bror, 2 søstre.

A: Hans Jacobsen, død, 1 søn.

1: Mogens Hansen, f. 1746, Hollegaardsgrunden, Østerlars.

18


B: Bertel Jacobsen, boede på Kantedamsgrunden, Vestermarie, død. 2 døt.

1: Grethe Bertelsdatter, f. 1746. Værge: Søskendebarn, Hans Bendixsen, udb. Kongens mark,

Højlyngen, Åker.

2: Kirstine Bertelsdatter, f. 1756, gm. Anders Jensen Prath, Rakkerløkken, Vestermarie.

C: Bendix Jacobsen, boede og døde på Christiansø, 4 søn. 2 døt.

1: Jacob Bendixen, f. 1746, Kongens mark, Åløse. Østermarie.

2: Hans Bendixen, f. 1756, Kongens mark, Højlyngen, Åker.

3: Poul Bendixen, f. 1760, farer til søs fra København. Curator: Søskendebarns mand, Jens

Jepsen.

4: Esper Bendixen, f. 1770, tjener på Vallegård, Nyker. Værge: Bror, Jacob Bendixen.

5: Gundel Bendixdatter, f. 1754, opholder sig i Østerlars. Værge: Bror, Hans Bendixen.

6: Anne Bendixdatter, f. 1768, tjener i København. Værge: Hans Jensen, udb. Dalslunde Ø

Østermarie.

D: Gundel Jacobsdatter, boede og døde i Østerlars var gm. Isaak Pedersen. 1 dat.

1: Karen Issaksdatter, f. 1740 gm. Jens Jepsen, Kong. Mark, Smålyngen, Åker

E: Kirstine Jacobsdatter omtrent, f. 1718, g.m. Hans Jensen, forannævnte.

Nr. 68.

1786 11/4

Kirstine Hansdatter, boede og døde på 25. Vg. grund, Åker.

Svend Bertelsen

1 søn.

A: Hans Svendsen på, f. 1774. Værge: Far.

I øvrigt:

Overmåde ringe bo, intet at dele.

Nr. 69.

1786 11/4

Elsebeth Michelsdatter, boede og døde Kongens mark, Smålyngen, Åker.

Niels Andersen

Ved tidligere ægteskab, 1 dat.

A: Borrithe Rasmusdatter, f. 1756, hos enkemanden. Værge: Moders søsk.barn, Rasmus Bendtsen

Kiøller, Store Myregaard, Åker.

Nr. 70.

1786 24/5

Catharina Dam, Vallensgaard

Herman Müller, Kaptajn

1 dat.

A: Anne Margrethe Gotzou Busch, død allerede straks efter fødslen af: sin søn. 1 søn.

1: Knud Diderich Sonne, f. november 1768. Værge: Far, købmand Herman Sonne, Nexø.

I øvrigt:

Omtales skifte af 15/9 1763 efter Diderich Busch; endvidere højesteretsdom af 13/3

1776, hvorved Vallensgaard tilkendtes kaptajn Müller. - Knud D. Sonne får nu som arv

bl.a. Store Kannikegaard, Bodilsker til takst efter skiftebrevet af 15/9 1763.

Nr. 71.

1786 26/5

Anders Pedersen, boede og døde på 13. Sg. Pedersker

Kirstine Jensdatter. Lavværge: broderen Hans Jensen Munk, 31.Sg. Bodilsker.

2 døt.

A: Anna Elisabeth Andersdatter, f. 1758, hos moderen. Værge: Faders søskendebarn, Hans Pedersen,

Klinby, Ibsker.

B: Bodil Kirstine Andersdatter, f. 1764, hos moderen. Værge: Faders søsk.barns mand, Claus Jacobsen,

Tiemandegaarden, Ibsker,

Vedr. 13. Sg. Pedersker:

Skøde af 19/12 1780 til nu afde mand og enken.

I øvrigt:

Afdøde var værge for Lisbeth Pedersdatter med hensyn til hendes arv efter faderen

form. skifte efter denne 24/10 1771, og datteren da på 14 år gl. ny værge: Hans

Jensen Munk, 31. Sg. Bodilsker.

Nr. 72.

1786 29/5

Hans Absalonsen Kofoed, sandemand og løjtnant, boede og døde på 18. Sg. Pedersker

Maren Christensdatter. Lavværge: kaptajnløjtnant Adolph Hansen Kofoed, 21. Sg. Åker

3 søn. 2 døt.

19


A: Christen Hansen Kofoed, f. 1771. Værge: Farbror, Anders Absalonsen Kofoed, 15. Sg. Pedersker.

B: Absalon Hansen Kofoed, f. 1780. Værge: ½ farbror, Ole Absalonsen Kofoed, 34. Sg. Åker.

C: Peder Hansen Kofoed, f. 1783. Værge: Peder Absalonsen Kofoed, sandemand, 10. Vg. Pedersker.

D: Anna Hansdatter Kofoed, f. 1774. Værge: Næstsøskendebarn, Jens Olsen, 9. Sg. Billegrav,

Pedersker.

E: Mette Hansdatter Kofoed, f. 1778. Værge: Peder Hansen Busch, Buskegaard, Østermarie.

Vedr. 18. Sg. Pedersker:

Den 12/11 1760 betalt kendelsespenge af enkens daværende værge: Christen

Madsen, 11. Vg. Pedersker på hendes vegne; gården havde hun arvet efter sin

broder Hans Conrad Christensen. 31/7 1760.

øvrigt:

Afdøde var værge for Jens Albrictsen Kofoed hensyn til dennes arv efter faderen

Albricht Absalonsen Kofoed, 4. Sg. Pedersker, 5/3 1774 (ny værge: Hendrich J

Jørgensen Sort, 2. Sg. Åker).

Nr. 73.

1786 30/5

Jeppe Jensen, boede og døde på Kongens mark, Sømarken, Pedersker

Bodel Jørgensdatter (lavværge: Jørgen Rasmussen, Sømarken, Pedersker.

1 søn.

A: Jørgen Ipsen, f. 1775. Værge: Morbror, Ole Jørgensen, udb. på 23. Sg.g. Pedersker.

I øvrigt:

Afdøde var værge for Ole Rasmussen med hensyn til dennes arv efter faderen

Rasmus Jensen, Blemmelyng, Vestermarie (ny værge: Jens Hansen, Nyby, Åkirkeby,

myndlingens faders søskendebarn).Kontrakt af 27/11 1775, indgået af nu afde m

mand med moderen Walborg Jens Larsens, hvorved der blev givet hende b

beboelsesret "her i Huset" for hende selv på livstid og for 2 døtre.

Nr. 74.

1786 30/5

Anders Jensen Hald, udb. boede og døde på Kongens mark, Smålyngen, Pedersker

Bodel Hansdatter (lavværge: Niels Rasmussen, Åkirkeby.

1 søn. 2 døt.

A: Hans Andersen, f. 1772. Værge: Søsk.barns mand, udb. Lars Ipsen "på de såkaldte Lykker" i

Åkirkeby.

B: Margaretha Andersdatter, f. 1768. Værge: Søsk.barns mand, Lars Jensen, Kongens mark,

Smålyngen, Pedersker.

C: Giertrud Andersdatter, f. 1776. Værge: Søsk.barn, Mogens Pedersen, 4. Vg. Poulsker.

Nr. 75.

1786 31/5

Giertrud Pedersdatter, boede og døde på Kongens mark, Smålyngen, Pedersker

Knud Nielsen.

2 søn. 2 døt.

A: Niels Knudsen, myndig

B: Peder Knudsen, f. 1768.

C: Karen Knudsdatter, f. 1761.

D: Kirstine Knudsdatter, f. 1764

Værge: Far. Tilsynsværge: Anders Munk, 3. Sg. Pedersker.

I øvrigt:

Fæstebrev fra amtsforvalteren til enkemanden, dateret 5/4 1755.

Værgemål for Anders Mogensen med hensyn til dennes arv på skifte

28/2 1786 efter Mogens Andersen, 8. Sg. Pedersker.

Nr. 76.

1786 1/6

Hans Hansen, "laae til hjem" på 30. Sg. Poulsker.

Karen Esperdatter. Lavværge: Far, Esper Espersen Sort, Sømarken, Pedersker.

Ved 1. Ægt m/ ?. 1dat.

A: Kirstine Hansdatter, f. 1761. Værge: Niels Nielsen Holm, 13. Vg. Poulsker.

Ved 2. Ægt m/ Signe Poulsdatter. 3 søn 1 dat.

B: Hans Hansen, f. 1768.

C: Morten Hansen, f. 1771. Værge: Peder Ipsen Sommer, 5. Vg. Poulsker.

D: Poul Hansen, f. 1772. Værge: Mogens Nielsen, 27. Sg. grund, Poulsker.

E: Giertrud Hansdatter, f. 1775. Værge: Morten Larsen, 5. Sg. Poulsker.

Ved ægt . m / enken. 1 dat.

20


F: Seigne Marie Hansdatter, f. 1783. Værge: Faders søsk.barns mand Lars Andersen, 11. Vg. Poulsker,

I øvrigt:

Aldeles intet til deling; afde havde af "fattiges Penge" fået hjælp til livets

opretholdelse for sig og hustru. - Broder til enken: Diderich Espersen, Kirkemøllen,

Pedersker.

Nr. 77.

1786 1/6

Jørgen Hansen Thye, boede og døde på Kongens mark, Rispebjerg

Karen Rasmusdatter. Lavværge: Jørgen Jensen, 9. Vg. Poulsker.

1 dat.

A: Anna Jørgensdatter, f. i slutningen af august 1783. Værge: Peder Christophersen, Lille Hallegaard,

Knudsker.

I øvrigt:

Kontrakt 28/6 1783 angående ophold for enkens forældre på livstid.

Nr. 78.

1786 2/6

Johann Wilhelm Diderings, 30. Sg. grund, Poulsker, var født i Preussen og desertere til Bornholm.

Kirstine Esperdatter. Lavværge: Kaptajn Christian Marcher, kompagnichef ved 1. infanteridragon

kompagni.

Ingen Arvinger" efter afde "her på landet" og så vidt bekendt heller ikke andre arvinger.

Nr. 79.

1786 2/6

Anna Pedersdatter, boede og døde i Snogebæk

Anders Pedersen Trommer

1 søn 1 dat.

A: Peder Andersen, f. 1784.

B: Karen Andersdatter, f. 1781

Værge: Far. Tilsynsværge: Morbror, Peder Pedersen, 6. Vg. Bodilsker.

Nr. 80.

1786 6/6

Jens Mogensen, boede og døde i Snogebæk

Seigne Esbersdatter. Lavværge: Jens Michelsen, 21. Sg. Grund, Poulsker.

1 bror, 2 søstre.

A: Peder Mogensen, f. 1758, farer til søs fra København "på Strædet" . Curator: Jeppe Jensen,

Snogebæk.

B: Margrethe Mogensdatter g.m. Nicolai Pedersen Holm, Snogebæk.

C: Marie Mogensdatter, f. 1768. Værge: Farbror, Lars Ipsen, Snogebæk.

Nr. 81.

1786 6/6

Martha Rasmusdatter, 11. Sg. Poulsker

Jacob Rasmussen Wibe.

2 søn. 3 døt.

A: Rasmus Jacobsen Wibe, f. 1770.

B: Hans Jacobsen Wibe, f. 1784

C: Sinea Katrina Jacobsdattér

D: Martha Jacobsdatter, f. 1778.

E: Karen Jacobsdatter, f. 1780.

Værge: for samtlige børn faderen, tilsynsværge Rasmus Rasmussen, 27. Sg. Bodilsker.

Vedr. 11. Sg. Poulsker:

Skøde af 13/6 1771 fra Rasmus Wibe, enkemandens fader, til enkemanden og nu

afde hustru.

Nr. 82.

1786 7/6

Jens Hansen Munk, udb. på 38. Sg. grund Poulsker

Seigne Hansdatter. Lavværge: Bror, Anders Hansen, Smålyngen, Pedersker.

1 Bror, 4 søstre.

A: Hans Hansen, død, 3 søn, 3 døt.

1: Hans Hansen, f. 1768.

2: Morten Hansen, f. 1771. Værge: Faders søsk.barn, Morten Nielsen, 27. Sg. grund Poulsker.

3: Poul Hansen, f. 1773. Værge: Faders søsk.barn, Peder Ipsen Sommer, 5. Vg. Poulsker.

4: Kirstine Hansdatter, f. 1761. Værge: Faders søsk.barn, Niels Nielsen Holm, 13. Vg. Poulsker.

21


5: Giertrud Hansdatter, f. 1776. Værge: Faders søsk.barns mand, Lars Andersen, 11. Vg.

Poulsker.

6: Seigne Hansdatter, f. 1783. Værge: Faders søsk.barns mand, Siver Rasmussen, 23. Sg.

Poulsker.

B: Giertrud Hansdatter, død. 3 døt.

1: Kirstine Nielsdatter, f. 1763, tjente i København, død, uden at efterlade sig livsarvinger for 2 år

siden.

2: Magdalena Nielsdatter, f. 1764, tjener i København

Værge: Far, Niels Hansen Bek.

3: Giertrud Nielsdatter, f. 1766, tjener i København

C: Margretha Hansdatter, f. 1736, gift m/ ?, København. Værge: Søsk.barn, Hans Hansen Aagaard, 20.

Sg. Poulsker.

D: Ellen Hansdatter, f. 1744, København. Værge: Næst søsk.barns mand, Peder Andersen Mullere, udb.

26. Sg. grund Poulsker.

E: Kirstine Hansdatter, f. 1746. København. Værge: Næst søsk.barns mand, Morten Larsen, 5. Sg.

Poulsker.

Nr. 82.

1786 7/6

Mogens Ipsen, enkemand, boede og døde i Snogebæk.

1 søn. 2 døt.

A: Peder Mogensen, f. 1758, farer til søs fra København "på Strædet". Curator: Søsk.barn, Jeppe

Jensen, Snogebæk.

B: Margrethe Mogensdatter g.m. Nicolai Pedersen Holm, Snogebæk

C: Marie Mogensdatter, f. 1768. Værge: Farbror, Lars Ipsen, Snogebæk.

I øvrigt:

Skifte efter afdes hustru 11/2 1782.

Nr. 83. Nr. 84.

1786 8/6

Esper Caspersen, boede og døde på Kongens mark, Højlyngen, Bodilsker

Anna Pedersdatter. Lavværge: Lars Mauritzen, 3. Sg. Bodilsker.

1 søn.

A: Peder Espersen, f. 1773. Værge: Farbror, Hans Caspersen, Kongens mark, 3. Sg. fortov, Bodilsker,

Tilsynsværge: Lars Mauritzen.

I øvrigt:

I boet en vejrmølle, stående på Bodilsker præstegårds grund.

Nr. 85.

1786 19/6

Rasmus Wibe, enkemand, døde som undentagsmand på 11. Sg. Poulsker;

1 søn. 3 døt.

A: Jacob Rasmussen Wibe 11. Sg. Poulsker; ejer af gården.

B: Dorothea Rasmusdatter, f. 1736, enke. Værge: Bror, Jacob Rasmusen Wibe. Tilsynsværge: Hendes

søstermand Anders Jørgensen.

C: Anna Rasmusdatter, f. 1752, g.m. Anders Jørgensen, 21. Sg. Poulsker.

D: Barbara Rasmusdatter, f. 1754, g.m. Rasmus Rasmussen, 27. Sg. Bodilsker.

Vedr. 11. Sg. Poulsker:

Skøde af 13/3 1771 fra afde mand til sønnen Jacob og dennes hustru Martha

Rasmusdatter; undentagskontrakt af samme dato.

Nr. 86.

1786 24/6

Peder Jensen, boede og døde på 4. Sg. fortov, på Kongens mark, Smålyngen, Pedersker.

Ellen Pedersdatter. Lavværge: Hans Hiorth, 1. Vg. Pedersker.

2 søn. 2 døt.

A: Jens Pedersen, f. 1767. Curator: Farbror, Hans Jensen 30. Sg. Pedersker.

B: Peder Pedersen, f. 1770. Værge: Fastermand, Holger Tuesen, 4. Sg. Pedersker.

C: Seigne Pedersdatter, f. 1759. Værge: Holger Tuesen.

D: Kirstine Pedersdatter, f. 1763. Værge: Nævnte Hans Jensen.

Nr. 87.

1786 26/6

Karen Ipsdatter, boede og døde på 7. Sg. Pedersker.

Johan Didrichsen.

Ved 1. ægteskab med Hans Christophersen. 1 søn. 2 døt.

A: Christopher Hansen, f. 1760, 11. Vg. Pedersker

22


B: Kirstine Hansdatter g.m. Jens Olsen 9. Sg. Pedersker

C: Sidsele Hansdatter, f. 1764. Værge: Christopher Andersen, 37. Sg. Bodilsker.

Ved ægteskabet med enkemanden. 1 søn. 3 døt.

D: Hans Johansen, f. 1773.

E: Karen Johansdatter, f. 1771.

F: Margrethe Johansdatter, f. 1776.

G: Gundel Johansdatter, f. 1778.

Værge: Stiftfar / Far, Johan Didrichsen. Tilsynsværge: Søsk.barn på moder side, Joseph

Hansen Hiorth,1. Vg. Pedersker.

Vedr. 7. Sg. Pedersker:

Enkemanden og hans stedsøn enedes om, at førstnævnte indtil midfaste 1787 skulle

have beboelsesret på gården og derefter avlingen i 14 år som brugeligt pant. I øvrigt:

Skifte efter Hans Christophersen, 11. Sg. Pedersker, af 5/2 1765; efter dette var

Christopher Hansen jorddrot til 11. Sg.; Johan Didrichsen boededenne gård, indtil

den ved mageskifte 3/3 1779 blev "ombyttet" med 7. Sg. Pedersker. - Afdøde var

værge for Kirstine Josephsdatter med hensyn til hendes arv efter faderen, fra 17/6

1773; arven indestod i 24. Sg. Bodilsker, hvor den var faldet.

Nr. 88.

1786 3/7

Ellen Hansdatter, ugift, almisselem, der boede hos Peder Nielsen, Sømarken, Pedersker.

Følgende søskende omtales: 1 bror, 2 søstre.

A: Peder Hansen, Åkirkeby, død. 2 søn.

1: ? ?. Ikke mødt

2: ? ?. Ikke mødt.

Værge: Anders Jensen, Billegrav.

B: ? ?. Som for lang tid siden var rejst til København, efter hvem der ikke forelå efterretninger.

C: ? ?, død, Rønne, havde efterladt sig børn, men ingen oplysninger forelå om hvilke.

I øvrigt:

Auktion over efterladenskaberne afholdt 3/7 1786; nettoformuen i boet androg 4 dlr.

14 sk., der tilfaldt fattigkassen, fra hvilken afde i 6 år havde fået understøttelse.

Nr. 89.

1786 10/7

Morten Pedersen Trommer, ejede hus og løkke i Snogebæk

Og

? ?

Børn:

Fandtes, men der gived ingen nærmere oplysninger om hvilke, bortset fra, at der blandt dem var

en datter.

I øvrigt:

Til stede ved skiftet var den afde mands broder Anders Pedersen Trommer, S

Snogebæk, og den afde hustrus søstermand Hans Mortensen Wibe, Snogebæk,

der var de afdes nærmeste pårørende ved den på gældende lejlighed. Skiftet

udsat; se herefter concept under 14/12 1786.

Nr. 90.

1786 26/7

Lasse Hansen, 23. Sg. Grammegaarden, Åker.

Giertrud Gregersdatter, Lavværge: Jeppe Hansen, Åkirkeby.

Moder. 2 søstre.

A: Marike ?, sal. Hans Lassens, Undentagsnyder på nævnte gård. Lavværge: Adolph Hansen

Kofoed, kaptajnløjtnant, 21. Sg. Åker.

B: Else ?, sal. Jeppe Ipsens, 46. Sg. Åker, Lavværge: Hans Sonne, Nexø.

C: Karen Hansdatter g.m. Thor Jensen, bonde, 51.sg. Åker.

Vedr. 23. Sg. Åker:

Skifte af 26/1 1780 efter afdes fader; heraf ses, at nu afde arvede gården efter

faderen; undentagskontrakt af 15/11 1730 til fordel for moderen. Søsteren Else nu

jorddrot.

I øvrigt:

En søn af nu afde og enken, Hans Lassen, angaves at være afgået ved døden i sit

3. år, i den forgangne vinter. - Afdøde var værge for barn af Anna Peder Ipsens enke

på 11. Vg, Pedersker, Jep Pedersen, med hensyn til barnets fædrene og mødrene a

23


arv; skiftet efter Anna Peder Ipsens foretaget 4/3 1786 (ny værge: Diderich Thuesen,

25. Vg. Åker, myndlingens søskendebarn.

Nr. 91.

1786 27/7

Jep Ipsen, 46. Sg. Åker

Else Hansdatter. Lavværge: Hans Sonne, købmand, Nexø.

1 dat.

A: Karen Ipsdatter, f. julen 1773. Værge: Thor Jensen, 51. Sg. Åker. Tilsynsværge: afdes bror,

Samsing Ipsen, udb. På 15. Sg. grund, Åker.

Vedr. 46. Sg. Åker:

Gården tilfaldt afde på skiftet 13/11 1758 efter hans fader Jep Samsingsen.

I øvrigt:

I boet indestod arv fra 23/6 1775 for Anders Jensen, nu 14 år, efter hans fader Jens

Lassen 39. Bodilsker (ny værge: myndlingens broder Lasse Jensen, tømmermand i

Nexø). - Afdøde var også værge for Karen Kirstine Andersdatter, som 3/10 1776

arvede faderen Anders Andersen,40. Sg. Åker (myndlingens stedfader nu er Hans

Piil, på sidstnævnte gård; denne blev herefter hendes værge).- Yderligere var afde

værge for Dorothea Lassesdatter, form. fra 18/4 1784.

Nr. 92.

1786 28/7

Anna Catarine Mogensdatter, boede og døde på 34. Sg. Åker

Ole Absalonsen Kofoed.

1 søn. 2 døt.

A: Absalon Olsen Kofoed, f. 1779.

B: Bodil Kirstine Olsdatter, f. 1786.

C: Kirstine Margrethe Olsdatter, f. 1782.

Værge: Far. Tilsynsværge: Morbrødre, Peder Marker, Rønne, og Lars Marker, løjtnant, 35.

Sg. Vestermarie.

Vedr. 34. Sg. Åker:

Gården er forlængst tilkendt enkemandens yngste broder Hans Conrad Kofoed,

der nu er over 20 år og til midfaste 1787 skal overtage gården, med mindre anden a

aftale træffes mellem ham og enkemanden.

Nr. 93.

1786 29/7

Hans Hansen, udb. på Kongens mark, Højlyngen, 1. Sg.f. Åker

Bodil Esbersdatter. Lavværge. Bror, Lasse Espersen, 18. Vg. Østermarie.

2 søn. 3 døt.

A: Hans Hansen, f. 1771. Værge: Faders søsk.barns mand, Jørgen Pedersen, Vallensgaardshusene.

B: Esper Hansen, f. 1781. Værge: Faders søsk.barns mand, Hans Mattisen, Vallensgårdshusene.

C: Gundel Hansdatter, f. 1770. Værge: Hans Hansen Kurre Skindemyre, Klemensker.

D: Karen Kirstine Hansdatter, f. 1773. Værge: Faders søsk.barns mand, Lars Svendsen, Tingsted, V

Vestermarie,

E: Inger Sophie Hansdatter, f. 1777. Værge: Faders søsk.barn, Niels Hansen, Lillegård, Vestermarie.

Nr. 94.

1786 31/7

Peder Johansen, 43. Sg. Soldatergaard, Åker

Lovise Marie Pedersdatter Kofoed, Lavværge: Hans Bistrup, kaptajn Vestermarie.

2 søn. 1 dat.

A: Johan Pedersen, f. 1781. Værge: Faders morbror, Christen Lind Kofoed, 44. Sg. Åker.

B: Peder Kofoed, 1786. (10 uger.). Værge: Morbror, Herman Kofoed, løjtnant, 57. Sg. Vestermarie,

C: Anne Kirstine Pedersdatter, f. 1783. Værge: Moders mostermand, Hans Pedersen, 23. Sg. Loftsgaard,

Vestermarie, for ham: Hans søn Thor West, Spidlegaard, Åker.

Vedr. 43. Sg. Åker:

Gården var afdes arvegaard, tilfaldet ham efter moderen, Maren Johan Hansens;

nu yngste søn Peder jorddrot.

I øvrigt:

Afdøde var værge for Anna Margrethe Johansdatter, som 15/3 1780 arve de faderen

Johan Hansen Tambour, 55. Sg. Vestermarie, og da var 11 år; hendes stedfader A

Ared Hellesen, på sidstnævnte gård, blev nu hendes værge.

Nr. 95.

24


1786 1/8

Englike Jørgensdatter, boede og døde på 52. Sg. Åker

Bærild Andersen

2 søn. 2 døt.

A: Anders Bærildsen, f. 1777.

B: Jørgen Bærildsen, f. 1783.

C: Giertrud Kirstine Bærildsdatter, f. 1781.

D: Margrethe Elisabeth Bærildsdatter, f. 1785.

Værge: Far. Tilsynsværge: Morbror, Peder Jørgensen, 5. Sg. Nylars, og afdes

søstermand Peder Thorsen, Store Gadebygaard, Østermarie.

Vedr. 52. Sg. Åker:

Skifte af 29/5 1764 efter enkemandens fader Anders Nielsen, der ejede og beboede

gården; ifølge dette skifte var enkemanden dengang jorddrot.

Nr. 96.

1786 2/8

Lars Andersen, bondemand, lejer af Store Kannikegaard, Bodilsker, boede og døde der.

Giertrud Andersdatter, Lavværge: Anders Andersen, 25. Sg. Vestermarie.

Ved 1. Ægteskab. 2 søn. 1 dat.

A: Hans Larsen, f. 1764. Curator: Anders Nielsen, 24. Vg. Åker.

B: Anders Larsen, f. 1768. Curator: Faders næst søsk.barn, Anders Jørgensen, 21. Sg. Poulsker.

C: Katarine Larsdatter, f. 1771, hos stedmoderen. Værge: Faders søsk.barn, Mogens Jørgensen, 27. Sg.

Vestermarie.

Ved 2. ægteskab med enken. 1 dat.

D: Karen Kirstine Larsdatter, f. 1781. Værge: Mostermand, Peder Madsen, 7. Sg. Åker.

Tilsynsværge: for samtlige børn Hans Nielsen, 24. Vg. Åker.

Vedr. Store Kannikegaard, Bodilsker:

Lejekontrakt af 18/2 1784 mellem forrige beboer, kaptajn Müller, og nu afde mand;

lejeafgift 100 dlr. årlig. I øvrigt: Skifte af 3/4 1780 efter afdes 1. hustru Karen H

Hansdatter, der boede og døde på 24. Sg. Vestermarie.

Nr. 97.

1786 3/8

Gundil Pedersdatter, boede og døde på 20. Sg. grund, Pedersker

Mogens Olsen

Ved 1. Ægteskab m/ ? 1 søn.

A: Jens Ibsen, f. 1763. g.m. Karen Jensdatter, boende "Bakkene", Pedersker; var for tiden borte i

kongens tjeneste . Værge: Anders Pedersen, 29. Sg. Pedersker.

Ved sidste ægteskab. 1 søn. 1 dat.

B: Jeppe Mogensen, f. 1774.

C: Anne Lisebeth Mogensdatter, f. 1775.

Værge. Far. Tilsynsværge nævnte Anders Pedersen.

I øvrigt:

Fæstebrev af 25/5 1780

Nr. 98.

1786 22/8

Kirstine Mogensdatter, boede og døde på 32. Sg. Poulsker

Hans Madsen

1 søn. 1 dat.

A: Didrich Hansen, f. Dec. 1770, hjemme. Værge: Far. Tilsynsværge: Jørgen Jensen, 9. Vg. Poulsker.

B: Kirstine Hansdatter, f. 1763, g.m. Niels Jørgensen, 31. Sg. Poulsker.

Vedr. 32. Sg. Poulsker:

Købt af enkemanden og hustru på auktion, skøde af 7/3 1786; på går den hvilede

undentagsforpligtelse i forhold til Hans Hansen Dam. I øvrigt: Kontrakt af 22/2-1786

mellem enkemanden og dattermanden Niels Jørgensen, hvorved sidstnævnte har

fraskrevet sig retten til arv fra begge svigerforældre.

Nr. 99.

1786 9/10

Hendrich Jørgensen Sort, boede og døde på 2. Sg. Åker; ejer af ½ del af 3. Vg. St. Kastelsgaard, Åker.

Maren Absalonsdatter, lavværge. Adolph Hansen Kofoed, Kaptajnløjtnant 21. Sg. Åker.

Ved 1. ægteskab med Karen Rasmusdatter. 3 søn.

A: Hans Hendrichsen, myndig og gift, boende Åkirkeby

B: Lars Hendirchsen, boede og døde i Åkirkeby, 1 søn.

25


1. Lars Hendrich Larsen, f. 1782. Værge: Farfars søsk.barns mand, Niels Christensen,

9. Sg. Åker. Sønnen Lars' arv henstod hos hans moder i Åkirkeby

C: Niels Hendrichsen, f. 1764. , gift, boende på 1. Sg. Pedersker. Curator: Farbror, Berild Jørgensen Sort,

boede på Kongens mark, Smålyngen Åker.

Ved ægteskabet med enken. 6 søn. 2 døt.

D: Jørgen Hendrichsen , f. 1768. Curator: Faders søsk.barn, Bærild Hansen, sandemand i Åkirkeby,

E: Peder Kofod Hendrichsen, f. 1771. Værge: Søsk.barns mand, Ole Sonne, løjtnant, 7. Vg. Åker,

F: Absalon Hendrichsen, f. 1774. Værge: Søsk.barns mand, løjtnant Niels Hansen Piil, 4. Sg. Åker.

G: Hans Madsen, f. 1775, Værge: ½ bror, Niels Hendrichsen.

H: Hans Conrad Hendrichsen, f. 1778. Værge. Søsk.barns mand, Morten Hansen, Lundegård, Olsker.

J: Lars Hendrichsen, f. 1783, nu jorddrot til 2. Sg. Åker. Værge: ½ bror, Hans Hendrichsen og Hans

Svendsen, i Kjelseby, Østerlarsker.

K: Anne Katrine Hendrichsdatter, f. 1780. Værge: Fastermand, Niels Madsen, ... gård, Langedeby,

Bodilsker.

L: Bodil Kirstine Hendrichsdatter, f. 1786. Værge: Anders Andersen, ....gård, Gamlevælde Østerlarsker.

Vedr. 2. Sg. Åker:

Af ottemandsdom af 24/7 1742 ses, at gården er tilfaldet den nu afde mand

efter faderen Jørgen Hendrichsen Sort. I øvrigt: Skøde af 22/12 1766 fra Johan

Didrich Mortensen til nu afde mand og hans daværende hustru, hvorved 1/2 af 3.

Vg. Åker, blev overdraget til dem; vedkommende 1/2 af gården tilfaldt nu yngste søn

af afdes 1. ægteskab Niels Hendrichsen. Afdøde var værge for Engel Hansdatter,

er arvede faderen Hans Pedersen, 8. Vg. Bodilsker 5/7 1774 (ny værge myndlingens

moders søskendebarn Hendrich Andersen, 3. Vg. Østerlarsker). Var også ~ siden

skifte af 29/5 1786 efter sandemand Hans Absalonsen Kofoed - værge for Jens

Albrichtsen Kofoed, som 5/3 1774 arvede faderen Albricht Absalonsen Kofoed, 4. Sg.

Pedersker, og hvis stedfader nu var Holger Tuesen, sidstnævnte gård (ny værge:

sandemand Peder Absalonsen Kofoed, Pedersker, myndlingens farbroder).

Nr. 100.

1786 10/10

Dorothea Jensdatter, boede og døde på Kongens mark, Smålyngen, Åker

Jacob Andersen

Ved. tidligere ægteskab. 2 søn. 4 døt.

A: Jens Hansen, gift, Åkirkeby

B: Thomas Hansen,, myndig, boende på* Anders Andersens gårds grund i Sose, Vestermarie.

C: Kirstine Hansdatter g.m. Svend Bertelsen, udb. i "Boerne" Åker.

D: Dorothea Hansdatter, død, var gm. Peder Jørgensen, Rønne. 1 dat.

1: Annike Pedersdatter, f. 1776. Værge: Far.

E: Ellen Hansdatter, død, var gm. Michel Jacobsen, udb. på Smålyngen, Åker. 1 dat.

1: Anna Michelsdatter, f. 1775. Værge: Far.

F: Margrethe Hansdatter, f. 1746, tjener, landsdommer Rogert, Rønne. Værge: Peder Jørgensen,

Rønne.

Nr. 101.

1786 11/10

Peder Jensen, boede og døde på Kongens mark, Højlyngen, uden for Vallensgårdshusene.

Giertrud Andersdatter, Lavværge: Wilhelm Jensen, Vallensgårds husene.

2 søn. 5 døt.

A: Anders Pedersen, f. 1753, på Frigårds grund, Østermarie

B: Hans Pedersen, f. 1763, farer til søs fra København til Vestindien. Curator: Bror, Anders Pedersen.

C: Karen Pedersdatter g.m. Hans Jensen Muller, Kongens mark. Østermarie.

D: Maren Pedersdatter g. m. Hans Jensen Muller, Rønne.

E: Anna Pedersdatter g.m. Jeppe Sørensen, udb. på 1. Sg. grund Åker.

F: Margrethe Pedersdatter, f. 1761, hos moderen Værge: Jeppe Sørensen.

G: Giertrud Pedersdatter, f. 1770. Værge: hendes søstermand Hans Jensen, Rønne.

Nr. 102.

1786 13/11

Margarethe Jensdatter, boede og døde på Kongens mark, Højlyngen uden for 64. Sg. fortov, Åker.

John Larsen, udb.

1 søn.

A: Jens Johnsen, f. februar 1781. Værge: Far. Tilsynsværge: Anders Andersen Ridder, ejer af 62. Sg.

Åker, men boede på Kongens mark, 54. Sg. fortov, Åker.

Nr. 103.

26


1786 2/12

Anders Absalonsen Kofod, boede og døde på 15. Sg. Pedersker.

Elisabet Kirstine Hansdatter. Lavværge: Christian Christopher Piil, løjtnant, 34. Sg. Bodilsker.

3 søn. 2 døt.

A: Claus Flyng Kofod, f. august 1777. Værge: Farbror, Peder Absalon Kofod, sandemand 10. Vg.

Pedersker.

B: Absalon Kofod Andersen, f. julen 1782. Værge: Søsk.barn, Jens Olsen, 9. Sg. Pedersker,

C: Mads Kofod Andersen, f. 1786. Værge: Slægt, Hans Munch, 31 Sg. Stenseby. Bodilsker,

D: Anna Andersdatter Kofod, Værge: Faders søsk.barn, Conra Hallegaard, Olsker.

E: Dorothea Kirstine Andersdatter Kofod, f. 1779. Værge: Farbror, Adolph Hansen Kofod, kaptajn L

Langemyregaard, Åker.

Vedr. 15. Sg. Pedersker:

Skifte af 13/4 1773 efter Claus Flyng Kofod, på den heromhandlede gård, hvoraf ses,

at gården er tilkendt Claus Fl. Kofods i ægteskab med ovennævnte enke avlede søn

Hans Kofod.

Nr. 104.

1786 13/12

Ødberg Lassen.

Og

Kirstine Rasmusdatter. Begge boede og døde (næsten samtidig) i hus på 28. Sg. grund, Bodilsker.

1 søn. 2 døt.

A: Rasmus Ødbergsen, f. 1781. Værge: Morbror, Peder Rasmussen Due, Kongens mark, Balka.

B: Anna Ødbergsdatter, f. 1776 . Værge: Morbror, Hans Due, nu boende i nævnte hus.

C: Grethe Ødbergsdatter. F. 1778. Værge: Mogens Jensen Myre, udb. på Kongens mark, Smålyngen,

Åker, myndlingens ........mand.

Tilsynsværge Niels Hansen, på Store Kannikegårdens grund, Bodilsker

Nr. 105.

1786 14/12

Lisebeth Knudsdatter, boede og døde i hus i Snogebæk, Poulsker

Jørgen Jacobsen

2 døt.

A: Lisebeth Jørgensdatter g.m. Peder Nielsen, snedker på Holmen, København.

B: Karen Jørgensdatter g.m. Jørgen Christiansen, boende i nævnte hus.

Nr. 106.

1786 14/12. (fortsættelse; se foran under 10/7 1783)

Morten Pedersen Trommer, hus i Snogebæk, Poulsker.

Og

Marie Jepsdatter. død kort før manden.

2. søn. 1 dat.

A: Jep Friderich Mortensen, 1767.

B: Hans Peter Mortensen, f.1775.

Værge: Farbror, Anders Pedersen Trommer, i nævnte hus.

C: Margrethe Kirstine Mortensdatter, f. pinsedag 1770. Værge: Mostermand, Hans Mortensen Wibe,

Snogebæk.

Tilsynsværge: Fasters mand Jørgen Jacobsen, på "Gaden' Poulsker.

I øvrigt:

Over de afdes hus m.v. afholdtes auktion 4/8 1786.

Nr. 107.

1786 15/12

Anders Jensen, 10. Sg. Billegrav, Pedersker

2 søn. 1 dat.

A: Peder Andersen, f. 1761.

B: Anders Andersen, f. 1763.

C: ? ?, g.m. Marchus Pedersen, 17. Sg. Pedersker

Skiftet blev udsat indtil videre. Oplyst, at der fandtes 2 meget syge døtre i huset.

Nr. 108.

1786 15/12

Kirstine Andersdatter, boede og døde på 67. Sg. grund, Åker.

Lars Olsen

4 søn.

27


A: Anders Larsen, myndig, boende Boderne, Åker.

B: John Larsen, myndig, boende Kongens mark, Højlyngen, Åker.

C: Jens Larsen, myndig, boende Vallensgaards grund, Åker

D: Didrich Larsen, myndig, til søs "bortefra", efter sigende ikke været i Danmark eller Norge 15 års tid,

menes at fare til søs fra Eng .... ; vides ej, om han er i live.

Værge: Far, tilsynsværge: Peder Hansen Munk, 33. Sg. Åker

Nr. 109.

1786 15/12

Anna Sørensdatter, boede og døde på 1. Vg grund, Åker

Peder Hansen (havde betlet i mange år)

1 søn. 1 dat.

A: Peder Hansen Skrædder, 14. Sg. grund, Åker.

B: Anne Hansdatter. Værge: Bror, Peder Hansen.

Intet at dele.

Nr. 110.

1786 18/12

Seigne Jens Hiorths, boede og døde i hus på Store Kannikegaards grund, Bodilsker.

Christian Wilhelmsen

1 dat.

A: Karen Christiansdatter, f. 1764, Værge: Far. Tilsynsværge: Hans Hiorth, Hinsegaard, Bodilsker.

Nr. 111.

1787 20/3

Hans Nielsen, boede og døde på Degnegården, Pedersker ("på årlig Leje")

Kirstine Hansdatter. Lavværge: Herman Clausen Rasch.

3 søn. 2 døt.

A: Hans Hansen, f. 1760.

B: Lars Hansen, f. 1761.Curator: Farbror, Jens Nielsen, "Bakkene", Pedersker.

C: Niels Hansen, f. 1769. Værge: Søskendebarn, Rasmus Mortensen, boede i de såkaldte Firehuse, P

Pedersker.

D: Margaretha Hansdatter, f. 1763. Værge: Søskendebarn Hans Mortensen, Skomager, Sømarken, P

Pedersker.

E: Anne Hansdatter, f. 1768. Værge: Søsk.barns mand Hans Mauritzen, Firehusene, Pedersker.

Nr. 112.

1787 21/3

Hans Andersen , boede og døde på 11. Sg. Billegrav, Pedersker.

Sidsele Andersdatter. Lavværge Joseph Hiorth, l. Vg. Pedersker

1 dat.

A: Johanne Kirstine Hansdatter, f. 1787. ( 8 uger). Værge: Fastermand, Marcus Pedersen, 17. Sg.

Pedersker.

Vedr. 11. Sg. Pedersker:

Ved skøde af 8 /4 1785 blev gården solgt af Anders Larsen, som ved kontrakt af

samme dato for sig og sin hustru fik tillagt undentags på gården.

I øvrigt:

Afdøde var værge for Anna Margrethe Pedersdatter med hensyn til hendes arv efter

faderen Peder Ipsen. 11. Vg, Pedersker, 15 /9 1783 og efter moderen Anna sal. P. I.s

4/3 1786 (ny værge: myndlingens moders søskendebarns mand Hans Jørgensen, 14.

Sg. Pedersker). Også værge for Annike Mogensdatter på 18 år, som 28/2 1786 a

arvede faderen Mogens Andersen, 8. Sg. Pedersker (stedfader nu Marcus Pedersen,

17. Sg. Pedersker; ny værge: myndlingens søskendebarn Lars Jensen, Kongens m

mark Pedersker.

Helsinge. Feb. 1999. John G. Christensen.

28

More magazines by this user
Similar magazines