Danish - Dantax

dantaxradio.dk

Danish - Dantax

FORHOLDSREGLER

For at undgå stråling, skal nedenstående overholdes.

(a) Benyt aldrig ovnen når lågen ikke er lukket.

(b) Pas på der ikke kommer objekter i klemme mellem ovn og låg.

Pas på at tætningslister på anden måde udsættes for overlast.

(c) ADVARSEL: Brug aldrig ovnen hvis denne på nogen måde er defekt.

NOTE

Al service, justering eller reparation, skal foretages på autoriseret værksted.

Sørg altid for at holde oven ren.

Tør jævnligt tætningslister og låg af.

Specifikationer

Model: Dantax M25.1

Spænding: 230V~50Hz

Mikrobølger (Input effekt): 1450W

Mikrobølger (Ouput effekt): 900W

Grill (Input power): 1000W

Konvektion (Input effekt): 2000W

Kapacitet: 25L

Tallerken - diameter: 315mm

Dimensioner (L x B x H): 511 x 480 x 283 mm

Vægt: Ca. 16,5 kg

2


SIKKERHED

1. Ovnen skal placeres plant.

2. Drejetallerken og rullerne, skal

være monteret under brug. Kontroller

at beholder/emballagen er tæt.

3. Vær forsigtig ved brug af bruningsskål,

forkert brug kan ødelægge

drejetallerkenen.

4. Brug den korrekte størrelse på posen,

ved tilberedning af popcorn.

5. Lågen er forsynet med flere

sikkerhedslåse, som forhindrer

at ovnen kan startes, når lågen er

åben.

Foretag aldrig justeringer eller

ændringer af disse.

6. Brug aldrig ovnen uden indhold.

Brug af ovn uden indhold eller med

indhold, som har meget lav fugtighed,

kan forårsage brand.

7. Tilbered aldrig maden direkte på

drejetallerkenen, dette kan forårsage

skader på denne.

8. Varm aldrig babymad eller sutteflasker i

3

ovnen. Dette kan forårsage skader på

personer.

9. Benyt aldrig beholdere med smal hals.

10. Lav aldrig friturestegning i ovnen.

11. Brug aldrig ovnen til kogning i

forbindelse med syltning.

Det er ikke muligt at sikre at hele

indholdet når kogepunktet.

12. Denne ovn er kun til hjemmebrug,

benyt den ikke til erhvervsmæssige

formål.

13. For at forhindre "forsinket kogning" af

væsker, rør i væsken

før opvarmning og igen halvvejs i

forløbet.

Forsinket kogning kan forårsage

personskader.

14. Hold altid øje under tilberedning.

For lang tilberedningstid kan forårsage

brand.


SIKKERHED

1. Læs venligst hele vejledningen

før brug af ovnen

2. Vær opmærksom på afsnittet

omkring sikkerhed og advarsler.

3. Som ved al anden tilberedning,

skal der altid holdes opsyn så

længe tilberedning finder sted,

for at forhindre evt. brand.

I tilfælde af brand:

1. Hold lågen lukket.

2. Sluk ovnen og frakobl ovnen

fra stikkontakten.

3. Sluk evt. for strømmen ved

hovedrelæ.

4. Tilkald hjælp hvis branden ikke

hurtigt kan kontrolleres.

Vær altid opmærksom på følgende:

1. Varm aldrig for længe.

Hold ekstra øje med papir, plast eller

andre let antændelige materialer.

2. Brug aldrig ovnen til opbevaring.

Ved f.eks. lynnedslag, kan ovnen

tænde af sig selv og indholdet

3. Fjern altid metal fra emballage,

f.eks. lukkeclips og lign.

4. Denne ovn skal tilsluttet jord vis

stikkontakten.

5. Læs vejledningen omkring

installation for brug.

6. Lukkede beholdere, æg og vand

med olie eller fedt,

kan eksplodere

GEM DENNE VEJLEDNING

4

og bør ikke tilberedes i en

mikrobølgeovn.

Brug i stedet en alm. ovn.

7. Brug kun ovnen som foreskrevet

i denne vejledning.

Benyt aldrig kemikalier eller

opløsningsmidler.

Denne ovn er ikke beregnet til

Erhvervsmæssig brug.

8. Vær særlig opmærksom i

Nærheden af børn.

··9.Brug aldrig ovnen, hvis denne

eller stik og ledninger er

beskadiget.

10. Al service skal foretages af

autoriseret personale.

Forsøg ALDRIG selv at justere,

reparere eller åbne ovnen.

11. Bloker aldrig ovnens udluftning-

kanaler og åbninger.

12. Opbevar og benyt aldrig ovnen

udendørs.

13. Benyt aldrig ovnen i fugtige

omgivelser eller nær vask.

14. Kom aldrig ledning, ovn eller

dele derfra i vand.

15. Hold ledninger fra varme-

kilder, som f.eks. komfur.

16. Placer ledning sikkert og

forsvarligt.

17. Ved rengøring, brug mild sæbe

og en blød klud eller svamp.


Materialer

ADVARSEL Se herunder for beskrivelse af hvilke materialer

som kan benyttes i ovnen.

Lukkede beholdere Nogle ikke metalholdige materialer egner sig

heller kan eksplodere. ikke til brug i mikrobølgeovne. I tilfælde af tvivl,

Disse skal altid åbners kan nedenstående test foretages:

eller punkteres.

Test

1. Fyld en beholder med 250ml vand og

sæt materialer i denne.

2. Varm på max. i 1 minut.

3. Føl meget forsigtigt. Hvis materialer, som der

er tvivl om, er varm bør det ikke benyttes.

4. Varm aldrig længere en 1 minut.

Se herunder for beskrivelse af hvilke materialer, der kan benyttes:

Materiale Bemærkninger

Aluminiums folie Kan kun benyttes til afskærmning i små stykker.

Skal holde en afstand på min. 2,5cm til ovnens vægge.

Bagepapir For at forhindre sprøjt. Hold grundig opsyn.

Bruningsskål Følg producentens anvisninger.

Skålen skal holde en afstand på min. 5mm til

ovnens glastallerken.

Tallerkener, Kun hvis disse er beregnet til brug i mikrobølgeovn.

kopper og lign. Brug ikke genstande som er skadede.

Glasbeholdere Kontroller at der ikke sidder rester

af metal folie. Fjern altid låget.

Kogeposer Følg altid producentens anvisninger.

Luk ikke posen med spænder af metal.

Sørg for at der er huller så dampen kan slippe ud.

Køkkenrulle Til opsugning af fedt eller for at forhindre sprøjt.

Kun til kortvarig opvarmning. Hold grundig opsyn.

Papirtallerkener Kun til kortvarig opvarmning. Hold grundig opsyn.

Plastik Kun hvis disse er beregnet til brug i mikrobølge-

ovne. Følg altid producentens anvisninger.

Plastic som ikke er beregnet til mikrobølgeovne,

kan smelte under tilberedning.

Koge- og stegeposer, se afsnittet om kogeposer.

Plastfolie (wrap) Kun hvis dette er beregnet til brug i mikrobølgeovne.

Sørg for at folien ikke berører madvarerne.

Termometer Brug kun termometer i ovnen, hvis dette er

beregnet til brug i mikrobølgeovn.

Vokspapir Benyttes for at forhindre sprøjt eller for at bevare saft.

5


Se herunder for beskrivelse af hvilke materialer, der IKKE kan benyttes:

Materiale Bemærkninger

Aluminiumsbakker Kan forårsage gnister. Benyt et andet materiale.

Emballage med Kan forårsage gnister. Benyt et andet materiale.

metalhåndtag

Metal og emballage Metal skærmer for energien..

med metal Kan forårsage gnister. Benyt et andet materiale.

Posselukker med Kan forårsage gnister. Benyt et andet materiale.

metal

Papirposer Kan antænde. Benyt et andet materiale.

Plastik Kan smelte hvis det ikke er beregnet til mikrobølgeovn.

Træ Træ vil udtørre og splintre eller slå revner.

Klargøring

Ovnens dele

Løft ovnen ud af kassen og fjern delene fra ovnen.

Følgende dele følger med:

Drejetallerken af glas 1 stk.

Drejering med ruller 1 stk.

Vejledning 1 stk.

6

A Betjeningspanel

B Aksel til drejetallerken

C Drejering

D Drejetallerken

E Rude

F Låge

G Sikkerhedslåse

Forhindrer at ovnen er

tændt når lågen er åben.


Installation af drejetallerken

a. Vend drejetallerkenen med den rigtige side op.

Overside b. Både drejetallerken og drejering, skal benyttes

under brug af ovnen.

Glas- c. Emner som skal tilberedes, skal altid placeres

tallerken på drejetallerkenen.

d. Hvis drejetallerkenen eller drejeringen

beskadiges, kontakt forhandleren.

Aksel Benyt ikke ovnen uden disse.

Drejering

Ibrugtagning

Kontroller ovnen for evt. skader.

Tilslut ikke ovnen hvis der er

tegn på skader.

Fjern beskyttelsesfilmen fra

kabinettet.

Installation

1. Vælg en plan overflade med

tilstrækkelig luft omkring.

Hold en afstand til vægge på min

7,5cm og hold en side fri.

(1) Hold en afstand på min. 30cm

over ovnen.

(2) Fjern aldring benene på ovnen.

7

Kabinet Kabinet: Kabinet Fjern al beskyttelsesfilm på ovnens

kabinet.

Fjern IKKE det lysebrune eller grålige Mica

beskyttelse som sidder indvendigt på

ovnens side. Dette er for at beskytte

magnetronen.

(3) Bloker aldrig åbninger til

ventilation

(4) Placer ikke ovnen nær TV eller Radio.

Mikrobølgerne kan forstyrre disse.

2. Tilslut ovnen til en stikkontakt.

Kontroller at stikkontakten er forsynet

med jord.

Tilslut kun til 230V 50Hz.

Advarsel: Advarsel: Installer ikke ovnen over komfur

eller andre varmekilder.

Benyttes ovnen nær en varmekilde, skal

der sørges for tilstrækkelig afskærmning.

Enheden kan

blive varm

under brug.


Betjening

Denne ovn benytter moderne elektronisk betjening til styring af funktioner.

1. Indstilling af ur

Når ovnen tilsluttes, vil display vise "0:00", højttaleren afgiver et bip.

1) Tryk " CLOCK/PRE-SET " timer vil nu blinke. Uret kan indstille i 24timer eller 12timer.

2) Drej " " for at justere timer, enten 0--23(24-timer) eller 1---12(12-timer).

3) Tryk " CLOCK/PRE-SET ", minutter vil nu blinke.

4) Drej " " for at justere minutter, mellem 0 og 59.

5) Tryk " CLOCK/PRE-SET" for at afslutte og gemme. ":" vil nu blinke.

Note: 1) Hvis uret ikke indstilles, vil display vise “0:00”.

2) Under indstilling af ur, kan der vendes tilbage til forrige punkt.

Tryk " STOP/CLEAR ", ovnen vender til forrige punkt.

2. Tilberedning - Mikrobølger

Tryk " MICROWAVE "gentagne gange, for at vælge den ønskede funktion. Drej" " for at

justere tiden. Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning.

Eksempel: Hvis der ønskes 80% mikrobølge i 20 minutter, kan det gøres som følger:

1) Tryk " MICROWAVE " en gang, display viser "P100".

2) Tryk " MICROWAVE " igen for at vælge 80% styrke på mikrobølger, display viser ny "P80".

3) Drej " " for at justere tiden, indstil display viser"20:00"

(Den maksimale tid er 95 minutter.)

4) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning

NOTE: Intervallerne ved indstilling af tid, er som nedenstående skema.

0 - 1 min : 5 sekunder

1 - 5 min : 10 sekunder

5 - 10 min : 30 sekunder

10 - 30 min : 1 minut

30 - 95 min : 5 minutter

8


Mikrobølger – styrke

Antal tryk 1 2 3 4 5

Mikrobølge-styrke 100% 80% 50% 30% 10%

3. Tilberedning - Grill

1) Tryk " GRILL/COMBI. " en gang , " G-1 " vil nu blinke. Dette indikerer grillfunktion.

2) Drej " " for at justere tiden. (Maksimum er er 95 minutter).

3) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedning.

Note: Når halvtiden at den valgte tid er passseret, vil der lyde 2 bip. Dette er normalt og giver

mulighed for at vende fødevarerne. For at fortsætte, luk lågen og tryk

"START/+30SEC./CONFIRM" for at fortsætte.

4. Tilberedning - Kombination

1) Tryk "GRILL/COMBI." en gang, " G-1 " vil nu blinke.

2) Tryk "GRILL/COMBI." igen, for at vælge en kombination.(C-1,C-2,C-3 eller C-4)

3) Drej " " for at justere tiden. (Maksimum er er 95 minutter).

4) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for, at starte tilberedningen.

Note: Tabel over kombinationer.

Display Mikrobølger Grill Konvektion

C-1 50% 50%

C-2 50% 50%

C-3 80% 100%

C-4 30% 70% 70%

Eksempel: C1 = 50% af fuld styrke for mikrobølge og 50% af konvektion.

5. Tilberedning – Konvektion (Med forvarmning)

Konvektion er en varmluftsfunktion, som benyttes til at efterligne en almindelig ovn.

Der benyttes ikke mikrobølger. Det anbefales at forvarme ovnen, inden tilberedningen.

9


1) Tryk "CONVECTION " en gang, “140” vil blinke I display.

2) Tryk "CONVECTION " gentagne gange for at vælge temperatur.

Note: Der kan vælges temperaturer fra 140 til 230 grader.

3) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for at stare forvarmning.

Når den valgte temperatur er opnået, vil er efter 5 min lyde 2 bip, som påmindelse

for isætning af maden. Den valgte temperatur vil blinke i display.

4) Sæt maden i ovnen og luk lågen. Drej “ ” for at justere den ønskede tid.

(Maksimum er er 95 minutter).

5) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedningen.

Note: a. Tilberedningstiden kan ikke vælges før temperaturen er opnået.

Hvis intet foretages 5 minutter efter maden skulle være sat ind,

vil ovnen gå tilbage til ventestatus. Der vil lyde 4 bip.

6. Tilberedning – Konvektion (Uden forvarmning)

1) Tryk "CONVECTION " en gang, “140” vil blinke I display.

2) Tryk "CONVECTION " gentagne gange for at vælge temperatur.

Note: Der kan vælges temperaturer fra 140 til 230 grader.

3) Drej “ ” for at justere den ønskede tid. (Maksimum er er 95 minutter).

4) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for at starte tilberedningen.

7. Tilberedning – Multi-funktion

Det er muligt at programmere op til 3 funktioner efter hinanden. Hvis optøning er en af disse, bør denne

være første funktion. Efter hver funktion vil der lyde et bip og næste funktion vil starte.

Note: Autofunktionerne (A1 – A10) kan ikke benyttes til dette.

Eksempel: Hvis der ønskes 100% mikrobølger I 10 minutter og 80% mikrobølger i 5

minutter. Benyt nedenstående eksempel:

1) Tryk "MICROWAVE" en gang for at vælge mikrobølger med 100% styrke;

2) Drej " " for at justere tiden til 10 minutter;

10


3) Tryk "MICROWAVE" 2 gange for at vælge mikrobølger med 80% styrke.

4) Drej " " for at justere tiden til 5 minutter.

5) Tryk "START/+30 SEC./ CONFIRM" for at starte tilberedning

8. Quick funktion

Ved standby, tryk "START/+30SEC./CONFIRM" for at starte tilberedning med mikrobølger

ved 100% styrke I 30 sekunder. Hver tryk forlænger tiden med 30 sekunder.

Maksimum er 95 minutter.

Note: Denne funktion virker ikke ved optøning (defrost), autofunktion og multi-funktion

9. Timerfunktion

1) Kontroller at uret er indstillet. (Se tidligere afsnit vedr. indstilling af ur).

2) Vælg den ønskede funktion. Der kan max. vælges 3 funktioner, dog kun 1

funktion ved brug af autofunktion (A1-A10). Brug ikke optøning (defrost), sammen

med timerfunktionen.

3) Tryk " CLOCK/PRE-SET ", timer vil nu blinke;

4) Drej " " for at justere timer, 0--23 (24-timer) eller 1--12(12-timer).

5) Tryk " CLOCK/PRE-SET ", minutter vil nu blinke flash.

6) Drej " " for at justere minutter, mellem 0--59.

7) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM " for at gemme indstilling.

Der vil lyde 2 bip, når den valgte tid er gået og tilberedningen starter

automatisk med de valgte funktioner.

Note: Der vil lyde 2 bip, når den valgte tid er gået og tilberedningen starter

automatisk med de valgte funktioner. Funktionen virker kun, hvis uret er indstillet korrekt.

10. Optøning - Vægt

1) Tryk "W.T./TIME DEFROST" en gang, display viser "dEF1".

2) Drej " " for at vælge vægt på fødevaren. Der kan vælges fra 100 til 2000g.

3) Tryk "START/+30SEC./CONFIRM" starte optøning.

11. Optøning - Tidsstyret

1) Tryk " W.T./TIME DEFROST " to gange, display viser "dEF2".

2) Drej “ “ for at vælge tid for optøning. Maksimum er 95 minutter.

3) Tryk " START/+30SEC./CONFIRM" for at starte optøning.

11


15. Tilberedning - Autofunktion

1) I standby, drej “ ” for at vælge den ønskede autofunktion A1,A2...A10.

2) Tryk "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at bekræfte.

3) Drej “ ” for at vælge vægten.

4) Tryk "START/ +30 SEC./CONFIRM" for at starte tilberedning.

16. Tilberedning – Hurtigvalg

I standby drej " " mod uret for at vælge tiden, tryk "START/+30SEC./CONFIRM" for at

starte tilberedningen.

Note: Dette kan vælges som et trin I multi-funktion.

17. Forespørgsel

1) Under tilberedning, tryk " MICROWAVE " eller " GRILL/COMBI", den valgte

styrke vises. Blinker i 2-3 sekunder.

2) Med I timer aktiveret, tryk " CLOCK/PRE-SET ", tiden til den forsinkede start vises.

Blinker i 2-3 sekunder.

3) Under tilberedning, tryk "CLOCK/PRE-SET" for at vise den aktuelle tid.

Blinker i 2-3 sekunder.

4) Under tilberedning , tryk "CONVECTION", den tidligere valgte temperatur vises i

2-3 sekunder og den aktuelle temperatur vises derefter i 2-3 sekunder.

18. Børnelås

Lås: I standby, tryk "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der vil lyde en lang tone og indikator for

børnelås vises i display, sammen med den aktuelle tid eller 0:00.

Fjern lås: Tryk "STOP/CLEAR" i 3 sekunder, der vil lyde en lang tone og indikator for

børnelås forsvinder i display.

19. Andet

1) Der vil lyde et bip, hver gang drejeknappen aktiveres.

2) "START/+30 SEC./CONFIRM" skal aktiveres for at fortsætte tilberedning,

hvis lågen har været åbnet under tilberedning.

3) Efter valg af funktion, skal "START/+30 SEC./CONFIRM" aktiveres inden for 5 minutter.

Ellers vil funktionen blive annulleret.

4) Der vil lyde et bip for hvert korrekt tryk.

5) Der vil lyde 5 bip når tilberedningen er færdig.

12


Autofunktioner

Autofunktioner

Funktion Vægt (g) eller stk. Display

A1

Genopvarm

A2

Kartoffel

A3

Kød

A4

Grøntsager

A5

Fisk

A6

Pasta

A7

Suppe

A8 Kage

A9

Pizza

A10

Kylling

150 150

250 250

350 350

450 450

600 600

1 (ca. 230g) 1

2 (ca. 460g) 2

3 (ca. 690g) 3

150 150

300 300

450 450

600 600

150 150

350 350

500 500

150 150

250 250

350 350

450 450

650 650

50 (med vand 450g) 50

100 (med vand 100

150 (med vand 150

200 200

400 400

600 600

475 475

200 200

300 300

400 400

500 500

750 750

1000 1000

1200

1200

13

Note:

Autofunktionen for kage benytter

konvektion med 160 graders forvarmning.

Tillad derfor at ovnen først

forvarmes. Dette er sket når der lyder et

bip og ovnen stopper for at vente på

kagen sættes ind, tryk derefter

"Start/+30Sec./Confirm" for at

starte tilberedningen.


Fejlsøgning

Normal

Ovn forstyrrer TV eller

radio

Dette er normalt, især hvor afstanden mellem ovn og

disse apparater er kort.

Svag lys Ved nogle programmer kan lyset i ovn blive dæmpet.

Dette er normalt.

Damp på låge eller ved Ved brug er dette normalt, da fødevarerne ved

ventilation.

opvarmning kan afgive damp.

Ovn startet uden

fødevarer

Ovnen må ikke benyttes uden fødevarer.

Problem Mulig fejl Løsning

Ovn kan ikke 1) Stik ikke isat Kontroller stik og stikkontakt

tænde

korrekt

2) Sikring defekt Serviceres af fagpersonale

3) Ingen strøm Problemer med husets

installationer.

Ovn varmer ikke 4) Låge ikke lukket

korrekt

Luk låge.

Glastallerken 5) Tallerken eller Rengør ovn og tallerken.

larmer ved drift. ovn snavset.

I henhold til Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

direktivet, skal WEEE produkter samles og behandles. Hvis dette

apparat på noget tidspunkt skal bortskaffes, må det ikke bortskaffes

sammen hed husholdningsaffald, Aflever det venligst til nærmeste

WEEE indsamlingsstation.

14

More magazines by this user
Similar magazines