SAMARBEJDET MELLEM HJEM OG BØRNEHAVE

nordtoftegaard.dk

SAMARBEJDET MELLEM HJEM OG BØRNEHAVE

SAMARBEJDET

MELLEM HJEM

OG BØRNEHAVE

Børnene elsker

deres madpakke


Kære læser

Vi vil gerne give dig en indsigt i, hvad vi fi nder vigtigt i det pædagogiske arbejde

med børnene og samarbejdet mellem hjem og børnehave.

For at synliggøre vores holdninger og metoder har vi udarbejdet 3 pjecer.

De tegner tilsammen et billede af det, der foregår i og omkring Nordtoftegaard.

Du kan læse det hele eller vælge ud, hvad du ønsker oplyst.

Alle 3 pjecer er udarbejdet af personalet og gennemgået i forældrebestyrelsen.

De bygger på de erfaringer vi har opbygget i børnehavens første 8 år.

Pædagogisk grundlag

Her beskrives det værdigrundlag, som alt pædagogisk virksomhed bygger på.

Endvidere er vores pædagogiske metoder beskrevet – hvordan vi organiserer samværet

med børnene, og hvilken stemning vi bestræber os på at opnå.

Denne pjece skulle gerne give dig et billede af, hvordan børnene bliver mødt hos os

og hvad vi gerne vil udvikle sammen med dem.

Pædagogisk læreplan

Denne pjece beskriver det læringsmiljø, som børnene befi nder sig i. Her beskriver

vi, hvilke pædagogiske mål vi har og hvilke konkrete aktiviteter, vi tilbyder børnene.

Læreplanen er rettet mod alle børn og giver således et billede af, hvad der er muligt

at lære i vores børnehave. Om alle børn lærer det hele, er der ingen garanti for.

Samarbejde mellem hjem og børnehave

I denne pjece beskriver vi de værdier, vi har for samarbejdet mellem familierne og

personalet.

Vi prøver at formidle hvilken ånd, vi ønsker at samarbejdet skal fungere i.

Vi beskriver også her en del praktiske forhold og giver relevante informationer.

God fornøjelse

Personale og forældrebestyrelse

Nordtoftegaard Maj 2012


SAMARBEJDET MELLEM HJEM

OG BØRNEHAVE

Kære forældre

Denne pjece er det grundlag vores samarbejde bygger på.

Den indeholder følgende afsnit:

1. Værdigrundlag for for samarbejdet mellem hjem og børnehave

2. Informationen

3. Samarbejdet

4. Kost

5. Sygdom

6. Tøj og ting i børnehaven – bl.a. en tøjguide

7. Regler ved bussen

8. Fødselsdag

9. Praktiske oplysninger – adresser, lukkedage m.m

Hvordan får man

en fi sk til at grine?

Man putter den

i kildevand ...


1. Værdigrundlag for samarbejdet mellem

hjem og børnehave

Anerkendelse af det enkelte menneske

Vi respekterer hvert individ som det er.

Vi opfatter forældre og personale som ligeværdige, selv om vi ikke er jævnbyrdige.

Forældre og personale har forskellige forudsætninger for at mødes om

barnet og familiens situation, men samme interesse – at give barnet de bedste

muligheder. Hver forælder har sine følelser, sin livshistorie og sine holdninger

som bringes med ind i fællesskabet. Hvert personale har sin personlighed og

faglighed at bidrage med

Samhørighed

Vi ser det som væsentligt, at forældre føler sig budt ind i institutionen.

Vi vil gerne opnå, at alle føler sig som en del af et fællesskab og at forældrene

føler, at Nordtoftegaard er deres.

F.eks. modtager forældrebestyrelsen alle nye forældre ved at tage personlig

kontakt og informere om institutionen.

Aktiv deltagelse i børnehavens arrangementer er en forudsætning for samhørighed

– det fremmer både indsigt i barnets hverdag, fællesoplevelser og

udveksling forældre i mellem; samt mulighed for medejerskab til institutionslivet.

Fællesskab

Barnet lever i 2 verdener – hjemmet og institutionen. Det er af stor betydning at

bygge bro mellem de 2 verdener.

Dialog mellem personale og forældre fremmer fællesskabet.

Vi skal lytte til hinandens historier og bestræbe os på at se

tingene fra både hjemmets og institutionens perspektiv.

Fælles oplevelser for børn, forældre og søskende fremmer

fællesskabet. Ved flere årlige sammenkomster

kommer familierne i børnehaven og ser, hvor barnet har

sin daglige gang. Barnet føler sig betydningsfyldt, når

familien viser denne interesse og føler en glæde ved, at

personale og far/mor hygger sig sammen.

Forældrene lærer hinanden at kende ved at gøre noget

sammen.

Åbenhed og information om, hvad der sker i hjemmet og

institutionen fremmer forståelsen for hinandens handlinger og

holdninger.

4


Vi kan ikke altid blive enige – vi er rigtig mange mennesker med

mange forskellige indfaldsvinkler – men vi kan forsøge at forklare os

og give hinanden modspil.

Brobygningen understøttes ved at barnet har ting med fra den ene

verden til den anden. F. eks. hvis vi har syltet rødbeder, at barnet har

et lille glas med hjem som familien kan smage. Det sætter gang i snakken

og interessen for, hvad barnet har oplevet. Barnet har et billedalbum i

børnehaven, hvor alle bidrager med fotos fra barnets verdener og livshistorie.

Medbestemmelse

Forældrebestyrelsen er det forum, hvor man som forælder kan få den formelle

indflydelse på Nordtoftegaard.

Den uformelle indflydelse foregår via den daglige dialog mellem personale, forældre

og bestyrelse.

Bestyrelsens opgaver:

Bestyrelsen er i samarbejde med lederen ansvarlig for institutionens drift.

Bestyrelsens opgave er af overordnet karakter. Den fastsætter principperne for

børnehavens pædagogiske værdier, forældresamarbejdet og økonomien. Bestyrelsen

er ansvarlig for økonomien. Herudover skal bestyrelsen træffe beslutninger

om, hvorvidt vi skal give børnene frokost, vores åbningstid, lukkedage m.m.

Bestyrelsen planlægger og afholder - sammen med personalet - arbejdsdag,

forældremøder samt jule- og sommerfest. Derudover forsøger bestyrelsen at

skabe grobund for kontakt mellem forældre og børn, også udenfor de almindelige

afleverings- og afhentningssituationer.

Bestyrelsen har arbejdsgiveransvar overfor personalet og er derved ansættende/afskedigende

myndighed. I forbindelse med ansættelse af pædagoger

nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor forældrebestyrelsen, ledelsen og personalegruppen

repræsenteres.

Bestyrelsens sammensætning

Forældrebestyrelsen består af 7 medlemmer:

➼ 4 forældre

➼ 1 medarbejderrepræsentant som vælges af personalet

➼ 1 repræsentant som er valgt af Frie Børnehaver og Fritidshjem

Alle 6 medlemmer har stemmeret. Derudover deltager lederen som sekretær i

bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Der vælges ydermere 2 suppleant for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant

for medarbejderrepræsentanten. Suppleanterne for forældrebestyrelsen kan deltage

i bestyrelsesmøderne men uden stemmeret.

Bestyrelsesmøderne afholdes ca. 4 gange om året.

6


2. Information

➼ Vi udgiver løbende nyhedsbreve med oplysninger om arrangementer, nye

børn, pædagogiske arrangementer og praktiske oplysninger.

➼ Vi skriver på en tavle hver dag, hvad dagen i hovedtræk er gået med.

➼ Vi afholder 4 forældremøder om året

- Et i foråret for alle. Det er et debatmøde med et aktuelt emne

- Et i efteråret for alle, hvor der fortælles om hverdagen og der afholdes valg til

forældrebestyrelsen

- Et i august, hvor bestyrelsen fortæller om sit arbejde

- Et i oktober for forældrene til de børn der har mulighed for at komme i skole

året efter. Her er en repræsentant for en lokal børnehaveklasse til stede.

➼ Der afholdes en forældresamtale, når barnet har gået ca. 3 mdr. i børnehaven.

➼ I Oktober afholdes samtaler med forældre til de børn der kan komme i skole

året efter.

➼ Der kan afholdes samtaler efter behov. Det kan ske enten på forældrenes eller

personalets initiativ.

➼ Vi har en opslagstavle i Mosehuset med billeddokumentation og forskelligt

informationsmateriale.

Her hænger endvidere jævnligt tilmeldingssedler til arrangementer og

forespørgsler om hvornår barnet holder ferie, som I bedes udfylde.

Hvordan gør man

Mohammad glad?

Man bager en

valnøddekage

8


3. Samarbejdet

Vores erfaringer er, at hverdagen bliver bedst hvis nedenstående

er opfyldt:

at barnet

➼ møder frisk, rask og veludhvilet, så det kan klare en almindelig

børnehavedag

➼ har en sund nærende madpakke med

➼ har navn i alt hvad det medbringer

➼ altid har skiftetøj, sutsko, regntøj, bleer, tøj og fodtøj til årstiden i børnehaven

at forældrene

➼ informerer om barnets tilstand og ting i hjemmet, der har betydning for

barnets situation

➼ deltager i samtaler, møder og arrangementer

➼ læser informationsmateriale

➼ udfylder tilbagemeldingslister til ferie, fester, møder m.m. inden fastsatte dato

➼ giver besked, hvis barnet ikke kommer

Vi opfordrer forældrene til komme til os med tvivl, bekymringer, oplysninger, gode

ideer og uenighed. Der kan f.eks. være pædagogiske ting, der undrer eller ikke

er gennemskuelige. Vi vil meget gerne i dialog – måske har vi en forklaring eller

måske er der noget vi ikke er opmærksomme på.

I første række vil det være stuens personale forældrene henvender sig til. Større

spørgsmål kan drøftes med ledelsen. Bestyrelsen er herudover til rådighed, for

principielle spørgsmål eller klager.

10


4. Kost

Den kost vi servere bygger på nedenstående værdier:

➼ Vi vil gerne lære børnene om sund mad.

➼ Vi spiser økologisk, hvor det er muligt,

➼ Vi varierer måltiderne

➼ Vi bruger årstidernes råvarer

➼ Vi minimerer sukker – vi spiser ikke slik

➼ Vi tilbereder ofte maden fra grunden

Børnene inddrages i madlavningen på fl ere måder:

Vi har en køkkenhave, hvor børnene er med til at så, passe, vande og høste.

Vi samler frugter, nødder og bær i lokalområder til f. eks brændenældesuppe,

marmelade og valnøddekage. Børnene er med til at vælge hvad vi skal have at

spise når de har fødselsdag, ved afslutningsfester og ved påske- og julefrokoster.

De er med til at bage fl ere gange om ugen, de skærer og snitter råkost og de

ingredienser der skal i den bålmad, som vi tilbereder en gang om ugen.

Hvor gammel er du ?

53

Nejjj.. ha, ha !!!

Kan man grine så meget når

man er så gammel ?!!

11


Sundhed

Vi køber i stort omfang (96%) økologiske ingredienser

og tilbereder en stor del af maden fra bunden f.

eks bager vi det meste brød selv. Vi bruger både

de ting vi kan fi nde i naturen, det vi selv dyrker og

mad fra lokale bønder og fi skere.

Vi begrænser sukkerindholdet til ting der har et

pædagogisk sigte f.eks. hyldeblomstsaft, æblegrød

og som smagsforstærker og konservering.

Vi spiser kun kage til særlige lejligheder f.eks. bedsteforældre

dag.

Vi spiser aldrig slik i børnehaven. Vi vil gerne vise

børnene, at man kan fejr jul, påske, fastelavn, fødselsdage

m.m. på sunde måder.

Dagens måltider

7 – 8 havregryn med rosiner

9.30 grød, yougurt, gulerod eller rugbrød

11.30 madpakker

14.15 brød, frugt, grød, råkost, suppe

16.30 gulerødder

Vi drikker vand til alle måltider og der er altid vand til børnenes rådighed,

Madpakken

Vi har ingen frokostordning. Børnene har madpakker med til frokost. Bestyrelsen

har truffet den beslutning, fordi vores køkkenfaciliteter ikke er tilstrækkelige til at

tilberede maden i børnehaven. Børnene elsker deres madpakke. Madpakken er

et lille pant hjemmefra – en hilsen fra far og mor, den giver mange børn tryghed.

Vi opfordrer til, at madpakken er enkel og indeholder brød, kød/fi sk og grønsager

eller evt. en rest fra aftensmaden. Hvis der er nødder eller lignede, så kun i små

mængder. Vitawrap er svært at håndtere for de fl este – almindelig smørrebrødssmørrebrødspapir

er at fortrække.

Vi beder jer undgå mælkesnitter, slik, kager eller søde stænger.

Når vi tager på tur, skal børnene ikke have madkassen med – bare papir om

maden.

Fødselsdage og når børn stopper

Når et barn har fødselsdag vælger det hvilken mad der skal serveres f.eks.

smoothies frugtspyd, pizzasnegle eller boller.

De tilbereder maden sammen med en voksen og 2-3 kammerater.

Børnene får et glas saftevand, er de mere tørstige får de vand.

Her er højt til

loftet - Både ude

og inde

12


Når et barn stopper, holder vi en lille

afskedsfest. Vi tilbereder noget lækkert

sammen med barnet og et par af dets

kammerater.

Når mange børn stopper om sommeren,

holder vi afskedsfest af 2 omgange . Børnene

holder et møde med en medarbejder, hvor de

aftaler, hvad de vil servere til deres fest f. eks

pitabrød, burgere eller frugtsalat. Vi uddelegerer

indkøbene til jer forældre.

5. Sygdom.

Barnet skal være rask og udhvilet for at kunne komme i børnehave. Det skal

kunne deltage i alle de daglige aktiviteter. Vi tager ikke særlige hensyn til børn

der hoster, er kommet sent i seng og lignende. Vi giver ikke børn medicin eller

smører dem med specielle cremer, med mindre der er tale om kroniske lidelser,

og vi modtager en lægelig erklæring. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen,

skal det hentes. Et sygt barn har brug for sine forældre og et sygt barn smitter

de øvrige i huset.

Når vi konstaterer, at et barn er sygt, ringer vi til forældrene. Afhængigt af tidspunktet

på dagen aftaler vi, om barnet skal hentes i børnehaven eller ved

bussen

6. Tøj og ting i børnehaven

Barnet har en kasse i børnehaven til skiftetøj. Den skal altid indeholde skiftetøj

fra top til tå. Gerne flere sæt. Det er forældrenes ansvar, at der altid er relevant

tøj i børnehaven til barnet. Når barnet kommer hjem med vådt/snavset skiftetøj,

skal I give barnet rent tøj med i deres taske og sige til personalet om morgenen,

at barnet har skiftetøj med til kassen. Er der mere tøj end barnet kan bære, kan

det afleveres i en pose med navn på til personalet.

I skal af levere

det der svarer til 3

stykker frugt om

ugen i gennemsnit

14


Hvis der mangler tøj i kassen, får I en seddel med hjem i madkassen om,

hvad der mangler. Ofte vil I opleve, at barnet efterlader tøj i børnehaven. I er

velkomne til at skrive en seddel med, hvad I mangler og afl evere den til medarbejderen,

der står med krydslisten om morgenen. Så vil vi hjælpe barnet med

at få sit tøj med hjem.

Under halvtaget i Mosehuset, er der kasser med tøj, vi har samlet på gården.

Undersøg først om tøjet ligger der.

Overordnet er det vigtigt, at der er navn i alt, hvad barnet medbringer.

Hvad hedder numsen

på et egern?

– en Nødudgang

15


Vi anbefaler

regntøj

Det er mest hensigtsmæssigt for barnet og os, at der altid er et sæt regntøj i

børnehaven. Det kræver ret meget af barnets og vores logistik, hvis I forventer det

kommer frem og tilbage. I det tilfælde at det øser ned en dag ved hjemtransport,

giver vi børnene regntøj på hjem, og I sørger for, at det kommer med i børnehave

næste dag.

VINTER

Overtøj

Køb en flyverdragt der er vandtæt. F. eks bævernylon. Gerne med gummi på bagdel

og baglår. Flyverdragten skal være stor, så den er let at bevæge sig i og så der kan

være en tyk trøje under. Regn med at den ofte bliver meget mudret. Er det et problem

for jeres hjemtransport, så anskaf en flyverdragt til hjemture. (Den kan evt. hænge i

Mosehuset).

Huer og halsdisser

Køb elefanthuer, så barnet er varm på både hoved og hals – så er der også kun én

ting at holde styr på. Alternativt - en halsedisse og en hue der sidder godt fast.

Giv ikke børnene halstørklæder eller halsklude på. De kan blive kvalt i dem.

Vanter

Køb rigeligt med vanter, sandsynligheden for at miste dem er stor. Børnene kan

ikke lide at lege med vanter på, så de tager dem meget ofte af. Sæt snor i vanterne

gennem ærmerne og gennem nakkestroppen eller sæt vanterne fast med seleclips.

Giv ikke dit barn fingervanter – det kan de fleste børn ikke magte og de er kolde og

bliver let våde. Vandtætte luffer er bedst.

fodtøj

Det er allerbedst, at dit barn har 3 par støvler. Gummistøvler i børnehaven. Termostøvler

– vandtætte gummistøvler med for, til mudderdage og tøsjap. De kan blive i

børnehaven. Vinterstøvler, der er vandtætte med velcrolukning, så de selv kan mestre

dem. Det er meget vigtigt at barnet har varmt og tørt fodtøj. Sutsko.

OVERGANGE MELEM SOMER OG VINTER

Overtøj

Barnet skal have en overgangsjakke. Det er lettest at håndtere en jakke, hvis der er

lynlås foran. Anorakker der skal over hovedet og som har lynlås i siden frarådes,

da de fleste børn ikke selv kan tage dem af og på. Termojakker og bukser er gode. De

kan bruges alene eller under regntøj.

fodtøj

Løbesko skal være med velcro. Tag børnene med ud og køb sko, og se om de selv kan

få dem på. Undgå snørebånd.

17


SOMMER

Tøj

Shorts, sommerkjoler, T-shirt med lange og korte ærmer. Tynd og tyk trøje.

Vindtæt sommerjakke.

badetøj

Vi bader meget om sommeren. Nogle børn vil gerne have badetøj på – det er helt OK.

Mange er ligeglade – og bader nøgne – det er også helt OK

fodtøj

Børnene har brug for sandaler der sidder fast på foden og som lukkes med velcro. Vi

fraråder klip-klappere.

Solbeskyttelse

I skal smørere Jeres børn ind i solcreme hjemmefra. Vi smører dem efter frokost.

I skal i løbet af sommeren aflevere én solcreme til fælles brug. Den skal være vandfast,

faktor 15 og uden parabener. Har Jeres barn særlige behov, der er lægeligt

begrundet, laver vi en aftale. Det er godt for barnet at have en kasket eller en solhat.

bleer

Bruger barnet ble skal I medbringe bleer til barnet.

rygsække

Barnets rygsæk skal have brede stropper, der kan justeres. Der skal være en kliklås

foran på stropperne, så remmene ikke falder ned når barnet går. Tasken skal være

rummelig. De små Fjeldrævrygsække frarådes.

Selvhjulpenhed

I børnehaven støtter vi børnene i selv at mestre af og påklædning. I kan støtte denne

udvikling ved at give barnet tøj der er let at håndtere. Tøjet må hellere være lidt for

stort end snævert. Der skal ikke være for mange knapper.

Fodtøjet skal være med velcro – ingen snørebånd. Jakker skal kunne åbnes helt

foran med lynlås. Giv ikke barnet bukser med bælte.

Sikkerhed

Der må ikke være snore i trøjer og hætter. Barnet må ikke have halskæder,

halstørklæde eller små tørklæder om halsen.

legetøj

Barnet må gerne medbringe legetøj, men vi gør opmærksom på, at det ofte får en

hård medfart og let bliver væk. Vi påtager os ikke noget ansvar for legetøjet og bruger

ikke tid på at finde det.

Der er visse begrænsninger i hvad barnet må medbringe: Det skal kunne være i

rygsækken, og ligge der når vi tager frem og tilbage Det må ikke sige lyde, Det må

ikke være elektroniske spil og lignende, Det må ikke kunne svine eks. Modellervoks,

sminke, neglelak.

Børnene må gerne have musik med som vi hører i bussen.

Alle de voksne gik over

vejen – undtagen Lotte

Hun blev spist af en rotte

18


7. Regler ved bussen

Vi har mange regler ved afgang og ankomst i Mosehuset. Det skyldes:

➼ at vi gerne vil have en så nænsom afgang som mulig, så vi bedst er i stand til

at hjælpe børnene ind og ud af bussen

➼ at der er ting, vi er nødt til at overholde af sikkerhedshensyn.

Her er alle reglerne:

➼ I skal sikre Jer at barnet bliver noteret på krydslisten både morgen og aften.

➼ Stå bag den hvide streg og bagved sandkassen, når bussen bakker ind –

hegnet er kørt ned 3 gange, så der må ikke stå folk ved hegnet. Sørg for at

der ikke er børn eller voksne under det store halvtag. Det giver usikkerhed for

chaufføren.

➼ Sørg for at børnene ikke har ting i hånden, når de går op i bussen - d.v.s at alt

barnet medbringer, skal være i deres taske. (ekstra tøj kan afl everes til personalet)

➼ I skal afl evere inden 8.15

➼ I skal ikke gå op i bussen eller bære barnet op på trappen. Afl ever barnet til

personalet, der hjælper det op.

➼ Når I har afl everet og fået at vide, hvor Jeres barn sidder, skal I gå ud.

➼ Om morgenen kan børnene ikke vælge, hvem de vil sidde ved siden af. Vi

er opmærksomme på, at nye børn kan føle tryghed i hvem de sidder med.

Stol på at det personale, der er oppe i bussen tager de fornødne hensyn.

Børnene kan altid sidde ved siden af en voksen, hvis de har behov for det.

I skal altså ikke love barnet, at det kan sidde med en bestemt – eller stå og

vente til et bestemt barn kommer. Gå op i den rækkefølge i ankommer, så

der ikke bliver for proppet i indgangen.

➼ Hvis I kommer efter bussen er kommet, så kør ikke cykler ind i

gården. Vent med det til bussen er kørt.

➼ Stå bag stregen, når vi kommer hjem. Bliv der til bussen er

kørt.

➼ Hvis du har fl ere beskeder om morgenen, er det en hjælp,

hvis det er noteret på en seddel som afl everes til den, der

har krydslisten.

➼ Bliver dit barn hentet af andre, gi besked om det om

morgenen. Sørg for at dem der henter barnet er bekendt

med ovenstående regler.

Vi håber I vil være behjælpelig med at få en smidig og

sikker afgang/ ankomst ved at overholde disse regler.

19


8. Fødselsdag

Mange forældre ønsker at holde en fødselsdagsfest

for sit barn og dets venner fra børnehaven i privat regi.

Personalet i børnehaven og forældrebestyrelsen er i den

forbindelse flere gange blevet spurgt om, hvorvidt der er

en holdning til hvem og hvordan man inviterer. Problemstillingen

er blevet drøftet nogle gange gennem tiden og der er

mange holdninger til hvad der er ”det rigtige”.

Forældrebestyrelsen eller personalet kan ikke nedsætte et regelsæt

på området, men blot orientere om flertallets holdning og anbefalinger. I

sidste ende er det selvfølgelig en beslutning I som forældre selv træffer.

Formålet er naturligvis at minimere risikoen for, at nogle børn føler sig holdt

uden for, ved ikke at blive inviteret med til så mange fødselsdage og samtidigt

sikre at festen bliver noget fødselsdagsbarnet glæder sig til.

Overordnet set mener flertallet, at man bør sammensætte gæstelisten ud fra

nogle objektive kriterier som fx:

➼ årgang/alder

➼ drenge/piger

➼ Rævehulen/Musehullet

➼ storegruppe /mellemgruppe / lillegruppe eller

➼ En kombination af disse.

Klare objektive rammer er noget alle børn kan forholde sig til – også

hvis det betyder at de ikke er inviteret.

Der er dog også mange andre aspekter at tage hensyn til, når man

planlægger fødselsdag, og hvordan man vælger at gøre det. Det er jo

ikke sikkert at man som forældre kan overskue en større gruppe børn,

måske har ens barn kun få nære venner, eller måske ønsker man at blande

familie og venner.

Da der for nogle familier også kan være pladsspørgsmål der trænger sig på, er

der mulighed for at låne Mosehuset i weekenden til afholdelse af børnefødselsdagen.

Børnene kender Mosehuset, og dermed er rammerne også trygge og

velkendte. Dette aftales blot med personalet.

Sidst men ikke mindst skal vi henstille til at invitationer uddeles privat og ikke i

børnehaven. Ligeledes i tilfælde, hvor et barn er forhindret i at deltage i en fødselsdag,

men gerne vil give fødselsdagsbarnet en gave, beder vi om at det sker

i privat regi.

21


Bjarke

Stephanie

Bianca

Per

22


9. Praktiske oplysninger

Medarbejdere

Leder: Pernille Fich, telefon privat: 50 527 792

Souschef: Hella Carstensen

Pædagoger: Mohammad Babakhani,

Henrik Max Larsen, Bianca Smith, Per Haubjerg

Jørgensen

Pædagogmedhjælpere: 2 hjælpere ansat i

Jersie.

En lønnet studerende, skiftes ud hver 1.2 og 1.

Adresser

Nordtoftegaard Udflytterbørnehave

Yderholmvej 25 B, Jersie

2680 Solrød Strand

Opsamling

Mosesvinget 1, 2400 København NV

Telefon

Kl. 7.00 – 8.45 og 15.30 – 17.00: 5155 9616

Kl. 9.30 – 15.00: 5613 1006

Mailadresse: nordtoftegaard@mail.dk

Hjemmeside:

www.nordtoftegaard.dk

Billedarkiv:

www: www.foto.nordtoftegaard.dk

Mail: foto@nordtoftegaard.dk

Password: azxqas

Lukkedage

Børnehaven holder 9 lukkedage.

Nordtoftegård er oprettet og drives af:

Landsforeningen Frie Børnehaver og

Fritidshjem

Klerkegade 10 B, 1308 København K

Tlf.: 33 14 88 90

Mailadresse: info@frie.dk

Hjemmeside: www.frie.dk

23


UDFLYTTERBØRNEHAVE

Yderholmvej 25 B, Jersie

2680 Solrød Strand

Kl. 7.00 - 8.45 og 15.30 - 17.00: 5155 9616

Kl. 9.30 - 15.00: 5613 1006

Mailadresse: nordtoftegaard@mail.dk

24

More magazines by this user
Similar magazines