Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

1889. 5

Under 24de April meddelte Justits-Departementet Samtykke til en mellem

Kristiania og Akershus Amts Fængselsdistrikter truffet Ordning, ifølge hvilken

Kristiania Fengselsbestyrelse i Tilfælde af, at Fængslet er overfyldt, under

visse af Departementet fastsatte Betingelser, kan overføre nogle Fanger til

Akershus Amts Distriktsfængsel. Denne Adgang blev i Løbet af Sommeren,

da Belægget i Kristiania Distriktsfængsel var højt, samtidig som de paagaaende

Byggearbeide lagde særegne Vanskeligheder iveien for at skaffe Plads til alle

Fanger, benyttet for idethele 10 Fanger, deraf 6 Varetægtsfanger og 4 Straffanger

med længere Straffetid. Efter den Udvidelse, Kristiania Distriktsfængsel

nu har modtaget, vil dog den givne Tilladelse til Omflytning af Fanger,

hvilken idethele er beregnet paa Undtagelsestilfælde, neppe blive benyttet i

synderlig Udstrækning.

Overensstemmende med Kgl. Resol. af 22de Januar 1885, efter hvilken

Instruxer for Distriktsfængslernes Opsynsbetjente (Vagtmestre og andre Betjente)

skal udfærdiges af Overøvrighederne med Justits-Departementets Approbation,

anmodede Departementet i Rundskrivelse af 24de April s. A. samtlige Amtmænd

om at indsende saadanne Instruxer eller Udkast dertil. Disse indkom

i Løbet af de følgende Aar og meddeltes Approbation i 1888, hvorpaa den

endelige Udfærdigelse og Trykning af Instruxerne fandt Sted dels i Slutningen

af 1888, dels — og for de fleste Amters Vedkommende — i Beretningsaaret.

For de udenfor Kristiania og Bergen beliggende Distriktsfængsler er Instruxerne

for Vagtmesterne i alt væsentligt overensstemmende, idet et af til Departementet

udsendt almindeligt Udkast til saadan Instrux (trykt som Bilag til

nærværende Beretning), er befulgt og alene fraveget, hvor lokale Forholde

har gjort enkelte Afvigelser nødvendige. Slutternes Instruxer er derimod

forskjellige. For Kristiania og Bergens Fængsler, hvor Forholdene kræver

mere vidtløftige og detaillerede Forskrifter for de forskjellige Funktionærer,

er de fornødne Instruxer affattede efter en fra de øvrige Fængslers betydelig.

afvigende Plan. For Kristiania Distriktsfængsel traadte dog i Beretningsaaret

alene Vagtmesterens Instrux i Kraft ; for de øvrige underordnede Funktionærers

Vedkommende blev nemlig med Stiftamtmandens Samtykke Instruxernes

Ikrafttræden udsat indtil videre i Paavente af de noget forandrede Forholde,

der antoges at ville indtræde med Fængslets Udvidelse og delvise Ombygning.

Ved Bergens Distriktsfængsel udfærdigedes nye Instruxer for Vagtmester,

Sluttere, Opsynskvinde og Natvægtere.

For Politi- og Fængselslægen i Kristiania, hvis Aflønning allerede fra

iste Juli 1888 var bleven omreguleret, saaledes at han for sin Befatning med

Fængslet nu er aflønnet med Kr. 1 000,00, blev i Beretningsaaret ny Instrux

udfærdiget og sat i Kraft.

More magazines by this user
Similar magazines