Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

56

Ogsaa til andre -- ubestemte — Tider bør lignende Undersøgelse foretages.

Hensiddende Mandsfanger bør jevnlig til ubestemte Tider visiteres.

7.

Det Værktøj, som en Fange maatte have brugt om Dagen til Arbeide,

bør i Regelen udbringes om Aftenen fra Cellen for at henlægges i et andet

afstoengt Ruin. Naar Sikkerhedshensyn gjør det tilraadeligt at fratage en

Fange for Natten hans Gangklæder, anbringes ogsaa disse i et afstængt Rum.

8.

Hver Aften efter Fangernes Sengetid foretages en Runde i og udenom

Fængselsbygningen for at undersøge om noget mistænkeligt skulde forefindes.

Ildsteder og Varmeapparater eftersees ligeledes hver Aften i den Tid,

disse Indretninger er i Brug.

9.

Vagtmesteren har at sørge for, at der stadig føres Opsigt med Fangerne,

medens de er ude at lufte. Det forbydes strengelig at lade Fanger for at

nyde Bevægelse eller foretage Arbeide komme udenfor Fængselsbygningen

med Fangegaard.

Forøvrigt har Vagtmesteren med Hensyn til Fangernes Luftning at rette

sig efter Bestyrerens nærmere Bestemmelser.

10.

Vagtmesteren er fra den Tid, en Fange er afleveret i Fængslet, ansvarlig

for hans Bevogtning og Tilstedeblivelse, og vil i Tilfælde af Forsømmelighed

blive underkastet Ansvar. Skulde en Arrestant faa Anledning til at undvige,

er Vagtnaesteren forpligtet til at gjøre sig al Umage for at faa ham paagrebet,

samt strax efter Undvigelse at gjøre Anmeldelse derom til Bestyreren med

Opgivende af Angjældendes Signalement.

§ 11.

Vagtmesteren maa ikke uden Bestyrerens Samtykke foretage nogen Reise

eller om Natten were fraværende fra Fængslet. Heller ikke om Dagen maa

han uden Nødvendighed for længere Tid forlade Fængslet. Under hans

Fravær maa Slutteren eller — i Mangel af saadan — en anden af Bestyreren

godkjendt Person være tilstede for at varetage det fornødne.

Fængslets Nøgler maa være under saadan Forvaring, at Misbrug af

samme ikke kan finde Sted.

§ 12.

Det er en Selvfølge, at der til Vagtmesteren stilles Fordring om streng

Ædruelighed og sømmelig Opførsel i enhver Henseende.

Ligeoverfor Fangerne skal Vagtmesteren optræde med Alvor og Bestemthed,

men tillige riled Sindighed og Velvillie. Han maa ikke med Fangerne

-- hverken direkte eller inddirekte — indgaa i nogetsomhelst Forhold, der

tilsigter Gave, Kjøb, Salg, Bytte, Leie, Laan eller deslige. Under ingensomhelst

Form og intetsomhelst Paaskud maa han modtage nogen Gunst eller

Gave af en Fanges Beslægtede eller Venner.

More magazines by this user
Similar magazines