Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

1887

1888

1889

72 072 31 386

72 110 29 948

72 908 29 290

1889. 37

Næst Kristiania medførte Bergens Distriktsfængsel den største Udgift

for Statskassen, nemlig 4 926 Kroner mod 5 600 Kroner i 1888 og 6 108

Kroner i 1887.

b) Fængselsdistrikternes Udgifter udgjorde efter Tabellen

162 927 Kroner. Hvorledes disse Udgifter fordeler sig, sees af følgende

Sammenstilling, hvor tillige er meddelt Oplysning vedkommende de to foreaaaende

Aar :

Lønninger.

• Belysning

og

Brændsel.

Vedligehol-

delse og

Inventarium.

15 815

21 520

17 999

Andre

Udgifter.

Tilsammen

af

Fængselsdistrikterne.

14 533 133 806

13 488 137 066

42 730 162 927.

Medens Fængselsdistrikternes Udgifter i forrige Beretningsaar kun steg

forholdsvis ubetydelig (2.44 V o) forøgedes de i 1889 med i det Hele 25 861

Kroner eller 18.87 V,. Denne Forøgelse falder væsentlig paa Kontoen „Andre

Udgifter" og skyldes hovedsagelig Ombygningerne i Kristiania Distriktsfængsel,

der i Beretningsaaret medførte en Omkostning af 19 371 Kroner; det kan

dog ogsaa bemærkes, at der under denne Konto indgaar et Beløb af tilsammen

5 768 Kroner, udgjørende Omkostningerne ved de nordlandske Fængslers

Udstyr med nye Celleovne. Kontoen „Lønninger" viser nogen Stigning, hvorimod

de under „Belysning og Brændsel" samt „Vedligeholdelse og Inventarium"

opførte Beløb tilsammen er noget over 4 000 Kroner mindre end i forrige Aar.

K ristiania Kommunes Udgifter til sit Distriktsfængsel i 1889 og de

to foregaaende Aar sees af følgende Opgave :

1887 . .

1888

1889 .

Lønninger.

Belysning

og

Brændsel.

Vedligehol-

delse og

Inventarium.

15 381 5 544 2 544

15 928 5 294 4 575

17 142 3 560 2 800

Andre

Udgifter.

Tilsammen

af

Fængselsdistriktet.

2 409 25 878

2 988 28 785

22 658 46 160

Medens Udgifterne af heromhandlede Art i de to foregaaende Aar kun

udgjorde omtrent , en Femtedel af Fængselsdistrikternes samlede Udgifter,

androg de i 1889 til mellem en Trediedel og en Fjerdedel af det samlede

Bel0b. Paa Grund af det ovenfor nævnte Byggearbeide samt nogen Forøgelse

af Betjeningskontoen steg nemlig Udgifterne med 17 375 Kroner eller 60.36 V a ,

Næst Kristiania havde B erg e n s Fængselsdistrikt den største Udgift,

nemlig 10 518 Kroner mod 9 617 Kroner i 1887 og 9 673 Kroner i 1888.

Af disse Belob falder dog en Del paa Søndre Bergenhus Amt.

More magazines by this user
Similar magazines