Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

18 1889.

Den i forrige Beretning omtalte Fange, der undveg fra Fængslet i 1888,

blev i Slutningen af 1889 igjen paagreben og indsat i Varetægtsarrest, hvorfra,

han imidlertid snart efter overførtes til Akershus Strafanstalt for at paabegynde

Afsoningen af idømt Strafarbeide. Heller ikke under det efter Paagribelsen

gjenoptagne Forhør lykkedes det at bringe helt paa det Rene, paa

hvilken Maade Undvigelsen var skeet, eller om den kunde være at lægge

nogen Fængselsfunktionær tillast.

I Akershus Amts Distriktsfængsel i Skedsmo blev en Fange

revset med 6 Timers mørk Celle for trods Advarsel at have skrevet paa

Cellevæggene og Inventariet.

Fra Moss Dis tr ik t s fæ n gs e 1 fandt i April Maaned en Undvigelse

Sted, idet en Fange fandt Anledning til at krybe ud gjennem Latrinindretningens

Udtagsaabning og derefter at komme op paa Loftet, hvorfra han

gjenem et Vindue slap sig ned paa Gaden. Angjældende blev Dagen efter

igjen paagreben. Latrinernes Udtagsaabninger blev paa Grund af det passerede

gjenmurede og Jerngitrene foran Loftvinduerne forstærkede, medens det

i Sagens Anledning optagne Forhor ikke ledede til Forfoining mod nogen.

Fra Fredriksstads Distriktsfmngsel rømte en Varetægtsfange

Natten mellem 21de og 22de Februar, idet han ved Hjælp af et Vinkeljern,

som han fik løs fra sin Seng, brød Celledøren op, hvorpaa han kom ud i

Fangegaarden, over hvis Gjærde han klatrede ved Hjælp af Sengelaaget og

Lagenerne. Angjældende blev senere igjen paagreben og afstraffet med 12

Slag Rotting. Det optagne Forhør ledede til, at der iværksattes forskjellige

Foranstaltninger til at forøge Fængslets Sikkerhed mod Undvigelse.

En anden i samme Fængsel hensiddende Varetægtsfange gjorde om

Aftenen den 29de September Forsøg paa at sætte Ild paa Fængslet, idet han

med nogle V.edtræer, hvoraf han skulde spikke Fliser, tændte Ild i to af

Cellens Hjørner. For denne Gjerning blev Angjældede sat under Tiltale og

ved Høiesteretsdom af iste Februar 1890 herfor og for flere Tyverier

tilfunden Strafarbeide i 10 Aar og 3 Maaneder.

I Ham ar D is t rik tsfængs el forefaldt et Rømningsforsøg, idet en

Fange prOvede paa at sprænge Porten i Luftegaarden. Han hindredes imidlertid

heri af den tililende Slutter.

Fra Hønefoss Distriktsfængs el undveg en Varetægtsfange den

21de Mai, samme Dag som han ved Høiesteretsclom blev idømt Strafarbeide

for Indbrudstyveri, idet han krøb over Luftegaardens Plankeværk ved Hjælp

af nogle fra Cellen medbragte, løsskruede Vinkeljern. Angjældende blev

senere paagreben og indsat i Akershus Strafanstalt. Fængslets Vagtmester

blev efter et i Anledning af Undvigelsen optaget Forhør sat under Tiltale

og ved Underretsdom af 19de September 1889 tilfunden en Bod af 20 Kroner

til Statskassen for ved Uagtsomhed at have forvoldt den nævnte Undvigelse.

More magazines by this user
Similar magazines