Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

18 89.

Den gjennemsnitlige Frangselstid for alle Fanger underet har

Treaaret været følgende :

Gjennemsnitligt Antal Dage

paa hver Fange.

M. K. Tils.

8.34 1887

13.32 8.91

1888

9.20 13.09 969

1889

9.25 11.18 9.48

Af det samlede Belæg i 1889 var 6 019 Straffanger med 45 454

Fangedage og 2 962 Varetægtsfanger (herunder indbefattet Transportfanger

og Gjældsarrestanter) med 39 714 Fangedage. Heraf faldt paa

Kristiania Distriktsfængsel 2 678 Straffanger med 15 200 Fangedage og

910 Varetægtsfangermed 14 861 Fangedage. Bergens Distriktsfængsel havde

i Beretningsaaret et Antal af 504 Straffanger med 3 535 Fangedage og

212 Varetægtsfanger med 1 440 Fangedage.

I Treaaret 1887-89 viser Fordelingen mellem de to Grupper af Fanger

sig saaledes :

1887 ..

1888

1889

Straffanger. Varetægtsfanger.

Personer. Dage. Personer. Dage.

6 965 50 047

6 010 45 924

6 019 45 454

3 057 39 266

2 853 39 930

2 962 39 714

Af de under Rubriken ,,Arrest" opførte 132 Personer med 442 Fangedage

hensad kun 1 i almindelig Strafarrest efter Straffelovens Kap. 2 § 17,

idet en Fange i Arendals Distriktsfængsel udholdt saadan Straf i 80 Dage for

Forbrydelse niod Straffelovens Kap. 21 § 26, første Led. De øvrige 131

Personer med tilsammen 362 Fangedage var Militærarrestanter paa simpel

Arrest.

Fængsel paa sædvanlig Fangekost er i Aarets Løb udholdt af

ialt 585 Personer, deraf 453 Mænd og 132 Kvinder, i henholdsvis 12 345 og

3 966 eller ialt 16 311 Dage. Heraf udholdt 484 Personer (364 Mænd og

120 Kvinder) dette Slags Fængsel som idømt Straf med idethele 15 172

Fangedage (11 340 paa Mænd og 3 832 paa Kvinder), medens 101 Personer

(89 Mænd og 12 Kvinder) afs on ed e Bø der med nævnte Slags Fængsel i

tilsammen 1 139 Dage (1 005 paa Mænd og 134 paa Kvinder).

More magazines by this user
Similar magazines