Årsregnskab for moderselskabet - Københavns Lufthavne

cph.dk

Årsregnskab for moderselskabet - Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne A/S

Lufthavnsboulevarden 6

DK - 2770 Kastrup

CVR-nr. 14 70 72 04

Årsregnskab for moderselskabet

Københavns Lufthavne A/S

2007

Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er et

uddrag af den samlede årsrapport for 2007. Årsrapporten for

koncernen er udarbejdet i en særskilt publikation, der kan

modtages ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S. Begge

er tilgængelige på www.cph.dk

Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af den

samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive

årsregnskabet for moderselskabet vil blive sendt til Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på

www.cvr.dk


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 1

Anvendt regnskabspraksis 2

Resultatopgørelse 3

Balance, aktiver 4

Balance, passiver 5

Egenkapitalopgørelse 2007 6

Egenkapitalopgørelse 2006 7

Noter 8

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning for Københavns Lufthavne A/S er indholdt i ledelsesberetningen for koncernen

i koncernårsrapporten

Hoved - og nøgletal

Der gives ikke særskilte hoved -og nøgletal for moderselskabet. Der henvises til hoved - og nøgletal for

koncernen i koncernårsrapporten.

1


Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt øvrige

regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs.

Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er den samme som for koncernen, dog med nedenstående

tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår af koncernårsrapporten.

Ændring i præsentation

Gevinst og tab ved salg af anlæsgaktiver er præsenteret under andre driftsindtægter. Tidligere var gevinst

og tab indregnet under andre regnskabsposter grundet den forholdsvise uvæsentlige størrelse.

Sammenligningstal er tilpasset.

Arealleje vedrørende parkering er vist under lejeindtægter, hvor den tidligere var indregnet som

koncessionsindtægter. Sammenligningstal er tilpasset.

En del af konsulentomkostningerne er vist under personaleomkostninger, hvor de tidligere var indregnet

som eksterne omkostninger. Sammenligningstal er tilpasset.

Finansielle anlægsaktiver

I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder og associerede

virksomheder efter den indre værdis metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige

indre værdi i disse virksomheder. Et positivt forskelsbeløb mellem anskaffelsessummen og den indre værdi

på anskaffelsestidspunktet aktiveres som goodwill i moderselskabets regnskab under finansielle

anlægsaktiver som en del af kapitalinteresser i dattervirksomheder eller associerede virksomheder.

Andel af resultat i dattervirksomheder og associerede virksomheder er indregnet i moderselskabets

resultatopgørelse med fradrag for afskrivning af goodwill.

I moderselskabet henlægges den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og

associerede virksomheder via overskudsdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre

værdis metode.

Aktier i andre selskaber end dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til dagsværdi.

Dagsværdi af børsnoterede aktier er kursværdien pr. balancedagen (salgsværdien). Kursreguleringen af

aktierne indregnes i resultatopgørelsen under de finansielle poster.

Pengestrømsopgørelse

Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet i henhold til

årsregnskabslovens § 86. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen i koncernårsrapporten.

Segmentnote

Der gives ikke særskilt segmentoplysninger for moderselskabet. Der henvises til segmentnoten (note 3) for

koncernen i koncernårsrapporten.

2


Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

Note DKK mio. 2007 2006

Trafikindtægter 1.512,8 1.454,3

Koncessionsindtægter 829,5 861,1

Lejeindtægter 217,3 212,7

Salg af tjenesteydelser med videre 118,0 113,7

1 Omsætning 2.677,6 2.641,8

2 Andre driftsindtægter 127,9 1,0

3 Eksterne omkostninger 327,2 326,6

4 Personaleomkostninger 872,1 828,3

5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 344,0 314,7

Driftsresultat 1.262,2 1.173,2

6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 117,0 -68,4

6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 35,5 51,6

7 Finansielle indtægter 52,2 49,6

8 Finansielle omkostninger 161,5 202,0

Resultat før skat 1.305,4 1.004,0

9 Skat af årets resultat 199,1 292,6

Årets resultat 1.106,3 711,4

Der disponeres således:

Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 131,4 0,0

Overført overskud -137,6 -115,0

Vedtaget udbytte 6. august 2007 200,0 0,0

Forslag til udbytte 912,5 826,4

1.106,3 711,4

3


Balance

Pr. 31. december

Aktiver

Note DKK mio. 2007 2006

ANLÆGSAKTIVER

10 Immaterielle anlægsaktiver i alt 143,0 55,8

11 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 3.214,7 2.988,1

Investeringsejendomme 164,3 164,3

Tekniske anlæg og maskiner 2.234,7 2.066,7

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 310,1 305,5

Materielle anlægsaktiver under udførelse 412,6 443,3

Materielle anlægsaktiver i alt 6.336,4 5.967,9

Finansielle anlægsaktiver

12 Kapitalandele i dattervirksomheder 187,0 70,0

12 Kapitalandele i associerede virksomheder 106,8 716,7

13 Andre finansielle anlægsaktiver 1,3 4,7

Finansielle anlægsaktiver i alt 295,1 791,4

Anlægsaktiver i alt 6.774,5 6.815,1

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 247,3 223,6

Tilgodehavender fra dattervirksomheder 264,1 470,9

Andre tilgodehavender 17,9 7,4

9 Tilgodehavende selskabsskat 12,8 0,0

Periodeafgrænsningsposter 32,5 29,9

Tilgodehavender i alt 574,6 731,8

Likvide beholdninger 0,4 208,4

Omsætningsaktiver i alt 575,0 940,2

Aktiver i alt 7.349,5 7.755,3

4


Balance

Pr. 31. december

Passiver

Note DKK mio. 2007 2006

Aktiekapital 784,8 784,8

Nettoopskrivninger efter indre værdis metode 54,9 0,0

Overført overskud 1.889,2 1.731,4

Forslag til udbytte 912,5 826,4

Egenkapital i alt 3.641,4 3.342,6

Hensatte forpligtelser

9 Udskudt skat 765,6 754,4

Hensatte forpligtelser i alt 765,6 754,4

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

15 Kreditinstitutter 2.001,1 2.825,9

Anden gæld 373,4 305,3

Langfristede gældsforpligtelser i alt 2.374,5 3.131,2

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

15 Kreditinstitutter 79,6 16,1

Forudbetalinger fra kunder 89,6 82,0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 199,3 187,5

9 Skyldig selskabsskat 0,0 41,4

16 Anden gæld 185,6 185,7

Periodeafgrænsningsposter 13,9 14,4

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 568,0 527,1

Gældsforpligtelser i alt 2.942,5 3.658,3

Passiver i alt 7.349,5 7.755,3

17 Økonomiske forpligtelser

18 Nærtstående parter

19 Koncession til drift af lufthavne

20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter

21 Begivenheder efter balancedagen

5


Egenkapitalopgørelse 2007

DKK mio. Note Aktiekapital

1. januar - 31. december 2007

Reserve for

indre værdi

Overført

overskud

Forslag til

udbytte I alt

Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar 2007 784,8 0,0 1.731,4 826,4 3.342,6

Regulering for negativ reserve (primo) -295,4 295,4 0,0

Årets resultat 131,4 -137,6 1.112,5 1.106,3

Valutakursregulering af kapitalandele i dattervirksomheder

og associerede virksomheder 12 -22,9 -22,9

Regulering af investeringer i associerede virksomheder

vedrørende sikringsinstrumenter 12 -10,0 -10,0

Regulering af investeringer i associerede virksomheder

vedrørende aktuarmæssige gevinster/tab 12 19,3 19,3

Tilbageførsel af valutakursreguleringer i forbindelse med

salg af investeringer i associerede virksomheder overført til

andre driftsindtægter i resultatopgørelsen 184,4 184,4

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter -68,1 -68,1

Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til

finansielle poster i resultatopgørelsen 7 175,8 175,8

Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -27,0 -27,0

Værdireguleringer på sikringstransaktioner i forbindelse med

salg af investeringer i associerede virksomheder overført til

andre driftsindtægter i resultatopgørelsen -39,2 -39,2

Valutakursregulering af akkumuleret goodwill 6,6 6,6

Udbetaling af udbytte -1.026,4 -1.026,4

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2007 784,8 54,9 1.889,2 912,5 3.641,4

Selskabets aktiekapital består af 7.848.000 stk. á DKK 100.

Overført overskud er disponibelt for udlodning som udbytte.

Forslået udbytte pr. aktie udgør DKK 116,3

6


Egenkapitalopgørelse 2006

DKK mio. Note Aktiekapital

1. januar - 31. december 2006

Reserve for

indre værdi

Overført

overskud

Forslag til

udbytte I alt

Regnskabsmæssigværdi pr. 1. januar 2006 784,8 0,0 1.880,1 670,4 3.335,3

Regulering for negativ reserve (primo) 329,1 -329,1 0,0

Årets resultat -115,0 826,4 711,4

Valutakursregulering af kapitalandele i dattervirksomheder

og associerede virksomheder 12 -72,7 -72,7

Regulering af investering i associerede virksomheder 12 -33,9 -33,9

Årets værdiregulering af sikringsinstrumenter -97,5 -97,5

Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til

finansielle poster 7 198,8 198,8

Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -28,4 -28,4

Regulering for negativ reserve (ultimo) -295,4 295,4 0,0

Udbetaling af udbytte -670,4 -670,4

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2006 784,8 0,0 1.731,4 826,4 3.342,6

Selskabets aktiekapital består af 7.484.000 stk. á DKK 100.

Overført overskud er disponibelt for udlodning som udbytte.

Forslået udbytte pr. aktie udgør DKK 105,3

7


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

1 Omsætning

Trafikindtægter

Startafgifter 492,3 473,7

Passagerafgifter 679,8 639,1

Security afgifter 307,3 308,6

Øvrige afgifter 33,4 32,9

Trafikindtægter i alt 1.512,8 1.454,3

Koncessionsindtægter

Shoppingcenter 524,5 540,1

Handling 101,6 98,4

Øvrige koncessionsindtægter 203,4 222,6

Koncessionsindtægter i alt 829,5 861,1

Lejeindtægter

Lejeindtægter fra udlejning af lokaler 147,0 142,1

Lejeindtægter fra udlejning af arealer 61,8 63,9

Øvrige lejeindtægter 8,5 6,7

Lejeindtægter i alt 217,3 212,7

Salg af tjenesteydelser med videre i alt 118,0 113,7

Omsætning i alt 2.677,6 2.641,8

2 Andre driftsindtægter

Salg af materielle anlægsaktiver -2,9 1,0

Salg af aktier vedrørende HMA, ASUR og ITA 130,8 0,0

Andre driftsindtægter i alt 127,9 1,0

3 Eksterne omkostninger

Drift og vedligeholdelse 190,5 198,5

Energiomkostninger 37,9 36,7

Administrationsomkostninger 71,7 60,9

Øvrige omkostninger 27,1 30,5

Eksterne omkostninger i alt 327,2 326,6

Revisionshonorar til generalforsamlingsvalgt revisor PricewaterhouseCoopers udgør DKK 1,3 mio.

(DKK 1,2 mio. i 2006). Honorar for andre ydelser end revision til PricewaterhouseCoopers udgør

DKK 0,9 mio. (DKK 0,8 mio. i 2006).

8


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

4 Personaleomkostninger

5

Gager og lønninger 808,5 766,9

Pensioner 64,8 53,9

Andre omkostninger til social sikring 4,3 3,5

Øvrige personaleomkostninger 53,0 52,2

930,6 876,5

- Aktiveret som anlægsaktiver 58,5 48,2

Personaleomkostninger i alt 872,1 828,3

I 2007 har der i gennemsnit været 1.845 fuldtidsbeskæftigede i CPH.

For informationer vedrørende vederlag til bestyrelse og direktion henvises til note 7 i koncernårsrapporten.

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver

Software 23,1 18,9

Grunde og bygninger 142,6 125,6

Tekniske anlæg og maskiner 121,8 115,8

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 56,5 54,4

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle aktiver i alt

6 Resultat af kapitalandele i datterselsvirksomheder efter skat

344,0 314,7

Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S, Danmark 108,1 19,6

Copenhagen Airports International A/S, Danmark 8,9 2,6

CPH Newcastle Ltd., England 0,0 -90,6

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat i alt 117,0 -68,4

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat

CPH Group Ltd., England 10,3 0,0

Hainan Malian Airport Company Ltd., Kina

Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. (ITA), Mexico

Grupo Aeroportuario del Sureste S.A. de C.V. (ASUR), Mexico 25,2 51,6

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat i alt 35,5 51,6

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder vises samlet, da de respektive regnskaber for de associerede

virksomheder endnu ikke er offentliggjort.

For oplysninger om salg af kapitalandele, henvises til note 12 i koncernårsrapporten.

9


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

7 Finansielle indtægter

Renter af bankmellemværender med videre 6,0 2,4

Renter af mellemregning med dattervirksomheder 15,2 10,3

Renter af øvrige tilgodehavender 1,6 1,3

Valutakursgevinster 11,3 35,6

Gevinst ved salg af aktier 2,8 0,0

Gevinst ved afvikling af sikringstransaktioner 15,3 0,0

Finansielle indtægter i alt 52,2 49,6

I valutakursgevinster indgår i 2007 en urealiseret valutakursgevinst vedrørende langfristet USD-lån på DKK 175,8 mio. (2006:

valutakurstab på DKK 198,8 mio.), der modsvares af urealiserede valutakurstab på valutaswaps vedrørende samme lån på

DKK 175,8 mio. (2006: valutakursgevinst på DKK 198,8 mio.).

8 Finansielle omkostninger

Renter af gæld til kreditinstitutter med videre 146,9 178,8

Valutakurstab 10,9 11,9

Øvrige finansieringsomkostninger 2,1 9,7

Amortisering af låneomkostninger 1,6 1,6

Finansielle omkostninger i alt 161,5 202,0

9 Skat af årets resultat

For specifikation af selskabsskatten henvises til note 12 i koncernårsrapporten.

10 Immaterielle anlægsaktiver

Edb-software

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 165,0 135,5

Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 105,9 29,5

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 270,9 165,0

Afskrivninger

Samlede afskrivninger 1. januar 109,3 90,4

Årets afskrivninger 23,1 18,9

Samlede afskrivninger 31. december 132,4 109,3

Regnskabsmæssig værdi 31. december 138,5 55,7

Edb-software under udførelse

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,1 11,4

Årets tilgang 110,3 18,2

Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -105,9 -29,5

Regnskabsmæssig værdi 31. december 4,5 0,1

Immaterielle anlægsaktiver, i alt 143,0 55,8

10


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

11 Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 4.613,5 4.389,3

Reklassifikation 0,0 -4,6

Afgang i året 0,0 -1,9

Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 369,2 230,7

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 4.982,7 4.613,5

Afskrivninger

Samlede afskrivninger 1. januar 1.625,4 1.500,7

Årets afskrivninger 142,6 125,6

Samlede afskrivninger på årets afgang 0,0 -0,9

Samlede afskrivninger 31. december 1.768,0 1.625,4

Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.214,7 2.988,1

Heraf leasede aktiver, regnskabsmæssig værdi 31. december 436,1 436,1

Offentlige ejendomsvurdering for 2007 udgør DKK 421,1mio. (DKK 397,7mio. i 2006)

Investeringsejendomme

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 164,3 159,7

Reklassifikation 0,0 4,6

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 164,3 164,3

Regnskabsmæssig værdi 31. december 164,3 164,3

Investeringsejendomme består af grunde, der er erhvervet med henblik på udvikling af Copenhagen Airport Business Park.

Markedsværdi for investeringsejendomme udgør DKK 199,9 mio. pr. 31. december 2007 (DKK 199,9 mio. pr 31. december

2006). Opgørelsen af markedsværdien er baseret på opgørelser fra eksterne valuarer fra 2006.

11


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

11 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Tekniske anlæg og maskiner

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 4.225,2 4.079,4

Afgang i året 0,0 -0,5

Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 289,8 146,3

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 4.515,0 4.225,2

Afskrivninger

Samlede afskrivninger 1. januar 2.158,5 2.042,9

Årets afskrivninger 121,8 115,8

Samlede afskrivninger på årets afgang 0,0 -0,2

Samlede afskrivninger 31. december 2.280,3 2.158,5

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.234,7 2.066,7

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 1.152,6 1.088,7

Afgang i året -9,6 -7,1

Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 64,1 71,0

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1.207,1 1.152,6

Afskrivninger

Samlede afskrivninger 1. januar 847,1 798,7

Årets afskrivninger 56,5 54,4

Samlede afskrivninger på årets afgang -6,6 -6,0

Samlede afskrivninger 31. december 897,0 847,1

Regnskabsmæssig værdi 31. december 310,1 305,5

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 443,3 328,7

Tilgang i året 692,4 562,8

Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -723,1 -448,2

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 412,6 443,3

12


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

12 Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 209,4 1.343,2

Afgang i året 0,0 -1.133,8

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 209,4 209,4

Op- og nedskrivninger

Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -139,4 -392,0

Udbytte 0,0 -38,4

Årets valutakursreguleringer 0,0 16,6

Resultat efter skat 117,0 -52,9

Afskrivninger af positiv merværdi under immaterielle anlægsaktiver 0,0 -15,5

Regulering af investering i dattervirksomheder 0,0 342,8

Samlede op- og nedskrivninger 31. december -22,4 -139,4

Regnskabsmæssig værdi 31. december 187,0 70,0

Som konsekvens af refinansieringsprojektet vedrørende Newcastle International Airport i december 2006 overgik investeringen

fra at være en dattervirksomhed til at være en associeret virksomhed. Investering i dattervirksomheder omfatter herefter de

100% ejede dattervirksomheder Copenhagen Airports International A/S og Københavns Lufthavnes Hotel- og

Ejendomsadministrationsselskab A/S.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 1.547,0 853,4

Årets tilgang 0,0 693,6

Afgang i året -573,4 0,0

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 973,6 1.547,0

Op- og nedskrivninger

Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -830,3 7,2

Afgang i året -37,3 -797,2

Regulering af investering i associerede virksomheder vedr. aktuarmæssige gevinster/tab 19,3 0,0

Regulering af investering i associerede virksomheder vedr. sikringsinstrumenter -10,0 0,0

Udbytte -21,1 -2,6

Årets valutakursreguleringer -22,9 -89,3

Resultat efter skat 50,1 53,9

Afskrivning af positiv merværdi under immaterielle anlægsaktiver -14,6 -2,3

Samlede op- og nedskrivninger 31. december -866,8 -830,3

Regnskabsmæssig værdi 31. december 106,8 716,7

Positiv merværdi under immaterielle anlægsaktiver, der indgår i ovenstående

regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december før goodwill afskrivning.

532,0 582,1

Som konsekvens af refinansieringsprojektet vedrørende NIAL International Airport i december 2006 overgik investeringen fra at

være en dattervirksomhed til at være en associeret virksomhed.

CPH A/S ejer uændret 49% af NIAL nu blot direkte gennem ejerskabet af NIAL Group Ltd og ikke via det tidligere 100% ejede

dattervirksomhed CPH Newcastle Ltd.

For oplysninger om af kapitalandele henvises til note 12 i Koncernårsrapporten.

13


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

13 Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,8 0,8

Afgang i perioden 0,7 0,0

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,1 0,8

Op- og nedskrivninger

Samlede op- og nedskrivninger 1. januar 3,4 2,5

Kursreguleringer til dagsværdi 2,6 0,9

Tilbageførsel af op - og nedskrivninger i forbindelse med salg af aktiver -6,0 0,0

Samlede op- og nedskrivninger 31. december 0,0 3,4

Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,1 4,2

Andre finansielle tilgodehavender

Anskaffelsesværdi

Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,5 0,0

Årets tilgang 0,0 0,5

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,5 0,5

Op- og nedskrivninger

Samlede op- og nedskrivninger 1. januar 0,0 0,0

Kursreguleringer til dagsværdi 0,7 0,0

Samlede op- og nedskrivninger 31. december 0,7 0,0

Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1,2 0,5

Andre finansielle anlægsaktiver i alt 1,3 4,7

14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 254,3 230,8

Nedskrivning 7,0 7,2

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser netto 247,3 223,6

Nedskrivning til imødegåelse af tab

Samlet nedskrivning 1. januar 7,2 7,7

Årets nedskrivning -0,2 -0,5

Samlet nedskrivning 31. december 7,0 7,2

Årets bevægelser indregnes i resultatopgørelsen i posten Eksterne omkostninger.

Den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdi.

14


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

15 Kreditinstitutter

Regnskabsmæssig

værdi

Dagsværdi*

Lån Valuta Fast/variabel Udløb 2007 2006 2007 2006

Kassekredit DKK Variabel 63,3 0,0 63,3 0,0

NIB DKK Variabel 20-01-2009 0,0 150,0 0,0 152,1

Nykredit Bank DKK Variabel 10-05-2011 0,0 500,0 0,0 506,5

RD (DKK 64 mio.) DKK Fast 23-12-2032 64,0 64,0 66,4 68,4

USPP bond issue USD Fast 27-08-2013 507,5 566,1 538,1 582,6

USPP bond issue USD Fast 27-08-2015 507,5 566,1 544,0 591,1

USPP bond issue USD Fast 27-08-2018 507,5 566,1 558,3 609,4

Total 1.649,9 2.412,4 1.770,1 2.510,1

Lufthavnens

Parkeringens A/S' gæld DKK 31-12-2008 436,1 436,1 436,1 436,1

Amortisering af låneomk. DKK -5,3 -6,5 -5,3 -6,5

Total 430,8 429,6 430,8 429,6

Kreditinstitutter i alt 2.080,7 2.842,0 2.200,9 2.939,7

*Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som

diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider.

Kreditinstitutter opdelt efter forfaldstidspunkt

Forfald indenfor 1 år

Lufthavnens Parkeringen A/S' gæld 18,1 17,7

Øvrige gældsforpligtelser 61,5 -1,6

I alt 79,6 16,1

Forfald mellem 1 og 5 år

Lufthavnens Parkeringen A/S' gæld 52,7 70,8

Øvrige gældsforpligtelser 1,8 643,5

I alt 54,5 714,3

Forfald efter 5 år

Lufthavnens Parkeringen A/S' gæld 365,3 347,6

Øvrige gældsforpligtelser 1.581,3 1.764,0

I alt 1.946,6 2.111,6

16 Anden gæld

Feriepenge og andre lønrelaterede poster 144,3 131,6

Skyldige renter 34,1 38,1

Øvrige skyldige omkostninger 7,2 16,0

Regnskabsmæssig værdi 31. december 185,6 185,7

15


Noter

DKK mio.

Note 2007 2006

17 Økonomiske forpligtelser

For oplysninger om økonomiske forpligtelser henvises til note 20 i koncernårsrapporten.

18 Nærtstående parter

For oplysninger om nærtstående parter henvises til note 21 i koncernårsrapporten.

19 Koncession til drift af lufthavne

For oplysninger om koncession til at drive lufthavne henvises til note 22 i koncernårsrapporten.

20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter

For oplysninger om finansielle risici henvises til note 23 i koncernårsrapporten.

21 Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen.

16

More magazines by this user
Similar magazines