World-wide supplier - Mælkeritidende

mejerinet.dk

World-wide supplier - Mælkeritidende

Studietur

side 4

Giving you the whole package

The partner in food process engineering

World-wide supplier

27 years of experience as total supplier of process systems for the dairy- and food industry.

From need analysis to final commissioning.

We also have Scandinavia’s largest stock

of second-hand machinery and stainless steel tanks.

Kærhusvej 4, Hoven · DK-6880 Tarm · tlf.: +45 7534 3434 · www.fhscandinox. com

Lindved Mejeri

side 6

Tilmelding til NMK

side 20

Engineering and

installation of the new

Lindved Dairy plant

10

21. maj 2010

123. årgang


Udgivere:

Foreningen af

mejeriledere og funktionærer,

e-mail: fmf@maelkeritidende.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening,

e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Redaktion og sekretariat:

Det gamle Mejeri

Landbrugsvej 65

5260 Odense S.

Postgiro: 400 5325

Tlf.: 66 12 40 25

Fax: 66 14 40 26

e-mail: info@maelkeritidende.dk

www.maelkeritidende.dk

Tlf. tid dagligt kl. 8.00-16.00

(fredag dog 8.00-15.00)

Ansvarshavende redaktør og

sekretariatsleder

mejeriingeniør Anne-Sofi Søgaard

Christiansen.

Redaktør

cand. mag. Anna Marie Thøgersen.

Redaktionssekretær

markedsøkonom Bettina M. Nielsen.

Sekretær

Birgit Jakobsen.

Annoncer:

Stillings- samt købs/salgsannoncer

kan leveres digitalt og må være

redaktionen i hænde senest torsdag

kl. 12.00, en uge før udgivelse.

Tidsskriftet udgives hveranden

fredag‚ undtagen dobbeltnumre i juli

og december‚ svarende til 23 nr./år i

et oplag på 1.700 eksemplarer (heraf

150 uden for oplagskontrol).

Abonnement:

Danmark: 1.164- kr./år inkl. moms.

Europa: 1.428,- inkl. forsendelse.

Øvrige udland: 1.620‚- kr. inkl.

forsendelse.

Læserkreds:

Mejeriernes og mejeriselskabernes

ledere og øvrige medarbejdere.

Mejeriingeniører, mejeriteknikere og

procesteknologer i ind- og udland.

Medlemmer af mejeriernes

bestyrelser.

Ansatte ved mejeribrugets

organisationer.

Medarbejdere ved universiteter og

øvrige forskningsinstitutioner samt

levnedsmiddel kontrolenhederne og

ministerielle embedsmænd.

Mange levnedsmiddelvirksomheder.

Mejeriernes leverandør- og servicevirksomheder

m.v.

(Stud. tech. al/mejerilinjen og procesteknologstuderende/mejerispecialet

modtager bladet gratis).

Tryk / layout:

Jørn Thomsen / Elbo A/S

ISSN 0024-9645

Medlem af:

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Leder

Det lykkedes!

Af Anne-Sofi Christiansen

Det var med en vis spænding, at foreningernes studietur til Skåne og Bornholm

blev planlagt og annonceret. Mange i branchen havde ytret sig om, hvor

gerne man ville, at der blev arrangeret en studietur, og hvor ”sundt” det ville

være for såvel mejerifagligheden som branchekulturen og netværksdannelsen,

hvis det kunne lykkes at få opbakning til en tur. Men ligeså mange vidste, at

det de seneste år havde været svært at samle opbakning til sådanne arrangementer.

Det var derfor glædeligt, at deltagerantallet stille og roligt kravlede over

”den magiske grænse”, som betød at turen kunne realiseres, og alt i alt blev det

til 33 deltagere!

At turen også kan gennemføres med et bredt fagligt indhold, som bibringer

deltagerne ny viden og inspiration skyldes naturligvis, at de besøgte virksomheder

gæstfrit åbner deres døre og åbent og beredvilligt fortæller om deres

virksomhed. Flere af de besøgte virksomheder bød desuden på frokost eller

middag, hvilket er meget værdsat af både deltagere og arrangører.

Generelt forløb turen som planlagt, og der var god opbakning fra forskellige

fronter, både hvad angik supplerende forplejning og aktiviteter i bussen,

så bortset fra omfanget af smagsprøver på Svaneke Bryghus var humøret højt,

og tilbagemeldingerne fra deltagerne har generelt været positive. Så positive

- at der allerede under turen dukkede en række gode ideer frem om, hvor næste

tur skal gå hen, og disse ideer har vi naturligvis taget til os. Inden længe

trækker vi derfor i arbejdstøjet i bestræbelserne på at finde et nyt mejerigtigt

rejsemål - som både tidsmæssigt og økonomisk er inden for rækkevidde. Vi

fornemmer, at disse to parametre har været afgørende for, at der var tilstrækkeligt

med tilmeldinger til turen i år.

Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til de besøgte virksomheder og de

værter, som på fornem vis tog sig tid til at tage imod os. Og en stor hilsen til

alle turens deltagere: TAK FOR SIDST og forhåbentlig … PÅ GENSYN. ■

3 Hof-Leverantinde Hanne

Nielsen - Havartigaard

4 Studietur til Skåne og Bornholm

6 Lindved - et nyt dansk mejeri

7 Årets 2. Kredsudstilling

8 Nye mejerister marts 2010

11 AP Pensions generalforsamling

12 Interaktioner mellem

mælkeproteiner og

hydrokolloider

Indhold

13 Karakteristik af gede- og

fåreoste

14 Kort fortalt

17 Personalia

17 Foreningsnyt

20 Den 42. Nordiske Mejerikongres


Hof-Leverantinde Hanne Nielsen

- Havarthigaard

Annonce anno 1875

I forbindelse med mine artikler om

gamle danske oste i Mælkeritidende

kunne jeg ikke undgå at støde på

Hanne Nielsen, Havarthigaard. Jeg

læste bl.a. i professor H.M. Jensens

bog: ”Bidrag til den danske osteproduktions

og de danske ostesorters historie”,

at der i Berlingske Tidende i

1875 var en stor annonce fra Hanne

Nielsen i anledning af, at hun åbnede

en mejeributik i København.

Den annonce ville jeg finde og besøgte

derfor SDU´s Universitetsbibliotek

i Odense, hvor de var behjælpelige

med mikrofilm over avisen

årgang 1875. Det kan godt tage tre

NR. 10

Af fhv.

forstander J. M.

Buch Kristensen,

Dalum

dage at lede en hel årgang gamle aviser

igennem. Heldigvis var Hanne

Nielsens annonce bragt i Berlingske

Tidende lørdag den 16. januar 1875,

så det tog kun et par timer!

Hanne Nielsen på

Havarthigaard

Hanne Nielsen giftede sig i 1848 som

19-årig med gårdejer Hans Nielsen,

der drev fødegården Havarthigaard

i Overød ved Holte. I 1853 begyndte

Hanne Nielsen at fremstille smør på

gården, men det var den mere krævende

osteproduktion, der skabte

hendes ry.

Hun kom tidligt i forbindelse med

den begyndende danske mejeribrugsvidenskab

gennem de to KVL professorer,

B.S. Jørgensen og Th. R. Segelcke,

der formidlede kontakt til

udenlandske osteproducenter. På

den baggrund foretog Hanne Nielsen

mange studieture til udlandet, bl.a. til

Norge, Sverige, England, Schweiz og

Frankrig.

En mejerihistorisk annonce indrykket i Berlingske Tidende 1875 af Hof-Leverantinde

Hanne Nielsen, Havarthigaard, Overød, der kundgør, at hun lørdag den 16. januar,

kl. 2 om eftermiddagen åbner et udsalg i Industriudstillingsbygningen med

fine ofte præmierede mælkeriprodukter. Det fremgår af annoncen, at Hanne

Nielsen sælger parisersmør samt Brie, Camembert, Roquefort, Chester, Cheddar,

Eidammer, Stolserost og små husholdningsoste med kommen. Alle disse oste var

højt præmierede med medaljer fra Paris, London og København.

Ved sin død i 1903 blev Hanne Nielsen

hyldet for sin indsats for dansk

mejeribrug i Mælkeritidende med en seks

sider lang mindeartikel. (Mælkeritidende

1903, s. 489-495). Det er vist aldrig før

eller siden overgået nogen!

Havarthigaard var et søgt lærested,

og Hanne Nielsen havde i perioden

1860 til 1902 omkring 1000 både

kvindelige og mandlige elever, oftest i

hold på 10-15 ad gangen.

Kgl. Hof-Leverantinde

Hanne Nielsen opnåede hurtigt en

betydelig anerkendelse. I 1870 blev

hun anmodet om at levere ost og

smør til hoffet, og fra 1. januar 1875

kunne hun smykke sig med titlen:

Kgl. Hof-Leverantinde. Samtidig fik

Hanne Nielsen tilladelse til at kalde

sin eneste originale ost for Chr. IX´s

ost, som hun fremstillede af 80% nymalket

mælk og 20% kærnemælk.

Ostemassen blev opvarmet til 42 0 C

og iblandet lidt kommen og derefter

fyldt i kopper uden æltning.

I 1873 fik Hanne Nielsen Landhusholdningsselskabets

største sølvbæger,

som var en meget sjælden uddelt

anerkendelse. Hun står i eftertidens

mejerihistorie, som den dansker der

tidligst fremstillede en lang række

specialoste af høj kvalitet. ■

MÆLKERITIDENDE 2010 3


Studietur

til Skåne

og

Bornholm

april 2010

Onsdag den 21/4 til fredag den 23/4 drog 33 mejerifolk på

studietur til Skåne og Bornholm og besøgte her Skånemejerier

i Malmø, Tetra Pak i Lund, Bornholms Andelsmejeri i

Klemensker og Svaneke Bryghus. Dansk Mejeriingeniør

Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt

Danmarks Mejeritekniske Selskab var arrangører af turen, og

branchen var bredt repræsenteret med deltagere fra mange

Af Anne-Sofi Christiansen forskellige faggrupper og organisationer.

Skånemejerier

Turens mejerifaglige indhold tog sin

begyndelse i Malmø, hvor Skånemejerier

gæstfrit inviterede indenfor.

Skånemejerier blev præsenteret

af VD Björn Sederblad, produktionsudvikler

Stig Olesen samt platschef

på Malmømejeriet Kaj Grenrud. Mejeriselskabets

nøgletal for 2009 viste

deltagerne et billede af et mejeriselskab

med 3 mia. SEK i omsætning,

45 mio. SEK i overskud, 569 ansatte,

626 leverandører i Skåne og sydlige

Småland, 360 mio. kg mælk og

en mælkepris på 2,89 SEK/kg mælk.

Mejeriselskabet har tre mejerianlæg

i henholdsvis Malmø, Lunnarp

og Kristiansstad og markedsandelen

i Sverige er 12% mod Arla Foods

52 %. Forholdet er dog væsentligt

anderledes i Skåne - på Skånemejeriers

hjemmebane, hvor markedsandelen

er 89%, mens Arla Foods ligger

på 5%.

Skånemejerier fortalte desuden

om deres nye tiltag inden for juice/

helsedrikke, hvor bl.a. Proviva har

taget markedsandele i 2010. Også

”Länsost” er en niche for Skånemejerier,

som på en fælles recept producerer

ost på lokal mælk fra f.eks. Östgöta,

Halland og Blekinge og dermed

udbyder en lokal ost med de karakteristika,

som mælken fra det enkelte

län giver.

Der stilles mange krav til Skånemejeriers

leverandører, som bl.a. har

deres egen hjemmeside og i mange

tilfælde er åbne for offentligheden.

Via produkterne, som er oprindelsesmærket,

kan konsumenterne finde

frem til, hvilke gårde mælken i kartonen/produktet

stammer fra, og

evt. aflægge et besøg på gården eller

hjemmesiden.

Tetra Pak

Fra Skånemejerier gik turen til Lund,

hvor Tetra Pak var næste stop. Her

var Key Account Manager Peter

Holmskov, Company Specialist Oscar

Stahle samt Erik Lindroth m.fl. vær-

ter ved et flot arrangement med efterfølgende

middag. Der blev givet en

bred information om Tetra Laval/Tetra

Pak og ikke mindst om Tetra Paks

fokus på miljøspørgsmål. Herefter

fulgte rundvisning og besøg i Tetra

Paks imponerende produktrum.

Tetra Pak har hovedsæde i

Lausanne i Schweiz og har 21.000 ansatte

i 170 lande, hvor koncernen er

opdelt i 41 virksomheder. Der er 78

salgskontorer, 42 emballagefabrikker

og 11 maskinproduktioner fordelt

rundt omkring i hele verden. Tetra

Paks hovedmarkeder er i dag Kina,

Brasilien og USA, og det gælder såvel

kartoner som maskinudstyr.

Organisatorisk er Tetra Laval i dag

opdelt i Tetra Pak, De Laval og Sidel,

og via disse tre organisationer kan

virksomheden i princippet levere løsninger

”fra ko til bord”, og dvs. alt fra

malkestaldens udstyr til emballeringen

af de færdige mælkeprodukter.

Emballageproduktionen i Tetra Pak

udgjorde i 2009 145.000.000.000

4 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


kartoner (145 mia.!), og trods finanskrise

gik kartonsalget i modsætning

til salget af pakke- og procesudstyr

ikke tilbage.

Bornholms Andelsmejeri

Med hurtigfærgen fra Ystad til Rønne

er man på Bornholm på bare fem

kvarter, og fra Rønne gik turen til

Klemensker til Bornholms Andelsmejeri,

hvor direktør Per Olesen tog

imod. Per Olesen skulle ellers have

været i Wisconsin for at modtage

guldmedaljen fra det seneste verdensmesterskab,

men grundet askeskyen

over Nordeuropa kunne dette

ikke lade sig gøre, og Per Olesen tog

derfor imod de besøgende sammen

med Jim Ingvorsen.

Mejeriet i Klemensker er fra 1947

og har siden 1972 været øens eneste

mejeri. Mejeriet indvejer i dag 46

mio. kg mælk fra 43 leverandører og

har 65 ansatte, hvoraf 5 er mejeristelever.

Mejeriet producerer et fuldt

sortiment af konsummælk, Lurpak

smør, blue og gul ost. Der leveres primært

konventionel mælk, men me-

Rundvisning på Bornholms Andelsmejeri.

Rundvisning på Skånemejerier.

NR. 10

jeriet har dog én økologisk leverandør

samt gede- og fåremælk i mindre

mængder. Mejeriets kapacitet sætter

ikke begrænsninger for produktionen,

men de mange teknologier og

varianter betyder, at mejeriet har udnyttet

hver eneste kvm.

Salgsmæssigt er fokus på udlandet

- med Japan og USA som store markeder.

Der gøres en stor salgsmæssig

indsats, og afsætningen er på et sådant

niveau, at hvert eneste kar gul

ost som produceres, er solgt før det

sættes over.

Rundvisningen blev afsluttet med

”en hel lille landsmejeriudstilling”,

hvor mejeriets samlede sortiment

kunne prøvesmages.

Svaneke Bryghus

Efter et spændende besøg på det lokale

mejeri gik turen til Svaneke,

hvor der var frokost på Restaurant

Bryghuset inden Svanekes nye bryghus

blev besøgt. Bryghuset blev nybygget

i 2007 og er helt klart vokset

ud af kategorien mikrobryggeri - her

er procesudstyr, tanke, cip-rengøring

Rundvisning hos Tetra Pak.

og automatiske styringer, men også

en stor del entusiasme og ”hands-on”,

når øllet produceres og testes frem

til tapning og afsætning. Bryggeriets

produkter produceres således i stor

skala og sælges bl.a. i supermarkeder

og specialbutikker over hele landet.

Prøvesmagning af bryggeriets Hyldeblomst-øl

kaldet ”Syd-øst for Paradis”

var en spændende oplevelse af en let,

velsmagende ”pigeøl”.

Bornholm

Den sidste del af turen bød for nogle

på et sent eftermiddagsbesøg på Tejn

Havn, hvor årets Trollingfiskeri-konkurrence

satte dagsordenen, og for de

fleste deltagere blev det til en hurtig

rundtur til Østerlars rundkirke, (sol

over) Gudhjem samt Hammershus

slotsruin, før turen gik hjemad.

Tak til alle værter for deres store

gæstfrihed og til alle deltagerne for

godt samvær og opbakning.

Se mange flere billeder fra studieturen

på www.maelkeritidende.dk


Rundvisning på Svaneke Bryghus.

MÆLKERITIDENDE 2010 5


Lindved - et nyt dansk mejeri

Af Anna Marie Thøgersen

Lindved Mejeri

Det oprindelige Lindved Andelsmejeri

blev bygget i 1906, og der var

damp under kedlerne frem til 1971,

hvor den lokale mælkestrøm flød andre

veje. I 1988 købte ostehandler

Bent Roskvist og hans kone Tove bygningerne,

som herefter blev brugt

dels til egen ostelagring dels til et

"pænt stort hobbyrum".

For få år siden besluttede Bent

Roskvist imidlertid at udleve sin

drengedrøm, og han påbegyndte en

total renovering af den gamle godt

400 m 2 mejeribygning. Alle gulve

blev gravet op, og de oprindelige

mure blev restaurerede og indvendigt

beklædt med fliser fra gulv til loft.

Der er indrettet ostebutik i den ene

ende og på første salen i den anden et

stort flot show rum. I begge lokaler er

der vindueskig ind til mejeriet.

Der er mange fine detaljer i renoveringen

af mejeriet, bl.a. er sten fra

den gamle skorsten brugt til kantning

af de buede vinduespartier, og

en pæn del af de gamle træhylder på

ostelageret er slebet samt efterbehandlet

og udgør nu gulvet i mejeriets

kontor.

Mejerifaglig rådgivning

Til indretning af mejeriproduktionen

har Bent Roskvist fået rådgivning

på topplan fra to veteraner i faget.

Mejerist Jørn Christiansen, der

er fast kunde ved BT Osts salgsvogn

på torvedagene i Haderslev, har hjulpet

med at finde egnet brugt procesudstyr,

dels fra et Tine mejeri i Norge

dels fra Grindsted og Sdr. Harritslev

I løbet af sommeren åbner - eller snarere genåbner mejeriet i

Lindved lidt nord for Vejle. Bag projektet står ostehandler Bent

Roskvist, der har hentet hjælp fra to mejerifaglige veteraner i

den gennemgribende renovering og indretning af de over 100

år gamle mejeribygninger.

mejerier i Nordjylland. Fhv. mejerifaglærer

Paul Stein, der i øvrigt var

mejerielev på Lindved Andelsmejeri

midt i 1960-erne, hører også til Tove

og Bent Roskvists bekendtskabskreds,

og Paul Stein har været inspirator

på de kommende produktioner

af oste og smør.

Efter Jørn Christiansens skitse til

mejeriets produktionsflow trådte projekteringsfirmaet

FH Scandinox til og

udfærdigede den endelige plan, hvorefter

det renoverede udstyr nu bliver

opstillet og forbundet. - Jeg har fået

uvurderlig hjælp fra mine to mejerivenner,

og FH Scandinox montørerne

er yderst professionelle og har styr på

tingene, understreger Bent Roskvist.

Mejeristens torvetips

Sidste sommer ansatte

Bent Roskvist Lindveds

nye mejerist

Kim Kej, og

han har deltaget i projektering og opstilling

af maskinerne med stor entusiasme

også velvidende, at ansvaret

for den daglige produktion om få

måneder er hans. Kim Kej har gennem

de seneste måneder desuden bistået

med salg af oste fra BT Osts to

salgsvogne, der har faste torvedage i

en række jyske byer. - Det har virkelig

været en øjenåbner for Kim at møde

forbrugerne og høre om deres osteønsker,

som i nogle tilfælde ligger langt

fra hans professionelle forestillinger,

så det skal der nok komme en masse

nye spændende oste ud af, understreger

Bent Roskvist.

6 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


I ostebutikken med kig ind til mejeriet, fra venstre mod

højre ses mejerist Kim Kej sammen med ejerne af det nye

Lindved Mejeri, Tove og Bent Roskvist.

Fakta om Lindved Mejeri

2 • Lindved Mejeri er på godt 1.800 m inklusive ostelagre

og administration.

• Produktionsgrundlag: 1 mio. kg mælk indkøbt fra

andre mejerier.

• Produktion: Danbo og en række specialoste - fortrinsvist

af komælk - samt smør.

• Procesudstyr: Indvejnings- og buffertanke, centrifuge,

mælke- og flødepasteurer, en bueflade smørkærne

og en 8.000 l Damrow dobblet-O tank til

Danbo samt en 1.000 l ostetank til de "sjove" oste,

et MKT forpressekar og tre efterpressere samt to

gange to søjlepressere til nicheostene, saltningssystem

samt et paraffineringsanlæg. Nicheostene skal

lagres på oprindelige træhylder og Danbo ostene på

moderne reoler.

Fakta om BT Ost

Ejerne af BT Ost, Tove og Bent Roskvist sælger årligt

ca. 100 tons oste, heraf er knap 20% importerede,

mens de resterende oste opkøbes på en række mindre

danske mejerier. Ostene bliver færdigmodnede på lageret

i Lindved, inden de sælges til ostebutikker samt

øvrig detail og catering landet over. ■

Det godt 100 år gamle Lindved Mejeri har

gennemgået en omfattende og nænsom renovering.

Mejeriets ejere, Bent og Tove Roskvist har fået hjælp

til restaurering og indretning af to mejeriveteraner,

mejerist Jørn Christiansen, der ses sammen med

hustruen Bente yderst til højre, og tidl. faglærer Paul

Stein i midten. Yderst til venstre ses Bent Roskvist.

Inden den officielle åbning - forventeligt i september

- skal hele bygningen males gul.

NR. 10

Kredsudstilling

Årets 2. kredsudstilling med præmieoverrækkelse afholdes

Onsdag den 9. juni 2010

Arla Foods, Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84,

6705 Esbjerg Ø

Program:

Kl. 15.30-17.30: Kredsudstillingen er åben

Kl. 15.30-17.30: Rundvisning på Esbjerg Mejeri.

(Derefter kørsel til Esbjerg Højskole,

Stormgade 200, 6700 Esbjerg)

Kl. 17.30: Orientering om Esbjerg Mejeri v/

mejerichef Jan Vraa Mikkelsen

kl. 18.00: Middag og præmieoverrækkelse

Tilmelding til middag

Tilmelding til middagen på Esbjerg Højskole i forbindelse

med kredsudstillingens præmieoverrækkelse

skal være Janni Christensen i hænde senest den 31.

maj 2010, på e-mail jc@lf.dk.

Prisen for middag er 200 kr. inkl. drikkevarer pr. person.

Regning sendes efterfølgende.

MÆLKERITIDENDE 2010 7


Nye mejerister marts 2010

Nye mejerister marts 2010

Af

uddannelseschef

Bjarne Vagn

Larsen,

Kold college

Dimittender

32 mejerielever gik op til den afsluttende

projekteksamen, og 29 nåede

målet. Gennemsnitsalderen på holdet

var 28 år. Også dette hold mejerister

har mod slutningen af deres

uddannelse udført og afleveret et pro-

Martin Heilskov Sørensen, Nørager

Hvilke faktorer har indvirkning på

syrning i UF hvidoste? Med hovedvægt på

bekæmpelse af bakteriofager

Leeds Dairy, UK og Nørager Mejeri A/S

Morten Kjær Christensen, Farsø

Hvad er forskellen mellem regular og instant

pulver? Hvordan kan man se forskellen på

de to produkter ved egenskabsanalyser?

Arla Akafa og Hobro

Sasikumar Kanagirlingam, Randers

Hvordan laver man sukret kondenseret

mælk og hvilken indflydelse har

homogeniseringen på konsistensen?

Arla Hobro og Rødkærsbro

Heinrich Pedersen, Viby J

Hvad er forskellen på termiseret og

pasteuriseret mælk til Danablu? Er der

forskel om der homogeniseres eller ikke?

Arla Brabrand og Gjesing

Torben Toft Hansen, Hjerm

Varmebehandlingens indflydelse på smag

og konsistens i Danablu. Hvordan påvirker

homogenisering smag og konsistens?

Arla Holstebro Flødeost og Holstebro

Mejeri

Fredag den 26. marts 2010 blev der afholdt dimissionsfest for

29 nye mejerister.

jektarbejde. I skemaet ses fotos med

navnene på de beståede mejerister,

titel på deres afslutningsprojekt samt

praktikmejerier.

Præmier og

eksamensbeviser

Ved dimissionsfesten uddelte Mejerifagets

Fællesudvalg to præmier til

udvalgte elever: Liselotte Nørregaard

Madsen blev af projektvejlederne valgt

som holdets fighter og Jesper Gabel-

gaard Hansen blev af mejerieleverne

valgt til holdets humørspreder. Præmierne

blev overrakt af Formand for

Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram.

Formand for Kold college, gårdejer

Thomas Johansen orienterede om det

fælles europæiske uddannelsespas,

som herefter blev overrakt de fire mejerister,

som havde gennemført hele

praktikken, mens de øvrige vil få passet

tilsendt efter gennemførelse af

hele deres praktikperiode. ■

Nicolai Højrup Marinussen, Hjørring

Hvilken indvirkning har syrning med hhv.

O-kultur og O-kultur + yogurt kultur på

ostens konsistens og smag?

Arla Hjørring og Christiansfeld

Mohammad Hassan Heydari, Brabrand

Syrnings og modningens betydning for

ostens konsistens og smag for en brie 60+

Arla Troldhede og Brabrand

Brian Grud Rasmussen, Rødkærsbro

Hvilken indflydelse har mælkens

varmebehandling for produktionen af ost,

udbytte og holdbarhed?

Sædager A/M og Arla Rødkærsbro

Marlene Jørgensen, Gelsted

Hvilke forskelle er der på alm. og stabiliseret

brie? Hvad er forskellen i fremstillingen,

modningen, smag og konsistens?

Arla Gjesing og Naturmælk

Mads Jørgensen Hansen, Ribe

Eftersyrningens indflydelse på

vandindholdet i Danbo 45+

Arla Esbjerg og Tistrup Mejeri

8 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


Holdets fighter Liselotte Nørregaard Madsen (t.v.) og humørspreder Jesper Gabelgaard Hansen (t.h.) fik overrakt præmier af

Formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram.

NR. 10

Jesper Gabelgaard Hansen, Sommersted

Hvad sker der når eftervarmningen fjernes i

en Svendbo 45+ sammenlignet med normal

eftervarmning?

Arla Christiansfeld og Branderup, Hatfield

UK

Liselotte Nørregaard Madsen, Silkeborg

Tilsætning af smagsgiver efter presningen

af en 45+

Arla Holstebro og A/M Them

Hans Blom Pedersen, Hostrup

Kornstørrelsens indflydelse på ostens

vandprocent i en 45+

Arla Tistrup og Esbjerg

Mogens Lundsgaard Grønne, Holstebro

Dansk blomsterhonning som alternativ til

rødkit og smagsgiver til vacuumpakkede

oste

Arla Hoco og Holstebro Flødeost

Jannick Dittfeld, Branderup

Hvad sker der hvis eftervarmningstemperaturen

ændres fra 36 grader til 39

grader?

Arla Kruså og Branderup

Anders Dyrbye Frederiksen, Breum

Vandindholdets betydning for pH

konsistensen i skorpefri samsø

Thise Mejeri

Palle Sørensen, Bramming

Ostefremstilling og de faktorer der påvirker

den færdige ost

Endrup A/M og Arla Christiansfeld

Anders Danvad, Agerskov

Fremstilling af en traditionel Danbo 45+

med henblik på syrevækkerens betydning

for huldannelsen

Arla Branderup og Taulov, Settle Creamery

UK

William Ragne Jonsson, Vimmerby

Hvordan tilvirkes 26% instant

sødmælkspulver? Med fokus på licitinering

og agglomerering

Arla, Sverige

Iben Charlotte Lisbjerg, Struer

Traditionelt syrnet hvidløgssmør

Arla Hoco og Holstebro Flødeost

MÆLKERITIDENDE 2010 9


Nye mejerister marts 2010

Morten Rosenkilde Jensen får overrakt det fælles europæisk

uddannelsespas af Thomas Johansen.

Henrik Damsgaard Lovmand, Holstebro

Traditionelt syrnet hvidløgssmør

Arla Hoco og Holstebro Flødeost

Kai Tønnes Schmidt-Petersen, Slagelse

Temperaturbehandlingens indflydelse på

smørrets konsistens. Og hvilke parametre

kan der ændres på?

Arla Foods, Slagelse Mejericenter

Peter Marott Bock, Frederiksværk

Temperaturbehandlingens indflydelse på

smørrets konsistens, og hvilke parametre

kan der ændres på?

Osted Ost & Mejeri

Maibritt Poulsen, Galten

Procesparametre ved smørfremstilling

på kærne, specielt med henblik på

renkærningen

Arla Brabrand og Rødkærsbro

Jesper Straagaard, Reerslev

Traditionelt smør på kærne

Mjólkursamsalen ehf, Island og Arla

Slagelse

Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer

skolebeviset til Heinrich Pedersen

Wiebke Jonas, Odense

Fremstilling af smør med yoghurtkultur

Arla Birkum og Uhrenholt Grøndal Mejeri

Naghibullah Toofan, Vejle

Regulering pH & vand % i 45+ Danbo

Arla Klovborg og Taulov

Morten Rosenkilde Jensen, Aalborg

Undersøgelse af ymer beriget med kasinat

kontra traditionel ymer samt effekt ved HP

Arla Bislev og Akafa samt Leeds Dairy UK

Kevin Juhl Sjælland, Bevtoft

Undersøgelse af viskositet i tykmælk ved

forskellig hensætningstemperatur

Arla Christiansfeld og Kruså

Censorer sammen med projektvejleder/eksaminator: Kurt Holm

Sørensen: Mejerichef Henrik Kæmpe, Arla Rødkærsbro Mejeri

og mejerist Bjarne Hass Nielsen. Lars Johannes Nielsen: Niels

Henrik Pihl, Arla Hirtshals og mejeritekniker Arne Hansen, Aars.

Henning Clausen Poulsen: mejeridirektør Ole E. Hansen, Arla

Slagelse og mejeritekniker Thore Iversen, Løgumkloster.

10 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


AP Pensions

generalforsamling 2010

Mejeribranchens

repræsentation

Der deltog mange branchefolk fra såvel

arbejdsgiver- som forsikredes/

arbejdstager side - i alt var der 17

delegerede med tilknytning til mejeribruget.

Fra Foreningen af mejeriledere

og funktionærer var Alex Salling

fra hovedbestyrelsen udpeget som

delegeret, og fra Dansk Mejeriingeniør

Forening var Anne-Sofi Christiansen

delegeret. Dertil kommer, at

Arla Foods har en række delegerede

på forsikredes side - nemlig John

Heldborg, Steen Jacobsen, Ole E.

Hansen, Anne Lund, Torben F. Møller

og Mogens Villadsen. Dairy Fruit

stiller ligeledes med Brian Andreasen

som delegeret. Mejeriområdet er så

stort i AP Pensions regi, at der med

nuværende vægtning kan stemmes en

bestyrelsespost hjem. Denne post er

p.t. besat af Ole E. Hansen.

Fine nøgletal og høj vækst

AP Pension havde trods finanskrisen

i 2009 et godt år med gode økonomiske

nøgletal og høj vækst. Det fremgik

af formand Holger Damsgaards

beretning, at AP Pension har klaret

sig godt gennem krisen pga. en benhård

risikostyring, som betyder, at

man investeringsmæssigt arbejder efter

princippet ”kontrolleret offensiv”,

som igen indebærer, at man går til

grænsen af, hvor stor en risiko man

NR. 10

Den 29/4 2010 afholdt AP Pension generalforsamling

i Århus. Generalforsamlingen er åben for alle

pensionstagere (tilmelding er dog påkrævet), men

kun delegerede har stemmeret. Man ser tydeligt af

deltagerkredsen, at mange medlemmer tager imod

tilbuddet og møder op til generalforsamlingen for at

holde sig orienteret om udviklingen på området.

kan bære, men ikke længere. En anden

parameter, som er væsentlig for

AP Pensions udvikling, er den store

vækst igennem de seneste år. Man vil

gerne vokse, men der sker i alle tilfælde

en vurdering af lønsomheden,

og det betyder, at væksten er nøje

overvåget.

En lang række nøgletal blev fremhævet,

og sammenlignet med konkurrerende

virksomheder falder AP

Pension i stort set alle tilfælde ud

som ”bedst”. Depotrenten er et af de

for kunderne interessante cifre, og

her ligger AP Pension igen klart i top.

Der bliver også lagt stor vægt på, at

AP Pension er kundeejet, og at der

således ikke er en ejer/ejerkreds, som

skal tjene penge, det er kunderne,

som får gevinsten, når resultaterne

er gode.

Nedsat omkostningsprocent

Det blev desuden nævnt, at den enkelte

virksomhedsaftale (kan være

f.eks. forenings- eller virksomhedsbaseret)

løbende bliver vurderet m.h.t.

omkostningsandel, og senest er ca.

50 aftaler blevet sat ned i omkostningsprocent,

som følge af faldende

omkostninger. Den aftale som Foreningen

af mejeriledere og funktionærer

har med AP Pension udgør en

af disse, og de berørte pensionskunder

oplever derfor i 2010 et fald i deres

omkostninger. AP Pension ligger

på 3,6 % i gennemsnitlig omkostningsprocent,

hvilket er markant lavere

end andre selskaber.

Nye regler

I relation til de lovgivningsmæssige

tiltag på pensionsområdet blev det

nævnt, at AP Pension tager skarpt

afstand fra både loft over indbetaling

på ratepension samt den nye udligningsskat.

Man anbefaler berørte

kunder at tage kontakt til en pensionsrådgiver

for at finde de bedst mulige

løsninger i forhold til disse tiltag,

men på opsparingssiden er livrente

af mange blevet valgt som et godt alternativ.

Sidst men ikke mindst

En for mange mejerifolk væsentlig

nyhed er, at AP Pension pr. 1/1 2011

åbner et lille kontor i Århus for at

kunne betjene de mange jyske kunder

bedre (ca. 50 % af porteføljen).

Gennemgangen af årsrapporten

blev afsluttet med henlæggelse af resultatet

på 775 mio. kr. til kollektivt

bonuspotentiale, og dernæst blev det

informeret, at AP Pensions adm. direktør

Hans Bøje Clausen fratræder

ultimo oktober i år. Det er efter generalforsamlingen

oplyst, at Søren Dal

Thomsen overtager roret som adm.

direktør i virksomheden. ■

AC

MÆLKERITIDENDE 2010 11


Nye mejeriingeniører anno 2009

Interaktioner mellem mælkeproteiner

og hydrokolloider

Af

Jesper Thøgersen

Resumé

Skumsystemer anses for at være metastabile,

deres stabilitet afhænger

af flere forskellige mekanismer.

På grund af mælkeproteiners

amphiphile natur har disse en tendens

til at danne grænsefladefilm,

som er i stand til at stabilisere både

skum og emulsioner. Nye undersøgelser

har vist, at mælkeproteiner

og hydrokolloider i visse tilfælde er i

stand til at danne kompleksforbindelser.

Disse kompleksforbindelser kan i

nogle tilfælde have nye og forbedrede

egenskaber, med henblik på at stabilisere

skum, sammenlignet med mælkeproteiner

alene.

Formålet med dette speciale var at

undersøge, om der forekommer kompleksdannelse

mellem mælkeproteiner

(fra skummetmælkspulver (SMP)

og β-lactoglobulin koncentrat (β-lg))

og tre hydrokolloider; ι-carrageenan

(CAR), locust bean gum (LBG) og

xanthan (XAN). Mulig kompleksdannelse

blev undersøgt i både en vandig

modelsystem ved pH 7 og en yo-

Nye Mejeriingeniører 2009

I 2009 dimitterede ni nye mejeriingeniører,

som i løbet af 2010 kort fortæller

om deres specialer her i bladet.

(Tidligere omtaler findes i nr. 3, 5, 6, 7).

Titel: Interactions between milk proteins and hydrocolloids in

protein stabilized foams. Specialet er udarbejdet i samarbejde

med Danisco A/S og Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

ghurt-serum-buffer ved pH 4. For at

belyse mulig kompleksdannelse mellem

proteiner og hydrokolloider blev

overfladespænding, grænseflade rheologi,

zeta potentiale, partikelstørrelse

og laserkonfokalmikroskopi anvendt.

Desuden blev skumningsevnen

af opløsninger bestående af 50 vt%

sukrose, 2 vt% protein fra enten SMP

eller β-lg koncentrat og 0,1 vt% hydrokolloid

undersøgt. Stabiliteten af

disse fremstillede skum blev ligeledes

undersøgt.

Konklusion

Undersøgelserne viste, at interaktioner

og dermed kompleksdannelse

mellem mælkeproteiner og hydrokolloider

blev kraftigt påvirket af opløsningens

pH. SMP og dermed kaseiner

dannede interaktioner ved pH 7 med

CAR, hvorimod kaseinerne ikke syntes

at interagere med hverken LBG og

XAN ved denne pH-værdi. I opløsninger

ved pH 4 dannede kaseinerne

elektrostatiske forbindelser med de

anioniske hydrokolloider CAR og

XAN. β-lg syntes ikke at interagere

med nogen af de undersøgte hydrokolloider

ved pH 7. Derimod dannede

β-lg også elektrostatiske interaktioner

med de anioniske hydrokolloider

ved pH 4.

Generelt havde alle opløsninger

baseret på kaseiner (SMP) dårlige

skumningsegenskaber og dannede

egentlige to fase systemer, bestående

af en serumfase med skum ovenpå.

Ved pH 4 var opløsningen baseret på

(Foto Colourbox).

SMP og LBG dog i stand til at danne

et reelt skum uden serumfase. Alle

β-lg baserede opløsninger udviste

gode skumningsegenskaber og dannede

voluminøse skum uden serumfase.

Ved pH 7 havde skum baseret på

opløsninger med tilsat XAN den største

stabilitet, hvorimod opløsninger

ved pH 4 med tilsat LBG producerede

skum med størst stabilitet. Opløsningen

baseret på β-lg og LBG ved pH 4

producerede den mest stabile skum

af alle opløsninger inkluderet i projektet.

• Vejledere: Lektor Richard Ipsen,

IFV/Mejeriteknologi, KU-Life

og Finn Madsen, Physical Food

Science, Danisco A/S.

• Censor: Merete Færgemand, Novozymes

A/S.

• Specialet blev godkendt den 8.

august 2009.

• Yderligere information: thoeger@

dsr.kvl.dk eller jtthoeger30@gmail.

com ■

12 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


Nye mejeriingeniører anno 2009

Karakteristik

af gede-

og fåreoste

Summary

Goat and sheep milk cheeses in

Southern European countries have

been produced for long years, where

until now traditional production

technology from raw milk is still

used. Goat and sheep cheeses have

strong flavour and special taste, very

different from the cow cheeses. Due

to the cheese flavour specificity sheep

and goat cheeses gained consumers

interest in the countries, where cow

cheeses are dominant, but where the

use of pasteurised milk is required.

The aim of this work was to study microbiological,

biochemical and sensorial

characteristics of pasteurised

milk goat and sheep cheeses from

Knuthenlund, Danish farm dairy at

the age of one and three months old.

The cheeses were from the first batch

produced in the new dairy. The investigations

included isolation and identification

of two microbial groups,

chemical and sensorial cheese analysis,

and proteolytic cheese character-

NR. 10

By

Indre Vaitkeviciute-

Rocha

Titel: Biochemical and microbiological characteristics of

Danish farmhouse sheep and goat cheeses

istics using capillary electrophoresis

and reversed-phase HPLC.

Microbial analysis of the cheeses

was held by isolation of presumptive

non-starter bacteria on MRS

agar plates (pH 5.4) and cheese surface

microflora on TSA (Tryptone Soy

Agar) plates. All isolates were analysed

using repetitive-PCR analysis

method and strains were grouped

into the clusters using BioNumerics

from Applied Math. Using 16S rDNA

gene sequencing of V1-V2 region,

species were identified for 6 isolates,

which were the dominant isolates in

each cheese. 6 isolates isolated from

MRS agar plates (pH 5.4) analysed

by 16S rDNA gene sequencing were

identified as Lactococcus spp. what

was unexpected, but can be possible

if non-starter bacteria is not present

in the cheeses.

In all cheeses was measured pH

and analysed the level of fat, total nitrogen,

total solids and NaCl. Compositional

analysis had showed that

Nye Mejeriingeniører

2009

I 2009 dimitterede ni nye

mejeri ingeniører, som i løbet

af 2010 kort fortæller om deres

specialer her i bladet. (Tidligere

omtaler findes i nr. 3, 5, 6, 7).

(Foto udlånt Knuthenlund

Herregårdsmejeri).

sheep and goat cheeses were not very

different upon all cheeses. Cheeses

sensorial characteristic was evaluated

briefly. For proteolytical cheese

analysis used capillary electrophoresis

and reversed-phase HPLC had demonstrated

casein degradation in different

stages during cheese ripening,

which was higher in goat cheeses.

Conclusion

Due to chemical, microbiological and

sensorial analysis of the cheeses can

be assumed, that cheeses did not undergo

strong proteolysis, but all analysed

cheeses had pleasant aroma and

taste. The Lactococcus spp. present

in 3-month-old cheeses can be the result

of the fact that the dairy is new

and cheeses were produced from pasteurised

milk. Proteolysis was higher

in the cheeses from the goat milk, because

of higher caseins hydrolysis by

indigenous peptidases and microbial

proteinases during ripening, appearing

in the softer texture and more

pronounced flavour compared to the

sheep cheese.

• Supervisors: Professor Ylva Ardö

and Associated Professor Finn K.

Vogensen, Department of Food

science, KU-LIFE.

• Censor Poul J. Pedersen, Thise Mejeri.

• The thesis was defended on 16 of

December 2009.

• ■

MÆLKERITIDENDE 2010 13


Kort fortalt

Arla - Closer to Nature

Arla Foods nye reklamekampagne, “Arla - Closer to Nature”,

skal gøre mejerigiganten lige så kendt som McDonalds,

IBM og BMW, skriver Berlingske Tidende. Målet er

at gøre varemærket Arla til et af verdens 100 mest værdifulde

brands. Til avisen udtaler Arlas adm. direktør Peder

Tuborgh bl.a.: - Det vil tage mange år at opbygge et robust

brand på verdensplan. Men på de markeder, hvor vi i dag

står stærkt, tror jeg på, at det kan gå ganske hurtigt.

Arla har i dag det største markedsføringsbudget i selskabets

historie, og midlerne herfra skal bruges i koncernens

nye kampagne, hvor det fremover kun er det overordnede

Arla-brand, der skal markedsføres. Kampagnen lanceres i

første omgang i 11 lande, men meningen er, at den på sigt

skal være mere global og bl.a. også omfatte Kina og USA.

(Foto: Arla Foods).

Forsinket gastronomisk hæder

Den tidligere ejer af Sinai Landmejeri, Gunnar Larsen er på

Det Gastronomiske Akademis årsmøde blevet tildelt et hædersdiplom

for sine oste, skriver Fyns Stiftstidende. Gunnar

Larsen, der stoppede sit virke på mejeriet for et par år

siden, er beæret over hædersbevisningen. Det Gastronomiske

Akademi beklagede ved overrækkelsen, at hædersbevisningen

ikke blev givet Gunnar Larsen, mens han stadig

ejede mejeriet.

Sinai Landmejeri blev i 2008 overtaget af Villy Jæger og

Lars Dietrichsen, der fortsat producerer oste på den fynske

virksomhed, der i dag kort og godt hedder Landmejeriet.

Skolebørn drikker økomælk

På bare fem år er forbruget af økologisk skolemælk steget

fra 32,7% til knap 50%. Stigningen skal bl.a. ses på baggrund

af forældreønsker og skolernes kostpolitik, hvor valget

i stigende grad falder på den økologiske vare. Hos Mejeriforeningens

afdeling for Skolemælk arbejder de desuden

til stadighed med at udvikle smartere emballagedesigns for

at fastholde børnenes interesse for skolemælken.

Pænt plus hos Løgismose

Løgismose Mejeri fik et pænt overskud på 12,1 mio. kr. i

2009, viser selskabets netop offentliggjorte årsregnskab.

Skønt bruttofortjenesten er faldet med godt en mio. kr. til

20,6 mio. kr. opvejes dette af interne besparelser. Løgismose

har 15 ansatte, og virksomheden ejes med 12,5% af

aktierne af mejeriets direktør Steen Aalund Olsen, en tredjedel

af svenske Skånemejerier, mens resten af aktierne

ejes af grundlæggerne Grønlykkefamilien. (Arkivfoto).

Stadig fremgang for økologien

Danskerne fortsætter med at købe flere økologiske føde- og

drikkevarer. Men stigningen på knap 6% i 2009 er dog betydeligt

mindre end omsætningsstigningen i 2007 på 33%

og på 29% i 2008. Ud af sidste års økologiske omsætning

på 4,9 mia. kr. er det fortsat mælk, ost og æg, der tegner

sig for broderparten, da disse varer udgør 36% af det økologiske

salg. Det fremgår af tal offentliggjort af Danmarks

Statistik.

Økologisk frugt og grønt havde

en forholdsmæssig stor omsætningsfremgang,

mens salget af

økologisk kød havde en nedgang

på 7% sammenlignet med

2008.

Danmarks Statistik skønner, at

de økologiske føde- og drikkevarers

andel af supermarkeder og varehuses

samlede salg er steget fra 4

til 7% fra 2006 til 2009. (Foto: Naturmælk).

Færre landbrug i EU

Ifølge Eurostat er antallet af beskæftigede i EU-landbrugene

faldet med 25% i perioden 2000-2009. Denne procentandel

svarer til, at knap 4 millioner landbrugsjobs forsvandt

i tidsperioden. Ved udgangen af 2009 arbejdede der

samlet 11 millioner EU-indbyggere i landbruget.

Andelen af landbrugsbeskæftigede er størst i EU-landene;

Polen, Rumænien, Italien, Spanien og Frankrig, hvor

godt 60% af EU’s landbrugsjobs findes.

14 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


Ingen krav om køer på græs

Folketinget har vedtaget Lov om hold af malkekvæg, og

dermed bliver der ingen krav om, at køerne skal på græs.

Ingen partier stemte imod forslaget, skriver landmand.dk.

Detaljerne i loven bliver nu beskrevet i form af en bekendtgørelse,

der kommer i høring i den nærmeste fremtid, så

loven inklusive bekendtgørelse kan træde i kraft den 1. juli

2010. (Foto: Colourbox).

Flot år for Mengniu i Kina

Arlas kinesiske partner Mengniu fik sidste år sit bedste resultat

nogensinde, skriver Landbrugsavisen. Mengniu’s

omsætning steg med 8% til 21 mia. kr., og selskabet fik et

overskud på over 900 mio. kr. Samarbejdet mellem Arla

Foods og Mengniu blev indledt i 2006.

Selv om salget af mælkepulver er steget kraftigt siden

melaminskandalen, udgør produktet kun 1% af Mengnius

samlede omsætning. Koncernen, der har en produktionskapacitet

på 5,8 mia. kg mælk om året, er førende i Kina, og

selskabet er rykket op blandt de 20 største mejeriselskaber

i verden med en ambition om at blive blandt de 10 største.

8.000 malkekøer på én gård

Ejerne af det britiske Nocton Dairy har ansøgt de lokale

myndigheder i Lincolnshire om at måtte opføre UK’s største

kvægfarm med plads til 8.000 malkekøer, skriver Dairy

Industries International.

De 8.000 køer skal kunne producere op til 250.000 liter

mælk om dagen. Hvis planen bliver en realitet, er det meningen,

at der skal beskæftiges 80 ansatte foruden en fuldtidsansat

dyrlæge til at passe køerne.

Idemændene ønsker desuden, at de store hangarlignende

stalde skal kunne huse 500 køer pr. stald, hvor dyrene

skal færdes frit på en dyb sandstrøelse og med adgang

til græsning. Køernes foder skal komme fra lokale land-

NR. 10

Åbent Hus

Efter veloverstået renovering og udvidelse

af mejeriet inviterer vi til åbent hus:

fredag den 4. juni 2010

kl. 13.00 - 16.00

Med venlig hilsen

ASAA Andelsmejeri

Søgade 4, 9340 Asaa

mænd suppleret med biprodukter fra en nærliggende sukkerroefabrik.

Fodersammensætningen skal designes, så

køernes metanudledning mindskes, og i tilknytning til farmen

skal der bygges biogasanlæg, der kan levere kraft til

strømforsyning til farmen samt yderligere til 2.000 husstande

i lokalområdet.

Adskillige britiske forbruger- og dyrevelfærdsorganisationer

har gjort heftige indsigelser mod planerne.

Skat på ost og medister

Så er der indgået politisk aftale mellem regeringen og

Dansk Folkeparti om skat på mættet fedt i bl.a. en række

mejeriprodukter. Op til aftalens indgåelse kom også skat på

kød til at indgå i den samlede - såkaldte Sundhedspakke.

Formanden for L&F, Michael Brockenhuus-Schack kritiserer

den nye skat i stærke vendinger: - Det er absurd, at man

med udspillet vælger at kategorisere sunde fødevarer sammen

med alkohol og tobak. Nu skal forbrugerne til at betale

skat på helt almindelige fødevarer.

Netop mælke- og kødprodukter kommer til at betale hovedparten

af regeringens sundhedsskat på 13,50 kr. pr kg

mættet fedt. Skatteministeriet har selv udregnet forskellige

eksempler på, hvor meget helt almindelige fødevarer stiger

i pris. For de berørte mejeriprodukter bliver procentstigningerne

følgende: Piskefløde

(12,3%), creme fraiche (6,3%),

(dansk!) smør (14,1%), Kærgården

(11,9%), ost 45+ (4,1%)

og ost 30+ (2,4%).

Sundhedspakken er en lille

del af regeringens samlede

skattepolitik i den overordnede

Forårspakke 2.0. (Foto:

Colourbox).

MÆLKERITIDENDE 2010 15


Kort fortalt

Mælk mod fedme

Mælk er faktisk bedre end sit rygte, skriver Dagens Medicin.

Det er forsker Janne Lorenzen på KU-LIFE, der i

en ph.d.-afhandling viser, at mælk kan være med til at

forebygge fedme. Kalcium fra mejeriprodukter binder

fedtsyrer, gør dem tungtopløselige og nedsætter optagelsen

af fedt i kroppen. Derfor har kalcium betydning

for optagelsen af fedt i kroppen og kan dermed muligvis

forebygge fedme. Omvendt kan lav kalciumstatus

have betydning for appetitreguleringen og betyde, at

man spiser mere. Kalcium fra mælk har større effekt

end kalcium fra kosttilskud.

Forskningsprojektet er støttet økonomisk af mejerierne,

men Janne Lorenzen understreger, at de ikke

har haft nogen indflydelse på projektet. (Foto: Dansk

Fødevareforum).

Regional Arla mælk i Sverige

Arla Foods i Sverige har testlanceret en lokal mælk fra

Mälardalen og det nordlige Östergötland. Ifølge en undersøgelse,

som Arla Sverige har foretaget blandt 1000 forbrugere

i marts måned, oplyser 83% af de adspurgte, at det

er vigtigt, at deres mælk er

svensk produceret. Desuden

ønskede 73%, at

mælken kommer fra lokalområdet.

Arla markedsfører

i forvejen forskellige

mælketyper, der kommer

fra gårde i bl.a. Gotland

- og fra den svenske vestkyst.

(Foto: Arla Foods).

Arla ingredienser i Argentina

Arla har indviet en større udvidelse af virksomhedens pulverfabrik

i Argentina, hvor mejerikoncernen har investeret

100 mio. kr. i ny teknologi. Det argentinske anlæg, som

hører under Arla Foods Ingredients, producerer højtforædlede

valleproteinpulverere, der sælges som ingredienser

til mejeri- og bageribranchen, skriver Jyllands-Posten.

Hidtil har det kun været 30% af ostevallen, der blev udnyttet,

men med den nye teknologi kan Arla nu forædle

100% af den overskydende valle fra osteproduktionen.

I Argentina samarbejder Arla Foods Ingredients’ mælkepulverfabrik

med det lokale mejeriselskab Sancor.

Diplom-Is

lukker anlæg

Ledelsen i den norske iscremevirksomhed Diplom-IS har

besluttet at lukke fire af virksomhedens anlæg i henholdsvis

Tromsø, Haugesund, Sandane og Notodden. Der er ikke

sat dato på lukningen.

Siden 2007 har Diplom-Is gennemført et omfattende besparelsesprogram

for at gøre organisationen mere robust

og mindre følsom over for markedssvingninger, og den

forestående lukning er et led i dette arbejde. I alt vil 6-8

ansatte blive berørt af rationaliseringen.

Diplom-Is, der producerer is til det skandinaviske marked,

er et datterselskab i den norske mejerigigant Tine. Diplom-Is

har omkring 30 medarbejdere i Danmark. (Foto:

Colourbox).

Rekordordre til Anhydro

Anhydro har netop fået sin hidtil største ordre på 200 mio.

kr. fra Norges største mejeriselskab, Tine. Kæmpeordren

kommer umiddelbart efter, at selskabet tidligere i år indgik

yderligere to storordrer til hhv. den tyske mælkepulverproducent

Meggle og til italienske Chemtex’ aktiviteter i Venezuela,

skriver dagbladet Børsen. De tre ordrer til en samlet

værdi af ca. 400 mio. kr. er særdeles positivt for Anhydro,

der i 2008 havde en omsætning på 583 mio. kr.

16 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


Nyt Tetra Pak Center i Shanghai

Tetra Pak har indviet et nyt teknologicenter i Pudong,

Shanghai. På centret samler Tetra Pak produktudvikling,

teknisk service, træning, indkøb og distribution, for at

kunne tilbyde kinesiske kunder en one-stop service i forhold

til fødevarebehandling og emballageløsninger.

Tetra Pak har i alt 16 tekniske træningscentre, 41 tekniskservice

centre og 11 forskningscentre rundt omkring i

verden. (Foto: Tetra Pak) ■

50 år

NR. 10

Personalia

Laboratorieleder Kirsten Sørensen, Hjørring fylder den 7.

juni 50 år.

75 år

Mejeriingeniør Ebbe Lytzhøft-Petersen, Svendborg fylder

den 2. juni 75 år.

80 år

Fhv. driftsleder P.E. Kristensen, Ebeltoft fylder den 27. maj

80 år.

80 år

Fhv. driftsleder V. Braad Hansen, Hørning fylder den 1.

juni 80 år.

Ny direktion i AP Pension

AP Pensions adm. direktør Hans Boye Clausen fylder 62 år

i oktober og fratræder efter AP Pensions regler med udgangen

af samme måned.

Ny adm. direktør bliver Søren Dal Thomsen, som i dag er

direktør og medlem af direktionen. Søren Dal Thomsen er

40 år. Han kom til AP Pension som investeringschef i 2001.

Han forlod AP Pension i 2004 til fordel for en stilling som

investeringsdirektør i Sampension, men vendte tilbage til

AP Pension i 2006, hvor han blev direktør.

Den nuværende ansvarshavende aktuar Bo Normann

Rasmussen udnævnes til direktør og indtræder i direktionen

sammen med Søren Dal Thomsen. ■

Foreningsnyt

Generalforsamling i Fyns

Mejeristforening

Fyns Mejeristforening indkalder hermed medlemmerne

til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 22. juni 2010 kl. 17.00 hos

Arla Foods Birkum Ost, Ørbækvej 723,

Birkum, 5220 Odense SØ

Program:

Kl. 17:00 Orientering og rundvisning på Arla Foods

Birkum Ost.

Kl. 18:00 Arla Foods Birkum Ost er vært ved et let

traktement.

Kl. 19:00 Generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamling

1. Bestyrelsens beretning om landsdelskredsens

virksomhed i den forløbne periode.

2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

3. Behandling af indkomne forslag. *

4. Ændring af kredens vedtægter.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er: Villy Skovbjerg Hansen,

Cremo Ingredients.

Lars J. Nielsen, Kold college.

Suppleant: Børge L. Hansen.

6. Valg af revisor samt suppleant.

På valg er: Lars Schmidt, Lactosan.

7. Valg af delegerede til foreningens delegeretmøde.

8. Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant.

9. Valg til Ulykkesforsikringen.

På valg er: Lars Schmidt og Børge L. Hansen.

Orientering om Ulykkesforsikringen.

10. Eventuelt.

* Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding senest

torsdag den 17. juni 2010 til: Birger H. Christiansen:

bhc@koldcollege.dk eller tlf. 63 13 20 97, privat 64

47 41 22 eller Lars J. Nielsen: ljn@koldcollege.dk eller

tlf. privat 61 28 18 28.

På bestyrelsens vegne

Birger H. Christiansen

MÆLKERITIDENDE 2010 17


Mælkeritidende I/S

Formand

Mejeriingeniør Flemming Aamann

Snekketoften 2‚ 2830 Virum

tlf. 45 85 12 37,

e-mail: faamann@mail.dk

Dansk Mejeriingeniør Forening

Formand

Key Account Manager Martin Holst

Petersen

Eskebøl Allé 12, 2770 Kastrup

tlf. 38 88 68 32,

e-mail: dkmhp@chr-hansen.com

Foreningen af mejeriledere og

funktionærer

Formand

Produktionsdirektør Søren Jensen

Frejasvej 4, 7600 Struer

tlf. 97 85 34 34,

e-mail: soren.jensen@arlafoods.com

Kredsformænd

Nordjyllands Mejeristforening

Projektchef Palle Jellesmark

tlf. 21 49 20 10,

e-mail: jellesmark@privat.dk

Østjyllands Mejeristforening

Mejerichef Bent I. Hansen

tlf. 86 32 60 27,

e-mail: bei@arlafoods.com

Vestjyllands Mejeristforening

Mejerichef Henning Jacobsen

tlf. 97 19 19 04,

e-mail: henning.jacobsen@arlafoods.com

Sydjysk Mejeristforening

Mejerichef Leif Friis Jørgensen

tlf. 74 64 28 01,

e-mail: leif@naturmaelk.dk

Fyns Mejeristforening

Faglærer Birger H. Christiansen

tlf. 64 47 41 22,

e-mail: birger@it.dk

De østlige Øers Mejeristforening

Forvalter Jan A. Andersen

tlf. 58 53 40 35,

e-mail: jan.a.andersen@arlafoods.com

FTF

Niels Hemmingsens Gade 12

Postboks 1169

1010 København K

Tlf. 33 36 88 00

Mandag–torsdag kl. 9–16‚

fredag kl. 10–16‚ lørdag lukket.

FTF-A

Snorresgade 15

2300 København S. Tlf. 70 13 13 12

Mandag-torsdag 9-16, fredag 9-15.

Akademikernes

Centralorganisation

ACs sekretariat

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 69 40 40

Mandag–fredag kl. 9–16.30.

Akademikernes

Arbejdsløshedskasse

AAKs hovedkontor

Nørre Voldgade 29, 1358 København K.

Tlf. 33 95 03 95

Mandag–fredag kl. 10–14.

Onsdag dog lukket for telefonisk

henvendelse.

Leverandøroversigt

❚ Automation ❚ ❚ ❚

Au2mate A/S

Frichsvej 11

DK-8600 Silkeborg

Tlf. +45 87 20 50 50

Fax +45 87 20 50 69

mail@au2mate.dk

www.au2mate.dk

Dansk Styringsteknik

Odense: Tlf: 6317 4545

Fax: 6317 4546

Århus: Tlf: 8736 1350

Fax: 8627 1350

info@dsautomation.dk

www.dsautomation.dk

Tetra Pak Processing North Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Emballage ❚ ❚ ❚

Corona Packaging A/S

Industriskellet 2

2635 Ishøj

Tlf. 43 56 01 00 - Fax 43 73 26 00

office@constantia-corona.com

SCA PACKAGING

Grenaa

Åstrupvej 30

DK-8500 Grenaa

Tel. + 45 86 32 23 00

Fax + 45 86 32 57 06

www.sca.se

Tetra Pak Market Area Nordics

Byggnad 306 2-vån

Ruben Rausings gata

SE-221 86 Lund, Sweden

Tlf. +46 46 36 10 00

Fax +46 46 36 30 06

❚ Køleanlæg ❚ ❚ ❚

ICS-Industrial Cooling

Systems A/S

Tinglykke 1

6500 Vojens

Tlf. 74 59 09 77

Fax 74 59 09 76

lc@incool.dk

www.incool.dk

❚ Maskiner og udstyr ❚ ❚ ❚

Højer Ørbæk A/S

Langemose vænget 3–5

5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 15 66

Fax 65 33 16 68

hoejer@hoejer.com

Multivac A/S

Nørrebygade 34, Grejs

7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 22

mudk@multivac.dk

www.multivac.dk

Omy

Olssons Machinery

Stationsvej 10

5464 Brenderup

Tlf.: 64 44 13 12

Fax: 64 44 13 92

info@omy.dk

www.omy.dk

PTI A/S

Vennelystvej 2

6880 Tarm

Tlf. 97 37 16 33

Fax 97 37 30 70

sf@pti-as.dk

www.pti-as.dk

Salicath ApS

Dunsbjergvej 20

DK-5900 Rudkøbing

Tlf. 70 27 41 44

Fax 70 27 41 45

salicath@salicath.dk

18 MÆLKERITIDENDE 2010 NR. 10


SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Membranfiltrering ❚ ❚ ❚

DSS SILKEBORG AS

Bergsøesvej 17

8600 Silkeborg

Tlf. 87 20 08 40

Fax 87 20 08 90

info@dss.eu

www.dss.eu

GEA Filtration

Nørskovvej 1B

8660 Skanderborg

Tlf. 70 15 22 00 - Fax 70 15 22 44

info@geafiltration.dk

www.geafiltration.com

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39 - Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Projektering og anlæg ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

NR. 10

❚ Pumper ❚ ❚ ❚

Tetra Pak Processing North

Europe

Søren Nymarks Vej 13

8270 Højbjerg

Tlf. 89 39 39 39

Fax 86 29 53 11

process.progress@tetrapak.com

❚ Smørteknologi ❚ ❚ ❚

SPX Flow Technology

APV A/S

BDS Technology A/S

Gerstenberg Schröder A/S

www.spxft.com

www.apv.com

www.gs-as.com

❚ Totalleverandør ❚ ❚ ❚

S. Sørensen I/S

Tigervej 11

7700 Thisted

Tlf. 97 92 26 22

Fax 97 91 05 22

Møder og

udstillinger

❚ Danmark ❚ ❚ ❚

1. juni 2010

Danmarks Mejeritekniske Selskab

CO 2 reduktion i Danmark

Hotel Sabro Kro

3. juni 2010

Dalum Lærlinge

Elevmøde og Jubilæum

KOLD college

9. juni 2010

2. Kredsudstilling

Arla, Esbjerg Mejeri

22. juni 2010

Fyns Mejeristforening

Generalforsamling

Birkum Ost

9. september 2010

MIA Branchekonference

Fremtidens arbejdsmiljø organisering

Hotel Legoland

14. september 2010

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Arrangement

Koldkærgård

28. september 2010

Mejeriingeniørstuderende

Rejseaften

KU-LIFE

2. oktober 2010

Foreningen af mejeri ledere og

funktionærer

121. Delegeretmøde

Hotel Colourline, Skagen

❚ Udland ❚ ❚ ❚

17.-19. juni 2010

Den 42. Nordiske

Mejerikongres

Tavestehus, Finland

12.-15. september 2010

InterMopro,

Düsseldorf, Tyskland

8.-11. november 2010

IDF topmøde,

Auckland, New Zealand

12.-18. maj 2011

Interpack

Düsseldorf, Tyskland

MÆLKERITIDENDE 2010 19


Den 42. Nordiske Mejerikongres i Finland 17.-19. juni 2010

Hurtig tilmelding anbefales!

Nordisk Mejeriteknisk Råd byder alle

velkomme på Den 42. Nordiske Mejerikongres,

der afholdes 17.-19. juni i Kongrescenter

Verkatehdas, Hämeenlinna i

det sydlige Finland.

Knap 200 mejerifagfolk har bekræftet

deres deltagelse på kongressen, og

arrangørerne anbefaler øvrige interesserede

at tilmelde sig snarest, hvis de

ønsker bookning på et af de tilknyttede

kongreshoteller!

Program

Torsdag den 17. juni

12.00-19.00: Registrering -

Verkatehdas

14.00-17.00: Studietur til Huhtamäki

Factory og Hämeenlinna

mejeri

19.00-21.00: NMK GEA Get together -

Verkatehdas

Fredag den 18. juni

09.00-11.00: Åbningsceremoni

11.30-13.00: Åbningsforedrag og hilsener

13.00-14.30: Frokost

14.30-16.30: To parallel programmer

med foredrag

19.00: NMK Huhtamäki aften

buffet - Häme Middelalderborg

Lørdag den 19. juni

09.00-16.00: To parallel programmer

med foredrag

10.30-11.00: Kaffe

12.30-14.00: Frokost

19.00: NMK Elopak gallamiddag

og taler (Spa Hotel Rantasipi

Aulanko)

Parallel program 1: New

Technologies

• Potentialities of Microfiltration in the

Dairy Industry

• Separation of Casein by Microfiltration

and the Use of Casein Concentrate

• Continuous Cheese Making

• Protein Standardization of Cheese

Milk by Ultrafiltration and the Use of

Permeate

• Effect of Cheese Milk Modifications

on the Composition and Functionality

of Whey Products

• The Impact of Technology Development

on Whey Processing

• White Water Recovery by Reverse

Osmosis

• Optimization of Membrane Cleaning

Procedures

• High Efficiency Homogenization

Technology in the Dairy Industry

• Sticking Properties of Milk Based

Powders and the Influence on Processing

Parameters

• Milk Fat Globule Membrane - Isolation

and Potential Uses

Parallel program 2: Sustainability

and Dairy Quality Control

• Traceability of the Feed, Raw Milk,

Dairy Chain

• Sustainable Milk Production, Strategies

to Reduce Greenhouse Gas Emissions

from the Dairy Sector

• Possibilities of Intelligent Packaging

for Quality Control of Perishable

Food Products

• Ultrasonic Structural QC of Swiss

Type Cheese in On-line Environments

• Molecular Tools for Microbial Identifications

and Population Analysis

• Biocontrol Approaches and Tools for

Dairy Processes

• Control of Flavour Formation in

cheeses

• Cross-linking Enzymes in Food Processing:

Effects on Texture and Water-holding

• Good Structures to Fermented Milk

Products by Transglutaminase

• Extended Shelf Life (ESL) Milk; New

Challenges for Product Protection

during Storage and Transport

• Toxins Found in Milk

Hurtig tilmelding

Nordisk Mejeriteknisk Råd er ansvarlig

for de Nordiske Mejerikongresser, der

bliver afholdt hvert tredje år og på skift

blandt de nordiske lande. I år bliver

kongressen afholdt på engelsk.

I begyndelsen af maj måned havde

knap 200 mejerifagfolk bekræftet deres

deltagelse på kongressen, og arrangørerne

anbefaler derfor øvrige interesserede

at tilmelde sig snarest, hvis de

ønsker bookning på et af de tilknyttede

kongreshoteller!

Yderligere oplysninger og

tilmelding kan ske på

www.nordiskmejerikongress.fi

Mælkeritidende, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

More magazines by this user
Similar magazines