Skolens Præsentationsmateriale - Asclepius.dk

asclepius.dk

Skolens Præsentationsmateriale - Asclepius.dk

Indhold

Medicinsk urteterapi

- en sundhedsuddannelse i urtemedicin 2

Oversigt over uddannelsen 6

Fagopdeling på uddannelsen 7

Oversigt over fagmoduler 8

Fagbeskrivelser 9

Undervisere tilknyttet Skolen 35

Skolen for Medicinsk Urteterapi

(The Danish School of Phytotherapy)

Turesensgade 33,

DK - 1368 København K.

Tlf/Fax: 33 936163

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 1

Udg 3.2


Medicinsk urteterapi

- en sundhedsuddannelse i urtemedicin

Uddannelsens opbygning

Urteterapeutuddannelsen er en sundhedsuddannelse

i medicinsk urteterapi

(fytoterapi) på weekend- og korrespondancebasis.

Uddannelsen består

overordnet af to dele:

Grunduddannelse

Overbygningsuddannelse

Grunduddannelsen er obligatorisk og består

af tre niveauer svarende til en varighed

på tre år. Grunduddannelsens formål

er at kvalificere den studerende i alle

aspekter af urtemedicinen med henblik på

etablering af egen fytoterapeutisk praksis

efter endt uddannelse.

Overbygningen (4. niveau) er et frivilligt

supplement til grunduddannelsen. Den

består af en række seminarer, der tilbydes

de studerende efter behov. Overbygningen

giver den færdiguddannede

fytoterapeut mulighed for at fordybe sig i

specifikke interesseområder indenfor

fytoterapien.

Koncept & fagindhold

Uddannelsens indhold reflekterer tilsvarende

uddannelsesforløb i England, hvor

fytoterapien i dag er en etableret og anerkendt

profession. Syntesen af urtemedicin,

lægevidenskab og praksis, som

er skolens koncept, har således allerede

vundet stor anerkendelse i internationale

sammenhænge.

I overensstemmelse hermed er uddannelsens

fagindhold struktureret i tre hovedfagområder:

Urtemedicinske fag

Sundhedsvidenskabelige fag

Praksisrelaterede fag

De enkelte fag består af et til flere fagmoduler

med tilhørende selvstudium og

opgavesæt. Ét fagmodul svarer til ét

weekendkursus, med undtagelse af undervisningen

i anatomi, fysiologi og

sygdomslære, hvor ét modul svarer til 70

lektioners undervisning. Den studerende

kan vælge at tage dette fagmodul på

weekend eller aftenhold.

Foruden deltagelse i undervisningen tilegner

den studerende sig egne praktiske

erfaringer gennem 100 timers klinisk

praktik, der indgår som en integreret del

af uddannelsesforløbet.

Under sidste del af uddannelsen

udarbejder den studerende et speciale.

Den studerende indstilles ved fuldførelse

af uddannelsen til afsluttende eksamen.

Uddannelsen omfatter i alt 662

undervisningslektioner, plus 100 timers

praktik.

Side 2 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Undervisningen

Undervisningen varetages af fagspecialister

på de enkelte fagområder og

ligger følgeligt på et højt fagligt niveau,

selvom vi også tager hensyn til dem, der

måske ikke har gået i skole for nylig...

Undervisningens form varierer for de enkelte

kursusforløb. Til det teoretiske stof

gør vi brug af den traditionelle undervisningssituation

(fra skolebænken) - dog

opfordres de studerende til at være aktivt

involverede i undervisningen med

spørgsmål og egne bidrag.

Modulerne giver de studerende mulighed

for at møde faglærene og få afklaret eventuelle

spørgsmål vedrørende selvstudier

og opgavesæt. I de fleste kurser indgår

selvstudier og opgavesæt, som evalueres

sammen med faglæreren, således som

en del af kursusforløbet. Kurser, der kræver

diskussion eller praktiske øvelser,

foregår som workshops. Her lægges vægten

på de studerendes aktive deltagelse.

Faglitteratur

Til mange fagmoduler, har Skolen udarbejdet

egne fagspecifikke kompendier.

Disse kompendier er inkluderet i kursusprisen.

Kompendierne og den øvrige anvendte

litteratur findes beskrevet på

litteraturlisterne for de enkelte fagmoduler.

Litteraturlister samt vejledninger til selvstudium

og opgavesæt til de enkelte fag

foreligger senest fire uger før afholdelse

af det pågældende kursusmodul.

Litteraturlisterne er opdelt i litteratur (pensum)

og supplerende læsning. Den supplerende

litteratur er tænkt som en hjælp

til de studerende, som har lyst til at læse

mere indenfor specifikke fagområder. En

del af faglitteraturen kan bestilles gennem

Skolen. Vær opmærksom på, at leveringstiden

kan være på op til 30 dage.

Den øvrige litteratur kan bestilles hos

boghandlere.

Studierejser

Skolen arrangerer studierejser til England,

hvis der blandt de studerende er interesse

herfor. Vi vil besøge vore engelske

kolleger i deres private praksis.

Mange dyrker selv lægeurter og fremstiller

urtepræparater. Der er også mulighed

for at besøge forskellige uddannelsesinstitutioner

bl.a. Middelsex’ Universitet og

Universitetshospital, hvor fytoterapeutstuderende

har deres egen træningsklinik.

Deltagelse i studierejser er ikke

obligatorisk.

Kursusevaluering & eksamen

Nogle kurser bestås ved aktiv deltagelse

i undervisningen. Andre afsluttes med

skriftlige eller mundtlige eksaminer (se de

enkelte fagbeskrivelser). 4. niveau kurserne

(overbygningsuddannelsen) bestås

ved forberedelse samt aktiv deltagelse i

kurset.

I tilfælde, hvor den studerende pga. sygdom

eller lignende ikke kan deltage i enkelte

kursusmoduler, er den studerende

velkommen til at tage modulet næste

gang, det pågældende kursus afholdes.

Dette forhindrer ikke den studerende i at

fortsætte uddannelsen som planlagt, forudsat

at den studerende ved selvstudium

gennemarbejder fagindholdet af det pågældende

modul.

Den afsluttende eksamen

Den studerende indstilles ved fuldførelse

af grunduddannelsen til afsluttende eksamen.

Den består af to dele. En skriftlig

prøve, som dækker alle aspekter af

fytoterapien, samt en klinisk eksamen,

hvor den studerende gennemfører en

konsultation og præsenterer en

behandlingsstrategi, som diskuteres med

og vurderes af en eksamenskomite af interne

og eksterne censorer.

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 3


Kvalifikationer

Skolen for Medicinsk Urteterapi udsteder

efter fuldført uddannelse et Diplom i Medicinsk

Urteterapi (fytoterapi), der dokumenterer,

at den studerende har gennemgået

en treårig uddannelse i medicinsk

urteterapi og bestået uddannelsens

deleksamener så vel som den afsluttende

eksamen med et tilfredsstillende resultat.

Diplomet er et bevis på Skolens anerkendelse

af, at den studerende nu er kompetent

til at praktisere som professionel

medicinsk urteterapeut (fytoterapeut).

Ansøgning

Udfyld vedlagte ansøgningsskema, som

skal være Skolen i hænde senest 4 uger

før uddannelsens start (5 uger, hvis der

søges om dispensation for enkelte fag).

Se kursuskalenderen for den helt nøjagtige

dato for kursusstart og årets program.

Optagelseskrav

Kendskab til engelsk er en fordel, eftersom

megen faglitteratur på det urtemedicinske

område foreligger på engelsk.

Det skal dog understreges, at al obligatorisk

undervisning foregår på dansk.

Dispensationer

Har den studerende allerede kvalifikationer

indenfor bestemte fagområder, der

indgår i uddannelsen, kan der søges om

dispensation for deltagelse i tilsvarende

fagmoduler, forudsat at kvalifikationerne

svarer til eller overstiger de kvalifikationer,

der erhverves i det pågældende fag.

Dispensationsansøgninger behandles af

uddannelsens koordinatorer.

I anatomi, fysiologi og sygdomslære kan

der søges dispensation, men ligger den

studerendes eksamen i disse fag mere

end fem år tilbage i tiden, kan Skolen tilråde,

at den studerende fornyr sin eksamen.

Det er muligt at følge undervisning i ana-

tomi, fysiologi og sygdomslære på andre

skoler, hvis man bor langt fra København.

I så fald skal den afsluttende eksamen i

dette fag tages på Skolen for Medicinsk

Urteterapi.

Godkendes den studerendes dispensationsansøgning,

vil den studerende modtage

et nedslag i den samlede kursuspris.

For anatomi, fysiologi og sygdomslære

er beløbet kr. 4.000,00 på niveau 1

og kr. 2.000,00 på niveau 2. For de øvrige

fag er beløbet kr. 750,00 pr. modul,

som fratrækkes den samlede kursuspris

for det pågældende niveau.

Priser & betalingsmetoder

(Kursusprisen er kr. 14.250,00 pr. niveau)

Betalingsmetode 1

Tre betalinger af kr. 14.250,00 (svarende

til en samlet pris på kr. 42.750,00 for hele

uddannelsen). Indbetalingen forfalder 3

uger før begyndelsen af hvert niveau.

Betalingsmetode 2

Seks betalinger af kr. 7.659,50 (svarende

til en samlet pris på kr. 45.957,00 for hele

uddannelsen). Indbetalingerne forfalder

3 uger før begyndelsen af hvert niveau

og d. 1. juni hvert år.

Side 4 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Betalingsmetode 3

Tolv betalinger af kr. 4.097,00 (svarende

til en samlet pris på kr. 49.164,00 for hele

uddannelsen). Indbetalingerne forfalder

3 uger før begyndelsen af hvert niveau,

d. 1. april, d. 1. juni og d. 1. august hvert

år.

Betalingsmetode 4

Månedsvise afdrag på kr. 1.454,50 i 36

måneder (svarende til en samlet pris på

kr. 52.362,00 for hele uddannelsen). Den

første indbetaling forfalder 3 uger før begyndelsen

af hvert niveau, herefter den

første i måneden.

Indbetalte beløb kan ikke tilbagebetales.

Du får:

Al undervisning af kompetente

undervisere på højt fagligt niveau.

100 lektioners klinisk praktik på 2.

og 3. niveau.

Vejledninger til selvstudium og

opgavesæt.

Opdaterede pensum- og litteratur

lister.

Undervisningsmateriale og fagspecifikke

kompendier udarbejdet af

Skolen.

Råmateriale på kurset i farmaci.

Overnatning, ophold og forplejning

under den årlige internat workshop

på Orø (Orø Urtehave).

Skolens Nyhedsblad, som udkommer

to gange årligt. Nyhedsbladet informerer

om studiet og andre arrangementer

af interesse for fytoterapeuter.

Skriftlige og mundtlige eksaminer i

relevante fag.

Afsluttende eksamen.

Diplom i Medicinsk Urteterapi.

Studerende, som får dispensation for anatomi, fysiologi

og sygdomslære, men som skal op til eksamen,

eller studerende, som vælger at følge undervisningen

i disse fag på andre skoler, skal påregne

et eksamensgebyr på kr. 500,00.

Enkeltfagskurser

Det er muligt at følge enkelte fagmoduler

efter interesse. Vær opmærksom på, at

der kræves bestemte forudsætninger for

deltagelse på nogle kurser. Fuldførelse

af enkelte fagmoduler kvalificerer ikke til

Diplom i Medicinsk Urteterapi.

Tilmelding til enkeltfagskurser

Tilmelding til enkelte fagmoduler skal ske

mindst 4 uger før kursusmodulets afholdelse.

Pris / betaling for enkeltfagskurser

Kr. 1.250,00 pr. modul/weekend. Indbetales

senest 3 uger før kursusmodulets

afholdelse. Kompendier til enkelte fagmoduler

(se litteraturlisterne), samt overnatning,

ophold og forplejning på den årlige

weekendworkshop i materia medica

på Orø, er ikke inkluderet i prisen.

Tid og sted

Undervisningen foregår som weekendkurser.

Undtaget er dog undervisningen i

anatomi, fysiologi og sygdomslære, hvor

kursisten frit kan vælge mellem aften- og

weekendundervisning. Weekendkurserne

finder sted i Skolens lokaler i

København og er derfor let tilgængelige

med offentlige transportmidler. Der er

parkeringsmuligheder i nabolaget.

Den årlige internat weekendworkshop i

materia medica afholdes på Orø (Orø

Urtehave)

Se vedlagte kursuskalender for de helt

nøjagtige datoer for årets program.

Skolens faciliteter

På Skolen er der mulighed for at lave kaffe

og te. Vi har et lille køkken med kopper,

glas, tallerkener og bestik. Der er dog ikke

faciliteter til avanceret madlavning, ej

heller til overnatning eller anden forplejning.

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 5


Faglig organisering

Råd af Studerende Fytoterapeuter

Skolen opfordrer de studerende på urteterapeutuddannelsen

til at danne et Råd

af Studerende Fytoterapeuter, som Skolen

kan rådføre sig med i anliggender, der

angår alle studerende på Skolen. Herigennem

vil de studerende endvidere have

mulighed for at øve indflydelse på uddannelsen.

Dansk Forening af Fytoterapeuter

Som studerende kan man søge om medlemskab

af Dansk Forening af Fytoterapeuter.

Denne forening af praktiserende

fytoterapeuter er uafhængig af Skolen.

Skolen anbefaler medlemskab af denne

Kursusplan

1. niveau 2. niveau 3. niveau

Introduktion til fytoterapi (G1.1)

Fytokemi / fytofarmakologi (G1.2)

Materia medica (G1.3)

Anatomi, fysiologi & sygdomslære (G1.4)

Botanik (G1.5)

Farmakognosi (G1.6)

Farmaci (G1.7)

= Kursusmodul / weekendkursus

(nb. i anatomi, fysiologi & sygdomslære

svarer til ét semester a 70 lektioner)

forening efter endt uddannelse, fordi den

stiller de største faglige og uddannelsesmæssige

krav til sine aktive praktiserende

medlemmer.

European Herbal Practitioners Allience

Skolen for Medicinsk Urteterapi repræsenteres

af Skolens daglige leder ved

møder i ovenstående europæiske sammenslutning

af fytoterapeuter (foreninger

og skoler).

Organisationens formål er at sikre fagets

fremtid, ved at arbejde hen imod en anerkendelse

af både uddannelsesinstitutioner

og kvalificerede fytoterapeuter,

samt ved fastlæggelse af fælles krav og

retningslinier for uddannelse af fytoterapeuter.

Klinisk undersøgelsesmetodik (G1.8)

Klinisk fytoterapi (G1.9)

Klinisk praktik (G1.10) 50 timer 50 timer

Biokemi (G1.11)

Sundhedspsykologi (G1.12)

Klientpsykologi (G1.13)

Farmakologi (G1.14)

Differentialdiagnose & sikker praksis (G1.15)

Dosologi / toksikologi (G1.16)

Klinikdrift, lovgivning & etik (G1.17)

Speciale (G1.18)

Side 6 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Fagopdeling på grunduddannelsen

Urtemedicinske fag

G 1.1 Introduktion til fytoterapi

G 1.2 Fytokemi & fytofarmakologi I-II

G 1.3 Materia medica: undervisningsmodul I-III, workshop I-III

G 1.5 Botanik modul I-II

G 1.6 Farmakognosi

G 1.7 Farmaci

G 1.9 Klinisk fytoterapi I-III

G 1.16 Dosologi & toksikologi

Sundhedsvidenskabelige fag

G 1.4 Anatomi, fysiologi & sygdomslære I-III (tre semestre)

G 1.8 Klinisk undersøgelsesmetodik: undervisningsmodul I-III, workshop

I-III

G 1.11 Biokemi I-IV

G 1.14 Farmakologi I-II

G 1.15 Differentialdiagnose & sikker praksis I-II

Praksisrelaterede fag

G 1.10 Klinisk praktik (2×50 timer)

G 1.12 Sundhedspsykologi

G 1.13 Klientpsykologi

G 1.17 Klinikdrift, lovgivning & etik

G 1.18 Speciale

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 7


Oversigt over fagmoduler

1. niveau

G 1.1 Introduktion til fytoterapi (14 lektioner)

G 1.2 Fytokemi & fytofarmakologi I (14 lektioner)

G 1.3 Materia medica: undervisningsmodul I, workshop I (28 lektioner)

G 1.4 Anatomi, fysiologi & sygdomslære I & II (to semestre) (140 lektioner)

G 1.5 Botanik modul I & II (28 lektioner)

G 1.6 Farmakognosi (14 lektioner)

G 1.7 Farmaci (14 lektioner)

2. niveau

G 1.2 Fytokemi & fytofarmakologi II (14 lektioner)

G 1.3 Materia medica: undervisningsmodul II, workshop II (28 lektioner)

G 1.4 Anatomi, fysiologi & sygdomslære III (et semester) (70 lektioner)

G 1.8 Klinisk undersøgelsesmetodik: undervisningsmodul I, workshop

I (14 lektioner)

G 1.9 Klinisk fytoterapi I (14 lektioner)

G 1.10 Klinisk praktik (50 timer inklusive supervisionssamtaler (20))

G 1.11 Biokemi I-II (20 lektioner)

G 1.12 Sundhedspsykologi (14 lektioner)

G 1.13 Klientpsykologi (14 lektioner)

3. niveau

G 1.3 Materia medica: undervisningsmodul III, workshop III (28 lektioner)

G 1.8 Klinisk undersøgelsesmetodik: undervisningsmodul II-III, workshop

II, III (28 lektioner)

G 1.9 Klinisk fytoterapi II-III (28 lektioner)

G 1.10 Klinisk praktik (50 timer inklusive supervisionssamtaler (20))

G 1.11 Biokemi III-IV (20 lektioner)

G 1.14 Farmakologi I-II (20 lektioner)

G 1.15 Differentialdiagnose & sikker praksis I-II (28 lektioner)

G 1.16 Dosologi & toksikologi (14 lektioner)

G 1.17 Klinikdrift, lovgivning & etik (14 lektioner)

G 1.18 Speciale (10 timers supervsion)

4. niveau (overbygningsuddannelsen)

O 2.1 Førstehjælp

O 2.2 Avanceret farmakognosi

O 2.3 Ernæring I-III

Flere kurser under planlægning

Sundhedsvidenskab (anatomi/fysiologi/sygdomslære) 340t

Primær behandlingsfag 248t

Psykologi/supervision 68t

Klinik drift 14t

Praktik 60t

Side 8 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Fagbeskrivelse G 1.1 Introduktion til fytoterapi

Fagbeskrivelse

På dette kursusmodul introduceres den grundlæggende filosofi og det holistiske

behandlingsprincip bag fytoterapien. Desuden introduceres uddannelsens øvrige fagmoduler,

således at den studerende kan danne sig et overblik over fytoterapien som

fagområde og uddannelsen i sin helhed.

Indhold

Medicinsk urteterapi - historisk baggrund og filosofi

Urtemedicinske fag og materia medica

Monografiens opbygning og anvendelsesmuligheder

Lægevidenskabelige fag og deres betydning for fytoterapien

Praksisrelaterede fag; broen mellem teori og praksis

Undervisningsform & kursets varighed

Et undervisningsmodul på i alt 14 lektioner

Vejledning til selvstudium

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse på kurset

Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Litteratur

British Herbal Pharmacopoeia 1983 Vejl. pris kr. 460,00

Forlag: British Herbal Medicine Association

ISBN 0-903032-07-4

(Bestilles gennem Skolen)

British Herbal Compendium, Vol I Vejl. pris kr. 660,00

Red. Peter R. Bradley

Forlag: British Herbal Medicine Association

ISBN 0-903032-09-0

(Bestilles gennem Skolen)

Undervisningsmateriale

Supplerende læsning

Green Pharmacy: A History of Herbal Medicine

Barbara Griggs

Forlag: Robert Hale Ltd.

ISBN 0-7090-3053-3

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 9


Fagbeskrivelse G 1.2 Fytokemi & fytofarmakologi I & II

Fagbeskrivelse

Disse kursusmoduler giver en indføring i planters sekundære metabolske produkter og

deres betydning for fytoterapien. Vi gennemgår de terapeutiske anvendelsesmuligheder

for forskellige kategorier af virksomme indholdsstoffer, bl.a. æteriske olier, garvestoffer,

saponiner, glykosider m.m. De forskellige kategorier af indholdsstoffer sættes endvidere

i relation til de botaniske plantefamilier, hvor de er hyppigst forekommende. Lægeurter

af samme botaniske familie har en række fælles terapeutiske egenskaber. Du lærer at

differentiere de finere terapeutiske forskelle mellem de enkelte lægeurter, hvis unikke

terapeutiske karakter giver dem hver deres særlige anvendelsesmuligheder.

Modul I:

Lægeurternes sekundære metaboliske produkter

Fytokemisk klassificering og farmakologi af virksomme indholdsstoffer, herunder;

Æteriske olier, fede olier, garvestoffer, flavonoider, antrakinoner, alkaloider,

saponiner, glykosider, salicylater, glukosinolater, slimstoffer, fytosteroider mm.

Modul II:

Kategorisering af lægeplanter efter egenskaber & terapeutisk anvendelse

Astringerende urter

Emmolierende urter

Desinficerende (antiseptiske) urter

Stimulerende urter

Beroligende og afslappende urter

Styrkende urter

Undervisningsform & kursets varighed

To undervisningsmoduler a 14 lektioners varighed (modul I & II) i alt 28 lektioner

Vejledning til selvstudium

To stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Dette kursus bestås ved deltagelse i begge moduler samt ved godkendelse af opgavesæt.

Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Side 10 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Litteratur

Trease & Evans’ Pharmacognosy, - 14th ed. Vejl. pris kr. 885,00

W. C. Evans

Forlag: Bailliére Tindall

ISBN 0-7020-1357-9

(Bestilles gennem Skolen)

British Herbal Compendium, Vol I Vejl. pris kr. 660,00

Red. Peter R. Bradley

Forlag: British Herbal Medicine Association

ISBN 0-903032-09-0

(Bestilles gennem Skolen)

Kompendium v/Ken Lunn & Hans Wohlmuth

Supplerende læsning

Out of the Earth: The Essential Book of Herbal Medicine

Simon Y. Mills

Forlag: Viking

ISBN 0-670-83565X

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 11


Fagbeskrivelse G 1.3 Materia medica I-VI

Fagbeskrivelse

Materia medica er fytoterapiens kerne. I dette fag får du et dybtgående kendskab til de

enkelte lægeurter; nomenklatur, botanisk beskrivelse, virksomme indholdsstoffer og farmakologi,

terapeutiske egenskaber samt anvendelse, dosering og folklore. Med denne

viden danner den studerende sig et helhedsindtryk af lægeurternes helbredende potentiale.

Kroppens fysiologiske hovedsystemer danner rammen om undervisningen, der er opdelt

i tre teorimoduler, og tre workshops. I undervisningen lægges vægten på de lægeurter,

der er mest populære i moderne fytoterapeutisk praksis. Den studerende skal, i

løbet af uddannelsen, udarbejde sin egen materia medica.

De teoretiske undervisningsmoduler foregår på Skolen, mens de tre weekend workshops

afholdes i samarbejde med Orø Urtehave, hvor levende eksemplarer af urterne kan

opleves i naturskønne omgivelser. Denne undervisning er oplevelsesorienteret og tilrettelægges

ud fra den inspiration, vi henter fra praktiske øvelser med havens urter. Dette

giver mulighed for at lære planterne at kende på en anden måde.

Modul I:

Introduktion til materia medica

Fordøjelsessystemets materia medica I

Urinvejenes materia medica I

Respirationssystemets materia medica I

Modul II:

Det kardiovaskulære systems materia medica

Immunsystemets materia medica

Fordøjelsessystemets materia medica II

Respirationssystemets materia medica II

Modul III:

Bevægelsesapparatets materia medica

Hudens materia medica

Nervesystemets materia medica

Forplantningsorganernes materia medica (mænd og kvinder)

Workshop I-III:

Materia medica med levende planter

Integration af botanik og materia medica

Praktiske øvelser og diskussion

Side 12 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Undervisningsform & kursets varighed

Tre undervisningsmoduler a 14 lektioner (modul I, II & III) i alt 42 lektioner

Tre internat weekendworkshops a 14 lektioners varighed (workshop I, II & III) i alt 42

lektioner

Udarbejdelse af egen materia medica

Vejledning til selvstudium

Tre stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Deltagelse i alle kursusmoduler

Godkendelse af opgavesæt

Godkendelse af egen materia medica

Afsluttes med skriftlig eksamen efter kursusmodul III

Forudsætninger for deltagelse

G 1.1 Introduktion til fytoterapi

G 1.2 Fytokemi/fytofarmakologi modul I

Litteratur

British Herbal Compendium, Vol I Vejl. pris kr. 660,00

Red. Peter R. Bradley

Forlag: British Herbal Medicine Association

ISBN 0-903032-09-0

(Bestilles gennem Skolen)

British Herbal Pharmacopoeia 1983 Vejl. pris kr. 460,00

Forlag: British Herbal Medicine Association

ISBN 0-903032-07-4

(Bestilles gennem Skolen)

Undervisningsmateriale

Supplerende læsning

Out of the Earth: The Essential Book of Herbal Medicine

Simon Y. Mills

Forlag: Viking

ISBN 0-670-83565X

A Modern Herbal: by Mrs Grieve

Red. Mrs C. F. Leyel

Forlag: Tiger

ISBN 1-85501-249-9

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 13


Fagbeskrivelse G 1.4 Anatomi, fysiologi & sygdomslære I-III

Fagbeskrivelse

Skolens kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære er integreret med de tre fag gennemgået

sideløbende, så man lærer faget i naturlige sammenhænge. Der lægges vægt på afvekslende

undervisning med lærergennemgang, gruppearbejde, elevfremlægninger, film m.v. Denne

undervisningsform giver den bedste indlæring og ikke mindst et værdifuldt overblik over dette

fagområde. Efter en indføring i de elementære dele af anatomien, fysiologien og sygdomslæren,

gennemgås kroppens systemer på skift.

1. semester:

Introduktion til anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Cellelære (cytologi), kønscelle- og celledeling, vævslære (histologi) og arvelighedslære

(genetik).

Skelet og bevægelsesapparat; knogler, muskler og led samt tilhørende sygdomslære.

2. semester:

Blodet (hæmatologi).

Karsystemet; hjerte, arterier, vener, kapillærer og lymfesystemet, samt tilhørende

sygdomslære.

Immunsystemet (immunologi).

Nervesystemets opbygning og funktion samt tilhørende sygdomslære.

Hormonsystemet samt tilhørende sygdomslære.

3. semester:

Respirationssystemets opbygning og funktion samt tilhørende sygdomslære.

Fordøjelsessystemet, leveren og ernæring samt tilhørende sygdomslære.

Urinvejene, væskebalancen samt tilhørende sygdomslære.

Kønsorganer, forplantning, foetus udvikling og fødsel samt tilhørende sygdomslære.

Hudens opbygning, funktion og sygdomslære.

Kroppens sanser.

Undervisningsform & kursets varighed

Tre semestre a 70 lektioner i alt 210 lektioner

Den studerende kan vælge at tage kurset på aften- eller weekendhold.

Eksamenskrav

Deltagelse i undervisningen.

Afsluttes med skriftlig eksamen efter 3. semester.

Side 14 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Litteratur

Anatomi og fysiologi, Lærebog for sygeplejestuderende, Bind I + II Vejl. pris kr. 488,00 pr. bind

Lars Voldum og Peter Skanning

Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

ISBN 87-17-05999-2 og 87-17-06000-1

(Skal være anskaffet før første undervisningsgang.)

Medicinske sygdomme, Lærebog for sygeplejestuderende Vejl. pris kr. 244,00

O. Andrée Larsen og Vibeke Andrée Larsen

Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

ISBN 87-17-06384-1

Anatomisk Billedatlas: Atlas of the Sceletal Muscles Vejl. pris kr. 180,00

Stone og Stone

Hippocrates’ Appendix - Spørgsmål i Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære Vejl. pris kr. 320,00

Ole Jakob Victor & Alan Victor

(Kan købes på Skolen)

Supplerende læsning

Anatomi og fysiologi - på en anden måde (Bind I + II)

Kjeld Bruun-Jensen

(Kan bestilles fra forlaget Pons: Tlf 64-762666)

Sygdomslære - på en anden måde

Kjeld Bruun-Jensen

(Kan bestilles fra forlaget Pons: Tlf 64-762666)

Anatomisk fremmedordbog

(Findes i forskellige varianter.)

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 15


Fagbeskrivelse G 1.5 Botanik I & II

Fagbeskrivelse

En introduktion til botanik. Kendskab til lægeurternes botaniske aspekter er et vigtigt

element i fytoterapeutens samlede viden om lægeurternes egenskaber og karakter. Vi

gennemgår, hvordan en plante er opbygget, hvordan planterne bestemmes, og lidt om

hvor de vokser. Desuden bliver du gennem din botaniske viden i stand til at identificere

lægeurterne, både som levende planter og som tørrede droger.

Modul I:

Introduktion til botanikken

Kort om plantens biologi herunder vækst og formering

Plantens indre og ydre opbygning

Plantesystematik og taxonomi

Øvelse i plantebestemmelse

Modul II:

Planterne og deres voksesteder

Mere øvelse i plantebestemmelse

Undervisningsform & kursets varighed

To moduler a 14 lektioner (modul I & II) i alt 28 lektioner

Vejledning til selvstudium

To stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse på begge moduler samt godkendelse af opgavebesvarelser.

Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Litteratur

Dansk feltflora Vejl. pris kr. 290,00

Kjeld Hansen

Forlag: Gyldendal

ISBN 87-01-91591-6

Morfologisk Botanik Vejl. pris kr. 169,00

Valdemar E. Mikkelsen

1981, 4. udgave

DSR Forlag, København

ISBN: 87-7432-183-8

Side 16 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Over 1200 Planteanatomiske ord Vejl. pris kr. 70,00

S. Allerup & M. Wellendorf

DSR Forlag København

ISBN: 87-7432-193-5

Supplerende læsning

En god farveflora, f.eks:

Urter i farver

Lesley Bremnes, dansk konsulent S.E. Sandermann Olsen

1995, 1. udg., 1. opl.

Politikens forlag, Udgivet i samarb. m. Danmarks Naturfredningsforening

ISBN: 87-567-5484-1

Systematisk botanik

Niels Jacobsen og Jørgen Jensen

1997, 3. udg.

DSR forlag

ISBN: 87-7432-479-9

Invitation to Biology

Helena Curtis and N. Sue Barnes

1994, 5. udg.

Worth Publishers, Inc., New York

ISBN: 0-87901-679-5

Publikationen findes også i to bind,

hvoraf 2. del indeholder den botaniske del.

ISBN: 0-87901-735-X

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 17


Fagbeskrivelse G 1.6 Farmakognosi

Fagbeskrivelse

Farmakognosi er læren om urtedrogens kvalitet og fysiske egenskaber (udseende, lugt,

smag). Kurset giver et indblik i den praktiske betydning af at kunne genkende en urtedroge

og bedømme dennes kvalitet i dagligdagen som fytoterapeut. Vi undersøger tørrede

plantedele, lærer at genkende disse ved brug af tekniske beskrivelser og mikroskopi.

Vi lærer endvidere at vurdere urtedrogens kvalitet og diskuterer principper for

indsamling, evt. tørring og opbevaring af lægeurter.

Indhold

Drogekvalitet, forfalskning og befængthed

Anvendelse af monografier ved undersøgelse og identifikation af urtedroger

Indsamling, tørring og opbevaring af lægeurter

Undervisningsform & kursets varighed

Et modul med praktiske øvelser (workshop) i alt 14 lektioner

Vejledning til selvstudium

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse

Forudsætninger for deltagelse

G 1.5 Botanik modul I & II

Litteratur

British Herbal Pharmacopoeia 1996 Vol I Vejl. pris kr. 601,00

Forlag: British Herbal Medicine Association

ISBN 0-903032-08-2

(Bestilles gennem Skolen)

Trease & Evans’ Pharmacognosy, - 14th ed. Vejl. pris kr. 885,00

William Charles Evans

Forlag: Bailliére Tindall

ISBN 0-7020-1357-9V

British Herbal Pharmacopoeia 1983 Vejl. pris kr. 460,00

Forlag: British Herbal Medicine Association

ISBN 0-903032-07-4

(Bestilles gennem Skolen)

Kompendium v/Ken Lunn

Side 18 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Fagbeskrivelse G 1.7 Farmaci

Fagbeskrivelse

Farmaci er for mange fytoterapeuter et underholdende indslag i dagligdagen.

Fytoterapeuten har således mulighed for at give den samme urtemedicin i mange forskellige

former afhængigt af den specifikke behandlingssituation, og er desuden i stand

til at fremstille sin egen urtemedicin. Kurset er overvejende praktisk orienteret. Vi producerer

ekstrakter, tinkturer, cremer, salver m.v. og får et indblik i fytoterapeutens muligheder

med hensyn til valg af urtepræparater.

Indhold

Flydende præparater og urteudtræk

Halvfaste præparater; cremer og salver

Urteapoteket og apotekerudstyr

Urtereceptskrivning

Praktiske øvelser i fremstilling af urtepræparater

Undervisningsform & kursets varighed

Workshop i alt 14 lektioner

Vejledning til selvstudium

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse på kurset

Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Obligatoriske litteratur

Kompendium v/Ken Lunn

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 19


Fagbeskrivelse G 1.8 Klinisk undersøgelsesmetodik I-VI

Fagbeskrivelse

Klinisk undersøgelsesmetodik er et værdifuldt redskab for den praktiserende fytoterapeut.

Gennem praktisk orienteret undervisning lærer du at undersøge hvert af kroppens systemer

systematisk med dine egne sanser samt simple redskaber som hjælpemidler. Vi

gennemgår den kliniske undersøgelse af bl.a. mavetarmsystemet, hjertekredsløbssystemet,

luftvejssystemet, nervesystemet og bevægelsesapparatet, og du lærer at anvende

stetoskop, blodtryksapparat m.v.

Faget er opdelt i tre teori undervisningsmoduler og tre workshops.

Modul I-III:

Teoretisk undervisning i klinisk undersøgelse af:

Det kardiovaskulære system

Bevægelsesapparatet

Nervesystemet

Adomen/gastrointestinalkanalen

Huden

Respirationssystemet

Workshop I-III:

Praktisk undervisning i klinisk undersøgelse af:

Det kardiovaskulære system

Bevægelsesapparatet

Nervesystemet

Adomen/gastrointestinalkanalen

Huden

Respirationssystemet

Undervisningsform & kursets varighed

Tre undervisningsmoduler a 14 lektioner (modul I-III) i alt 42 lektioner

Tre workshops a 14 lektioner (workshops I-III) i alt 42 lektioner

Vejledning til selvstudium (der skal påregnes en del hjemmearbejde i dette fag)

Eksamenskrav

Kurset afsluttes med praksisorienteret/mundtlig lægeeksamineret prøve efter modul VI

Forudsætninger for deltagelse

G 1.4 Anatomi, fysiologi og sygdomslære semester I & II

Side 20 Skolen for Medicinsk Urteterapi

Fortsættes


Litteratur

A guide to Physical Examination & History Taking Vejl. pris kr. 265,00

B. Bates

Forlag: Lippincott

ISBN 0-397-54623-8

Kompendium v/Ken Lunn

Supplerende litteratur

Memo Medica

Allan Engquist, Hans Ibsen, Henrik Kehlet & Peter Skinhøj

Forlag: Munksgaard

ISBN 87-16-09956-7

Hands On: A Manual of Clinical Skills for Students of Complimentary Medicine

Nic Rowley

Forlag: Hodder & Stoughton

ISBN 0-340-55798-2

Introduction to Clinical Examination

J. F. Munro & Michael J. Ford

Forlag: Churchill Livingstone

ISBN 0-443-04787-1

Clinical Dermatology

J. A. A. Hunter, J. A. Savin & M. V. Dahl

Forlag: Blackwell

ISBN 0-632-01955-7

MERCK Manual

Forlag: MSDRL

ISBN 0911910-06-9

Obs!

Kursisten må påregne udgifter til diagnostiske redskaber

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 21


Fagbeskrivelse G 1.9 Klinisk fytoterapi I, II & III

Fagbeskrivelse

I klinisk fytoterapi lærer du at anvende lægeurterne i praksis. Udvælgelsen af urter til

behandling af sygdomstilstande er en kunst, hvor lægeurternes helbredende virkning

relateres til det enkelte menneske. Tilgangen er holistisk - omfatter hele mennesket,

ikke symptomerne eller sygdomsdiagnosen alene. Fytoterapeuten søger således at klargøre

mulige årsager til sygdomstilstanden, tilgrundliggende ubalancer identificeres, ligesom

klientens øvrige kropsfunktioner og personlighed tages i betragtning. På baggrund

af dette helhedsindtryk af den enkelte klient lærer du at sammensætte netop de

urter, som udviser den kombination af egenskaber, der er behov for i hvert enkelt tilfælde.

Du lærer at udarbejde en urterecept på en urteblanding.

Modul I:

Fordøjelsessystemet, respirationssystemet og urinvejene.

Modul II:

Det kardiovaskulære system, respirationssystemet og immunsystemet.

Modul III:

Bevægelsesapparatet, huden og forplantningssystemet (mænd og kvinder).

Undervisningsform & kursets varighed

Tre moduler a 14 lektioners varighed (modul I, II & III) i alt 42 lektioner

Vejledning til selvstudium

Tre stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Deltagelse i alle tre kursusmoduler

Godkendelse af opgavesæt

Kurset afsluttes med skriftlig eksamen efter kursusmodul III

Forudsætninger for deltagelse

G 1.3 Materia medica modul I & II

Litteratur

Herbal Medicine Vejl. pris kr. 660,50

R. F. Weiss MD

Forlag: Beaconsfield Arcanum

ISBN 0-906584-19-1

Kompendium v/ Ken Lunn

Side 22 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Supplerende læsning

Out of the Earth: The Essential Book of Herbal Medicine

Simon Y. Mills

Forlag: Viking

ISBN 0-670-83565X

Fortsættes

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 23


Fagbeskrivelse G 1.10 Klinisk praktik

Fagbeskrivelse

I klinisk praktik får du mulighed for at gennemføre klientkonsultationer under supervision,

og du tilegner dig praktiske erfaringer med anvendelsen af lægeurter i behandlingen.

Undervisningsform & kursets varighed

Klinisk praktik hos en af Skolen godkendt medicinsk urteterapeut (fytoterapeut) ialt 100

lektioner. Den studerende er velkommen til at supplere timeantallet, men dette indgår

ikke i kursusprisen.

Eksamenskrav

Eleverne skal have samlet 100 timers klinisk praktik hos en kvalificeret og af Skolen

godkendt medicinsk urteterapeut (fytoterapeut) før den afsluttende eksamen.

Forudsætninger for deltagelse

Klinisk praktik på 2. niveau (max. 50 timer): Den studerende skal have deltaget i alle

kurser på niveau 1.

Klinisk praktik på 3. niveau (mindst 50 timer): Den studerende skal have deltaget i alle

kurser på niveau 2.

Litteratur

Vejledning til klinisk praktik

Side 24 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Fagbeskrivelse G 1.11 Biokemi I-IV

Fagbeskrivelse

Biokemi omhandler menneskets kemi. Kendskab til organismens biokemiske processer

giver en dybere forståelse af fysiologi og sygdomsudvikling. Vi beskæftiger os med stofskiftet

og fordøjelsen, såvel som omdannelsen af stoffer i cellerne.

Modul I:

Grundlæggende biokemi samt cellens almindelige biokemi.

Modul II:

Lipider, kulhydrater og proteiners stofskifte.

Modul III:

Intermediære stofsskifte.

Modul IV:

Special biokemi (herunder; nyrenes biokemi, leverens biokemi og saltbalancen)

Undervisningsform & kursets varighed

Fire moduler a 10 lektioners varighed (modul I, II, III & IV) i alt 40 lektioner

Vejledning til selvstudium

Fire stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Dette kursus bestås ved deltagelse i alle moduler samt godkendelse af opgavesæt.

Forudsætninger for deltagelse

G 1.4 Anatomi, fysiologi og sygdomslære semester I, II & III

Litteratur

Biokemi for sygeplejeelever Vejl. pris kr. 398,00

Springborg & Nielsen

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

ISBN: 87-17-06231-4

Supplerende læsning

The Essence of Organic Chemistry

Cram & Cram

Forlag: Addison-Wesley Publishing company

ISBN: 0-201-01030-5

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 25


Fagbeskrivelse G 1.12 Sundhedspsykologi

Fagbeskrivelse

I sundhedspsykologi undersøger vi forholdet mellem krop og psyke. Vi bliver opmærksomme

på en række psykologiske faktorers betydning for sygdommes opståen, forløb

og prognose. Vi undersøger bl.a. sammenhængen mellem psykiske tilstande og immunsystemet,

og diskuterer stressbegrebet i relation til somatisk sygdom.

Undervisningsform & kursets varighed

Et undervisningsmodul af 14 lektioner

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse på kurset

Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Litteratur

Undervisningsmateriale

Side 26 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Fagbeskrivelse G 1.13 Klientpsykologi

Fagbeskrivelse

I klientpsykologi beskæftiger vi os med terapeut/klient relationen. Vi diskuterer begreber

som professionel samtale, kropssprog, empati, og får erfaring med samtaleteknik gennem

praktiske øvelser.

Undervisningsform & kursets varighed

Et undervisningsmodul af 14 lektioner.

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse på kurset

Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Litteratur

Undervisningsmateriale

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 27


Fagbeskrivelse G 1.14 Farmakologi I & II

Fagbeskrivelse

Farmakologi er læren om lægemidler. I praksis har fytoterapeuten ofte brug for at kunne

afgøre, hvilke af klientens symptomer, der eventuelt kan skyldes lægeordineret medicin.

Kursusmodulerne i farmakologi giver det nødvendige kendskab til lægemidlers virkning

og omsætning i kroppen. Vi gennemgår grupper af lægemidler; psykofarmaka,

antireumatika osv. og får et indblik i, hvordan de forskellige lægemidler indvirker på

kroppens fysiologi. Bivirkninger af lægeordineret medicin diskuteres, herunder komplikationer

ved nedtrapning af bestemte lægemidler.

Modul I:

Farmakodynamik; farmakokinetik; fordøjelse og stofskifte, blod og bloddannende

organer, hjerte og kredsløb.

Modul II:

Dermatologiske midler, urogenitalsystemet og kønshormoner; hormoner til syste

misk brug, infektionssygdomme, muskler, led og knogler, centralnervesystemet;

respirationsorganer, cytostatika og immunosupressiva.

Undervisningsform & kursets varighed

To moduler a 10 lektioners varighed (modul I & II) i alt 20 lektioner

Selvstudium

To stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Godkendelse af opgavesæt

Kurset afsluttes med skriftlig eksamen

Forudsætninger for deltagelse

G 1.4 Anatomi, fysiologi og sygdomslære semester I, II & III

G 1.12 Biokemi modul I-IV

Litteratur

Lægemiddellære og akutte forgiftninger. Lærebog for sygeplejestuderende Vejl. pris kr. 305,00

Forlag: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

ISBN 87-17-06457-0

Supplerende læsning

Farmakologi - et kompendium

Lars Juul & Torben Barington

Forlag: FADL’s Forlag

ISBN: 87-7437-168-1

Side 28 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Lægemiddelkataloget

MEFA7MEDIF

ISSN 0105-287X

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 29


Fagbeskrivelse G 1.15 Differentialdiagnose/sikker praksis I & II

Fagbeskrivelse

Disse kursusmoduler giver den studerende et indblik i, hvordan man på baggrund af

givne symptomer og klinisk tegn kan evaluere klientens tilstand og udlede mulige årsager

til denne. Dette giver dig mulighed for at genkende de mest almindelige alvorlige

sygdomme, når du møder dem i din praksis, samt kompetence til at handle i overensstemmelse

hermed.

Modul I:

Abdominale hævelser/masser, abdominalsmerter (akut abdomen), amenorrhoea,

angina (ondt i halsen), blindhed (pludselig & gradvis debut), blødning per rectum,

brystknuder, diaré, dysmenorrhoea, dyspnoe (kortåndethed), dysuri og hyppig vand

ladning, døvhed-nedsat hørelse, hoste, hovedpine, humørforstyrrelser (angst/depression/konfusion),

hævede ankler.

Modul II:

Impotens, inkontinens, ledproblemer (smerte, hævelse, funktionstab), menoragi

(kraftig menstruation), misfarvning (urin), muskelkramper, næsetilstopning, obstipation

(forstoppelse), palpitationer (hjertebanken), paræstesi, pibende (eller

hvæsende) respiration, røde øjne, testikelsymptomer, thoraxsmerter, vertigo

(svimmelhed), vægttab, vægtøgning.

Undervisningsform & kursets varighed

To moduler a 14 lektioner (modul I & II) i alt 28 lektioner

Vejledning til selvstudium

To stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Godkendelse af opgavesæt

Modulet afsluttes med en praksisorienteret mundtlig eksamen.

Forudsætninger for deltagelse

G 1.4 Anatomi, fysiologi og sygdomslære modul I, II & III

Litteratur

Kompendium v/Ken Lunn

Supplerende læsning

Basic Clinical Science; Describing a Rose With a Ruler

Nic Rowley

Forlag: Hodder & Stoughton

Side 30 Skolen for Medicinsk Urteterapi


ISBN 0-340-62035-8

MERCK Manual

Forlag: MSDRL

ISBN 0911910-06-9

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 31


Fagbeskrivelse G 1.16 Dosologi & toksikologi

Fagbeskrivelse

På dette kursusmodul lærer du at dosere din urtemedicin korrekt. Doseringen afhænger

af mange forskellige faktorer, som varierer fra lægeurt til lægeurt og fra klient til klient.

Nogle planter indgives i høje doser for at udøve deres effekt, mens det for andre lægeurter

gælder, at høje doser er unødvendige og til tider direkte skadelige for helbredelsesprocessen.

Kurset giver et indblik i, hvordan du finder frem til den helt rigtige dosering i

det enkelte tilfælde og vi diskuterer konsekvenserne af at anvende for store hhv. for små

doser i behandlingen.

Undervisningsform & kursets varighed

Et undervisningsmodul i alt 14 lektioner

Selvstudium

Et stk. opgavesæt

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse på kurset

Godkendelse af opgavesæt

Forudsætninger for deltagelse

G 1.10 Klinisk fytoterapi I, II & III

Litteratur

Undervisningsmateriale

Side 32 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Fagbeskrivelse G 1.17 Klinikdrift, lovgivning & etik

Fagbeskrivelse

Vi ser på de mange praktiske spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med etablering af

egen praksis efter endt uddannelse. Annoncering, markedsføring, lokaleindretning, økonomi,

rådgivning m.v. Du får et indblik i lovgivningen på behandlerområdet samt kendskab

til de specifikke regler, der gælder for anvendelsen af lægeurter, bl.a. Levnedsmiddelloven.

Vi ser på europæisk lovgivning på området og diskuterer etik, herunder tavshedspligt,

opbevaring af dokumenter, professionalisme m.v.

Undervisningsform & kursets varighed

Et modul a 14 lektioner

Eksamenskrav

Aktiv deltagelse på kurset

Forudsætninger for deltagelse

Ingen

Litteratur

Undervisningsmateriale

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 33


Fagbeskrivelse G 1.18 Speciale

Fagbeskrivelse

På 3. uddannelsesniveau udarbejder kursisten et speciale relateret til fytoterapien som

fagområde eller profession.

Undervisningsform & kursets varighed

Selvstudium - emnet for specialet skal godkendes af Skolen

Eksamenskrav

Specialet skal være på 20 sider +/- 5

Godkendelse af specialet

Forudsætninger for specialeskrivning

Afsluttet 2. uddannelsesniveau

Litteratur

Vejledning til specialeskrivning

Side 34 Skolen for Medicinsk Urteterapi


Undervisere tilknyttet Skolen for Medicinsk Urteterapi

Ken Lunn

Uddannet ‘Medical Herbalist’ fra ‘The School of Phytotherapy/Herbal Medicine’ i England.

Medlem af ‘National Institute of Medical Herbalists’. Har beskæftiget sig med alle

aspekter af urtemedicin siden 1987. Arbejder til daglig som plantemedicinsk konsulent,

foredragsholder og urteterapeut (fytoterapeut) på Angelica Klinik og Kursuscenter i København.

Skolens primære underviser på det fytoterapeutiske fagområde. Underviser

desuden i klinisk undersøgelsesmetodik, differentialdiagnose & sikker praksis samt i

klinisk praktik.

Klaus Kesje

Klaus er stud. med. på sidste del af studiet. Han er en dygtig og inspirerende underviser

med stor undervisningserfaring. Klaus har bl.a. undervist medicinstuderende i behandling

af syge, indlagte børn samt grønlandsguider i førstehjælp. Klaus er fortaler for dialog

og samarbejde mellem den etablerede og den alternative sundhedssektor, og har i

nu tre år undervist studerende på Sundhedsvidenskabeligt Kursuscenter (tidl. LVK) og

Skolen for Medicinsk Urteterapi i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Pia Birk Lunn

Uddannet ‘Medical Herbalist’ fra ‘The School of Phytotherapy/Herbal Medicine’ i England.

Medlem af ‘National Institute of Medical Herbalists’. Har beskæftiget sig med alternativ

behandling siden 1985. Er psykologistuderende ved Københavns Universitet på

sidste del af studiet. Underviser i sundheds- & klientpsykologi.

Alain Petit

Alain er stud. med. på sidste del af studiet. Han har stor klinisk erfaring fra sit arbejde på

forskellige hospitalsafdelinger på Sjælland. Han har bl.a. beskæftiget sig med postoperativ

pleje af patienter, som har fået foretaget hjertekirurgi, med respiratorbehandling på intensiv

afdeling, med geriatri og psykiatri. Alain er en engageret og populær underviser,

der i mange år har bidraget til kvaliteten af den sundhedsvidenskabelige undervisning

på Sundhedsvidenskabeligt Kursuscenter (tidl. LVK). På Skolen underviser Alain i anatomi,

fysiologi og sygdomslære, samt i biokemi.

Gunhild Michaelsen

Gunhild er uddannet agronom med planter som speciale. Hun har siden endt uddannelse

(1995) boet i Guatemala, hvor hun bl.a. har arbejdet med indianske småbønders

dyrkning af lægeplanter til eget forbrug. Indianerne har en lang tradition for anvendelse

af lægeurter til helbredelse af familiens sygdomme. Desuden har Gunhild gennem studietiden

arbejdet som undervisningsassistent i entomologiundervisningen. Gunhild er

Skolens underviser i botanik.

Skolen for Medicinsk Urteterapi Side 35


Skolen for Medicinsk Urteterapi

(The Danish School of Phytotherapy)

Turesensgade 33,

DK - 1368 København K.

Tlf/Fax: 33 936163

Side 36 Skolen for Medicinsk Urteterapi

More magazines by this user
Similar magazines