Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

(Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.)

No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v.

1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

- 86. Strafarbeidsanstalter 1887/88. (Rapport sur les établissements pénitentiaires)

- 87. Norges Postvæsen 1888. (Statistique postale.)

- 88. Skiftevæsenet 1886. (Tableaux des successions et faillites.)

- 89. Fattigstatistik 1886. (Statistique de Fassistanee publique.)

- 90. Den norske Statstelegraf 1888. (Statistique des télégraphes de l'État.)

- 91. Norges Sparebanker 1888. (Statistique des caisses d'épargne.)

- 92. Skolestatistik 1886. (Statistique de l'instruction publique.)

- 93. Norges Handel 1888. (Statistique du commerce.)

- 94. Krimina1statistiske Tabeller 1887. (Statistique de la justice criminelle.)

95. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1887. (Rapport sur l'état

sanitaire et medical.)

- 96. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret

1888. (Rapports consulaires.)

- 97. Norges Fabrikanlæg 1885. (Etablissements industriels.)

- 98. Civil Retspleie 1887. (Statistique de la justice civile)

- 99. Norges Fiskerier 1888. (Grandes peches maritimes)

- 100. Folkemængdens Bevægelse 1886. (Mouvement de la population.)

- 101. De offentlige Jernbaner 1888/89. (Rapport sur les chemins de fer publics.)

- 102. Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret 1881-1885.

Bind I-II. (Rapports sur l'état économique des prefectures.)

- 103. Sindssygeasylernes Virksomhed 1888. (Statistique des hospices d'aliénés.)

- 104. Norges kommunale Finantser 1884 og 1883. (Finances des communes.)

- 105. Norges Skibsfart 1888. (Statistique de la navigation.)

- 106. Folkemængdens Bevægelse, Oversigt 1866-1885. (Mouvement de la

population. - Apercu général)

- 107. Rekruteringsstatistik 1889. (Statistique du recrutement)

- 108. Fattigstatistik 1887. (Statistique de l'assistance publique.)

- 109. Den norske Statstelegraf 1889. (Statistique des télégraphes de l'État.)

- 110. Folkemængdens Bevægelse 1887. (Mouvcment de la population.)

- 111. Norges Sparebanker 1889. (Statistique des caisses d'épargne.)

- 112. Norges kommunale Finantser 1886. (Finances des communes.)

- 113. DistriktsfEengsler 1888. (Prisons dipartementales.)

- 114. Skolestatistik 1887. (Statistique de l'instruction publique.)

115. Norges Postvæsen 1889. (Statistique postale.)

- 116. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1888. (Rapport sur l'état

sanitaire et médical.)

- 117. Skiftevæsenet 1887. (Tableaux des successions et faillites.)

- 118. Norges handel 1889. (Statistique du commerce.)

- 119. F.riminalstatistiske Tabeller 1888. (Statistique de la justice criminelle.)

- 120. Norges Fiskerier 1889. (Grandes peches maritimes.)

- 121. Skolestatistik 1888. (Statistique de l'instruction publique.)

- 122. Civil Retspleie 1888. (Statistique de la justice civile.)

- 123. Norges kommunale Finantser 1887. (Finances des communes)

- 124. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret

1889. (Rapports consulaires.)

- 125. Sindssyge asylernes Virksomhed 1889. (Statistique des hospices d'aliénés.)

Fortsættelse: se Omslagets 3die Side.


NORGES OFFICIELLE STATISTIK1

Tredie Række N o. 138.

B eretiling

om

R I1 S 1S litS ^^l S e 1

for

Aaret 1889.

Udgiven af

Espeditionschefen for Strafanstalt- og Fængselav2asenet.

RAPPORT SUR LES PRISONS DÉPARTEMENTALES. 1889.

KRISTIANIA. .

I Kommission hos H. Aschehoug & Co.

1891.


Trykt i Ringvolds Bogtrykkeri.


Indhold.

I. Beretningen.

A. Almindelige Bemærkninger Side 1

B. Bygningerne 6

C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom 9

D. Ordenen og Disciplinen . . . 17

E. Sjælepleien og Undervisningen -- 21

F. Sundhedstilstanden 24

G. Fangernes Beskjæftigelse 32

H. Forpleining og Beklædning 35

I. Udgifter ...

36

K. Fængselsselskaber .

39

II. Statistiske Tabeller.

. . . . . .

Tabel 1. Antallet af Celler og andre Rum i Fængslerne . . . . . . . Side 42

- 2. Fangeantallet og de forskjellige Slags Fanger. Fangedagenes

Antal

--- 44

— 3. Det gjennemsnitlige daglige Belæg af de forskjellige Slags

Fanger. Det hoieste Belæg paa samme Tid . .

— 48

4. Fangernes Alder.............................. ....... . — 50

5. Udgifter . • • • .......... • — 52


Table des matiéres.

A. Remarques générales

B. Les maisons

C. Nombre des détenus avec des renseignements statistiques

D. Régime disciplinaire

E. Religion et instruction

F. Etat sanitaire

G. Occupations des détenus

H. Nourriture et habillement

I. Frais . . . .

K. Sociétés de patronage pour les libérés

Tableaux statistiques.

page 1

- 6

- 9

- 17

- 21

- 24

- 32

- 35

- 36

- 39

Tableau 1. Nombre des cellules etc page 42

- 2. Nombre des détenus des diverses catégories. Total des

journées de détention ........... • • — 44

- 3. Nombre moyen journalier des détenus des diverses catégories.

Nombre le plus élevé des détenus en in'éme temps . 48

- 4. Age des détenus . . — 50

5. Frais — 52


18 89. 1

A. Almindelige Bemærkninger.

(Remarques générales.)

Nedenstaaende Oversigt viser, hvilke Fængselsdistrikter, Landet er inddelt

i, Antallet og Størrelsen af de til dem hørende Distriktsfængsler, saint af hvem

disse bestyres :

Fængselsdistrikter.

Kristiania By.

Akershus Amts 1

Landdistrikt, Byen

Drøbak og Ladestederne

Son og

Hølen.

Smaalenenes Amts 1

Landdistrikt.

Byen Moss. 1

Byen Fredriksstad

Byen Sarpsborg.

Byen Fredrikshald

Hedemarkens Amts 2

Landdistrikt og

Byerne Hamar og

Kongsvinger.

Kristians Amts 3

Landdistrikt og

Byerne Lillehammer

og Gjøvik.

Buskerud Amts

Landdistrikt og

Byen Hønefoss.

7,4

1

1

1

Hvor beliggende.

Kristiania.

Skedsmo.

Eidsberg.

Moss.

Fredriksstad.

Sarpsborg

Fredrikshald.

Hamar.

Kongsvinger.

Gjøvik.

Sel.

44 1:

99

37

12

10

10

10

13

30

21

27

22

Nordre Aurdal. 15

3 Haugsund. 18

Hønefoss.

Nes i Hallingdal.

10 9

Bestyrer.

Candidatus juris

Frantz Eugen Malthe

(jfr. kgl. Resol. af 14de

Oktober 1882).

Fogden i Nedre

Romerike.

Fogden i

Rakkestad.

Politimesteren

i Moss

Politimesteren

i Fredrikstad

Byfogden

i Sarpsborg.

Politimesteren

i Fredrikshald.

Byfogden i Hamar.

Fogden i Vinger

og Odalen.

Fogden i Toten.

Fogden i Nordre

Gudbrandsdalen.

Fogden i Valders.

Sorenskriveren i liker,

Modum og Sigdal.

Fogden i Ringerike.

Fogden i Hallingdal.

Anmærkning.

Fængslet benyttes

efter Overenskomst

mellem Akershus

Amts Fængselsdistrikt

og Kristia,nia

Kommune tillige

som

Varetægtsfængsel

for Akers

Sorenskriveri.

, Efter Overens-

' komst med Konimunebestyrelserne

i Amtets

Byer har Smaalenenes

Amts

'Landdistrikt Adgang

til at benytte

Fængslerne i Amtets

Byer, naar

/ Rummet tillader

det.

Af Fangerummene

i Gjøvik er 5 Enkeltceller

og 1 Fællesrum

afgivet til

Benyttelse for en

Tvangsarbeidsanstalt.

1


Fængselsdistrikter.

Byen Kongsberg.

Byen Drammen.

Jarlsberg og Larvik

Amts Landdistrikt,

Byen Larvik

og Ladestederne

Svelvik og

A asgaardstrand.

Ladestedet Horten.

Byen Holmestrand.

Byen Tønsberg.

Byen Sa.ndefjorcr

Bratsberg Amts

Landdistrikt og

Byen Skien.

Byen Brevik. 1

Byen Porsgrund.

Byen Kragerø.

Ladestedet

Stathelle.

Ladestedet

Langesund.

Nedenes Amts

Landdistrikt og

Byerne Østerrisør,

Arendal og Grimstad

samt Ladestederne

Lillesand og

Tvedestrand.

Lister og Mandal 2

Amts Landdistrikt,

Byen Flekkefjord

samt Ladestederne

Mandal og Farsund.

1

to

f3

1

1

3

1

1

1

1

Hvor beliggende.

Kongsberg.

Drammen.

Larvik.

Sande.

Sem.

Horten.

Holmestrand.

Tønsberg.

Sandefjord.

Skien.

Brevik.

Porsgrund.

Kragerø.

Stathelle.

Langesund.

Arendal.

Hornnes.

Mandal.

Flekkefjord.

1889.

12

11

11

13

6

9

6

14

3

3

6

3

5

19

5

6

Bestyrer.

Politimesteren i

Kongsberg.

Politimesteren i

Drammen.

Politimesteren i

Larvik.

Sorenskriveren i

Nordre Jarlsberg.

Fogden i Jarlsberg.

Politimesteren

Horten

Byfogd en i

Holmestrand.

Politimesteren i

Tønsberg.

Byfogden i

Sandefjord.

Politimesteren i

Skien.

Byfogden i Brevik.

Byfogden i

Porsgrund.

Politimesteren i

Krager0.

Fogden i Bamle.

Byfogden i Brevik.

Politimesteren i

Arendal.

Fogden i

Sætersdalen.

Fogden i Mandal.

Byfogden i

Flekkefjord.

Anmærkning.

Fængslet er brændt

i 1886 og endnu

ikke gjenopført.

Se forøvrigt det i

Afsnit B, Side 6

anførte.

Fængslet er brændt

i 1886 og var ved

Beretningsaarets

Udløb endnu ikke

gjenopført. Se

herom det i Afsnit

B, Side 6 anførte.


Fængselsdistrikter. Hvor beliggende.

Byen Kristianssand.

Stavanger Amts

Landdistrikt og

Ladeste der samt

Byen Haugesund.

1

8 8 9 .

p

ca

Kristianssand. 19 Politimesteren i

Kristianssand.

Stavanger.

Byen Stavanger. 1 Stavanger. 10

Sondre Bergenhus

Amt.

Byen Bergen.

Nordre Bergenhus

Amts Landdistrikt

og Ladestedet

Flom

Romsdals Amts 3

Landdistrikt samt

Byerne Aalesuncl,

Molde og Kristiansund.

Sondre Trond- 1

hjems Amts Landdistrikt

og Bergstaden

Røros.

Lervik.

Vossevangen.

Bergen.

15

11

11

41

Bestyrer. Anmærkning.

Fogden i Jæderen

og Dalene.

Politimesteren

Stavanger.

Sorenskriveren

i Sondhordland.

Fogden i

Hardanger og Voss.

Politimesteren i

Bergen.

Vik. 13 Fogden i Sogn.

Aalesund.

Molde.

Kristiansund.

Vollan i

Trondhjem.

12

9

14

21

Politimesteren i

Aalesund.

Byfogden i Molde.

Politimesteren i

Kristianssund.

Fogden i Strinden

og Selbo.

Byen Trondhjem. Trondhjem. 14 Politimesteren i

Tron.dhjem.

EfterOverenskomst

med Lister og Man.dal

Amtskommune

modtages, naar

Rummet tillader

det, Fanger fra

Landdistriktet.

EfterOverenskomst

mellem Amtets

Fængselsdistrikt og

Bergens By har

førstnævnte Ret til

fortrinsvis Af b enyttelse

i Bergens

Distriktsfængsel af

8 Enkeltceller, 1

Fællesrum og 2Rdm

for Strafarrest- og

Gjældsfanger.

1


Fængselsdistrikter.

NordreTrondhjems 3

Amts Landdistrikt,

Byen Levanger

samt Ladestederne

Stenkjær og

Namsos.

Nordlands Amts

Landdistrikt, Byen

Bodo og Ladestedet

Mosjøen.

Tromso Amts Landdistrikt

og Byen

Tromso.

Finmarkens Amts

Landdistrikt og

Byerne Hammerfest,

Vadsø og

Vardø.

7317,4

"5 to Hvor beliggende. Bestyrer. Anmærkning.

g

2

Levanger.

Stenkjær.

Namsos.

Sannes.

Bodo.

Smedvigen.

10

11

10

10

9

10

Tromso. 13

Hammerfest.

Vadsø.

9

10

Fogden i Stjør- og

Værdalen.

Fogden i Inderøen.

Fogden i Namdalen.

Fogden i Sondre

Helgeland.

Fogden i Salten.

Sorenskriveren i

Lofoten.

Politimesteren

Tromso.

Byfogden i

Hammerfest.

Fogden i Varanger.

Fængslet er bygget

af Tromso By.

Som det af denne Opgave vil sees, er der heller ikke i Aaret 1889

foregaaet nogen Forandring med Hensyn til Distriktsfængslernes Antal, der

fremdeles er 55, eller med Hensyn til deres Beliggenhed eller Bestyrelse.

Ligesom i de to foregaaende Beretningsaar har man hverken i Opgaven eller

Tabellen om Fængselsrum (Tabel 1) taget Hensyn til det ved Skiens og

Kragero Distriktsfængsler stedfindende midlertidige Forhold, hvorom nærmere

Oplysning er meddelt i Afsnit B nedenfor. De ved den i Beretningsaaret

foretagne Ombygning og Udvidelse af Kristiania Distriksfængsel foregaaede

Forandringer med Hensyn til dette Fængsels Fangerum, hvorom Meddelelse

ligeledes er givet i nævnte Afsnit, er heller ikke tagne i Betragtning ved

Affattelsen af Opgaverne, idet Forandringerne ikke ved Aarets Udløb var

helt gjennemforte.

Ved Kgl. Resol. af 6te Juni 1889 blev Bestyreren af Kristiania Distriktsfiengsel,

Cand. jur. Malthe, tilstaaet indtil 1 Aars Tjenestefrihed, mod at

hans Post i denne Tid bestyredes uden forOget Udgift for det Offentlige ved

en af Justits-Departementet paa eget Ansvar konstitueret. Konstitution blev

meddelt Cand. jur., Extraskriver i Justits-Departementet, Segelke Thrap, der

overtog Fængslets Bestyrelse den 16de August og ved Aarets Udgang fremdeles

indehavde denne Stilling.


1889. 5

Under 24de April meddelte Justits-Departementet Samtykke til en mellem

Kristiania og Akershus Amts Fængselsdistrikter truffet Ordning, ifølge hvilken

Kristiania Fengselsbestyrelse i Tilfælde af, at Fængslet er overfyldt, under

visse af Departementet fastsatte Betingelser, kan overføre nogle Fanger til

Akershus Amts Distriktsfængsel. Denne Adgang blev i Løbet af Sommeren,

da Belægget i Kristiania Distriktsfængsel var højt, samtidig som de paagaaende

Byggearbeide lagde særegne Vanskeligheder iveien for at skaffe Plads til alle

Fanger, benyttet for idethele 10 Fanger, deraf 6 Varetægtsfanger og 4 Straffanger

med længere Straffetid. Efter den Udvidelse, Kristiania Distriktsfængsel

nu har modtaget, vil dog den givne Tilladelse til Omflytning af Fanger,

hvilken idethele er beregnet paa Undtagelsestilfælde, neppe blive benyttet i

synderlig Udstrækning.

Overensstemmende med Kgl. Resol. af 22de Januar 1885, efter hvilken

Instruxer for Distriktsfængslernes Opsynsbetjente (Vagtmestre og andre Betjente)

skal udfærdiges af Overøvrighederne med Justits-Departementets Approbation,

anmodede Departementet i Rundskrivelse af 24de April s. A. samtlige Amtmænd

om at indsende saadanne Instruxer eller Udkast dertil. Disse indkom

i Løbet af de følgende Aar og meddeltes Approbation i 1888, hvorpaa den

endelige Udfærdigelse og Trykning af Instruxerne fandt Sted dels i Slutningen

af 1888, dels — og for de fleste Amters Vedkommende — i Beretningsaaret.

For de udenfor Kristiania og Bergen beliggende Distriktsfængsler er Instruxerne

for Vagtmesterne i alt væsentligt overensstemmende, idet et af til Departementet

udsendt almindeligt Udkast til saadan Instrux (trykt som Bilag til

nærværende Beretning), er befulgt og alene fraveget, hvor lokale Forholde

har gjort enkelte Afvigelser nødvendige. Slutternes Instruxer er derimod

forskjellige. For Kristiania og Bergens Fængsler, hvor Forholdene kræver

mere vidtløftige og detaillerede Forskrifter for de forskjellige Funktionærer,

er de fornødne Instruxer affattede efter en fra de øvrige Fængslers betydelig.

afvigende Plan. For Kristiania Distriktsfængsel traadte dog i Beretningsaaret

alene Vagtmesterens Instrux i Kraft ; for de øvrige underordnede Funktionærers

Vedkommende blev nemlig med Stiftamtmandens Samtykke Instruxernes

Ikrafttræden udsat indtil videre i Paavente af de noget forandrede Forholde,

der antoges at ville indtræde med Fængslets Udvidelse og delvise Ombygning.

Ved Bergens Distriktsfængsel udfærdigedes nye Instruxer for Vagtmester,

Sluttere, Opsynskvinde og Natvægtere.

For Politi- og Fængselslægen i Kristiania, hvis Aflønning allerede fra

iste Juli 1888 var bleven omreguleret, saaledes at han for sin Befatning med

Fængslet nu er aflønnet med Kr. 1 000,00, blev i Beretningsaaret ny Instrux

udfærdiget og sat i Kraft.


6 1889.

B. Bygningerne.

(Les maisons).

Ifølge Tab el 1, der indeholde Opgave over F an ge r um i Rigets Distriktsfængsler,

disponerede man i Beretningsaaret over det samme Antal Rum

til Fangebrug som i det foregaaende Aar.

Byerne Ski en og Kra g e r 0, hvis Fængsler begge brændte i Aaret

1886, benyttede i Beretningsaaret fremdeles de i tidligere Beretninger omtalte

midlertidige Fængselslokaler. I begge Byer paabegyndtes i Beretningsaaret

Arbeidet paa nyt Fængsel, i Kragero efterat Departementets Approbation

paa Plan og Tegninger var meddelt under 6te Mai.

I Kri s ti an ia Dis trikts fæn gs el er i Beretningsaaret foretaget en

Række omfattende Byggearbeider, ved hvilke Fængslet, der tidligere hyppig

havde vist sig for lidet, og som ogsaa med Hensyn til Bekvemhed, Sikkerhed

og Isolation lod adskilligt tilbage at Ønske, har modtaget en betydelig

Udvidelse og væsentlige Forbedringer. Disse Byggearbeider, der tog sin Begyndelse

i Mai Maaned, og hvortil der af Kristiania Kommune var bevilget

indtil Kr. 31 350.00, var ved Beretningsaarets Udlob omtrent tilendebragte,

saaledes at man den 12te Januar 1890 kunde flytte ind i de sidst færdige

Lokaler i det nye Kvindefængsel.

De ved Byggearbeiderne bevirkede Forandringer og Udvidelser var i

store Træk følgende :

I Fængselsbygningens Kjælder er indrettet n ye Politiarrester, bestaaende

af ialt 15 Arrestrum og 1 Vagtrum. Politiarresterne, der stadig

havde været til Besvær i Fængslet, erholdt nu særskilt Indgang fra Gaardspladsen

og er saaledes udskilte fra det egentlige Fængsel. Arrestrummene

er forsynede med aabne Gitterdøre, der vender ud til en bred Korridor, fra

hvilken Rummene opvarmes ved et Varmluftsapparat, forbundet med et kraf

tigt Ventilationsystem, ved hvilket det er beregnet, at Luften skal skifte 4

Gange i Timen. De nye Politiarrester toges i Brug den 4de November. . I

Kjælderen er fremdeles bleven indrettet en Sm edie til Brug ved den i

Fængslet drevne Arbeidsvirksomhed, ligesom et Desinfectionsapparat af Recks

System er opstillet i et Rum i Kjælderen. Dette Apparat antages i hOi

Grad at ville virke forbedrende paa Fængslets Renlighed og Hygiene.


18 89.

I Fængslets I ste Etage er i de gamle Politiarresters Sted indrettet et

af 11 Enkeltceller og 2 Dobbeltceller bestaaende Kvin d efængs e 1, der,

naar 3 ældre Dobbeltrum i saiame Etage tages til Hjælp, bekvemmelig afgiver

Plads for ialt 26 Kvindefanger. Ved. denne Forandring er det bleven

muligt at anvende et mere gjennemført kvindeligt Tilsyn for saadanne Fanger.

Istedetfor den ene tidligere fungerende Opsynskvinde, hvem den specielle Betjening

og Visitation af Kvindefangerne var overdraget, er der derfor ogsaa

fra den Tid, da det nye Kvindefængsel blev taget i Brug, bleven ansat 2

Opsynskvinder, mellem hvilke Opsynet og Vagtholdet saavel Nat som Dag er

fordelt. En Del af Fængslets lste Etage, der tidligere blev benyttet til Proviantrum,

blev indrettet til 6 nye Enkeltceller, samtidig som Proviantrummene

gaves Plads i Kjcelderens søndre Ende. I Fængselsbygningens søndre FlOi

blev 1 ste Etage indrettet til K onto r- og Exp e diti onsl ok al er samt

B a d, idet en ny Hovedtrappe blev indlagt fra Gaardspladsen til denne Del

af Fængslet og en ny indvendig Trappe fra denne op i Fængslets 2den Etage.

Det tidligere Kontor i sidstnævnte Etage blev indrettet til Kontor for Fængselspræsten

og Vagtmesteren, saaledes at de af disse Funktionærer tidligere

benyttede 2 Celler nu blev disponible til Fangebrug.

Efter den saaledes foretagne Udvidelse tæller Kristiania Distriktsfængsel

ialt 116 Fangerum, deraf 105 Enkeltceller og 11 Fællesrum, beregnede paa

ialt at modtage 143 Fanger. Hertil kommer foruden de ovenfor omtalte, til

Kontorer, Expeditionslokale, Bad m. v. disponerede Rum endvidere 3 Vagtrum

og 1 Hvilerum for den afløste Natvægter, forskjellige Rum til Opbevaring

af Inventarium, Fangernes Klæder og Tyvekoster, Skoleværelse, 1 Rum for

Materialier til Arbeidsdriften samt 2 Snedkerværksteder, 1 Malerværksted og

1 Smedie for arbeidende Fanger.

Foruden de egentlige, til Fængslets Udvidelse nærmest sigtende Byggearbeider

er i Beretningsaaret endvidere udført en Række forskjellige Arbeider,

der væsentlig tilsigter at tilveiebringe forøget Sikkerhed og bedre Isolation.

Saaledes er i 2den Etage V ar m eristern e, der for var anbragte i Cellernes

Ydervæg og dannede et svagt Punkt i denne, bleven anbragte i Gulvet.

Fangegaar den er givet en for Fangernes Isolation under Ned- og Opbringelsen

mere hensigtsmæssig Anordning samtidig med, at en udvendig

Ob servati onsplat form er anbragt noget høiere end 2den Etage af

Bygningen. Den mod Politikammerbygningen vendende Gaardsplads er bleven

afdelt ved et Wit Jerngitte r, saaledes at uvedkommende Personer, der

færdes i Gaarden, hindres i at komme ind under Cellevinduerne og korrespondere

med Fangerne. Endelig er en Flerhed af Cellevinduerne i Beretningsaaret

bleven forsynede med B lænder e.

Endel mindre Arbeider af forskjellig Art blev ligeledes udførte ved

dette Distriktsfængsel i Beretningsaaret.

I Gjøviks Distriktsfængsel blev med en Udgift af Kr. 519.71

Vand- og Kloakledninger indlagte.


8 1889.

I samtlige Fængsler i Nordlands Amt toges i Beretningsaaret

de i forrige Beretning omtalte nye Varmeapparater (Celleovne) i Brug. Udgifterne

ved den saaledes iværksatte Fornyelse af Fængslernes Opvarmniugsapparater

androg ialt til Kr. 5 768.47.

I de øvrige Distriktsfængsler foretoges ingen væsentlige Forandringer

med Hensyn til Bygningerne. Derimod udførtes en Række Reparationsarbeider,

ligesom der blev truffet forskjellige Foranstaltninger sigtende til at

forøge enkelte Fængslers Sikkerhed.


1889. 9

C. Fangeantallet tilligemed statistiske Oplysninger derom.

(Nombre des prisonniers avec des renseignements statistiques.)

Tab el 2 viser Fangeantallet og Fangedagenes Antal i Rigets Distriktsfængsler

i Aaret 1889. Det sees heraf, at Antallet af de Personer,

der som Straf- eller Varetægtsfanger (heri ikke iberegnet Natarrestanter) i

nævnte Aar hensad i Distriktsfængslerne, udgjorde 8981, hvoraf 7 908 Mandsfanger

og 1 073 Kvindefanger. Heraf falder paa Kristiania Distriktsfængsel

det største Belæg med 3 588 Fanger — 3 158 Mænd og 430 Kvinder —,

og paa Bergens Distriktsfængsel det næststørste med 716 Fanger — 635 Mænd

og 81 Kvinder. Det mindste Belæg havde i dette Aar Flekkefjords Distriktsfængsel

med 4 Fanger.

Det samlede Antal F an ged a ge i samtlige Distriktsfængsler udgjorde

85 168, hvoraf de 73 177 falder paa Mandsfangerne og 11 991 paa Kvindefangerne.

I Kristiania Distriktsfængsel var Fangedagenes Antal 30 061,

hvoraf 26 573 falder paa Mænd og 3 488 paa Kvinder. Dernæst havde

Bergens Fængsel 4 975 Dage, 4 482 faldende paa Mænd og 493 paa Kvinder.

Det mindste Dagantal havde i dette Aar Nordre Aurdals Distriktsfængsel med

32 Fangedage.

Amtsvis beregnet stiller Antallet af Fanger og Fangedage sig saaledes :


101889.

Amterne.

Antal Personer.

430 Kristiania 3 158

3 588

Akershus 112 26 138

Smaalenene . 571 46 617

Hedemarken. 234 53 287

Kristians 122 23 145

Buskerud 404 35 439

Jarlsberg og Larvik . 317 42 359

Bratsberg 349 36 385

Nedenes 226 41 267

Lister og Mandal. 161 23 184

Stavanger 210 49 259

Sondre Bergenhus 77 4 81

Bergen. .. 635 81 716

Nordre Bergenhus 46 7 53

Romsdal 207 28 235

Sondre Trondhjem 403 64 467

Nordre Trondhjem 91 17 108

Nordland 179 33 212

Tromso 123 10 133

Finmarken 283 25 308

Antal Dage.

M. K. Tils. M. K. Tils.

26 573

1 754

5 407

2 633

Hele Riget 7 908 1 073 8 981 73 177

3 488

586

527

1 175

449

534

678

337

536

252

410

41

493

60

424

795

404

294

94

414

30 061

2 340

5 934

3 808

1 412

4 341

3 937

3 907

3 509

1 576

2 141

1 291

4 975

663

2 942

4 320

1 266

2 814

1 399

2 532

11 991 85 168.

Sammenholdes Fangernes og Fangedagenes Antal i Beretningsaaret med

det tilsvarende i 1888, viser det sig, at Fangeantallet er forøget med 118

( A-- 1.3 medens Fangedagenes Antal er formindsket med 686 (-÷- 0.8 0).

Da for Kristiania Distriktsfængsels Vedkommende saavel Fangernes s0111

Fangedagenes Antal er sunket i Beretningsaaret med henholdsvis 37 og 2 367

(-:- 1.0 og - 7.3 falder den hele Forøgelse i Fangeantallet paa de

øvrige Fængsler med tilsammen 155 (-1- 3.0 *) i Forbindelse med en tilsvarende

Forøgelse i Fangedagenes Antal for disse Fængsler med 1681

(+ 3.1

I Treaaret 1887-89 stillede Antallet af Fanger og Fangedage sig

saaledes :

1887 8 875

1888 7 751

1889 7 908

963

3 807

3 259

3 570

2 973

1 324

1 731

1 250

4 482

603

2 518

3 525

862

2 520

1 305

2 118

Antal Personer. Antal Dage.

M. K. Tils. M. K. Tils.

1 147

1 112

1 073

10 022 1 74 031

8 863 71 292

8 981 73 177

15 282

14 562

11 991

89 313

85 854

85 168


18 89.

Den gjennemsnitlige Frangselstid for alle Fanger underet har

Treaaret været følgende :

Gjennemsnitligt Antal Dage

paa hver Fange.

M. K. Tils.

8.34 1887

13.32 8.91

1888

9.20 13.09 969

1889

9.25 11.18 9.48

Af det samlede Belæg i 1889 var 6 019 Straffanger med 45 454

Fangedage og 2 962 Varetægtsfanger (herunder indbefattet Transportfanger

og Gjældsarrestanter) med 39 714 Fangedage. Heraf faldt paa

Kristiania Distriktsfængsel 2 678 Straffanger med 15 200 Fangedage og

910 Varetægtsfangermed 14 861 Fangedage. Bergens Distriktsfængsel havde

i Beretningsaaret et Antal af 504 Straffanger med 3 535 Fangedage og

212 Varetægtsfanger med 1 440 Fangedage.

I Treaaret 1887-89 viser Fordelingen mellem de to Grupper af Fanger

sig saaledes :

1887 ..

1888

1889

Straffanger. Varetægtsfanger.

Personer. Dage. Personer. Dage.

6 965 50 047

6 010 45 924

6 019 45 454

3 057 39 266

2 853 39 930

2 962 39 714

Af de under Rubriken ,,Arrest" opførte 132 Personer med 442 Fangedage

hensad kun 1 i almindelig Strafarrest efter Straffelovens Kap. 2 § 17,

idet en Fange i Arendals Distriktsfængsel udholdt saadan Straf i 80 Dage for

Forbrydelse niod Straffelovens Kap. 21 § 26, første Led. De øvrige 131

Personer med tilsammen 362 Fangedage var Militærarrestanter paa simpel

Arrest.

Fængsel paa sædvanlig Fangekost er i Aarets Løb udholdt af

ialt 585 Personer, deraf 453 Mænd og 132 Kvinder, i henholdsvis 12 345 og

3 966 eller ialt 16 311 Dage. Heraf udholdt 484 Personer (364 Mænd og

120 Kvinder) dette Slags Fængsel som idømt Straf med idethele 15 172

Fangedage (11 340 paa Mænd og 3 832 paa Kvinder), medens 101 Personer

(89 Mænd og 12 Kvinder) afs on ed e Bø der med nævnte Slags Fængsel i

tilsammen 1 139 Dage (1 005 paa Mænd og 134 paa Kvinder).


12 1889.

Van d- o g Br ødstr a f er udstaaet af 5 302 Personer, 4 691 Mænd og

611 Kvinder, i tilsammen 28 701 Page — samtlige Mellemfristdage herunder

medregnede —, hvoraf 24 796 falder paa Mænd og 3 905 paa Kvinder.

Heraf var saadan Straf idømt 1 446 Personer (1196 Mænd og 250 Kvinder)

med* 16 620 Dage (14 085 paa Mænd og 2 535 paa Kvinder), medens

3 856 Personer (3 495 Mænd og 361 Kvinder) a fs onede B øder med Fængsel

paa Vand og Brød i tilsammen 12 081 Dage (10711 paa Mændene og

1 370 paa Kvinderne).

Det samlede Antal Straff an r, der i Aarets Lob hensad i Distriktsfængslerne

til Udholdelse af idømt Fængselsstraf, var altsaa, bortseet

fra Militærarrestanterne, 1 931, deraf 1 561 Mænd og 370 Kvinder. Af

dette Antal falder paa Kristiania Distriktsfængsel alene idethele 452 (378

Mænd og 74 Kvinder). Afs oning af Bød er fandt Sted for idethele 3 957

Personer, 3 584 Mænd og 373 Kvinder, hvoraf 2 208 Personer, 1 988 Mænd

og 220 Kvinder, falder paa Kristiania Fængsel.

Fængselstidens gjennemsnitlige Længde i Treaaret 1887-89

sees for Straffangernes Vedkommende af følgende Opgave, der dog alene medtager

de to vigtigste Arter af Fængselsstraf, og hvorved bemærkes, at ved

Fængsel paa Vand og Brød samtlige Mellemfristdage er medregnede:

1887

1888

1889

Fængsel paa Vand og Brod

Antal

Fanger.

6 294

5 342

5 302

Antal

Fangedage.

31 855

28 282

28 701

Gjennemsnitligt

Antal Dage

paa hver

Fange.

5.06

5.29

5.41

Fængsel paa sædvanlig

Fangekost.

Antal

Fanger.

595

587

585

Antal

Fangedage.

17 890

17 285

16311

Gjennemsnitligt

Antal Dage

paa hver

Fange.

30.07

29.44

27.88

Den samme Beregning foretaget alene for deres Vedkommende, der udholdt

ovennævnte Slags Fængsel som idømt Straf, giver følgende Resultat :


Fængsel paa sædvanlig

Fængsel paa Vand og Brod.

Fangekost.

1887

1888

1889

Antal

Fanger.

Antal

Fangedage.

1 561 17 901

1 425 16 582

1 446 16 620

Gjennemsnitligt

Antal Dage

paa hver

Fange.

11.47

11.64

11.49

Antal

Fanger.

499

458

484

Antal

Fangedage.

16 821

15 763

15 172

Gjennem -

snitligt

Antal Dage

paa hver

Fange.

33.71

34.42

31.35


1889. 13

Blandt V ar e t æ gt s fang e rn e er ovenfor medregnet 3 Mænd, af hvilke

2 i Kristiania og 1 i Vadsø Distriktsfængsel hensad i Gjaelderarrest i tilsammen

65 Dage, samt 414 Personer — 365 Mænd og 49 Kvinder, der under

Transport har været indsatte i Distriktsfængslerne i tilsammen 573 Dage.

Fraregnes disse har Antallet af egentlige Varetægtsfanger udgjort

2 545 (2 264 Mænd og 281 Kvinder) med 39 076 Fangedage (35 020

paa Mænd og 4 056 paa Kvinder).

I Kristiania Distriktsfængsel var Antallet af saadanne Fanger 783 (669

Mænd og 114 Kvinder) med 14 661 (henholdsvis 13 061 og 1 600) Dage, i

Bergens Distriktsfængsel 176 Personer (161 Mænd og 15 Kvinder) med

1 363 (henholdsvis 1 238 og 125) Dage.

Fængs e 15 ti dens L ængd e for de egentlige Varetægtsfanger har for

Aarene 1887-89 stillet sig saaledes:

1887

1888

1889

Antal

Fanger.

2 568

2 373

2 545

Antal

Fangedage.

38 333

38 945

39 076

Gjennemsnitligt

Antal Dage

paa hver

Fange.

14.93

16.41

15.35.

Som det sees, er Varetægtsfangernes Gjennemsnitstid sunket noget, uden

dog at være naaet ned til den i 1887 gjennemsnitlige Fængselstid.

Antallet af Fanger, som i Aaret 1889 har hensiddet i Distriktsfængslerne,

forholder sig til Rigets antagne Folkemængde den 31te December 1885

1 959 000 omtrent som 1: '218; Straffangernes Forhold til samme Folkemængde

var omtrent 1: 325 og de egentlige Varetægtsfangers 1: 770.

I Aaret 1888 forholdt det samlede Fangebelæg sig til Folkemængden

omtrent som 1 : 221, Straffangerne og de egentlige Varetægtsfanger omtrent

som 1: 326 og 1: 825.

Procentvis beregnet stiller dette Forhold saaledes for Beretningsaaret

og de to foregaaende Aar :

1887 .

1888

1889 . .

Straffanger.

Egentlige

Varetægtsfanger.

Tilsammen.

Antal

Procent

af den

antagne Antal

Procent

af den

antagne Antal

Procent

af den

antagne

hjemmehjemmehjemme-

Fanger.

hørendeFolke-

Fanger.

hørendeFolke-

Fanger.

hørendeFolkemængde

31

Decbr. 1885.

mængde 31

Decbr. 1885.

mængde 31

De cbr. ,1885.

6 965 0.35

6 010 0.31

6 019 0.31

2 568 0.13

2 373 0.12

2 545 0.13

10 022

8 863

8 981

0.51

0.45

0.46.


14 1889.

Tabel 3 giver Oplysning om det gjennemsnitlige daglige Belæg

og d et høieste Bel æg paa samme Tid i hvert af Rigets Distriktsfængsler

i Aaret 1889.

Det fremgaar heraf, at der i Beretningsaaret gjennemsnitlig bar hensiddet

omtrent 233 Fanger daglig i disse Fængsler og særskilt af Straffanger og

Varetægtsfanger henholdsvis omtrent 04 og 109, hvilket paa det nærmeste

svarer til Forholdet i 1888. I Kristiania Distriktsfængsel var Aarets daglige

Gjennemsnitsbelæg 62.36, i Bergens 13 63, medens Nordre Aurdals Distriktsfængsel

alene viser et gjennemsnittigt Fangebelæg af 0.09 pr. Dag,.

Det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg forholder sig til Folkemængden

den 3 lte December 1885 omtrent som 1: 8 396, Straf- og Varetægtsfangerne

henholdsvis omtrent som 1: 15 731 og 1: 18 005.

For det foregaaende Aar var Forholdet mellem Gjennemsnitsbelægget i

det hele og Folkemængden omtrent som 1: 8 351 og særskilt for Straf- og

Varetægtsfangernes Vedkommende henholdsvis som 1: 15 613 og 1: 17 956.

Procentvis beregnet stiller dette Forhold sig saaledes for de 3 sidste Aar:

1887

1888

1889

Straffanger. Varetægtsfanger. Tilsammen.

Gjennem-

snitligt

dagligt

Fange-

belæg.

Procent

af den

antagne

hjemmehørendeFolkemængde

31

Decbr 1885.

137.11 0.00700

125.47 0.00640

124.53 0.00636

Gjennem-

snitligt

dagligt

Fange-

belæg.

107.58

109.10

108.81

Procent

af den

antagne

hjemmehørendeFolkemængde

31

Decbr. 1885

0.00549

0.00557

0.00555

Gjennem-

snitligt

dagligt

Fange-

belzeg.

244.69

234.57

233.34

Procent

af den

antagne

hjemmehørende.Folkemængde

31

Decbr. 1885.

0.01249

0.01197

0.01191

Medtages for Straffangernes Vedkommende alene de, der i Beretningsaaret

hensad til Udholdelse af idømt Fængselsstraf, bliver det gjennemsnitlige Antal

87.10, der forholder sig til Folkemængden den 31te December 1885 som

1: 22 491 og udgjør 0.00445 af denne.

Til Sammenligning hidsættes, at ifølge „Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter

for Aaret 'ate Juli 1888-30te Juni 1889" hensad der i dette Tidsrum i

de nævnte Anstalter ialt 1 111 Personer med idethele 253 763 Fangedage, eller

gjennemsnitlig daglig 695.24. Betragter man sidstnævnte Tal som gjteldende for

Kalenderaaret 1888, fremkommer som samlet Gjennemsnitsantal af Personer, der i

dette Aar har hensiddet til Udholdelse af idømt Frihedsstraf 78234. Dette

Gjennemsnitsbelæg forholder sig til Folkemængden den 31te December 1885 omtrent

som 1: 2 504. Procentvis beregnet udgjorde det 0.03994 % af samme Folkemwngde.


1889. 15

D e t h Øie ste B el æg paa samme Tid findes i Kristiania Distriktsfængsel,

hvor det naaede 113. Dernæst havde Bergens Distriktsfængsel 26.

I Nordre Aurdals Distriktsfængsel hensad der ingen Dag i Aaret mer end

1 Fange.

Tabel 4 viser Fangernes Alder.

741 Personer, deraf 690 af Mandkjøn og 51 af Kvindekjøn, var under

de fyldte 18 Aar og hensad i tilsammen 15 718 Dage, af hvilke de 14 507

falder paa Gutterne og de 1 '211 paa Pigerne. Af det ovenanførte Antal var

igjen '200 Gutter og 6 Piger under 15 Aar og hensad i henholdsvis 2 975

og 123, tilsammen 3 098 Dage.

I de sidst forløbne 3 Aar var Antallet af saadanne unge Fanger:

1887

1888

1889

Antal Personer. 1

M. K. Tils.

113

126

200

18

15

6

Under 15 Aar.

131

141

206

Antal Dage.

K. Tils. M.

1 829 246 2 075

'2 132 233 2 365

2 975 123 3 098

Antal Personer.

518

454

490

K Tils

42 560

43 497

45 535

15-18 Aar.

M.

12 964

10 935

11 532

Antal Dage.

K. Tils.

1 229 14 193

1 356

1 088

12 291

12620.

Det fremgaar heraf, at Antallet af unge Fanger i det hele er steget

adskilligt i Beretningsaaret, idet navnlig Tallet af Gutter under 15 Aar var

betydelig større end i noget af de to foregaaende Aar. Paa den anden Side

var Antallet af Piger i nævnte Alder mindre end i 1887 og 1888.

Følgende Sammenstilling viser Antallet af unge Fanger i de to vigtigste

Fængsler samt i de øvrige Distriktsfængsler underet :

Kristiania

Bergen .

Rigets øvrige

Distriktsfængsler.

Hele Riget I 200 6

Under 15 Aar. 15- 18 Aar.

Antal Personer. Antal Dage. Antal Personer. Antal Dage.

M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils M. K. Tils.

56

34

110

2

3

58

35

766

371

113 1 1 838

2061 2 975

62

24

828

395

229

70

37 1 875 191

123 3 098 490

19

4

22

45

248

74

5 187

1 072

213 5 273

5351 11 532

455

54

579

5 642

1 126

5 852

1 088 12620.

Det fremgaar heraf, at medens Kristiania og Bergens Distriktsfængsler

havde noget over Halvdelen (ca. 4/7) af unge Fanger idethele, hensad af

Kvindefangerne Halvdelen (26 af 51) i disse to Fængsler . Af Mandsfanger i

Alderen mellem 15 og 18 Aar havde de to største Fængsler over 3/5 af

Rigets samlede Belæg, medens paa den anden Side Belægget af Gutter under


16 1889.

15 Aar, der i Fængslerne udenfor Kristiania og Bergen i Beretningsaaret var

steget til 110 mod 38 i 1888 og 55 i 1887, i dette Aar havde holdt sig

omtrent uforandret i de to nævnte Fængsler og saaledes kun udgjorde noget

under Halvparten af Belægget for hele Riget (90 af 200).

I Aarets 14313 er i Distriktsfængslerne fuldbyrdet Risstraf paa ialt 198

Gutter, deraf i Kristiania paa 58 og i Bergen paa 29, samt paa 1 Pige,

sidstnævnte i Tønsbergs Distriktsfængsel Af det hele Antal Risexekutioner

blev de 2 fuldbyrdede i Viks Distriktsfængsel, medens de øvrige fandt Sted i

Fængsler beliggende i Byerne.

Med Hensyn til statistiske Oplysninger om Fangerne forøvrigt, for

Exempel om Arten af de af dem begaaede Forbrydelser, deres tidligere Livsstilling,

Hjemsted og Nationalitet, henvises til de almindelige Oplysninger

derom, der indeholdes i de af det statistiske Centralbureau aarlig udgivne

Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik.


1889.

D. Ordenen og Disciplinen.

(Régime disciplinaire).

Bestyreren af Kristiania Distriktsfængsel har med Hensyn til

Fængslets disciplinære Forhold meddelt, at der paa et Antal af idethele

11 351 Fanger, som i kortere eller længere Tid hensad i Fængslet, deri medregnet

Politi- og Natarrestanter, er anvendt 39 Korrektionsstraffe. Disse

faldt samtlige paa Mandsfanger, 33 i Tallet, af hvilke den ene blev revset 5

Gange og to andre hver 2 Gange. Af de Revsede var 14 Varetægtsfanger,

20 Fanger paa sædvanlig Fangekost og 5 Vand- og Brødfanger. 2 Revselser

faldt paa Fanger under 15 Aar, 20 paa Fanger i Alderen mellem 15

og 18 Aar og 7 paa Fanger, som havde fyldt det 18de Aar. Den soedvanligste

Revselse har været Hensættelse i mørk Celle, hvilken er anvendte ialt

i 28 Tilfælde. 248 Fanger har paa Grund af slet Opførsel været tildelte

Advarsel eller Tilrettevisning og et betydeligt Antal er af forskjellige Grunde

berøvet Adgang til Skrivematerialier, Tobak eller andre tilladte Gjenstande,

særlig na,ar disse har været anvendte i reglementsstridige Øjemed. En

Fange er for en Tid nægtet at overvære Gudstjenesterne paa Grund af slet

Opførsel under en saadan. Ikke faa Politiarrestanter er paa Grund af

voldsom Opførsel og Ustyrlighed eller for at beskytte dem mod dem selv

af de vagthavende Sluttere bleven belagte wed Jern uden Bestyrerens

specielle Ordre.

Den hyppigste Forseelse var ogsaa i dette Aar Meddelelse til Medfange.

Der fandt ingen Rømning eller Forsøg derpaa Sted i Beretningsaaret. Heller

ikke forefaldt der nogen disciplinær Forseelse, der ledede til retslig Forfølgning.

Af alvorligere Brud paa Disciplinen kan mærkes det under nærværende

Beretnings Afsnit om Sundhedstilstanden nærmere omtalte Tilfælde af Overfald

paa Betjeningen, hvilket imidlertid paa Grund af vedkommende Fanges

mentale Tilstand ikke drog andre Følger efter sig end de fornødne Sikker-.

hedsforanstaltninger. 2

17


18 1889.

Den i forrige Beretning omtalte Fange, der undveg fra Fængslet i 1888,

blev i Slutningen af 1889 igjen paagreben og indsat i Varetægtsarrest, hvorfra,

han imidlertid snart efter overførtes til Akershus Strafanstalt for at paabegynde

Afsoningen af idømt Strafarbeide. Heller ikke under det efter Paagribelsen

gjenoptagne Forhør lykkedes det at bringe helt paa det Rene, paa

hvilken Maade Undvigelsen var skeet, eller om den kunde være at lægge

nogen Fængselsfunktionær tillast.

I Akershus Amts Distriktsfængsel i Skedsmo blev en Fange

revset med 6 Timers mørk Celle for trods Advarsel at have skrevet paa

Cellevæggene og Inventariet.

Fra Moss Dis tr ik t s fæ n gs e 1 fandt i April Maaned en Undvigelse

Sted, idet en Fange fandt Anledning til at krybe ud gjennem Latrinindretningens

Udtagsaabning og derefter at komme op paa Loftet, hvorfra han

gjenem et Vindue slap sig ned paa Gaden. Angjældende blev Dagen efter

igjen paagreben. Latrinernes Udtagsaabninger blev paa Grund af det passerede

gjenmurede og Jerngitrene foran Loftvinduerne forstærkede, medens det

i Sagens Anledning optagne Forhor ikke ledede til Forfoining mod nogen.

Fra Fredriksstads Distriktsfmngsel rømte en Varetægtsfange

Natten mellem 21de og 22de Februar, idet han ved Hjælp af et Vinkeljern,

som han fik løs fra sin Seng, brød Celledøren op, hvorpaa han kom ud i

Fangegaarden, over hvis Gjærde han klatrede ved Hjælp af Sengelaaget og

Lagenerne. Angjældende blev senere igjen paagreben og afstraffet med 12

Slag Rotting. Det optagne Forhør ledede til, at der iværksattes forskjellige

Foranstaltninger til at forøge Fængslets Sikkerhed mod Undvigelse.

En anden i samme Fængsel hensiddende Varetægtsfange gjorde om

Aftenen den 29de September Forsøg paa at sætte Ild paa Fængslet, idet han

med nogle V.edtræer, hvoraf han skulde spikke Fliser, tændte Ild i to af

Cellens Hjørner. For denne Gjerning blev Angjældede sat under Tiltale og

ved Høiesteretsdom af iste Februar 1890 herfor og for flere Tyverier

tilfunden Strafarbeide i 10 Aar og 3 Maaneder.

I Ham ar D is t rik tsfængs el forefaldt et Rømningsforsøg, idet en

Fange prOvede paa at sprænge Porten i Luftegaarden. Han hindredes imidlertid

heri af den tililende Slutter.

Fra Hønefoss Distriktsfængs el undveg en Varetægtsfange den

21de Mai, samme Dag som han ved Høiesteretsclom blev idømt Strafarbeide

for Indbrudstyveri, idet han krøb over Luftegaardens Plankeværk ved Hjælp

af nogle fra Cellen medbragte, løsskruede Vinkeljern. Angjældende blev

senere paagreben og indsat i Akershus Strafanstalt. Fængslets Vagtmester

blev efter et i Anledning af Undvigelsen optaget Forhør sat under Tiltale

og ved Underretsdom af 19de September 1889 tilfunden en Bod af 20 Kroner

til Statskassen for ved Uagtsomhed at have forvoldt den nævnte Undvigelse.


1889. 19

En anden i samme Fængsel hensiddende Varetægtsfange opførte sig saaledes,

at man fandt det rigtigst at give Vagtmesteren Bistand af en Vægter til

Angjældendes Bevogtning under hans Henbringelse til og Ophold i Fangegaarden.

I Lange sunds Distriktsfængsel gjorde en Fange Forsøg paa

Rømning.

En i Are ndals Distrikts fee ngs el hensiddende Varetægtsfange fandt

Natten mellem I ste og 2den September Anledning til at undvige, idet han

ved Hjælp af et afbrukket Stolben brød sig Vei gjennem Muren. Forhør

blev optaget i Sagens Anledning, men havde ingen Forføining tilfølge. Den

undvegne Fange blev senere paagrebet i Nærheden af ROros og ført tilbage

til Fængslet, hvor han blev tildelt 15 Slag Rotting.

2de Straffanger blev i samme Fængsel disciplinært afstraffede henholdsvis

med 8 Slag Ris og 5 Slag Rotting. Den ene af disse Fanger blev revset

for Meddelelse til Medfange og den anden for respektstridigt Forhold til

Betjeningen, efterat han tidligere af Bestyreren var tildelt en alvorlig Iretteswttelse

for lignende Forseelse.

I Bergens Distriktsfængsel blev en Fange revset med 1 Dags

mørk Celle for Spektakler og Ituslaaen af Glasset i Celledørens Kighul og en

anden med 10 Timers lignende Straf for ugrundet Klage, fremført med

Heftighed og tildels paa en voldsom Maack.

I A ale sunds Distriktsfængsel blev 4 Gutter for ødelæggelse af

Inventariesager revsede, de 3 med Hensættelse i mørk Celle i henholdsvis 12,

12 og (3 Timer og den 4de med 8 Slag Ris.

En Varetægtsfange blev i Kristianssunds Distriktsfængsel tildelt

3 Slag Tamp for voldeligt Overfald paa en Politikonstabel ved Indsættelsen.

I Trondhjems Distriktsfængsel blev en Straffange revset med 2

Dages mørk Celle for Beskadigelse af forskjellige Inventariesager.

To i Tromso Dist rikt s fwn gsel hensiddende Gutter var i Begyndelsen

af sin Straffetid brydsomme at behandle og søgte særlig ved Raaben

at meddele sig til hinanden. En Dag fik de ved Hjælp af Laagene paa sine

Natskrin slaaet istykker Madlugerne paa sine Celledøre og slap gjennem de

saaledes tilveiebragte Aabninger, hvis Størrelse kun er 23 X 18 cm, ud paa

Fængselsgangen. For dette Forhold blev de tildelte hver 10 Slag Ris.

Et i Hammer fe st Distriktsfængsel af en Varetægtsfange forberedt

Rømningsforsøg blev i Tide opdaget. Angjældende havde af noget ham ti]

Plukning af Drev leveret Tougværk flettet en Stige, der fandtes skjult

Fangegaarden, og en Strike, der fandtes i hans Celle, indstukket i en Trætøffel.

2*


20 1889.

I Rigets Øvrige Distriktsfængsler har Fangernes Forhold og

Opførsel ikke været af saadan Art, at disciplinær Forføining har været

paakrævet.

Det sees af det foregaaende, at de almindeligste Forseelse' r af nogen

Betydning i Fængslerne udenfor Kristiania har været Beskadigelse af Inventarium,

Rømning eller Forsøg paa saadan. Som Revselse har været anvendt

Hensættelse i mørk Celle eller legemlig Afstraffelse.


1889. 21

E. Sjælepleien og Undervisningen.

(Religion et instruction).

I Kristiani a Distrikt s fæ n g s el har Gudstjeneste (Hoimessegudstjeneste)

været afholdt ialt 28 Gange for det samlede Fangebelæg. Disse

Gudstjenester afholdtes paa den i forrige Beretning omtalte Maade, og Fangernes

Forhold derunder har paa en enkelt Undtagelse nær været godt.

Under 3de April 1889 meddelte Stiftamtmanden Approbation paa de

af Bestyreren udfærdigede Bestemmelser angaaende Fangernes Forhold under

Gudstjenesten. Aftryk af disse Bestemmelser ophænges Dagen for Gudstjenesten

paa Cellerne hos de Fanger, der skal bivaane denne, og inddrages

igjen efter Gudstjenestens Slutning.

Foruden de egentlige Gudstjenester har i Aarets Lob mellem 30 og 40

Andagter været afholdte paa Skolelokalet, idet de i Fængslet paagaaende

Byggearbeider har stillet sig iveien for hyppigere Afholdelse af saaclanne.

Alterens Sakramente bar været meddelt 2 Gange, den 3de og den 24de

November, begge Gange til samme Fange, en for Mord dømt Livstidsfange,

der hensad i Varetægt i Fængslet.

Præstens Tid har forOvrigt været optaget paa den i tidligere Beretninger

omtalte Maade.

Den tidligere omtalte Hjælp af læge Kræfter ved Sjælepleien i dette

Fængsel har ogsaa i heromhandlede Beretningsaar været ydet Præsten, tildels

af andre Personer end Or, hvorhos en theologisk Kandidat ligesom tidligere

har bistaaet Præsten i hans Gjerning.

Udenfor Kristiania har i Beretningsaaret Fællesandagter været afholdte i

3 Distriktsfængsler:

I Sems Dist rikt s fæ ngsel har Opbyggelse 2 Gange været afholdt

for Fangerne.

I Stavanger By's Distriktsfængsel har Gudstjeneste paa meget

faa Undtagelser nær været afholdt hver Son- og Helligdag. Præsten udtaler

om den i forrige Beretning omtalte, med Hensyn til Gudstjenestens Afholdelse

i dette Fængsel af Justits-Departementet paabudte Ordning, at den ikke synes

at have voldt • nogen Ulempe, idet Fangerne, der er placerede indenfor de

aabnede CelledOre (for farligere Fanger bliver dog kun Dorens Madluge holdt

aaben), har kunnet hOre Præsten, der har sin Plads i nederste Etages

Korridor.


22 1889.

I B e rg ens Dist rikt s fæ ngsel har de i forrige Beretning omtalte

Andagter været fortsatte i Beretningsaaret.

I Drammens Distriktsfængsel, hvor tidligere Gudstjeneste af og til

har været afholdt, har Præsten af forskjellige Grunde i dette Beretningsaar

ikke seet sig istand til at afholde saadanne.

Foruden de i Kristiania afholdte 2de Nadverdhandlinger har ingen ministeriel

Forretning været udført i Distriktsfængslerne i Beretningsaaret.

Undervisning har været meddelt i 27 Fængsler, medens i de øvrige 28

ingen Trang har været tilstede til nogen særskilt Undervisning for Fangerne.

Ialt har 703 Personer modtaget Undervisning i idethele 3 487 Timer. Heraf

falder paa Distriktsfængslerne udenfor Kristiania 392 Personer med 2 532

Undervisningstimer, altsaa noget mindre end 6 1/2 Undervisningstime paa hver

undervist Fange. I 1888 var den gjennemsnitlige Undervisningstid noget

over 6 1/2 Time.

I K risti ani a D is trikt sfængs el har ifølge Lærernes Beretninger 311

Personer, deraf 279 Mandsfanger og 32 Kvindefanger, nydt Undervisning tilsammen

i 955 Timer. Undervisningen har været dreven væsentlig paa samme

Maade som i foregaaende Aar. I Aarets Lob har været afholdt for Gutter

under 18 Aar 123 religiose og 90 historisk-geografiske Foredrag samt for

ældre Mandsfanger 38 og for Kvindefanger 52 religiose Foredrag. Til Grund

for de religiøse Foredrag er lagt Davids 68de til 100de Salme, ligesom en

Saline af Landstads Salmebog har været lært udenad hver Uge. Til Bogudlaan

og Revision af Bibliotheket er anvendt ialt 116 Timer.

Undervisningen fordeler sig saaledes paa Fangerne :

Mandsfanger. Kvindefanger.

Under 15 Aar. 15-18 Aar. Over 18 Aar. Under 16 Aar. Over 15 Aar.

Antal

Personer.

Antal

Timer.

Antal

Personer.

Antal

Timer.

Antal

Personer.

98

Antal

Timer.

Antal

Personer.

Antal

Timer.

Antal

Personer. Antal

Timer.

87 3 116 332 I

76 88 2 87 30 50

-

279 Personer i 818 Timer.

32 Personer 1 137 Timer.

Da Fængslets Førstelærer i den sidste Halvdel af Aaret har været syg

og delvis ude af Stand til selv at udføre sin Tjeneste, har han i denne Tid

ganske maattet opgive de i tidligere Beretninger omtalte HusbesOg.


1889. 23

Fængslets Bibliothek har i Beretningsaaret faaet nogen Forøgelse og adskillige

udslidte Cellebøger er erstattede med nye. Lutherstiftelsens Oreprædikener

og „Bymissionæren" har ogsaa i dette Aar været omdelt til

Fangerne.

I Bergens Ð i strik tsfængs el er Undervisning meddelt til ialt 234

Fanger i 596 Timer. Af Fangerne var 22 under 15 Aar, 84 mellem 15 og

20 Aar, 66 mellem 20 og 30 Aar, 27 mellem 30 og 40 Aar samt 35 over

40 Aar gamle. I Undervisningsmaaden er ved dette Fængsel ingen Forandring

foregaaet i Beretningsaaret.


24 1889.

F. Sundhedstilstanden.

(Etat sanitaire).

Om Sundhedstilstanden i K risti a ni a Dis tr ikts fæ n g s e 1 har Lægen

i sin Aarsberetning bl. a. meddelt følgende :

I Aaret 1889 er behandlet 186 Sygdomstilfælde, deraf hos Mænd 144,

hos Kvinder 40, hos Gutter (under 15 Aar) 2 Tilfælde.

Hos Mænd hensiddende i Varetægt eller paa Fangekost, er

behandlet 1 20 Sygdomstilfælde :

Alcoholisme og Delirium 3

Asthma 1

Blæresygdom 3

Bronchit og Catarrh 15

Brok 1

Byld. . . 1

Cardialgi og kronisk Gastrit . 8

Colik 1

Contusio 5

Diarrhoe og Tarmcatarrh . 3

Dryppert 11

Epilepsi 1

Forvridning, Ledsygdom

Hovedpine

Hudsygdom

Muskelbetændelse

2

3

1

Nervesmerter . 1

Nervøsitet 7

Obstruktion 4

Rheumatisme, Gigt 5

Saar, aabne, gamle 3

skaarne 3

Sindssygdom 1

Sjælsdepression 1

Syfilis, Chanker 12

Tandpine 12

Tunghørighed, øresygdom 2

Urinrørforsnevring . . 1

Værkefingre . 6

Øiensygdom 2

Desuden er noteret 19 Tilfælde under Betegnelsen „ingen Sygdom".

Hos Kvinder hensiddende i Varetægt eller paa Fangekost

er behandlet 30 Tilfælde :

Blegsot . 1 Hysteri 3

Bronchit, Catarrh 4 Livmodersygdom 2

Cardialgi 4 Mavesaar 1

Contusio 1 Nervøsitet 1

Diarrhoe 1 Obstruktion .. 1

Dryppert 1 Rheumatisme, Gigt 6

Hjertefeil 1 Tandpine 2

Hovedpine 1 30.

120.


1889. 25

Under Betegnelsen „ingen Sygdom" er opført 3 Tilfælde.

Hos Gutt e r under 15 Aar er behandlet 2 Tilfælde :

Catarrh 1, Tandpine 1.

Hos mandlige Vand- og Brødfanger er behandlet 24 Tilfælde:

Catarrh 3 Hudsygdom 1

Diarrhoe 2 Rheumatisme, Gigt 6

Dryppert 4 Saar, gamle, aabne 3

Epilepsi 1 1) skaarne 1

Forvridning 1 Syphilis 1

Hovedpine . 1 24.

Under Betegnelse „ingen Sygdom" er opført et Tilfælde.

Hos kvindelige Vand- og Brødfanger er behandlet 10 Tilfælde:

Cardialgi I, Hovedpine 1, Hudsygdom 1, Melktilstrømning til Brystet 1,

Nervøsitet 2, Rheumatisme 3, Tandpine 1.

Under Betegnelsen „ingen Sygdom" er her opført 3 Tilfælde.

Fanger, som har udholdt Vand- og Brødstraf i over 5 Dage, har været

veiede, naar de har paabegyndt og endt Straffetiden og forøvrigt hver

Ste Dag.

68 M æ ud har udholdt Vand- og Brødstraf fra 5-10 Dage. Af disse

har ved endt Straffetid:

1 tiltaget i Vægt 0.1 Kg.

1 — - — 0.2 -

2 - — 0.3 -

2 har hverken tiltaget eller aftaget i Vægt,

4 har aftaget 0.1 Kg.

4 — 0.2 -

3 - — 0.3 -

5 - 0.4

4 - — 0.6 -

6 - 0.7 -

3 - — 0.8 -

4 —0.9-

3 - — 1.0

2 - — 1.1 -

1 - — 1.2 -

4 - — 1.3 -

5 - — 1.4 -

3 - — 1.5 -

3 - -- 1.6 -

1 - 1.7

2 - — 1.8

2 - — 2.1 -

1 - — 3.0 -


26 1889.

1 liar aftaget 3.3 Kg.

1 - - 3.4

68.

68 Mænd liar udholdt 10 -15 Dages Vand- og Brodstraf. Af disse har

2 tiltaget i Vægt 0.3 Kg.

1 - - -- 0.6 -

1 - - - 0.7 -

1 har hverken tiltaget eller aftaget,

3 har aftaget 0.1 Kg.

4 - - 0.2 -

3 - - 0.3 -

1 - - 0.4 -

3 - - 0.5 -

1 - - 0.6 -

4 - - 0.7 -

2 - 0.8 -

2 - - 0.9 -

5 - - 1.0 -

4 - - 1.2 -

4 - - 1.3 -

1 1.4 -

4 - - 1.5 -

2 - - 1.7 -

1 - - 1.8 -

1 - - 1.9

3 - - 2.0 -

1 - - 2.1 -

1 - 2.2 -

2 - - 2.3 -

1 - - 2.4 -

1 - ......... 2.5 -

1 - - 2.7 -

2 - - 2.8 -

1 - - 3.0 -

1 - - 3.1 -

1 - - 3.4 -

1 - - 3.5 -

1 - - 3.6 -

1 - - 4.9 -

68.


x889.

42 Mænd har udholdt 15-20 Dages Vand- og Brodstraf.

Af disse har 2 aftaget 0.3 Kg.

2 - 0.5 -

1 - 0.7 -

1 - 1.0 -

1 1.2 -

4 - 1.3 -

1 1.4 -

4 - 1.5 -

1 - 1.6 -

1 - 1.7 -

1 - 1.8 -

2 - 2.1 -

2 - 2.2

3 - 2.3 -

1 - 2.4 -

1 ........ 2.6 -

1 - 2.7 -

1 - 2.9 -

2 - 3.0 -

1 - 3.1 -

1 - 3.6 -

1 - 3.7 -

3 3.8 -

I - 4.0 -

1 - 4.3

1 - 4.7 -

1 -- 5.4 -

42.

27 Mænd har udholdt 20-25 Dages Vaud- og Brodstraf.

Af disse har 1 aftaget 0.3 Kg.

1 - 0.6 -

2 - 0.9 -

1 1.0

1 - 1.2 -

4 - 1.5 -

3 - 1.6 -

1 - 1.7 -

4 - 1.8 -

3 ___. 2.4 ..

2 - 2.5 -

1 -- 3.0 -

27


28 1889.

1 aftaget 3.2 Kg.

1 - 3.3 -

1 - 3.7 -

27.

17 Mænd har udholdt 25-30 Dages Vand- og BrOdstraf.

Af disse har 1 tiltaget 0.9 Kg.

1 aftaget 0.9

2 - 1.0

1 - 1.2

1 - 1.5

1 - 1.9

2 - 2.1

1 - 2.2

1 - 2.6

3 - 3.3

1 - 3.5

1 - 3.7

1 - 4.3

17.

Tilsammen har 222 Mend udholdt Vand- og Brodstraf i 5 Dage og

derover.

Af Kvinder har 26 Fanger udholdt Vand- og Brodstraf fra 5-10 Dage.

Af disse har 1 tiltaget 0.1 Kg. i Vægt,

2 har hverken af- eller tiltaget,

2 - aftaget 0.1 Kg.

1 - 0.2 -

1 - - 0.3 -

1 - -- 0.6 -

1 - - 0.7 -

2 _ ____ 0.8 _

2 _ ____ 0.9 _

1 - - 1.0 -

1 - - 1.1 -

1 - - 1.4 -

1 - - 1.5 -

1 - - 1.7 -

1 - - 1.9 -

1 - - 2.1 -

1 - - 2.2 -

1 - - 2.5 -


1 har aftaget 2.6 Kg.

1 - 2.8 -

1 - - 3.0 -

1 - 3.9

26.

1889. 29

6 Kvinder har udholdt Vand- og Brodstraf fra 10-15 Dage.

Af disse har 1 hverken af- eller tiltaget i Vægt,

1 har aftaget 0.1 Kg.

1 - 0.6

2 1.2 -

1 - - 2.8 -

6.

9 Kvinder har udholdt Vand- og Brodstraf fra 15- 20 Dage.

1 har aftaget 0.9 Kg.

1 - - 1.1 -

2 - 1.5 -

1 - - 1.6 -

1 - - 1.9 -

1 - 2.2 -

1 - - 2.5 -

1 - - 2.9 -

9.

8 Kvinder har udholdt Vand- og Brodstraf fra 20-25 Dage.

1 har aftaget 1.2 Kg.

%

1

1

- 1.3 -

- 2.0 -

1 - 2.4 -

- 2.5 -

1 2.7 -

1 3.3 -

1 - 4.4 -

8.

4 Kvinder har udholdt Vand- og Brodstraf fra 25-30 Dage.

1 har aftaget 1.1 Kg.

1 - 1.5 -

1 - - 2.4 -

1 - - 3.9 -

4.

Tilsammen har 53 Kvinder udholdt Vand- og Brodstraf fra 5 Dage og

derover.


30 1889.

Der indtraf i Aarets Løb et Dødsfald i Fængslet, idet en om . Aftenen

den 22de Marts som syg og husvild indbragt Politiarrestant den næste

Morgen afgik ved Døden. Et i Anledning af det passerede paa Begjæring

af den afdødes Slægtninge optaget Forhør ledede ikke til nogen Forfoining

2 Fanger blev midlertidig indlagte paa Sygehus for mindre betydelige

Sygdomme. Desuden maatte en 18 1/2 Aar gammel Pige, der skul de udholde

8 Dages Fængsel paa Vand og Brød for Tyveri og som efter G Dages Forløb

af Helbredshensyn havde faaet denne Straf konverteret til sædvanlig Fangekost,

ved Løsladelsen indlægges paa Sygehus paa Grund af et hysterisk Anfald.

Dette fremtraadte hurtig i Form af Lammelse og Følesløshed i større Partier

af Legemet, hvilke Fænomener aftog og tiltog i Styrke. Tilfældets sjeldne

Art gjorde, at Fængselslægen kaldte en Specialist til Assistance. Angjældende

blev efter Indlæggelse paa Kristiania Bys Sygehus snart hedre.

2 Fanger blev indlagte i Sindssygeasyl. Den ene var en Straffange paa

sædvanlig Fangekost, om hvem Lægen i Begyndelsen troede, at han simulerede,

hvorfor han først opførtes under „ingen Sygdom". Da udbrød der

pludselig en fremtrædende Sindsforstyrrelse med Syns- og Hørelseshallucinationer,

stærk Uro og støiende Væsen i Forbindelse med Svindel og andre

Hjernefænomener. Angjældende blev derfor den 25de Februar bragt til Sindssygeasyl

og vendte ikke senere tilbage til Fængslet. Den anden sindssyge

Fange var en svensk Arbeider, der tidligere havde været i Sindssygeasyl i

Sverige. • Han hensad i Varetægt, idet han havde begjæret en Byretsdom paa

Vand og Brød for Tyveri indanket for Højesteret. Den 27de Oktober nægtede

Angjældende at gaa ud til Luftning. Han blev derfor fort ud af Cellen af

to Sluttere, men igjen sluppet af disse, da han var kommen ud paa Galleriet

i Fængslets 3de Etage. Angjældende tilføjede nu Førsteslutteren, der var

kommen til, et Spark, som imidlertid ingen Skade gjorde. Han blev ført ind

i Vagtrummet og belagt med Haandjern, hvorpaa han lidt senere godvillig

gik ned til Luftning. Bestyreren lod ikke Angjældende revse for Overfaldet,

idet han allerede dengang betragtede ham som ikke helt tilregnelig. De

paafølgende Dage blev Angjældende mere og mere underlig, særlig træg og

dorsk i en paafaldende Grad ; han vilde helst ligge hele Døgnet udstrakt paa

Gulvet og svarede ikke paa Tiltale, samtidig som han undertiden kunde være

opsætsig og uden Foranledning vise sig brutal mod Betjeningen. Efter

Lægens Ordre blev han den 4de November indlagt paa Gaustads Asyl og

vendte ikke senere tilbage til Fængslet, idet Højesteret paa Grund af hans

mentale Tilstand ophævede den ham overgaaede Tyvsdom.

Ligesom i tidligere Aar har enkelte Fangers Sundhedstilstand foranlediget

Udsættelse af Straf eller Forandring i Behandlingen, særlig forskjellige Fangers

Anbringelse i Dobbeltcelle sammen med andre Fanger.

Om Sundhedstilstanden i Rigets øvrige Di striktsfængsler hidsættes

følgende Oplysninger hentede fra de enkelte Beretninger:


1889. 31

En Kvindefange, der hensad paa Vand og Brod i Hønefoss Distriktsfængsel,

nedkom sidst i Februar med et Barn, hvorfor Straffen maatte afbrydes

i 14 Dage. Den i forrige Beretning omtalte Kvindefange i Mandals

Distriktsfængsel, der i 1888 paa Grund af Mavesaar maatte indlægges paa

Sygehus, paabegyndte i Beretningsaaret igjen Udholdelsen af sin Straf, som

hun imidlertid efter to Dages Forløb fik konverteret til Fængsel paa sædvanlig

Fangekost og derpaa udholdt uden nogen Ulempe.

24 Fanger blev i Beretningsaaret indlagte paa Sygehus eller Sindssygeasyl.

Af disse blev en Pige, som led af Angina, indlagt paa, Sygebus tilligemed

sit Diebarn, der havde et Krampetilfeelde.

To henholdsvis i Sande og Stathelle Distriktsfængsler hensiddende Varetægtsfanger

blev af Helbredshensyn løsladte af Arresten.

Der indtraf 3 Dødsfald i Fængslerne, deraf 2 Selvmord. I Akershus

Amts Distriktsfængsel afgik en kvindelig Straffange ved Døden af Tæring.

En i Sandefjords Distriktsfængsel som mistænkt for Brandstiftelse hensiddende

Varetægtsfange forkortede den 3de Juli sit Liv ved Hængning i Cellen, og et

lignende Tilfælde fandt Sted i Stavanger By's Distriktsfængsel Nat mellem

3de og 4de September. To Fanger, hvoraf den ene hensad i Langesunds og

den anden i Søndre Trondhjems Amts Distriktsfængsel, gjorde Forsøg paa at

dræbe sig selv paa samme Maade, men blev begge i rette Tid hindrede herfra.

Sidstnævnte Fange blev senere som sindsforvirret indlagt paa Rotvoids

Asyl.

Heller ikke i dette Beretningsaar har man i noget Fængsel gjort nogen

særlig Erfaring om Vand- og Brødstraffens Indflydelse pan Fangernes Helbred.


32 1889.

G. Fangernes Beskjæftigelse.

(Occupations des prisonniers).

I Aaret 1889 er der ikke skeet nogen Forandring af Betydning med

Hensyn til den Fangerne givne Leilighed til Sysselsættelse. Man kan derfor

i det Væsentlige indskrænke sig til at henvise til, hvad der i denne Henseende

er anført i tidligere Beretninger.

Der har i Beretningsaaret været Anledning til at sysselsætte Fangerne

med mere regelmæssigt Arbeide i 38 Fængsler. I 29 af disse er Udbyttet

af Arbeidsdriften enten tilfaldt Fængslet eller ialfald blot delvis kommet

Fangerne tilgode, medens i de øvrige 9 Fængsler Udbyttet udelt er tilfaldt

de arbeidende Fanger selv.

I 17 Distriktsfængsler har der ikke været Leilighed til i noget nævneværdigt

Omfang at sysselsætte Fangerne med Arbeide.

Af Beretningerne om de enkelte Fængsler hidsættes :

I Kristiania Distriktsfængsel har 1 943 Fanger været beskjeeftigede

med mere regelmæssigt Arbeide. Beskaffenheden af dette Arbeide og

Antallet af de med samme sysselsatte Fanger sees af følgende Tabel :

Arbeidets Art.

Blikkenslagerarbei de

Bogrevision

Drevplukning .

Iljulmagerarbeide

Kurvmagerarbeide

Malerarbeide

Mattebinding

Sadelmagerarbeide

Skomagerarbeide

Snedkerarbeide

Skrtedderarbeide

Tralskjeereri .. ..

Søm.

Strikning . . .

Arbeide for sig selv

Straffanger.

Varetægtsfanger.

M. K. M. K.

Ialt.

M. K.

i - i - 2 -

- - 2 - 2 -

839 370 378 5 1 217 375

- - 1 - 1 -

60 - 22 - 82 -

6

9

1

-

-

.

5

1

.

.

-

.

11

10

i

-

-

-

6 - 8 . 14 -

19 - 28 - 47 -

3 . 8 - 11 .

6 - 9 - 15 -

1 13 4 13 5 26

• 66 - 44 • 110

• 12 - 2 - 14

Tilsammen 951 461

467 64

1 412 531

1 418 525

1 943.


1889 38

Under Rubriken „Soul" er opfort 4 mandlige Varetægtsfanger, der

beskjæftigedes med Reparation af Fængslets Koier.

Ikke faa Fanger har været sysselsatte med Rengjøring, Madhentning

o. s. v., Sysler som ikke gaar ind under den egentlige Arbeidsdrift.

Driften bar været fortsat paa samme Maade som det foregaaende Aar og

uden at der har været krævet yderligere Tilskud af Kommunen.

Bestyreren udtaler sig om Arbeidsdriften og dens Betydning for Fangerne

overensstemmende med det i forrige Beretning anfOrte. Særlig bemærker han

om de unge Fanger, Gutter, der som Regel i sin Frihed ikke har forstaaet

sig paa og ikke giddet røre ved noget ordentligt Arbeide, at det er meget

interessant at se. hvorledes den regelmæssige Sysselsættelse udvikler deres

Evner og Intelligens. De faar tilsyneladende Interesse for Arbeidet, er stolte

af dets nette Udførelse og driver det, — især naar de sysselsættes med

Kurvmagerarbeide forbausende vidt, saalédes at de ofte efter Udløbet af

sin Straffetid vilde ware i Stand til at ernære sig paa en redelig Maade ved

Hjælp af den i Fængslet leerte Brug af Værktoi og udviklede Nævenyttighed.

Af Arbeidsdriftens Regnskab for 1889 hidsættes følgende Uddrag :

Indtægt.

Kassebeholdning fra 1888 Kr. 1 476.57

Udgift.

Indvundne Renter - 23.41

Solgt Fabrikat m. v

Indkjob af Materiel, Rabat til Udsælgere, Indkjob

- 4 073.67

af Arbeidsredskaber, Kontorrekvisita osv. . Kr. 3 473.94

Lon, Gratiale og Beklædning til Arbeidsformanden 1 026.00

Arbeidsgodtgjørelse til 178 arbeidende Fanger . 214.45

Kassebeholdning 31/12 89 • .

859.26

Kr. 5 573 65 Kr. 5 573.65.

Efter Optælling ved Aarets Udgang androg Fabrikat og 1VIaterialbeholdning

til . . • Kr. 2 495.66

Inventariebeholdningen

735.571

Med Tillæg af Kassebeholdningen ved Aarets Slutning . 859.26

udkommer altsaa som Status . Kr. 4 090.49.

Trækkes herfra Kommunelaanet med Kr. 1 200.00 samt Beholdningerne

ved Aarets Begyndelse Kr. 2 828.90 . - 4 028.90.

bliver Aarets Nettoudbytte af Arbeidsdriften . Kr. 61.59.

Forrige Aar androg Fabrikat- og Materialbeholdningen til Kr. 2 052.43 og Inventariebeholdningen

til Kr. 499.85.

3


34 1889.

Til Sammenligning hidsættes, at Nettoudbyttet i de 3 foregaaende Beretningsaar

udgjorde :

i 1886 . Kr. 172.20,

- 1887 715.37,

og - 1888 . 319.93.

I Akershus Amts Distriktsfængsel i Skedsmo har man fortsat

Fabrikationen af Konvolutter og Poser til Smaamynt, hvoraf der produceredes

henholdsvis 30 815 og 1 400 Stykker.


1889. 35

Forpleining og Beklædning.

(Nourriture et habillement.)

Fangernes Forpleining er ogsaa i dette Beretningsaar foregaaet paa uforandret

Maade.

Ingen grundet Klage over Kostholdet er fremkommen i noget Fængsel.

Ligesom i de nærmest foregaaende Aar erholdt i Kristiania Distriktsfængsel

samtlige paa sædvanlig Fangekost hensiddende Fanger med Ovrighedens

Samtykke Extraforpleining i Juletiden. Denne bestod som tidligere

af Risengryns Grød med Saft Juleaften, Julekage Juledags Morgen, 1/2 Liter

Melk samme Dags Aften samt Julekage og 1/2 Liter Melk Nytaarsaften. De

herved forvoldte Udgifter, Kr. 18.51, afholdtes af Fængslets Arbeidsdrift.

I Aarets Lob er ved Løsladelsen ialt 544 trængende Fanger bleven understøttede

med Bekhedningsgjenstande til et samlet Beløb af 4 191 Kroner.

Heraf falder paa Kristiania Distriktsfængsel 320 understøttede Personer og

en Udgift af 2 194 Kroner.

3*


36 1 8 89 ,

VaretægtsogUnderholdpingspenge.

Udgifter.

(Frais.)

Tabel 5 viser Statskassens og Fængselsdistrikternes Udgifter i A aret

1889 med Summerne afrundede til hele Kroner.

a) Stat sk a ss ens Udgifter udgjorde et samlet Belob af 86 245

Kroner, altsaa paa det nærmeste det samme som i foregaaende Beretningsaar.

Af den nævnte samlede Udgift falder paa Kristiania Distriktsfængsel

33 493 Kroner eller ligesom i de foregaaende Aar noget over en Trediedel.

Hvorledes de enkelte Poster af Statskassens Udgifter for hele Riget

stiller sig i Beretningsaaret, fremgaar af folgende Oversigt, hvor man for

Sammenligningens Skyld tillige har hensat de tilsvarende Tal for de to

foregaaende Aar :

1887 .

1888 .

1889 .

VaretægtsogUnderholdflingspenge.

71 211

68 447

68 085

Inv en-

tarie-

klæder.

1 972

1 324

947

Sygeudgifter. Understøttelse

ved LOsladelsen.

Læge-

tilsyn.

Læge-

midler.

1 777 287

1 657 299

2 027 819

Be-

klæd-

fling.

Anden

UnderstOttelse.

4 187 1 340

3 709 1 113

4 191 1 028

Godt-

Geistlig

Undergjørelse visning.

3 799

3 938

4 170

2 (z11

2 747

2 793

2 345

2 385

2 685

89 129

85 619

86245.

Sygeudgifter. Understøttelse

ved LOsladelsen.

GodtTilsamInven- Geistlig

Undergjørelsemen af

tarie

Be- Anden

LægeLæge- Om - til

Undervisning.StatsklædBestyklteder.tilsyn.midler.støt Borg.

rer.kassen.fling. telse.

0

sorg*).

til

Besty-

rer*).

Tilsam-

men af

Stats-

kassen.

For Kristiania Distriktsfængsels Vedkommende stiller Forholdet sig

saaledes :

1887 .

1888 .

1889 .

25 830

25 842

24 001

412

223

326

800

900

1 000

127

142

141

,11■1■1111.,

1 695

1 882

2 194

39

52

40

1 176

1 637

1 591

1 400

2 000

2 000

1 600

1 900

2 200

*) Herunder Skyds- og Diætgodtgjeirelse til vedkommende Embedsmænd

33 079

34 578

33493.


1887

1888

1889

72 072 31 386

72 110 29 948

72 908 29 290

1889. 37

Næst Kristiania medførte Bergens Distriktsfængsel den største Udgift

for Statskassen, nemlig 4 926 Kroner mod 5 600 Kroner i 1888 og 6 108

Kroner i 1887.

b) Fængselsdistrikternes Udgifter udgjorde efter Tabellen

162 927 Kroner. Hvorledes disse Udgifter fordeler sig, sees af følgende

Sammenstilling, hvor tillige er meddelt Oplysning vedkommende de to foreaaaende

Aar :

Lønninger.

• Belysning

og

Brændsel.

Vedligehol-

delse og

Inventarium.

15 815

21 520

17 999

Andre

Udgifter.

Tilsammen

af

Fængselsdistrikterne.

14 533 133 806

13 488 137 066

42 730 162 927.

Medens Fængselsdistrikternes Udgifter i forrige Beretningsaar kun steg

forholdsvis ubetydelig (2.44 V o) forøgedes de i 1889 med i det Hele 25 861

Kroner eller 18.87 V,. Denne Forøgelse falder væsentlig paa Kontoen „Andre

Udgifter" og skyldes hovedsagelig Ombygningerne i Kristiania Distriktsfængsel,

der i Beretningsaaret medførte en Omkostning af 19 371 Kroner; det kan

dog ogsaa bemærkes, at der under denne Konto indgaar et Beløb af tilsammen

5 768 Kroner, udgjørende Omkostningerne ved de nordlandske Fængslers

Udstyr med nye Celleovne. Kontoen „Lønninger" viser nogen Stigning, hvorimod

de under „Belysning og Brændsel" samt „Vedligeholdelse og Inventarium"

opførte Beløb tilsammen er noget over 4 000 Kroner mindre end i forrige Aar.

K ristiania Kommunes Udgifter til sit Distriktsfængsel i 1889 og de

to foregaaende Aar sees af følgende Opgave :

1887 . .

1888

1889 .

Lønninger.

Belysning

og

Brændsel.

Vedligehol-

delse og

Inventarium.

15 381 5 544 2 544

15 928 5 294 4 575

17 142 3 560 2 800

Andre

Udgifter.

Tilsammen

af

Fængselsdistriktet.

2 409 25 878

2 988 28 785

22 658 46 160

Medens Udgifterne af heromhandlede Art i de to foregaaende Aar kun

udgjorde omtrent , en Femtedel af Fængselsdistrikternes samlede Udgifter,

androg de i 1889 til mellem en Trediedel og en Fjerdedel af det samlede

Bel0b. Paa Grund af det ovenfor nævnte Byggearbeide samt nogen Forøgelse

af Betjeningskontoen steg nemlig Udgifterne med 17 375 Kroner eller 60.36 V a ,

Næst Kristiania havde B erg e n s Fængselsdistrikt den største Udgift,

nemlig 10 518 Kroner mod 9 617 Kroner i 1887 og 9 673 Kroner i 1888.

Af disse Belob falder dog en Del paa Søndre Bergenhus Amt.


38 1889.

Ved Hortens, Skiens og Kragerø Distriktsfængsler er Udgifterne

til Belysning og Brændsel, der afholdes fælles for Fængslerne og de

med disse forenede Raadhuse, ligesom tidligere opførte anslagsvis. For flere

andre Byfængsler er af lignende Grund disse eller andre Udgifter mere eller

mindre skjønsmæssig ansatte.

c) . Som „Samlet Ud gi f t" findes i Tabellen opført Summen af Statskassens

og Fængselsdistrikternes Udgifter med 249 172 Kroner.

I 1887 var som samlet Udgift opført 222 935 Kroner og i 1888 222 685

Kroner.

Kris ti ania Di s trik ts fæ ng s e 1 viser i dette Beretningsaar en samlet

Udgift af 79 653 Kroner, dernæst havde B e rg en s D is trikt s fæn gs e 1 den

største Udgift, 15 444 Kroner. Den mindste samlede Udgift viser i dette

Beretningsaar Breviks Dist rik t sfæ ngs el, hvor Totalsummen kun androg

til 89 Kroner.

Som i de tidligere Beretningsaar anført, repræsenterer ikke den som

samlet Udgift i Tabellen opførte Sum den rene Nettoudgift, der af Stat og

Kommune afholdes til Distriktsfængslernes Vedligeholdelse og Drift, idet der

af den Statskassen i Henhold til Fængselslovens § 31 i. f. paahvilende Udredsel

af 80 Ore pr. Fangedag bliver noget tilbedste for Fængselsdistrikterne.

Herom henvises til det i Beretningerne for 1885-86 og 1887 under Udgiftsafsnittet

nærmere udviklede.

Ligesom tidligere har man for at komme efter Fængselsdistrikternes og

derigjennem de samlede Udgifters virkelige Omfang anstillet de i Beretningen

for 1887 omtalte Beregninger. Efter disse anslaar man Fængselsdistrikternes

virkelige (Netto-) Udgifter for .Aaret 1889 til omkring 140 500 Kroner.

Lægges hertil Statkassens samlede Udgifter med ca. 86 200 Kroner, bliver

de samlede Udgifter af alle Slags til Distriktsfængslerne i Beretningsaaret

omkring 226 700 Kroner. Fordelt paa de 85 168 Fangedage viser denne

Beregning en Udgift af ca. Kr. 2.66 pr. Fangedag, hvoraf efter den ovenfor

nævnte Fordeling Statskassen har baaret ca. Kr. 1.01 og Fængselsdistrikterne

ca. Kr. 1.65.

(Ifølge „Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter" for Aaret 1888--89

var ved Strafanstalterne den samlede virkelige Udgift pr. Fangedag — bortseet

fra Udgifter til Materialier m. v. til Arbeidsdriften samt fra extraordinære

Udgifter -- i nævnte Beretningsaar Kr. 1.84, hvoraf tilskudt af Statskassen

Kr. 1.32).


1889. 39

K. Fængselsselskaber.

(Sociétés de patronage pour les libérés).

I Beretningsaaret er ingen Forandring foregaaet med Hensyn til Fængselsselskabernes

Antal. Arendals Fængselsselskab, der i forrige Aar indstillede

sin Virksomhed, har endnu ikke gjenoptaget denne.

Ligesom for Budgetterminen 1888-89 bevilgede Storthinget ogsaa for

den folgende Termin til „Foreninger for UnderstOttelse af løsladte Straffanger"

et Belot) af Kr. 3 600.00. Medens Justits-Departementet for førstnævnte

Termin fordelte dette Beløb saaledes, at

„Kristiania Fængselsselskab" erholdt Kr. 900.00,

„Bergens Fængselsselskab" . - 200.00

og „Trondhjems Fængselsselskab" - 900.00,

blev for 1889- -90 den Forandring foretaget, at „Trondhjems Fængselsselskab"

kun erholdt Kr. 700.00, medens „Fredriksstads Fængselsselskab" ligesom

Bergens fik et Belob af Kr. 200.00. De resterende Kr. 1 600.00 blev for

begge Aar tildelt „Foreningen til Forsorg og Beskyttelse af de fra Kristiania

Strafarbeidsanstalter løsladte Forbrydere".

Om den af de enkelte Fængselsselskaber i 1889 Øvede Virksomhed meddeles

følgende :

Kristiania Fængselsselskab har som i de tidligere Aar understøttet

et betydeligt Antal fra Kristiania Distriktsfængsel losladte Fanger med

Klæder, Hjemreise, Kost og Logis en Tid efter Løsladelsen eller ved at

skaffe dem Arbeide af forskjelligt Slags. Selskabet har ogsaa i dette Beretningsaar

havt et Værelse leiet, for der at kunne skaffe Personer, for hvem

dette ansaaes Ønskeligt, et ordentligt Logis. Om 31 af de i Aarets Lob

understottede vil Opgave blive meddelt i Selskabets Aarsberetning, der imidlertid

først udkommer i Trykken sammen med Beretningen for 1890. Af

Selskabets Statsbidrag er som tidligere Kr. 300.00 tildelt Hjemmet for losladte

kvindelige Straffanger (Ebenezer).

Fr edriksstads F ængs eisselskab har fortsat sin Virksomhed uforandret

og har i Aarets Lob ydet 7 Personer Understøttelse.


40 1889.

Bergens Fængselsselskab bar i Beretningsaaret understøttet ialt

73 løsladte Straffanger, og Tron dhj ems Fængselsselsk a b har ydet

Hjælp til 17 fra Trondhjems Bys og 3 fra Søndre Trondhjems Amts

Distriktsfængsel løsladte Fanger. Om begge disse Selskaber findes nærmere

Oplysninger meddelte i Beretningen om Strafarbeidsanstalterne.

Af Laurviks Fængselsselskabs Midler har 2 Personer været

understøttede.

I Kris ti anssand stillede i 1889 BrEendevinssamlaget et BelOb af

Kr. 300.00 til Fængselsbestyrerens Disposition. 54 Personer modtog i Aarets

Løb Understøttelse, væsentlig i Form af Kost og Logis. Et lignende Belo])

bevilgedes i samme Øiemed af Brcendevinssamlaget i Stavanger.


TABELLER.


Distriktsfængslerne

1889.

A in t . 2)

Kristiania

Akershus

Smaalenene

Hedemarken .

Kristians

Buskerud .

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal .

Stavanger .

Søndre Bergenhus .

Bergen

Nordre Bergenhus .

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem .

Nordland

Troms0

Finmarken

Fængse1.2)

UMW

Kristiania

Skedsmo

Eidsberg

Moss

Fredrikstad

Sarpsborg

Fredrikshald .

Hamar

Kongsvinger

Gjøvik

Sel

Nordre Aurdal

Haugsund .

Hønefoss

Nes. . .

Kongsberg .

Drammen

Larvik

Sande

Sem .

Horten .

Holmestrand .

Tønsberg

Sandefjord

Skien*)

Brevik

Porsgrund .

KragerO*)

Stathelle

Langesund

Arendal .

Hornnes

Mandal

Flekkefjord

Kristiansand

Stavanger Amts

Stavanger

Lervik

Vossevangen .

Bergen

Vik (i Sogn) .

A alesund

Molde-

Kristiansund . . .

Vollan (i Trondhjem)

Trondhjem

Levanger

Stenkjær

Namsos

Sannes

Bodø

Smedvigen (Kabelvaag)

Troms0

Hammerfest

Vads0 •

42

92

35

8

8

8

8

12

24

18

21

20

13

16

9

8

10

10

9

8

11

5

7

4

12

1

4

2

3

16

4

4

2

15

12

7

10

10

31

12

10

7

12

18

12

8

8

8

8

7

8

11

6

8

Hele Riget 65 Fængsler649

Tabel 1. Antallet af Celler

Tableau 1. Nombre

Alminde- Fællesrum. Straf. GjreldsligeEnkeltarrestrum.

Tilsammen

celler. (Resol. 1859 arrestrum. (FEengsels1.

(Fængselsl.

§ 15, Resol.

§ 1 og 5, (Resol. 1859

§ 17 og Fange-

Resol. 1859

1859 §§ 1 3 p . )4)

§ 5, 2 P. ) 5) 5, 4 P.)6) rum. 7)

og 5, 1 P.) 2)1

7

99

1

37

3 1 12

1 1 10

1 1 10

1

1

1

13

4 2 30

2 2 22

3 3 27

2

22

2

15

2 2 20

1

10

1

9

2

11

2

12

1

12

1

11

2

11

1 1 13

1 6

1 1 9

1 1 6

1 1 14

1 1 3

1 1 3

1 1 6

1

3

1 1 5

2 1 19

1

5

1 1 6

1 1 4

2 2 19

1 2 15

1 1 1 10

1

11

1

11

3 7 41

1

13

1 1 12

1 1 9

1 1 14

2 1 21

1 1 14

2

10

1 1 11

1

10

1 1 10

1 • 1 9

1 1 10

1 1 13

1 2 9

• 1 1 10

80 7 51 787

*) Se for disse Fængslers Vedkommende det i Textafsnittet Side 6 anførte.

Préfecture. 2) Prison. 3) Cellules ordinaires pour un seul détenu. 4) Cellules pour trois détenus en cornpour

dettes. 7) Total. 9) Chambres d'arrét de police. 9) Chambres des gardiens. ") Remarques.


g andre Rum i Fængslerne.

e cellules etc.

Særskilte Nat-

arrester. 8)

12

1

2 i Kjælderen.

3 iDo.

hvoraf, 2 i Kjeelderen.


1 i Kjælderen.

2

2

43Prisons départementales

1889.

Rum for Sluttere. 9) Anmærkninger» .) Fængse 1. 2)

7Værelser, 6 Kjøkkener.

1

1

1

1

1

2

Kristiania.

Skedsmo.

1 Celle bruges til Natarrest. Eidsberg.

1 Celle bruges til Natarrest. Moss.

Fredrikstad.

Sarpsborg.

1 Celle benyttes af Slutter.

3 Celler til Natarrest, Bad og Slutter.

1 Gjældsarrest benyttes af Slutter.

,

2

1

1

1 Arrestrummet bruges til Natarrest.

1

1 Celle bruges til Natarrest.

1 Værelse, 1 Kjøkken. 1 Celle bruges til Natarrest.

2 Værelser, 1

2

1

Do. 1 Celle bruges som Baderum.

Fredrikshald.

Hamar.

Kongsvinger.

Gjøvik.

Sel.

Nordre Aurdal.

Haugsund.

HOnefoss.

Nes.

Kongsberg.

Drammen.

LLarvik. k.

Sande.

1

Horten.

3

Holmestrand.

2 i Kjælderen.

Tønsberg.

1 i Udhusbygning.

Sandefjord.

8 i en særskilt Bygning.

Yderligere 2 Enkeltceller i en Skien.

særskilt Bygning. Brevik.

1

Porsgrund.

Kragerø.

1

Stathelle.

Langesund.

1 Celle benyttes af Slutter. Arendal.

2

Hornnes.

1 Celle bruges til Natarrest. 1 Mandal.

Flekkefjord.

2

Kristiansand.

Stavanger Amts.

1 i Kjælderen,

1

Stavanger.

Lervik.

1 Celle benyttes af Slutter. Vossevangen.

2 i kjælderen.

2

2

1

1

Bergen.

Vik (i Sogn).

A alesund.

2 Celler til Natarrest og Slutter. Molde.

2 Celler bruges til Natarrest. Kristiansund.

Vollan (i Trondhjem).

4 i Kjealderen.

Trondhjem.

li Do.

Levanger.

Celle liDo. bruges til Natarrest. Stenkjær.

Namsos.

Sannes.

1 Celle benyttes af Slutter. BodO.

Smedvigen (Kabelvaag).

2

Tromsø.

3

1 Celle bruges til Natarrest. Hammerfest.

2 i Kjoelderen.

Vadsø.

61

61 I Bele Riget.

mun. 5 Chambres pour un seul Menu, condamné l'emprissonnement simple. 6) Chambres pour les Menus


Distriktsfængslerne 44

1889.

A mt. 1) .

Fængse1.3)

Tabel 2. Fangeantallet og de forskjellige

Tableau 2. Nombre des détenus des diversef

_

Arrest. 6)

Antal I Antal

• Personer. 9 ) 1 Dage. 15)

M. K. M. K.

hommes femmes h. f.

M.

h.

Straf.

a) til Udholdelse al

Fængsel paa

sædvanlig Fangekost. 7)

Antal Antal

Personer. 3) I Dage. .3)

K. M.

f. I h.

117 Kristiania

Kristiania .

Akershus

Skedsmo

Smaalenene

Eidsberg

18

7

3

64

30

8

7

8

10

12

4

3 937

342

332

372

426

132

Hedemarken

Kristians

Moss • • •

Fredrikstad

Sarpsborg

Fredrikshald .

Hamar . •

Kongsvinger

Gjøvik

Sel

2

9

3

2

9

32

9

5

2

8

14

2

5

1

15

6

9

2

53

60

180

331

50

156

32

32

460

232

305

52

Nordre Aurdal

Buskerud

Haugsund

Hønefoss

Nes .

1 1

5

14

11

3

1

5

4

3

102

40

132

81

140

Kongsberg .

5

9

Drammen

15

23

12

353

Jarlsberg og Larvik Larvik

Sande .

Sem.

Horten


2


4

9

12

5

4

2

1

3

124

16

10

42

120

32

78

Holmestrand •

Tønsberg .

2

2

•••

32

Sandefjord.

2

31 20

Bratsberg

Skien

14

32

5

202 20

Brevik .

Porsgrund .

2

5 2

32

73 60

Kragerø

20

Stathelle

Langesund

32

Nedenes

Arendal .

81

19

570 84

Hornnes

Lister og Mandal • Mandal. .

Flekkefjord

2 1 68 84

Kristiansand

20

Stavanger

Stavanger Amts

Stavanger

2

12

15

11

8

2

4

285

243

64

125

Søndre Bergenhus

Bergen . . . .

Nordre Bergenhus

Romsdal. .

Søndre Trondhjem

Lervik . .

Vossevangen . .

Bergen

Vik (i Sogn) •

Aalesund

Molde

Kristiansund .

Vollan (i Trondhjem)

Trondhjem •

2

4

3

12

8

7

3

5

91

3

102

41

1 065

4 2 104

22

797

6 20

4 2 233

11 3 476

92

26

20

111

92

124

Nordre Trondhjem Levanger .

1

1

2

56

Stenkjær .

13

15

1 3 20 64

Namsos

1

25

Nordland Sannes

8 1 329 16

Troms91 •

Finmarken .

Bodgi • • • • •

Smedvigen (Kabelvaag)

Troms0

Hammerfest .

Vads0 .


Hele .Riget I 132

Ii

- I 442

2

40

7 1 236 32

4 66 116

- I 364 I 120 I 11 3401 3 832

1) Préfecture. 3) Prison. 3) Individus subissant la peine d'emprissonnement. 4) Condamnés l'emprissonne-

Emprissonnement au pain et à l'eau. 3) Nombre des individus. 13) Nombre des journ6es de detention.

K.

f.


lags ranger. Fangedagenes Antal.

atégories. Total des journées de détention.

anger. 3)

[Ømt Fængselsstraf. ,) b) Til Afsoning af Bøder. 5)

Fængsel paa

Vand og Brød. 3)

Antal

Personer. 9)

M. K.

h. f.

9

19 6

4

1

36 9

5

1

1

12 1

9 2

19 10

5 1

13 1

94 15

16 3

17 2

11 3

26 7

28 16

41 15

12 2

8 2

15 4

9 8

11 3

21 3

37 6

17 2

19 1 4

Antal

Dage. 0)

K. K.

h. f.

56

225

38

386

11

45 2

11

125 5

84 22

202 98

49 7

169 11

1 062 134

204 15

200 20

159 25

228 69

338 150

510 162

103 11

70 20

140 52

71 81

135 31

297 24

389 57

152 10

221 42

10 I -

94

-

-

Fængsel paa

sædvanlig Fangekost 7)

Antal

Personer. 9)

K. K.

h. f.

1

16

4

6

1

1

2

Antal

Dage. ' 9)

K. K.

h. f.

45 Prisons départementales

1889.

Fængsel paa

Vaud og Brød. 3) Fængslet.2)

Antal I Antal

Personer. 9) Dage. 10)

M. K. M. K.

h. f. h. f.

261 64 3 448 825 40 6 412 52 1 948 214 5 473 617

54 9 640 109 1

24

17

60 2

36 5 501 28 2 1 20 12 7

44 5

14

136

13

55

28 5 383 39 1

12 12 139

518

17 1 54 9

60

155 2

16

107 10 1

8

36 2 92 5

44 8 518 49

16 29 2 101 5

21 4 191 40 -

14 5 58 23

21 1 179 11 1

16

23 5 72 16

10 1 112 4

8

9

41

1 1 11 5

1

2 3

20 4 148 21 2

32

18 2 70 8

15 1 189 5

14 2 35 6

5 1 81 9

3

14

35

32

367 - 1

24

71

283

15 3 225 33

9 6 26 56

4 2 22 16

5 1 15 3

5 2 53 29

4

17

12 3 136 14

16

68

4

12

12 4 134 51

32

137

9 2 49 6

6

20

36 1 687 23 3

44

63 220 15

3

8

8 4

9

44

34 4 97 12

43 8 136 44

1 21

73 2

1

8

40 11 112 72

1

8

196

12

56

54

3

12

8


24

8

2

84

2

5

12

290

5

8

11

27

122

4

8

11

34

9

41

12

• 76

10

18 350 129

16

17

51

44 851 135

18 5

43

1 33 3

1 73 15

1 114 3

6 394 67

8

17

3

57

5 110 23

7 47 48

179 4

35

6 241 42

Kristiania.

Skedsmo.

Eidsberg.

Moss.

Fredrikstad.

Sarpsborg.

Fredrikshald.

Hamar.

Kongsvinger..

Gjøvik.

Sel.

Nordre Aurdal.

Hangsund.

HOnefoss.

Nes

Kongsberg.

Drammen.

Larvik.

Sande.

Sem.

Horten.

Holmestrand.

Tønsberg.

Sandefjord.

Skien.

Brevik.

Porsgrund.

Kragerø.

Stathelle.

Langesund.

Arendal.

Hornnes.

Mandal.

Flekkefjord.

Kristiansand.

Stavanger Amts.

Stavanger.

Lervik.

Vossevangen.

Bergen.

Vik (i Sogn).

A alesund.

Molde.

Kristiansund.

Vollan (i Trondhjem).

Trondhjem.

Levanger.

Stenkjcer.

Namsos.

Sannes.

BodO.

Smedvigen(liabelvaag).

Tromsø.

Hammerfest.

Vads0.

Hele liget.

1 196 250 j

1 16 26

14 085 2 535 I 89 12 i 1 005 134 I 3 495 361 I 10 711 1 370

'neut. 5) Expiant des amendes. 6) Emprissonnement simple. 7) Emprissonnement Is la nourriture ordinaire.


Distriktsfængslerne 46

1889.

••■■••■•■■•••••••••■-

• Tabel 2 (Forts.). Fangeantallet og de forskjellig

Tableau 2. (Continuation). Nombre des détenus des diverse

Am t

Fængse1. 2 )

- Varetægtsfanger. 2) Transportfanger.

Antal

Personer. 7)

M. K.

hommesj femmes

Kristiania .

Akershus .

Kristiania •

Skedsmo

669

25

114

4

13 061

657

1 600

49

103

1

22 118

1

22

Smaalenene •

Eidsberg .

Moss

16

32

1

5

524

514

116

25 6 9 2

Fredrikstad

53 7 1 201 81 8 13

Sarpsborg .

22 2 95 7

Fredrikshald

34 4 317 8 14 2 16 2

Hedemarken

Kristians

Hamar

Kongsvinger •

Gjøvik

Sel ..

37

26

25

4

7

2

870

454

158

119

289

58

52

2

42

3

3

3

2

2

47

3

2

3

1

Nordre Aurdal

2

11

Buskerud .

Haugsund . .

25 2 280 39

Hønefoss •

20 2 480 18 6

Jarlsberg og Larvik .

Nes ...

Kongsberg.

Drammen .

Larvik

5

18

81

25

1

1

7

108

66

1 013

570

27

1

47 2

7

2

10 -

Sande •

11 • 271

Sem.

9 3 175 110

Horten .

36 3 442 19


Holmestrand

7

57

2 3

Tønsberg .

37 4 268 57 2 2

Sandefjord.

18

283 2 8 10

Bratsberg .

Skien .

84 9 1 273 115

Brevik . .

Porsgrund .

3

12 1

5

47 2

1

7 2

1

8 2

Kragerø

16 2 140 4

Stathelle .

5

216

Langesund

2 1 82 19 14 2 13 3

Nedenes.

Arendal

75 12 1 509 229 3 5

Hornnes

4

45

Lister og Mandal . Mandal

22

1 250 43 2 2

Flekkefjord

1 2 2 46

Stavanger

Kristiansand

Stavanger Amts

Stavanger

64

18

67

9

1

17

645

212

468

28

1

23

3

2

11

3

2

15

3

Søndre Bergenhus Lervik

7 2 104 23

Vossevangen •

27

655

Bergen

Bergen

161 15 1 238 125 33 3 70

Nordre Bergenhus

Romsdal

Vik (i Sogn)

Aalesund •

16

35

1 258

243

14

2

2

Molde • •

15 4 150 101

Kristiansund • • •

23 3 536 60 4 9

Søndre Trondhjem Vollan (i Trondhjem)

Trondhjem • •

38

56

5

6

378

891

66

106 59 81 17

Nordre Trondhjem Levanger

Stenkjær

9

7

74

219

3

53

Namsos

9 2 163 142

Nordland Sannes •

Bodø •

12

39

2

1

424

686

45

1

13 2

Smedvigen (Kabelvaag) . 17 2 291 23

Troms0

Finmarken •

Tromsø . • •

Hammerfest •

Vadsø

Ilele Rig et

36

69

78

2 264

2 477 1

1 367 89

7 978 89

281 I 35 020 4 056 I

6

3

365

- I34

- 3

49 I 509 1 64

Prdfeeture. 3) Prison. 3) Prévenus arriStés. 4) Détenus passagers it, transférer une autre prison on an

M.

h.

Antal

Dage. 8)

Antal

Antal

Personer. 7) Dage. 5)


K.

f.

M.

h. I

K.

f.


Slags Fanger. Fangedagenes Antal.

catégories. Total des journées de détention

1111111.11111■11111•11•11.

Gjældsarrestanter. 5) Samlet Belæg. 6)

Antal

Personer. 7)

M. K.

h. f.

Antal

Dage. 8)

M. K.

h. f.

Antal Personer. 7)

M. K. Tils.

h. f. total.

47Prisons départementales

1889.

Antal Dage. 8)

M. K. Tils.

h. f. total.

Ftengsel . 2)

- 60 3 158 430 3 588 26 573 3 488 30 061 Kristiania.

- .. - 112 26 138 1 754 586 2 340 Skedsmo.

- - • 72 12 84 1 429 293 1 722 Eidsberg.

.. - - • 65 7 72 714 27 741 Moss.

- - -__ 234 13 247 2 180 132 2 312 Fredrikstad.

. . - 91 4 95 364 • 18 382 Sarpsborg.

- - - 109 10 119 720 57 777 Fredrikshald.

- - - - 127 33 160 1 824 819 2 643 Hamar.

- - - - 107 20 127 809 356 1 165 Kongsvinger.

. - 87 16 103 616 384 1 000 Gjøvik.

- .. . 31 5 36 323 57 380 Sel.

- - - 4 2 6 24 8 32 Nordre Aurdal.

- - ... • 79 13 92 646 200 846 Haugsund.

. - - 61 9 70 763 110 873Hønefoss.

- - - - 10 5 15 189 176 365 Nes.

„, - - - 40 1 41 144 1 145 Kongsberg.

- - - 214 7 221 2 065 47

Drammen.

- - - 63 11 74 964 209 21 1 17 23 La en.

-

-

-

-

-

-

-

.

..

-

.

-

-

.

-

-

21

23

69

13

85

4

8

6

-

9

25

31

75

13

94

324

267

696

72

543

51

217

33

-

140

375

484

729

72

683

Sande.

Sem.

Horten.

Holmestrand.

TOnsberg.

- 43 4 47 393 28 421 Sandefjord.

-

- - .

-

-

205

9

14

-

219

9

2 458

46

- . 173

-

2 631

46

Skien.

Brevik.

- 37 6 43 193 72 265 Porsgrund.

-

-

-

-

-

_

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


70

10

18

219

7

36

2

12

-

4

41

-

3

2

82

10

22

260

7

39

4

482

286

105

2 901

72

382

13

60

-

32

536

-

129

46

542

286

137

3 437

72

511

59

Kragerø.

Stathelle.

Langesund.

Arendal.

Hornnes.

Mandal.

Flekkefjord.

-

.

-

-

-

-

-

-

- 123

63

147

18

7

42

141

70

189

929

668

1 063

77

92

318

1 006

760

1 381

Kristiansand.

Stavanger Amts.

Stavanger.

- - - -

- - -

-

.. - -

- - . -

18

59,

635

46

3

i

81

7

21

60

716

53

256

994

4 482

603

30

11

493

60

286

41 090755

663

Lervik.

Vossevangen. va. ngen.

Bergen. gn s ee

Vik (i Sogn).


-

_

..

-

-

-

-

-

85

38

84

2

9

17

87

47

101

1 288

347

883

20

149

255

1 308 Aalesund.

496 Molde.

1 138Kristiansund.

-

-

-


..

-

-

..

-

-

..

-

-

-

.

-

-

..

-

-

-

-

-

-

108

295

26

38

27

41

89

25

39

5

6

6

11

10

133

334

31

44

33

52

99

1 119

2 406

186

342

334

893

952

319

476

73

137

191

142

57

1 438 Vollan (i Trondhjem).

2 882 Trondhjem.

259 Levanger.

479 Stenkjær.

528 Namsos.

1 035 Sannes.

1 009 Bodø.


. -

- 49

123

12

10

61

133

675

1 305

95

94

770 Smedvigen(Kabelvaag).

1 399 Troms0.

- - 104 3 107 588 99 687 Hammerfest.

i 5 - 179 22 201 1 530 315 1 845 lrads0.

3 I -Ins - I 7 908 1 073 8.981 I 73 177 11 991 85 168 Ilele Riget.

edge du tribunal. 5) Détenus pour dettes. 9 Total. 7) Nombre des individus. s) Nomble des journdes de ddtention.


Distriktsfængslerne

1889.

Kristiania

Akershus

Smaalenene

Hedemarken

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger .

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Sondre Trondhjem .

Nordre Trondhjem

Nordland .

Tromsø. •

Finmarken

48

Tabel 3. Det gjennern.snitlige daglige Belæg af de forskjellige

Tableau 3. Nombre moyen journalier des clétenus des diverses

A m t . Fængse1. 2)

Kristiania

Skedsmo .

Eidsberg .

Moss . • •

Fredrikstad

Sarpsborg

Fredrikshald

Hamar .

Kongsvinger.

Gjøvik .

Sel ...

Nordre Aurdal

Haugsund

HOnefoss .

Nes ..

Kongsberg

Drammen.

Larvik

Sande

Sem .

Horten .

Holmestrand

TOnsberg .

Sandefjord

Skien

Brevik .

Porsgrund

Riager0 .

Stathelle .

Langesund

Arendal .

Hornnes .

Mandal .

Flekkefjord

Kristiansand

Stavanger Amts

Stavanger

Lervik .

Vossevangen

Bergen . .

Vik (i Sogn) .

Aalesund .

Molde . . •

Kristiansund •

Vollan (i Trondhjem

Trondhjem

Levanger

Stenkjær .

Namsos

Sannes •

BodO •

Smedvigen (Kabelvaag)

Troms0

Hammerfest .

Vadsø.

Antal

Fangedage. 7 )

WIMP.

Straffanger.

Gjennemsnitlig

dagligt Belteg. 8)

15 200 41.64

1 633 4.47

1 082 2.96

191 0.52

1 017 2.79

280 0.77

434 1.19

1 482 4.06

603 1.65

787 2.16

258 0.71

21 0.06

527 1.45

367 100

230 0.63

78 0.22

1 050 2.88

593 1.62

104 0.29

199 0.55

268 0.74

12 003

356 0.97

126 0.31

1 243 3.41

40 0.11

206 0.57

398 1.09

70 0.19

20 0.06

1 694 4.64

27 0.08

216 0.59

11 0.03

330 0.91

542 1.48

875 2.40

159 0.43

349 0.95

3 535 9.68

391 1.07

1 063 2.91

245 0.67

533 1.46

994 2.72

1 787 4.90

182 0.50

206 0.56

223 0.61

566 1.55

307 0.84

456 1.25

921 2.52

197 0.54

770 2.11

liele Rig et 45 454 124.63

Préfecture. 8) Prison. 8) Individus subissant la peine d'emprissonnement. Prévenus arrétés,

Journdes de détention. 8) Nombre moyen journalier des ddtenus.


49Prisons départementales

1889.

•■••••••••■■••••■■■■■•

Hags Fanger. Det hoieste Fangebelæg paa samme Tid.

mtégories. Nombre le plus élevé de détenus en meine temps.

Varetægtsfanger (derunder

indbefattet Transportfanger og

Gjeeldsarrestanter). 4)

Antal

Fangedage.

Gjennemsnitlig

dagligt Belæg. e)

Tilsammen.5)

Samlet Antal Gjennemsnitlig

Fangedage. 7) dagligt Belæg.e)

14 861 40.72 30 061 82.36

707 1.94 2 340 6.41

640 1.76 1 722 4.72

550 1.51 741 2.03

1 295 3.54 2 312 6.33

102 0.28 382 1.05

343 0.94 777 2.13

1 161 3.18 2 643 7.24

562 , 1.54 1 165 3.19

213 0.58 1 000 2.74

122 0.33 380 1.04

11 0.03 32 0.09

319 0.87. 846 2.32

506 1.39 873 2.39

135 0.37 365 1.00

67 0.18 145 0.40

1 062 2.91 2 112 5.79

580 1.59 1 173 3.21

271i 0.74 375 1.03

285 0.78 484 1.33

461 1.26 729 2.00

60 0.17 72 0.20

327 0.90 683 1.87

295 0.81 421 1.15

1 388 3.80 2 631 7 21

6 0.02 46 0.13

50 0.16 265 0.73

144 0.39 542 1.48

216 0.59 286 0.78

117 0.32 137 0.38

1 743 4.78 3 437 9.42

45 0.12 72 0.20

295 0.81 511 1.40

48 0.13 59 0.16

676 1.85 1 006 2.76

218 0 ,60 760 2.08

506 1.38 1 381 3.78

127 035 286 0.78

656 1.80 1 005 2.75

1 440 3.95 4 975 13.63

272 0.75 663 1.82

245 0.67 1 308 3.58

251 0.69 496 1.36

605 1.66 1 138' 3.12

444 1.22 1 438 3.94

1 095 3.00 2 882 7.90

77 0.21 259 0.71

273 0.75 479 1.31

305 0.84 528 1.45

469 1.28 1 035 283

702 1.92 1 009 2.76

314 0.86 770 2.11

478 1.31 1 399 3.83

490 1.34 687 1.88

1 075 2.94 1 845 5.05

■.....41■1111

39 714 108.81 85 168 233.34

transférer et ddtenus pour dettes.

Høieste Belæg

paa samme Tid

af Strafanger,

Varetægtsfanger,

Transportfanger

og Gjældsarrestanter.

e)

Fcengse1. 2)

113 Kristiania.

13 Skedsmo.

8 Eidsberg.

11 Moss.

15 Fredrikstad.

4 Sarpsborg.

7 Fredrikshald.

14 Hamar.

10 Kongsvinger.

8 Gjøvik.

5 Sel.

1 Nordre Aurdal.

6 Haugsund.

6 Hønefoss.

2 Nes.

6 Kongsberg.

12 Drammen.

8 Larvik.

3 Sande.

5 Sem.

7 Horten.

4 Holmestrand.

6 TOnsberg

4 Sandefjord.

10 Skien.

2 Brevik.

4 Porsgrund.

4 Kragerø.

3 Stathelle.

2 Langesund.

17 Arendal.

2 Hornnes.

7 Mandal.

2 Flekkefjord.

7 Kristiansand.

9 Stavanger Amts.

16 Stavanger.

4 Lervik.

7 Vossevangen.

26 Bergen.

6 Vik (i Sogn).

11 Aalesund.

5 Molde.

10 Kristiansund.

12 Vollan (i Trondhjem).

17 Trondhjem.

3 Levanger.

3 .Sten.kjær.

5 Namsos.

9 Sannes.

11 Body/.

9 Smedvigen (Kabelvaag).

19 Tromsø.

8 Hammerfest.

17 Vadsø.

IHele _Rig et

5) Total. 6) No.mbre le plus élevé de détenus en nléme temps.


Distriktsfængslerne 50

1889.

A m

Kristiania •

Akershus

Smaalenene

Hedemarken

Kristians

Buskerud •

Jarlsberg og Larvik .

Bratsberg •

Nedenes.

Lister og Mandal .

Stavanger

Søndre Bergenhus .

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Trom

Finmarken

Tilsammen

Under 15 Aar. 2) 15-18 Aar. 3)

Antal Personer. 6) Antal Dage. 7) Antal Personer. ,) Antal Dage. 7)

M.

hommes.

K.

femmes.

Tils.

total. M.

h..

K.

f.

Tils.

total. M.

h.

K.

f.

Tabel 4. Fanger-

Tils.

total. M.

h.

Tableau 4. Age

K.

f.

Tils.

total.

56 2 58 766 62 828 229 19 248 5 187 455 5 642

1 1 69 69 8 1 9 268 44 312

8 8 120 120 26 1 27 764 12 776

7 7 84 84 15 3 18 385 159 544

12 12 232 232

23 23 384 384 4 1 5 76 48 124

6 6 82 82 9 3 12 151 23 174

3 1 4 3 1 4 9 9 266 266

13 13 249 249 11 11 359 359

4 4 112 112

9 1 10 171 20 191 15 2 17 394 5 399

6 7 171 1 172

34 1 35 371 24 395 70 4 74 1 072 54 1 126

2 2 4 4 5 5 116 116

27 27 407 407 23 2 25 668 39 707

2 2 24 24 29 33 857 144 1 001

1 1 25 25

1 16 16 7 7 265 265.

9 9 241 241 6 6 98 98:

1 4 5 66 104 170

1

1

200 6 206 2 975 123 3 098 490 45 535 11 532 1 088 12 620

L) Préfeeture. Agés de moths de 15 ans. 3 Aga de 15 h., 18 ans. 4) Aga de plus de 18 ans. 5) Total.


aes Alder.

Eies détenus.

51Prisons départementales

1889.

1111111111=111■

Over 18 Aar. ,) Ialt. 5)

Antal Personer. 6) Antal Dage. 7) Antal Personer. 6) Antal Dage. 7)

M.

h..

K.

f.

Tils.

total M.

h..

K.

f.

Tils.

total. M.

h.

K.

f.

Tils.

total

M.

h.

K.

f.

Tils.

total.

2 873 409 3 282 20 620 2 971 23 591 3 158 430 3 588 26 573 3 488 30 061

103 25 128 1 417 542 1 959 112 26 138 1 754 586 2 380

537 45 582 4 523 515 5 038 571 46 617 5 407 527 5 934

212 50 262 2 164 1 016 3 180 234 53 287 2 633 1 175 3 808

110 23 133 731 449 1 180 122 23 145 963 449 1 412

377 34 411 3 347 486 3 833 404 35 439 3 807 531 4 341

302 39 341 3 026 655 3 681 317 42 359 3 259 678 3 937

337 35 372 3 301 336 3 637 349 36 385 3 570 337 3 907

202 41 243 2 365 536 2 901 226 41 267 2 973 536 3 509

157 23 180 1 212 252 1 464 161 23 184 1 324 252 1 576

186 46 232 1 166 385 1 551 210 49 259 1 731 410 2 141

71 3 74 1 079 40 1 119 77 4 81 1 250 41 1 291

531 76 607 3 039 415 3 454 635 81 716 4 482 493 4 975

39 7 46 483 60 543 46 7 53 603 60 663

157 26 183 1 443 385 1 828 207 28 235 2 518 424 2 942

372 60 432 2 644 651 3 295 403 64 467 3 525 795 4 320

90 17 107 837 404 1 241 91 17 108 862 404 1 266

172 32 204 2 255 278 2 533 179 33 212 2 520 294 2 814

108 10 118 966 94 1 060 123 10 133 1 305 94 1 399

282 21 303 2 052 310 2 362 283 25 308 2 118 414 2 532

7 218 1 022 8 240 58 670 10 780 69 450 7 908 1 073 8 981 73 177 11 991 85 168

6) Nombre des individus. 7) Journ6es de détention.

Kristiania.

Akershus.

A t .

Smaalenene.

Hedemarken.

Kristians.

Buskerud.

Jarlsberg og Larvik.

Bratsberg.

Nedenes.

Lister og Mandal.

Stavanger.

Søndre Bergenhus.

Bergen.

Nordre Bergenhus.

Romsdal.

Søndre Trondhjem.

Nordre Trondhjem.

Nordland.

Tromsø.

Finmarken.


Distriktsfængslerne

1889.

Amt.')

Kristiania

Akershus •

Smaalenene •

Hedemarken. .

Kristians

Buskerud

Jarlsberg og Larvik

Bratsberg •

Nedenes .

Lister og Mandal .

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

SOndre Trondhjem .

Nordre Trondhjem

Nordland .

Troms0 .

Finmarken .

Fængse1.2)

Kristiania

Skedsmo .

Eidsberg .

Moss

Fredrikstad

Sarpsborg .

Fredrikshald

Hamar

Kongsvinger

Gjøvik .

Sel

Nordre Aurdal .

Haugsund

Hønefoss

Nes

Kongsberg

Drammen

Larvik

Sande

Son

Horten

Holmestrand

Tønsberg

Sandefjord

Skien . .

Brevik

Porsgrund

Krager0

Stathelle

Langesund .

Arendal

Hornnes

Mandal

Flekkefjord .

Kristiansand

Stavanger Amts

Stavanger .

Lervik

Vossevangen

Bergen

Vik (i Sogn) .

Aalesund .

Molde

Kristiansund . •

Vollan (i Trondhjem)

Trondhjem

Levanger

Stenkjær .

Namsos

Sannes

Bodø • • • • • •

Kabelvaag (Smedvigen)

Troms0 • • • •

Hammerfest .

Vads0

52

VaretægtsogUnderholdningspenge

til

cen gselsdistriktet

(jfr.

Fængselslovens

§ 31). 8)

Kr.

24 001

1 872

1 378

593

1 850

306

622

2 114

932

800

304

26

677

698

292

116

1 690

938

300

387

583

58

546

337

2 105

37

212

434

229

no

2 750

58

409

47

805

608

1 105

229

804

3 980

530

1 046

397

910

1 150

2 306

207

383

422

828

807

616

1 119

550

1 472

Inven-

tarie-

klæder.°

Kr.

326

59

15

102

47

15

25

19

84

79

22

6

15

94

15

24

Tabel 5.

Tableau 5.

A. Betalte af Stats-

, Understøttelse

Sygeudgifter. 7) ' ved Løsladelsen.

")

Læge-

tilsyn.9

Kr.

1 000

57

80

100

50

32

102

26

59

120

35

240

117

Læge-

mid-

ler.°)

Kr.

141

5

14

31

4

3

22

4

1

2

18

2

1

11

4

3

6

15

7

2

3

3

8

Be-

klæd-

ning.")

Kr.

2 194

69

3

60

76

Anden

Understøttelse.

' 2)

Hele Rig et 68 085 947 2 027 319 4 191 1 028

t) Pr6fecture. 2) Prison. 3) Payés par PÉtat 4) Pay6s par la commune. 8) Contribution 'a la commune

Soins des malades. 8) Au médicin. Médicaments. '°) Secours aux HUI-6es. ") Habillement.

l'Atat. 27) Gages aux gardiens.15) Éclairage et chauffage. 19) Entretien et mobilier. 20) D'autres frais.

55

1

21

34

504

58

43

86

17

12

28

10

50

10

12

102

75

23

113

26

31

1

65

90

19

29

91

33

7

11

7

37

11

28

13

36

Kr.

40

36

19

9

92

12

47

22

3

30

6

2

52

2

7

1

8

1

7

7

77

9

20

16

80

2

4

120

58

6

4

12

36

55

28

28

63


Udgifter.

:asen. 3) B. Betalte af Fængselsdistriktet. 4)

Godt- TilUnder-

Geistlig gjØrelse sammen

vis-OmtilBeafStats- Borg. 14) sty-kasrer. 15)sen. 16

Kr.

1 591

50

15

131

298

24

174

71

39

30

15

139

8

139

59

9

596

8

257

4

156

19

139

26

11

141

21

Kr. Kr.

2 000

143

116

2 200

36

184

182

228 185

34

35

11

84 18

6

16

Kr.

33 493

2 327

1 809

764

2 119

307

754

2 609

945

1 112

947

29

1 297

791

335

116

1 815

960

459

432

632

58

575

347

2 237

37

258

538

332

171

3 137

219

484

47

947

850

1 202

248

915

4 926

634

1 308

424

1 221

1 431

2 459

220

387

447

1 022

888

693

1 324

591

1 616

Lon-

nin-

ger. 17)

Belys-

ning

og

Brænd-

sel. 15)

Kr. Kr.

17 142

1 532

1 200

1 480

1 220

1 . 080

1 032

1 520

1 950

1 400

800

720

992

700

572

580

1 400

1 768

800

960

850

200

800

200

1 510

600

1 000

205

160

1 588

480

480

408

800

. 880

1 040

760

920

4 740

1 056

800

800

800

1 700

2 950

760

760

760

1 120

1 120

1 120

680

936

1 077

3 560

1 285

526

300

360

300

500

910

879

887

121

163

412

533

314

138

600

323

277

320

220

150

800

40

375

22

80

200

86

30

746

182

124

6

1 015

53

520

395

342

3 366

503

605

164

374

896

871

304

313

314

486

424

842

295

702

737

4 170 2 793 2 685 86 245 I 72 908 29 290

Vedligeholdelse

og

Inventaxium.

19)

53Prisons départementales

1889.

Andre

Udgif-

ter.")

Kr. Kr. Kr.

2 800 22 658 46160

272 1 837 4 926

374 222 2 322

458 2 238

300 50 1 930

50 1 430

100 1 632

604 91 3 125

336 3 165

134 902 3 323

246 73 1 240

22 905

241 169 1 814

171 272 1 676

13 61 960

63 781

228 150 2 378

13 103 2 207

380 1 457

188 1 468

222 96 1 388

30 380

115 33 1 748

240

929 2 814

24 6 52

680

1 200

49 152 492

73 263

551 211 3 096

183 142 987

128 82 814

96 100 610

144 104 2 063

946 323 2 202

- 1 477 3 037

86 230 1 471

379 177 1 818

1 686 726 10 518

63 779 2 401

189 1 455 3 049

267 348 1 579

127 106 1 407

1 106 1 558 5 260

402 415 4 638

46 322 1 432

263 362 1 698

238 305 1 617

981 1 73 4 370

463 1 999 4 006

368 2 283 4 613

350 168 1 493

109 10 1 757

393 390 2 597

Tilsammen

Samlet

af

Fæng- Udgift.")

selsdistriktet.

2 ')

17 999 42 730 162 927 I

Kr.

F ce n g 5 e 1. 2)

79 653 Kristiania.

7 253 Skedsmo.

4 131 Eidsberg.

3 002 Moss.

4 049 Fredrikstad.

1 737 Sarpsborg.

2 386 Fredrikshald.

5 734 Hamar.

4 110 Kongsvinger.

4 435 Gjøvik.

2 187 Sel.

934 Nordre Aurdal.

3 111 Haugsund.

2 467 HOnefoss.

1 295 Nes.

897 Kongsberg.

4 193 Drammen.

3 167 Larvik.

1 916 Sande.

1 900 Sem.

2 020 Horten.

438 Holmestrand.

2 323 TOnsberg.

587 Sandefjord.

5 051 Skien.

89 Brevik.

938 Porsgrund.

1 738 Kragerø.

824 Stathelle.

434 Langesund.

6 233 Arendal.

1 206 Hornnes.

1 298 Mandal.

657 Flekkefjord.

3 010 Kristiansand.

3 052 Stavanger Amts.

4 239 Stavanger.

1 719 Lervik.

2 733 Vossevangen.

15 444 Bergen.

3 035 Vik (i Sogn).

4 357 Aalesund.

2 003 Molde.

2 628 Kristiansund.

6 691 Vollan (i Trondhjem).

7 097 Trondhjem.

1 652 Levanger.

2 085 Stenkjær.

2 064 Namsos.

5 392 Sannes.

4 894 Bod.Ø.

5 306 Kabelvaag (Smedvigen).

2 817 Tromso.

2 348 Hammorfest.

4 213 Vads0.

249 172 1 Bele Riget.

pour la détention et Pentretien des prisonniers. 5) L'habillement des prisonniers pendant la d6tention.

12) D'autre secours. 13) Enseignement. ") Soin religieux. 15) Administration. 16) Montant total payé par

Montant total payd par la commune. 22) Total des frais.


(Bilag.)

55

Instrnx for Vagtmesteren ved

Distriktsfængsel.

1.

Vagtmesterens nærmeste Foresatte er Distriktsfængslets Bestyrer.

§ 2 .

Vagtmesteren har nøie at sætte sig ind i Lovgivningens Bestemmelser

om Varetægtsarrest, Straffængsel og Bøders Afsoning samt Bestemmelserne i

det ved Kongelig Resolution af 22 Januar 1885 bifaldte Reglement for Fangebehandlingen

i Rigets Distriktsfængsler med de Ændringer, dette senere

maatte undergaa, og at holde sig disse Bestemmelser efterrettelig.

3.

Indtræffer der Tilfælde af usædvanlig Beskaffenhed eller hvorom der ikke

haves tilstrækkelig Veiledning i gjceldende Forskrifter, bar Vagtmesteren at

indhente Bestyrerens Bestemmelse. Kan denne ikke afventes, har han at

handle efter bedste Skjøn og Konduite og derefter strax at indberette Sagen

til Bestyreren.

§ 4.

Vagtmesteren har at paase, at Slutteren — hvor saadan haves — tilbørlig

opfylder sine Pligter. Sker Forsomtnelser, har han strax at indberette

disse til Bestyreren.

§ 5.

Vagtmesteren er, naar han dertil beordres, pligtig til at fuldbyrde

Risstraf.

§ 6.

Vagtmesteren er forpligtet til daglig at fore jevnligt Tilsyn med de i

Fængslet hensiddende Fanger og paase at Orden og Renlighed finder Sted

overalt i Fængslet. Særlig har han tidlig om Morgenen og kort før Sengetid.

at inspicere ethvert belagt Fangerum for at undersøge, om Laasene for Celledøren

og Madlugen og Lassen eller Stængslet for Udtagsdøren til Latrineindretningen

er i Orden, om Væggene og Vinduesjernene er ubeskadigede,

om der er skjulte Gjemmer, eller om overhovedet noget, der lader befrygte

.Undvigelse, er forhaanden.


56

Ogsaa til andre -- ubestemte — Tider bør lignende Undersøgelse foretages.

Hensiddende Mandsfanger bør jevnlig til ubestemte Tider visiteres.

7.

Det Værktøj, som en Fange maatte have brugt om Dagen til Arbeide,

bør i Regelen udbringes om Aftenen fra Cellen for at henlægges i et andet

afstoengt Ruin. Naar Sikkerhedshensyn gjør det tilraadeligt at fratage en

Fange for Natten hans Gangklæder, anbringes ogsaa disse i et afstængt Rum.

8.

Hver Aften efter Fangernes Sengetid foretages en Runde i og udenom

Fængselsbygningen for at undersøge om noget mistænkeligt skulde forefindes.

Ildsteder og Varmeapparater eftersees ligeledes hver Aften i den Tid,

disse Indretninger er i Brug.

9.

Vagtmesteren har at sørge for, at der stadig føres Opsigt med Fangerne,

medens de er ude at lufte. Det forbydes strengelig at lade Fanger for at

nyde Bevægelse eller foretage Arbeide komme udenfor Fængselsbygningen

med Fangegaard.

Forøvrigt har Vagtmesteren med Hensyn til Fangernes Luftning at rette

sig efter Bestyrerens nærmere Bestemmelser.

10.

Vagtmesteren er fra den Tid, en Fange er afleveret i Fængslet, ansvarlig

for hans Bevogtning og Tilstedeblivelse, og vil i Tilfælde af Forsømmelighed

blive underkastet Ansvar. Skulde en Arrestant faa Anledning til at undvige,

er Vagtnaesteren forpligtet til at gjøre sig al Umage for at faa ham paagrebet,

samt strax efter Undvigelse at gjøre Anmeldelse derom til Bestyreren med

Opgivende af Angjældendes Signalement.

§ 11.

Vagtmesteren maa ikke uden Bestyrerens Samtykke foretage nogen Reise

eller om Natten were fraværende fra Fængslet. Heller ikke om Dagen maa

han uden Nødvendighed for længere Tid forlade Fængslet. Under hans

Fravær maa Slutteren eller — i Mangel af saadan — en anden af Bestyreren

godkjendt Person være tilstede for at varetage det fornødne.

Fængslets Nøgler maa være under saadan Forvaring, at Misbrug af

samme ikke kan finde Sted.

§ 12.

Det er en Selvfølge, at der til Vagtmesteren stilles Fordring om streng

Ædruelighed og sømmelig Opførsel i enhver Henseende.

Ligeoverfor Fangerne skal Vagtmesteren optræde med Alvor og Bestemthed,

men tillige riled Sindighed og Velvillie. Han maa ikke med Fangerne

-- hverken direkte eller inddirekte — indgaa i nogetsomhelst Forhold, der

tilsigter Gave, Kjøb, Salg, Bytte, Leie, Laan eller deslige. Under ingensomhelst

Form og intetsomhelst Paaskud maa han modtage nogen Gunst eller

Gave af en Fanges Beslægtede eller Venner.


57

§ 13.

Vagtmesteren forestaar Fangernes Bespisning overensstemmende med det

til enhver Tid gjældende Spisereglement og paaser, at de erholder sine

Maaltider til de fastsatte Tider. Maden bringes i Regelen Fangerne gjennem

den i Celledøren anbragte Luge. Ogsaa for Fangernes Forpleining iøvrigt,

derunder indbefattet Vask og Udbedring af deres Klæder, har Vagtmesteren

at drage Omsorg.

§ 14.

Vagtmesteren forestaar Arbeidsdriften inden Fængslet. Han udleverer til

Fangerne de til deres Arbeider fornødne Redskaber og Materialier, paaser

med Omhyggelighed, at intet deraf misbruges eller spildes, veileder efter

Evne Fangerne i Arbeidet, saint optegner, hvad enhver Fange har været

sysselsat med, og om ban deri bar vist nogen Duelighed og Fremgang.

Med Hensyn til den Betaling, der i Tilfælde kan gives Fangerne for

Arbeide, udført for Fængslets Regning, har han at erhverve Bestyrerens

Bestemmelse.

§ 15.

Vagtmesteren har at fore Tilsyn med Fængslets Bygninger og Indhegfinger

og skal gjøre Bestyrelsen opmærksom paa mulige Mangler derved.

Saafremt der opstaar nogen Skade, som tiltrænger Udbedring, har han derom

strax at underrette Bestyreren. Naar et eller andet Arbeide kræves udført,

har han efter Bestyrerens eller Tilsynsmændenes nærmere Anvisning eller

Bestemmelse at besørge det fornødne.

§ 16.

Han har at drage Omsorg for Renholdelsen saavel af Retslokalet som

af Fængslet og Gaardsrummene.

§ 17.

Han besørger Opvarmning og Belysning af Fængslet og Retslokalet efter

Bestyrerens nærmere Forskrifter. Hvor Gasledning er anbragt, paaligger det

ham at udvise streng Forsigtighed med Brugen, og specielt at paase, at Fangerne

ikke har Adgang til Kranerne.

g 18.

Han har at fore Tilsyn med Fængslets Inventariesager, besørger dem

istandsatte og rengjorte, naar det tiltrænges. Forinden nogen Inventariegjenstand

kasseres, maa Samtykke dertil erhverves fra Fængselsbestyreren og

en af Tilsynsmændene.

§ 19.

Han har efter de nærmere Forskrifter, som af Bestyreren afgives, at

besørge anskaffet hvad der ved Fængslet tiltrænges af Brænde og Belysningsmateriel,

af Redskaber og Materialier til Arbeidsdriften og andre Forbrugs -

gjenstaude. Ligesom han ved Anskaffelsen i enhver Henseende har at varetage

Fængslets Tarv, saaledes har han ved Forbruget og Benyttelsen at

udvise behørig Sparsommelighed og Omhu. De Gjenstande, som for Fængslets


58

Regning maatte blive forfærdigede af Fangerne, har han at besørge afsatte

paa fordelagtigste Maade efter Overlæg med Bestyreren.

§ 20.

Foruden de i § 34 af Fangereglement No. 1, 2, 3 og 6 nævnte Protokoller

har Vagtmesteren at føre Journal og Kopibog samt de Protokoller og

Boger forøvrigt, som Overøvrigheden eller Bestyreren maatte anse fornødne.

Han forvarer og holder i Orden Fængslets Arkiv.

§21.

Vagtmesteren har at fore og hvert Aar inden Ma aneds

Udgang at aflægge fuldstændigt og nøiagtigt Regnskab for det forløbne Aar

over Fængslets samtlige Indtægter og Udgifter ---- herunder indbefattet saavel

Kasse- som Inventarie-, Material- og Arbeidsregnskab hvilket Regnskab med

fornødne Bilag og Legitimationer bliver at indsende til Bestyreren. Med

Hensyn til Regnskabets Form har han at rette sig efter Bestyrerens Bestemmelse.

§ 22.

Vagtmesteren har at gaa Bestyreren tilhaande med de statistiske og

andre Oplysninger, der tiltrænges til Affattelsen af Aarsberetningen for

Fængslet; cfr. den foreskrevne Norm for aarlige Beretninger om Distriktsfængslerne

med Schemaer.

§ 23.

Vagtmesteren niaa ikke uden Overøvrighedens Samtykke indehave nogen

anden offentlig Bestilling eller drive nogen Næring i Distriktsfængslet.

§ 24.

ønsker Vagtmesteren at fratræde sin Post, bør han give Maaneders

Opsigelse. Med Hensyn til Afskedigelse af det offentlige forholdes efter

Fængselslovens § 22.

§ 25.

Forandringer i nærværende Instrux kan foretages af Overøvrigheden med

Justits-Departementets Approbation.


( Fortsættelse. (Suite.)

ie

No. 126. Fattigstatistik 1888. (Statistique de l'assistance publique.)

- 127. De offentlige Jernbaner 1889/90. (Rapport sur les chemins de fer publics.)

- 128. Norges Bergværksdrift 1886-1E88. (Statistique des mines et usines.)

- 129. Rekruteringsstatistik 1890. (Statistique du recrutement.)

- 130. Norges Skibsfart 1889. (Statistique de la navigation.)

- 131. Folkemængdens Bevægelse 1888. (Illouvement de la population)

- 132. Norges Handel 1890. (Statistique du commerce.)

- 133. Skiftevæsenet 1888. (Tableaux des successions et faillites.)

- 134. Den norske Statskasses Finantser 1885/86-1889/90. (Finances de l'État.)

- 135. Strafarbeidsanstalter 1888/89. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.)

- 136. Norges Sparebanker 1890. (Statistique des caisses d'épargne.)

- 137. Veterinærvæsenet 1889. (Compte rendu du service vétérinaire.)

- 138. Distriktsfængsler 1889. (Prisons départementales.)

Af det statistiske Centralbureau er udgivet folgende Værker:

Statistique internationale: Navigation maritime. I. Jaugeage des navires. Christiania

1876. H. Les marines marchandes. Christiania 1881. III. A. Jaugeage

des navires. (Renseignements complémentaires.) B. Les marines marchandes

1880-1886. Christiania 1887.

International Skibsfartsstatistik: labeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene

1850-1886. Kristiania 1887:

Annuaire statistique de la Norvége. Première- Cinquiéme Année (1879-1884).

Kristiania 1879 - 1884.

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Forste-Femte Aargang (1880-1884).

Kristiania 1881-1884.

Statistisk Aarbog _for Kongeriget Norge. Sjette Aargang (1885-1886), Syvende

Aargang (1887), Ottende Aargang (1888), Niende Aargang (1889), Tiende

Aargang (1890). - Annuaire statistique de la Norvége. Sixamc Annie

(1885-1886), Septiéme Année (1887), .Huitiénie Annie (1888), Neuviéme

Annie (1889), Dixame Année (1890). Kristiania 1886-1890.

Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Forste-Ottende Bind (1882-1890).

Kristiania 1883-1891. (Journal du Bureau central de Statistique.)

Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet

31 Oktober 1889. Kristiania 1889.

Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 1828-30 Juni 1889. Kristiania 1889.

18 Juli 1891.

More magazines by this user
Similar magazines