Referat af bestyrelsesmøde den 03.12.2008 - Lemvig Gymnasium

lemvig.gym.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 03.12.2008 - Lemvig Gymnasium

Lemvig Gymnasium

Romvej 30

DK-7620 Lemvig

Tlf.nr. +45 97823822

Fax nr. +45 97811224

E-mail: gym@lemvig-gym.dk

Bestyrelsesmøde onsdag den 3. december 2008 kl. 13.00

Lemvig Gymnasium, den 10. december 2008

Til stede:

Kurt Pank Jensen, formand

Bodil Jensen, Region Midtjylland

Henry Nielsen, Aarhus Universitet

Kristian Andersen, Bøvling Idrætsefterskole

Orla Østerby, Lemvig Kommune

Jens Pedersen, Christinelystskolen

Jens Møller, Jens Møller Products

Vibeke Juel Andersen, medarbejderrepræsentant

Jørgen Bruntse, stedfortræder for Ole Dalsgaard, medarbejderrepræsentant

Annika Jakobsen, stedfortræder for Mikkel Lindgren Rasmussen, elevrepræsentant

Christoffer Stigaard, elevrepræsentant

1) Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

2) Nyt fra stat, region og kommune.

Intet nyt fra stat, region og kommune:

3) Nyt fra eleverne.

Elevrådet arbejdet i øjeblikket med at finde forslag der skulle kunne reducere kantinekøen.

4) Nyt fra lærerne.

Der har været stor travlhed med at forberede studieretningsopgaver til 3.g. Opgaven skrives i de

sidste 2 uger før jul.

5) Årets gang på Lemvig Gymnasium.

Stor aktivitet. Det går godt med de mange nye 1.gere og de 3 lærere i pædagogikum. Hvor vi sidste

år havde et fald i elevtallet på nuværende tidspunkt har der i år været en vækst siden skoleårets start.

Udviklingen i andelen af drenge i forhold til piger skal tages på som punkt til næste møde.

6) Ledelsens fremtidsplan for Lemvig Gymnasium. Bilag er vedlagt.

Fremtidsplanen blev vedtaget.

Jens Pedersen sagde at kommunens prognosemateriale gav en mere negativ udvikling. Forskellen

vil blive afklaret til næste møde.

Fremtidsplanen skal som minimum behandles af bestyrelsen i hver bestyrelsesperiode.

7) Opdatering på arbejdet med Lemvig Campus.

De 4 modeller for nybyggeri blev præsenteret af rektor og vicerektor.

Formanden redegjorde for det foreløbige arbejde i styregruppen herunder forhistorien bag de 4

modeller til nybyggeri.

Bestyrelsen tog ikke stilling til projekterne, men bad ledelsen om at lave en indstilling på

baggrund af de 4 modeller til næste bestyrelsesmøde. Formanden meddeler styregruppen

dette.

Ledelsen skal prøve at skaffe de 4 modeller i et elektronisk format, så de kan udsendes til

bestyrelsen.


Lemvig Gymnasium

Romvej 30

DK-7620 Lemvig

Tlf.nr. +45 97823822

Fax nr. +45 97811224

E-mail: gym@lemvig-gym.dk

8) Økonomi.

Revideret Budget 2008 blev taget til efterretning.

Budgetopfølgning pr. 30/11 2008. Blev taget til efterretning.

Der er en divergens mellem antal årsværk i budget og i fremtidsplan, det vil rektor undersøge til

næste bestyrelsesmøde.

9) Ændring af forretningsordenen.

Der er følgende forslag til ændring af forretningsordenens §6 stk. 1:

”Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer inden 14

dage. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige

oplysninger, som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.

Referatet er godkendt, hvis der ikke er kommentarer inden 1 måned efter afholdelse af

bestyrelsesmødet.”

Vedtaget hvor sidste sætnings 1 måned rettes til 14 dage.

10) Evt.

Nye mødedatoer:

5/2 2009 (Budget 09)

30/3 2009 (Årsrapport 08)

14/5 2009

7/9 2009

3/12 2009

Lars Ebbensgaard

rektor

More magazines by this user
Similar magazines