Direkte salg – en mulighed for dig? - TEAM

teamjustdoit.com

Direkte salg – en mulighed for dig? - TEAM

Direkte salg en mulighed for dig?


Et godt tilbud!

Med denne brochure vil vi gerne præsentere dig for et godt tilbud,

nemlig tilbudet om at blive forhandler indenfor direkte salg.

Direkte Salg finder sted via personlig kontakt mellem køber og

sælger. Mange store og velrenommerede virksomheder benytter

sig af denne salgsmetode i Danmark til glæde for stadigt flere

forhandlere. Direkte Salgs Foreningen (DSF) er brancheorga ni sationen

for disse virksomheder, og har varetaget branchens

interesser siden 1994.

Tilfredse kunder er grundlaget for et godt salg. Men det er til fredse

forhandlere også. Det er vi i DSF med til at sikre på flere måder:

Medlemskab af DSF indebærer, at den enkelte medlemsvirk somhed

er forpligtet til at overholde ikke kun national lovgivning, men også

branchens etiske regler og er dermed din sikkerhed for, at der

er tale om en seriøs virksomhed. Se nærmere herom på Fore ningens

hjemmeside www.disafo.dk

Derudover tilbyder næsten alle medlemsvirksomhederne forbrugeren

en udvidet returret, som overstiger den fortrydelsesret på

14 dage, som er lovens minimum. Det sikrer altid tilfredse kunder,

og dermed et godt grundlag for virksomhedernes forhandlere.

Det er nemlig vigtigt for DSF og Foreningens medlemsvirk somheder,

at vores forhandlere sikres de bedst mulige betingelser for

at drive deres virksomhed!

Er du interesseret i at blive forhandler, bør du derfor altid se efter

Direkte Salgs Foreningens logo, eller tjekke på foreningens hjemmeside,

at den virksomhed, som du er interesseret i at starte hos,

er medlem af DSF.

”Medlemskab af DSF betyder nemlig, at du er i de bedste hænder!”

Med venlig hilsen,

Thomas Vestergaard,

Formand, DSF

Om Direkte Salgs Foreningen:

Direkte Salgs Fore nin gen repræsenterer

i dag en række medlems virk som heder,

som har flere end 60.000 selvstændige for handlere.

Fore ningens medlems virksomheder om satte alene i

2008 for over 360 mio. kr. i Dan mark. Omsæt ningen

for direkte salgs bran chen har været konstant

stigende de sidste 5 år. Besøg os på www.disafo.dk


Direkte salg en mulighed for dig?

Direkte salg er autoriserede forhandleres salg af produkter og

tjenesteydelser direkte til forbrugerne og uden fordyrende mellem

led. Direkte salg er fremtidens salgsmetode og i dag en af

verdens mest dynamiske og hurtigst voksende salgsformer.

Da der ikke finder nogen dyr central markedsføring sted, kræver

direkte salg altid 3 betingelser opfyldt. Der skal være tale om:

• Kvalitetsprodukter

• Efterspurgte produkter, og

• Rimelige priser

Produkterne skal så at sige kunne sælge sig selv og det gør de!

Også i Danmark er antallet af selvstændige forhandlere beskæftiget

med direkte salg kraftigt stigende. Det skyldes de attraktive

forhandler­fordele forbundet med denne salgsform:

Deltid eller heltid. Det eneste, der sætter grænser for en forhandlers

muligheder for at ekspandere sin forretning og øge sin ind tjening,

er den pågældendes eget engagement og den tid og ar bejds ­

indsats, der er til rådighed. Nøgleordet er fleksibilitet.

En mulighed for alle. Direkte salg kræver ingen forudgående erfaring

eller uddannelse. Det firma man er autoriseret hos vil stå for

al oplæring og løbende salgstræning, uden at det koster forhandleren

noget. Alder og køn spiller slet ingen rolle.

Arbejde fra hjemmet. Direkte salg kræver ingen forretning, da det

foregår fra ens hjem. Der er ingen arbejdsplads, som skal passes.

En forhandler kan helt selv tilrettelægge sin hverdag, og passe salget

ind i sine øvrige gøremål, når der er tid. Man er sin egen chef og

skal ikke stå til regnskab overfor andre.

Beskeden risiko. Til forskel fra næsten al anden selvstændig virk somhed

kræves ingen større investeringer for at starte. Der er ikke ud­

gifter til lokaler, inventar, reklame eller krav til lagerbeholdning. Ty ­

pisk er der kun udgifter til en startpakke og et lille varelager.

Betydelig støtte. Firmaet sørger for oplæring, løbende rådgivning og

hjælp til sine forhandlere, uden at dette koster forhandleren noget.

Typisk placeres man i en gruppe af forhandlere, hvor man mødes

og udveksler erfaringer. Man er således aldrig alene.

Glæden ved at sælge kvalitet. Direkte salg er altid baseret på

til fredse kunder, som bliver til faste kunder, der ikke nøjes

med ét køb, men til stadighed bruger pro duk terne

og anbefaler dem til andre. Det kræver både

kvalitet og løbende pro duktudvikling, og

det sørger forhand lerens firma for uden

udgift for forhandleren.

Derfor er direkte salg

også muligheden for dig!


Vidste du at...

44% 46% 52% 66%

af danskerne

har handlet via

direkte salg*.

vil anbefale andre at

handle / købe produkter

via direkte salg.

mener at direkte salg

tilbyder en god mulighed

for at teste og prøve

produkterne inden køb.

Vi er medlemmer af DSF:

ACN, Amway, Herbalife, LR Health & Beauty Systems,

Nu Skin, GNLD International, Mannatech, Natures Own,

Nikken, PartyLite, Zinzino, PM International

mener at det er både

socialt og hyggeligt at

deltage i et direkte

salgsarrangement.

*Kilde: Markedsundersøgelse foretaget

af analysevirksomheden YouGov

december 2009, blandt 1.011 mænd

og kvinder i alderen 15­74 år.

Similar magazines