Marts-maj - Skibet Kirke

skibetkirke.dk

Marts-maj - Skibet Kirke

Skibet

Sogne- og Kirkenyt

marts - maj 2013

SKIBET SOGN


Skibet Sogne- og Kirkenyt

Marts - maj 2013, 94. årg. nr. 2

Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd

og sættes af Andreas Kronlund, HAnsenberg.

Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

redaktør.

stof til næste nummer af skibet sogne- og Kirkenyt

skal være redaktøren i hænde senest den

15. april 2013.

Forside: Alle påskemotiverne i denne udgave

af skibet sogne- og Kirkenyt – herunder forsidebilledet

– er billeder fra Mel gibsons meget

omtalte og debatterede film The Passion of the

Christ fra 2004.


INDHOLDSFORTEGNELSE

nyt fra sognepræsten 4

nyt fra sognemedhjælpen 6

Det nye menighedsråd 8

nyt fra menighedsrådet 10

Påskens AbC 11

gudstjenester og mødekalender 12

Påske i skibet kirke 14

Konfirmander 2013 16

Arrangementer 17

Særgudstjenester 20

Siden sidst 22

Adresser 22


4

Nyt fra

sognepræsten

en google-søgning på ordet stress giver på 0.15 sek.

544.000.000 hits. Således i hvert fald min computer en helt

tilfældig dag i januar 2013. stress er ikke til at komme udenom.

Det er oppe i tiden at være nede med stress. Men hvorfor

har vi så travlt i vore liv, at stress er blevet den moderne

tids svøbe, når vi historisk set aldrig har arbejdet mindre – og

når vi tillige arbejder mindre end næsten alle andre i verden?

Vi tror, vi kan selv

Mit bud på et svar er, at stress faktisk ikke handler om et for

højt arbejdspres, men om forventning og fortrængning. Vi

har generelt tårnhøje forventninger til vores liv, og det pres,

som det er i et og alt at være sin egen lykkes smed, kan intet

menneske klare. Det, der stresser os, er altså ikke så meget

det, vi skal nå, men visheden om, at vi ikke må fejle. Hverken

på vores arbejdsplads, over for konen, børnene, vennerne eller

med vores liv i det hele taget. Som samfund har vi smidt

gud overbord, og derfor er der kun os selv tilbage til at stå

med ansvaret, og det er rigtig skidt.

Ansvaret er Guds

Men kirken er bærer af en ældgammel hemmelighed: Der er

liv i at give slip! For der er større kræfter på spil i vore liv, end

hvad vi formår, og de kræfter vil os det godt. „giv gud, hvad

guds er!“, sagde Jesus til spørgsmålet om skattebetaling eller

ej, og guds er netop riget og Magten og Æren, og dermed

selvfølgelig også ansvaret. Ansvaret må vi overlade til Ham,

og så kan vi i øvrigt fint betale skat med glæde, og bruge tid,

kræfter og kreativitet på at hjælpe hinanden til det bedst mulige

samfund og de bedst mulige liv. Bare vi husker, at det i

sidste ende er gud, der har ansvaret, gud, der må stå inde for

vores lykke eller ulykke.

Giv op!

Tænk på den kommende påske – og på hvor meget liv, der

dengang kom ud af langfredagens totale magtesløshed. gør

derfor i år påsken til en anledning til at gå i kirke og falde til ro

i følelsen af, at vi mennesker i grunden ikke magter alverden,

og i taknemmelighed over, at gud til gengæld gør det for os.

Vi har aftengudstjeneste skærtorsdag kl. 18, hvor vi mindes

Jesu sidste måltid med disciplene. Det er her fællesskabet,

der rækker på tværs af liv og død, indstiftes. Langfredag formiddag

er vi gennem en musikalsk fortælling om Jesu ord på

korset vidner til den totale magtesløshed, hvor gud selv gav

afkald på alt: sit liv, sin søn, sin værdighed og overgav sig til

verdens onde magter. Men om søndagen, påskesøndag, fej-


er vi netop det liv, der opstod af at give slip; det liv, der

ligger i magtesløsheden og i døden. Det er så stor en fest

værd, at vi gør det igen dagen efter: 2. påskedag!

Påsken giver os retten tilbage til at være magtesløse. retten

til at give slip, retten til bare at være menneske og til

at lade gud om at være gud, så vi frimodigt kan gøre det,

som vi er bedst til, nemlig nøjes med at være medmenneske

for hinanden. god påske til alle i og udenfor skibet

sogn! UO

Fakta om stress

• 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress - hver dag.

• 430.000 danskere – svarende til 10 - 12 % – har

stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.

•250.000 - 300.000 danskere lider af alvorlig stress.

•500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet

•14 mia. kr. koster stress Danmark om året i form

af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundheds

væsnet.

Kilde: stressforeningen.dk, hvor der er meget mere

at læse om stress.

5


6

Nyt fra

sognemedhjælperen

Babysalmesang

Opstart onsdag den 3. april kl. 10.00 i skibet Kirke.

så er det igen muligt at komme til babysalmesang i skibet

kirke. Vi mødes ca. 10 gange i et forløb, hvor vi både synger,

danser, vugger og laver fagter til sange og salmer.

Vi bruger hele kirkerummet for at give barnet så mange sanseoplevelser

som muligt og benytter syngeskål, sæbebobler,

klaver, tørklæder mm.

Babysalmesang er for dig, som vil give glæden ved sangen videre

til din baby samt opleve en fantastisk stund og nærvær i

kirken sammen med din baby.

efter at have været i kirken i ca. 45 min. går vi ned i kirkehuset

og nyder brød og kaffe/te sammen, og de små får også velfortjent

mad over for salmesangen.

For nærmere information og tilmelding kontakt stine grinderslev

– se kontaktoplysninger bag i bladet.

Boblerne – Skibet Kirkes børneklub

Børneklubben Boblerne er en klub kun for børn! Derfor er

klubben lige noget for dig, der kan undvære din mor og far i

nedenstående tidsrum.

sted: skibet Kirkehus

Tid: Hver torsdag kl. 16.30 - 18.00.

Boblerne som Guds fulde rustning.

børneklubben boblerne er tilknyttet skibet Kirke og arbejder

ud fra folkekirken. Klubben er et tilbud om hjælp til dåbsoplæringen.

Vi hygger os sammen, hører bibelhistorier, synger,

spiller på instrumenter, er kreative og alt mulig andet sjovt. Vi

lægger stor vægt på, at Boblerne er et rart og hyggeligt sted

at være – både for drenge og piger!

Familieaften

Det er annonceret i Boblernes forårsprogram, at der er familieaften

den 21. marts. Det er der ikke! – Den er rykket til

torsdagen efter påske i stedet. så torsdag den 4. april mødes


vi alle, både børn og voksne, kl. 16.30, hvor boblerne vil optræde

med sang og musik og derefter er der fællesspisning

for hele familien. Hvis man har lyst til at se, hvad boblerne er,

er man meget velkommen til at deltage i dette arrangement

eller komme forbi en anden torsdag.

Venlige hilsner fra

Marianne, Lars, birgit, rebekka og stine

Marianne ravn

dr@cs2.dk eller 2945 3090

Lars Kloster silkjær

lars@klostersilkjaer.dk eller 5190 0543

birgit Lindved Knudsen

75320367@stofanet.dk eller 7532 0367

rebekka Clement Kragh:

rifka84@yahoo.com eller 2829 9813

stine grinderslev

stine.grinderslev@gmail.com eller 2883 0458

Kirkekorene ved Skibet Kirke

Korskolen (3. klasse), Kirkekoret (4-9. klasse) og Voksenkoret

er gået i gang efter sommerferien.

Alle korene er åbne for alle og kræver ingen nodekendskab

– kun sangglæde. Kontakt organist Henrik Husum (skibet.organist@gmail.com)

for yderligere informationer.

Børnealtertavlen

Søndag d. 2. december var der familiegudstjeneste i Skibet

kirke. Det blev en smuk oplevelse at se den meget flotte altertavle,

som børnene fra 4. klasse havde udført. Hvor var den

dog flot, og vejret var med os, idet solen skinnede gennem

sydvinduet i koret, så tavlen rigtig kom til sin ret.

børnene fortalte om motiverne, de havde arbejdet med under

vejledning fra en lærer og en kunstner, Birthe Storegaard,

fra sognet. Jeg hørte også stor ros fra flere kirkegængere, så

I kan alle – store som små – være rigtig stolte af resultatet!

g.K.K. børnealtertavlen vil blive hængt op i kirkehuset, når

den ikke er i brug.

Den flotte

altertavle efter

den er blevet

udsmykket af

4.klasserne på

Skibet skole.

7


8

DET NYE MENIGHEDSRÅD!

Poul-Jørn Linnebjerg

Jakob Kragh

Jeg er 68 år gammel, gift med birthe, og

Hej, mit navn er Jakob Kragh, og jeg er 28 år.

sammen har vi to voksne sønner og fire bør-

Jeg er gift med rebekka, og sammen har vi

nebørn. Vi kommer oprindelig fra det midt-

børnene Isak, Lea og Levi. Til daglig arbejjyske,

Herning - Ikast området, men har boet

der jeg som rustfri smed på en virksomhed

i nr. Vilstrup de sidste 23 år.

i Horsens. I min fritid holder jeg af at være

Min interesse for og mit ønske om at være

sammen med min familie, men nyder også

med i menighedsrådet er kommet via gode venner og bor- at bruge tid på min motorcykel af og til. så er jeg også leder

gere i nr. Vilstrup ud fra et fælles ønske om at være repræ- for puslingene i FDF-skibet – og er altså nu også blevet en del

senteret i rådet som en del af Skibet Sogn.

af det nye menighedsråd. Min baggrund for at stille op til me-

Jeg vil arbejde for et fortsat højt niveau og kvalitet i de mange nighedsrådet er, at jeg tror på gud, og at jeg tror på, at kirken

spændende aktiviteter, der er i Kirkehuset og kirken.

er vigtig også i dag. Jeg håber, at kirken også i fremtiden vil

samtidigt ligger det mig meget stærk på sinde at værne om være relevant. Det vil jeg gerne gøre mit for at hjælpe til med.

den danske kulturarv, som for mig er både den evangelisk- Udvalgsposter: Kirkelivsudvalg, korudvalg, repræsentantskalutherske

tro og de mange smukke kirkebygninger. Mit mål er, bet vedr. ungdomspræst og kontaktperson til FDF.

at jeg med arbejdet i menighedsrådet kan medvirke til glæde

og gode oplevelser for mange i Skibet Sogn.

Anne Kragh

Udvalgsposter: Kasserer, kontaktperson og budgetkoordine-

Jeg hedder Anne Kragh, jeg er gift med Peringsudvalg.der,

og sammen har vi to voksne børn.

Vi har boet i Skibet Sogn siden 1985, og jeg

Birthe Bøgvad Lind

har tidligere været medlem af menighedsrå-

Som nyt medlem af menighedsrådet er der

det i 8 år. Til daglig er jeg centerleder i gul-

meget nyt at sætte sig ind i. Men der er

krogcentret i Vejle. Jeg vil gerne være med

hjælp at hente hos alle dem, der i forvejen til skabe de allerbedste vilkår for kirkens liv og vækst, og i

kender arbejdsgangen, og som er villige til samarbejde med de øvrige medlemmer i det nye menigheds-

at sætte de nye ind i de mange arbejdsopgaråd vil jeg arbejde for, at skibet Kirke kan være en rummelig,

ver, der er en del af menighedsrådsarbejdet. nærværende og levende kirke. en kirke, som er levende, fordi

Min vision er at bygge videre på det velfungerende arbejde, den er del af menneskers liv.

der er sat i gang i de senere år og samtidig være åben for at Udvalgsposter: næstformand, præstegårdsudvalg, udsmyk-

tage nye initiativer til gavn for kirken.

Udvalgsposter: Kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

og udsmykningsudvalg.

ningsudvalg, kommunikationsudvalg og valgbestyrelse.


Hans Cordius

Jeg har nu været medlem af Skibet menighedsråd

i 4 år, og har i hele denne periode

været formand for kirke- og kirkegårdsudvalget.

Det har været en travl periode, hvor

vi i fællesskab har løst mange opgaver. De

sidste 2 år har jeg endvidere været formand

for menighedsrådet. Mange nye opgaver er påbegyndt, og

jeg glæder mig til, sammen med de andre medlemmer af menighedsrådet,

at fortsætte arbejdet i det nye menighedsråd.

Udvalgsposter: Formand, kirke- og kirkegårdsudvalg, budgetkoordineringsudvalg,

udsmykningsudvalg, valgbestyrelse og

repræsentant i Vejle provstikomite.

Christina Marie Kloster Silkjær

Mit navn er Christina Marie Kloster silkjær.

Jeg er 28 år og gift med Lars på 7. år.

Vi bor i Østengård sammen med vores to

drenge, Leander på 4 og snorre på 3 år.

Til daglig er jeg ansat ved Vejle Kommune,

Teknik & Miljø, hvor jeg er dagsordensansvarlig

for politiske udvalg og varetager sekretæropgaver m.m.

Min vision for min tid i menighedsrådet er at være med til at

bevare et sogn for hele Skibet, der kan rumme alle. Qua mine

børn har jeg et særligt ønske om at bakke op om og støtte det

børne- og familiearbejde, der foregår i Skibet Sogn.

Udvalgsposter: Sekretær, kirkelivsudvalg, budgetkoordineringsudvalg,

ungdomspræst, udsmykningsudvalg og kommunikationsudvalg.

Grete Kroll Kristensen

Mit navn er grete Kroll Kristensen. Jeg er

pensioneret og bor i udkanten af sognet

Inger G. Ussing

nærmere betegnet nær Haraldskær fabrik.

Dette er min femte periode i skibet menig-

Jeg har boet her med min familie siden 1976

hedsråd, og jeg har dermed indblik i mange

og arbejdet bl.a. ved kommunen.

forskellige ting. Det er mit ønske fremover

Jeg bestemte mig for at genopstille til me-

at kunne være med til at værne og bevare

nighedsrådet for endnu en periode. Arbejdet har været

det helt unikke i og omkring Skibet kirke.

spændende, men var også meget nyt, så jeg føler mig bedre

Udvalgsposter: Kirkeværge, præstegårds-

rustet til en ny periode med de udfordringer og glæder, arudvalg, udsmykningsudvalg og repræsentantskabet vedr.

bejdet giver. Jeg vil gerne arbejde for, at kirke og kirkehus kan

være steder, hvor man kan finde ro, glæde og oplevelser bl.a.

også inspireret af sognets beboere.

Udvalgsposter: Kirke- og kirkegårdsudvalg, kirkelivsudvalg og

udsmykningsudvalg.

ungdomspræst.

9


10

Nyt fra

Menighedsrådet

TRÆFÆLDNING PÅ KIRKEGÅRDEN I SKIBET

Sidst i januar blev tre syge kastanjetræer ved kirkegærdet ud

mod motortrafikvejen fældet. I stedet bliver der nu plantet

tre lindetræer, som med tiden vil vokse sig store. Det har givet

mere lys og bedre udsyn til kirken fra motortrafikvejen.

erik gjøl rasmussen

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Tirsdag den 19. marts

Onsdag den 17. april

Torsdag den 23. maj

Alle menighedsrådets ordinære møder er offentlige

og afholdes i Kirkehuset kl. 19.00. Punkter

til dagsordenerne bedes være formanden i

hænde senest 14 dage før mødet. Dagsorden

og referat findes på kirkens hjemmeside (www.

skibetkirke.dk) og på opslagstavlen i Kirkehusets

køkken.

NYE KIRKEDØRE

som omtalt tidligere her i Skibet Sogne- og Kirkenyt skal Skibet

kirke have nye døre. Arkitekt Claus Andersen, der står for

projektet, er netop kommet med en tidsplan, der fortæller, at

arbejdet forventes færdigt i slutningen af juni 2013.

Det bliver rigtigt spændende at se resultatet. Forhåbentligt

holder de nye døre i mange år og bliver vidne til mange mennesker,

der kommer og går. Dørene har jo også deres helt

egen historie i og med, at de er lavet af egetræet fra den tidligere

klokkestabel, og ikke mindst fordi kirkedøren er lavet

som en tilrettet kopi af den helt gamle kirkedør, der nu står

på nationalmuseet.

Inger Ussing


PÅSKENS ABC

Vi fejrer påsken, fordi påsken er den vigtigste højtid for den

kristne kirke, og fordi Jesus blev korsfæstet og genopstod. Det

ved de fleste. Men hvad var det nu, der skete?

Palmesøndag

Palmesøndag ankom Jesus til Jerusalem for at fejre den jødiske

påske. Han kom ridende

til byen på et æsel og blev

hyldet af sine tilhængere. De

havde lagt palmeblade på gaden

for at vise deres respekt.

Skærtorsdag

skærtorsdag betyder renselsestorsdag. Det henviser til, at Jesus

om aftenen vaskede disciplenes fødder. De var samlet for

at spise det traditionelle jødiske påskemåltid. efter måltidet

gik de til gethsemane Have, hvor Judas forrådte Jesus for 30

sølvpenge. Jesus blev derefter taget til fange af ypperstepræstens

folk.

Kristus indstifter nadveren

under sit sidste måltid med

disciplene skærtorsdag

aften.

Langfredag

Langfredag er den helligste påskedag. Her blev Jesus stillet

for den romerske statholder Pontius Pilatus. Han ville ikke

dømme ham, men overlod det til folket at vælge mellem den

kriminelle Barabas og Jesus. De valgte Barabbas, og Jesus blev

dømt til korsfæstelse. Jesus skulle derefter bære sit kors til

bjerget golgata, hvor han blev korsfæstet.

Var Kristus den besejrede

eller den sejrende, da han

døede på korset? Eller måske

nærmere begge dele?

Kom og hør Joseph Haydns

musikalske fortolkning af

Kristi syv ord på korset

langfredag.

Påskedag

Påskedag genopstod Jesus fra de døde. Om morgenen gik Maria

Magdalene sammen med den anden Maria, som det hedder

i biblen, ud til Jesu grav. Her fandt de graven tom, uden

at den sten, der stod foran, var flyttet. en engel viste sig for

dem og sagde, at Jesus var genopstået. Sidst på dagen viste

Jesus sig for disciplene. Han sagde til dem, at de skulle tage ud

og gøre hele verden til sine disciple og døbe dem i Faderens,

Sønnens og Helligåndens navn.

Påskemorgen finder

kvinderne graven

åben og tom. Kristus

er opstanden.

Anden påskedag

Anden påskedag er en forlængelse af den „rigtige“ påske.

Dagen er ikke specielt knyttet til en beretning i biblen.

11


12

Gudstjenester og

mødekalender

LIGE TIL AT HIVE UD OG SÆTTE PÅ KØLESKABET...

Søndag den 3. marts kl. 10.30

3. søndag i fasten. (Luk. 11, 14-28)

Familiegudstjeneste

Ulrik Overgaard

Søndag den 3. marts kl. 14.00

Afskedsgudstjeneste og reception

Haderslev domkirke (se mere s. 17) n.H. Arendt

Søndag den 10. marts kl. 10.30

Midfaste (Johs .6, 1-15) Henrik skoven

Onsdag den 13. marts kl 19.30

Korkoncert i skribet kirke, Vejlekoret Wisper and shout

(se mere s. 17)

Søndag den 17. marts kl. 10.30

Mariæ bebudelsesdag (Luk. 1, 26-38) Ulrik Overgaard

Tirdag den 19. marts kl. 15.30

Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste

og kristendom (se mere s. 18)

Søndag den 24. marts kl. 10.30

Palmesøndag (Matt. 21, 1-9)

(se mere s. 14) Ulrik Overgaard

Søndag den 24. marts kl. 12.30

Passionsspil m/juniorklub og spirekor (se mere s. 14)

Onsdag den 27. marts kl. 14.00

Fælleseftermiddag (se mere s. 17)

Skærtorsdag den 28. marts kl. 18.00

gudstjeneste med efterfølgende spisning

på Haraldskær

(Matt. 26, 17-30) (se mere s. 14) Ulrik Overgaard

Langfredag den 29. marts 10.30

Joseph Haydns syv ord på korset

(Matt. 27, 31-56) (se mere s. 14) Ulrik Overgaard

Påskedag den 31. marts 10.30

Festgudstjeneste

(Mark. 16, 1-8) (se mere s. 15) Ulrik Overgaard

2. påskedag den 1. april 10.30

(Luk. 24, 13-35) (se mere s. 15) Henrik skoven

Søndag den 7. april kl. 19.00

1. s. e. påske (Johs. 20, 19-31)

stillegudstjeneste Ulrik Overgaard

Onsdag den 10. april kl 19.30

Foredrag i skibet kirkehus v/ bispekandidat

Marianne Christiansen

(se mere side. 18)

Søndag den 14. april kl. 10.30

2. s. e. påske (Johs. 10, 11-16) Ulrik Overgaard

Onsdag den 17. april kl. 19.30

Koncert med domorganist Kristian Krogsøe

(se mere s. 18)

Søndag den 21. april kl. 10.30

3. s. e. påske (Johs. 16, 16-22) Henrik skoven


Onsdag den 24. april kl. 14.00

Fælleseftermiddag (se mere s. 19)

St. bededag den 26. april kl. 9.30 og 11.30

Konfirmation Ulrik Overgaard

Lørdag den 27. april kl. 9.30 og 11.30

Konfirmation Ulrik Overgaard

Søndag den 28. april

gUDsTenesTen er AFLYsT

Onsdag den 1. maj kl. 17.00

Stjernestund for sjæl og mund

(se mere s. 20) Ulrik Overgaard

Lørdag den 4. maj kl. 10.00

Konfirmation Henrik skoven

Søndag den 5. maj kl. 10.30

5. s. e. påske (Johs, 16, 23b-28) Ulrik Overgaard

Onsdag den 7. maj kl. 15.30

Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste

og kristendom (se mere s. 18)

Kristi Himmelfartsdag den 9. maj kl. 9.00

(Mark, 16, 14-20) Henrik skoven

Søndag den 12. maj kl. 10.30

6. s. e. påske (Johs, 15, 26-16,4) Dorte Volck Paulsen

Søndag den 12. maj kl. 14.00

Bispevielse i haderslev domkirke.

(se mere s. 19)

Den nye biskop

Søndag den 19. maj kl. 10.30

Pinsedag (Johs, 14, 22-31) Ulrik Overgaard

Mandag den 20. maj kl. 10.30

2. pinsedag (Johs, 3, 16-21)

Friluftsgudstjeneste i lunden med efterfølgende

madkurv (se mere s. 20) Ulrik Overgaard

Søndag den 26. maj kl. 10.30

Trinitatis (Johs, 3, 1-15) Ulrik Overgaard

Onsdag den 29. maj kl. 14.00

Fælleseftermiddag (se mere s. 19)

Morgenandagter i Skibet kirke

– bemærk nyt tidspunkt!

en gang om måneden holdes der morgenandagter for sognet

sammen med konfirmanderne. Det er korte andagter på

ca. 20 minutter med fællessang, fortælling eller prædiken,

bøn og velsignelse. Morgenandagterne finder sted i skibet

kirke kl. 9.00 på følgende dage:

Onsdag den 6. marts

Tirsdag den 2. april

Onsdag den 1. maj

13


14

PÅSKE I SKIBET KIRKE

Palmesøndag

skibet Kirke, palmesøndag d. 24. marts kl. 10.30

Højmessen betoner den dobbelthed, der ligger i, at Kristus

palmesøndag hyldes som konge og samtidigt blot er få dage

fra sin død. Hvad betyder det for os i dag?

Kristus indstifter

nadveren under sit

sidste måltid med

disciplene skærtorsdag

aften.

Juniorklubbens og korskolens påskeforestilling

skibet Kirke, palmesøndag d. 24. marts kl. 12.30

Juniorklub og spirekor opfører palmesøndag kl. 12.30 hele

den dramatiske påskefortælling med sang og musik. Det sker

under ledelse af organist Henrik Husum og sognemedhjælper

stine grinderslev, og ét er sikkert: Det bliver festligt og

dramatisk!

Haraldskær, hvor vi

skal spise sammen

skærtorsdag, set

fra gården.

Skærtorsdag

gudstjeneste med efterfølgende spisning på Haraldskær

skibet Kirke, skærtorsdag d. 28. marts kl. 18.00

skærtorsdag, dagen for den sidste nadver, er der aftensgudstjeneste

i skibet kirke. efter gudstjenesten inviterer kirken i

samarbejde med Hotel Haraldskær alle interesserede til spisning

på Haraldskær. Den særligt tilrettelagte to-retters påskemenu

fås til en speciel kuvertpris på 200 kr./- pers. Tilmelding

senest 21. marts til præstesekretær Mona bech Hansen

mbha@km.dk, tlf. 7588 1509.

Kristus indstifter nadveren under sit

sidste måltid med disciplene skærtorsdag

aften.

Langfredag

Liturgisk gudstjeneste

skibet Kirke, langfredag d. 29. marts kl. 10.30

Langfredag gæster en af landets bedste strygekvartetter,

MIrA-kvartetten, med musikere fra Ålborg, Århus og Odense

symfoniorkester skibet Kirke. De vil som en integreret del af

gudstjenesten opføre Joseph Haydns Syv ord på korset. Jesu

syv korsord under korsfæstelsen er samlet fra de fire evangelier

og vil i løbet af gudstjenesten blive læst op af sognepræst

Ulrik Overgaard. Der bliver tale om en meditativ, musikalskkirkelig

oplevelse af langfredags-stemning med masser af

skøn musikledsagelse.


Påskedag

Musikalsk festgudstjeneste

skibet Kirke, påskedag d. 31. marts kl. 10.30

Påsken kulminerer påskedag, hvor vi fejrer Jesu opstandelse.

Derfor er der gjort særligt meget ud af musikken denne dag,

hvor organist Henrik Husum akkompagneres af voksenkoret

og Kristian Kloster på trombone.

2. påskedag højmesse

skibet Kirke, 2. påskedag d. 1. april kl. 10.30

Påskedag fejrer vi Kristi sejr over døden. Men vores møde

med den opstandne sker ikke i graven. Den er tom for altid.

Mødet med den opstandne sker udenfor kirkegården, ude

i hverdagens daglige krav, i arbejdslivet og i samværet med

andre mennesker. Højmessen 2. påskedag understreger, at vi

har lov at tro på, at livet er både underligt og underfuldt. Vi

skal blot (be)gribe det – trodsigt som en påskelilje gennem

frossen og gravsort jord.

Francisco de Zurbaran maleri med titlen „The Bound Lamb“ viser et

lam med hornene liggende på en stenplade og med klovene bundet

sammen. Selv om hornene giver et indtryk af styrke, synes lammet

sårbart, blidt og uskyldigt. Der er trods bundetheden ingen følelse

af kamp eller kampe, men snarere underkastelse og overgivelse. Det

er nærmest fejlfrit. Den alternative titel til maleriet er „Agnus Dei“ –

Guds lam. Lammet symboliserer Kristus, som er bundet til korset og

giver sig til liv for verden. Hans offer på korset giver os hans nærvær

i nadveren, da hans krop brydes, og hans blod udgydes.

I 2013 fejres 200 året for

Søren Kirekegaards fødsel

over alt i Danmark.

Hin enkelte og en af hans samtidige

„Hin enkelte“ er han ofte blevet kaldt. Det skyldes først og

fremmest, at søren Kierkegaards teologiske eller filosofiske

hovedinteresse er mennesket som individ. Han har om nogen

forsøgt at gennemtænke, hvad det vil sige, at ... Læs resten af

Anders Holms artikel på www.skibetkirke.dk under præstens

klumme!

Foredrag, fest og inspiration på Danske Kirkedage

Under temaet: „Menneske, hvor er du?“ skydes Danske Kirkedage

2013 i gang torsdag den 9. maj kl. 15.30 med en storslået

åbningsgudstjeneste i sportshallen gigantium i Aalborg. Der

ventes 5.000 mennesker fra alle dele af landet til denne første

del af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene 9. – 12. maj. Der

er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra torsdag til

søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene.

Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man

også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger

om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes

sekretær, Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller

tlf. 4034 9096.

15


16

KONFIRMANDER 2013

Følgende konfirmander konfirmeres i foråret i skibet Kirke

ST. BEDEDAG D. 26. APRIL KL. 9.30

Maria Hansen

emil Trolle-Pedersen

Kasper Donflod blirup

Amalie elkjær

Sara Hemberg Sørensen

Thomas rosendal Jakobsen

Freja Utoft Vindbjerg

Andreas Vindfeldt Juul Jakobsen

emil bilde

Caroline Junker Levin

ST. BEDEDAG D. 26. APRIL KL.

11.30

rasmus Kolind Øbro

emma Lindbjerg Hansen

simon rahbek nielsen

Asbjørn roesen Pedersen

Maiken skovsgaard Pedersen

Mikkel Duedahl Sørensen

siff Haar-Lund

emelin Tvilling Østergaard

Lasse Drud-Lund

Malene Jessien

Valdemar Christian Landsfeldt

LØRDAG DEN 27. APRIL KL. 9.30

Thomas rahbek nielsen

Lotte Lindegaard Pedersen

Louise Karoline Matcham

emil Frederik Kristensen

Lene Liltorp Kristensen

Julie Boysen

Mads Ziegler

LØRDAG DEN 27. APRIL KL. 11.30

Christoffer Hansen

Jonas Overvad Skafsgaard

sofie Louise serup

Mette scheel bech nielsen

Mathias bandholtz Kristensen

Kasper brøchner Kristensen

Marie stagaard Therkelsen

Laura spanggaard Ullum

sara Pedersen

Mike Ilkjær Christensen

Line bjørn Kollerup Andersen

LØRDAG DEN 4. MAJ KL. 10.00

Andreas Frank Petrowski

Maria Cecilie Christiansen

Mikkel Sonne Hansen

Mads bøtker randeris

benjamin Marc Kjeldsen

Markus nyboll Mørk

Dmitrij Ivan Andersen

Thomas Pedersen

Mathias Malik Kirkegaard Andersen

Jonas riis ebbesen

Dette års konfirmander

på trappen

ind til den gamle

universitetsbygning i

København.


ARRANGEMENTER

Biskoppen takker af!

– Niels Henrik Arendts afskedsgudstjeneste

Søndag den 3. marts kl. 14.00 i Haderslev Domkirke. Afgang

fra Skibet Kirkehus kl. 12.00

I anledning af at niels Henrik Arendt fratræder som Haderslev

stifts biskop indbyder stiftet til afskedsgudstjeneste. Vi kører

sammen (i bus, hvis der er mange tilmeldinger) til Haderslev

og deltager både i gudstjenesten og den efterfølgende reception

på Hotel norden, i Haderslev. Tilmelding senest den 28.

februar til Mona bech Hansen på mbha@km.dk eller på tlf.

7588 1509 (tirsdage og torsdage).

Niels Henrik

Arendt

takker af

efter 14 år i

bispestolen.

Korkoncert med Vejle-koret Whisper and Shout!

Onsdag den 13. marts kl. 19.30 skibet Kirke

nu har du mulighed for at høre koret Whisper and shout for

fuld udblæsning i skibet Kirke med en række fængende, rytmiske

sange.

Whisper and shout består af 56 sprudlende mandlige og kvindelige

sangere i alderen 16-66 år, og er det tidligere "rytmisk

kor Orion", som siden 1947 har haft stolte rødder i det Vejlensiske

musikliv. Koret fik i 2011 ny korleder i form af den

Koret Whisper and Shout

besøger Skibet kirke 13.

marts kl. 19.30

erfarne sanger og sangunderviser Anne Louise Krogh og har

blomstret siden da. stilistisk spænder koret bredt inden for

forskellige rytmiske genrer, men fælles for alle sange er sangglæden,

den iørefaldende melodi og et omkvæd, der giver

lyst til at synge med. Med andre ord en skøn aften for både

unge og gamle i yderst musikalsk selskab. Der er gratis entré

til koncerten.

Fælleseftermiddag med film: „Som I himlen“

Onsdag den 27. marts kl. 14.00 i skibet Kirkehus

Daniel Daréus er dirigent i verdensklasse. en dag beslutter

han sig pludselig for at trække sig tilbage fra musikscenen,

og slår sig ned i sin barndomsby i det nordlige Sverige. Det

opdager det lokale kirkekor, der lokker det musikalske geni

til at kigge forbi til deres øveaftener. Det får konsekvenser.

Ikke blot for det hurtigt voksende kor, men bestemt også for

Daniel.

Kay Pollaks anmelderroste film som i himlen er en meget følsom

film, som på overfladen rummer dagligdags emner, men

som under overfladen er en indfølt film, som belyser nogle

af de grundlæggende følelser mellem mennesker. en film om

at bryde ud. Men også om ikke at være

perfekt og om kærlighedens væsen.

Om at se andres væsen, uden kalkulering.

Der er som sædvanligt fri entré, og

frivillige sørger for kaffe og kage. Alle er

velkomne!

Kay Pollaks film Som i himlen vises i

Kirkehuset onsdag den 27. marts.

17


18

F

Marianne Christiansen er en af kandidaterne til den ledige

bispestol i Haderslev stift. Se mere om hendes kandidatur på

www.bispevalg2013.dk

Foredrag: Hvor er folkekirken på vej hen?

Onsdag den 10. april kl. 19.30 i Skibet kirkehus Foredrag ved

bispekandidat Marianne Christiansen.

Hvor er folkekirken på vej hen? Ingen steder? Ud ad en tangent?

Mod guds rige? Folkekirken finder sted. Den er en geografisk

størrelse, sogne, der dækker hver kvadratcentimeter

af landet, så hver eneste indbygger har adgang til en sognekirke

og en sognepræst. Og samtidig er den en del af en bevægelse,

sat i gang af Jesus. Hvordan ser vi på folkekirken, og

hvordan lever vi med den – og i den? Marianne Christiansen,

der stiller op i forbindelse med valget af Haderslev stifts nye

biskop, vil forsøge at give sine bud på svarene og lægge op til

den videre samtale. Det bliver en spændende aften med mulighed

for måske at møde vores næste biskop! Der er fri entré

til foredraget. Kaffe og kage koster 20 kr.

Orgelkoncert, Kristian Krogsøe

Onsdag den 17. april kl. 19.30 skibet Kirke

Der er lagt op til en rigtig musikalsk oplevelse i skibet Kirke.

Koncerten er med en af landets yngste domorganister, Kristian

Krogsøe (f.1982), som er domorganist ved Aarhus Domkirke

og lærer ved Det Jyske Musikkonservatorium i kunstspil

og liturgisk orgelspil. Han er uddannet organist hos Prof. Ulrik

Spang-Hanssen på Det Jyske Musikkonservatorium og i solistklassen

på Universität der Künste i berlin. Han har som solist

medvirket i en lang række opsætninger, bl.a. i Berliner Staatsopers

opsætning i 2008 af Busonis opera Doktor Faust og i

2011 i Poulencs orgelkoncert og saint-saëns’ 3. symfoni med

Aarhus symfoniorkester. Koncerten byder tillige på Krebs Fantasi

i f-moll for obo og orgel, hvor vores egen organist Henrik

Husum spiller obo. Der er fri entré. Vel mødt.

Domorganist fra Århus Kristian

Krogsøe giver koncert i Skibet kirke

17. april kl. 19.30

Forum for studier og drøftelse af gudstjeneste og

kristendom

studiegruppen fortsætter samtalerne om aktuelle emner indenfor

kirke og kristendom. Møderne finder sted i Kirkehuset,

og alle er velkomne; man behøver ingen forkundskaber.

Datoerne for forårets møder er:

• Tirsdag den 19. marts. kl.15.30-17.00: Mattheus-evangeliet.

Hovedtræk og grundlæggende temaer.

• Tirsdag den 7. maj. kl. 15.30-17.00: salmernes bog. en ofte

overset guldgrube. Hovedtræk og grundlæggende temaer.


Fælleseftermiddag: Glimt fra 44 år til søs

– og en prik i horisonten

Onsdag den 24. april kl. 14.00 i skibet Kirkehus

Kaptajn Wilhelm Olausen, Vejle, har masser af anekdoter at

fortælle fra sit liv som sømand. Han begyndte som salondreng

som 15-årig og sluttede 44 år senere som kaptajn

efter at have sejlet overalt i verden. Foredraget kommer vidt

omkring og beretter om den livsindsigt, som et langt liv på

søen giver. Der fortælles bl.a. anekdoter om fire unge fiskere

i deres havarerede jolle. De var udsultede, afkræftede og døende,

men det lykkedes Wilhelm Olausen at redde dem midt

på stillehavet. Der er som sædvanligt fri entré, og frivillige

sørger for kaffe og kage. Alle er velkomne!

Wilhelm

Olausen har

sejlet som

sømand

overalt i

verden

... og en ny træder til!

Den nyvalgte biskops bispevielse

søndag den 12. maj kl. 14.00 i Haderslev Domkirke. Afgang

fra skibet Kirkehus kl. 12.00

Den nye biskop vies under stor festivitas i Haderslev domkirke

med deltagelse af bl.a. kirkeministeren og fra kongehuset.

Vi kører sammen (i bus, hvis der er mange tilmeldinger) til

Haderslev og deltager både i gudstjenesten og den efterfølgende

reception. Tilmelding senest den 7. maj til Mona bech

Hansen på mbha@km.dk eller på tlf. 7588 1509 (tirsdage og

torsdage).

Fælleseftermiddag: Kongernes Jelling

– så god som ny!

Onsdag den 29. maj. Vi mødes ved Jellingestenen kl. 14

Jellingestenene er kommet i tørvejr, og der er fundet nyt

murværk, som rokker ved fastsættelsen af Jelling kirkes alder.

Denne eftermiddag tager vi til Jelling og ser på noget af

den danske historie og kultur, som ligger lige ved siden af os.

Fra kl. 15 skal vi på en meget rost rundvisning på Kongernes

Jelling, og dagen afsluttes med kaffe og kage i det fri. Der er

som sædvanligt frivillige, der sørger for kaffe og kage. Alle er

velkomne!

Wilhelm Olausen

har sejlet som

sømand overalt i

verden

19


20

SÆRGUDSTJENESTER

Fra tidligere

familiegudstjeneste

om

Jonas og

hvalen.

Familiegudstjeneste

Søndag den 3. marts kl.

10.30. Familiegudstjenester

er kortere gudstjenester på

børnenes præmisser, hvor

prædikenen erstattes af

dramatiseringer over dagens tekst, og hvor nadveren uddeles

kontinuerligt. når gudstjenesten er ovre, mødes vi til en

hyggestund i Kirkehuset med brød, kaffe/te og saft.

Aftengudstjenester

skærtorsdag kl.19.00 og søndag den 7. april kl.19.00 i skibet

kirke. I skibet Kirke er der aftengudstjeneste nogle få søndage

eller helligdage om året. Disse aftengudstjenester er som

oftest bygget op over eller præget af kirkeårets forordnede

tekster. en fast helligdag med aftengudstjeneste er således

skærtorsdag aften, hvor vi efterfølgende spiser sammen.

Derudover kan en aftengudstjeneste placeres frit for at understrege

en særlig periode i kirkeåret, eksempelvis fastetiden,

eller for simpelthen at variere gudstjenestelivet og imødekomme

flest muliges ønsker til gudstjenestens præg og

placering på dagen.

Aftengudstjenesterne får som oftest deres eget præg i form

af et specielt tema. Det være sig aftensalmer, særlig vægtlægning

på musikken, meditation over

et billede eller bibeltekst eller af en

meditativ stemning med levende lys.

Stjernestund for Sjæl og Mund

Onsdag den 1. maj kl. 17.00 i skibet kirke og Kirkehus

stjernestund for sjæl og Mund er vores tilbud til børnefamilier

og alle andre, der har en travl hverdag men samtidigt lyst

til at deltage i de kirkelige fællesskaber. Vi indleder med en

kort familiegudstjeneste i kirken på børnenes præmisser, og

efterfølgende er der fællesspisning og sang for hele familien

i Kirkehuset. Det koster 30 kr. pr. voksen, mens børn spiser

gratis. Læs mere om stjernestund for sjæl og Mund på hjemmesiden

www.skibetkirke.dk

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag

Mandag den 20. maj kl. 10.30 i lunden mellem Degnevænget

og præstegården

Som en følge af ibrugtagningen af kirkens lund mellem Degnevænget

og præstegården kan der nu inviteres til friluftsgudstjeneste

2. pinsedag med masser af musik, fællessang

og efterfølgende medbragt frokostkurv. Ved gudstjenesten

skal vi selvfølgeligt synge de store pinsesalmer og hylde den

kommende sommer. Menighedsrådet sørger for musikledsagelse

til vor egen organist, Henrik Husum. efter gudstjenesten

indtages den medbragte mad. Øl og vand kan købes, og der

bydes på kaffe og kage, saft og frugt

til alle. Husk det gode pinsehumør,

madkurv og tæpper/puder til at sidde

på. Hvis vejret ikke arter sig, trækkes

gudstjenesten ned i kirken. Vel mødt!


Kirkelig vejviser

Fødsel

Alle fødsler anmeldes til kirkekontoret fra sygehuset. Ved

hjemmefødsel skal forældrene dog selv anmelde fødslen til

bopælssognets kirkekontor. er forældrene ikke gift, skal der

senest 14 dage efter fødslen fremsendes en omsorgs- og ansvarserklæring.

blanketten kan udskrives fra: www.personregistrering.dk,

hvor man ligeledes kan anvende digital signatur

og fremsende erklæringen elektronisk.

Mit barn skal døbes, hvad gør jeg?

et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder, og det

sker ved henvendelse til kirkekontoret, også selvom barnet

skal navngives uden dåb. I god tid inden barnet fylder 6 måneder,

skal forældrene henvende sig til den kirke, hvori de

ønsker deres barn døbt for at aftale dato. Kirkekontoret fremsender

efterfølgende en dåbsanmeldelse, som forældrene

udfylder med barnets navn samt navne og adresser på mindst

2 og højst 5 faddere.

Mit barn skal navngives, hvad gør jeg?

et barn skal ifølge loven navngives inden 6 måneder, også

selvom barnet skal navngives uden dåb. Forældre kan enten

kontakte kirkekontoret for fremsendelse af navngivningsattest,

eller selv udskrive blanketten på www.personregistrering.dk,

der efterfølgende skal fremsendes kirkekontoret.

Vi skal vies, hvad skal vi gøre?

Aftale om vielse træffes så tidligt som muligt ved henvendelse

til kirkekontoret, og senest 1 måned før den ønskede dato.

efter man har aftalt dato med kirkekontoret, skal borgerservice

kontaktes tidligst 4 mdr. før vielsen for at udfærdige en

prøvelsesattest, de fremsender til kirkekontoret.

Navneændringer

Vi opfordrer til, at man kigger på:

www.personregistrering.dk

Dødsfald

Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til præsten i det

sogn, hvor afdøde havde bopæl. Kirkelig begravelse/bisættelse

aftales personligt med præsten. erhvervelse af gravsted

sker ved henvendelse til graver/kirkeværge.

En god gerning

Hvis du har en bil, er der sikkert plads til en til. så hvis du

spørger naboen, en ven eller bekendt – eller hvem du nu end

lyster – om de vil med i kirke, så får du følgeskab og de får en

oplevelse!

21


22

Siden sidst

Døbt i Skibet kirke:

nikolas elias Jørgensen, bakkelyst 17

Ida Kovsted Jørgensen, Degnevænget 52

Levi Clement Kragh, Vardevej 201

Mads bøtker randeris, Vejle

Vielser/velsignelser i Skibet kirke:

Hanne elisabeth Kristensen & erik ravn Tørring

Begravet/bisat fra Skibet kirke:

Kirsten Jensen, 82 år

Kaj Dahlin, 85 år

Jørgen gedsø, 40 år

Aase Jensen, 79 år

Litta Inge nielsen, 80 år

Ketty raun Pedersen, 59 år

Mogens biza, 74 år

Anne guldberg Kramer nielsen, 19 år

gudrun Anna Lise nielsen, 88 år

Adresser:

Sognepræster:

sognepræst, Personregisterfører/begravelsesmyndighed:

Ulrik Overgaard

Præstegårdsvej 12, slelde

7100 Vejle

tlf. 7588 0407

uo@km.dk

Bistandspræst

Henrik nielsen skoven

tlf. 23 30 82 43

hns@km.dk

Skibet kirkekontor:

Sekretær for sognepræsten

Mona Bech Hansen

tlf: 7588 1509

mbha@km.dk

Træffes bedst tirsdage og torsdage

Kirkegårdskontoret:

skibetvej 166, skibet

7100 Vejle

tlf. 7588 1509,

kontortid: 9.30-10.00

Graver og kirketjener:

erik gjøl rasmussen

tlf: 2939 6377

skibet.graverkontor@gmail.com

Gravermedhjælper:

Ken Hermansen

skibet.graverkontor@gmail.com

Organist:

Henrik Husum

tlf: 2620 2195

skibet.organist@gmail.com


Sognemedhjælper:

stine grinderslev

tlf: 2883 0458

stine.grinderslev@gmail.com

Kirkesangere:

Charlotte Westphal eriksen

tlf. 7582 9018

spaettevej@yahoo.dk

Brian Bonderup

tlf. 7565 0460

brian_bonderup@hotmail.com

Regnskabsfører:

Chr. Madsen

Løvsangervej 5, Østengaardt

7100 Vejle.

tlf. 7582 8387

chr-skibet@hotmail.com

Formand for menighedsrådet og kirkeog

kirkegårdsudvalg:

Hans Cordius

Havesangervej 27, Østengård

tlf. 7583 1574

hanjet@stofanet.dk

Kirkeværge:

Inger Ussing

tlf. 7588 0404

Kirkelivsudvalg:

Christina Marie Kloster silkjær

tlf. 2857 7285

Korudvalg:

Jakob Kragh

tlf. 2872 1277

Kommunikationsudvalg:

Anne Kragh

Tlf: 2639 7288

23

KIRKEBILEN:

bestilles over TAXA 7020 1222 med oplysning om, hvor man

vil tages op. Skulle der være problemer med kirkebilen, bedes

det meddelt til kirkekontoret.


skibet Kirke

skibetvej 166

7100 Vejle

www.skibetkirke.dk

HAnsenberg O/2549-13

More magazines by this user
Similar magazines