Naturplejeprojekt 2009-10 på Glænø - Slagelse Kommune

slagelse.dk

Naturplejeprojekt 2009-10 på Glænø - Slagelse Kommune

Teknik og Miljø

Naturprojekt Glænø

2009 - 2010

Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina

i Slagelse Kommune


Indholdsfortegnelse

Oversigtskort s. 3

Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Plejeindgreb s. 5

Skiltning s. 6

Etablering af velegnede klokkefrødamme s. 6

Hegning s. 6

Klokkefrø-projektet fremover s. 6

Fotografier af de anlagte klokkefrø-ynglevandhuller s. 8-18

Oversigtskort over projektindgreb

3


Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet

I 2008 henvendte Glænø Lokalråd sig til Slagelse Kommune og Skov- og Naturstyrelsen

for at høre om der var mulighed for at genetablere en bestand af klokkefrø

Glænø, hvor arten var uddød! De lokale savnede klokkefrøen og ønskede samtidig at

forbedre øens generelle naturtilstand!

Klokkefrøen var op igennem 1900tallet vidt udbredt og almindelig Glænø men blev op

igennem 1960´erne mere og mere sjælden formentligt pga. ændringer i landbrugsdriften

og de sidste klokkefrøer uddøde øen i 1980`erne!

Glænø Lokalråd blev henvist til biologerne Kåre Fog og Peer Ravn fra Rana-Consult, som efter

grundige overvejelser forelagde Glænø Lokalråd hvilke plejeindgreb, som skønnedes at

være nødvendige for at en reintroduktion af Klokkefrø til Glænø kunne gennemføres med en

overvejende sandsynlighed for succes. Biologerne pegede behovet for at skabe et net af

tætliggende velegnede, forholdsvist lavvandede klokkefrø-yngledamme, hvor tilgroningen

skulle holdes nede, primært ved kreaturafgræsning, sekundært ved årlig slåning!

Da Glænø er beliggende i det store sydvestsjællandske Natura 2000 område ”Kysten og øerne

mellem Bisserup og Skælskør Fjord” og området netop er udpeget grund af blandt andet

tilstedeværelsen af Klokkefrø, ville Slagelse Kommune og Skov- og Naturstyrelsen gerne

støtte projektet, med henblik at sikre den fremtidige eksistens af den truede Klokkefrø i

området og samtidig medvirke til at sikre og forbedre de naturmæssige værdier Glænø.

Klokkefrøen er endvidere optaget EU`s Habitatdirektivs annex 2 over særligt beskyttede

arter, samt den danske ”rødliste” over truede arter!

Da Klokkefrøen foretrækker lavvandede damme og oversvømmelser ville et projekt rettet

mod at forbedre levemulighederne for arten også medføre at Glænø som biotop ville blive et

mere velegnet leve- og ynglested for en lang række af andre paddearter som de EUbeskyttede

arter Stor vandsalamander, Strandtudse, Grønbroget tudse og andre dyr som fx

engfugle og vadefugle!

Derefter søgte Glænø Lokalråd med hjælp af Rana-Consult om finansiel støtte fra FødevareErhvervs

miljøpulje som administrer midler til støtte for miljøorienterede projekter for

Den Europæiske Union, EU, samt fra Slagelse Kommune og Skov- og Naturstyrelsen.

Det lykkedes at opnå støtte fra alle 3 ovennævnte myndigheder og projektets anlægsmæssige

var planlagt til at skulle gennemføres i løbet af 2009. Det lykkedes at gennemføre størstedelen

af projektet i 2009, men pga. den tidlige og lange snevinter samt sygdom, blev de

sidste rørarbejder og hegningsarbejder først tilendebragt ultimo marts 2010!

4


Plejeindgreb/Skiltning

Opsætning af skilte er foretaget ved Glænø-dæmning samt p-plads ved Østerfed!

5


Etablering af velegnede klokkefrø-yngledamme

Der er etableret i alt 19 velegnede klokkefrø-yngledamme. Derudover er 2 større .., engparceller

og en mindre engparcel genetableret som lavvandede oversvømmelsesarealer i forbindelse

med 6 af dammene.

Der er yderligere nygravet en ny dam, dam nr. 20, men desværre ser denne dam, som er

beliggende i morænebakker, ikke ud til at ”holde vand”. Efter aftale med ejeren for den

”tomme” dam dog lov til at ligge hen over sommeren 2010 i håb om at den med tiden vil

slamme til og udvikle sig til en velegnet dam. Lokaliteten vil således enten komme til at være

velfungerende, eller også må der tilkøres ler for at tætne bunden, i sidste instans vil dammen

blive fyldt op igen!

De øvrige 19 damme vil i løbet af 2010-2011 udvikle sig til meget velegnede klokkefrø-

og paddeyngledamme.

De etablerede dammes placering fremgår af oversigtskortet.

Hegning

Der er blevet etableret 6 hegninger med ialt 4,5 km kreaturhegn. Dette er foretaget for at skabe

de bedst mulige forhold for klokkefrøen, der generelt foretrækker at yngle i damme hvor

vegetationen holdes i ”ave” af græssende kreaturer. Samtidig er hegning og afgræsning også

til stor fordel for Glænø`s enge, moser og strandenge, samt flora og fauna knyttet til disse.

De hegnede områder fremgår af oversigtskortet.

Skiltning

Der er opsat to informationstavler vedrørende naturplejeprojektet, dels ved dæmningen til

Glænø, dels ved p-pladsen ved Østerfed/Glænø.

Placeringen af informationstavler fremgår af oversigtskortet!

Klokkefrøprojektets fremtid

Genudsætning af klokkefrø

Skov- og Naturstyrelsen har i marts 2010 givet tilladelse til indsamling af klokkefrøæg fra de

genetiske reservebestande Røsnæs og Asnæs i det tidligere Vestsjællands Amt. Disse æg vil

så blive klækket og opdrættet en opdrætsstation og dels genudsat deres indsamlingslokaliteter

for en undgå en negativ indvirkning af indsamlingen fra disse bestande. Dels vil de

opdrættede klokkefrøer blive udsat som store haletudser Glænø i sommeren 2010. Denne

indsamling, opdræt og udsætning vil blive fortsat i 2011 og måske også i 2012. Projektet finansieres

i samarbejde med Slagelse Kommune, og udføres af Rana-Consult.

Der er truffet aftaler med de lokale lodsejere om at gennemføre etablering af yderligere

6-10 nye velegnede klokkefrø-yngledamme i de kommende år. Det er håbet at der i

forbindelse med disse tiltag kan etableres yderligere hegninger som afgræsses af kreaturer!

6


Det er målet med projektet at klokkefrøbestanden opnår en bestandsstørrelse

mindst 1.000 voksne klokkefrøer for at sikre en levedygtig bestand sigt.

Grønbroget tudse er en sjælden, EU-beskyttet, art som også vil blive gavnet

af naturplejeprojektet!

Projektet er offentlig gjort Glænø-Lokalråd webside www.glaenoe.dk. Derudover

vil der i forbindelse med udsætning af klokkefrøhaletudser i forsommeren

2010 blive gennemført en pressetermin! De følgende fotografier viser de

forskellige nyanlagte klokkefrø-yngledamme!

7


Klokkefrø-yngledam nr. 1 beliggende strandeng som årligt slås af ejeren!

Klokkefrø-yngledam nr. 2, arealet rundt om dammen bør årligt slås, for at forhindre

tilgroning!

8


Klokkefrø-yngledam nr. 3, beliggende ved ”Klokkebo” opkaldt efter den tidligere

bestand af klokkefrøer stedet! Arealet rundt om dammen bør årligt slås, for

at forhindre tilgroning!

Klokkefrø-yngledam nr. 4 beliggende oversvømmet engparcel, arealet slås

årligt af ejeren!

9


Klokkefrø-yngledam nr. 5, beliggende oversvømmet engparcel, arealet slås

årligt af ejeren!

Klokkefrø-yngledam nr. 6, beliggende oversvømmet engparcel, beliggende

nyhegnet kreaturafgræsset parcel!

10


Klokkefrø-yngledam nr. 7, beliggende nyhegnet kreaturafgræsset parcel!

Klokkefrø-yngledam nr. 8, beliggende i have, arealet vil årligt blive slået for at

undgå tilgroning!

11


Klokkefrø-yngledam nr. 9, arealet slås årligt af ejeren!

Klokkefrø-yngledam nr. 10, arealet slås af ejeren årligt!

12


Klokkefrø-yngledam nr. 11, beliggende nyhegnet kreaturafgræsset parcel!

Klokkefrø-yngledam nr. 12, her var det nødvendigt at erstatte et gammelt hoveddræn,

som drænede den nye dam med et ca. 40 m langt vandtæt plasticdræn.

Beliggende i nyhegnet kreaturafgræsset fold!

13


Klokkefrø-yngledam nr. 13, beliggende i afgræsset fold!

Klokkefrø-yngledam nr. 14, her var det nødvendigt at erstatte et gammelt hoveddræn,

som drænede den nye dam med et langt vandtæt plasticdræn. Beliggende

i nyhegnet kreaturafgræsset fold!

14


Klokkefrø-yngledam nr. 15, beliggende afgræsset parcel!

15


Engparcellen før etablering af klokkefrø-ynglevandhul nr. 16 og ændring af afvanding!

Klokkefrø-yngledam nr. 16 beliggende stor oversvømmet engparcel, i nyhegnet

kreaturafgræsset fold! Hele engparcellen er blevet sikret i forhold til indtrængende

saltvand og opgang af fisk ved etablering af dæmning og nyt rørsystem!

16


Klokkefrø-yngledam nr. 17, beliggende stor oversvømmet engparcel, i nyhegnet

kreaturafgræsset fold!

Klokkefrø-yngledam nr. 18, beliggende stor oversvømmet engparcel, i nyhegnet

kreaturafgræsset fold!

17


Klokkefrø-yngledam nr. 19, beliggende nyhegnet kreaturafgræsset fold!

Klokkefrø-yngledam nr. 20! Desværre ser det ikke ud til at dammen vil kunne

holde vand! Dammen vil få lov til at henlægge til eftersommeren 2010, hvor det

vil blive besluttet om der evt. skal tilkøres og udbredes ler, eller om ”dammen”

vil blive fyldt op med det opgravede materiale igen!

18


Slagelse Kommune

Teknik og Miljø

Miljø og Natur

Dahlsvej 3

4220 Korsør

www.slagelse.dk

April 2010

Redaktion: Naturgruppen/Charlotte Jørgensen

Rapport udfærdiget af: Kåre Fog og Peer Ravn, Rana-Consult

Foto: Rana-Consult

Design: Teknik og Miljø/NFN

Print: Slagelse Kommune

More magazines by this user
Similar magazines