KOMPETENCEUDVIKLING PÅ SOPU FAMILIEPLEJE ...

sopu.dk

KOMPETENCEUDVIKLING PÅ SOPU FAMILIEPLEJE ...

KOMPETENCEUDVIKLING SOPU

FAMILIEPLEJE

Familieplejere, kommuner og plejebørn oplever nye vilkår og udfordringer.

Kommunerne er forpligtet på at tilbyde efteruddannelse til familieplejerene.

Alle har ansvar for at bidrage til at sårbare børn og unge får de bedst mulige vilkår.

Vi tilbyder kompetenceudviling, så du er klædt på til fremtiden.

KURSUSAFDELINGEN


Familiepleje

Familie- og netværkspleje er en vigtig del af indsatsen for at hjælpe udsatte børn

og unge. Kurserne her er for dig, der har børn i pleje, så du kan få ny viden og

inspiration til den daglige indsats i hjemmet. Og for dig som er ny på området

og skal have det lovpligtige grundkursus. SOPU samarbejder med familiepleje-

konsulenter og følger området tæt, så du kan være sikker på at få aktuel og

relevant viden med dig hjem.

Arbejdet som familieplejer

Bliv bekendt med de grundlæggende lovkrav til og rammer for plejefamiliens

arbejde, samt konsekvenser heraf for din egen familie. Du lærer at forholde

dig til omsorgssvigtede børn, så du kan skabe positive relationer til barnet

og samarbejde med forældrene.

Stikord

• Psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt.

• Samarbejde med kommunale myndigheder.

• Omsætte handlingsplanen til indsatser i hverdagen.

• Godkendelsesgrundlag, tavshedspligt og servicelov.

• Sorg og krisereaktioner.

Målgruppe

Kommende plejefamilier og godkendte plejefamilier, der endnu ikke har deltaget

på det lovpligtige grundkursus.

Pædagogisk arbejde

i den kommunale familiepleje

Lær at varetage omsorgs- og udviklingsopgaver for børn og unge med komplekse

behov. Det kan fx være børn og unge med en flerhed af behandlingskrævende

udfordringer. Inden for hverdagslivets rammer lærer du at anvende social- og

specialpædagogiske arbejdsmetoder.

Stikord

• Relationsorienteret udviklingspsykologi.

• Tilknytningsteori, udviklingsforstyrrelser og funktionsnedsættelser.

• Pædagogisk tilrettelæggelse af støtte og indsats til det enkelte barn.

• Inddragelse af barnet og barnets oplevelse af verden.

Målgruppe

Plejefamilier der har børn og unge i pleje, som har komplekse behov, fx funktionsnedsættelser,

udviklings- og/eller tilknytningsforstyrrelser eller alvorlige sociale

vanskeligheder.


SOPU.dk kan du se datoer og beskrivelser for aktuelle kurser.

Anbragte børns udvikling

Psykiske og sociale konsekvenser af omsorgssvigt. Hvordan omsætter du

viden herom til konkret støtte og omsorg i hverdagen? (AMU 45315, 2 dg.)

Arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge

Opfang signaler om negative sociale påvirkninger, og få viden om hvordan

du støtter op om barnets udviklingsmuligheder. (AMU 40736, 5 dg.)

Arbejdet som aflastningsfamilie

Omsorg for børn og unge i aflastning med udgangspunkt i deres særlige

behov og handleplan. Kendskab til lovgrundlaget. (AMU 42920, 2 dg.)

Netværksanbringelser

Få kendskab til særlige problematikker og lovgrundlaget forbundet med at

have et barn i slægts- eller netværksanbringelse. (AMU 45748, 2 dg.)

Efterværn til plejebørn

Hvordan støtter du bedst muligt barnet i overgangen til en selvstændig vok-

sentilværelse? Kend din rolle og lovgrundlaget. (AMU 42921, 3 dg.)

Plejebarnets relation til plejefamiliens børn

Hvordan håndterer du jalousi og andre interessekonflikter? Lær pædagogiske

redskaber der sikrer udvikling af børnenes relationer. (AMU 45746, 2 dg.)

Tværfagligt samarbejde i kommunal familiepleje

Lær hvordan du bidrager aktivt til samarbejdet bl.a. med inddragelse af bar-

nets synspunkter samt dokumentation og iagttagelser. (AMU 47469, 2 dg.)

Arbejde med plejebørn i puberteten

Forståelsen af barnets baggrund er udgangspunktet for at håndtere og rum-

me pubertetskonflikter, samt fastholde plejeforholdet. (AMU 40157, 2 dg.)

Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Hvordan håndteres og forebygges konflikter i det daglige pædagogiske ar-

bejde? Få kendskab til konfliktløsningsmodeller. (AMU 44274, 5 dg.)

Opsporing af selvskadende adfærd

Få kendskab til forskellige former for selvskadende adfærd. Hvordan du taler

med barnet om det og hvilke støttemuligheder er der? (AMU 41251, 2 dg.)


KURSER FOR FAMILIEPLEJERE

EFTERUDDANNELSE SOPU

Mange flere kurser

På vores hjemmeside SOPU.dk kan du

finde beskrivelser og datoer for de

aktuelle kurser, som vi udbyder.

Husk, at mange af vores SOSU-faglige

og pædagogiske kurser også kan være

relevante for dig. Eksempelvis kurser

om socialpsykiatri, tegn-til-tale, sorg

og krise eller konflikthåndtering.

Følg linket til aktuelle

kurser på SOPU.dk

Mangler du noget?

Vi hører gerne fra dig med ønsker

og ideer til kompetenceudvikling for

familieplejere.

Til kommunerne

Har I lyst til at samle alle familieplejere

i kommunen til fælles efteruddannelse?

SOPU kan oprette AMU uddannelser

hvis der er minimum 25 deltagere.

Hvis I samler et hold, kan vi sammen

planlægge et forløb, der matcher jeres

behov og aktuelle fokus i familieplejen.

Vi tilbyder også forskellige konsulent-

ydelser og temadage. Temaet kunne

fx være:

Hvad siger plejebørnene selv? eller

Når far og mor er psykisk syge.

Kontakt os for et uforpligtende møde

med udgangpunkt i jeres kompetence-

behov.

TILMELDING

Se nærmere tilmeldingsinformation

SOPU.dk

Tlf.: 3528 3030

Mail: kurser@sopu.dk

PRISER

Se priser for de aktuelle kurser på

SOPU.dk Mange af kurserne er gratis

for AMU-målgruppen.

Vi opretter hold med minimum

25 deltagere.

NYT FRA KURUSAFDELINGEN

Tilmeld dig nyhedsbrevet og modtag

nyt om kurser og kompetenceudvik-

ling direkte i din indbakke.

Scan linket eller

tilmeld dig via

SOPU.dk

- så er du opdateret.

Vognmagergade 8, 1120 København K, tlf. 3528 3528 • Milnersvej 40, 3400 Hillerød, tlf. 3528 3528 • sopu@sopu.dk

More magazines by this user
Similar magazines