bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

11. januar 2011 26 Nr. 16.

11. Valutakursforskelle:

Den forskel, der fremkommer ved omregning af et givet beløb i en valuta til en anden valuta ved forskellige

valutakurser.

Årsrapportens elementer

12. Afledt finansielt instrument:

Et finansielt instrument,

a) hvis værdi ændres som følge af ændringer i en specifik rentesats, værdipapirkurs, råvarepris, valutakurs,

pris- eller renteindeks, kreditvurdering, kreditindeks eller lignende variabler (kaldes undertiden det

»underliggende«),

b) som ved indgåelse ikke kræver eller kun kræver begrænset nettoinvestering i forhold til andre typer

kontrakter, der påvirkes på tilsvarende måde på ændrede markedsvilkår, og

c) som afregnes på et fremtidigt tidspunkt.

13. Aktiver:

Ressourcer, som er under virksomhedens kontrol som et resultat af tidligere begivenheder, og hvorfra

fremtidige økonomiske fordele forventes at tilflyde virksomheden.

14. Domicilejendomme:

Grunde og bygninger, som virksomheden anvender i egen drift.

15. Eventualaktiver:

Et muligt aktiv, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at der indtræffer

eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under virksomhedens

fulde kontrol.

16. Eventualforpligtelser:

a) en mulig forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, hvis eksistens kun kan bekræftes ved, at

der indtræffer eller ikke indtræffer en eller flere usikre fremtidige begivenheder, som ikke er under

virksomhedens fulde kontrol, eller

b) en aktuel forpligtelse, der hidrører fra tidligere begivenheder, men som ikke er indregnet, idet(i) det ikke

er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer,

eller(ii) forpligtelsens størrelse ikke kan måles med tilstrækkelig pålidelighed,

17. Finansiel forpligtelse:

En forpligtelse i form af

a) en kontraktmæssig pligt til at overdrage likvide beholdninger eller et andet finansielt aktiv til en anden

part eller

b) en kontraktmæssig pligt til at udveksle finansielle instrumenter med en anden part på potentielt ugunstige

betingelser på vurderingstidspunktet.

18. Finansielt aktiv:

Et aktiv i form af

a) likvide beholdninger,

b) en kontraktmæssig ret til at modtage likvide beholdninger eller et andet finansielt aktiv fra en anden

part,

More magazines by this user
Similar magazines