Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 - Coop

om.coop.dk

Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 - Coop

Kort om Coop / Forord fra formanden / Hoved- og nøgletal / Ledelsesberetning / Hovedbegivenheder i året / CSR – Ansvarlighed

/ årsrapport 2012 / Årsregnskab

Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

Balance – Passiver

Pr. 31. December

mio. kr. Koncern Moderselskab

(mio. kr.)

Note 2012 2011 2012 2011

12 Egenkapital

selskabskapital 102 102 102 102

nettoopskrivning efter indre værdis metode 0 0 210 288

reserve for finansielle kontrakter -180 -122 -180 -122

overført resultat 2.209 2.118 1.999 1.830

foreslået udbytte for regnskabsåret 65 700 65 700

2.196 2.798 2.196 2.798

Minoritetsinteresser 4 4 0 0

13

Hensatte forpligtelser

hensættelser til udskudt skat 131 96 99 75

14 Andre hensatte forpligtelser 185 139 173 123

316 235 272 198

15

Langfristede gældsforpligtelser

prioritetsgæld 1.640 1.645 1.596 1.600

Anden gæld 20 35 20 35

1.660 1.680 1.616 1.635

Kortfristede gældsforpligtelser

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 15 1 15 1

Ansvarlig lånekapital 180 106 180 106

gæld til tilknyttede virksomheder 35 5 35 72

gæld til associeret virksomhed 0 45 0 45

skyldigt sambeskatningsbidrag 17 27 0 20

forudbetalinger 90 121 90 121

Bankgæld 0 2 0 2

leverandørgæld 4.355 4.549 4.356 4.550

Anden gæld 1.664 1.392 1.487 1.152

16 periodeafgrænsningsposter 0 6 0 6

6.356 6.254 6.163 6.075

Gældsforpligtelser i alt 8.016 7.934 7.779 7.710

PASSIVER I ALT 10.532 10.971 10.247 10.707

17 eventualaktiver og eventualforpligtelser

18 finansielle instrumenter

19 Koncernregnskab

20 nærtstående parter

/ årsrapport 2012

regnskabs- og noteoversigt / resultatopgørelse / Balance / pengestrømsopgørelse / noter

28

More magazines by this user
Similar magazines