Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

Fængselsdistrikter.

NordreTrondhjems 3

Amts Landdistrikt,

Byen Levanger

samt Ladestederne

Stenkjær og

Namsos.

Nordlands Amts

Landdistrikt, Byen

Bodo og Ladestedet

Mosjøen.

Tromso Amts Landdistrikt

og Byen

Tromso.

Finmarkens Amts

Landdistrikt og

Byerne Hammerfest,

Vadsø og

Vardø.

7317,4

"5 to Hvor beliggende. Bestyrer. Anmærkning.

g

2

Levanger.

Stenkjær.

Namsos.

Sannes.

Bodo.

Smedvigen.

10

11

10

10

9

10

Tromso. 13

Hammerfest.

Vadsø.

9

10

Fogden i Stjør- og

Værdalen.

Fogden i Inderøen.

Fogden i Namdalen.

Fogden i Sondre

Helgeland.

Fogden i Salten.

Sorenskriveren i

Lofoten.

Politimesteren

Tromso.

Byfogden i

Hammerfest.

Fogden i Varanger.

Fængslet er bygget

af Tromso By.

Som det af denne Opgave vil sees, er der heller ikke i Aaret 1889

foregaaet nogen Forandring med Hensyn til Distriktsfængslernes Antal, der

fremdeles er 55, eller med Hensyn til deres Beliggenhed eller Bestyrelse.

Ligesom i de to foregaaende Beretningsaar har man hverken i Opgaven eller

Tabellen om Fængselsrum (Tabel 1) taget Hensyn til det ved Skiens og

Kragero Distriktsfængsler stedfindende midlertidige Forhold, hvorom nærmere

Oplysning er meddelt i Afsnit B nedenfor. De ved den i Beretningsaaret

foretagne Ombygning og Udvidelse af Kristiania Distriksfængsel foregaaede

Forandringer med Hensyn til dette Fængsels Fangerum, hvorom Meddelelse

ligeledes er givet i nævnte Afsnit, er heller ikke tagne i Betragtning ved

Affattelsen af Opgaverne, idet Forandringerne ikke ved Aarets Udløb var

helt gjennemforte.

Ved Kgl. Resol. af 6te Juni 1889 blev Bestyreren af Kristiania Distriktsfiengsel,

Cand. jur. Malthe, tilstaaet indtil 1 Aars Tjenestefrihed, mod at

hans Post i denne Tid bestyredes uden forOget Udgift for det Offentlige ved

en af Justits-Departementet paa eget Ansvar konstitueret. Konstitution blev

meddelt Cand. jur., Extraskriver i Justits-Departementet, Segelke Thrap, der

overtog Fængslets Bestyrelse den 16de August og ved Aarets Udgang fremdeles

indehavde denne Stilling.

More magazines by this user
Similar magazines