Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

dkmk.dk

Uddannelsesguiden - The Danish Maritime Cluster

UDDANNELSER 2013


Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Bladet Søfart

Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det

er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43

gange om året. Se mere på www.soefart.dk Bladet

Søfart bringer nyheder, artikler og læsestof af interesse for

maritime virksomheder og organisationer. Der er nyheder fra

branchen, større baggrundsartikler, portrætter af maritime

aktører og steder samt servicestof og gode historier fra

branchen. Søfart er blad for Foreningen til Søfartens Fremme

og medlemsskab af foreningen er derfor en forudsætning

for abonnement.

Gratis Søfart blad til folkeskoler og efterskoler:

Foreningen sendte gratis bladet Søfart til ca. 510 folkeskoler

i 2012 som en del af videns og informations spredning om

Det Blå Danmark. Se efter bladet hos skolens bibliotek eller

hos uddannelsesvejlederen.

De Blå Ambassadører:

Foreningens foredragsholdere også kaldet ”De Blå

Ambassadører” er professionelle skibsoffi cerer,

navigatørerne, maskinmestre, undervisere, studerende,

havnekaptajner og lodser. De afholdt i 2012 i alt 170

foredrag på folkeskoler, friskoler og efterskoler. I alt ca.

26.355 unge mennesker fi k via disse foredrag ”en god

sømandshistorie, information om Søfart, Det Blå Danmark,

uddannelses- og karrieremuligheder. VI kommer gerne på

jeres skole.

Uddannelsesmesser, Uddannelsesdage og

klasselærerkurser:

Foreningen var repræsenteret og informerede om de

maritime uddannelser og karrieremuligheder på over 49

arrangementer og messer i 2012. Vi kommer gerne i jeres

område/på jeres skole.

Danmarks Største Maritime links:

De fl este maritime links i Danmark fi nder du på foreningen

fælles hjemmside www.mardan.dk og her er mulighed for

at fi nde svar på mange maritime spørgsmål du måtte have.

Maritim Erhvervspraktik / Brobygning:

Dette er en af de aktiviteter som foreningen oplyser om. Se

mere om det længere inde i bladet. Ellers se mere på

www.soefart-frem.dk

Hendes kongelige højhed Dronning Margrete den Anden er

Foreningens protektor.

Kontakt Foreningen på e-mail: info@soefart-frem.dk eller

tlf: 33 32 79 33


Danmarks Maritime Klynge – et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

– er et treårigt projekt, der blev i

gangsat januar 2012.

Formålet med projektet er at bidrage med aktiviteter

og initiativer, som skal være med til at styrke det maritime

kompetenceniveau i Danmark. Europas Maritime

Udviklingscenter er leadpartner på projektet.

I opstartsfasen har projektet primært været koncentreret

om mikro/makro-analyser, der har til hensigt


kompetencebehov, der er nødvendige for at sikre at

vi i Danmark kan fastholde og tiltrække arbejdspladser,

hvis vi skal kunne fastholde Danmarks position

som en af verdens førende søfartsnationer. I forlæn-

gelse heraf er de enkelte partnere ved at udvikle og

implementere en række nye maritime fag og kurser

og maritime initiativer.

Projektet bygger på et samarbejde på tværs af såvel

virksomheder, erhvervsorganisationer, forsknings-,

videns- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder,

der i fællesskab skal være med til at udvikle

og gennemføre aktiviteter med det formål at øge niveauet

af kompetencer inden for den maritmie sektor

i Danmark.

Læs mere om projektet og dets 11 partnere, samt de

aktiviteter og arrangementer der afholdes i forløbet

på www.dkmk.dk

Se mere på www.dkmk.dk


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

4

Norden

Det Blå Danmark -

uddannelse 2013

ISSN 1395-4466

Oplag: 15.000

UDDANNELSER 2013

Ansvarshavende redaktør

René Wittendorff

rw@erhvervsmagasinerne.dk

Annoncer

Tlf.: 70 20 41 55, kl. 09.00-12.00

Fax 70 20 41 56

Udgiver

ErhvervsMagasinerne ApS

Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I

8000 Århus C

Telefontid: kl. 9.00-12.00

Tlf.: (+45) 7020 4155,

Fax: (+45) 7020 4156

DTP: Michael Storm, Designunivers

Tryk: PE Offset A/S

Næste nummer: Januar 2014

Eftertryk kun tilladt efter skriftlig

aftale med redaktionen

Foreningen til Søfartens Fremme

Skoleforedrag, koordinator

Berit Schaumann, kontorfuldmægtig

Indholdsfortegnelse

5 Det Blå Danmark giver dig et hav af muligheder

6 World Careers

8 Vækst i Det Blå Danmark:

10 Det Blå Danmarks 4 segmenter

12 ”Georg Stage” blev starten på sejlerkarrieren

15 Jeg kunne ikke sidde stille

16 På togt med Skoleskibet Danmark

18 Arbejde med indbygget eventyr

20 På Nyborg Søfartsskole lærer man også at holde

sammen og tage ansvar

22 Det gode liv i Singapore

24 Kan en adrenalin junkie fi nde sig til rette bag

et skrivebord?

26 Gå ombord i en af Danmarks største succeser

– den maritime industri

28 Anne elsker maskiner

30 Spændende udfordringer

31 Frihed til at være sammen med familien

34 Jagten på det sorte offshore guld

- Kreativ boring på dybt vand

36 Fra aspirant til havnedirektør

38 Maritim iværksætter

39 Mulige job i havn

40 Erhvervspraktik til søs eller i det maritime til lands

41 Spændende maritime WEB adresser

42 ...Hvad kan jeg blive?

Skoler

45 Copenhagen Business School

45 Erhvervsakademi SydVest

46 Fiskeriskolen

46 GEORG STAGE

47 Maskinmesterskolem København

48 Maritim uddannelse i industrien

48 Marstal Navigationsskole

49 MARTEC

49 Nyborg Søfartsskole

50 SIMAC

50 Svendborg Søfartsskole

51 Skagen skipperskole

51 Århus Maskinmesterskole


Det Blå Danmark giver dig

et hav af muligheder

Har du lyst til en uddannelse,

hvor du både skal

bruge hovedet og hænderne,

hvor du både kan

arbejde til lands og til

vands, og hvor du har

gode muligheder for at få

et job? Så er en maritim

uddannelse et godt valg.

Når du skal vælge uddannelse,

er der mange ting, du

skal overveje: Hvilke uddannelser

matcher dine interesser

og evner? Vil du have en

praktisk eller teoretisk uddannelse

eller måske en uddannelse,

der er begge dele?

Hvilket job kunne du tænke

dig, når du bliver færdiguddannet?

Og hvordan er dine

muligheder for at få arbejde?

Der er rigtig mange spørgsmål,

og der er mange hensyn

at tage.

En uddannelse i Det

Blå Danmark er en uddannelse

uden blindgyder.

Uanset hvilken maritim

uddannelse du giver

dig i kast med, kan

du komme videre – ud

i verden – til søs eller

på landjorden – DU bestemmer.

Det magasin du står

med i hænderne kan

hjælpe dig med at

komme i gang og fi nde

Få en uddannelse, der

passer dig

Der er mange forskellige uddannelser

inden for Det Blå

Danmark og næsten noget

for enhver:

Som skipper eller skibsfører

kan du for eksempel sejle

over hele verden, du kan

søge offshore eller inden for

specialskibsfarten, der typisk

sejler tættere på Danmark.

Som maskinmester kan du

både komme til søs, arbejde

offshore, søge job i produktionsindustrien

eller energisektoren

i land.

Som skibsoffi cer kan du arbejde

til søs og senere skifte

til at arbejde på rederikontoret,

hos underleverandører,

myndigheder eller andre

samarbejdspartnere.

Uddannelse uden

blindgyder

den rigtige uddannelse

indenfor det vi kalder

”Det Blå Danmark”.

Tak til Foreningen til

Søfartens Fremme for

velvillig støtte, uden

hvilken det ikke havde

været muligt at lave

det her magasin.

God læselyst

René Wittendorff

Redaktør

Kan du godt lide at arbejde

med dine hænder, er skibsassistentuddannelsenmåske

noget for dig. Her lærer

du et håndværk, som du

giver dig muligheder for at

komme til søs inden for specialskibsfarten

eller arbejde

offshore. Du kan begynde

din uddannelse på en søfartsskole,

for eksempel på

et skoleskib og dermed opleve

det maritime erhverv.

Hvis international handel og

transport er det, du brænder

for, kan en shippinguddannelse

være noget for

dig. Her arbejder du med at

sørge for, at de rigtige varer

kommer på de rigtige skibe

og bliver transporteret til de

rette kunder rundt om i verden.

Du kan også blive maritim ingeniør

og være med til at designe

fremtidens maritime

løsninger, som skal udvikles

for at Danmark kan fortsætte

som en stærk søfartsnation.

Du kan blandt andet arbejde

med at fi nde innovative løsninger

på, hvordan store

fragtskibe bruger deres

brændstof mere effektivt.

En maritim uddannelse

giver gode jobmuligheder

Mange brancher er for tiden

ramt af arbejdsløshed.

Beskæftigelsessituationen

for maritimt uddannede er

god. I dag arbejder mere end

100.000 danskere inden for

maritime erhverv, og der er

stor efterspørgsel efter unge

med en maritim uddannelse.

Det Blå Danmark er kendt og

respekteret over hele verden.

Og det maritime hverv

Uddannelsesminister

Morten Østergaard

har gode fremtidsudsigter.

Der er en rivende udvikling

inden for eksempel havvindmøller

og etablering af havvindmølleparker,

og der opstår

hele tiden nye typer job.

Denne positive udvikling vil

regeringen gerne støtte, og

derfor har vi netop lavet en

vækstplan for Det Blå Danmark,

som skal styrke væksten

og sikre, at vi også i

fremtiden kan drage nytte af

de mange dygtige unge.

Det Blå Danmark er fuld af

muligheder, jobchancerne er

gode, og der er brug for unge

med mange forskellige evner

og uddannelser. Så det er

bare med kaste sig ud i det

og gribe mulighederne.

Morten Østergaard

Uddannelsesminister

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

5


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

6

WORLD C


AREERS

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk 7


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

8

Vækst i Det Blå Danmark:

Regeringen offentliggjorde den 12 december

2012 en vækstplan for Det Blå Danmark.

Den nye vækstplan skal sikre, at Det Blå Danmark

også fremadrettet udnytter muligheder i

den grønne omstilling og skaber vækst og beskæftigelse.

Vækstplanen indeholder en række

initiativer, der skal bidrage til at sikre, at Det Blå

Danmark også fremadrettet udnytter muligheder

i den grønne omstilling, samt skaber vækst og

beskæftigelse.

Danmark er blandt verdens førende maritime

nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder

er den fjerdestørste operatør af udenlandsk

bruttotonnage i verden. I dag opereres en bruttotonnage

på ca. 62 mio. fra Danmark. Danmark er

desuden med en bruttotonnage på over 11 mio.

verdens nittendestørste fl agstat.

Det Blå Danmark er således en af Danmarks

stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Danske maritime virksomheder står samlet set for

24 procent af Danmarks totale eksport og har en

samlet produktion på godt 287 mia. kr., svarende

til ca. 10 procent af den samlede produktion i

Danmark.

Det Blå Danmark beskæftiger ca. 80.000 personer.

Samtidig skabes en indirekte beskæftigelse

på ca. 35.000 i andre brancher. Den maritime

klynge har således stor betydning for væksten i

Danmark.

Det Blå Danmark har også en lang række virksomheder,

hvis aktiviteter er udsprunget af international

og dansk skibsfart. Det er fx shippingfi rmaer,

skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder,

værfter og industri- og servicevirksomheder, som

leverer udstyr, komponenter og service til skibe,

ligesom Det Blå Danmark har en stærk position

inden for supply-aktiviteter til offshorevirksomhed

inden for olie, gas og havvind.

Fundamentet for Det Blå Danmark er adgangen

til kompetente og højtkvalifi cerede maritimt,

teknisk og merkantilt uddannede medarbejdere.Danske maritime virksomheder står samlet set

for 24 procent af Danmarks totale eksport og

har en samlet produktion på godt 287 mia. kr.

Den gennemsnitlige lønindkomst for medarbejdere

i virksomheder i Det Blå Danmark ligger over

gennemsnittet for alle beskæftigede i Danmark,

og den største uddannelsesgruppe er ansatte med

en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse.

Den globale handel forventes at stige igen efter

den nuværende økonomiske krise, og her spiller

søtransporten som en af de mest miljøvenlige og

energieffektive transportformer en afgørende

rolle i de globale værdikæder. Der er således

fortsat vækstpotentiale for dansk skibsfart.

Hertil kommer, at øget efterspørgsel efter blandt

andet nye løsninger til fx rensning af ballastvand,

reduktion af svovludledninger til luften

og konstruktion af skibe i letvægtsmateriale kan

understøtte beskæftigelsen i Det Blå Danmark.

Den forventede vækst på offshoreområdet med

blandt andet en tidobling af den globale kapacitet

på havvind frem mod 2020 vil skabe øget aktivitet

og beskæftigelse i de tilknyttede maritime

supply-aktiviteter.

De aktiviteter er en af Det Blå Danmarks styrkepositioner,

ligesom klyngen har en unik mulighed

for at udnytte mulighederne i Arktis. Det Blå

Danmarks servicering af hele offshoreindustrien

kan således skabe en lang række varige job på

landjorden.

Det Blå Danmark er og skal fortsat være kendt

for kvalitetsskibsfart med konkurrencedygtige

maritime uddannelser og høje standarder for

sikkerhed, sundhed og sociale forhold for de søfarende.

Danmark har en maritim klynge i verdensklasse

med dygtige virksomheder og medarbejdere.

Samtidig er det vurderingen, at der er betydelige

muligheder for, at det Blå Danmark skaber ny

vækst og varige job. Danmark kan således blive

et maritimt vækstcenter, hvor Danmark er kernen

i det maritime Europa.

Regeringens vækstplan er udarbejdet på baggrund

af anbefalinger fra Vækstteamet for Det

Blå Danmark med bidrag fra en bred kreds af

interessenter fra Det Blå Danmark. Vækstplanen

skal skabe grundlag for, at vækst- og beskæftigelsesmulighederne

udnyttes.

Visionerne for vækstplanen er:

• Danmark skal være Europas maritime centrum

• Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå

Danmark

• Væksten i den maritime klynge skal understøttes

af stærke danske kompetencer

Det opnås ved, at:

1. Det Blå Danmark skal markedsføres som kernen

i det maritime Europa.

2. Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed

i Danmark.

3. Der skal skabes vækst gennem grøn skibsfart

og grønne løsninger.

4. De danske maritime styrkepositioner skal udbygges

og anvendes til at skabe vækst.

5. Maritime kompetencer, uddannelser, innovation

og forskning skal understøtte væksten.

6. Væksten skal bygge på kvalitetsskibsfart.

Der er stærk international konkurrence inden for

det maritime område. Med vækstplanen satser

regeringen på i samarbejde med erhvervet at

udbygge den danske maritime styrkeposition.

Der har i perioden 2005-2009 været en positiv

fremgang i beskæftigelsen i Det Blå Danmark i

størrelsesordenen 8.000 personer. Såfremt rammebetingelserne

fastholdes stabilt, kan planen

over de kommende år understøtte, at der ud af

den samlede forventede beskæftigelsesvækst

Se mere på : http://www.soefartsstyrelsen.dk/

Nyheder/Sider/NyvaekstplanforDetBlaaDanmark.

aspx

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

9


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

10

4

Det Blå Danmarks

segmenter


SKIB:

Gå om bord i en stolt vinderkultur!

Livet om bord på et skib kan være krævende, for du kan ikke

bare vende ryggen til, hvis der opstår problemer. Til gengæld

lærer du at samarbejde i et stærkt team. I det Blå Danmark

skaber vi mænd og kvinder af den rette internationale støbning

og har du modet, ambitionerne og evnerne, kan du selv

bestemme antallet af karrierestationer. Danske skibsoffi cerer

er i høj kurs både til vands, til lands og i hele verden.

SHIPPING:

Vær med til at håndtere 10 procent af verdenshandlen!

Inden for shipping kommer du verden rundt hver dag. Via telefon,

e-mail og rejser er shippingmedarbejderen i løbende

kontakt med danske og udenlandske handelsfolk. Shippingmedarbejderne

arbejder, når udfordringerne kræver det, for

opgaverne fi ndes overalt på kloden i alle tidszoner. Har du

servicemind og et social væsen, er det måske lige noget for

dig.

MARITIM TEKNOLOGI:

Gå til stålet på den konstruktive måde!

Der er konstant bud efter nye skibe, og her spiller dansk industri

en afgørende rolle. Både når det handler om skibene

i sig selv og om deres motorer. Hvis du vil have afgørende

indfl ydelse på miljøet, skal du blive skibsingeniør eller maskinmester.

Så kan du være med til at bestemme, hvor miljørigtig

verdenshandlen skal foregå.

OFF SHORE:

Skaf ny energi til Danmark!

At være off-shore medarbejder kræver en høj grad af specialisering,

men så får man også en spændende hverdag til

gengæld. Man tager helikopteren på arbejde og er ude 14

dage ad gangen – enten i Nordsøen eller måske den Mexicanske

Golf. Ude på platformene er alt gearet til, at du kan give

den maksimal gas, mens du skaffer energien til de danske

husstande.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk 11


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

12

”Georg Stage”

Togtet 2005 blev et vendepunkt

i 24-årige Mikkels

Kellers liv. Nu går han igen

om bord – denne gang som

kvartermester.

Mikkel Keller anede ikke,

at det var sømand, han

gerne ville være – før han

pludselig var det og fandt

ud af, at han elskede livet

om bord.

Det var i 2005, og han var

lige blevet færdig med 10.

klasse hjemme i Otterup

på Nordfyn. Han følte også

selv, at han i hvert fald lige

nu var færdig med at sidde

stille på skolebænken. Han

ville hellere bruge sig selv

fysisk.

- Så jeg så mig om efter en

læreplads som skibstømrer,

men det viste sig at være

lettere sagt end gjort. Der

var nemlig ingen. Jeg har

imidlertid en storebror,

der sejler, så med ham

som inspiration blev jeg i

stedet elev på Skoleskibet

”Georg Stage”. Det havde

da i det mindste noget

at gøre med skibe, og så

måtte jeg jo se, hvad der

bagefter skulle ske, fortæller

24-årige Mikkel Keller.

Det fedeste liv

De fem måneder om bord

og togtet ud til fjernere

himmelstrøg blev imidlertid

et vendepunkt i hans liv.

- Jeg fandt jo ud af, at jeg

kunne lide at sejle, at det

bare var det fedeste liv, at

man fi k gode kammerater

og var på en god arbejdsplads,

siger han.

Togtet i 2005 bragte eleverne

om bord på ”Georg


lev starten på sejlerkarrieren

Stage” rundt i Norden og

lidt til. Fra startdestinationen

i København til

Ålandsøerne mellem Sverige

og Finland og retur

gennem Kielerkanalen til

Portsmouth i det sydlige

England. Videre nordpå

gennem Det Irske Hav til

Oban i Skotland, hvorfra

turen gik nord om Skotland

til Bergen i Norge og

Gøteborg i Sverige, før

kursen igen blev sat mod

Danmark, og den ventende

eksamen i København, der

gav ham papir på titlen

som ubefaren skibsassistent.

- Selve togtet varer omkring

tre en halv måned.

Inden da er man på værkstedsskole

på land, og undervisningen

fortsætter

desuden under togtet, forklarer

Mikkel Keller.

Ud at se verden

Togtet havde givet ham

smag for livet til søs, så

han brugte sine nyerhvervede

papirer til at søge

hyre på en coaster fra det

danske rederi Nielsen &

Bresling A/S. Det blev til et

halvt år, hvor han fortrinsvis

sejlede papir og træ fra

Sverige og Spanien – med

afstikkere til De Kanariske

Øer og Marokko.

- Det passede mig godt.

Jeg havde jo altid drømt

FAKTA

Et togt med ”Georg Stage” giver minder og venner

for livet, og hvis man har lyst også en god start på

en karriere til søs.

• ”Georg Stage” er Verdens ældste, civile, sejlende

søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne,

maritim grunduddannelse i klassiske rammer

• Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation

IMO (International Maritime

Organisation)

• Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen

under Økonomi- og Erhvervsministeriet

• Stiftelsen ”Georg Stages Minde” driver skoleskibet

og søfartsskolen om bord

om at komme ud og se mig

om i verden, og det her var

et skridt på vejen, selv om

man jo godt nok ikke ligger

ret længe i havn hver sted,

erkender han.

Han blev også overbevist

om, at det nok i virkeligheden

var livet på et sejlskib,

der trak, frem for mere moderne

fartøjer, så den næste

hyre blev om bord på

den lille, to-mastede skonnert,

”Brita Leth”, der fra

sin base i Aarhus chartres ud

til arrangementer som udfl

ugter, julefrokoster, fi rmaarrangementer,

fødselsdage

osv. Den sejler ud fra Aarhus

og lidt rundt i det nære Kattegat

og Lillebælt.


Jeg havde jo altid drømt om at komme ud og se mig om i verden,

og det her var et skridt på vejen.

- Det var mere mig, og jeg

blev om bord i to år, siger

Mikkel Keller.

Derefter tog han hyre på

”Madonna” – også et sejlskib,

der sejlede samme

slags arrangementer – blot

ud fra Tuborg Havn i København.

SEJLPLAN 2013

16. april: Eleverne møder om bord

18. april-21. april: Weekend på Sundet

15. maj: Afgang København – Store Vinkedag

16. maj-18. maj: Sejltræning i Isefjorden

19. maj-20. maj: Gilleleje

22. maj-24. maj: Frederikshavn

30. maj-1. juni: Lerwick, Shetlandsøerne

5. juni-7. juni: Thorshavn, Færøerne

8. juni-19. juni: Rundt på Færøerne

20.juni: Thorshavn, Færøerne

29. juni-30. juni: Helsingør

4. juli-7. juli: Århus, Tall Ships Race

17. juli-20. juli: Helsinki Finland, Tall Ships Race

25. juli-28. juli: Riga, Letland, Tall Ships Race

3. august-6. august: Szczecin, Polen, Tall Ships Race

8. august-10. august: Mundtlige prøver

11. august-14. august: Skriftlige prøver, Christiansø

16. august: Ankomst København

6. september: Slut på Søfartsskoletogtet

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

13


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

14

Derefter kaldte militæret,

og det blev til fi re måneders

værnepligt i Søværnet, hvor

han bl.a. besejlede grønlandske

farvande på et af

forsvarets inspektionsskibe.

En ny verden

Hjemme igen var han heldig

at få hyre på et helt nyt

sejlskib, ”Marilyn Anne” fra

Struer.

- Det var så igen en helt

ny verden. Tre kommuner

var gået sammen om et

specielt skib – en sejlende

efterskole for elever,

der ikke rigtig passer ind

i folkeskolens almindelige

rammer, men kræver andre

udfordringer. Også udfordringer

af ikke så boglig

karakter. Så undervisningen

er delt mellem teori og

praktisk arbejde om bord,

påpeger Mikkel Keller.

Det blev et spændende år,

og livet om bord var ikke

kun en udfordring for eleverne,

men også for Mikkel

Keller, der fandt ud af, at

han godt kunne lide kombinationen

af sejlads og undervisning

og nød at give

den viden fra sig, han selv

havde høstet gennem forskellige

job.

Det skulle blive færdigheder,

han fi k brug for senere,

men først tog han

sydpå.

- Jeg fi k pludselig sådan en

lyst til sol og varme, så jeg

fandt og tog hyre på et lille

sejlskib, der skulle over

Atlanten og sejle rundt i

Caribien. Så jeg kom med

og fi k tre dejlige måneder

i solen, siger han.

Mere uddannelse

Men sejlerlivet havde givet

blod på tanden efter mere

uddannelse, så Mikkel Keller

tog på navigationsskole

i Marstal for at få en kystskippereksamen,

så han

kunne tage hyre som befaren

skibsassistent. Uddannelsen

tager et halvt år.

Den banede vejen for et

afl øserjob på et kæmpestort,

norsk sejlskib ”Statsraad

Lehmkuhl”. Det sejler

også med turister, men vel

at mærke ikke turister, der

slænger sig i solen, men

turister, der tager med,

fordi de også selv har lyst

til at prøve at klatre til

tops i masterne.

Dermed var han tilbage

ved sejlskibene og fremme

ved i dag, hvor 2012 også

bliver året, hvor han er

tilbage på ”Georg Stage”

– denne gang som kvartermester.

Og han glæder sig

rigtig meget.

Sammen med en lille håndfuld

af de kommende elever

går han og kollegerne

til marts i gang med at

rigge ”Georg Stage” op til

årets togt efter vinteren,

hvor det har ligget ved

Marinestation København.

Indtil da har han lidt vintertilsyn

med skibet.

Skal lære fra sig

Som kvartermester får Mikkel

Keller sin tredjedel af

skibets kommende 63 elever

at tage hånd om. Han

er deres faste holdepunkt

og med dem på dækket og

i undervisningen. Fartøjstjenesten

spænder vidt

– fra rengøring, rebbjergning,

almindeligt vedligehold,

sømandsskab osv.

- Man kan sige, kvartermesteren

er en slags formand

– selvfølgelig med assistance

fra den øvrige besætning,

siger han.

Årets togt bringer eleverne

til både Syd- og Nordeuropa,

før de i august

igen sætter foden på dansk

jord.

Det passer Mikkel Keller

rigtig godt at være tilbage,

hvor det hele begyndte.

- Man kan jo sige, ”Georg

Stage” gav mig starten på

en karriere, jeg slet ikke

anede, jeg ville have. Man

ved jo ikke, om man har

lyst til at være sømand,

før man har prøvet det.

Men for mig blev det et

springbræt ind i en karriere,

der har givet mig et

helt fantastisk arbejde.

Socialt har det også betydet

meget, og det kan det

også gøre for andre unge,

mener han.

En lille verden

Forskellen på livet om bord

og i land er, at mange unge


For mig blev det et springbræt ind i en karriere, der har givet

mig et helt fantastisk arbejde.

føler, de får lidt plads.

Samtidig er det en lille

verden, hvor man må lære

tolerance og overbærenhed

over for omverdenen,

hvis tingene skal fungere.

- Så selv om man ikke har

lyst til at blive sømand, får

man en god oplevelse, og

papirerne som ubefaren

skibsassistent har man jo

til evig tid. Så om ikke andet

kan de da bane vejen

for en hyre, hvor man kan

tjene penge, mens man

tænker over, hvad man har

lyst til af uddannelse. Og

oplevelsen… Den kan ingen

tage fra dig, og jeg ville

ikke have været den foruden,

siger Mikkel Keller.

Han håber på i hvert fald

to sæsoner på ”Georg Stage”

som kvartermester.

- Det første år bruger man

jo en del tid på at lære

skibet at kende – også selv

om jeg har været her før.

Når det er sket, kan man

i højere grad fokusere på

uddannelsen af eleverne.

Men jeg glæder mig rigtig

meget til det hele, siger

Mikkel Keller.

Og uddannelsen til skibstømrer?

Tjah, den er i

hvert fald ikke aktuel lige

nu…

Af Karen Sloth


22-årige Kathrine Kay er

ikke som piger er fl est.

Mens mange af hendes

jævnaldrende går op i den

nyeste mode læser jura

eller til sygeplejerske, så

sejler hun vikingeskibe og

har ambition om at blive

skibsfører.

Der er ikke noget galt med

pæren. Det konstaterer

man straks i mødet med

Kathrine Kay. Rotationerne

inde bag kraniet foregår i

højt tempo, så højt, at hun

ikke bare kan sætte sig ned

på skolebænken og følge

den samme vej som de fl este

studerende.

Hun begyndte i gymnasiet,

”for det skal man jo”, som

hun konstaterer. Men allerede

i 2. g kunne energiniveauet

ikke indrette sig på

vilkårene.

”Jeg kunne ikke sidde stille,

så jeg valgte i stedet at gå

på produktionsskole i Roskil-

de på den maritime linie Og

her blev jeg for alvor bidt af

at sejle,” fortæller Kathrine

Kay med en udtalt vestfynsk

dialekt og et konstant smil.

Da hun var barn var hun

både kvik og dygtig skolen

og hun drømte dengang om

at blive skolelærer. Men den

drøm ændrede sig pludseligt,

da hun som 14-årig begyndte

at sejle vikingeskib

med sin far og søster. Om

bord på skibet var nemlig en

ældre pige, der gjorde stort

indtryk på hende:

”Hun var helt vildt sej og

jeg besluttede straks, at jeg

vil være lige som hende,”

fortæller Kathrine Kay.

Hendes største ambition

er at blive uddannet som

skibsfører og blive kaptajn

på Georg Stage. Men selvom

retningen er besluttet og

kursen lagt, så går der nogle

år før hun når så langt. Og

den tid bruger hun på skiftevis

at dygtiggøre sig, tjene

- Du behøver ikke at have en studentereksamen

for at komme ud at sejle. Der

er mange måder at blive skibsfører på.

Find fl ere oplysninger på www.marnav.dk – Marstal

Navigationsskole, som tilbyder mange forskellige uddannelser.

”Jeg kunne ikke sidde stille”

penge og have det sjovt.

Lige nu sejler hun som kvartermester

på skoleskibet

Danmark. Det er sådan en,

der skal vise eleverne om

bord, hvordan man binder

knob, passer sin uniform og

pudser sine sko.

” Jeg skal sørge for, at de

bliver gode søfolk, pæne

mennesker, og så skal jeg

lære dem at samarbejde,”

som Kathrine siger.

Netop samarbejdet og sammenholdet

om bord på et

skib, er det, der trækker

mest i hende. Men det tæller

også med, at hun på søen

ikke får et fastlåst arbejde

med snærende rutiner. Det

sidste hun har lyst til er at

have et 8-16 job, hvor der

bliver stresset og jaget for

at nå det hele på døgnets 24

timer.

”Når jeg er på vandet er der

kun mig, skibet, naturen og

så selvfølgelig besætningen.

Derhjemme kan man

blive forstyrret af så mange

ting. Sådan noget med far,

mor og to børn, købe ind

om eftermiddagen og have

travlt – det vil jeg ikke – jeg

får stress bare ved tanken

om det. Når man er ude

at sejle, så er man ude at

sejle, og så er man heldigvis

fri for at tage sig af alt det

derhjemme,” siger Kathrine

Kay.

Det er dog ikke, fordi hun er

et ustruktureret rodehoved,

at hun helst lukker af fra

dagligdagens stress.

- Tingene skal være i orden.

Ikke så meget pjat. På et

skib skal man kunne samarbejde

og tale sammen og

nogle gange skal man være

helt fokuseret uden diskussioner.

Når alle bare ved,

hvad de skal gøre, hvornår

de skal gøre det og alting

bare spiller, for eksempel

når vejret er hårdt, så er

det bare rigtig fedt.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

15


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

16

På togt med Skoleskibet

Af Emil Fraas, Bagbord

vagt, 4.skifte, nr. 72

Vi var alle samlet her på en

lille græsplæne i den nordlige

del af vores alle sammes

land, nærmere sagt

Frederikshavn. Nogle stod

endnu med studenterhue

og tømmermænd fra fl ere

dages fest. Alle os, som den

brogede skare vi var, havde

meldt os til togt med Skoleskibet

Danmark. Og her

stod vi så, til vores første

af mange hovedmønstringer

dog stadig i civil, men det

blev der hurtigt lavet om.

Alt ’’hverdagstøj’’ blev gemt

væk og arbejdstøjet blev

hevet frem. Alle skulle se

ens ud, ved hver mønstring

fi k vi at vide hvilket sæt tøj

der skulle bæres, det var irriterende

i starten, men ligesom

alt andet vender man

sig hurtigt til det, og som tiden

skred frem gav det god

mening, for det er en bærende

fi losofi bag Skoleskibet

Danmark her bliver alle

behandlet ens, ligegyldig

social baggrund, race eller

religiøs overbevisning. Det

er en dejlig afveksling fra et

ellers klassedelt samfund.

De første 3 uger foregik på

land, her lærte vi alt det basale.

Sikkerhed til søs, godt

sømandskab, søfartsregler

og et rigtigt godt kursus

om brandslukning. Herfra

gik det meget hurtigt, lige

pludselig var alle nødvendige

kurser overstået og vi

var klar til at stikke til søs.

Familier fra nær og fjern var

kommet til Frederikshavn

for at vinke os alle farvel.

Kort efter afgang begyndte

livet til søs for alvor, indtil

da havde det været noget

man kunne se frem til og

glæde sig, men nu stod vi i

det.

Det oprindelige plan var, at

sejle rundt i Kattegat et par

dage for at lærer skibet at

kende, men pga. en defekt

generator blev vi tvunget til

Grenaa for at hente reservedele.

Herfra gik turen forbi

Skagen og vores første møde

med Nordsøen. Mange af os

havde aldrig prøvet at sejle

før og hvis vi havde, var det

ikke andet end folkeskolens

årlige kanotur, så Nordsøen

var en hård start for mange

af os, og det blev ikke spist

meget i de første par dage.

Selvfølgelig fi k vi af vores

kvartermestre forklaret at

søsyge eller nautisk ubehag

ikke var en undskyldning for

ikke at arbejde. Til gengæld

var vinden god og stabil og

i forhold til hvor hård Nordsøen

kan være slap vi billigt.

Rutinen var på det tidspunkt

ved at indfi nde sig, vores

uger bestod af 4 dage, 3

dage med undervisning om

dagen og en efterfølgende

vagt og 1 dag på vagt eller


DANMARK

som dagmand. Uanset hvilke

dag havde man en nattevagt,

enten af 4 eller 2 timer. Hver

nattevagt startede med at

kravle op til den øverste top

ca. 28-30 meter oppe. Efter

sådan en tur op og ned var

man sikker på at ens krop

kom i gang igen efter et par

timers søvn. Det var nu ikke

så slemt at have nattevagt,

når man hver 4 dag havde

vagten fra kl. 4:00 til 6:00

kunne man stå oppe i masten

og tage sejl ind, mens

solen langsomt var på vej op

over horisonten.

Vi nåede Færøerne og blev

i Thorshavn et par dage,

hvor vi havde en dag i land.

Herefter gik turen ned til


det nordlige Spanien hvor

vi skulle deltage i Tall Ship

Race fra La Caruna som byen

hed og til Dublin. Det var en

dejlig tur fra vi slap Irland

og ned til Spanien hvor vi

ikke så andet end vand i et

stykke tid. Der var dejligt

varmt i Spanien og vandet

var spejlblankt så vi sejlede

det sidste stykke med vores

gamle Frisch motor på 400

heste.

Vi var langt fra det eneste

sejlskib. Langs hele kajen lå

der det ene store sejlskib efter

det andet fra alle nationer

rundt om i verden. Igen

brugt vi et par dage i havn

til at slappe lidt af og nyde

det spanske vejr når det er

Alt i alt en fantastisk tur med

Skoleskibet Danmark.

Fra Danmark til Finland, Polen og Letland skal skibet deltage

i Tall Ships Race. Sommerens togt bliver igen engelsksproget.

Det vil sige, at undervisningen hovedsagelig kommer til at

foregå på engelsk. Grunden til det er bl.a., at skibsassistentuddannelsen

er international anerkendt, og mange af de udtryk

der bruges om bord er engelske i forvejen. Eleverne

får hermed en ganske særlig mulighed for at forbedre deres

engelsk og deltage i internationalt samarbejde. Der ud over

vil vi gerne give ”ikke dansktalende” unge mulighed for at

blive elever på DANMARK og få en søfartsuddannelse. Det

kan f.eks. være børn af danskere, der arbejder for danske

fi rmaer i udlandet.

www.skoleskibetdanmark.dk

bedst. Nu gik turen imod

Dublin og kapløbet kunne gå

i gang.

For at komme til Dublin skulle

vi krydse Biscayen. Vi havde

hørt om hvor hårdt vejret

kunne være og det fi k at

føle. Nogle af de mindre skibe

blev nød til at trække sig

og søge ind imod den fransk

kyst, og kaptajnen valgte

at lukke hoveddækket for

ikke at risikere ”unødige

tab”, som han sagde. Efter

en lille uge nåede vi den irske

kyst og sejlede ind i det

irske hav op til Dublin. Her

var der igen samlet et hav af

sejlskibe fra hele verden og

fl ere var kommet til, kun for

at deltage i den store fest.

Da festlighederne havde lagt

sig, skulle vi nu igen krydse

Nordsøen og til København.

Det var på det tidspunkt så

småt ved at blive efterår

og det danske vejr viste sig

fra sin allerbedste side så

det var muligt at gå i T-shirt

på en dejlig varm dag sent i

september. Vi havde kun en

enkelt dag før vi skulle videre

til Gdansk i Polen, som

jeg desværre ikke har særlig

meget at sige godt om. Efter

Gdansk gik turen til Frederikshavn

med en lille smuttur

inde omkring Vejle. Alt

i alt en fantastisk tur med

Skoleskibet Danmark.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

17


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

18

Arbejde med

indbygget eventyr

De maritime uddannelser giver adgang til spændende udfordringer og et afvekslende, engageret arbejdsliv. Men selvom

arbejdet burde appellere bredt til begge køn, er kvinderne stadig i undertal.

Der var ingen tegn i sol,

måne og stjerner på, at Lea

Elisabeth Holger skulle blive

sømand, men så så hun Skoleskibet

Georg Stage lægge

til havn i Rønne. Det måtte

hun prøve, inden hun efter

planen skulle læse videre på

universitetet, og efter kort

tid om bord, var hun solgt.

- Jeg vidste bare, det er måden

at leve på, konstaterer

Lea Holger.

Konstante udfordringer

Hun er vild med de konstante

fysiske og mentale udfordringer

om bord på et skib,

hvor man hele tiden er sammen

med andre mennesker,

og hvor der jævnligt vendes

op og ned på rutinerne, så

man spiser aftensmad om

morgenen og omvendt. På

havet bliver man ikke distraheret

af det derhjemme.

Der er det kun arbejdet, der

tæller, og evnen til at få et

godt professionelt samarbejde

med det øvrige mandskab

om bord. Man er hundrede

procent til stede, selvom

man selvfølgelig har gode

muligheder for at kommunikere

med dem derhjemme,

efter at der er kommet internet

på skibene.

Med Georg Stage deltog Lea

Holger i et Tall Ship Race og

sejlede rundt i Nordsøen.


Derefter tog hun hyre i handelsfl

åden.

- Som ubefaren skibsassistent

bliver man det laveste

led i fødekæden, og det

meste af tiden går med at

male og banke rust og andre

former for vedligeholdelse.

Det er dejligt arbejde, og

man er træt om aftenen,

men jeg har altid været

meget nysgerrig. Jeg ville

vide alt, hvad der skete på

broen. Og jeg nød at sidde

udkig på broen om natten

og kigge ud over havet. Der

er ikke noget så smukt som

Nordsøen i mørke. Stjernerne

og alle boreplatformene

skaber et helt lysshow, fortæller

Lea Holger.

Overblik med 27 prikker

på radaren

Nysgerrigheden og betagelsen

af søfartslivet fi k hende

til at søge ind på Svendborg

Internationale Maritime

Academy (SIMAC), hvor

hun nu er ved at afslutte

femde ud af otte semestre

på skibsføreruddannelsen.

Uddannelsen kombinerer

praktik med teori i fag som

navigation, vagttjeneste,

skibsteknik, meteorologi,

maritim engelsk, matematik,

søret og management

mm., så man får en hel lederuddannelse.

- Der er en del papirarbejde

forbundet med arbejdet

som styrmand på et skib.


Jeg vidste bare, det er måden

at leve på, konstaterer Lea Holger.

Man har ansvaret for en sikker

sejlads og skal hele tiden

have det store overblik.

Samtidig skal man have øje

for detaljen og sørge for at

søkort bliver rigtigt læst og

rettet til og at myndigheder

får besked, når man sejler

ind i et nyt farvand. Det

gælder om at holde hovedet

koldt – også når der er

27 prikker på radaren. Skibet

kan jo ikke selv se, så

det er styrmandens opgave,

at sørge for det ikke sejler

ind i noget, påpeger Lea

Holger.

På vagter uden for broen

står styrmændene for vedligehold

af rednings- og

brandudstyret ombord. Og i

havn har styrmanden overblikket

over laste og losseoperationer

og kommunikation

med myndighederne

i det fremmede land. På

den måde kan man virkelig

mærke, man arbejder i et

internationalt miljø.

En landsby med 15-20

indbyggere

Hun drømmer om at få job

på et tankskib i trampfart

efter endt uddannelse. Det

er ligesom at sejle ud i det

blå. Besætningen ved først

hvor turen går hen, når ordren

indløber, så man skal

kunne omstille sig fra den

ene time til den anden. Det

gør hverdagen afvekslende

og spændende, at man skifter

miljø hele tiden.

- Jeg synes, der er en enorm

frihed i det maritime arbejde.

Både når man er

ude, og lever sammen med

kollegerne i op til tre måneder

ad gangen, som man

gør på langfart, og når man

kommer hjem og kan holde

fri tre måneder med løn og

uden dårlig samvittighed,

fordi man har gjort sit arbejde,

siger Lea Holger.

Livet ombord er som en lille

landsby med 15-20 beboere,

men Lea Holger understreger,

at de ikke er sat sammen

for at hygge sig socialt.

Det er et arbejdsfællesskab,

og den enkelte bestemmer

selv, hvordan han eller hun

vil bruge fritiden. Nogle går

på kammer og viser sig kun

til spisetiderne. Andre tuller

rundt og småsnakker. Og så

er der selvfølgelig en del,

der spiller spil, ser fi lm og

træner sammen.

Fejlagtige fordomme

Det er ikke noget problem

at være pige i handelsfl åden,

for ifølge Lea Holger

lærer kvinder, der arbejder

i et internationalt miljø hurtigt,

hvilke signaler de ikke

skal sende. Det handler om

at sætte nogle personlige

grænser, og sørge for at de

bliver overholdt. Der er

gode kolleger til stor støtte.

Det er stadig forholdsvis få

piger, der søger ind på de

maritime uddannelser, men

på SIMAC lægger man overhovedet

ikke mærke til, at

man er pige blandt så mange

drenge. Der er et rigtigt

godt studiemiljø, hvad end

man hedder Lea eller Lars,

så pigerne skal ikke holde

sig tilbage fra at vælge en

maritim karriere. For livet

til søs er spændende og

sjovt.

- Jeg plejer at opfordre

unge til at prøve et af skoleskibene,

hvis de synes personlige

udfordringer lyder

den mindste smule spændende.

På et skoleskib fi nder

man hurtigt ud af, om

det er en livsstil, man kan

lide. Og nej, skoleskibene

er ikke opsamlingssted for

belastede unge. Skoleskibet

Danmark og Skoleskibet

Georg Stage er et tilbud til

helt almindelige unge, der

gerne vil have en maritim

oplevelse, siger Lea Holger

og punkterer dermed endnu

en udbredt fordom.

FAKTA:

Hvis du vil følge i Leas fodspor, skal du forsøge at

komme ind på Danmarks internationale akademi

for søfolk – kort kaldet SIMAC. Her får du en lederuddannelse

i verdensklasse.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

19


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

20

På Nyborg Søfartsskole lærer man

også at holde sammen og tage ansvar

Det er ikke nogen feriekoloni at være på søfartsskole. Eleverne skal bestille noget

for at bestå deres eksaminer hver anden uge. Til gengæld lærer de at holde sammen

og tage ansvar, samtidig med at de kvalifi cerer sig til et godt job med internationale

perspektiver.

Tre dage før juleaften afslutter

11 elever på Nyborg

Søfartsskole 20 ugers

grunduddannelse som

skibsassistent. Derefter er

der nogen, der tager ud at

sejle, mens andre fortsætter

på skole. Med det maritime

basisforløb har de er

godt springbræt for videre

uddannelse og karriere.

Unge med energi og

eventyrlyst

En af de kommende skibsassistenter

er 21-årige

Mads Frederiksen fra Køge.

Han tøver ikke med at

anbefale uddannelsen til

andre unge, der er fulde

af energi og eventyrlyst.

- De koncentrerede forløb

betyder, at vi lærer en hel

masse praktisk og teoretisk

på kort tid. Samtidig bor vi

på skolen, så alle begynder

forfra og arbejder på samme

vilkår. Det er et fællesskab,

hvor man bliver accepteret,

som den man er

her på stedet, uanset hvor

gammel man er, og hvad

man har lavet før.

Selv havde Mads taget

10.klasse på efterskole og

var begyndt på en uddannelse

til elektriker, inden

problemer med praktikplads

fi k ham til at skifte

bane.

- Min onkel har været sømand,

så han foreslog mig

at tjekke søfartsuddan-

nelserne. Og efter et besøg

her på Nyborg Søfartsskole,

hvor jeg snakkede

med lærerne og de andre

elever, var jeg klar til at gå

i gang. Det er noget af en

omvæltning, når man som

jeg har boet i den samme

by hele livet, men man tilpasser

sig hurtigt, og lærerne

er gode til at hjælpe

os til rette.

Nu går der ti dage mellem

Mads ser familie og venner

hjemme i Køge. Uddannelsen

på Nyborg Søfartsskole

er bygget op i fagmoduler,

der strækker sig over to

uger og ender med fi re dages

weekend.

Man vænner sig til at gå til

eksamen hver anden uge

Den dag vi fanger Mads har

han lige været til eksamen

i ’teknisk dokumentation

og arbejdssikkerhed’, så

nu er det weekend. På

mandag er han klar til at

tage hul på et nyt kursus

om ’Sundhedslære og førstehjælp’.

- Undervisningen er meget

koncentreret, og vi arbejder

mange timer om dagen,

så vi lærer lynhurtigt.

På den måde kan vi komme

igennem rigtigt mange fag

på ingen tid. Uden at det

bliver tørt og kedeligt, siger

Mads, der godt kan

lide den konstante vekslen

mellem maritime og håndværksmæssige

fag.

Han er specielt begejstret

for øvelserne på havet.

Nyborg Søfartsskole råder

over både havkajak og Meginjoller

til undervisningsbrug.

Og indimellem er der

lejlighed til at træne de

sømandsmæssige færdigheder

på Carene Star, der

er en 3-masted skonnert

med gammeldags sejl og

navigationssystemer.

- Der er selvfølgelig en del

teori, der skal læres. Men

hvis der er noget, man har

svært ved, er der som regel

en af de andre eller en

lærer, der kan hjælpe. Vi

er gode til at støtte hinanden,

og dem, der har

let ved tegningslæsning,

har måske problemer med

værkstedspraktik. Hjælpen

går begge veje.

Bordtennis og

styrketræning

Det gode sammenhold manifesterer

sig også i fritiden.

Nyborg Søfartsskole

er en kostskole, hvor eleverne

på de forskellige uddannelsesforløb

er sammen

24-7. Med en aldersspredning

fra 16 til 32 år stiller

det store krav til adfærden

og de sociale aktiviteter.

- Når vi har fri, går tiden

med forberedelse eller

sport. I sommer spillede vi

meget fodbold, og der var

også en lærer, som organiserede

en løbeklub, men

nu er det mest bordtennis

og styrketræning. Vi har

træningscenter på skolen.

Derudover er der faglige

arrangementer og foredrag

et par aftener om ugen.

Her lærer vi maritimt engelsk

eller har besøg udefra.

Vi har blandt andet

haft besøg af nogen, som

har fortalt om Tvind skibet

Den Store Bjørn og America’s

Cup.

De fl este elever på skolen

har eget værelse, men man

kan også bo på to-sengsværelse,

hvis man har lyst

til det. Det vigtigste er, at

værelset er rent og ryddeligt,

inden der er værelseseftersyn

hver morgen.

- Vi har selv ansvaret for at

holde vores værelser i orden,

så man lærer hurtigt

at rydde op efter sig og

gøre rent, inden man går

i seng. Ellers kommer man

for sent til morgenmaden,

fortæller Mads.

På skolen bliver unge

mere voksne

Værelsesdisciplinen og

andre kontante krav er

med til at udvikle de

unge. Ifølge Mads Frederiksen

bliver man mere

voksen af at være på søfartsskole.

Måske fordi

man er væk hjemmefra,

og skal have hverdagen til

at fungere sammen med

nogle helt nye mennesker

i helt nye omgivelser. Og

måske fordi der er nogle


faglige færdigheder, som

man skal lære.

- Det er noget helt andet

end teknisk skole og efterskolen,

forklarer Mads.

På teknisk skole er det sociale

og det faglige skarpt

adskilt, og efterskolen er

mest leg. Her er vi sammen

i en gruppe, der skal bruge

det, vi lærer til noget.

Derfor er der heller ikke nogen,

der stiller spørgsmålstegn

ved den ind imellem

lidt hårde disciplin. Hvis

man vil arbejde på et skib,

er der ganske enkelt nogle

regler, der skal følges.


De koncentrerede forløb betyder, at vi lærer en hel masse

praktisk og teoretisk på kort tid. Samtidig bor vi på skolen, så

alle begynder forfra og arbejder på samme vilkår.

Alle muligheder står åbne

Til gengæld står alle muligheder

åbne, når grunduddannelsen

er afsluttet.

Som skibsassistent kan

Mads og hans kammerater

tage hyre som ubefaren,

eller de kan uddanne sig

til befaren skibsassistent,

skibsmekaniker, kyst og

sætteskipper, maskinmester

eller skibsoffi cer. Der

er masser af jobs inden for

det maritime område.

Lige nu vil Mads gerne ud

at sejle med et rigtigt sejlskib,

så han kan lære de

gamle håndværk fra bunden.

Senere regner han

med at tage hyre på et

jernskib, da man skal prøve

begge dele i den aktive

sejltid på 18 måneder, det

kræver at blive befaren.

Og på længere sigt kunne

han godt tænke sig at tage

en uddannelse som styrmand.

Eventyr på langfart

Fremtidsdrømmen for Mads

er et liv på langfart. Han

vil gerne opleve verden og

sejle gennem Suez-kanalen

og andre fjerne egne.

Det kræver selvfølgelig,

at familien er indforstået,

men Mads er helt overbevist

om, at man kan vænne

sig til en livsstil, hvor man

ikke nødvendigvis ser sine

kære hver eneste dag.

- Det er et valg, man må

træffe. Men selvom man

sejler langfart, er det ikke

noget problem at holde

kontakten med dem derhjemme.

Man kan jo bare

ringe. Og så tager man heller

ingen skade af at savne

en gang imellem. Det viser

jo bare, at der er nogen,

man holder af, lyder det.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

21


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

22

Dansk på gaden i Singapore

er helt almindeligt.

Alle de store rederier har

nemlig kontorer i den lille

ø-stat, hvorfra en stor del

af handlen med Asien varetages.

Som ung shippingmedarbejder

kommer man

hurtigt ud i felten. Og her

er Singapore det mest eftertragtede

sted.

SINGAPORE

”Livet er bare meget lettere

herude. Man kan koncentrere

sig om arbejdet og så

ellers bare nyde sin fritid.”

Jesper Resting-Jeppesen fra

Rederiet Torm svarer prompte

på spørgsmålet om, hvad

der er godt ved at arbejde i

Singapore.

Mens han sidder og indtager

sin frokost i 35 graders

varme lige ud til Singapore

River, virker alting i virkeligheden

også let. Singapore

er skabt til at servicere de

mange udenlandske virksomheder,

som vælger at

slå sig ned i den lille ø-stat.

Det har på mindre et halvt

århundrede rejst landet fra

at være en del af den tredje

verden til nu at tilhøre den

første. Landet ligger centralt

i Sydøstasien, men

En shippinguddannelse tager to år. Du indgår

en uddannelsesaftale med en shippingvirksomhed,

der så sørger for, at du kommer på

et skoleophold. Den teoretiske del foregår på

Esbjerg Handelsskole.

Du kan siden kombinere uddannelsen med en HD eller en

Mastergrad.

Det gode liv i

Singapore

når man går på gaden, kan

man godt komme i tvivl om,

hvorvidt man i virkeligheden

er i USA. Orden og velstand

koordineret med udsøgt

høfl ighed har skabt et

serviceland, som de danske

medarbejdere nyder godt

af. I hvert fald er svaret

det samme, næsten uanset

hvem man spørger.

Midt i det hele

Alle de store danske rederier

har kontor i Singapore.

Det er ikke bare et velfungerende

samfund, hvor

man kan arbejde igennem

og derefter nyde livet. Det

ligger også godt i forhold

til alle asiatiske kunder og

partnere.

”Vi ligger midt i det hele.

Kina er tre timers fl yvning

væk, Indonesien kan man

se fra vores vinduer på en

klar dag og når man gerne

vil slappe af i en weekend,

så ligger Bali kun to timers

fl yvning herfra,” fortæller

Peter Borup, der efterhånden

har gjort det at være

udenlandsdansker til en livsstil.

Hans udseende afslører

ham som ubestridelig nordbo,

men med 15 års tjeneste

i Asien er hans mentalitet

efterhånden mere asiatisk

end den er europæisk. Og

det passer ham udmærket.

Han er Asien-direktør for

rederiet Norden og var den,

der byggede Singapore-kontoret

op. Hans kone er også

dansk, men trods begges

nordiske ophav, så har de

ingen planer om at vende

hjem foreløbigt.

”Det pudsige er jo, at jeg

har mere tid til min familie

her, end hvis jeg arbejdede

hjemme i København, hvor

man skal bruge tid på så meget

andet efter arbejde. Jeg

arbejder længe, men kan

holde fri, når jeg har fri,

foræller Peter Borup, der i

sin tid startede sin karriere

som elev i Mærsk. I dag er

han 40 – ung og erfaren.

Længe åbent

Hans direktørkolleger i J.

Lauritzen og Torm har han

et ubesværet forhold til.

De kender hinanden godt og

deltager ofte i sociale arrangementer

sammen. Og herfra

lyder samme lovprisning

af livet i Singapore.

”Alting er naturligvis meget

lettere, når man ikke skal

passe arbejdsliv og privatliv

ind i strikse åbningstider. Her

er alting åbent hele tiden.

Folk arbejder meget, men

de kan også nyde livet, når

de endeligt har fri,” fortæller

Tom Hansen, direktør i J.

Lauritzen.

Sammenholdet rederierne

imellem ses også blandt de

yngre medarbejdere. Faktisk

er det at være social en stor

del af opgaven, når man er

shippingmedarbejder.

De er netop ude i felten for

at kunne tale direkte i øjenhøjde

til de kunder, som de

har med at gøre. De klare

fordele ved at være udstationeret

mærker direktør i

Torm, Esben Poulsson, dagligt

blandt sine unge medarbejdere.

- Det er meningen, at opholdet

her skal være af en

kortere periode, men hvis de

gerne vil blive her lidt længere,

så fi nder vi som regel

ud af det, fortæller Esben

Poulsson, der selv har været

udlandsdansker det meste af

sit voksne liv. I London blandt

andet og senest i Hong Kong.

Så han forstår personligt

godt de unges udlængsel, og

han mener, det er afgørende

vigtigt både at have lokal og

dansk arbejdskraft på kontoret

i Singapore.


Det er også vigtigt i forhold

til hovedkontoret i Hellerup,

at fl ere af medarbejderne

har gode erfaringer med

hjem fra udlandet.

Gift i branchen

Og det er også glade medarbejdere,

der komme tilbage

til Danmark efter endt

ophold i Østen. Jesper og

hans to danske kolleger, Jacob

og Torben, savner måske

deres kærester lige nu. Men

på længere sigt kunne de

sagtens forestille sig et liv i

udlandet med familie og det

hele.

Men hvis man skal herud, så

er det bedst, at også ens æg-


Det pudsige er jo, at jeg har mere tid til

min familie her, end hvis jeg arbejdede

hjemme i København

tefælle har noget at arbejde

med.

- Alle arbejder i Singapore,

så det kan godt blive lidt kedeligt,

hvis man bare skal gå

hjemme, siger Torben Pedersen

fra Torm.

Den problematik har kollega

Line Lund Clausen fra

J. Lauritzen løst fi nt. Hun er

på sit tredje år i Singapore

og gift med en fra branchen.

Han arbejder i Mærsk, som

selvfølgelig også har kontor

i byen.


Kina er tre timers fl yvning væk, Indonesien kan man se fra vores

vinduer på en klar dag og når man gerne vil slappe af i en weekend,

så ligger Bali kun to timers fl yvning herfra

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

23


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

24

Kan en adrenalin junkie fi nde

Julie Lundholdt kan godt

lide action. Det har hun

vist i sin karriere som elitesportsudøver.

Og det

har været udslagsgivende

for hendes valg af uddannelse.

Julie Lundholdt er 29 år, og

fra 1999 til 2011 havde hun

mest snowboards i hovedet.

Hun gik på gymnasium

i Vännäs vest for Umeå i

Nordsverige, hvor skolen

blev kombineret med vintersport.

Fortsatte et halvt

år på sports college i USA.

Og deltog i alle de konkurrencer,

hun kunne komme

i nærheden af. Det kulminerede

ved De olympiske

Lege i Vancouver i Canada i

2010, hvor Julie var ene om

at repræsentere Danmark i

snowboard-cross.

- De første mange år arbejdede

jeg kun i sommermånederne

med det ene formål

at tjene penge nok til

at fi nansiere den kommende

snowboardsæson. Det blev

til alle mulige forefaldende

job. Jeg har blandt andet

arbejdet som lagerarbejder

og grønt bud. Jeg havde

dog lovet min mor at tage

en uddannelse, så jeg begyndte

at læse enkeltfag på

CBS. Og så foreslog en ven

af familien mig at gå shippingvejen,

fortæller Julie,

der i dag er elev hos Lysander

Shipping i Roskilde.

Elevplads med selvstudie

Inden Julie kom så langt,

tog hun i 2008 kontakt til

at World Careers og Det Blå

Danmark i Esbjerg, der rådede

hende til at tage en

uddannelse hos Institute of

Chartered Shipbrokers (ICS)

i London. ICS tilbyder kompetencegivende

Tutorship

forløb, hvor eleverne fjern-

studerer, samtidig med at

de arbejder. Den studerende

kan selv tilrettelægge

forløbet, så der også bliver

tid til andre ting – som for

eksempel sport – ved siden

af studierne.

- Jeg fi k et internship ved

Mærsk Broker Agency, hvor

jeg arbejdede hele sommeren

og tog fri, når snowboardsæsonen

startede.

Det kunne fi nt kombineres

med to ICS eksaminer om

året. De fl este studerende

på ICS tager dog fl ere fag

ad gangen, understreger

Julie, der gennem arbejdet

hos Mærsk Broker Agency

fi k et bredt kendskab til

koordinering af havnekald,

passage operationer i danske,

svenske og baltiske

farvande, og specialopgaver

inden for logistik, fortoldning

af skibe og generel

forretningsudvikling.

Fuld valuta for pengene

Erhvervserfaringerne understøttedes

af en teoretisk

uddannelse hos ICS. ICS’

grundmoduler omhandler

blandt andet økonomi, spedition,

forretningsudvikling

og jura, hvor det især er søret,

der er relevant. Senere

følger kurser i tørgods charter,

tanker charter, logistik,

multi-modal transporter,

havne og terminalledelse,

mm. Det foregår på den


sig til rette bag et skrivebord?

måde, at eleven selv læser

pensum og efter hvert kapitel

løser nogle opgaver, som

diskuteres med en vejleder

eller tutor, som det hedder

på ICS. Hvert fag afsluttes

med en eksamen.

Ind imellem afholder skolen

i London prep kurser, hvor

pensum gennemgås over

en weekend, der strækker

sig fra fredag til søndag.

- Jeg har været rigtig glad

for at deltage i prep kurserne.

Det er tre dages intens

terperi, men lærerne er super

engagerede og gode til

at gøre pensum levende og

spændende, så det sidder

fast. Man fi nder ud af, hvilke

krav der stilles til eksamen.

Og så får man opbygget

et stort internationalt

netværk, siger Julie.

Det er langt fra alle shippingelever

på ICS, der deltager

i prep kurserne. Deltagelsen

kommer lidt an på,

hvilken virksomhed man er

tilknyttet. Som regel er der

dog en lille håndfuld studerende

fra Danmark, og de

får efter Julie Lundholdts

opfattelse fuld valuta for

pengene.

Udpræget konkurrencemenneske

Mellem arbejde og studier

fandt Julie Lundholdt også

tid til at træne op til og

deltage ved OL i Vancouver

i snowboard-cross. En

fysisk og psykisk krævende

præstation med store op-

og nedture.

Julie var så uheldig at styrte

i kvartfi nalen, hvilket ikke

er usædvanligt i den meget

hårde, hurtige og kontaktprægede

sport. Alligevel er

det bittert, når man dyrker

idræt på højeste plan og er

et udpræget konkurrencemenneske,

der løber for at

vinde. Samtidig fi k hele det

danske vinter OL mandskab

en hård medfart i pressen.

Noget det føles dybt krænkende

og uretfærdigt for

unge mennesker, der har

ofret alt for deres sport.

Julie var parat til at lægge

snowboardet på hylden,

men hun da hun trænede

med det spanske landshold

besluttede hun alligevel at

deltage i VM i Spanien 2011.

En spændende og varieret

hverdag

Nu er skistøvlerne sat defi

nitivt på hylden. Fremover

vil Julie kun stå på

snowboard i vinterferien. I

stedet fokuserer hun på uddannelse

og arbejde, mens

formen holdes ved lige

med amerikansk fodbold.

- Det er svært at stå af, når

man har været med på eliteplan

så mange år, men efter

tre knæoperationer og

en smadret arm er det en

god ide at stoppe. Jeg skal

være glad for, jeg stadig

kan dyrke sport på højt niveau,

siger Julie, der også

uddannelsesmæssigt har

skiftet spor.

Hun er så at sige begyndt

forfra med en ny elevplads

hos Lysander Shipping, der

kan give en all-round shipping

erfaring med fokus på

projektgods.

- Det synes jeg er vildt

spændende. Man skal virkelig

tænke ud af boksen, når

man får til opgave at fl ytte

et stykke gods, der ikke

bare kan være i en container.

Der er lastbiltransporten

frem til havnen,


- Jeg har været rigtig glad for at deltage

i prep kurserne. Det er tre dages

intens terperi, men lærerne er super

engagerede og gode til at gøre pensum

levende og spændende, så det sidder

fast.

stuffi ng på et evt. fl atrack,

koordineringen med rederiet,

så der er mange processer,

der skal tages hensyn

til. Og så det er fedt, når

det hele fl asker sig. Jeg kan

godt lide at blive udfordret

og få ting til at fungere.

Inden for shipping er der

aldrig to dage, der er ens,

siger Julie.

Masser af adrenalin kick i

de maritime uddannelser

Samtidig giver en uddannelse

inden for shipping en

betydelig frihed.

- Bare man har en computer

og en netforbindelse,

kan man arbejde fra hele

verden. Den frihed synes

jeg er enormt tiltalende.

Og man er heller ikke låst

fast med hensyn til den

fremtidige karriere. Shippinguddannede

kan både

arbejde i hos rederier, i

speditions eller broker virksomheder

og på kundesiden,

hvor man som logistikansvarlig

får ansvaret for

at indkøbe shippingydelser.

Der er mange spændende

muligheder både her og nu

og på lang sigt, påpeger Julie,

der ikke regner med at

komme til at mangle action

i arbejdslivet.

Selv for snowboardløber i

eliteklassen er der masser

af adrenalin kick i de maritime

uddannelser.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

25


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

26

MARITIM INDUSTRI

Gå ombord i en af

Danmarks største succeser

– den maritime industri

Vil du have en karriere

med udfordringer, variation

og muligheder inden

for et af Danmarks mest

succesfulde erhverv? Vil du

selv være med til at forme

dit karriereforløb og have

mulighed for at arbejde

over hele verden? Så er en

karriere i den danske maritime

industri lige noget

for dig!

Den maritime industri

har god vind i sejlene. På

trods af de seneste tiders

økonomiske usikkerhed og

turbulens har den maritime

produktionsindustri

formået at fastholde og

udvide produktionen. Det

skyldes bl.a. en innovativ

og konkurrencedygtig leverandør-

og serviceindustri

samt succesfulde værfter

inden for nybygning af specialfartøjer.

Også inden

for reparation, vedligeholdelse

og miljørigtig opgradering

af skibe har de danske

maritime virksomheder

en solid position, som sikrer

gode beskæftigelsesmuligheder.

For fortsat at sejle i medvind

har vi behov for fl ere

dygtige medarbejdere, som

ønsker at være en del af

vores spændende og højteknologiske

industri, og

som kan være med til at

sikre erhvervet en plads

blandt de bedste i verden –

også i fremtiden.

Den danske maritime industri

byder på en bred vifte

af karrieremuligheder – og

ikke blot inden for landets

grænser. Alle danske maritime

virksomheder har

kunder i hele verden, og de

fl este har også afdelinger

fordelt over hele verden,

så der er rig mulighed for

at veksle imellem at arbejde

i Danmark og i udlandet.

Den maritime industri favner

bredt, og der kan være

helt op mod 2.500 virksomheder,

der leverer delkomponenter

til et enkelt skib.

Det kan være alt fra skibsmotorer

over skibsmaling

til sikkerhedsventiler, ventilations-

og redningsudstyr.

Alle eksempler på områder,

hvor Danmark er verdensførende.

En position du

kan være med til at sikre i

fremtiden!

Den danske maritime industri

er kendt for at levere

højteknologiske samt miljø-

og klimavenlige kvalitetsløsninger,

og der stræbes

konstant efter at blive

bedre, mere miljøvenlig og

mere effektiv. Men et erhverv

i medvind skal også

tænke fremad, og det er

her, du kommer ind i billedet!

Vi ved, at vi kommer

til at mangle arbejdskraft i

fremtiden, og derfor har vi

brug for dig til at være med

til at videreudvikle og sikre

succesen i fremtiden.

Det er ikke mindst maskinmestre

og ingeniører, der er

brug for. Fag der hver især

byder på næsten uanede

muligheder – og hvor arbejdsløshed

er et stort set

ukendt begreb. Som maskinmester

har du en bred

og meget anvendelig teknisk

uddannelse, som giver

dig mulighed for at veksle

imellem at arbejde til lands

og til søs i løbet af din karriere.

Det er et job, hvor

du har mulighed for at få

fi ngrene i maskinerne og

samtidig udfordre dine ledelsesmæssige

evner inden

for de tekniske områder.

Som ingeniør er mulighederne

også mange. Om du

vil være maskin-, kemi,

elektronik, IT- eller skibsingeniør,

byder den maritime

industri på udfordrende og

udviklende jobfunktioner i

et internationalt og højteknologisk

miljø.

Vi glæder os til at byde dig

velkommen til en spændende,

udfordrende og fremtidssikret

karriere inden for

et af Danmarks mest succesfulde

erhverv.


Teknisk interesse?

- Maskinmester er vejen

Hvad laver en maskinmester?

Maskinmestre er at finde i flere af landets væsentligste

funktioner.

De er tekniske ledere, der styrer og administrerer komplekse

tekniske anlæg indenfor offshore, industrien,

skibsfarten, undervisning, service, rådgivning og byggeri

samt forsyningen med el, vand og varme med videre.

Som ledere har de ansvar for drift, vedligehold, optime-

ring, sikkerhed, miljø og udvikling af ny teknologi til

fremtidens vækst.

Læs mere på www.maskinmester.dk

MARITIM INDUSTRI FAKTA

- Mere end hver 3. container i verden er

malet med dansk maling

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

27


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

28

Anne elsker maskiner

”Selvom det er en mandeverden,

er der ikke noget

ved deres arbejde, som

en kvinde ikke også kan

gøre”, siger Anne Norup

Larsen, der uddanner sig

til dual skibsoffi cer.

Mens kølen fra verdens største

containerskib skærer sig

igennem havet, er den unge

kvindelige kadet Anne Norup

Larsen i fuld gang med

både svensknøgle og skruetrækker

nede under havets

overfl ade. Her knokler hun,

med olie på hænderne og

iført den obligatoriske grå

Kansasdragt, for at lære alt

hvad hun kan om containerskibets

maskineri. Det ser

hun store fremtidsperspektiver

i – også til lands.

- Maskinrummet interesserer

mig mest. Jeg har større

muligheder med en maski-

nær uddannelse. Det er der

mere fremtid i for mig., siger

Anne, der til trods for at

hun trives bedre i en mandeverden

end i en kvindeverden,

er nødt til indordne

sig, når hun arbejder om

bord på et skib:

- Du udvikler mange personlige

kvaliteter. Du skal indstille

dig på de forskellige

mennesker der er,

siger Anne. Lidt charme må

hun også benytte sig af ind

i mellem.

- Det er lidt generationsbestemt,

hvordan mændene

behandler kvinder om bord.

Den ældre generation vil

altid behandle én anderledes.

Det kan man ligeså

godt vænne sig til. Det har

jeg også talt med nogen af

de andre om. Det har jeg

det ok med. Men selvom det

er en mandeverden, er der

ikke noget ved deres arbejde,

som en kvinde ikke også

kan gøre, fortæller Anne.

Anne har vænnet sig til at

sejle. Hun startede efter

gymnasiet på Skoleskibet

Danmark. Både tiden på skoleskibet

og tiden på Estelle

Mærsk har bragt hende ud

på de store oceaner. Det har

hærdet hende og givet hende

den sidste rest af viden,

som man ikke kan få på en

skolebænk.

- Du skal ud på havet før

du ved om det er dig eller

ej. Det er en af de ting du

ikke ved, mens du sidder på

en skolebænk. Det at være

inde på skolen er én ting –

men at være ude på havet

er en anden, siger Anne og

pointerer, at det er vigtigt,

at en kadet ejer evnen til at

fi nde sin plads på skibet:

- Din personlighed skal kunne

tilpasse sig de forskellige

mennesker og nationaliteter,

der er på et skib. Man

skal ikke være alt for nærtagende,

men til gengæld

åben.

Selvom Anne elsker at sejle,

så regner hun med at afmønstre

når hun engang vil

stifte familie.

- Jeg er nødt til også at tænke

på fremtiden. Når jeg

skal have familie og børn,

så stopper jeg med at sejle,

siger Anne. Som uddannet

maskinmester vil hun heller

ikke have problemer med at

fi nde et job på land eller off

shore.


Dansk Metal

sikrer uddannelser du kan bruge til noget

Skibsassistenter og søens folk – på landjorden – er med i Dansk Metal.Vi er fagforening for fx sejlmagere,

bådebyggere, skibstømrere, mekanikere, radarteknikere, smede og mange andre i de maritime fag.

En uddannelse, der kan sikre dig et

godt job, er en af de ting, som

Dansk Metal har kæmpet for. Vi

har metaluddannelser, både for arbejde

til lands, til vands og i luften

- og vi arbejder tæt sammen med

www.danskmetal.dk

arbejdsgiverne om at højne fagligheden

og styrke kvaliteten i vore

over 100 uddannelser, så du ikke

bare bliver udlært, men kan være

up-to-date med dit fag, så dine

jobmuligheder er i top.


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

30

OFFSHORE

Spændende

udfordringer

Offshore branchen giver

udfordringer og oplevelser,

du har svært ved at opnå

i mere traditionelle jobs.

Kravene til personale og

teknisk udstyr er store og

anderledes end på land.

De krav lærer du at leve op

til, hvis du vælger en smedeuddannelse

med fokus på

offshore. Du får naturligvis

en fuldgyldig smedeuddannelse

med i købet. Det

særlige fokus på offshore

Se mere på

www.offshoreuddannelser.dk

www.worldcareers.dk

skyldes, at alle projekter,

valgfag og lignende er tilrettelagt,

så du har de mest

nødvendige certifi kater og

kurser på plads den dag,

du står med svendebrevet i

hånden.

Du går ikke glip af mulighederne

på land

Undervejs i uddannelsen

kommer du igennem udfordrende

offshoretekniske

fag. Det giver dig fl ere muligheder

med din uddannel-

se – uden at det går ud over

dine kompetencer og karrieremuligheder

på land – du

har nemlig et fuldt gyldig

svendebrev som smed.

3 retninger

Du kan vælge tre retninger,

til din smedeuddannelse

– og samtidig have fokus på

offshore:

• Reparation og vedligehold

• Svejsning

• Automatik og styring

OFFSHORE FAKTA

- Dansk offshore-industri producerer

langt over 100 % af det danske energi

forbrug


med familien

Frihed til at være sammen

Arbejdsdagen er over tolv

timer. Og han ser ikke

familien i 14 dage, men

Peter Holleufer nyder sit

arbejde, og ikke mindst

den frihed, som følger af

at arbejde offshore

Af Helle Horskjær Hansen

”De skal fyre mig, hvis de

vil af med mig, jeg forlader

ikke jobbet frivilligt. Jeg

vil være med til at lukke og

slukke, og så må de bære

mig derfra”.

Ordene kommer fra Peter

Holleufer. Han er 36 år, og

arbejder på Tyra Øst, en

Mærskejet boreplatform i

Nordsøen. Peter er uddan-

net bygningssnedker, men

arbejder nu som stilladsbygger,

og formand for et

sjak på fem, langt væk fra

bopælen og familien i Randers.

Inden Peter kan møde

på arbejde er han nødt til

at tage toget fra Randers til

Esbjerg, og derefter fl yve

en times tid med helikopter.

Arbejdspladsen ligger nemlig

midt mellem Danmark

og England. I Nordsøen.

200 timer på en turnus

Det har han gjort siden

1995, og han kan ikke forestille

sig at arbejde nogen

andre steder. Arbejdet på

boreplatformen er blevet

en livsstil for Peter, og han

tror ikke han kan indordne

sig under et almindeligt 8

til 16 job på landjord.

”Jeg er ude 14 dage og

hjemme tre uger. De sidste

mange år har jeg kun arbejdet

om natten.

Min arbejdsdag begynder

klokken 19, og så arbejder

jeg til klokken otte på

korte dage, og til klokken

ti på lange dage”, fortæller

Peter Holleufer. Det betyder,

at Peters arbejdsuge er

oppe på 100 timer, til gengæld

kan han puste helt ud,

når han kommer hjem.

Flyttemænd på søen

Når de fl este andre danskere

er i gang med aftensma-

den, står Peter op, og spiser

morgenmad, og læser

dagens aviser. Og så er han

klar til nattens arbejdsopgaver.

:

”Vores opgaver er at rigge

eller bygge stilladser. Når vi

rigger, fl ytter vi rundt med

forskellige ting som rør,

tanke eller store ventiler.

Vi er ligesom fl yttemænd,

men det er bare noget tungere

ting, vi fl ytter rundt

med. Det kan være alt fra

få kilo til mange tons, vi

skal fl ytte. Hvis det er for

tungt, bruger vi taljer til

at hejse tingene op og ned

med”.

Når arbejdsdagen er ovre,

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

31


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

32

får Peter morgenmad, og

ser en fi lm inden han lister

i seng for at være klar til

endnu en nat på søen. Men

det er ikke arbejde det

hele. I pauserne bliver der

også tid til at snakke med

kollegaerne. Om alt fra arbejde

til familielivet.

”Men vi snakker ikke så meget.

Når vi kommer ind fra

arbejdet, kan vi godt lide,

at der er ro”, siger Peter

Holleufer.

Næsten kun mænd

Men når der bliver snakket

kan tonen være hård og

kontant. På Tyra Øst bliver

en spade kaldt for en spade,

og en skovl for en skovl.

”Hvis der er en, der træder

ved siden af, så får han det

nok svært. Eller hvis der

er en brokrøv. Det gider vi

ikke, så bliver han frosset

ud. Der er vi jo ikke bedre

end andre. ”, siger Peter

Holleufer.

Og nyankomne skal være

forberedt på lidt af hvert.

”Vi bilder hinanden alt muligt

ind. Hvis der skal an-


Jeg tror jeg er mere sammen med børnene

end så mange andre, fordi jeg er hjemme

de tre uger. Der kan vi gøre lige, hvad der

passer os

sættes en ny kan vi fi nde

på at sige, at der kun er

mønttelefoner, så hvis du

skal være her i 14 dage,

og snakke med familien, så

skal du nok have en masse

en-kroner med. Så møder

vedkommende op med 400

kroner i mønter. Og vi har

fri telefon”, fortæller Peter

Holleufer.

Eller den om kollegaen, der

var jæger i sin fritid. Han

fi k fortalt, at der var lerdueskydning

på helikopterdækket,

så han drog glad

op i kontroltårnet på dækket

for at tilmelde sig. Dog

uden succes, for der var

selvfølgelig ingen lerdueskydning.

Efter mange år på søen

snakker Peter også privat

med fl ere af sine arbejdskollegaer.

Det kan nemlig

være svært at holde venskaberne

på landjorden

ved lige, når man har en

arbejdstid som Peters. Det

er ikke kun vennerne, der

ser mindre til Peter. Også

familien lider afsavn, og

det kan være svært at være

væk fra familien. Især når

man har små børn, som Peter

har.

Savnet af familien

”Julen har aldrig sagt mig

noget før, men nu har vi

fået to børn, så det er noget

andet. Jeg er heller

ikke hjemme til jul i år. Jeg

savner selvfølgelig familien,

og jeg ringer hjem til

dem hver anden dag”, for-

tæller Peter Holleufer.

De tidspunkter, hvor det er

værst, at der står offshorearbejder

på visitkortet,

er højtider og fødselsdage.

I år bliver julen holdt hos

Peters forældre, men uden

Peter.

”Jeg har siddet med til mange

familiefester ved Peters

familie, selvom han ikke var

hjemme. Sådan noget skal

man lige vænne sig til. De

første gange tænkte jeg, ej

det gør jeg altså ikke. Men

det er oddsene”, fortæller

Peters kone, Rikke Bolther,

der arbejder som souschef i

en vuggestue i Randers.

I al den tid Peter og Rikke

har kendt hinanden, har Peter

arbejdet på Nordsøen.

Rikke havde heller ikke troet,

at hun og Peter skulle

have børn sammen.

”Jeg havde svoret, at jeg

ikke ville have børn med

Peter. Jeg ville ikke være

alenemor”, siger Rikke

Bolther.

Alenemor er hun heller

ikke, men hun er meget

alene med børnene, og der


er mange afsavn forbundet

med at have en kæreste eller

en far, der ikke kommer

hjem klokken 16 hver dag.

Omvendt er han så hjemme

tre uger ad gangen.

Friheden er guld værd

Der er en altoverskyggende

fordel, ved at have et arbejde

som Peters. Det er

de tre ugers frihed, hvor

han kan gøre, hvad der passer

ham.

”Arbejdet på Nordsøen giver

mig frihed til at være

sammen med familien, og

til at restaurere vores hus”,

fortæller Peter Holleufer.

Familien bor på en ejendom

fra 1857, så der er masser

at tage fat i, når Peter

kommer hjem fra arbejde.

Også familien nyder godt

af de tre uger, Peter har

hjemme.

”Jeg tror jeg er mere sammen

med børnene end så

mange andre, fordi jeg er

hjemme de tre uger. Der

kan vi gøre lige, hvad der

passer os”, siger Peter Holleufer.

De tre uger i familiens skød

bliver tilbragt uden stress

og jag, og Rikke får også

en hjælpende hånd med

praktiske gøremål. Peter

handler ind, vasker tøj, og

henter børnene. Nogle dage

holder Peter en fridag med

børnene, hvor de hygger sig

med deres fælles hobby,

som er heste. Børnene har

selv to.

Rikke har været vant til Peter

livsstil fra begyndelsen

af deres forhold, men der

er da tidspunkter, hvor hun

gerne ser han får et almindeligt

arbejde.

”Selvfølgelig ønsker jeg da

nogen gange, han kommer

hjem og fi nder et otte til 16

job, men så vil han jo ikke

være den person, han er,

vel”, siger Rikke Bolther.

Fakta

Produktion

I 2011 var den samlede produktion fra felterne

12,8 mio. m³ olie og 6,5 mia. m³ gas. Se mere på

http://www.geologi.dk/oliegas/e2/d22.htm

Faggrupper

15-20 faggrupper arbejder typisk på en platform.

Der er alt fra maskinmestre, smede, elektrikere,

stilladsbyggere, kokke, smørrebrødsjomfruer,

elektronikteknikere, laboranter, sygeplejersker,

ingeniører og ufaglærte. På de største behandlingsanlæg,

som er Dan, Gorm, Tyra Øst og Tyra

Vest arbejder normalt cirka 100 personer, og på

andre som Skjold, Harald og Halfdan cirka 30 personer

hvert sted.

Ulykker

De danske boreplatforme i Nordsøen har været

forskånet for store ulykker. Så selvom folks opfattelse

er, at det er et risikofyldt arbejde, sker der

langt færre arbejdsulykker på en boreplatform,

end der gør ved tilsvarende jobs på landjord.

Fritiden på platformen

Når arbejdet ikke kalder, er der mulighed for at

spille bordtennis, og billard. Der er fjernsyn, et

utal af aviser og blade, sauna, solarium, og træningscenter.

Maden har ry for at være i topklasse

på de danske boreplatforme. Til hvert måltid er

der mulighed for at vælge mellem en tre rettes

menu, og en buffet.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

33


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

34

Jagten på

det sorte

offshore guld

- Kreativ

boring på

dybt vand

Man behøver ikke være

nørdet for at tale engageret

om boreteknik. For

Jakob Gyldén, der har

prøvet, hvad det vil sige at

arbejde på en boring, er

det de tekniske udfordringer

og de kreative løsninger

der gør arbejdsdagen

spændende.

Som ingeniør på en borerig

kan man komme hele verden

rundt i løbet af måneder.

Men det er ikke nødvendigvis

det, der trækker.

For boreingeniør Jakob

Gyldén er det selve arbejdet,

der tænder. Han arbejder

for Mærsk Olie og Gas

A/S, som er operatør for de

mange danske olie- og gasfelter

i Nordsøen – og som

i stigende grad opererer

internationalt og snart også

på dybt vand.

Som boreingeniør er det

boreriggene, der er hans

arbejdsfelt. Ikke de faste

platforme, som i Nordsøen

sender olien direkte til land

via rørledninger.

En borerig kan fl yttes rundt

alt efter, hvor der er mest

brug for den. Og det kan

være helt ovre på den anden

siden af jordkloden.

Chancen for at fi nde nye

ukendte oliefelter er størst

ude på dybere vand. Og her

er eftersøgningen og boringen

naturligvis sværest.

Søger ingeniører

- Jeg har været her i snart

fem år og har som led i

Mærsks 2-årige uddannelses-program

for ingeniører

både været offshore

og onshore. I Nordsøen, er

man ude i 14 dage ad gan-

gen og hjemme 14 dage,

hvor man veksler mellem

fridage, kontoret i København

og kurser, fortæller

Jakob Gyldén. Han er 31 år

og egentlig uddannet bygningsingeniør

fra DTU.

Men Mærsk Olie og Gas har

brug for dygtige ingeniører,

så der er en bred indgang

for ingeniører og andre teknikere

på højt niveau, når

blot den tekniske kunnen

og forståelse er på plads.

Introduktions-stillingen

”Well Site Engineer” er ikke

blot en føl-ordning. Der er

tale om selvstændige opgaver

med eget ansvar.

- I de første måneder, hvor

jeg var offshore på Nordsøen

lærte jeg en masse i

praksis på én gang. Det hele

var nyt og meget anderledes,

og jeg blev fascineret

af den avancerede teknik.

Det gav en klar forståelse

for, hvordan arbejdet foregår

i praksis, og hvordan

man herfra kan tænke videre

og nå frem til løsninger.

For der er ingen tvivl om,

at det hele bliver mere og

mere teknisk udfordrende.

- Jeg kan godt lide at være

helt tæt på operationen.

Vi lejer boreriggene med

besætning men har så selv

mindst tre af vores folk

ombord, hvoraf Well Site

ingeniøren er den ene. Det

team er ansvarlig for at arbejdet

skrider frem og at

det nødvendige udstyr er

på plads. Her er man direkte

inde i processen og en

del af de beslutninger, der

skal træffes på stedet. Her

kan man få brug for hele sin

tekniske kreativitet og naturvidenskabelige

kunnen.


- Og i kontorperioderne

ser man, hvor meget planlægning,

der ligger bag en

vellykket boring – både i

boreafdelingens rig-teams,

hos geofysikere, geologer

og hos reservoir-ingeniører,

hvis job det er at udpege,

inden for hvilke punkter

olien ligger i det aktuelle

boreområde. Vi skal så fi nde

den i praksis ved at bore

brønden. Det er virkelig

spændende, fortæller han.

- Efter et antal måneder

med fokus på Nordsøen,

kommer man videre f.eks.

til Qatar, hvor vi har en

stor offshore operation.

Vi er også repræsenteret i

Kazakhstan, i den britiske

del af Nordsøen og gennemfører

specialprojekter

og efterforskningsboringer

ude i verden, fortæller Ja-


- I de første måneder, hvor jeg var offshore på Nordsøen

lærte jeg en masse i praksis på én gang. Det hele var

nyt og meget anderledes, og jeg blev fascineret af den

avancerede teknik.

kob, som oplever, at der er

enorm aktivitet i hele branchen

i disse år.

Det kræver således et godt

fremsyn at gøre det rigtige

i situationen.

Jakob Gyldén lægger ikke

skjul på, at det var en

særlig oplevelse af komme

til olie-boringens ”moderland”,

Texas.

- Jeg var seks måneder på

vores Houston-kontor, hvor

vi som partnere var involveret

i projekter sammen

med andre oliefi rmaer, som

stod som operatører. Jeg

var i den forbindelse udlånt

til en af partnernes boringer

i den Mexicanske Golf.

Det var meget lærerigt at

arbejdede offshore på en

fl ydende borerig på 1700

meter dybt vand på en boring

der skulle 8 km ned i

undergrunden. Og så fi k jeg

også et indblik i den amerikanske

olieverden.

Næste projekter bliver formentlig

i Angola. Og derefter

i Brasilien.

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

35


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

36

HAVNE

- Lidt fascineret af havet og

store skibe har jeg vel altid

været, indrømmer Thomas

Bendtsen. Men hvad det

præcis var, der fi k ham til

at søge ind på Kogtved Søfartsskole

efter at have afsluttet

10. klasse i Aarhus,

husker han ikke. Der var

ingen søfolk blandt familie,

venner og bekendte.

Én på opleveren

Alligevel tog Thomas på søfartsskole

ved Svendborg,

og efter grunduddannelsen

blev han ansat som aspirant

i AP Møller Mærsk.

- Som aspirant på et skib

får man én på opleveren.

Jeg sejlede over hele

jorden med undtagelse

af Sydafrika, og det var

utroligt spændende at gå

i land og se operahuset

i Sydney den ene dag og

skyskraberne i Hong Kong

ugen efter. Det giver en

helt speciel følelse af frihed

sådan at være ude på

egen hånd, fortæller Thomas

men understreger, at

det er frihed under ansvar.

- Ansvarlighed er en del af

jobbet. Man lærer hurtigt


- Som skibsfører er supply skibe den ultimative udfordring. Jeg

havde jo været vant til at sejle i en stor bue uden om platforme,

men nu skulle jeg pludselig lægge helt tæt til i halvstorm

og åben sø.

Fra aspirant til havnedirektør

At en maritim uddannelse kan føre til lidt af hvert, beviser havnedirektør Thomas

Bendtsen. Hans karriere har indtil v idere været alt andet end kedelig. Og der er

stadig fuld fokus på udvikling og uddannelse.

at møde til tiden og passe

sine opgaver. Alle tager for

givet, at man kan udfylde

jobbet og gå ind i et vagtteam,

så selvfølgelig gør

man sin pligt og indfrier

forventningerne. Ellers har

man ikke noget at gøre på

et skib.

Søfolk skal kunne begå sig

Aspiranter er under uddannelse,

samtidig med at de

sejler, så de skal læse lektier

og afl evere opgaver,

mens de er ombord. Almindeligt

forefaldende arbejde

består i at spule dæk, smøre

spil, banke rust, rense

tanke og deltage i lastning

og losning. Derudover er

der brovagter, hvor de retter

søkort og lærer grundlæggende

færdigheder inden

for navigation såsom

at håndtere radar og undgå

kollision.

Og endelig skal aspiranterne

være god til at navigere

i overført betydning, så de

undgå kollision med kollegerne

ombord. Det kræver

høj intelligens - også på det

sociale område – at sejle

langfart, for, som Thomas


Bendtsen siger, er der ikke

noget, der kan ødelægge

stemningen om bord på et

skib som en mand i dårligt

humør. Alle skal have evnen

til at begå sig blandt andre.

Og man skal være meget

opmærksom på sin attitude,

når man er sammen

med de samme kolleger

time efter time i ugevis.

28 eksaminer på 21 dage

Efter to år som aspirant

med den obligatoriske aktive

sejltid, søgte Thomas

Bendtsen ind på Marstal

Navigationsskole, hvor han

uddannede sig til skibsfører.

Det er en koncentreret

uddannelse over fem semestre

og den afsluttes med

sand eksamensmaraton.

- Jeg mener, vi havde dimission

den 21. december efter

28 eksaminer inden for

samme måned. Det var ikke

usædvanligt med en skriftlig

eksamen om formiddagen

og mundtlig eksamen

over middag, erindrer han

Uddannelsen omfatter alt

fra navigation til brandbekæmpelse

og sygdomsbehandling,

for det er skibsføreren,

der har ansvaret for

sygdomsbehandling ombord

på et skib.

- Lad os sige vi fi k et meget

udvidet førstehjælpskursus.

Jeg var blandt andet

i praktik på en skadestue i

14 dage, så jeg fi k prøvet at

sy i mennesker. Vi skal jo i

princippet kunne fjerne en

blindtarm, mens vi har en


- Som aspirant på et skib får man én på opleveren. Jeg sejlede

over hele jorden med undtagelse af Sydafrika, og det var utroligt

spændende at gå i land og se operahuset i Sydney den ene

dag og skyskraberne i Hong Kong ugen efter.

læge i røret, hvis nogen bliver

akut syg.

Svært at være gift med en

sømand

Under opholdet på Ærø nåede

Thomas Bendtsen at

blive gift og få en søn, så da

han efter endt uddannelse

som skibsfører igen skulle

på langfart, var der en familie

at tage hensyn til.

- Det er ikke nemt at være

gift med en sømand, for en

stor del af tiden skal ægtefællen

selv klare alt derhjemme.

Ind imellem dukker

der så alligevel en torsk

op, som vil være med til at

bestemme. Det er ikke let,

lyder det.

Folk på Ærø ved dog, hvad

det indebærer at have søfolk

i familien, og den skarpe

adskillelse mellem arbejde

og fritid har jo også

sine fordele. Man er altid

nyforelsket, når man kommer

hjem. Og man kan tage

mere del i børnenes hverdag,

hvis man har fri fl ere

uger ad gangen.

Den ultimative udfordring

Thomas fortsatte derfor

med at sejle i 8 år efter offi

cersuddannelsen. Først på

tankere og containerskibe

og siden på supplyskibe,

der sejler forsyninger til

olieplatforme.

- Som skibsfører er supply

skibe den ultimative udfordring.

Jeg havde jo været

vant til at sejle i en stor bue

uden om platforme, men nu

skulle jeg pludselig lægge

helt tæt til i halvstorm og

åben sø. Det er en meget

specielt håndværk, der

kræver virkelig is i maven.

Man skal jo kunne forudse,

hvordan den næste sø vil

ramme skibet, for at kunne

korrigere for effekten med

motorer og ror.

Fortsatte studier efter arbejdstid

Karrieren til søs sluttede

Thomas med et vikariat på

Ærøfærgen. Det virkede

som en form for ’afvænning’,

men han savnede

udfordringer, specielt inden

for ledelse. Derfor søgte

han ind til CPH Malmo Port.

Her arbejdede han som supervisor,

manager og projektleder

i terminalen og

driftsafdelingen, samtidig

med at han læste HD i økonomistyring

og procesledelse.

Siden er han gået i

gang med en MBA i Shipping

og Logistik på Copenhagen

Business School.

- Det er da hårdt at blive

ved med at studere, samtidig

med at man har fuldtidsarbejde.

Jeg vil nok

ikke anbefale andre at

skifte job under en MBA.

Nu mangler jeg kun specialet,

så er jeg færdig til

sommer, siger Thomas, der

i 2011 endnu en gang rykkede

teltpælene op og slog

sig ned som havnedirektør i

Rønne på Bornholm.

Helt nye udfordringer

Her møder han nogle nye

udfordringer, der er helt

anderledes, men ikke mindre

interessante, end det

han tidligere har prøvet.

- Bornholm er jo et ø-samfund

med havnen som den

vigtigste forbindelse til omverdenen,

så det er klar vi

har en speciel betydning

for folk her på øen. Samtidig

betyder beliggenheden,

at vi i modsætning til andre

havne ikke kan tiltrække

mere gods ved at optimere

vores serviceydelser. Vi er

nødt til at tænke ud af boksen

og fi nde nye metoder

til at tjene penge på den

skibstrafi k, der er rundt om

øen. Det er det, der gør det

her job så spændende, slutter

Thomas Bendtsen, der

allerede er faldet rigtigt

godt til i Rønne.

HAVNE FAKTA

- Trafi khavnene behandler ¾ af dansk

udenrigshandel

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

37


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

38

MARITIM IVÆRKSÆTTER

Det Blå Danmark

Kunne du tænke dig at blive ung maritim Iværksætter?

Hvis du har modet til at

starte dit eget rederi/operatørvirksomhed/shippingvirksomhed/

skibsmægler

forretning / havnevirksomhed

så er her et eksempel

på et ungt menneske, som

har taget muligheden og

startet sin egen virksomhed

sammen med partnere:

Navnet er Philip Overby og

hans nye virksomhed er:

Danova Shipping ApS

Vester Voldgade 106 1.th

1552 Copenhagen V

Denmark

CVR. 32087515

Telephone: +45 8880 8180

Mobil: +45 2143 7970

Mail: chartering@danovashipping.com

www.danovashipping.com

Vi har stillet 5 skarpe

spørgsmål til Philip og fået

hans svar:

Shippinguddannelsen:

1) Hvorfor tog du uddannelsen?

Allerede ingen jeg startede

i shipping, havde jeg et ind-

gående indblik i branchen

og viste derfor godt, at jeg

ville beskæftige mig med

noget inden for shipping.

Jeg valgte at tage Shipping

elev uddannelsen, da

jeg mente, at det var den

bedste måde at komme ind

i branchen på. Derudover

giver uddannelsen en god

basis, så man bedre kan

vælge hvilken gren indenfor

shipping, man gerne vil

interessere sig for i fremtiden.

2) Hvad har uddannelsen

bibragt dig?

Uddannelsen har givet en

rigtig god kombination

mellem det praktiske og

teoretiske shipping, samt

en fremragende bred basis

viden. Det bevirker at mulighederne

efter din uddannelse

er mange.

Derudover har der været et

rigtigt sjovt sammenhold

mellem, både de andre elever

i vores virksomhed samt

dem fra andre virksomheder.

3) Bibragte uddannelsen

dig et godt netværk?

Det er der absolut ingen

tvivl om, at den har gjort.

Min årgang var stor, så vi

var en masse på skole samtidigt,

hvilket betød at man

kom meget tæt på hinanden

efter de første uger i

det vestjyske. Derudover

er der et godt sammenhold

i dagligdagen, hvilket gør

at man har en utrolig stor

berøringsfl ade med mange

shippingfolk fra andre virksomheder.

4) Var uddannelsen med til

at skabe dig en karriere ?

Uddannelsen har i den grad

været med til at skabe min

karriere. En ting er den

brede basis viden man har

fået, men vigtigere er det

menneskelige netværk man

har fået opbygget gennem

uddannelsen. I den del af

shipping, som jeg har valgt

at beskæftige mig med, er

det en fordel med et stort

netværk, dette bruges til

blandt andet vidensdeling.

5) Har du et godt råd til

andre unge som vil tage

en lignende uddannelse ?

Mit råd til nye shipping

elever ville bestemt være

at investere nogle timer i

uddannelsen, både på arbejdet,

men bestemt også

med andre elever eller andre

sociale arrangementer

som branchen organiserer.

Held og Lykke

Philip Overby

Danova Shipping ApS


Derudover er der et godt sammenhold i

dagligdagen, hvilket gør at man har en

utrolig stor berøringsfl ade med mange

shippingfolk fra andre virksomheder.

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) har rådgivning

og et mentor netværk for maritime iværksættere,

Kontakt Steen Sabinsky på info@maritimecenter.dk

eller tlf: 3333 7488 hvis du ønsker

sparring og lidt fødselshjælp til din nye virksomhed

indenfor Det Blå Danmark.


Mulige job i havn

Jobfunktion Uddannelse

Havnechef, havnedirektør Maritim og akademisk uddannelse, ingeniører erfaring

fra andre jobs

Havnekaptajn, maritim medarbejder, trafi kkontrol Maritim uddannelse. Sejler også indimellem.

Havneassistent Typisk sejladserfaring, skal have erhvervsduelighedsbevis,

typisk også krav om kørekort. Viden på IT-siden bliver mere

og mere aktuelt. En del havneassistenter går en del vagttjeneste.

Administrationsmedarbejdere, HR medarbejdere Handelshøjskole, akademiske uddannelser

Marketingmedarbejder Erhvervsuddannelse eller erfaring fra jobs. Markedsføringsuddannelse

kræver gymnasial uddannelse.

Bogholder/regnskabsmedarbejder Handelsskole, Erhvervsuddannelse

Sekretær/kontorassistent/receptionist Erhvervsuddannelse. Gerne med fl air for sprog. Kendskab

til IT. Speciale med spedition og shipping kan bygges på

erhvervsuddannelsen.

IT-supporter Erhvervsuddannelse. Data og Kommunikationsuddannelse.

Ingeniør Både anlæg (kajer, belægning, etc.) og drift, der sørger

for kraner, maskiner, vedligeholdelse, el etc.

Teknisk designer Erhvervsuddannelse. Bindeled mellem planlægger og entreprenør.

Kranfører Erhvervsuddannelse. AMU-kursus og oplæring

Servicemedarbejder Specialarbejder, kontorudlært

Mekaniker/smed, metalarbejdere, tømrer – altså hånd- Erhvervsuddannelser

værkere

Elektriker Erhvervsuddannelse, står for kraner, gadelys, lys i bygninger,

køl-/frys stik til containere

Pladsmand Specialarbejder

Se mere på www.danskehavne.dk

Ønsker du et foredrag

om Søfart?

Foreningen til Søfartens Fremme modtager også gerne invitationer til foredrag fra organisationer og foreninger,

som er interesseret i at få oplysninger om dansk søfart, uddannelserne og den maritime sektor.

Desuden deltager foreningen i relevante uddannelsesmesser og arrangerer gerne seminarer og møder

med skolelærere, skolekonsulenter, samt ungdoms uddannelsesvejledere og studievalg. Har du en idé til

et arrangement, der kan udbrede kendskabet til det maritime, søfarten og søfartsuddannelserne, hører

vi meget gerne fra dig.

KONTAKT FORENINGEN PÅ TLF. 3332 7933 ELLER E-MAIL: INFO@SOEFART-FREM.DK

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

39


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

40

evt. på opslag eller nyt foto - STEEN

MARITIM ERHVERVSPRAKTIK

Erhvervspraktik til søs eller i

det maritime til lands

Hvis du kunne tænke dig at

få et førstehåndsindtryk af,

hvad det vil sige at arbejde

til søs eller i land i Det Blå

Danmark, skulle du måske

prøve at komme i erhvervspraktik

i branchen. Hvad

enten du vil en tur på havet

eller vil prøve kræfter med

andre dele af af dansk søfart,

er der en række ting,

du skal være opmærksom

på: Du skal de fl este steder

være fyldt 15 år, For nogle

jobs gælder, at du ikke må

være farveblind. Du skal

fi nde praktikpladsen. Snak

med din erhvervs vejleder

eller ring til Foreningen til

Søfartens Fremme på 3332

7933 eller send os en e-mail

på: info@soefart-frem.dk

eller se på vores hjemmeside.

Når du har fået en aftale

med en arbejdsplads,

skal de bruge følgende på

skrift fra dig:

- Bekræftelse fra din skolevejleder,

Praktiske oplysninger

som: navn, adresse,

telefonnummer, alder, skole

og praktikperiode.

Find din praktikplads

Det Blå Danmark er en

stor branche og den kan

virke lidt uoverskuelig. Det

gode er, at netop fordi den

er stor, har du også fl ere

muligheder. Start med at

gøre dig klart, hvilken del

af branchen, du gerne vil

lære nærmere at kende og

begynd så at ringe rundt.

Du kan for eksempel se på

hjemmesiden www.soefart-frem.dk/uddannelse/

erhvervspraktik. Her kan

du se de opdaterede muligheder

for erhvervspraktik i

det maritime.

Foredrag på din skole om

mulighederne i Søfart og

Det Blå Danmark.

Vil du vide mere om søfart

og Det Blå Danmark?

Måske venter der store oplevelser?

Måske den rigtige

karriere for netop dig? Og

under alle omstændigheder

informationer og gode

historier fra søfartens verden.

Vi kommer gerne og

fortæller om den danske

handelsfl åde og de forskellige

maritime uddannelser

og erhverv. Du vil blive

overrasket over, de mange

muligheder en maritim uddannelse

kan give dig.

Personlige foredrag

Søfartens Fremme tilbyder

skoler, gymnasiale uddannelser

og andre uddannelsesinstitutioner

foredrag

om søfart. Det er erhvervsaktive

skibsoffi cerer, der

kan fortælle om søfart og

offi cersuddannelserne med

udgangspunkt i egne oplevelser.

Det er altid mest interessant

at få oplysninger

på første hånd og der er generelt

stor efterspørgsel på

den type foredrag. Vil du,

din klasse eller skole have

besøg af en skibsoffi cer,

der kan fortælle mere om

uddannelse og jobs, kan I

kontakte Søfartens Fremme

via vores hjemmeside www.

soefart-frem.dk/kontakt

Det er helt gratis.

Vi informerer bredt

Søfartens Fremme modtager

også gerne invitationer

til foredrag fra andre grupper,

som er interesseret i

at få oplysninger om dansk

søfart og søfartsuddannelserne.

Desuden deltager

foreningen i relevante uddannelsesmesser

og arrangerer

gerne seminarer og

møder med skolelærere,

skolekonsulenter, samt

vejledere inden UU og studievalg.

Har du en idé til

et arrangement, der kan

udbrede kendskabet til søfarten

og søfartsuddannelserne,

hører vi meget gerne

fra dig. Send os en e-mail

på info@soefart-frem.dk


Spændende maritime WEB adresser

A.P. Møller Mærsk: www.blivskibsoffi cer.dk

Bilfærgernes Rederiforening/

Rederiforeningen for mindre Skibe: www.danmarksrederiforening.dk

Bladet Søfart: www.soefart.dk

Dampskibsselskabet Norden: www.ds-norden.com

Dampskibsselskabet Torm: www.torm.com

Danish Maritime Magazine: www.maritimedanmark.dk

Danish Sail Training Association (DSTA): www.dsta.dk

Danmarks Rederiforening: www.shipowners.dk

Danmarks Skibsmægler forening: www.shipbrokers.dk

Danske Havne: www.danskehavne.dk

Danske Maritime: www.danskemaritime.dk

Det Maritime Danmark: www.detmaritimedanmark.dk

Erhvervspraktik til søs: www.soefart-frem.dk/uddannelse/erhvervspraktik

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC): www.maritimecenter.dk

Executive MBA in Shipping and Logistics: www.mbs.cbs.dk or www.shippingmba.com

FiskerBladet: www.maritimedanmark.dk

Foreningen til Søfartens Fremme: www.soefart-frem.dk

Handelsfl ådens Velfærdskontor: www.hfv.dk

JOB2SEA: www.job2sea.com

Magasinet Maritime Danmark: www.maritimedanmark.dk

Maritime Danmark - www.maritimedanmark.dk

Maritime Uddannelser: www.fuldskruefrem.dk

Nyborg Søfartsskole: www.seaman.dk

Rederiet Clipper Group: www.clipper-group.com

Rederiet Dannebrog Rederi: www.dannebrog.com

Rederiet DFDS: www.dfds.com

Rederiet Esvagt: www.esvagt.dk

Rederiet J. Lauritzen: www.j-lauritzen.com

Rederiet Nielsen & Bresling A/S : www.bresline.dk

Rederiet Nordic Tankers: www.nordictankers.com

Rederiet Royal Artic line: www.ral.gl

Rederiet Scandlines: www.scandlines.dk

Rederiet Unifeeder: www.unifeeder.com

Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer: www.smedanmark.dk

Sejlskibskontoret: www.sejlskibskontoret.dk

Skibsbevaringsfonden: www.skibsbevaringsfonden.dk

Skibsmægler Janus Andersen & Co. ApS www.janus-a.dk

Skibsmægler J. Poulsen Shipping A/S: www.jpship.dk

Skibsmægler Shipping.dk: www.shipping.dk

Skibsteknisk Selskab: www.mardan.dk

Skoleskibet Danmark: www.martec-fhavn.dk og www.skoleskibet-danmark.dk

Skoleskibet Georg Stage: www.georgstage.dk

Søfartsstyrelsen: www.sofartsstyrelsen.dk

Tankskibsrederiet Herning A/S: www.herning-shipping.com

Træskib foreningen: www.ts-skib.dk

Uddannelsesguiden: www.ug.dk

World Careers: www.worldcareers.dk


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

42

...HVAD KAN jeg

Executive MBA in

Shipping and Logistics

CBS, København

Fiskeskipperuddannelsen

Skagen Skipperskole

Master i maritim teknologi

DTU, Lyngby

Akademimerkonom i

International transport og

logistik

Erhvervsakademi Vest

Esbjerg

Driftsteknolog Offshore

Erhvervsakademi SydVest,

Esbjerg

Skibskok

MARTEC

Sætteskipper

Skagen Skipperskole,

Marstal Navigationsskole

Bådebygger

Industriens Uddannelse,

Helsingør

HF Søfart

Skagen Skipperskole, Marstal

Navigationsskole, MARTEC,

Svendborg g Søfartsskole

Erhvervsfi sker

Fiskeriskolen, Thyborøn

EUCnordvest

Skibsmaskinist

MARTEC

Chartered Shipbroker

Danmarks Skibsmæglerforening


Faglært Skibsassistent

MARTEC

Shipping Uddannelsen nnelsen

Esbjerg Handelsskole sskole

BLIVE ?

Skibsmekaniker

MARTEC

EUC Nord, Frederikshavn

Skibsingeniør

DTU, Lyngby

Maskinmester

SIMAC, MARTEC, Fredericia

maskinmesterskole, København

maskinmesterskole &

Århus maskinmesterskole

Skibsfører

Marstal Navigationsskole &

SIMAC

Teknisk Manager Offshore

Erhvervsakademi SydVest,

Esbjerg

Skibsassistent

Skoleskibene DANMARK

& George Stage, Nyborg

Søfartsskole, Svendborg

Søfartsskole

Skibsoffi cer

SIMAC

Styrmand

Skagen Skipperskole,

Marstal Navigationsskole

Kystskipper

Marstal Navigationsskole

Skagen Skipperskole,

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

43


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

44

MARTEC

Side 49

Fiskeriskolen

Side 46

Fredericia

Maskinmesterskole

Erhvevsakademi

Sydvest

Side 45

Skagen Skipperskole

Side 51

Nyborg Søfartsskole

Side 49

Marstal Navigationsskole

Side 48

Århus Maskinmesterskole

Side 51

SIMAC

Side 50

Svendborg Søfartsskole

Side 50

Maskinmesterskolen

København

Side 47

Copenhagen Business School

Side 45

Georg Stage

Side 46


...a holistic view of

shipping, integrating

commercial and technological

aspects as well

as maritime law, supplychain

management, and

leadership challenges.

The program aims at giving

participants up-to-date

insight into shipping economics

and modern management

theories and their

application in the maritime

sector.

The program adopts a holistic

view of shipping, integrating

commercial, technological

and fi nancial aspects

as well as maritime law and

supply-chain management,

and leadership challenges.

In this way, graduates of the

program develop a complete

understanding of the

challenges in this sector.

Executive MBA in Shipping and Logistics (The Blue MBA)

The program takes students

to a top international level

in business administration,

refl ecting the needs of the

industry in a world where

globalization, enhanced

competition, market

understanding, strategic

planning, and the speed of

technological change place

ever-increasing demands

on executive management

skills.

Four governing themes are

evident through-out the

program: leadership challenges,

globalization of the

world economy, implications

of information and

communication technology

development and changes

in logistics requirements.

The fi nal integrating strategy

project serves two

purposes: for the candi-

date, the aim is to integrate

all topics covered in

the program by using real

world data on a problem

related to the candidate’s

own company. For the candidate’s

company, the aim

is to have a strategic issue

thoroughly analyzed, with

proposed solutions and

implementation plans. The

last six months of the study

is devoted to this project.

This is a modular program

with eight modules each

one week, spread over 22

months on a regular basis

and supported by a virtual

platform, where assignments

and group discussions

enhance the learning

process. Each module gives

a thorough introduction

to reading material and

motivates students for

their independent studies.

TEKNISK MANAGER

OFFSHORE

Offshore branchen efterlyser uddannet

og kvalificeret arbejdskraft

- se mere om din vej til fremtiden: easv.dk

Erhvervsakademi Sydvest

These assignments, as far

as possible, will be focused

on a problem related to the

candidate’s own fi rm.

Start of the next class:

23/09/2013

For further information

please visit:

www.shippingmba.com

or contact

Irene Rosberg

ir.mbs@cbs.dk

Adgangsbilletten til en

spændende og udfordrende

erhvervskarriere

around the world.

Teknisk Manager Offshore er en

bacheloruddannelse på 2 år med

fokus på ledelsesmæssige opgaver

i forhold til personale, energi, miljø

og sikkerhed.

Specielt til dig, der har en Maskinmesteruddannelse

– tilbyder vi

bachelorgrad som Teknisk Manager

Offshore på bare 4 mdr.

ESBJERG

www.easv.dk


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

46

Fiskeriskolen er center

for uddannelse, primært

af fiskere, men også en

lang række medarbejdere

fra andre kystnære

erhverv deltager på vore

maritime efteruddannelseskurser.

Vi har base i Thyborøn, men

med vores helt nye undervisningsskib

Athene besøger

vi hvert år en lang række

havne overalt i Danmark.

På Athene tilbyder vi sikkerhedskurser,

radiokurser,

duelighedsbevis i sejlads og

øvrige særligt målrettede

kurser efter behov.

I Thyborøn fi ndes hele vores

udbud. Her er endvidere vores

kostafdeling hvor kursister

kan indkvarteres i vores

nyopførte værelsesfl øj.

Erhvervsfiskeruddannelsen

er en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse.

Den varer

Fuldriggeren GEORG

STAGE tilbyder en maritim

grunduddannelse til

skibsassistent. Det er en

godkendt uddannelse,

der tager fem måneder,

og du har mulighed for

at få SU. Du skal have 9.

klasse afgangsbevis og

være mellem 17 ½ og

22 år.

Uddannelsen er første

trin for en videregående

søfartsuddannelse. Efter

kurset kan du videreuddanne

dig til befaren

skibsassistent, skibskok,

skibsmekanikker, sætteskipper,

maskinmester, og

styrmand/skibsfører.

Uddannelsen omfatter

fag som søsikkerhed,

arbejdssikkerhed, brandbekæmpelse,

motorlære,

2 år og er som andre ungdomsuddannelser

bygget op

som en vekseluddannelse

mellem skole og praktikophold.

Som den eneste ungdomsuddannelse

giver vi praktikpladsgaranti

hvis vi først

fi nder den unge egnet til at

gå ind i erhvervet.

På vegne af Danmarks Fiskeriforening

administrerer

vi læreforholdet og indgår

lærekontrakten. Den unge

modtager en garantiløn

under hele uddannelsen.

Derudover optjenes en procentdel

af fangstværdien i

praktikperioderne.

En faglært fi sker besidder en

praktisk viden og en række

certifi kater der gør ham til

en efterspurgt medarbejder

på fartøjerne.

Han er også godt rustet til et

videre uddannelsesforløb.

ellære, håndværksfag som

tegningslæsning og værkstedspraktik,

navigation og

søvejsregler, vagttjeneste,

praktisk sømandsskab og

skibsteknik, første hjælp

og sundhedslære, engelsk

samt Safety Management

System og Tankskibssikkerhed.

Kokkeeleverne har kabystjeneste,

proviantlære,

arbejdssikkerhed mm.

Forskellen på søfartsskolen

ombord i GEORG STAGE

og andre søfartsskoler er,

at uddannelsen foregår

ombord. Det vil sige at du

udover at lære de forskellige

fag og færdigheder

også bruger dem i praksis,

og får kendskab til tilværelsen

i et skib til søs. Du

lærer at sejle skibet og

får som man siger ”dine søben”.

Og du lærer, hvordan

Fiskeriskolen

Vodbinder

På Fiskeriskolen kan du også

blive faglært vodbinder. Det

er en helt ny erhvervsuddannelse

som varer tre år. Det

er en vekseluddannelse hvor

du lærer det praktiske vodbinderarbejde

hos mesteren

og hvor du på skoleopholdene

arbejder med computersimulering,

3D konstruktion,

beregning, sprog, økonomi,

internationale forhold m.v.

du begår dig ombord i et

skib. Sammen med dine

skibskammerater indgår du

i et team, hvor alle har en

vigtig rolle om bord for at

bringe skibet sikkert frem

på havet.

En uddannelse der sigter

mod havet, enten i nærområdet

eller på de store

oceaner, giver dig en verden

af muligheder. Du kan

søge job på danske eller

udenlandske skibe, og en

maritim uddannelse giver

også gode muligheder for

job i rederier, på borerigge

og i en lang række af andre

virksomheder.

Få luft under vingerne på fuldriggeren GEORG STAGE

Fiskeriskolen

Ærøvej 9

7680 Thyboroen

Tlf.: 96 91 92 30

fi skeri@eucnordvest.dk

www.fi skeriskolen.dk

Vil du vide mere -

www.georgstage.dk

Tlf.: 3295-8019


MSK tilbyder dig en

international anerkendt

uddannelse som Professionsbachelor

i Maskinteknisk

Ledelse og Drift

(maskinmester). Ingen

anden dansk uddannelse

kombinerer på tilsvarende

vis teoretisk viden og

praktisk håndelag. Uddannelsen

forbereder de

studerende til erhvervslivets

stigende krav, ikke

mindst på det miljøtekniske

område, og vil dermed

være lige så relevant

fremover, som den har

været igennem de sidste

100 år. Maskinmestrene

er eftertragtede på grund

af deres brede tekniske

uddannelse og evne til

at omsætte teoretisk

viden til praksis og løse

komplekse problemstillinger.

Uddannelsen veksler

mellem fag, der udvikler

de studerendes teknisk

Maskinmesterskolen Skagen skipperskole København

Om Maskinmesterskolen

København

faglige, ledelsesmæssige

og sociale kompetencer.

Skolen er førende indenfor

det el-tekniske område og

kan tilbyde ekspertviden

omfattende de seneste

teknologier indenfor

solceller, vindenergi og

brændselsceller. Ligesom

Københavns Maskinmesterskole

er med helt fremme

når det gælder styring og

regulering samt robotteknologi.

Københavns

Maskinmesterskole er førende

indenfor området og

har uden sammenligning

landets bedste køletekniske

faciliteter, laboratorium

og eksperter.

Maskinmesterskolens beliggenhed

på DTU Campus

er ideel for det faglige

miljø, da vi har en række

af vores samarbejdspartnere

i ”baghaven”. Dette

sikrer en relevant forskningsmæssig

tilknytning

til uddannelsens vigtigste

fagområder. Desuden har

Maskinmesterskolens studerende

også stor glæde

af studiemiljøet omkring

DTU campus.

Maskinmesterskolen

København er Danmarks

ældste maskinmesterskole

og har uddannet maskinmestre

siden 1906. Der er

mere end 500 studerende

og 40 ansatte.

Nye hold starter to gange

om året – i januar og

august. Vi afholder Ӂbent

hus/Erhvervsaften” to

gange årligt, altid den

første torsdag i hhv. marts

og november.

Kontakt studievejleder

Anette Orup for at høre

mere om dine muligheder:

Direkte tlf.:

4525 7622 / 2134 1613

Mail:

mmvejleder@msk.dk

- eller læs mere om

uddannelsen på:

www.msk.dk

Maskinmesterskolen

København

Akademivej 56

Bygning 358

2800 Kgs.Lyngby

Tlf. 4525 7600

mmvejleder@msk.dk

www.msk.dk

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

47


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

48

Marstal Navigationsskole

har 4 hovedaktiviteter

Spil dine kort rigtigt - tag en maritim uddannelse i industrien

Drømmer du om en

karriere med udfordringer

for både hoved og

hænder? Med god løn

og job i Danmark og

resten af verden? Og vil

du have muligheden for

at arbejde med skibe på

land eller til søs, så er

en maritim uddannelse i

industrien noget for dig.

Du kan vælge at uddanne

dig til Skibsmekaniker,

hvor du kan arbejde med

at vedligeholde og reparere

motorer og tekniske

systemer på et skib. Mange

1. Uddannelse af Navigatører

til handelsfl åden.

Marstal Navigationsskole

uddanner kystskippere (6

måneder), Styrmænd (12

måneder), Sætteskippere

(18 måneder) og Skibsførere

(2½ år).

Hvis man har den fornødne

sejltid og andre forudsætninger

(se skolens hjemmeside

www.marnav.dk) kan

man starte på uddannelserne.

Alle uddannelserne

er tilrettelagt, så der ikke

er blindgyder undervejs –

dvs at man for eksempel

kan starte på kystskipperuddannelsen

– fortsætte til

sætteskipperuddannelsen

- og derefter tage skibsføreruddannelsen

uden at der

bliver spildtid.

Uddannelsen til styrmand

er den eneste af uddannelserne

som giver ret til

skibsmekanikere arbejder

til søs, så f.eks. motorerne

kan ordnes med det

samme. Uddannelsen varer

3 år og 3 mdr.

Som Skibstekniker kan du

bygge mindre jernskibe, og

reperere alle typer af skibe.

Du er med i alt fra det

udvendige skrog til dele af

den indvendige indretning.

Uddannelsen varer 4 år.

Hvis du vælger at blive

skibsmontør kan du reparere

og vedligeholde alt fra

fi skekuttere til fragtskibe

SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte).

De andre

uddannelser giver ret til SU

efter gældende regler.

2. HF-søfart.

HF-søfart er en ungdomsuddannelse

som kombinerer

en fuld HF-udannelse med

en grundlæggende søfartsuddannelse.

Søfartsdelen

svarer til en søfartsskoleuddannelse.

Hele uddannelsen varer

tre år hvor uddannelseselementerne

blandes så

man noget af dagen går på

HF-uddannelse og resten af

tiden følger søfartsfag.

Uddannelsen gennemføres i

samarbejde med det lokale

VUC.

3. Efteruddannelse

Marstal Navigationsskoles

kursusafdeling afholder

kurser inden for stort set

alt, som har et maritimt

islæt. Bl. a. kan nævnes

og coasters. Dit hovedområde

er motorerne, men

du har også ansvar for spil,

kraner, pumper m.m. Uddannelsen

varer 4 år.

alle kurser for tankskibe og

farligt gods, simulatorkurser

som f.eks. Bridge Team

Management og ECDIS.

Afdelingen holder kurser

over hele verden alt efter

kundernes ønsker.

4. e-learning

Marstal Navigationsskole

har udviklet en række

kurser som kan afvikles via

Internet eller fra DVD. Disse

kurser er direkte målrettede

mod meget specifi kke

emner og ved nogle af kurserne

er der en afsluttende

eksamen via webcam.

Yderligere laver afdelingen

en del kurser på ”distancelearning”,

hvor instruktøren

står foran et kamera

på skolen og kursisterne

befi nder sig et helt andet

sted i verden – også med

lyd og kamera. Dette virtuelle

klasseværelse vil med

stor sandsynlighed være et

område som vokser.

Marstal Navigationsskole

Ser du en lystbåd eller en

fi skekutter, så er det en

bådebygger der har været

med til at lave den. Hvis du

vælger denne uddannelse

kan du lave bl.a. skroget,

kahytter og cockpit og

arbejder med jern, metal,

glasfi ber og lignende materiale.

Uddannelsen varer

4 år.

Læs mere om dine uddannelsesmuligheder

både til lands og til

vands på

www.industriensuddannelser.dk

Marstal NavigationsskoleNavigatøruddannelser

HF-søfart

Efteruddannelse

E-learning

Ellenet 10

5960 Marstal

Tlf: 62531075

Fax: 62531946

marnav@marnav.dk

www.marnav.dk

Rektor Søren

Vestergaard


MARTEC

Maritim og polyteknisk

uddannelsesinstitution

Vi uddanner maskinmestre

(professionsbachelor) med

specialisering indenfor

henholdsvis søfart, automatisering,

energi og maritime

offshore kompetencer.

Derudover uddanner

vi skibsmaskinister, skibsmekanikere,

skibskokke og

skibsassistenter.

I samarbejde med AAU

tilbydes adgangskursus og

på vegne af UCN udbydes

energiteknologuddannelsen.

Alle uddannelser bibringer

de studerende tekniske

og maritime kompetencer

på højt niveau. Grunduddannelsen

som skibsassistent

begynderom bord på

Først på Nyborg

Søfartsskole!

- Grundkursus for skibsassistenter.

Herefter kan du

mønstre ud i handelsfl åden

som ubefaren skibsassistent.

5 måneders varighed.

Optagelse fra 17½ og

opefter. Optagelse i august

og februar.

Forberedelseskursus for

unge som ikke er gamle nok

til start på grundkurset,

eller unge som har brug for

træning fagligt inden start

på grundkurset. Varighed

fra 1 – 12 mdr. Optagelse

fra 16 år og opefter. Løbende

optag året rundt.

- Erhvervspraktik for unge

der gerne vil snuse til det

maritime erhverv og prøve

Skoleskibet DANMARK, der

hvert år sejler på togt til

spændende destinationer.

Martec driver en stor

offshore kursusafdeling

hvor vi udbyder stort set

alle former for certifi kat

givende kurser til offshore

industrien og det maritime

område, suppleret med et

søfartsskolehverdagen

Maritime arrangementer

for skoler, skibsprojekter

samt andre grupper af unge

- Særligt om Nyborg Søfartsskole:

Modulopdelt undervisning,

koncentration om et fag af

gangen. God kombination

af teori og praksis. Øvelsessejladser

med 3 –mastet

skonnert. Kostskolehverdag

med program hele dagen

igennem, om aftenen samt

hver anden weekend. Hverdagen

er organiseret så det

minder om at være ude og

sejle. Med regler og rutiner

som tager udgangspunkt i

det sikkerhedsmæssige til

søs.

MARTEC

bredt udvalg af energitekniske

kurser.

Job til søs

Nyborg Søfartsskole

Sammen med Frederikshavn

Gymnasium og Skagen

Skipperskole udbydes HF-

Søfartuddannelsen – en

3-årig ungdomsuddannelse,

hvor eleverne bl.a. sejler

på togt med Skoleskibet

DANMARK.

MARTEC -

Maritime and

Polytechnic College

Adresse:

Hånbækvej 54

9900 Frederikshavn

Tlf: 96 20 88 88

Mail:

martec@martec.nu

Web: www.martec.nu

Uddannelser:

Maskinmester, Skibsmaskinist,

Energiteknolog

(UCN), Adgangskursus

(AAU), Befaren og ubefaren

skibsassistent,

HF-Søfart, Skoleskibet

DANMARK

Ring og hør mere på

tlf. 21 42 47 46 eller

besøg vores

hjemmeside på

www.seaman.dk

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

49


DET BLÅ DANMARK UDDANNELSER 2013

50

Svendborg International

Maritime Academy

(SIMAC) er Danmarks

største maritime uddannelsescenter.

På SIMAC kan du uddanne

dig i tre retninger; maskinmester,

skibsoffi cer eller

skibsfører, og vi er derfor

Trækker havet i dig? Vil

du gerne have en uddannelse

til søs, vil du være

den der bestemmer,

så skal du starte på en

spændende maritim uddannelse

på Svendborg

Søfartsskole.

Der er mange veje/muligheder

for at nå målet. Du

kan enten blive kyst- eller

sætteskipper, som giver

mulighed for at sejle som

1. eller 2. styrmand om

bord på mindre handelsskibe,

eller du kan fortsætte

indtil du får en offi cers uddannelse,

hvor du kan blive

fører af de største container-

og tankskibe i verden.

Alle de maritime uddannelser

kan kombineres, så du

selv kan bestemme hvilket

uddannelses niveau, du selv

ønsker at erhverve.

Som skibsassistent står du

for det praktiske arbejde

Velkommen til en verden af muligheder på SIMAC

både maskinmesterskole

og navigationsskole. Alle

uddannelser er professionsbacheloruddannelser.

Maskinmester

Maskinmesteruddannelsen

er den bredeste tekniske

uddannelse i Danmark. Du

får en uddannelse, der både

udfordrer dig praktisk og

teoretisk. På grund af den

brede tekniske viden fi nder

de fl este ansættelse som

mellemledere eller chefer.

Skibsfører

En skibsfører er først og

fremmest chef om bord

på et skib og er den øverst

ansvarlige for navigation,

sejlads og sikkerhed på

havet.

Skibsoffi cer

Skibsofficeren har kompetence

til at arbejde både

om bord, du har både

dæks- og maskintjeneste.

Du skal deltage i brovagt,

rengøring, vedligeholdelse

af skibets maskiner og teknik.

Uddannelsen veksler

mellem skole og praktiktid

til søs. Når du er på skolebænken

får du SU – og i

praktiktiden får du løn som

ubefaren skibsassistent.

Med en eksamen som skibsassistent

kan du videreuddanne

dig til skibsoffi cer.

Du kan også vælge den 3

årige HF-Søfartsuddannelse,

hvor du både får en HF

uddannelse samt 1. modul

af skibsoffi cersuddannelsen.

Uddannelsen foregår i

samarbejde med VUC-Fyn

Svendborg og Svendborg

Søfartsskole. Denne uddannelse

fører frem til en

bachelorgrad.

Livet til søs er spændende.

På havet føler man natur-

på broen og i maskinen

– dvs. at du kan arbejde

både som maskinmester

og skibsfører og får

derfor den bredest mulige

maritime uddannelse med

mange forskellige jobmuligheder.

Alle vores uddannelser

giver adgang til en

bred vifte af både sø- og

landbaserede job i ind- og

udland. Der er stor efterspørgsel

og mangel på

både maskinmestre, skibsofficerer

og skibsførere,

hvilket gør, at der næsten

ingen arbejdsløshed er.

Vi er beliggende i Svendborg

på Sydfyn, hvor der

er mulighed for rigtig

mange forskellige aktiviteter.

Vi afholder desuden

flere arrangementer med

de andre uddannelser i

kræfterne, de kan både

være smukke og skræmmende.

Derfor er den

uddannelse vi tilbyder, også

tilrettelagt så du bliver i

stand til både fagligt og

menneskeligt at klare hverdagen

til søs.

Dansk søfart er blandt

verdens førende, og når du

kommer rundt i verden vil

du opdage, at vi som nation

er højt værdsat på grund af

den kvalitet og præcision,

som altid har været dansk

skibsfarts kendetegn.

Svendborg Søfartsskole

Sæt kursen mod en fremtid til søs.

byen – f.eks. sygeplejerskeuddannelsen,

ligesom

vi har vores egen fredagsbar.

Kontakt vores studievejleder

direkte på tlf.

7221 5533 eller på studievejleder@simac.dk

Læs mere på

www.simac.dk

Graaesvej 27

DK-5700 Svendborg

Tel. +45 7221 5500

www.simac.dk

For at blive optaget på en

maritim uddannelse skal du

bestå en helbredsundersøgelse

samt en syns og høreprøve

for søfarende. Du må

ikke være farveblind.

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6

5700 Svendborg

Tlf. 62 21 04 84

Hjemmeside adr.

www.svesoef.dk

E-mail: info@svesoef.dk


Har DU sat “uddannelseskursen” til din karriere?

Fiskeskipper af 3. grad & Fiskeskipper af 1. grad

Kystskipper & Sætteskipper

Styrmand

Maritimt Forberedelse

Studiestart 2 gange årligt - primo januar og ultimo juli.

MULIGHEDERNES

UDDANNELSE

Maskinmesteruddannelsen er en

polyteknisk professionsbachelor-

uddannelse. Det vil sige at den

breder sig over mange fagområder

lige fra maskin- og elektroteknik

til automation samt ledelse.

Som færdiguddannet maskinmes-

ter vil du skulle arbejde med

teknisk ledelse.

www.aams.dk

Maritime Danmark

56. ÅRGANG · APRIL 2012 NR. 4

Det kører på pumperne i Skagen

Overskud - men pengene bliver på bogen

Karstensens Skibsværft - overblik og udsyn

Nordisk Marin Tænketank

FiskerBladet

Har du viljen – kender vi vejen

Skagen Skipperskole tilbyder maritime uddannelser indenfor såvel fiskeri-

som handelsflåden:

Skagen Skipperskole tilbyder desuden kortere kurser indenfor:

Maritime Radiokurser GMDSS (ROC, LRC, GOC)

§ 16 kurser

ECDIS kurser

SSO/CSO kurser

ARPA kurser

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vi udarbejder gerne særlige kurser i samarbejde med virksomheder.

SKAGEN SKIPPERSKOLE

Kuttervej 13 - 9990 Skagen - Danmark

Tlf. (+45) 98 44 33 44

e-mail: post@skipperskolen.dk - www.skipperskolen.dk

ERHVERVSMAGASINERNE

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

HAVNE

SKIBSFART &

14. ÅRGANG · APRIL 2012 · NR. 3-4

KONFERENCE OM BALLASTVAND

M/S SELANDIA - ET 100-ÅRS MINDE

WÄRTSILÄ HAR KURS MOD FREMTIDEN

MARITIM INDUSTRI:

KONKURRENCEEVNEN SKAL STYRKES

GENNEMBRUD PÅ JÆVNSTRØMSTEKNOLOGI TIL SKIBE

ERHVERVSMAGASINERNE

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK

Maritime Danmark

UDDANNELSER 2012

MARITIME

MAGAZINE

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

DANISH

Carsten Mortensen, chairman of

Danish Shipowner’s Association:

Crisis makes us stronger

- We have all the prerequisites needed compared

to other great shipping nations.

Minister with blue ambitions

Danish Minister for Business and Growth Ole Sohn is ready to

boost the effort to make Danish shipping even more competitive.

Jenny Braat, managing director of Danish Maritime:

Make use of the advantages

Uddannelse 2012 Danish Maritime

Magazine

ERHVERVSMAGASINERNE

Få dit eget abonnement på samtlige magasiner for 350 kr. pr. år i portotilskud. Skriv til

abo@maritimedanmark.dk - Reg 7604 Konto 1582073

Maritime Danmark ApS - Esplanaden 30.4 - 1263 Copenhagen K, Denmark - Tel.: +45 7020 4155 - www.maritimedanmark.dk

1 - 2012

51


Har DU sat “uddannelseskursen” til din karriere?

Fiskeskipper af 3. grad & Fiskeskipper af 1. grad

Kystskipper & Sætteskipper

Styrmand

Maritimt Forberedelse

Studiestart 2 gange årligt - primo januar og ultimo juli.

MULIGHEDERNES

UDDANNELSE

Maskinmesteruddannelsen er en

polyteknisk professionsbachelor-

uddannelse. Det vil sige at den

breder sig over mange fagområder

lige fra maskin- og elektroteknik

til automation samt ledelse.

Som færdiguddannet maskinmes-

ter vil du skulle arbejde med

teknisk ledelse.

www.aams.dk

Maritime Danmark

56. ÅRGANG · APRIL 2012 NR. 4

Det kører på pumperne i Skagen

Overskud - men pengene bliver på bogen

Karstensens Skibsværft - overblik og udsyn

Nordisk Marin Tænketank

FiskerBladet

Har du viljen – kender vi vejen

Skagen Skipperskole tilbyder maritime uddannelser indenfor såvel fiskeri-

som handelsflåden:

Skagen Skipperskole tilbyder desuden kortere kurser indenfor:

Maritime Radiokurser GMDSS (ROC, LRC, GOC)

§ 16 kurser

ECDIS kurser

SSO/CSO kurser

ARPA kurser

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Vi udarbejder gerne særlige kurser i samarbejde med virksomheder.

SKAGEN SKIPPERSKOLE

Kuttervej 13 - 9990 Skagen - Danmark

Tlf. (+45) 98 44 33 44

e-mail: post@skipperskolen.dk - www.skipperskolen.dk

ERHVERVSMAGASINERNE

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN

HAVNE

SKIBSFART &

14. ÅRGANG · APRIL 2012 · NR. 3-4

KONFERENCE OM BALLASTVAND

M/S SELANDIA - ET 100-ÅRS MINDE

WÄRTSILÄ HAR KURS MOD FREMTIDEN

MARITIM INDUSTRI:

KONKURRENCEEVNEN SKAL STYRKES

GENNEMBRUD PÅ JÆVNSTRØMSTEKNOLOGI TIL SKIBE

ERHVERVSMAGASINERNE

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK

Maritime Danmark

UDDANNELSER 2012

MARITIME

MAGAZINE

Se mere på www.fuldskruefrem.dk eller www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

DANISH

Carsten Mortensen, chairman of

Danish Shipowner’s Association:

Crisis makes us stronger

- We have all the prerequisites needed compared

to other great shipping nations.

Minister with blue ambitions

Danish Minister for Business and Growth Ole Sohn is ready to

boost the effort to make Danish shipping even more competitive.

Jenny Braat, managing director of Danish Maritime:

Make use of the advantages

Uddannelse 2012 Danish Maritime

Magazine

ERHVERVSMAGASINERNE

Få dit eget abonnement på samtlige magasiner for 350 kr. pr. år i portotilskud. Skriv til

abo@maritimedanmark.dk - Reg 7604 Konto 1582073

Maritime Danmark ApS - Esplanaden 30.4 - 1263 Copenhagen K, Denmark - Tel.: +45 7020 4155 - www.maritimedanmark.dk

1 - 2012

51

More magazines by this user
Similar magazines