bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

bemærkninger til regnskabsbekendtgørelsen - Forsikring & Pension

11. januar 2011 30 Nr. 16.

49. Livsforsikringskontrakt:

En forsikringskontrakt, som er omfattet af definitionen af forsikringskontrakter, jf. pkt. 38, og som forsikringsvirksomheden

har koncession til at udstede, jf. bilag 8 i lov om finansiel virksomhed.

50. Nettogenforsikringsprocent:

Forholdet mellem genforsikringsresultat og præmieindtægter. Præmieindtægterne reduceres med bonus

og præmierabatter.

51. Omkostningsprocent:

Forholdet mellem forsikringsmæssige driftsomkostninger og præmieindtægter. Præmieindtægterne reduceres

med bonus og præmierabatter. De forsikringsmæssige driftsomkostninger opgøres til summen af

resultatposterne 5.1. Erhvervelsesomkostninger og 5.2. Administrationsomkostninger, jf. bilag 4, med fradrag

af afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme og med tillæg af beregnede omkostninger

(husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en beregnet markedsleje. Justeringen vedrørende domicilejendomme

skal kun omfatte den andel af afskrivninger og driftsomkostninger, der vedrører forsikringsdriften.

52. Operating ratio:

Beregnes som combined ratio, jf. pkt. 30, men baseret på erstatnings-, omkostnings- og nettogenforsikringsprocenter,

hvor det allokerede investeringsafkast, svarende til det beløb, der er opført under forsikringsteknisk

rente i resultatopgørelsen (jf. post 2 i bilag 4) er lagt til præmieindtægter i nævneren.

53. Relativt afløbsresultat:

Afløbsresultatet, jf. pkt. 28, i forhold til de primohensættelser, det vedrører.

54. Risikotillæg:

Det skønnede tillæg, som virksomheden på markedet må forventes at skulle betale til en erhverver af

virksomhedens bestand af livsforsikrings- og investeringskontrakter, for at denne vil påtage sig risikoen for

udsving i størrelsen af og betalingstidspunkterne for de garanterede ydelser.

55. Ristornerede præmiebeløb:

Tilbagebetalte præmiebeløb, for eksempel når en forsikring ophører i løbet af en præmieperiode.

56. Skadesforsikringsaktiver:

En forsikringsvirksomheds nettorettigheder under en skadesforsikringskontrakt.

57. Skadesforsikringsforpligtelser:

En forsikringsvirksomheds nettoforpligtelser under en skadesforsikringskontrakt.

58. Skadesforsikringskontrakt:

En forsikringskontrakt, der både er omfattet af definitionen af forsikringskontrakter, jf. pkt. 38, og de

forsikringsklasser, der er nævnt i bilag 7 i lov om finansiel virksomhed.

59. Værdien af den retrospektive hensættelse for hver livsforsikrings- og investeringskontrakt:

Den retrospektive hensættelse for hver livsforsikrings- og investeringskontrakt, jf. nr. 31, med den forhøjelse

eller reduktion, der måtte være foretaget ved fordeling af realiserede resultater til forsikringstageren i

overensstemmelse med de principper for fordeling af realiserede resultater, der gælder for kontrakten.

More magazines by this user
Similar magazines