Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

1889. 19

En anden i samme Fængsel hensiddende Varetægtsfange opførte sig saaledes,

at man fandt det rigtigst at give Vagtmesteren Bistand af en Vægter til

Angjældendes Bevogtning under hans Henbringelse til og Ophold i Fangegaarden.

I Lange sunds Distriktsfængsel gjorde en Fange Forsøg paa

Rømning.

En i Are ndals Distrikts fee ngs el hensiddende Varetægtsfange fandt

Natten mellem I ste og 2den September Anledning til at undvige, idet han

ved Hjælp af et afbrukket Stolben brød sig Vei gjennem Muren. Forhør

blev optaget i Sagens Anledning, men havde ingen Forføining tilfølge. Den

undvegne Fange blev senere paagrebet i Nærheden af ROros og ført tilbage

til Fængslet, hvor han blev tildelt 15 Slag Rotting.

2de Straffanger blev i samme Fængsel disciplinært afstraffede henholdsvis

med 8 Slag Ris og 5 Slag Rotting. Den ene af disse Fanger blev revset

for Meddelelse til Medfange og den anden for respektstridigt Forhold til

Betjeningen, efterat han tidligere af Bestyreren var tildelt en alvorlig Iretteswttelse

for lignende Forseelse.

I Bergens Distriktsfængsel blev en Fange revset med 1 Dags

mørk Celle for Spektakler og Ituslaaen af Glasset i Celledørens Kighul og en

anden med 10 Timers lignende Straf for ugrundet Klage, fremført med

Heftighed og tildels paa en voldsom Maack.

I A ale sunds Distriktsfængsel blev 4 Gutter for ødelæggelse af

Inventariesager revsede, de 3 med Hensættelse i mørk Celle i henholdsvis 12,

12 og (3 Timer og den 4de med 8 Slag Ris.

En Varetægtsfange blev i Kristianssunds Distriktsfængsel tildelt

3 Slag Tamp for voldeligt Overfald paa en Politikonstabel ved Indsættelsen.

I Trondhjems Distriktsfængsel blev en Straffange revset med 2

Dages mørk Celle for Beskadigelse af forskjellige Inventariesager.

To i Tromso Dist rikt s fwn gsel hensiddende Gutter var i Begyndelsen

af sin Straffetid brydsomme at behandle og søgte særlig ved Raaben

at meddele sig til hinanden. En Dag fik de ved Hjælp af Laagene paa sine

Natskrin slaaet istykker Madlugerne paa sine Celledøre og slap gjennem de

saaledes tilveiebragte Aabninger, hvis Størrelse kun er 23 X 18 cm, ud paa

Fængselsgangen. For dette Forhold blev de tildelte hver 10 Slag Ris.

Et i Hammer fe st Distriktsfængsel af en Varetægtsfange forberedt

Rømningsforsøg blev i Tide opdaget. Angjældende havde af noget ham ti]

Plukning af Drev leveret Tougværk flettet en Stige, der fandtes skjult

Fangegaarden, og en Strike, der fandtes i hans Celle, indstukket i en Trætøffel.

2*

More magazines by this user
Similar magazines