OK-Avisen - Danske Mejeristers Fagforening

mejeristen.dk

OK-Avisen - Danske Mejeristers Fagforening

OVERENSKOMST-

AVISEN

FÆLLES OVERENSKOMSTAVIS FOR FØDEVAREFORBUNDET NNF, 3F OG DMF MARTS 2011

MÆRKBARE FORBEDRINGER

TRODS KRISETID

Flere penge til uddannelse, bedre pension, en behersket lønstigning, højere

genetillæg og bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter og elever. Det er

resultatet af forhandlingerne med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Fem forhandlingsrunder skulle der til, før den sidste

brik faldt på plads i forhandlingerne mellem Fødevareforbundet

NNF, 3F og DMF på den ene side og Mejeribrugets

Arbejdsgiverforening på den anden. Resultatet

er et forlig, der trods krisetider i branchen, indeholder

væsentlige forbedringer for de mejeriansatte.

- Vi fik sikret et stærkt løft til Uddannelsesfonden og

dermed lagt fundamentet til den kompetencelønstrappe,

som vi er i gang med at udvikle. Trappen giver

jo kun mening, hvis der er penge til, at medlemmerne

kan uddanne sig til højere løn. Og det fik vi med de

780 kroner over to år, understreger forbundssekretær

for mejeriområdet i Fødevareforbundet NNF, Poul Erik

Faarkrog, der har ledt forhandlingerne sammen med

forhandlingssekretær Vagn Henriksen fra Den Grønne

Gruppe i 3F, DMF-formand Lars Gram og forhandlingssekretær

Kim Poder fra 3F’s transportgruppe.

- Samtidig fik vi udvidet både Overenskomstfonden og

FIU-fonden, så vi får bedre muligheder for at udvikle

og vedligeholde overenskomsten og uddanne vores tillidsvalgte,

forklarer Poul Erik Faarkrog.

Pensionen stiger til 12,99 procent

Også pensionen løftes. Den forbedres fra 12,75 til

12,99 procent.

- I takt med forringelserne på efterlønnen og på

sigt også folkepensionen stiger behovet for en bedre

arbejdsmarkedspension. Derfor havde vi gerne set

loftet på 13 procent brudt, men som tiderne er, er vi

tilfredse, fastslår forhandlingssekretær Vagn Henriksen

fra Den Grønne Gruppe i 3F, der også påpeger vigtigheden

af, at arbejdsmiljørepræsentanterne nu bliver

sikret bedre ved opsigelse og får ret til mobiltelefon,

kontor-, it- og mødefaciliteter.

- På chaufførområdet fik vi sikret arbejdspladser ved at

give arbejdsgiverne nye værktøjer til at opgøre overarbejdet,

så de får den fleksibilitet, de har brug for.

Overarbejdet vil nu blive opgjort over 8 uger, forklarer

forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F’s transportgruppe

og tilføjer, at medarbejdere ansat før den 1.

april 2011 som kompensation for bortfald af de særlige

chaufførtillæg vil få et personligt tillæg beregnet ud fra

de tillæg, de har fået gennem det sidste år.

Genetillæg og bedre forhold for elever

Det gælder

dine vilkår

i hverdagen,

så husk at

stemme.

- Vi har fået indfriet ønsket om at give lørdagstillæggene

mere volumen, så medlemmerne får credit for at

arbejde om lørdagen. Og så har vi fået sikret eleverne

hele vejen rundt. Dels i form af en sundhedsordning

og forsikring i forbindelse med for eksempel dødsfald

og kritisk sygdom. Dels i form af bedre varslings- og

anciennitetsbestemmelser, slutter DMF-formand Lars

Gram.

Alle fire forhandlere anbefaler et ja til overenskomsten.

SAMARBEJDET

BESTOD SIN

PRØVE

Trods den snævre forhandlingsramme

stod de tre

forbund tæt sammen

under OK11

- Selvom arbejdsgiverne havde lagt

op til en 0-løsningslignende forhandlingsramme,

lykkedes det dem ikke

at splitte os. Vi holdt sammen og kan

være tilfredse med resultatet, lyder det

enstemmigt fra de fire forhandlere Poul

Erik Faarkrog fra Fødevareforbundet

NNF, Vagn Henriksen og Kim Poder fra

3F og DMF-formand Lars Gram.

Forhandlerne er også enige om, at

dialogen med arbejdsgiverne har været

sober.

- Processen har været noget langstrakt.

Men det er jo naturligt, når rammen er

så snæver. Og vi har haft forståelse for

hinandens behov og haft en sober tone

hele vejen igennem, siger de.

HUSK AT

STEMME

Forhandlerne har forladt

forhandlingsbordet. Nu er

det blandt andet op til dig og

dine kolleger, om resultatet

skal gælde i jeres hverdag.

Bliver den nye overenskomst

vedtaget, træder den i kraft

den 1. april 2011.


FLERE PENGE

I LØNNINGSPOSEN

Timeløn stiger med:

1,60 kr. pr. 1. april 2011

2,25 kr. pr. 1. april 2012

Genesatser stiger med:

1,5 % pr. 1. april 2011

2,0 % pr. 1. april 2012

Stigningen af genesatserne bliver

udmøntet, så de laveste satser bliver

tilgodeset mest.

Pensionen stiger til 12,99 % pr. 1. juli

2011

Elever

Timeløn stiger med:

2,0 % pr. 1. april 2011

2,5 % pr. 1. april 2012


Udvidelsen af Uddannelsesfonden

med 780 kroner over to

år er et vigtigt skridt på vejen

mod den kompetencelønstrappe, vi er i

gang med at udvikle. Ingen andre på

arbejdsmarkedet har opnået tilsvarende.

Forhandler for Fødevareforbundet NNF,

POUL ERIK FAARKROG

HVAD DEN NYE

OVERENSKOMST

BETYDER FOR DIG

Genesatser stiger med:

1,5 % pr. 1. april 2011

2,0 % pr. 1. april 2012

FLERE PENGE TIL FONDENE

Overenskomstfonden forhøjes med:

5 øre pr. time pr. 1. april 2011

5 øre pr. time pr. 1. april 2012

Mejeribrugets uddannelsesfond

forhøjes med:

260 kr. pr. medarbejder

pr. 1. april 2011

260 kr. pr. medarbejder

pr. 1. april 2012

260 kr. pr. medarbejder

pr. 1. oktober 2012

FIU-fonden forhøjes med 5 øre pr.

time pr. 1. april 2011

FRATRÆDELSESGODTGØRELSE

Hvis en medarbejder opsiges uden

egen skyld, skal arbejdsgiveren betale

en særlig fratrædelsesgodtgørelse.

Nemlig 5.000 kroner efter tre års

ansættelses, 10.000 kroner efter seks

års ansættelse og 15.000 kroner,

hvis ancienniteten overstiger otte år.

Fratrædelsesgodtgørelsen udbetales


Behovet for en bedre arbejdsmarkedspension

stiger. Derfor

havde vi gerne set loftet på

13 procent brudt, men som tiderne er,

er vi tilfredse med de 12,99 procent.

Forhandler for Den Grønne Gruppe i 3F,

VAGN HENRIKSEN

dog ikke, hvis medarbejderen har fået

andet job ved fratrædelsen, får pension

eller af anden årsag ikke modtager

dagpenge. Ordningen gælder for

opsigelser, der finder sted efter 1. maj

2011. For medarbejdere, der arbejder

på deltid, ændres beløbet forholdsmæssigt.

BEDRE FORHOLD FOR ELEVER

Udover løn- og satsstigningerne er

en række andre forhold forbedret for

eleverne. Elever, der ikke allerede er

omfattet af den arbejdsgiverbetalte

pensions- og forsikringsordning, bliver

fra 1. juli omfattet af en særlig forsikringspakke

hos PensionDanmark.

Pakken betales af arbejdsgiveren.

Forsikringspakken indeholder:

• Løbende supplerende førtidspension

(33.000 kr. årligt)

• Engangsbeløb ved visse kritiske

sygdomme (100.000 kr.)

• Sum ved dødsfald (100.000 kr.)

• Sundhedsordning i Falck Healthcare/

PensionDanmark

Anciennitet

For elever, der har arbejdet indenfor

branchen, før de påbegyndte deres

uddannelse, medregnes alt nuværende

og tidligere opnået anciennitet i den

samlede anciennitetsopgørelse efter

endt uddannelsestid.

BEDRE FORHOLD FOR

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Arbejdsmiljørepræsentanter får samme

beskyttelse, efter de er ophørt med at

fungere som arbejdsmiljørepræsentanter,

som den beskyttelse tillidsrepræsentanter

har i dag. Det vil sige, at

såfremt de har fungeret som arbejdsmiljørepræsentant

i mindst et år, opnår

de et forlænget opsigelsesvarsel på

6 uger udover varslet som almindelig

medarbejder.

Samtidig er parterne blevet enige om

at sikre arbejdsmiljørepræsentanternes

arbejdsforhold. De får nu fri mobiltelefon

(ikke til privat brug) og adgang til

internet, it-, kontor- og mødefaciliteter.

NATARBEJDE OG

HELBREDSKONTROL

Medarbejdere skal tilbydes gratis

helbredskontrol, inden de begynder på

natarbejde. Herefter skal natarbejdere

tilbydes helbredskontrol mindst hvert

andet år.

Undersøgelsen skal ikke nødvendigvis

foretages af en læge, men der skal

være en læge, der kan supervisere

undersøgelsen og spørges til råd. Oplysninger,

der kommer frem i forbindelse

med helbredsundersøgelsen, er

fortrolige og tilhører den undersøgte

medarbejder.

UDVIDELSE AF BETALT

FORÆLDREORLOV

Perioden med betalt barselsorlov udvides

med to uger. En uge øremærket

til henholdsvis mor og far. Reglerne

gælder for børn, der er født eller

adopteret efter d. 1. april 2011

STARTLØN

Perioden med startløn udvides til

henholdsvis 480 timer (3 måneder)


Med de bedre varslings- og

anciennitetsbestemmelser,

sundhedsordningen og forsikringerne

i forbindelse med dødsfald

og kritisk sygdom har vi fået sikret

eleverne hele vejen rundt.

Forhandler for Danske Mejeristers

Fagforening, LARS GRAM

ANDRE ELEMENTER I OVERENSKOMSTEN

VÆRN MOD SOCIAL- OG LØNDUMPING

For at modvirke social- og løndumping er parterne blevet enige om

en række tiltag. Blandt andet muligheden for løntjek. Således kan en

organisation, der har mistanke om løndumping af en ansat eller en

gruppe ansatte på en virksomhed, få lønoplysningerne udleveret hos

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Parterne er enige om, at indsatsen mod social dumping skal ske

gennem følgende tiltag:

• Overholdelse af gældende lovgivning

• En effektiv efterlevelse af de gældende regler

• Enhver form for omgåelse af overenskomsten er uacceptabel

og 1282 timer (8 måneder).

CHAUFFØROMRÅDET

På chaufførområdet udgår

følgende tillæg:

• Afsavnstillæg

• Tillæg for anhænger/sættevogn

• Tærepenge

• Tillæg for langturstransport

For chauffører ansat før 1. april 2011

ydes i stedet et personligt stedbestemt

tillæg. Tillægget beregnes på baggrund

af en opgørelse af den enkelte chaufførs

indtjening på de ovenstående

tillæg i perioden 1. april 2010 til 31.

marts 2011.

Velfærdsforanstaltninger

I og med at tærepenge og tillæg for

langturstransport udgår, skal virksomhederne

sikre, at bestemmelserne i

Arbejdsmiljøloven omkring velfærdsforanstaltninger

kan overholdes.

Overarbejde for chauffører

Overarbejde opgøres over en periode

på 8 uger. Der udbetales først overtid,

hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid

i den 8 ugers periode overstiger

medarbejderens aftalte arbejdstid.

WEEKENDARBEJDE

Aflønningen af medarbejdere, der er

ansat til weekendarbejde, ændres.

Således vil to gange 12-timers weekendarbejde

blive aflønnet som 37

normaltimer. Der udbetales til gengæld

ingen tillæg. Efter 9 måneders ansættelse

udbetales sygeløn efter den nye

aflønningsform.

PENSIONSFORHOLD

FOR ANSATTE I FLEKSJOB

Medarbejdere, der kommer fra andre

brancher og bliver ansat i et fleksjob,

kan forblive i den arbejdsmarkedspensionsordning,

de kommer fra. Dermed

kan de bibeholde deres invalidedækning.

Det er arbejdsgiverens pligt at

kontakte PensionDanmark, når arbejdsgiveren

ansætter en medarbejder

i fleksjob.

AFTALE OM UDLICITERING

Sideløbende med overenskomstforhandlingerne

har de tre forbund

forhandlet en aftale om udlicitering af

chaufførområdet hjem med Arla Foods,

som nu skrinlægger planerne om udlicitering.

De tre forbund har aftalt med Arla

Foods, at der ikke sker yderligere

udlicitering af chaufførområdet i overenskomstperioden.

Aftalen gælder udlicitering af yderligere

driftstimer på mælkeindsamling i

Danmark og på distributionsområdet i

Danmark.

Aftalen betyder også, at chauffører,

der bliver berørt af udlicitering af

mellem- og systemtransport, vil blive

tilbudt en anden stilling som

distributionschauffør i Arla Foods.

Aftalen gælder i perioden frem til

overenskomstens udløb i 2013.

HVAD SIGER

FORHANDLINGS-

UDVALGENE OM

DEN NYE

OVERENSKOMST?

FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

VIKARER

Parterne vil søge af få implementeret vikardirektivet i Fællesoverenskomsten.

Det tilstræbes, at implementeringen er tilendebragt

senest 1. november 2011.

TJEK PÅ UNDERLEVERANDØRER

Forbundene har mulighed for at bede Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

om et møde, hvis en underleverandør for en virksomhed, der

er medlem af Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, er ramt af en lovligt

varslet konflikt. På mødet kan parterne drøfte de sympatikonfliktramte

opgaver. På samme måde kan Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

anmode om møde med forbundene.

AFLØNNINGEN AF MEDARBEJDERE, DER ER ANSAT

TIL WEEKENDARBEJDE, ÆNDRES. SÅLEDES VIL

TO GANGE 12-TIMERS WEEKENDARBEJDE BLIVE

AFLØNNET SOM 37 NORMALTIMER


På chaufførområdet fik vi sikret

arbejdspladser ved at give

arbejdsgiverne den fleksibilitet,

de har brug for. Og vel at mærke på en

måde, som sikrer medarbejdere ansat

før den 1. april 2011.

Forhandler for 3F’s transportgruppe,

KIM PODER

3F’er HENRIK

BLUM, FTR på

Arla i Nørre

Vium og for-

handlingsud-

valgsmedlem

UDDANNELSE FIK LØFT

- Overenskomsten er nok

den bedst opnåelige tiderne

taget i betragtning.

Så selvom vi ikke fik sikret

reallønnen helt, anbefaler

jeg et ja. Ikke mindst fordi

vi opnåede et rimeligt løft på

uddannelsen.

Medlem af DMF

LARS LUND,

Arla i Bislev,

formand for af-

deling 902 Nord

og forhand-

lingsudvalgs-

medlem:

FIK REDDET

FYRINGSTRUEDE

KOLLEGER

- Jeg havde jo gerne set, at

de faglærte havde fået et

hak opad. Men vi fik meget

sidst og må så komme til

fadet næste gang. Vigtigst

var, at vi fik reddet vores

fyringstruede kolleger, så

overenskomsten får et ja

fra mig.

Medlem af

Fødevarebundet

NNF, JENS PETER

PETERSEN, FTR

på Slagelse

Mejericenter og

forhandlings-

udvalgsmedlem:

GARANTI FOR JOB

- Ved at give arbejdsgiverne

mere fleksibilitet fik vi vores

udliciteringsgaranti, så vores

arbejdspladser på chaufførområdet

er sikret. Det er alfa

og omega for mig og mine

kolleger, så jeg anbefaler et

ja til overenskomsten.


HUSK AT STEMME

Læs, hvad dit forbund anbefaler dig at stemme,

på www.nnf.dk, www.3f.dk og www.mejeristen.dk.

ARBEJDSGIVERNE FIK

FLEKSIBILITET

Hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er formand Pejter Søndergaard glad

for den fleksibilitet, overenskomsten åbner mulighed for. Han opfordrer nu

medarbejderne til at hjælpe med at reducere omkostningerne i hverdagen

- Det var en svær overenskomstforhandling

at komme igennem.

Sådan lyder ordene fra formand i Mejeribrugets

Arbejdsgiverforening Pejter

Søndergaard, da OK-Avisen fanger ham

HVAD SKER DER NU?

få timer efter, at underskrifterne er sat

på den nye overenskomst.

- Men det er naturligt, at forhandlingerne

bliver sværere, når man forhandler i

en tid, hvor konjunkturerne er som nu,

FØDEVAREFORBUNDET NNF // 3F // DMF // OVERENSKOMSTAVISEN

og konkurrencen på eksportmarkederne

så høj, siger formanden.

Savner takstregulering

Han havde gerne set en løsning på

takstreguleringen ved OK11.

Det resultat, som forbundene har forhandlet hjem, går nu til urafstemning blandt medlemmerne.

Her kan du se, hvilke forløb der typisk vil kunne blive aktuelle - alt efter medlemmernes “dom”.

Urafstemning

Medlemmerne siger

ja

Medlemmerne siger

nej

Vi har en

overenskomst, hvis

arbejdsgiverne

også stemmer ja

Forligsinstitutionen

involveres

Vi når til enighed

Resultatet behandles

i de tre forbund

Forligsinstitutionen

udarbejder

en mæglingsskitse

Gør din

indflydelse

gældende:

Stem ved

urafstemningen.

Urafstemning

Udgiver: Fødevareforbundet NNF, 3F

og DMF • Redaktør og ansvarlig iht.

presseloven: Kommunikationschef i

Fødevareforbundet NNF, Poul Dam-

gaard (DJ) • Projektstyring: Kommu-

nikationshuset Reflekt/Mixerpulten

• Redaktion: Emilia Maria Van Gilse

(DJ) og Maria Bernbom Svejstrup (DJ)

• Fotos: Palle Peter Skov, Hanne

Loop, Emilia Maria van Gilse og Nils

Hartmann/Open Design • Layout:

VIVA • Tryk: PE Offset • Oplag: 6.500

• www.nnf.dk • www.3f.dk • www.

mejeristen.dk

- Det høje lønniveau er en udfordring

for os, så vi havde hårdt brug for at

få takstreguleringen igennem. Både i

lønnen og den naturlige takstregulering.

Nu får vi pengene engang ude i

fremtiden, men det var nu, vi havde

hårdest brug for dem, forklarer Pejter

Søndergaard.

Hjælp os med at spare

- Når det så er sagt, er vi tilfredse med

overenskomsten. Den har givet os

noget af den fleksibilitet, vi har efterspurgt.

Og jeg håber, at medarbejderne

vil hjælpe til med at spare omkostninger,

hvor det er muligt, lyder hans opfordring

til de tre forbunds medlemmer.

- Det gælder for eksempel med hensyn

til mængden af overarbejde, som vi

skal have reduceret kraftigt. Og ikke

kun for at sænke omkostningerne, men

også for de ansatte, der risikerer at

blive nedslidt, slutter Pejter Søndergaard,

der håber, at overenskomsten

vil komme til at fungere godt for alle

parter.

Ja fra både

medlemmer

og arbejdsgivere

Nej

Storkonflikt/strejke

Formand for

Mejeribrugets

Arbejdsgiverforening

Pejter

Søndergaard

Vi har en ny

overenskomst

Typisk et regeringsindgreb,

der ophøjer

mæglingsskitsen

til lov – med eller

uden ændringer

More magazines by this user
Similar magazines