Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1889 - SSB

57

§ 13.

Vagtmesteren forestaar Fangernes Bespisning overensstemmende med det

til enhver Tid gjældende Spisereglement og paaser, at de erholder sine

Maaltider til de fastsatte Tider. Maden bringes i Regelen Fangerne gjennem

den i Celledøren anbragte Luge. Ogsaa for Fangernes Forpleining iøvrigt,

derunder indbefattet Vask og Udbedring af deres Klæder, har Vagtmesteren

at drage Omsorg.

§ 14.

Vagtmesteren forestaar Arbeidsdriften inden Fængslet. Han udleverer til

Fangerne de til deres Arbeider fornødne Redskaber og Materialier, paaser

med Omhyggelighed, at intet deraf misbruges eller spildes, veileder efter

Evne Fangerne i Arbeidet, saint optegner, hvad enhver Fange har været

sysselsat med, og om ban deri bar vist nogen Duelighed og Fremgang.

Med Hensyn til den Betaling, der i Tilfælde kan gives Fangerne for

Arbeide, udført for Fængslets Regning, har han at erhverve Bestyrerens

Bestemmelse.

§ 15.

Vagtmesteren har at fore Tilsyn med Fængslets Bygninger og Indhegfinger

og skal gjøre Bestyrelsen opmærksom paa mulige Mangler derved.

Saafremt der opstaar nogen Skade, som tiltrænger Udbedring, har han derom

strax at underrette Bestyreren. Naar et eller andet Arbeide kræves udført,

har han efter Bestyrerens eller Tilsynsmændenes nærmere Anvisning eller

Bestemmelse at besørge det fornødne.

§ 16.

Han har at drage Omsorg for Renholdelsen saavel af Retslokalet som

af Fængslet og Gaardsrummene.

§ 17.

Han besørger Opvarmning og Belysning af Fængslet og Retslokalet efter

Bestyrerens nærmere Forskrifter. Hvor Gasledning er anbragt, paaligger det

ham at udvise streng Forsigtighed med Brugen, og specielt at paase, at Fangerne

ikke har Adgang til Kranerne.

g 18.

Han har at fore Tilsyn med Fængslets Inventariesager, besørger dem

istandsatte og rengjorte, naar det tiltrænges. Forinden nogen Inventariegjenstand

kasseres, maa Samtykke dertil erhverves fra Fængselsbestyreren og

en af Tilsynsmændene.

§ 19.

Han har efter de nærmere Forskrifter, som af Bestyreren afgives, at

besørge anskaffet hvad der ved Fængslet tiltrænges af Brænde og Belysningsmateriel,

af Redskaber og Materialier til Arbeidsdriften og andre Forbrugs -

gjenstaude. Ligesom han ved Anskaffelsen i enhver Henseende har at varetage

Fængslets Tarv, saaledes har han ved Forbruget og Benyttelsen at

udvise behørig Sparsommelighed og Omhu. De Gjenstande, som for Fængslets

More magazines by this user
Similar magazines