Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

22 1889.

I B e rg ens Dist rikt s fæ ngsel har de i forrige Beretning omtalte

Andagter været fortsatte i Beretningsaaret.

I Drammens Distriktsfængsel, hvor tidligere Gudstjeneste af og til

har været afholdt, har Præsten af forskjellige Grunde i dette Beretningsaar

ikke seet sig istand til at afholde saadanne.

Foruden de i Kristiania afholdte 2de Nadverdhandlinger har ingen ministeriel

Forretning været udført i Distriktsfængslerne i Beretningsaaret.

Undervisning har været meddelt i 27 Fængsler, medens i de øvrige 28

ingen Trang har været tilstede til nogen særskilt Undervisning for Fangerne.

Ialt har 703 Personer modtaget Undervisning i idethele 3 487 Timer. Heraf

falder paa Distriktsfængslerne udenfor Kristiania 392 Personer med 2 532

Undervisningstimer, altsaa noget mindre end 6 1/2 Undervisningstime paa hver

undervist Fange. I 1888 var den gjennemsnitlige Undervisningstid noget

over 6 1/2 Time.

I K risti ani a D is trikt sfængs el har ifølge Lærernes Beretninger 311

Personer, deraf 279 Mandsfanger og 32 Kvindefanger, nydt Undervisning tilsammen

i 955 Timer. Undervisningen har været dreven væsentlig paa samme

Maade som i foregaaende Aar. I Aarets Lob har været afholdt for Gutter

under 18 Aar 123 religiose og 90 historisk-geografiske Foredrag samt for

ældre Mandsfanger 38 og for Kvindefanger 52 religiose Foredrag. Til Grund

for de religiøse Foredrag er lagt Davids 68de til 100de Salme, ligesom en

Saline af Landstads Salmebog har været lært udenad hver Uge. Til Bogudlaan

og Revision af Bibliotheket er anvendt ialt 116 Timer.

Undervisningen fordeler sig saaledes paa Fangerne :

Mandsfanger. Kvindefanger.

Under 15 Aar. 15-18 Aar. Over 18 Aar. Under 16 Aar. Over 15 Aar.

Antal

Personer.

Antal

Timer.

Antal

Personer.

Antal

Timer.

Antal

Personer.

98

Antal

Timer.

Antal

Personer.

Antal

Timer.

Antal

Personer. Antal

Timer.

87 3 116 332 I

76 88 2 87 30 50

-

279 Personer i 818 Timer.

32 Personer 1 137 Timer.

Da Fængslets Førstelærer i den sidste Halvdel af Aaret har været syg

og delvis ude af Stand til selv at udføre sin Tjeneste, har han i denne Tid

ganske maattet opgive de i tidligere Beretninger omtalte HusbesOg.

More magazines by this user
Similar magazines