Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

(Bilag.)

55

Instrnx for Vagtmesteren ved

Distriktsfængsel.

1.

Vagtmesterens nærmeste Foresatte er Distriktsfængslets Bestyrer.

§ 2 .

Vagtmesteren har nøie at sætte sig ind i Lovgivningens Bestemmelser

om Varetægtsarrest, Straffængsel og Bøders Afsoning samt Bestemmelserne i

det ved Kongelig Resolution af 22 Januar 1885 bifaldte Reglement for Fangebehandlingen

i Rigets Distriktsfængsler med de Ændringer, dette senere

maatte undergaa, og at holde sig disse Bestemmelser efterrettelig.

3.

Indtræffer der Tilfælde af usædvanlig Beskaffenhed eller hvorom der ikke

haves tilstrækkelig Veiledning i gjceldende Forskrifter, bar Vagtmesteren at

indhente Bestyrerens Bestemmelse. Kan denne ikke afventes, har han at

handle efter bedste Skjøn og Konduite og derefter strax at indberette Sagen

til Bestyreren.

§ 4.

Vagtmesteren har at paase, at Slutteren — hvor saadan haves — tilbørlig

opfylder sine Pligter. Sker Forsomtnelser, har han strax at indberette

disse til Bestyreren.

§ 5.

Vagtmesteren er, naar han dertil beordres, pligtig til at fuldbyrde

Risstraf.

§ 6.

Vagtmesteren er forpligtet til daglig at fore jevnligt Tilsyn med de i

Fængslet hensiddende Fanger og paase at Orden og Renlighed finder Sted

overalt i Fængslet. Særlig har han tidlig om Morgenen og kort før Sengetid.

at inspicere ethvert belagt Fangerum for at undersøge, om Laasene for Celledøren

og Madlugen og Lassen eller Stængslet for Udtagsdøren til Latrineindretningen

er i Orden, om Væggene og Vinduesjernene er ubeskadigede,

om der er skjulte Gjemmer, eller om overhovedet noget, der lader befrygte

.Undvigelse, er forhaanden.

More magazines by this user
Similar magazines