Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

1889.

D. Ordenen og Disciplinen.

(Régime disciplinaire).

Bestyreren af Kristiania Distriktsfængsel har med Hensyn til

Fængslets disciplinære Forhold meddelt, at der paa et Antal af idethele

11 351 Fanger, som i kortere eller længere Tid hensad i Fængslet, deri medregnet

Politi- og Natarrestanter, er anvendt 39 Korrektionsstraffe. Disse

faldt samtlige paa Mandsfanger, 33 i Tallet, af hvilke den ene blev revset 5

Gange og to andre hver 2 Gange. Af de Revsede var 14 Varetægtsfanger,

20 Fanger paa sædvanlig Fangekost og 5 Vand- og Brødfanger. 2 Revselser

faldt paa Fanger under 15 Aar, 20 paa Fanger i Alderen mellem 15

og 18 Aar og 7 paa Fanger, som havde fyldt det 18de Aar. Den soedvanligste

Revselse har været Hensættelse i mørk Celle, hvilken er anvendte ialt

i 28 Tilfælde. 248 Fanger har paa Grund af slet Opførsel været tildelte

Advarsel eller Tilrettevisning og et betydeligt Antal er af forskjellige Grunde

berøvet Adgang til Skrivematerialier, Tobak eller andre tilladte Gjenstande,

særlig na,ar disse har været anvendte i reglementsstridige Øjemed. En

Fange er for en Tid nægtet at overvære Gudstjenesterne paa Grund af slet

Opførsel under en saadan. Ikke faa Politiarrestanter er paa Grund af

voldsom Opførsel og Ustyrlighed eller for at beskytte dem mod dem selv

af de vagthavende Sluttere bleven belagte wed Jern uden Bestyrerens

specielle Ordre.

Den hyppigste Forseelse var ogsaa i dette Aar Meddelelse til Medfange.

Der fandt ingen Rømning eller Forsøg derpaa Sted i Beretningsaaret. Heller

ikke forefaldt der nogen disciplinær Forseelse, der ledede til retslig Forfølgning.

Af alvorligere Brud paa Disciplinen kan mærkes det under nærværende

Beretnings Afsnit om Sundhedstilstanden nærmere omtalte Tilfælde af Overfald

paa Betjeningen, hvilket imidlertid paa Grund af vedkommende Fanges

mentale Tilstand ikke drog andre Følger efter sig end de fornødne Sikker-.

hedsforanstaltninger. 2

17

More magazines by this user
Similar magazines