Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

1889 38

Under Rubriken „Soul" er opfort 4 mandlige Varetægtsfanger, der

beskjæftigedes med Reparation af Fængslets Koier.

Ikke faa Fanger har været sysselsatte med Rengjøring, Madhentning

o. s. v., Sysler som ikke gaar ind under den egentlige Arbeidsdrift.

Driften bar været fortsat paa samme Maade som det foregaaende Aar og

uden at der har været krævet yderligere Tilskud af Kommunen.

Bestyreren udtaler sig om Arbeidsdriften og dens Betydning for Fangerne

overensstemmende med det i forrige Beretning anfOrte. Særlig bemærker han

om de unge Fanger, Gutter, der som Regel i sin Frihed ikke har forstaaet

sig paa og ikke giddet røre ved noget ordentligt Arbeide, at det er meget

interessant at se. hvorledes den regelmæssige Sysselsættelse udvikler deres

Evner og Intelligens. De faar tilsyneladende Interesse for Arbeidet, er stolte

af dets nette Udførelse og driver det, — især naar de sysselsættes med

Kurvmagerarbeide forbausende vidt, saalédes at de ofte efter Udløbet af

sin Straffetid vilde ware i Stand til at ernære sig paa en redelig Maade ved

Hjælp af den i Fængslet leerte Brug af Værktoi og udviklede Nævenyttighed.

Af Arbeidsdriftens Regnskab for 1889 hidsættes følgende Uddrag :

Indtægt.

Kassebeholdning fra 1888 Kr. 1 476.57

Udgift.

Indvundne Renter - 23.41

Solgt Fabrikat m. v

Indkjob af Materiel, Rabat til Udsælgere, Indkjob

- 4 073.67

af Arbeidsredskaber, Kontorrekvisita osv. . Kr. 3 473.94

Lon, Gratiale og Beklædning til Arbeidsformanden 1 026.00

Arbeidsgodtgjørelse til 178 arbeidende Fanger . 214.45

Kassebeholdning 31/12 89 • .

859.26

Kr. 5 573 65 Kr. 5 573.65.

Efter Optælling ved Aarets Udgang androg Fabrikat og 1VIaterialbeholdning

til . . • Kr. 2 495.66

Inventariebeholdningen

735.571

Med Tillæg af Kassebeholdningen ved Aarets Slutning . 859.26

udkommer altsaa som Status . Kr. 4 090.49.

Trækkes herfra Kommunelaanet med Kr. 1 200.00 samt Beholdningerne

ved Aarets Begyndelse Kr. 2 828.90 . - 4 028.90.

bliver Aarets Nettoudbytte af Arbeidsdriften . Kr. 61.59.

Forrige Aar androg Fabrikat- og Materialbeholdningen til Kr. 2 052.43 og Inventariebeholdningen

til Kr. 499.85.

3

More magazines by this user
Similar magazines