Tom skabelon til notat - LandbrugsInfo

landbrugsinfo.dk

Tom skabelon til notat - LandbrugsInfo

KvægKongres 2013 – PRODUKTIONSSTYRING – 48.

Kend dine fremstillingspriser og brug dem når du tager beslutninger

Konsulent Jacob Krog og Landskonsulent Erik Maegaard

Alle de beslutninger som mælkeproducenten tager i

forhold til driften, er med til at påvirke fremstillingsprisen.

Men der er stort set ikke nogen af beslutningerne,

der påvirker afregningsprisen.

Mælkens fremstillingspris er dermed et af de absolut

vigtigste økonomiske nøgletal på bedriften.

Fremstillingsprisen på mælk viser bedriftens konkurrenceevne

i forhold til de afregningspriser, som man

kan opnå ved salg af mælk. I modsætning til det samlede

resultat af driften, så er fremstillingsprisen sammenlignelig

uanset bedriftsstørrelse, gældsprocent og

andelen af ejerens ulønnede arbejdskraft.

Beregningen af fremstillingsprisen sker lettest på baggrund

af årsrapporten, hvor man tilføjer en ejeraflønning

og erstatter de faktiske renteomkostninger med

en forrentning af den investerede kapital. Derefter regnes

alle omkostninger sammen, og alle andre indtægter

end mælkesalget trækkes fra. Dette giver ”kravet til

mælkeindtægt” som divideres med den leverede mælkemængde

i året.

Ændringen i fremstillingsprisen fra dag til dag er næppe relevant. Men netop denne tid på året,

hvor årsrapporterne kommer ud, er et særdeles velvalgt tidspunkt til, at analysere hele økonomien

og dermed også at beregne fremstillingsprisen.

Delelementerne i fremstillingsprisen viser vejen

Fremstillingsprisen i sig selv fortæller kun, om indtægter fra salg af mælk kan dække de omkostninger,

der er til at frembringe den. For at gøre analysen handlingsorienteret skal fremstillingsprisen

opsplittes i delelementer, som hænger sammen med de indsatsområder der kan ændres på,

ved at træffe andre beslutninger.

Malkende

køer

Stald

… …

Opdræt

Fremstillingspris

kr. pr. kg mælk

Mark

Korn Grovfoder

Majs

Mark 1 Mark 2

Figur 1. Eksempel på detaljeringsgraderne ved analyse af delelementerne i fremstillingsprisen

Græs

… …

1


KvægKongres 2013 – PRODUKTIONSSTYRING – 48.

Fremstillingsprisen beregnet for et enkelt år giver en vurdering af, om prisen står mål med indtægterne

i det helt aktuelle år. Da der kan være ”tilfældige” forhold det enkelte år, bør en analyse som

grundlag for beslutning baseres på fremstillingsprisen set over flere år, eller der bør som minimum

korrigeres for specielle forhold det aktuelle år.

I

Figur 1 er vist et eksempel på, hvordan detaljeringsgraden i en analyse kan øges trin for trin. Da

foderet er den største omkostningspost, er det ganske naturligt at se på denne. Ofte er over halvdelen

af foderet grovfoder, der dyrkes på egne arealer, og dermed bliver økonomien i grovfoderproduktionen

i den grad, en væsentlig del af den samlede fremstillingspris på mælk.

I denne sammenhæng har vi valgt, at sætte fokus på grovfoderet og de omkostninger der hører til.

Fokus er rettet på fremstillingsprisen på grovfoderet. Samt at man som landmand opnår et langt

bedre beslutningsgrundlag, ved at kende sine egne omkostninger, end ved at basere sine analyser

og beslutninger på normpriser.

Dette viser sig tydeligt i Figur 2, hvor resultaterne af driftsgrensanalyserne fra 2011 er gengivet.

Lignende resultater er tidligere blevet vist i Business Check Kvæg 2011.

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

-

Fremstillingspris grovfoder -

Driftsgrensanalyser 2011

Figur 2. Fremstillingspris på grovfoder - resultater fra driftsgrensanalyser 2011

Resultaterne fra driftsgrensanalyserne viser også, at det ikke kun handler om at komme billigt over

arealerne. Men at udbytteniveauet i den grad også er medvirkende til at bestemme de faktiske

fremstillingspriser.

Figur 3. Hovedelementerne i fremstillingsprisen for grovfoder

Konventionell Økologiske

2


KvægKongres 2013 – PRODUKTIONSSTYRING – 48.

I figur 3 ses at bedrift 2 har et udbytte, der er 1.550 FEN højere end bedrift 1, men alligevel er omkostningerne

pr. FEN 23 øre større end bedrift 1. Dette skyldes især, at jordlejen er væsentligt højere.

Dette kan skyldes, at jorden er sat til en højere pris i regnskabet (måske fordi den er købt dyrt) og

så er der ikke meget, at gøre ved det. Men hvis den større jordleje skyldes en høj forpagtningsafgift,

skulle det måske overvejes, om det nu kan betale sig med alle de forpagtninger man har –

eller om prisen kan forhandles ned. Samtidig bør man se på, om der ikke kan gøres noget ved

maskinomkostningerne, der er 22 øre højere pr. FEN ved bedrift 2 i forhold til bedrift 1.

Først ved at gennemføre en analyse af fremstillingsprisen har man mulighed for, at sætte fokus på

hvor der især skal sættes ind, for at forbedre den samlede økonomi. Gennem analysen får man et

grundlag for, at prioritere indsatsen så man koncentrerer sig om de områder der især giver forbedringer.

3

More magazines by this user
Similar magazines