„DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE

sbib.dk

„DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE

i!

OFFICIEL FORTEGNELSE

„DANSK

KRIGS- OG HANDELSSKIBE

l>Ei ERE TILUELTE

KENDrSGSSIGNALER

ALFABETISK REGISTER OVER HANDELSSKIBENE

ATTENUE L[K;

FEBBUAE 1907

FOR'IANDLES FRA

DET KONGELIGE SØKORT-,vRKIV

KJØBENHAVN


FLAGTABEL

TIL DET

INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM

SYSTEMFI/A&

OG

SVARSTANDER

Anvendt som Systemflag

hejses denne Stander

under Nationsflaget.

Anvendt som Svarstander

hejses den paa

Mastetoppen eller hvor

den bedst ses.


DANMARKS

HANDELSFLAADE

I AARET 1907

UDGIVET

EFTER FORANSTALTNING AF

INDENRIGSMINISTERIET OG MARINEMINISTERIET

VED

REGISTRERINGS- OG SKIBSMAALINGS-BUREAUET

KJØBENHAVN

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI

FEBRUAR 1907


INDHOLDSFORTEGNELSE.

Indledning.

Side

Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe ................................................................. V.

Det inter nationale Kendingssignal-System...................................................................................................... VI.

Signalering med internationale Signalstationer ................................................................................................ VI.

Danske Kyst-Signalstationer ............................................................................................................................ VII.

Danske Stormvarsel-Stationer ..........................................................................................................................VIII.

Engelske Kyst-Signalstationer.......................................................................................................................... X.

Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret .................................................................... XI.

Afdeling I.

Fortegnelse over Kendingssignaler for Skibe under dansk Flag.

Afsnit A. Kendingssignaler for Krigsskibe ....................................................................................... XVI.

„ B. Kendingssignaler for Handelsskibe hjemmehørende i Kongeriget Dan-

mark, Færøerne undtaget ................................................................................................. XVII.

„ C. Kendingssignaler for Handelsskibe hjemmehørende paa Færøerne,

Island og de dansk-vestindiske Øer ............................................................................ XXX.

Afdeling II.

Alfabetisk Register over Handelsskibe under dansk Flag.

Afsnit . a. Dampskibe 1 ) af og over 100 Register-Tons Brutto............................................................... 2

„ b. Dampbaade 1 ) af under 100 Register-Tons Brutto................................................................. 50

„ c. Dampskibs-Rederier .............................................................................................................. 56

„ d. Motorsejlskibe 1 ) af og over 15 Register-Tons Brutto............................................................ 66

„ e. Sejlskibe 1 ) af og over 20 Register-Tons Brutto ..................................................................... 73

„ f. Sejlskibs-Rederier.................................................................................................................. 97

„ g. Færøske Damp- og Sejlskibe af og over 20 Register-Tons Brutto ........................................ 103

„ h. Islandske Damp- og Sejlskibe af og over 30 Register-Tons Brutto....................................... 108

„ i. Dansk-vestindiske Skibe af og over 20 Register-Tons Brutto............................................... 112

1 ) Hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget.

Tillæg.

Kongeriget Danmarks Handelsflaades Størrelse d. 1. Januar 1907................................................................ 113

Tilføjelser og Rettelser ................................................................................................................................... 113


INDLEDNING.

Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe.

Som Tillæg til „International

Signalbog“ skal der, ifølge derom af-

sluttede internationale Overenskomster, af

hver Søstat med passende Mellemrum

udgives Lister over sammes Krigs- og

Handelsskibe, som have erholdt Kendings-

signaler efter det internationale Signal-

system, til Brug for Skibe i Søen og Sig-

nalstationer.

I Overensstemmelse hermed indbefatter

de under Afdeling I (Afsnit A, B og C)

optagne Lister alle D a n s k e Skibe, der

ere tildelte Kendingssignaler efter dette

System, ordnede efter Signalbogstavernes

alfabetiske Rækkefølge saaledes. at disse

Signaler hurtig kunne findes og aflæses;

dog er der her, for ikke at gøre Listen

vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført

Navnene paa Skibene, idet Skibets Art

eller Takling, i Forbindelse med Nations-

flaget, der selvfølgelig bør iagttages af de

signalerende, vil afgive tilstrækkelige Op-

lysninger til Rapportering af det paagæl-

dende Skib. Ønskes imidlertid nærmere

Underretning om Skibet, f. Ex. om Rede-

riet, Hjemstedet, Tonnagen m. m., op-

søges saadanne Oplysninger i de under

Afdeling II, (Afsnit a, b, c, d, e, f, g, h

og i) optagne alfabetiske Lister. For

straks at kunne eftersøge det paagældende

Skib i den rette Liste er der føjet Bog-

stavet „D“ (for Dampere), eller „M“

(for Motorfartøjer) til de Navne, som

føres af disse Skibe. Findes der flere

Skibe af samme Navn, ville Signalbog-

staverne straks vise, hvilket Skib det er,

hvorom der er Spørgsmaal.

As an Appendix to the I n t e r n a t i o n a l

C ode of S i g n a l s a Code List, containing

the names of ships to which Code

Signals have been allotted, ought, according

to international arrangements, made to

that effect, to be published at proper

intervals by the maritime powers, which

have adopted this system, for the purpose

of enabling Officers at Signal Stations on

shore, and Masters of ships at sea, to

signal and report passing ships.

In accordance herewith the present

Code List contains the names of all

D a n i s h ships, to which signal letters

have been allotted; but, to avoid too

much prolixity, in this edition the Port

of Registry and the Registered Tonnage

has been left out. partly because these

data can be found by referring to Part II,

(Section a, b, c, d, e, f, g, h and i),

containing the Lists of steamers, motorboats

and sailing vessels, separately arranged

in alphabetical order, and partly because

the rig, together with the national

flag, which of course will be observed by

the signalling parties, will suffice to report

the ship in question.

In order to know immediately in what

List the ship in question is to be sought

for, the letter „D“ (for steamers), or „M“

(for motor boats) has been added to the

names carried by these ships. In case

of more than one ship bearing the same

name, the subjoined signal letters will

immediately show what ship is the right

one.


VI

Det internationale Kendingssignal-System.

Ifølge den fra 1. Januar 1902 gældende „International Signalbog“, benyttes det

e n g e l s k e Alfabets samtlige Bogstaver — der svare til det d a n s k e Alfabets 26 første Bog-

staver — til Signalering paa Søen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en

Stander af forskellig Farve og Mønster 1 ). Signalerne ere ordnede under 3 Grupper, nemlig:

To-Flags Signaler, T r e - F l a g s Signaler og F i r e - F l a g s Signaler. Naar Flagene ikke kunne

skelnes, gengives Bogstaverne ved Afstandssignaler eller Semaforsignaler 2 ). Handelsskibenes

Kendingssignaler betegnes, som hidtil, ved 4 af Konsonanter bestaaende Bogstaver.

Naar der øverst vajer en Stander (svarende til Bogstavet G) er det paagældende Skib et

Krigsskib; naar der øverst vajer et firkantet Flag (Stutflag) er Skibet et H a n d e l s s k i b .

Fire-Flags Signalerne fra G Q B C til GWVT (1440 Signaler) ere altsaa tildelte Krigsskibene,

og fra HBCD til WVTS (53040 Signaler) Handelsskibene som Kendingssignaler.

Enhver Stat har fri Raadighed over samtlige Kendingssignaler til Fordeling blandt

de Skibe, som føre dens Flag. Skibe af f o r s k e l l i g Nationalitet kunne følgelig have samme

Kendingssignal. Skibe af samme Nationalitet derimod aldrig.

Skibe, som mødes paa Søen, kunne altsaa ved at vise deres Kendingssignaler give

og modtage Meddelelse om deres Navn, Hjemsted, Tonnage o. s. v. Ere de ikke i Besiddelse

af det paagældende Lands Skibsliste, bør dog saavel Signalbogstaverne som Skibets Nationa-

litet og Art, foruden Længde- og Breddegrad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering

efter Ankomst til Havn.

Ethvert under d a n s k Flag farende Handelsskib af eller over 20 Register-Tons Brutto

bliver der af R e g i s t r e r i n g s - og S k i b s m a a l i n g s - B u r e a u e t i Kjøbenhavn tildelt et

K e n d i n g s s i g n a l . Signalbogstaverne ere indførte i Skibets Nationalitets- og Registrerings-

Certifikat, samt indhuggede i Dæksbjælken i en Dæksluge, og følge saaledes Skibet, saa længe

dette eksisterer.

Til Forebyggelse af mulige Forvekslinger fremkomne ved, at det danske Handelsflag

i større Afstand vanskelig kan skelnes fra nogle fremmede Nationers Handelsflag, begynder

for Handelsskibe, hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Kendingssignaleine med NBCD

og slutter med NWVT. Alle disse Skibe føre altsaa N (Dambræt) øverst i deres Ken-

dingssignal.

For Skibe, hjemmehørende paa Færøerne, begynder Signalerne derimod med KBCD,

for Skibe, hjemmehørende paa Island, med LBCD og for Skibe, hjemmehørende paa de

Dansk-vestindiske Øer, med MBCD.

Signalering med internationale Signalstationer.

Paa Kysterne af de fleste Søstater, navnlig ved Fyrtaarnene, er der oprettet inter-

nationale S i g n a l s t a t i o n e r , til hvilke passerende Skibe af hvilken som helst Nationalitet,

ved Hjælp af deres K e n d i n g s s i g n a l e r i de respektive Staters S k i b s l i s t e r samt af „Inter-

national Signalbog“, dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og Netto Register-Tonnage, dels

modtage eller afsende Telegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede

efter nærmere opgiven Adresse, og dels forlange meddelt saadanne almindelige Oplysninger,

som staa til Signalstationens Raadighed, saasom om Isforhold o. 1. 2 ).

Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige

Signalflag. Paa længere Afstande anvendes A f s t a n d s s i g n a l e r eller S e m a f o r s i g n a l e r 3 ).

Stationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske Telegrafnet,

befordre videre de dem fra Søen signalerede Meddelelser, enten pr. Telegraf eller pr. Post;

pr. Telegraf dog kun for saa vidt Bestemmelsesstedet er beliggende i et af de Lande, der har

tiltraadt den internationale Telegrafkonvention.

1) Se Flagtabel paa Bindets 2den Side.

2) Se „International Signalbog“, Side 567.

3) „ „ „ 551.


VII

Saadanne Telegrammer benævnes i Telegrafsproget „Signaltelegrammer“, og skal i

Indledningen til Telegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til

Skibe i Søen, skal indeholde Oplysning om Skibets Navn, Art og Nationalitet.

Telegrammerne bør være affattede enten i det Lands Sprog, i hvilket den paagæl-

dende Signalstation er beliggende, eller i Signalbogstav-Grupper efter Bestemmelserne i „Inter-

national Signalbog“.

Telegram fra Skib i Søen befordres i Signalbogstaver kun, naar dette af Afsenderen

udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt Sprog.

En stor Del Signalstationer rapportere til Offentliggørelse i Søfartstidender Navnene

paa de Skibe, der, idet de passere Stationen, hejse deres Kendingssignal og Nationsflag.

I et til Skib i Søen bestemt Signaltelegram bør Adressen indeholde Oplysning om:

Skibets Nationalitet, Kendingssignal, Navn, Takling samt Hjemsted. Hertil føjes som

Del af Adressen „Signaltelegram“ samt Signalstationens Navn.

Med Hensyn til selve Signaleringen er at bemærke:

1) Naar et Skib kun vil vise K endingssignal, hejses dette i god Tid paa Stor- eller

Krydstoppen, medens samtidig Nationsf l a g et hejses under Gaflen eller paa en

Stang agter. Kendingssignalet maa i k k e n e d h a l e s, førend det er besvaret fra Sta-

tionen med Svarstanderen.

2) Vil Skibet signalere andre Meddelelser, hejses først Kendingssignalet, og samtidig her-

med bør Systemflaget vises under Nationsflaget. Naar Kendingssignalet er besvaret,

vises de andre Signaler under iagttagelse af, at intet Signal nedhales, forinden det er

besvaret.

3) Naar en Signalstation har Ordre til et Skib, maa det Signal, som angiver Havnen,

hvortil det beordres, gentages af Skibet.

Taksten for hvert Telegram, der udveksles med Skibe i Søen, er 1 Franc (Kr. 0,75).

Dette Beløb lægges til Telegramtaksten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræ-

ves hos Afsenderen for de til Skibe i Søen adresserede Telegrammer, og hos Adressaten for

de fra Skibe kommende Telegrammer.

Danske Kyst-Signalstationer.

Stats-Signalstationerne i Kongeriget Danmark ere for Tiden følgende:

Hanstholm. Signal-Apparatet er anbragt 320 Fod NV. for Fyrtaarnet.

Hirshals. „ „ „ 150 „ Ø.t.N. „ „

Skagen. „ „ „ paa Klitten tæt Ø for det ny Fyrtaarn.

Fornæs. „ „ „ 168 Fod ØSØ. for Fyrtaarnet

Helsingør. „ „ „ paa Kronborg-Pynt Ø. for Slottet.

Hammeren. „ „ „ 280 Fod NV. for Fyrtaarnet.

Stationerne modtage og afgive Signaler og Telegrammer fra Solopgang til Solned-

gang. Der signaleres kun med Flag og Afstandssignaler. Paa Forlangende signalere Statio-

nerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyr-

skibenes Inddragelse, Is forhold o. s. v., ligesom de besørge Begæring om Lods, Bugser-

damper m. m. Uden at afvente Forespørgsel signalere Stationerne hurtigst mulig til ethvert

Skib Underretning om Farer ved Sejladsen.

Skibe, der under Forbisejlingen af en af disse Stationer vise deres Kendingssignal,

ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 12 M. D. blive meldte pr. Telegraf til Børserne i Kjøbenhavn

og Aarhus, og Meldingen offentliggjort samme Dags Aften i flere Blade deriblandt „Berlingske

Tidende“ Kbhvn. Meldingen optages desuden i „Hamburgischer Correspondent, Neues Børsen

Halle“ og i „Shipping & Mercantile Gazette and Lloyd’s List“, London.

Ønskes et Skibs Forbisejling meldt pr. Telegraf direkte til Rederen, maa vedkom-

mende Signalstation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa Skibet begære dette ved


VIII

Signaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere

og Andre kunne ligeledes signaleres.

Alle danske F y r s k i b e ere forsynede med „International Signalbog“ 1 ) og ville naar

et Skib ses at nærme sig Fare, afgive Varselskud og hejse Signalet J. D. „De stævner mod Fare“.

Danske Stormvarsel-Stationer.

I Kjøbenhavn, Helsingør, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn og Esbjerg, ved

Skagen Fyr og Blaavands-Huk Fyr samt paa Fyrskibene „Horns Rev“ og „Vyl“ er oprettet

Stormvarsel-Stationer i den Hensigt efter telegrafiske Meldinger fra „Det Meteorologiske Institut“

i Kbhvn. saavidt muligt at give Underretning om Storme, som nærme sig. Paa hver Station

i de nævnte Byer findes en Signalmast med Raa, en Kasse, hvori Vejrberetningen og Vejr-

kortet kan opslaas, samt en Barograf, der er anbragt paa et for Publikum tilgængeligt Sted i

Nærheden af Opslagskassen. Disse Apparater ere anbragte paa følgende Steder:

Kjøbenhavn. Masten er anbragt paa Orlogsværftets (Nyholms) gamle Kran. Opslagskassen

ved Gitterporten foran „Det Meteorologiske Institut“.

Helsingør. Masten er anbragt paa Kronborg Slots store, firkantede Taarn. Opslagskassen ved

Havnekontoret.

Odense. Masten er anbragt paa Havnepladsen mellem den ny og den gamle Havn. Opslags-

kassen paa Toldbodbygningen.

Aarhus. Masten er anbragt Syd for det S.-ligste røde Fyr paa S.-Molen. Opslagskassen paa

Havnekontorets Mur.

Aalborg. Masten er anbragt Vest for Vinkelfyret paa Nyhavns V.-Mole. Opslagskassen paa

en Mur ved Havneingeniørkontoret.

Frederikshavn. Masten er anbragt paa Havnepladsen indenfor den S.-lige Moles Inderende.

Opslagskassen paa Toldboden i Nærheden af Havnekontoret.

Skagen. Masten ( V i n d semaforen) er anbragt paa en 25 Fod høj Klit, c. 800 Fod NNV.

fra Skagen Fyrtaarn.

[Vindsemaforen, hvorfra ogsaa vises Vindens Retning og Styrke ved H a n s t h o l m og

ved Anholt, bestaar af en 96 Fod høj Gittermast med en i 38 Fods Højde anbragt

Raa. Paa hver kvart Raa er anbragt en Kreds, der bæres af en mindre Gittermast

og er forsynet med en bevægelig Viser til at angive Vindens Retning. Paa hver

Side af Masten over Raaen er anbragt 6 bevægelige Arme, der ved at stilles vandret

angiver Vindens Styrke. Forsiden af Semaforen vender mod Ø.

Paa N.-Siden af Masten er anbragt et H, der betegner, at Viser og Arme paa

denne Side angiver Vindens Retning og Styrke ved Hanstholm; paa S.-Siden af

Masten er anbragt et A, der betegner, at Viser og Arme paa denne Side angiver

Vindens Retning og Styrke ved Anholt.

Paa den N.-lige Raanok er anbragt et Ø og paa den S.-lige et V til Hjælp for

Aflæsning af Vindretning, naar Semaforen ses bagfra.

Ses Semaforen Ø. fra, og betragtes hver Kreds som et Kompas med N. opefter,

angiver Viseren den Retning, hvorfra Vinden kommer. Set V. fra viser derimod

de Ø.-lige Kompasstreger sig til Venstre, de V.-lige til Højre for Iagttageren, hvilket

altsaa yderligere er betegnet ved de udenfor Kredsene paa Raanokkerne anbragte

Bogstaver Ø og V.

De vandret stillede Arme angiver Vindstyrken, saaledes at hver Arm betyder

2 efter B e a u f o r t ’ s Skala. Stille angives ved, at Viser og Arme vender nedefter.

At intet Signal kan gives betegnes ved, at den øverste Arm er stillet 45° over

vandret, og de øvrige Arme samt Viseren nedefter.

Viser og Arme indstilles efter Telegrammer fra Hanstholm og Anholt om

Vindens Retning og Styrke.]

1 ) Foruden de foranførte Stats-Signalstationer er endvidere Sejrø Fyr, Fakkebjerg Fyr samt Skallingen Fyr for-

synede med „International Signalbog“.


Blaavands-Huk. Masten, der ogsaa anvendes til Gnisttelegrafering, er anbragt 250 Fod N. t. V.

for Fyrtaarnet.

Esbjerg. Masten er anbragt paa en Klit tæt V. fór Havnebygningen. Opslagskassen ved Vagt-

huset V. for Dokslusen.

Paa Fyrskibene „Horns Rev“ og „Vyl“ hejses Stormvarsel-Signalerne om Dagen

under en Raa paa forreste Mast. om Natten paa den agterste Mast.

S t o r m v a r s l e r n e vises fra Masten, hvor der under den ene Raanok kan hejses

følgende Signaler:

1 Ballon, der betyder: „Uro i Vejret, saa Storm kan ventes, se Telegrammerne“.

IX

1 Kegle med Spidsen opad, der betyder: „Storm fra NV.“

1 Kegle med Spidsen nedad, „ „ „Storm fra SV.“

2 K e g l e r med Spidsen opad. „ „ „Storm fra NØ.“

2 K e g l e r med Spidsen nedad, „ „ „Storm fra SØ.“

Ballon og Kegler ere sorte.

Under den anden Raanok kan samtidig hejses:

1 rødt Flag, der betyder: „Vinden drejer til højre“ (med Solen).

2 røde Flag, der betyder: „Vinden drejer til venstre“ (mod Solen).

Om Natten erstattes et hvilket som helst af disse Signaler med en rød Lanterne,

som for at undgaa Forveksling med andre Fyr, er skærmet i Retning af Indløb til Havn

eller over Farvandet, hvor det gøres fornødent.

I København, H e l s i n g ø r , Odense, A a l b o r g , F r e d e r i k s h a v n og E s b j e r g

vises tillige Signaler, naar der er haard eller stormende Kuling ved et eller flere af følgende

Steder: Hammeren, G j e d s e r , Fornæs, Skagen, H a n s t h o l m og Blaavands-Huk.

Signalerne gives med Flag, der hejses paa Toppen af Stormvarsel-Signalmasterne,

undtagen ved H e l s i n g ø r , hvor de hejses paa Masten paa Lods- og Karantænehuset paa

Havnens S.-Mole. Flagenes Form angiver Vindstyrken, og Flagenes Tegning og Farve angiver

det Sted, hvor der er haard eller stormende Kuling, saaledes som nedenstaaende Tabel udviser:


X

Sted

Vindstyrke

(Beauforts Skala)

7—9 10—12

Skagen..............................

Hanstholm.......................

Blaavands-Huk..................

sort gult hvidt rødt

Signalerne hejses og nedtages efter telegrafisk Melding fra de ovennævnte Steder.

De hejses dog i Almindelighed først efter Kl. 9 Fm. og nedhales i hvert Tilfælde ved Mørkets

Frembrud.

(Jfr. „Efterretninger for Søfarende" Nr. 40 af 5. Oktober 1904, Nr. 50 af 14. Decem-

ber s. A., Nr. 4 af 25. Januar 1905 og Nr. 24 af 13. Juni 1906).

Engelske Kyst-Signalstationer 1 ).

„The Society of Lloyd's" har paa de engelske Kyster oprettet følgende Signalstationer:

Southend Pier. Tynemouth.

Dover*. Flamborough Head.

Sandgate. Spurn Head.

Dungeness. Aldeburgh.

Beachy Head. Roche's Point (Queenslown).

No-Man's Fort* (Spithead). Brow Head*.

St. Catherine's Point (I. of W.). Old Head of Kinsale*.

Needles (I. of W.). Fastnet*. Irland.

Portland Bill. Tory Island.

Prawle Point*. Malin Head.

The Lizard*. Inishtrahull.

Penzance. Torr Head (county Antrim).

Scilly Islands. Kildonan (Mouth of the Clyde).

Lundy Island. Butt of Lewis (Hebrides). Skotland.

Barry Island. Dunnet Head (Pentland Firth).

Mumbles Head. St. Abb's Head.

St. Ann's Head (Milford Haven).

Udenfor England findes endvidere ca. 150 Stationer, der sender eller modtager Rapporter

og Meddelelser til og fra Lloyd's.

Skibe, som vise deres Kendingssignal under Forbisejlingen af de ovennævnte Stationer,

ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i „Shipping & Mercantile Gazette

and Lloyd's List" samt i „Lloyd's Weekly Shipping Index".

Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til Skibe maa adresseres

til „The Secretary of Lloyd's, London E. C.", der giver Oplysning om Betingelserne for

Signalering fra Stationerne til forbisejlende Skibe.

Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et Skib ved en af Lloyd's Signalstationer

eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til Sekretæren, der besørger dem

videre til Stationen, og de maa ikke sendes direkte til denne.

1 ) De med * mærkede Stationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-Kendingssignaler fra Dampskibe, og

Lloyd's anmoder derfor Dampskibsselskaberne om at faa meddelt, hvilke Natsignaler deres Dampskibe benytte.


XI

Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med „The International Code

of Signals" og ville, naar noget Skib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse

Signalet J D „De stævner mod Fare" og, om fornødent, affyre Skud eller opsende Raketter,

indtil Signalet besvares.

Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret.

Spalte 3. Afsnit a.

Aab. betyder aaben ɔ : uden Dæk. S. betyder Skruedampskib.

Bk. „ Bark. S. (2) „ med 2 Skruer.

Bjærgn „ Bjærgningsdampskib. Sandg. „ Sandgravemaskine.

Bugs. „ Bugserdamper. Sandp. „ Sandpumpemaskine.

Fg. „ Færge. Sk. „ Skonnert.

H. „ Hjuldampskib. Trawl. „ Trawldampskib.

M. „ Mast. Uddybn. „ Uddybningsmaskine.

Redn. „ Redningsdampskib.

Spalte 4. For Maskinernes Hestekraft betegner det øverste Tal den nominelle

Hestekraft (Lloyd's nominal horse power); det underste Tal den indicerede (effektive) Hestekraft,

der er angivet overensstemmende med den af Skibets Rederi i Henhold til Lov om

Sønæring af 25. Marts 1892 § 19 afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H. K. (jfr. den gennem

Indenrigsministerietd. 1. Oktober 1900 udfærdigede, i Ministerialtidende

3/

Nr. 35 af 11 1900 optagne „Vejledning

Hestekraft af Maskiner i Dampskibe").

til Brug ved Ansættelsen af den indicerede

C. betyder „Compound"-Maskine. H. betyder Højtryks-Maskine.

Cy Cylndre. T.„ „Triple expansion"-Maskine.

Spalte 5. Bygningsstedet er angivet efter Bilbrev eller Bygningsattest. I Tilfælde

af Ombygning er Stedet for denne betegnet ved Ob.

Spalte 6. For Kortheds Skyld er her kun angivet Aarstallets to sidste Ciffre. I

Tilfælde af Om bygning er Bygningsaaret adskilt fra Ombygningsaaret ved en horizontal Streg.

Spalte 7.

A. betyder Alm. k. betyder kobberforhudet

Awng. D. „ „Awning Deck", ɔ : fuld- Pt. „ Partial.

stændigt Overdæk af lettere

Konstruktion.

Sp. D.


„Spar Deck", ɔ : fuldstændigt

Overdæk.

B. „ Bøg. Stl. „ Staal.

BH. „ „Bulkheads", ɔ : Vandtætte T. „ Teak.

Skodder. Wd. „ „Well decked" Skib, ɔ : Skib

E. „ Eg. med udækket Rum mellem

Elek. L. „ Elektrisk Belysning. Bak og midtskibs Overbygning.

F. „ Fyr. y. „ „Yellow", ɔ : forhudet med

G. „ Gran. gult Metal.

J „ Jærn. z. „ zinkforhudet.

Kl. „ Klink.

Spalte 8, 9 og 10. Vægt Tons ɔ : Tons DW. Det Antal „tons deadweight" (á 2240 lbs.

== 2032 danske Pund), som Skibene efter Angivelse fra Rederierne (evt. efter „Lloyd's Register

of British and Foreign Shipping"), henholdsvis kunne føre i de permanente Kulrum (bunkers)

— Spalte 8 — og kunne rumme i deres „water ballast tanks" — Spalte 9 — samt kunne

bære under almindelige Forhold (med fyldte „bunkers"), altsaa deres „Carrying Capacity"

i engelske Tons Vægtgods — Spalte 10.

APT. betyder „After Peak Tank".

DBT. „ „Double Bottom Tank", ɔ : Dobbelt Bund til Vandballast.

DT. „ „Deep-Tank", ɔ : Almindelige Vandballast-Rum (Højtank).

FPT. „ „Fore Peak Tank".

Spalte 11, 12 og 13. Kendingsmaalene i engelske Fod (1 eng. Fod == O,971

danske Fod == O,305 Meter): Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til

Agterkant af Agterstævn; Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne, [(o. Hj.),

ɔ : Bredde over Hjulkasserne]. Dybde, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks

Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. For Skibe med „Spar"- eller „AwningDeck" er

endvidere under en horizontal Streg anført Dybden fra saadant Dæks Underside til

(B*)


XII

Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene. I Skibe med dobbelt Bund (Vandballast) er Dybden

angivet til den øverste Bund samt i Parentes til Yderklædningen Forskellen mellem disse

2 Dybder angiver Bundtankens Højde.

Spalte 14. Tonnagen (1 Ton == 100 engl. == 91,59 danske Kubikfod) af Rummet

under Hoveddækket. Den i Parentes anførte Tonnage angiver Summen af dette Rum

+ Vandballast-Rummene (Den dobbelte Bund, „Peak Tanks").

Spalte 15. Brutto (Gross) Register-Tonnagen saavel for Damp- som for

Sejlskibe angiver Summen af:

1). Tonnagen af Rummet under Hoveddækket.

2) Tonnagen af Mellemdæks- samt Overdæksrummene, for saa vidt saadanne forefindes.

3) Tonnagen af de paa eller ovenover øverste Dæk fast anbragte illukkede og dæk-

kede Rum.

Spalte 18. Dampskibenes Netto Register-Tonnage bestemmes ved i Brutto

Tonnagen at fradrage saavel Tonnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller

Brug for Skibets Fører og Mandskab samt til Skibets Navigering m. v. — for saa vidt de

fyldestgøre de for saadant Fradrag stillede Betingelser — som ogsaa Tonnagen af det eller de

Rum, der optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft. Ifølge den her i Landet

fra den 1. April 1895 genindførte, saakaldte „British Rule (a) „ (Merchant Shipping Aet 1894,

Sect. 78 (1.) (a.)) gives Fradrag for disse Rum i Skruedampskibe med 32 pCt. af Brutto

Tonnagen, naar Tonnagen af Maskin-, Kedel- og Akselrummene (ekskl. Kulrummene) udgør

over 13, men under 20 pCt. af Brutto Tonnagen, og for Hjuldampskibe med 37 pCt. af

Brutto Tonnagen, naar Tonnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl. Kulrum) udgør over 20, men

under 30 pCt. af Brutto Tonnagen. Undtagelsesvis — nemlig naar det egentlige Maskinrum

enten er usædvanlig lille eller usædvanlig stort — kommer den i fornævnte engelske Lovunder

Sect. 78 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til Anvendelse. Denne Regel, der er

overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 1895 gældende, saakaldte

„Danube Rule", anvendes for Skruedampskibe, naar Tonnagen af Maskin-. Kedel- og Akselrummene

(ekskl. Kulrum) udgør enten 13 pCt. og derunder, eller 20pCt. og derover af Brutto

Tonnagen; idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1 3 /4 Gang Tonnagen af

sidstnævnte Rum; samt for Hjuldampskibe, naar Tonnagen af Maskin- og Kedelrum (ekskl.

Kulrum) udgør enten 20 pCt. og derunder, eller 30 pCt. og derover af Brutto Tonnagen, og

Fradraget gives da med 1 1/ 2 Gang Tonnagen af disse Rum.

Det i danske Nationalitets- og Registrerings-Certifikater optagne Maalebrev

indeholder Oplysning om Tonnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum, som

enten er indbefattet i Brutto Tonnagen eller er fradraget i samme til Bestemmelsen af Netto

Tonnagen. Tonnagerne ere tillige angivne i Kubikmeter, der udfindes ved at multiplicere

Tonnagen med Faktoren 2,83. Kubikmeter omsættes til Tons ved Multiplikation med Faktoren

0,353.

Hvor der foran Netto Tonnagen findes anført et „c." („circa"), er det paagældende

Skib endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-Certifikat i Henhold

til Lovene af 13. Marts 1867 om Skibes Maaling og af 1. April 1892 om danske Skibes

Registrering, men sejler med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Natio-

nalitets-Certifikat.

Spalte 19. Efter Rederiets (eller Ejerens) Navn er anført Skibets Hjemsted. I

Parentes foran dette er anført bestyrende Reder, Direktør, Forretningsfører o. 1., samt dennes

Hjemsted, forsaavidt dette ikke er det samme som Skibets. Kbhvn. ɔ : Kjøbenhavn.

Svendbg. ɔ : Svendborg.

Afsnit b.

Spalte 2. En Stjerne * efter Navnet betegner, at Rederen tillige er Fører.

Spalte 3, 4, 5, 6 og 7, se under Afsnit a.

Spalte 8, se under Afsnit a, Spalte 11, 12 og 13.

Spalte 11, se under Afsnit a, Spalte 19. Holb. ɔ : Holbæk, Kbhvn. ɔ : Kjøbenhavn,


XIII

Afsnit c.

Rederierne ere ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter

Brutto Tonnagens Størrelse. Indenfor hvert Rederi ere Skibene ordnede efter Brutto Tonnagens

Størrelse. Det efter Skibets Navn i Parentes tilføjede Stednavn og Tonnage betegner

henholdsvis Skibets Hjemsted og Netto-Register Tonnage. Telegramadresse, Kontorflag og

Skorstensmærke er optaget efter Rederiernes Anmeldelse.

Afsnit d.

Spalte 2. For Fiskerfartøjer af og over 15 Register-Tons Brutto — international

Klasse I. — er angivet: Fiskeri- (Havne-) Kendings-Bogstaver og Nummer, nemlig:

A.: Aalborg Fiskeri-Registreringsdistrikt (Aalborg, Løgstør, Nibe, Hobro, Mariager, Randers,

Grenaa og Ebeltoft). A. S.: Aarhus (Aarhus, Horsens, Vejle, Fredericia, Kolding og Samsø). —

E.: Esbjerg. — F.: Fanø. — F.N.: Frederikshavn (Frederikshavn, Sæby og Læsø). —

H.: Helsingør (Helsingør, Frederiksværk, Frederikssund, Roskilde, Nykjøbing S., Holbæk og

Anholt). — H. G.: Hjørring. — K.: Kjøbenhavn (Kjøbenhavn. Kjøge, Faxe, Præstø, Stege

og Vordingborg). — K. R.: Korsør (Korsør, Skjelskør og Næstved). — L.: Lemvig (Lemvig,

Struer, Nykjøbing M., Skive og Viborg). — L. N.: Løkken. — M.: Marstal (Ærø). — M. T.:

Middelfart (Middelfart og Assens). — N.: Nakskov: (Lolland). — N. F.: Nykjøbing p. F.

(Falster). — N. G.: Nyborg (Nyborg og Kjerteminde). — O.: Odense (Odense og Bogense). —

R.: Ribe. — R. U.: Rudkjøbing (Langeland). — R. ø.: Rønne (Rønne, Hasle, Allinge og

Sandvig). — S. E.: Svaneke (Svaneke, Gudhjem, Nexø og Kristiansø). — S.G.: Svendborg

(Svendborg og Faaborg). — T.: Thisted. — V.: Varde.

Spalte 3. Se under Afsnit b, Spalte 2.

Spalte 4. lm eller 2m Ff.: En- eller tomastet Fiskerfartøj. — Kv.: Handelskvase. Tallet:

Den af Rederen angivne effektive Hestekraft. (2): 2 Skruer. (Se tillige under Afsnit e. Spalte 3).

Spalte 5, 6 og 7, se under Afsnit a.

Spalte 8. Dybden, der er angivet i engelske Fod, er maalt midtskibs i Last-

rummet fra Undersiden af Dækket til Inderklædningen ved Siden af Kølsvinet. En Streg —

betegner, at Skibet er maalt efter Regel II, i hvilket Tilfælde den ovennævnte Dybde ikke

kan angives. 1 engelsk Fod == 0,971 dansk Fod == 0,305 Meter.

Spalte 9 og 10. 1 Register- Ton == 100 engl. Kub.’ == 91,59 danske Kub.’

Spalte 11. Er Rederens Navn efterfulgt af et Stednavn i Parentes, angiver dette

Rederens Hjemsted. Aalb. ɔ : Aalborg, Aggers, ɔ : Aggersund, Esbj. ɔ : Esbjerg, Fredhvn. ɔ : Frede-

rikshavn, Lemv. ɔ : Lemvig og Skag. ɔ : Skagen.

Afsnit e.

Spalte 2. Se under Afsnit b, Spalte 2.

Spalte 3.

Bg. betyder ' Brig. Kt. betyder Kutter.

Bk. „ Bark. Ktgl. „ Kuttergaleas (Yawl).

Db. „ Dæksbaad. Kv. „ Handelskvase.

Dkg. „ Dækskaag. Lgt. „ Lægter.

Ev. „ Evert. L.Y. „ Lyst-Yacht.

Evgl. „ Evertgaleas. Pr. „ Pram.

Fg. „ Færge. Sk. „ Skonnert.

F. S. „ Fuldrigget Skib. Skbg. „ Skonnertbrig.

Gl. „ Galeas. Skgt. „ Skonnertgaleot.

Gt. „ Galeot. Skkf. „ Skonnertkuf.

H.S. „ Hjælpeskrue. Sl. „ Slup.

J. „ Jagt. Slgl. „ Slupgaleas.

Jgl. „ Jagtgaleas. Tjk. „ Tjalk.

Jsk. „ Jagtskonnert. 1 m. „ Enmastet.

Kf. „ Kuf. 2 m. „ Tomastet.

Kfgl. „ Kufgaleas. 3 m. „ Tremastet.

Se tillige under Afsnit a.


XIV

Spalte 4 og 5. Se under Afsnit a, Spalte 5 g 6.

Spalte 6. Se under Afsnit a, Spalte 7. Hvor der for Træskibes Vedkommende

intet findes anført angaaende Bygningsmaaden, er Skibet bygget paa Kravel.

Spalte 7. Se under Afsnit d, Spalte 8.

Spalte 8. Vedrørende Skibe under 20 Tons Brutto se Lov af 1ste April 1892 om

danske Skibes Registrering, § 8.

Spalte 9. Et Sejlskibs Netto Tonnage bestemmes ved i Brutto Tonnagen at fra-

drage Tonstallet af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Skibets Fører

og Mandskab samt til Skibets Navigering m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne

Fradrag stillede Betingelser. I Tilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et

Sejlskibs Netto Tonnage ansat lig med dets Brutto Tonnage. (Se tillige under Afsnit a,

Spalte 18, 2det og 3die Stykke).

Spalte 10. Ejes Skibet af et Aktieselskab, er dette beregnet ved: (Akties.). Naar

der foran Skibets Hjemsted i en Parentes findes angivet et andet Stednavn, betegner dette

Rederens Hjemsted.

Afsnit f.

Rederierne ere ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge samt efter

Netto Tonnagens Størrelse. Indenfor hvert Rederi er Skibene ordnede efter Netto Tonnagens

Størrelse. Det efter Rederiets eller efter Skibets Navn i Parentes tilføjede Stednavn betegner

Rederiets eller Skibets Hjemsted. Havnedybderne ere angivne i engelske Fod ved Omsættelse

af de i „Den danske Havnelods” angivne tilsvarende Dybder i danske Fod (1 engelsk Fod

== 0,971 dansk Fod == 0,305 Meter). (M) betyder Motorfartøj.

Afsnit g, h og i.

For Dampskibes Vedkommende:

Spalte 2. Skibene ere indenfor Rederierne ordnede i alfabetisk Rækkefølge. (Hv.)

betyder Hvalfangerskib.

Spalte 3, se under Afsnit a, Spalte 4. (For islandske Skibe er Hestekraften

angivet i Henhold til islandsk Lov om Sønæringen af 10. November 1905).

Spalte 4, 5, 6, 7, 8 og 9, se under Afsnit a, henholdsvis Spalte 5, 6, 7, 13, 15 og 18.

Spalte 10. Rederierne ere ordnede efter Brutto Tonnagens Størrelse, se iøvrigt under

Afsnit a, Spalte 19.

For Sejlskibes Vedkommende: Se under Afsnit e. (M.) betyder Motorfartøj.

ning savnes.

Tegnet — i nogen af de foran nævnte Spalter angiver, at den paagældende Oplys-


Afdeling I.

Fortegnelse over Kendingssignaler for

Skibe under dansk Flag.


GRBF til GSDN

Signal-

bogstaver

Skibets Navn Art

XVI

Afsnit A.

Kendingssignaler for Krigsskibe.

Dimensioner

i engelske Fod 1 )

Længde Rredde

Dyb-

gaaende

agter 2 )

Register-Tonnage

Brutto

Netto

(British

Rule)

Deplacement

i

engelske

Tons

(deadweight)

Maskine

ns

indi-

cerede

Hestekraft

GRBF Helgoland .................. Panserskib........................ 259.8 59.2 19.4 2622 1308 5390 4000 20

— H Skjold............................ Panserbatteri .................... 227.6 38.1 13.7 878 391 2160 2400 10

— J Lindormen................. Panserbatteri .................... 218.0 39.4 14.6 756 333 2070 1500 11

— K Odin ........................... Panserskib........................ 241.0 48.4 16.4 1378 618 3180 2300 16

— L Heimdal ..................... Krydser af 3die Klasse..... 231.8 34.0 11.8 875 436 1320 3000 14

— S Hekla.......................... Krydser af 3die Klasse..... 231.8 34.0 11.3 874 434 1300 3000 14

— T Geiser......................... Krydser af 3die Klasse..... 231.8 34.0 11.3 875 458 1260 3000 14

GRCB Absalon...................... Skonnert (Skoleskib) ....... 150.2 26.0 10.7 341 142 520 500 6

— D Esbern Snare ............ Torpedoskib (Skoleskib).. 150.2 26.0 10.9 344 137 590 500 2

— F C. F. Grove................ Fyrinspektionsskib........... 129.3 25.1 9.3 220 106 — — —

— H Kattegat ..................... Fyrtransportskib............... 89.4 19.0 9.0 127 51 — 180 —

— J Nordsöen ................... Fyrtransportskib............... 89.4 19.6 9.1 118 29 — 200 —

— K Islands Falk............... Fiskeriinspektionsskib ..... 170.6 29.3 14.7 632 108 760 1100 2

— Q Willemoes .................. Opmaalingsskib ............... 114.0 17.0 6.3 113 47 160 240 2

— T Krieger....................... Opmaalingsskib ............... 114.0 17.0 6.4 109 43 170 240 2

— V Marstrand ................. Opmaalingsskib ............... 114.0 17.0 6.5 113 47 170 260 —

GRDH Gorm.......................... Panserbatteri .................... 235.4 40.1 14.4 937 395 2310 1600 12

— K Thyra ......................... Kutter (Skoleskib)............ 49.4 15.7 — 28 28 — — —

— L Falster........................ Kanonbaad....................... 112.5 29.0 8.7 196 73 380 500 7

— N Öresund ..................... Kanonbaad....................... 85.7 26.3 7.0 115 42 240 200 7

— P Store Belt................... Kanonbaad....................... 85.7 26.3 7.3 115 41 240 200 7

— S Ingolf.......................... Skonnert (Skoleskib) ....... 193.6 28.0 13.6 530 206 1000 600 11

— T Lille Belt .................... Kanonbaad....................... 85.7 26.3 7.3 115 42 240 200 7

— V Lövenörn ................... Vagerinspektionsskib....... 125.0 20.1 — 177 96 — — —

— W Tordenskjold............. Panserskib........................ 222.5 43.4 15.8 1289 599 2490 2600 15

GRFB Fyen ........................... Krydserfregat................... 226.6 45.4 20.0 1895 1093 2690 2600 24

— C Örnen......................... Bring (Skoleskib)............. 90.4 25.8 12.3 155 128 310 — 2

— D Svanen ....................... Kutter (Skoleskib)............ 34.3 11.4 — — 12 — — —

— H Dannebrog3).............. Dampskib (til Hs. Majestæt

Antal

Kanoner

Kongens Brug)....................... 199.0 26.8 10.4 734 365 880 1000 2

— J Grönsund................... Kanonbaad....................... 119.0 20.1 8.2 157 59 240 300 4

— K Guldborgsund ........... Kanonbaad....................... 119.0 20.1 8.0 158 69 260 400 4

— L Sleipner...................... Torpedotransportbaad ...... 73.0 14.8 5.9 — — — 110 —

— M Iver Hvitfeldt............. Panserskib........................ 242.9 49.6 18.4 1842 697 3390 5100 18

— N Valkyrien................... Krydserkorvet .................. 266.8 43.4 18.2 189 1065 2970 5200 20

— P Hjælperen.................. Dampminebaad................ 125.7 22.2 7.5 211 110 283 330 3

— Q Beskytteren................ Dampminebaad................ 133.9 24.8 10.6 310 80 410 620 3

— S Herluf Trolle ............. Panserskib........................ 271.9 49.4 16.3 1657 646 3490 4400 26

— T Olfert Fischer............ Panserskib........................ 271.9 50.5 16.3 1675 668 3590 4500 22

GSBF Sværdfisken............... Torpedobaad af 1ste Klasse 110.0 11.6 6.7 — — 58 600 1

GSCB Delfinen ..................... Torpedobaad af 1ste Klasse 110.2 11.9 6.8 — — 66 670 1

— D Hvalrossen................. Torpedobaad af 1ste Klasse 113.3 12.2 6.7 — — 73 660 1

— F Stören ........................ Torpedobaad af 1ste Klasse 130.1 13.8 7.3 — — 108 1200 2

GSDB Sölöven....................... Torpedobaad af 1ste Klasse 130.1 13.8 7.2 — — 106 1200 2

— C Narhvalen.................. Torpedobaad af 1ste Klasse 134.9 13.8 7.5 — — 115 1200 2

— F Havhesten.................. Torpedobaad af 1ste Klasse 134.9 13.8 7.1 — — 107 1200 2

— H Springeren................. Torpedobaad af 1ste Klasse 119.0 13.0 6.9 — — 88 800 2

— J Nordkaperen ............. Torpedobaad af 1ste Klasse 140.1 14.2 7.3 — — 126 1300 2

— K Makrelen ................... Torpedobaad af 1ste Klasse 140.1 14.2 7.3 — — 126 1300 2

— L Hajen ......................... Torpedobaad af 1ste Klasse 144.0 15.2 8.1 — — 139 2000 2

— M Havörnen................... Torpedobaad af 1ste Klasse 145.6 15.5 7.8 — — 140 2000 2

— N Söbjörnen .................. Torpedobaad af 1ste Klasse 145.6 15.5 7.8 — — 140 2000 2

1

) 1 engelsk Fod = 0.971 dansk Fod = 0.305 Meter.

2

) Fuldt udrustet.

3

) Under Ombygning.


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

XVII

Afsnit B.

Kendingssignaler for Handelsskibe 1 )

hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget.

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NBCF Sylfiden NBPK Cecilie NCFP Maja (D)

— H Comet (M) — M Marie NCGD Ruth

— R Rosenborg (D) — Q Activ (D) — K Vulcanus (D)

— W Inger — W Kronborg (D) — L Mary (D)

NBDC Anna NBQF Axel —M Hekla (M)

— Q Romanus — J Yrsa (D) — P Pella (M)

NBCF til N C S M

Skibets Navn

— R Julie — K Haabet — R Heimdal

NBFD Ane Marie — S Chr. Broberg (D) — V Robert Sohou (M)

— M Amor — V Alice (D) NCHS Martin

— R Aurelia — W Hansigne — W Theodor

— S Fredensborg (D) NBRC Anna Willy NCJD Christine

— V Immanuel (M) — F Pauline — L Mjölner (D)

NBGF Nökken (M) — G Aarhuus (D) — Q Rusland (D)

— J Marie — J Luvise (M) — S Tyr (D)

— M Cathrine — K J. C. Jacobsen (D) — T Thora (D)

— P Karoline (M) — L Ane Marie NCKF Öresund (D)

— R Maria — P Nielsine — G Alf

— T Charles — Q Havörnen (D) — H Mathilde

— W Agnete — S Garibaldi — J Mercurius

NBHC Ourö (D) — W Ellen — L Nordvest (D)

— K Kruse NBSF Nidaros (D) NCLD Karen Marie

— P Victoria — H England (D) — F Anna & Mathias

— Q Hildur — M Falken (D) — K Ella (D)

— V Aron — W Paquet Margrethe — P Forældres Minde

NBJC Russia (D) NBTC Nordcap (M) NCMB Thor (D)

— D Spurgeon (M) — J Elise — F Lykkens Pröve

— F Karen — K Erik — G Thy (D)

— P Douro (D) — L Marie — P Elise

— S Alfrede — S Hamlet (D) — Q Skandinavien (D)

— T Ane Chathrine NBVG Coureer — T Freden

— V Charlotte Sophie — H Baron Stjernblad (D) NCPD Frem (D)

NBKJ Julie (M) — K Andrea (M) — H Ellen

— L Randers (D) — Q Brödrene — L Valkyrien (M)

— Q Marie — R Svanen — V Hosanna

— R Riborg NBWP Thöger NCQD J. B. Berggren

NBLG Brage (D) — Q R. P. Pedersen — F Dorthea

— H Anna NCBD Rasmine Marie — H Christian

— J Constance — J Haabet — R Immanuel

— P Haabet — K Rovang — V Gotfred

— V Albertine — Q Enoch NCRH Jenny

— W Katrine — R Haabet — J Á. Ásgeirsson (D)

NBMC Dagmar (D) — S Nordpolen (M) — L J. L. Ginge (M)

— H Fremad NCDB Marie (D) — Q Wilhelmine

— J Helsingör (D) — G Robert (M) — S Oluf Bager (D)

— K Pregel (D) — H Immanuel NCSB Ægir

— L Anna Kirstine — P Expres — D Harriet

— R Marie NCFG Emanuel — G Fiona (D)

— S Immanuel — J Brödrene — J Nauta (D)

NBPF Nancy — L Nordland — K Nicoline

— G Hans — M Maren Christine — M Ivarine Cathrine

1 ) Se Internationale Kendingssignal-Lister over Krigs- og Handelsskibe, Side V. (C)


NGST til NFVD

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XVIII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NCST Camilla NDMV Elisabeth NFJS Salvador

NCTH Ane Kirstine NDPB E. C. Benzon (M) — T Marie

— K Vega — L Ceres — V Thyborön (D)

— L Karmel (M) — M Ask (D) NFKC Maracaibo

NCVD Dana NPQF De tre Södskende — H Hans Emil

— H Stevns (M) — J Kronprinsesse Louise (D) — L Haabet

— J Venners Minde — K Ane Marie — M Niels

— Q Grane (D) — M Fredensborg — P Trafik (D)

— T Osmund — S Gæa — S Emilie

— W P. Schou NDRL Anna Margrethe NFLD Meta Anna

NCWD Laura NDSB Prins Valdemar — G Martha

— F Kattegat (M) — F Hermia (D) — J Emilie

— M Clara — M Astræa — Q Langeland

— Q Mærdor — T Edvard — R Johanne

— R Christiania NDTF Nestved — T Morsö

— T Elise — G Venus — V Energi (M)

NDBC Niels — J Fanny — w Hebe

— F Margarethe — K Margrethe Cecilie NFMB Holland (D)

Skibets Navn

— J Marie Mölgaard (M) — L Dania — C Carl Hecksher (D)

— K Lilly — R Saga — G Freia

— S Freia (D) NDVC Fredshaabet — L Svalen

— T Anna Caroline — F Elisabeth — P Doris Brodersen

NDCF Libra — G Elisabetha — R Pröven

— H Holger (D) — L Fortuna — T Rita (D)

— P Neptun — P Danmark — W Urda

NDFB De fire Brödre — R Marie NFPC Niels

— M Anne Sophie NDWB Diana — K Alexandra (D)

— Q Spurven — F Emanuel — L Clara

— T Caroline — J Marie Regine — T Agent Petersen

— V Fanny NFBK Hercules — V Sarpen

— W Berthe Marie — L Nordstjernen NFQB Hjælperen (D)

NDGR Ida — Q Botnia (D) — G Saga

— W Thabor (M) — T Argo — L Inger

NDHK Juliane — W Ludvig — R Johanne

— Q Emma NFCB Emma — V Helge

NDJP Sörine — D Venus NFRB Kvik

— Q Kolding (D) — H Ingeborg — G Elias (M)

— S M. Davidsen (D) — J Hermine — J Christine

— w Else — M Argus — Q Niels Juel

NDKB Thea — S Susaa (D) — S Erna

— F Alpha NFDB Marie — T Thyra (D)

— G Hans — Q Anna — V Noah

— J Hjemmet NFGD Frem (M) NFSB Mariane

— L Carl — M Familiens Haab — G Elna (M)

— P Mary — Q Concordia — H Boreas (M)

— T Hebe — T Flid — K Uffo

NDLF Herman Olsen — W Olga — M Emilie

— J Möen (D) NFHB Maria — R Expres (D)

— K Enigheden (D) — D Haabet — T Tobias

— R Cecilie — M Vera (D) NFTH De tvende Brödre

NDMC Johanne Marie — R Kristine — J Anna Maria (m)

— H Viking (D) — V Erik Kirstine — K Johanne

— K Lanra NFJC Christine — L Treue

— L Thomas — H Sigurd — P Anglo-Dane (D)

— P Marie — K Söstjernen — R Nyholmstrand (M)

— Q Marie — P Wilhelmine NFVB Ingeborg

— S P. M. Asp (M) — R Nordlyset — D De fem Brödre


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XIX

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NFVG til NHMG

Skibets Navn

NFVG Frode (D) NGKV Jenny (M) NHBD Freden

— J Juno NGLF Fremad (D) — J Familiens Minde

— L Thorvaldsen — J Munkebjerg (D) — V Uranienborg (D)

— S Kureren (D) — K G. R. Berg NHCB Otto

— T Prinsesse Marie — R Abba — D Sophie

— W Emilie — S Mercantil — J Bornholm

NFWB Kirstine — V Vordingborg (D) — M Ophelia (D)

— D Magnet NGMB Ulfsund (D) — Q Johanne

— J Martin — C Marie — S Paris (D)

— L Katrine — F Fylla — V Thorvaldsen (D)

— P Marie — H Juliane NHDF De trende Brödre

— Q Haabet — L Gabriel — G Margrethe

— T C. P. A. Koch (D) — S Lykkens Pröve — K Harald

NGBC Anna — V Anna — M Brödrene (M)

— D Kamilla — W Oline Dahl — P Thor

— F Mindet NGPC Martha — S Gerda (M)

— J Herman — F Föniks — T Ellen

— K Neptun — Q Ida — V Marie

— S Anne Cathrine — R Esther NHFC Albina

— T Johanne — S Christine — D Magda

— V Thora Johanne — W Lars Jörgensen — G Ingeborg

NGCD Anna NGQB Hans — J Thyra (D)

— F Wilhelmine — K Skjelskör (D) — K Kama

— H L. P. Holmblad (D) — M Asnæs (D) — P Rut (D)

— J Nerma (D) — P Dan (D) — Q Laura

— K Augusta — R Tre Sönner — S Sirene

— M Anne Kirstine — T Orrest — T Horsens (D)

— P Anna — W Johan Siem (D) — V Karen (M)

— Q Brödrene NGRC Ansgar — W C. A. Wichmann

— R Danmark (D) — D Kathinka NHGB Johanne

NGDH Samsö (D) — F Hjemmet — C Peder

— L Mercur — M Alma Marie — D Josefine

— M Mette — Q Kristine — F Julie

— P Ino — V Else Marie — K Jane

— Q Hertha NGSC Dagmar — L Karoline Marie (M)

— V Maren — K Skirner — T Marie

— W Fox II (D) — M Blomsten (M) — V Alexandra (D)

NGFB Danmark — P Pawel Andrejeff (D) NHJD Albertine

— D Jörgen NGTD Nordlyset — F Familiens Haab

— H Birgithe Sophie — F Marie — G Laurine Mathilde

— L Brödrene — K Maryane — M Copley

— P Petra — L Johanne — P J. P. Holm

NGHC Ansgar — P M. C. Holm (D) — V Mjölner (D)

— L Johannes — Q Fremad NHKB Alf

— P Tjalfe NGVD Gladstone — D Marie

— Q Christine Amalie — F Havila — F Kjöbenhavn (D)

— T Caroline — P Jylland (D) — G Kjöge

NGJB Valkyrien — Q Hilda — L Lillebelt (D)

— D F. C. Andersen (D) NGWC Annes Minde — S Dania (D)

— H Marie — F Killeena NHLG Ane

— M Örnen — H Karen Kirstine — J Clara (D)

— Q Immanuel — J Amarant — K Sohrödersee

— T Tyr (D) — K Marie — V Örnen (D)

— V Condor — Q Thekla NHMC Vestkysten (D)

— W Ceres — R Christine — D Falken

NGKL Olga (M) — S Agnete (D) — F Emilie

— T Alexander Shukoff (D) — V Jupiter — G Gribben

(C*)


NHML til NJQB

Signalbogstaver

Skibets Navn

Signalbogstaver

XX

Skibets Navn

Signalbogstaver

NHML Lucinde NHWB Nordkap (D) NJGK Mathilde (M)

— P Solon — C Nordboen (D) — L Henry

— Q Else — D Meta (M) — M Imanuel (M)

— R Veset — F Magda (M) — P Klitten (M)

Skibets Navn

— W Lovise (M) — G Siloam (M) — Q Rudkjöbing (D)

NHPB Graadyb (M) — J Alvilde (M) — R Jensine

— K Anna — K Caroline Marie — S Avance

— L Ebenezer — L Anne Dorthea — T Frederik (D)

— M Enigheden — M Familien — V Aurora (M)

— Q Fortuna — S Jacob Andersen (M) NJHF Familien

— R Neptun — T Eleonora — G Remiga

— S Alf — V Svanen — K Arkansas (D)

NHQB Clytia NJBC Hirtsholmen (M) — M Else

— C Kamma (D) — D Fremad — Q Alma

— D Jægersborg (D) — G Cura — S Cimbria (D)

— F Klampenborg (D) — K H. C. Örsted (D) — V Kristian

— G Marie — M Triton — W Veile (D)

— K Concordia — P Senator NJKD Johanne Kongsbak (M)

— P Alfen (M) — Q Caroline — G Kjerteminde

— R Berthine — R Nazareth — L Söstrene

— S Kastor — S Marselisborg (D) — M John Harry (D)

— V H. C. Christensen — V Haabet — P Louise

— W Hermod — W Grethe — Q Enigheden

NHRB Sigurd (D) NJCD Laura 63 — S Anna

— J Christiane: Sophie — F Nordland (D) — V Diana

— K Norden (D) — H Forening — W William

— L Anne — K Enigheden NJLB Sjælland (D)

— Q Nelly (D) — L Willi — D Sandormen (B)

— S Florentine — M Caroline — G Johanne Marie

— W Oscar (M) — P Ellen — H Enigheden

NHSB Argus — T Marie — K Charlotta

— C Ragnar (D) — V Marie — M Peter

— D Frisia (D) — W Bien (D) — P Louise (D)

— G Fremad NJDB Guldborg (D) — Q Venus

— J N. J. Fjord (D) — G Leda — S Marie

— Q Reform — K Anna Breum — T Hölar (D)

— R Louisiana (D) — L Nautik (D) — V Skálholt (D)

— W Thora — R Nicolines Minde — W M. Hay

NHTB Agda (D) — S Tuborg (D) NJMB Siam (D)

— C Ebba (M) — T Cimbria (D) — C Eline

— D Marie Sophie (M) — V Margrethe Marie — G Anni Tiede

— K Dannebrog — W Herkules (M) — K Fortuna

— L Activ (D) NJFB Venus — P J. P. Kongsbak (M)

— M Bertha — D Skibladner II — Q Carl

— P Bertha — G Hvalen (D) — R Högen (D)

— Q Ficaria (D) — H Hjeilen (D) — S Zephyr

— R Jomsborg (D) — K Kentucky (D) — T Harriet (M)

— V Falken (D) — M Russ (D) — V Juliane

NHVC The Duke — P Niels — W Johanne

— D Amalia — Q Dagny NJPG Lucina

— F Helene (D) — R Faders Minde — H Frits Juel (D)

— J Agnes — S Cæsar — L Adolph Andersen (D)

— L Rolf (D) — T Anna — M Albert

— M Skarodde (D) — \V Neptun — Q Nordlyset

— P Caroline NJGB Stege (D) — S Maren Kirstine

— T Lodsen (D) — C Anne (M) — W Haabet (M)

— W Paquetten — D Octa NJQB Mira


Signalbogstaveri

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXI

Skibets Navn

Signalbogstaver

NJQD Anna Kristina (M) NJWP Kodan NKGL Stören (D)

— G Nora (D) — Q Fylla (D) — M Anna Cecilie

— H Anna — T Polarstjernen (D) — P Olga

— K Louise — V Wladimir Sawin (D) — Q National

— L Nordhavet (D) NKBC Frem — S Carla (D)

— M Ellen (M) — D Karen — V Volunteer

— P Dorthea (M) — J Margrethe Helene — W Gefion

— R Mary — L Freja (D) NKHB Maagen (D)

— S Skjold (D) — M Cimbria (M) — C Tordenskjold (M)

— T Villemoes (M) — S Flandria (D) — D Falken (D)

— V Familien — T D. F. D. S. 1 — F Duen

NJRB Nymindegab (D) — V Augusta (M) — G Niord

— C Louise — W Edske Smit — L Elona

— D Anna (D) NKCB Patria (M) — M Ceres (D)

— F Mars (U) — D Marie (M) — P Enigheden

— G Zoar (M) — F Haabet — Q Laura

— L Solide — G Birgitte — R Sandormen (D)

— P De syv Södskende — J D. F. D. S. 2 — S Mathias (M)

— S Turisten (D) — L De to Brödre — V Aage (M)

— T Paul & Anna — M Kirstine Marie — W Freya

— V Peru — P Vestjylland (M) NKJB Söborg (D)

— W E M. Dalgas (D) — Q Marie — C Nancy (D)

NJSB Danmark (D) — S Birgitte (M) — D D. F. D. S. 10

— C Energi (D) — T Florida (D) — F Christine (M)

— D Flora — V Poul Breinholt (M) — G Svend (D)

— G Just Nielsen — W Constance — H Immanuel

— K Julius Holmblad (D) NKDB L. H. Carl (D) — L Margrete (M)

— M Henni — C Hejmdal (M) — M Texas (D)

— Q Andreas — F Brattingsborg (D) — P Titus

— T Nordfarer (D) — H Marselisborg (D) — Q Heimdal (D)

— W Tranekjær (D) — J Else (D) — V Kirstine Jensen

NJTC Vulcan (D) — L Marie — W Vesta (D)

— G Bangsbostrand (M) — M N. G. Petersen (D) NKLB Osiris

— H Charlotte Olsen (M) — P Caledonia (D) — C D. F. D. S. 6

— K Hafnia (M) — Q D. F. D. S. 3 — F Jens Krogh (M)

— L Emaus (M) — S Bien — G Imatra (D)

— M Kathrine — T Ansgar (M) — H Frederiksborg (D)

— Q Carl & Nanna — V Hermann (D) — M Agnes (M)

— R Maria Magdalene NKFB D. F. D. S. 4 — P Beira (D)

— S Rolf (D) — C D. F. D. S. 7 — Q Euxinia (D)

— V Elna (D) — D Arno (D) — T Viking

— W John Hintze — G Enigheden — W Algarve (D)

NJVC Gottrup I (M) — H Urania (M) NKMB Dagmar (D)

— H St. St. Blicher (D) — J Johanne Marie — H Haabet (M)

— K Carl — L Haabet — J Danneskjold

— L Lars Kruse (D) — M Fransiska — L Bornholm (D)

— M Johanne — P Anholt (D) — Q Sif (D)

— P Freden (M) — R Karen (M) — R Niobe (D)

— Q Mathilde — S Freia (D) — S Emma

— R Heimdal — V Vestervig — T Esperance

NJWB Godthaab (D) — W D. F. D. S. 5 — V Nordstjernen (D)

— C Kronprins Frederik (D) NKGB Heimdal NKPD Fremad

— D Mariane — C Marstal — F D. F. D. S. 11

— F Apollo — D Laurine Mathilde — G Rebekka Thorsöe(M)

— G Sikar (M) — F Xantho (M) — H Enigheden

— H Thérèse (D) — H Henrik Bödker (M) — M Svip

— M Ingeborg — J Mercur (D) — Q Ingrid (D)

NJQD til NKPQ

Skibets Navn


NKPV til NLKG

Signalbogstaver

Skibets Navn

Signalbogstaver

XXII

Skibets Navn

Signalbogstaver

NKPV Canadia (D) NKVH Hermod NLDW Odin

— W Skandia (M) — J Wilhelmine NLFB Magda (M)

NKQC Alfa — L Halmö — C Læsö (D)

— D Johanne Olsen (M) — M Haabet — D Harris

Skibets Navn

— F D. F. D. S. 12 — P Kattegat (D) — G Guldborgland (D)

— J Ellen Margrethe — Q Johanne — H Thor

— L Elise (D) — R Eos (D) — J Nina

— M Ariel — T Ivigtut (D) — K Ring Andersen

— R Marie Magdalene (M) — W Adele — M Knud II (D)

— S N. Laursen (M) SKWB Cathrine (D) — P Erik II (D)

— T Hammershus (D) — D Mester — Q Iris

— V Ane Maries Minde — F Caroline — R Mols (D)

— W Caroline — G Bethania (M) — S Sarpsborg (D)

NKRB Sofie — H Granaria (D) — V Kai (D)

— C Th. Brönnum (M) — J Jomsey — W Habil

— D Niels Ebbesen (D) — L Ane Cathrine NLGB Svend II (D)

— F Diana (M) — M Ane Marie — C Nexos (D)

— G Möen (D) — P Silkeborg (D) — D Laurentine Emilie

— H Patria (D) — R Karen Margrete (M) — F Elvine (M)

— L Heini (D) — s Laura Marie (M) — H Niels

— M Berthel — T Niels Ebbesön (M) — J Flora

— P Gustav (D) — V Pallesen — K Kay (D)

— Q Nordkap NLBC Debora — M Seth

— S London (D) — D Familien — P Valkyrien

— T Edison (D) — G Christian — Q Erhardt

— V Föniks (M) — H Betty (M) — R Delos

— W Vigilant — K Helga (M) — S Nordsöen (D)

NKSB Yrsa (M) — P Maren — T Fremad

— C Adolph (D) — Q Nordlyset — V Chrestense (M)

— D Oline Jensine (M) — R Thor — W Agnes

— F Fred — S Pauline (D) NLHB Victoria (M)

— H Sallingsund (D) — T Thor (D) — C Vesta

— J Elise — V Hroar — D Erik Hansen

— L Andreas — W Argo — G Norden

— M Ærö (D) NLCF Dronningmölle (D) — J Haabet

— P Martin Larsen — G Thora (D) — K Henry

— Q Hercules — H Anna Christine — M Lovise

— R Forældres Minde — J Debora (M) — P Dannebrog (M)

— V Jörgine — K Lizie — Q Emma

— W Standard — M Havörnen (M) — R Mercur

NKTB Agnes — P Kjerstine (M) — S Emilie

— C Falster (D) — Q Thyra — T Diana

— D Martin Nisson — S Freden II — W Augusta

— F Magrethe — T Erik (D) NLJB J. A. Kroman

— G Spera NLDC Flower — C Peder

— H Erna (M) — F Minde — F Martha

— J Mogens Smidt — G Dagmar (M) — G Ajax (D)

— L Vega — H Ulfsborg (D) — H Adele

— M Margrethe (M) — J Enigheden — M Edmund

— P Esbjerg (D) — K Store-Bælt — P Marie (M)

— R Dania (M) — M Martine — Q Frieda

— S Ternen (M) — P Hekla — R Marthing

— V Anna Fabricius M — Q Enok — T Sarmatia (D)

— W Hans Peter — R Marie — V Carl Emil

NKVC Boline Marie — S Freja — W J. C. la Cour (D)

— F Karen (D) — T Ingeborg NLKB Jens Nielsen

— G Henry Brooke — V Claudia — C Echo


Signalbogstaver

Skibets Navn

Signalbogstaver

XXIII

Skibets Navn

Signalbogstaver

NLKF til NMGT

Skibets Navn

NLKF Hjelm (D) NLRT Agnete (M) NMBR Hans Tavsen (D)

— G Rolf — W Amelia — S Hans Juul

— H Vega NLSB Georg — T Dagmar (M)

— J Progres (D) — C Svend — V Helsingborg (D)

— M Phantom — D Rota — W Alva (D)

— Q Hydra — F Lorenz NMCB Peter Willemoes (D)

— s Karen — G H. H. Petersen — D Union

— T Kallundborg (D) — J Castor — G Maius Bay

— W Ingeborg (D) — K Skandia — H Prammen (M)

NLMB Sophie — M Fox (D) — J H. C. Grube

— C Helfort — P Urædd — K Svanen

— D Vera — R Zampa — L Fyen (M)

— F Benedikt (D) — V Viola (M) — P Kronprinsesse Louise (D)

— J Vera — W Rossing — Q Bretland (D)

— K Julie Hedegaard NLTB Diana — R Belona

— Q Anna — C Abelone Margrethe — S Kristian

— R Karens Minde — D Ruth — T Johannes

— S Carl — F Yrsa — V Slesvig (D)

— V Norma — G Moder — W Isabella

— W F. N. Halmöe — K Ingolf NMDC Capella

NLPB Gratia (D) — M Oscar II (D) — F Titania (M)

— C Strib (D) — P Falken — G Noah

— G Albertha — Q Valkyrien — J Duen (M)

— J Hertha — R Merkur — K Britannia

— K Smart — S Anamba (D) — L Saron (M)

— M Agnes — V Fremad — P Najaden

— Q Heimdal NLVB Caroline Kock — Q Kaj Nordby (M)

— R Gæa — C Veritas — R De to Venner

— S Kronprins Frederik (D) — D Eos — s Rolf (D)

— T Væring (D) — F Activ — T Cimbria (M)

— V Minerva — G Yrsa — V Thora (M)

— W Erindring (D) — H Hilda — W A. H. Friis

NLQB Thrym (D) — J Svanen NMFB Dagny

— C Nicoline — K Johan Schylander — C Alf

— D Asa (D) — P Valborg — D Chr. H. Rasmussen

— F Stirling — Q Carl — G Hvitfeldt (M)

— G Flynderborg (D) — R Vilhelma — H Fortuna (M)

— H Dagny (D) — T Naja II — J Kronen

— J Carl Mörk — W Karl — K Nathalia

— K Anna Marie NLWB Stella Polaris (M) — L Roma

— M Althæa — F H. C. Andersen (D) — P Nanny

— P Daglyset — G Danmark — Q Hellig Olav (D)

— R Esbjerg (M) — H Anna Elisabeth (M) — R Ingeborg (M)

— S Dana — J Asger Ryg (D) — T Vigilant

— T Atlantic — K Nanna — V Christian

— V Slesvig — P Dagmar (D) — \V Marie

NLRB Guldborg — R Rise NMGB Olielægter No. 1

— C Husavik — S Rekna M — C Christine Marie

— D Marri (M) — T Vega — D Lindhardt

— F Dannebrog — V Mette Hedevig — F Sörine (M)

— G Sextus NMBD J. P. Thorsöe (M) — J Emanuel

— H Elena — F Frem (M) — L Fyen (D)

— K Elise Bay — G Laura — P Roska

— M Gloria — H Svend — Q Margrethe (D)

— P Broholm (D) — K Mohawk — R Olga

— Q Emanuel — P G. Koch (D) — S Skagen (M)

—Marie — Q Toto (D) — T Martha


NMGV til NPCR

Signalbogstaver

Skibets Navn

Signalbogstaver

XXIV

Skibets Navn

Signalbogstaver

NMGV Ellen (D) NMPQ Danmark NMPT Tove

— W Riis Skov (D) — R St. Jan (D) — R Simone (D)

NMHB Gratia (M) — S Prins Hamlet (D) — S Tjaldur (D)

— C Pollux (M) — T Sigrid — V Dragör (D)

— D Cimbria — V Confidence (M) — W Apollo

— F I. Koefoed — W Dagny (M) NMVB Sigrid Marie

— G Hans Ditlev NMQB Verdandi (M) — C Jörgen Ring

— J N. F. Höffding (D) — C A. L. B. (D) — D Jensine

— K Helgenæs (D) — D Ellen — F Skjold (D

— L Aggersund (D) — F Pan — G Mary

— P Freir — G Nordsöen (M) — H Anna

— Q Else — H Örnen — K Bryssel (D)

— R Brödrene — J Lovise — L Margaretha

— S Estonia (D) — K Axel (D) — P Fram (M)

— T Normandiet (D) — L Nauta — Q Vega

Skibets Navn

— V United States (D) — P Laura — R Vestkysten (M)

NMJB Gefion (D) — s Svalen — S Jeanne (D)

— D Marie — T Karen — T St. Clemens

— G Ane Marie — V Zenitha — W Passepartout (D)

— H Napoli (D) — w Triton NMWB Valdemar (D)

— K Elise Marie NMRB Karl — C Georg (D)

— L Eros — C Drafna — D Sönderjylland (D)

— P Olaf Rye — D Amalia — F Bonavista

— Q Chr. Christensen (D) — F Salus — G Kronborg (D)

— S Marie — G London — H Leif

— T Ludvig — H Amor — J Ella

— V Harald (D) — J Anna Lovise (M) — K Grönsund (D)

— W Anina (M) — K Agnes — L Charis

NMKB Valkyrien (M) — L Niels R. Finsen (D) — P Limfjorden (D)

— C Agnes (M) — Q Limfjorden — Q Egholm (D)

— F Newsky — S Henning (D) — R Cito (D)

— G H. Pontoppidan (D) — V Ragna — S Knudsine

— H Ragnhild — W Dagny Olesen (M) — T Livonia (D)

— J Nordstjernen (D) NMSB Elise Dyreborg — V Sigrid

— L Anne — C Maagen NPBC Anne Louise (M)

— P Fortuna — D Willemoës — D Sejerö (D)

— Q Skibladner — F Krydsjagten (M) — F Johanna Fredericka

— T Berlin (D) — G Lucy Andersen (D) — G Johanne (M)

— V Niels — H Argo — H Ulvsund (D)

— W Diogenes — J Haabet — J Petrolea (D)

NMLB Kong Inge (D) — K Kong Trygve (D) — K Freja (D)

— C Jens — L Sara (D) — M Hertha (D)

— D Clausens Minde — P Meta — Q Sara

— F Hansine — Q Kaj — S Paket

— G Marie — R Zampa (D) — T Capduen (M)

— H Prins Christian (D) — T Vesta — W Harriet

— K Bölgen — V Ruth NPCB Esther

— P Niels Juel (M) — W De to Brödre — D Flindt (D)

— S Sylvelin (M) NMTB Bodil (D) — F Acacia

— T Pacific (D) — C Atlanta (M) — G Dagmar (D)

— V Alma — D Drogden (D) — H Viking (D)

— \V Astoria (D) — F Margrete — J H. V. Fisker (D)

NMPB Alexy (D) — G St. Thomas (D) — K I. D. S. Adolph (D)

— D St. Croix (D) — H Garibaldi — L Lilly (D)

— F Prinsesse Alexandrine (D) — J Thisted (D) — M Inga

— J Leif — K Vagn (D) — Q Riberhuus (D)

— L Björn (D) — L Christiansted (D) — R Christian (M)


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signalbogstaver

XXV

Skibets Navn

Signalbogstaver

NPCS Olga (D) NPHS Vildanden (D) NPMR Protector (D)

— T Katholm (D) — T Vildanden (D) — S Ægir (D)

— V Vesterhavet (D) — V Selandia (D) — T Birgitte

— W Anne — W Ulf (D) — V Klara

NPDB Arken NPJB Kamma NPQB Christiane

— C Esbjerg (D) — C Omine — C Bien (D)

— F Anna — D Ami — D Cecilie

— G Svendborg (D) — F Herkules — F Energi (M)

— H Haabet — G Marie — G Spica

— J Dansborg (D) — H Wladimir Reitz (D) — H Levi

— K Jacobine Christine — K Helmer Mörch (D) — J Alfa

— L Avance (D) — L Olrik Holm (D) — K Henriette

— M Alfred Hage (D) — M Odin — L Zeus

— Q Alfa — Q Urania — M Aalborg (D)

— R Hans Egede (D) — R Carl Andersen — R Martha

— S Emma og Marie (M) — S Anna — S Cyrus (D)

— T Kirstine — T Gotfred — T Severine

— V Hamlet — V Casper — V Th. Lohse

— W Hans — W Kirkholm — W Kastor

NPFB Union (D) NPKB Esbern Snare (D) NPRB Peter (M)

NPC Stil NPTL

Skibets Navn

— C Arietis — C Hjortholm (D) — C Carl Hansen (D)

— D Maagen — D Waldemar (M) — D Aron

— G Else — F Horns Rev (M) — G Elna

— H — G Ulf (D) — H Schach Steenberg (D)

— J Henny (M) — H Doris Gretha — J Ovine Marie (M)

— K Petrine — J Birma (D) — K C. F. Tietgen (D)

— L Isöre (D) — L Eros — L Angantyr (D)

— M Industri — M Rigmor — M Dan (D)

— Q Sandsugeren (D) — Q Sibirien (D) — Q Cornwall

— R Kristine — R Svanholm (D) — S Fylla (D)

— S Roma (D) — S Ebba (D) — T Lilian Drost (D)

— T Argo — T Ane Kirstine — V Oda (M)

— W Isabella — V Wilh. Colding (D) — W Bogatyr (D)

NPGB Skandia (D) — W Saga (D) NPSB Anna (M)

— C Falken (D) NPLB Herlève (D) — C Cathrine

— D Freja (D) — C Viola (M) — D Ternen (D)

— F T. M. Werner (D) — D Dana (D) — F King Edward (D)

— J Christian IX (D) — F Ærö (D) — G Caroline

— K Havlitten (M) — G Ellen (D) — H Austa (D)

— L Michail Ontchoukoff (D) — H Ellen — J Queen Alexandra (D)

— M Holger Danske (D) — K Taarnholm (D) — K Mary

— Q Fionia (D) — M Kejserinde Dagmar (D) — L Uffe (D)

— R Likka — Q Argus — M Brockenhuus Schack (D)

— S Chr. Gylstorff (D) — S Urania (D) — Q Tranquebar (D)

— T Jörgen Jensen (D) — T Indien (D) — R Danmark (D)

— V Lillestine (M) — V Kina (P) — T Kathinka

— W Nordamerika (D) — W Cicilie (M) — V Odin (D)

NPHB Star NPMB Scot (D) — W Farmatyr (D)

— C Nielsine — C Najaden NPTB Delfinen (M)

— D Embia — D Emanuel — C Ásta

— F Elise & Julie — F Kong Helge (D) — D Jylland

— G Generalkonsul Pallisen (D) — G Vesta (M) — F Magnus (D)

— J Ferdinand — H Ofelia — G Sakuntala

— L Robert — J Maagen (M) — H Nikobar (D)

— M Vildsund (D) — K Cambodia (D) — J Dora (D)

— Q Wemyss Castle — L Ane Helene (M) — K Stegelborg (D)

— R Volmer (D) — Q St. Knud (D) — L Taarnborg (D)

(D)


NPTM til NQLW

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXVI

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NPTM Veratyr (D) NQCK NQHF

— Q Esther — L — G

— R Martha — M — J

— S Maria Kristine — P Skjold — K

— V Kong Haakon (D) — R — L

— W Frederik & Ane — S — M

NPVB Zeus — T — P

— C Kotonia (D) — V — R

— D Secalia (D) — W — S

— F Yrsa NQDB — T

— G Alta — C — V

— H Moders Minde — F Maren Kirstine — W Union

— J Stanton (D) — G Hans Illum NQJB Baldur (D)

— K Nakskov (D) — H — C

— L Haabet — J — D

— M Lisbeth — K — F

— Q Express (M) — L — G

— R Frumentia (D) — M Galathea — H

— S Dronning Maud (D) — P Valdemar — K Cecilie

— T Frem (M) — R — L

— W Primula — S — M

NPWB Stella (M) — T — P Löven

— C Boscia (D) — V — R

— D Frederikshavn (D) — W — S

— F Bovbjerg (M) NQFB — T

— G Alma — C — V

— H Vesterhavet (M) — D Ellida — W

— J Peter Mærsk (D) — G NQKB

— K Europa (D) — H — C

— L Lady Furness (D) — J — D

— M Nykjöbing (D) — K — F

— Q Halfdan (D) — L Psyche — G

— R Gerda (D) — M — H Hengest (D)

— S Emmy (M) — P — J

— T Tyskland (D) — R — L

— V Aggersborg (D) — S — M

NQBC Salvage (D) — T Elisabeth — P

— D Lord Alfred Paget — V — R

— F Aros (D) — W Thor (D) — S Alma

— G Margrethe (M) NQGB — T Ellen

— H Bertha — C — V Maria

— J Tunö (D) — D — W

Skibets Navn

— K Sprogö (D) — F Faaborg (U) NQLB Venners Minde

— L Cura — H — C

— M Taasinge (D) — J Aurora (M) — D

— P Viking — K Neptunus — F

— R Freya — L — G

— S Josey (D) — M — H

— T J. P. Justesen (D) — P — J

— V Skjoldborg (D) — R — K Anne Kirstine (M)

— W — S — M

NQCB Öresund — T Confidence — P Egen

— D — V — R

— F — W — S

— G NWHB — T Sophus Danneskjold Samsöe (D)

— H Karen — C — V

— J Signe Marie — D — W


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXVII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

NQMB NQSV NRHB Ane Marie

— C — W — G Christian

— D NQTB — K Frigga (D)

NQMB til NSKM

Skibets Navn

— F — C — L Lykkens Pröve

— G — D NRJP A. N. Hansen (D)

— H — F — T Elise

— K — G — W Hertha (D)

— L — H NRKD Kammerherre Schütte

— P Guldborgsund (D) — J — S Karen

— R — K — T Pröven

— S — L NRMH O. B. Suhr (D)

— T — M NRPF Hansine

— V — P — V Anne Kirstine (M)

— W — R — W Ellen

NQFB — S Hvalfisken NRQG Fanö (D)

— C — V — S Marie

— D — W Martha (D) — T Dannebrog

— F NQVB — V Anna Dorothea

— G — C NRSF H. P. Prior (D)

— H — D — G Karensine

— J — F — T J. M. Nielsen

— K — G Caroline Maria — V Freyr

— L — D Venus NRTC Phönix

— M — J Havlitten — V Hjalmar

— R — K NRVB Oline

— S — L — H Marie

— T — M — Q Jörgen Larsen

— V — P — T Interessenten

— W — R NRWT Dronning Louise

KQRB — S NSBH Marie

— C — T — K Skirner (D)

— D — W — M Genius

— F NQWB NSCB De to Söstre

— G — D — U Ella

— H O. C. Anne — F — J Karen

— J St. Domingo (D) — F — Q Hilda

— K Anna — G — W Nordpol (D)

— L Constance — H NSDF Alfred

— M Vesta — J — G Ansgar (D)

— P Sapa I — K Guldborg NSFB Ellen Kirstine

— S Excellence Pleske (D) — L — C Amor

— T Kristine — M — D Kiana

— V Ceni (M) — P Alpha (M) — K Marie (M)

— W J. Lotz — R — M Azela

NQSB Ebenezer — S — W Poseidon (M)

— C Ellen (M) — T NSGB Asgeir litli (D)

— D Felix — V — C Anna Elisabeth

— F NRCD Anna — P Storebelt (D)

— G — G Roeskilde — Q Moskov (D)

— H Lyö — K Nicoline NSHT Constantin (D)

— J — P Fortuna NSJG Nishnij Novgorod (D)

— K — S Ekliptika (D) — H Erik

— L NRDH Niels Juel — M Knuthenborg (D)

— M — P Valborg — R Kirstine (M)

— P NRFJ Fredericia (D) — W Meta

— R NRGK Castor NSKC Alf

— T Maren — T Juliette — M Vega

(D*)


NSKV til NVSD

Signal—

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXVIII

Skibets Navn

Signal-

bogstaver1

Skibets Navn

NSKV Dagmar NTJM Marie NVFL Amalienborg (D)

NSLB Peter — S Laura (D) — Q Helsingborg (D)

— G Vega NTKD Marie — W Skirner

— J Store Nordiske (D) — H Frode NVGB Arctic (D)

NSMJ Frits Emil — J Dannebrog — K Frigga (M)

— K Margrethe (M) — L Seierskransen — L Doris

— Q Freir NTLC Kathinka — P Ignatz Breum

— R Argus — K Bornholm (D) NVHC Eliza

— T Emanuel — M Fyen (D) — F Regina

— V Aerial — S Swarland (D) — L Ærö

NSPB Frederiksnavn (M) — V Frejr (D) — P Anker (M)

— C Masnedsund (D) — W Hjalmar — S Zephyr

— D Jyden (D) NTMH Hveen (D) NVJB Omsk (D)

— G Johanne — W Peter — C Axelhuus (D)

— H Uller (D) NTPC Marie — D Skjold

— T Duen (M) — L Dorthea — G Dan (D)

— V Elise NTQB Margrethe — T Bryderen (D)

NSQD Brödrene — F Perm (D) — W Makrellen

— F Kjerteminde (D) NTRD Ægir (D) NVKC Nordjylland (D

NSRC Hertha — F Hals (D) — H Fuglen

— H Expres (D) — V Kasan (D) — Q Rödkilde

NSTF Kursk (D) NTSF Dannebrog — T Tvende Brödre

— K Niels Brock (D) — H Hjalmar (D) — W Orrik (D)

— L Jnno — M Vendsyssel (D) NVLB Em. Z. Svitzer (D)

— M Stubbekjöbing (D) — P Ingeborg (D) — F Octa (D)

— Q Horns Herred (D) — R Dagny — G Svanen (D)

NSVB Agnete — V Fremad — K Skanderborg (D)

— L Kiew (D) NTVD Hermod — T Martin

— T Mathilde — F Norden — W Mine

— W Thor (M) — G Perwie (D) NVMD Gjertrud Dorthea

NSWC Astræa — H Havfruen — F Hanne

— H Laura (D) — J Urda — G Christine

— P Emanuel (M) — M Jylland — Q Fladstrand

— T Stine Marie (M) — P Stærkodder (D) — R Emma

NTBC Caroline (M) — W Signe NVPB London

— D Haabet NTWF Morsö (D) — C Lucinde

— G Emanuel — G Anna Dorthea — H Augusta

— L Læsö (D) — K Maren — L Edwards

— Q Georgine — M Korsör (D) — Q Anna

NTCB Fransiska Marie (M) — P Nyborg (D) — R Inca

— D Marie — R Flora NVQD Mercur (D)

— G Málfridur NVBC Niels Juel — F Pröven (D)

— K Ydun — G Johanne — M Sophie

— Q Kirstine — K Laura — W Christen Jensen

NTDB Haabet — P Rota NVRB Amalia

— P Lolland (D) — Q Klara Marie — C Plucky (D)

— S Haabet NVCB Cecilie — F Poul

— W Kirstine — D Hans — G Saga

NIFQ Saltholm (D) — G Nordenskjold — H Karoline

— R Valdemar — K Elise Marie — L Ebenezer (M)

NTGD Georg Stage — L Marie — M Peder

— F Frederiksværk (D) — M Eden — P Enigheden

— H Union NVDB Danmark — Q Christine

NTHC Amete — C Metha — S Karoline Marie

NTJD Fylla — T Ib — W Lodsens Minde (M)

— F Kalifen NVFB Mjölner (D) NVSB Marie

— L Enigheden — K J. N. Madvig (D) — D Concordia


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXIX

Skibets Navn

Signal-

bogstaveri

NVSH til NWVS

Skibets Navn

NVSH M. G. Melchior (D) NWHD Gudmund NWQL Najaden

— J Notos — G Anine (M) — M Normannia (D)

— P Anna — K Emilie (M) — P Georgios I (D)

— Q Juno — L Frem (M) — R Dannebrog

NVTC Valdemar (D) — M Nevada (M) — S Olaf (D)

— D Wien (D) — P Jörgen Olsen — T Christence

— H Helga (D) — R Sjælland (D) — V Immanuel (D)

NVWG Thor (D) — S Young Hero (M) NWRD Inverurie

— J Irene NWJD Mariane — F Alfa (D)

— K Anna — S Faders Minde — G Franziska Helene (M)

NWBC Familiens Haab NWKC Antwerpen (D) — H Karen (M)

— F Ilwo — D Ella Alexia (M) — J Gemma

— J Gefion (D) — F Harald Klitgaard (D) — L Skodsborg (D)

— Q Ane (M) — P Esbjerg — P Primula (D)

NWCB Solon NWLF Olga (M) — S H. J. Jensen

— J Anna — G Helga — T Henner Friser

— S Anne — H Dania (D) — V Nordby (D)

NWDB Skjoldnæs (D) — M Nordjylland (M) NWSG Helge (D)

— G Ægir — R Nora (M) — H Activ

— J Hansine — S Nordsöen (M) — J Carbonia (D)

— K Thea — T Nordlyset (M) — K Karen Sophie

— M Minerva NWMC Elida (M) — M Hans

— P Castor (D) — F Johanne — P Hafnia (D)

— Q Pollux (D) — P Fylla (M) — R Brödrene

— R Sirius (D) — Q Fyen (M) — V Skjold

NWFB Anna — R Ydun NWTC Pietronella de Boer

— C Thora (M) — S Hebe (D) — F Eliezer (M)

— D Karen — T Kvik — J Minerva (D)

— J Olga — V Fulvia — K Laurine (M)

— L Amanda mj NWPB Sæby (M) — L Argo (M)

— M Victoria — C Tjalfe — S Nicolai II (D)

— V Dagmar & Elisabetb (M) — J Leopold II (D) — V Polyxene (D)

NWGB Familien — M Rosenfeldt NWVC Debora (M)

— C Harmoni (M) — Q Dronningen (D) — D Nordhvalen (D)

— D Moody (M) — S C. Mollerup (M) — G Ingeborg

— F D. F. D. S. 9 — V Tiber (D) — H Stærkodder (D)

— J Esperance (M) NWQB Euros (M) — J Christian IX

— L D. F. D. S. 8 — C Sieipner (D) — K Harboöre (M)

— M Lilly (M) — D Anna — L Alma (M)

— P Undine — F Freia — P Fædres Minde

— R Rigmor — G Gallia (D) — R Meta (M)

— V Dannebrog — H Fjælstauvnin — S Garonne (D)

NWHB Jylland (M) — J Kronborg (D)

— C Thora (M) — K Jolantha (D)


XXX

Afsnit C.

Kendingssignaler for Handelsskibe

hjemmehørende paa Færøerne, Island og de dansk-vestindiske Øer.

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Færøske Skibe.

KBGF til KBRW

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signalbogstaver

KBHF Guiding Star KBML Ragna

— G Syivia — N Hurricane

— J Laura — P Galway

KBCF Surprise — L Vestmanna — Q Sunbeam

— G Marshall — M Galatea — R Boneta

— H Vàbingur — N Nordingur — S Research

— M Föringur (D) — P Only Sister — T Vigil Star

— N Munken — Q Lundin — V Grani (D)

— P Sudringur — R Kittiwake — W Ben Stark

— W Fawn — T Suduroy KBNC Golden Harp

KBDC Peder — V Petra — D Jane

— J Frederiksvaag — W Súlan — F Jane Elizabeth

— L Immanuel KBJC Ternan — G Kara

— M Beautiful Star — D Energy — J Hàkelling

— N Nordlyset — F Sildberi — L Pröven

— P örvingur — G Falkur — M Dimon (D)

— R Delphinen — H Riddarin — P Kolter (D)

— T Robert Miller — L Trongjisvingur — Q Norddeble (D)

— W Prosperous — M Heimdalur — R Selvik (D))

KBFC Don — N John Brown — S City of Norwich

— G Streymoy — P Prince of Wales — T Traveller

— H Grace — Q AlbertVictor — V Anna

— L Sandoy — S Daggry — W Karen

— M Dauntless — V Livingstone KBPC King Arthur

— N Nordstjörnan — W Olivia — D Venus

— P Amaranth KBLC Atlantic — F C. & M. Slater

— Q Lalla Rookh — D Phebe — G Oscar

— S Emerald — F Helene — H Ingrid

— T Dart — G Saltaire — J Pilot

— V Regina — H Agnes Louisa — L Ruth

KBGC Jubilee — J W.G.Marshall — N Suderö (D)

— D William Clowes — M Egeria — Q Thekla (D)

— F Th. Charlton — N Nellie — R Express

— H Jobanne — P Tre Söskende — S Zion

— L Spurn — Q Thorshavn — T Burton

— M Hjarlgrimur — S Zealous — V Silver Belle

— N Vågoy — T Inflexible — W Haakon

— P Smiril (D) — V Ellen KBQC Otaria

— Q Viking — W Vidoy — D Maria Elizabeth

— R Tjaldri KBMC Queen Victoria — F Nólsoy

— S Gudrid — D Speedwell — G Mazeppa

— V Docea — F Dugvan — H Warden

— w Snowdrop — G Arizona — J Little Emma

KBHC

H. M. Stanley

— H Prima Donna — L Herkules

— D Carl — J Mistletoe — N Skugvur

Skibets Navn


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

XXXI

Skibets Navn

Signal-

bogstaver

KBQP Orion LBGK Margrethe LBQH Kveldulf (D)

— R Boreas — Q Gylfi — K Barden (D)

— S Henry Freeman — R Hjálmar — P Nansen (D)

— T Harmonie — T Viotoria (D) — R Mjölnir (D)

— V Mary Boyes — V Ellida (D) — S Talkna (D)

— W Mariana — W Frithjof (D) LBRC Katrin

KBRC Dora LBHD Snorri Sturinson (D) — D Ásta Borghildur

— D Havgásin — F Toller — F Arney

— F Britannia — G Mosvalla (D) — G Bjarney

— G Teistin — J Egill — H Drangey

— H Spy — K Familien — K Golden Hope

— J Valderö — M' Olivette — T Sigurfari

— L Fame — N Svanen — V Karólina

— M Alexandra — P Helga — W Valdimar

— N Thor — Q Talisman LBSC Björgvin

— P Mercur (M) — R Samson — D

— Q Elizabeth — S Alaska — F Georg

— S Queen — T Record — G Guðrun Zoëga

— T Sigmund Bresturson — V Robert — H Helga

— V Port Jackson — W Lottie — J Jón

— W Borðoy LBJC Súlan (D) — K Palmen

Islandske Skibe.

LBGD til LGBP

— D Skutulsey — M Svanur

— F Nyanza — N Swift

— G Resolute — P Victory

— H Erling (D) — Q Egill

LBCD Sljettanes — R Geir — R Ágúst

— J Skrúdur — M Sea Gull (D) — T Keflavik

— M Vonin — N Ragnar — V Velocity

— N Poseidon — P Maria — W Njåll

— P Emma — Q Sea Gull LBTC Sjöstjarnan

— Q Ása LBMK Calli — D Himalaya

— R Thjalfe — S Gunna — F Skarphjedinn

— S Phönix — V Ingolfur (D) — G Robert

— T Ragnar LBNC Island (D) — H Surprise

— V Reykjavik (D) — F Leif (D) — K Grimsey

— W Sæborg — G Egil (D) — M Hvanney

LBDC Bacilia — Q — N Tordenskjold (D)

— F Haffari — R Ane Mathilde — P Julius

— G — T Island — Q Greta

— J Isafold (D) — V Jón — R Hildur

— K Kópanes — W Stjernö — S Katie

— M Hvassanes LBPD — V Agnes Turnbull

— N Sigridur — G Gerda — W Isabella

— P Hilda Maria — H Haraldur LBVC Milly

— Q Louise — K Friðrik — D Langey

— R Hovgaard (D) — M Bergthöra — F Málmay

— S Gudny — N Sjana — G Ragnhelður

— T Rósa — Q Josephina — H Anna Breiðfjörð

— V Lovlsa — R Guðrun Soffia — K Esther

— W Sigurborg — S Sigriður — M Haganes

LBFC Haffrúin — T Friða — N Portland

— D Geir — V Guðrun — R Engey

— G Rosamanda — w — S Langanes

— R Isafold (D) LBQC Ingebjörg (D) — T

— T Isafold — D — V

LBGF Nora (D) — F Skallagrim (D) LBWD Kjartan

— H Othar (D) — G Einar Simers (D) — F Pollux

Skibets Navn


Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Signal -

bogstaver

XXXII

Skibets Navn

LBWG Gunnvör LBWV Arthur & Fanny

— H Niels Vagn LCBD Edward and Sophia

— J Björn Ólafsson — F Charley

Signal-

bogstaver

Skibets Navn

Dansk-vestindiske Skibe.

MBCD til MBTQ

— K Morning Star — G örnulf (D) MBCD Viking (M)

— P Varanger (D) — H Onsò (M) MBHJ Atlantic

— Q Pasvig (D) — J Njáll (D) MBSV Vigilant

— R Urd (D) — M Hekla MBTG Jolly Companion

— S Verdande (D) — N Coot (D) — H Mary

— T Skuld (D) — P Leslie (D) — Q Eduardo


Afdeling II.

Alfabetisk Register over Handelsskibe

under dansk Flag


Afsnit a.

Dampskibe af og over 100 Register-Tons Brutto 1 )

hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget

A A

1

Ken-

dings-

signal

Code-

Signal

NCRJ

NRJP

NPQM

NBRG

NKSC

NJPL

NGWS

NLJG

NGKT

NHGV

NFPK

NMPB

NWRF

NPDM

NKLW

NBQV

2

Dampskib

Steamer

Fører

Master

A

Á. Ásgeirsson

H. J. Gregersen

A.N. Hansen

P. J. Paaske

Aalborg

J. A. F.

Riddersborg

Aarhuus

P. M. Schmidt

Adolph

B. C. Jorgensen

Adolph

Andersen

C. O. L.

Schubert

Aguete

A. N. Petersen

Ajax

L. J. C. Brorson

Alexander

Shukoff

L. C. Dahl

Alexandra

J. J. Rabe

Alexandra

N. P. Larsen

Alexy (ex

Admiral)

P. Lorentzen

Alfa

J. C. Nielsen

Alfred Hage

J. Ellekilde

Algarve

H. P. N. Borries

Alice

H. V. G. T.

Schultz

3

Art

&

Takling

Rig

4

Maski-

nens

Heste-

kraft,

m. m.

Horse-

Power

etc.

134

420 C

S

3M

4 Cy.

217

600 C

S

3M 4 Cy.

97

250 C

H

1M 4 Cy.

108

325 C

S

2M 4 Cy.

S

Tankskib

2M

25

125 C

2 Cy.

110

545 T

S

2M 3 Cy.

120

500 T

S

2M 3 Cy.

111

450 T

S

2M 3 Cy

178

500 C

S

2M 2 Cy.

162

1050 T

S

2M 3 Cy.

145

500 C

H

Fg 2 Cy.

137

620 T

S

2M 3 Cy.

S

2M

100

440 C

191

800 T

S

2M 3 Cy.

177

800 T

S

2M 3 Cy.

90

305 T

S

2M 3 Cy.

5

Sted

Place

Bygmester

Builder

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

Bygnings-

Built

6

Aar

Year

69

84

7

Materiale m. m.

Material etc.

8

Kul-

rum

Bunkers

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain 77 J. 6 B H. Sp. D. 163

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og

Skibsværft

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

(Mask.) Mc. Kie & Baxter

Kiel

Howaldtswerke

Newcastle

William Dobson & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

W. Hartlepool

E. Withy & Co. (Mask.)

F. Richardson & Sons

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

S. P. Austin & Son

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Renfrew

Lebnitz & Co.

Kiel

Howaldtswerke

1 ) Se «Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret» Side XI.

76

85

65

78

Vægt-Tons

Tons D W.

9

Vand-

ballast

Tanks

10

Ladning

Carrying

Capacity

11

Længde

Length

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

Breadth

13

Dybde

Depth

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

15

Brutto

Gross

Fradrag

Deductions

(British Rule)

16

Maskinrum

m. m.

Engine etc.

17

Folke-

rum m.m.

Crew spaces

etc.

J. 5 B H 140 DT 210 850 202.5 28.3 15.1 638 849 272 66 512

FPT 30

3 DT 380

APT 16

1477 250.8 32.1

J. 4 B II. 12 — 48 156.3

17.5

(32.0

0.Hj.)

17.0

23.9

1002

(1015)

Register-

Tons

18

Netto

Net

(British

Rule)

1479 473 90 916

7.7 148 161 44 21 96

J. 4 BH 28 — 241 161.3 22.0 I3.0 270 380 1 22 38 221

99 Stl. 5 BH. 16 FPT 15 284 I 22.4 24.2 9.2 21 2 246 79 38 130

98

Sti. 4 B H.

Wd. Pt. Elek. L.

174

FPT 30

DBT 242

APT 18

I 126 209.3 32.2

94 Sti. 4 BH. Sp. D. I40 DBT 211 1450 214.7 30.9

89 Stl. 4 BH. Wd. 220 DBT 155 1245 209.3 30.1

81 J. 4 B H. Wd. 390

95

92

03

Sti. 6 BH. 2Dæk.

Wd Pt. Elek. L.

Sti. 4 B H.

Elek L.

286

20

91 Stl. 4 BH. Wd. 200

DBT 365

APT 37

FPT 30

DBT 232

APT 63

DBT 50

FPT 52

DT 69

DBT 343

APT 22

1970 254.9 34-6

3169 296.0 40.1

I00 2I2.0

26.2

(43.9

0. Hj.)

1250 225.2 33.4

86 J. 4 BH. 90 DBT 125 670 176.6 29.0

05 Stl. 4 B H. Wd. 106

99

Sti. 4 B H.

2 Dæk. Pt.Elek.L.

200

FPT 62

DBT 429

APT 65

FPT 18

DBT 225

APT 22

2168 249.1 37.5

1240 229.4 33.9

89 Sti. 4 BH. Sp.D. 164 DBT 146 1240 198.2 30.7

14.0

(17.7)

12.1

18.4

(21.5)

14.8

(17.9)

17.9

(19.8)

19.8

(23.0)

746

(834)

580

(6l6)

790

(825)

1330

(1431)

1904

(2034)

981 314 54 614

1127 361 62 705

1029 329 57 643

1659 531 100 1029

2567 822 99 1046

11.7 47I- 490 181 40 269

13.9

(17.2)

11.3

(14.0)

15.9

(19.2)

15.1

(18.2)

10.5

17.7

(20.7)

838

(932)

466

(494)

1226

(1336)

937

(1004)

500

(539)

1127 361 81 686

630 225 57 348

1491 477 98 916

1274 511 83 680

968 310 68 591

19

Rederi

Owners

Hjemsted

port of Registry

Handelsfirmaet Á. Ásgeirsson.

Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Stege.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.)

Frederikshavn.

„De danske Sukkerfabrikker".

(G. A. Hagemann, Kbhvn.) Nakskov.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis do Richelieu, Kbhvn.) Randers.

„Dampskibsselskabet Torm".

(D. Torm.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Ajax".

(Svendsen & Christensen, Kbhvn.) Helsingor.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

De danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Masnedø.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet „Dania".

(C. Andresen). Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen). Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Torm".

(D. Torm.) Kbhvn.


A—B 4 5 A—B

1

Ken-

dings-

signal

NMBW

NVFL

NLTS

NPRL

NFTP

NKFP

NWTH

NJRD

NSDG

NWKC

NJHK

NKFD

NLWJ

NDPM

NMLW

NPSH

NPDL

NMQK

NVJC

NQJB

NBVH

2

Dampskib

Fører

Alva

H. P. C. Jørgensen

Amalienborg

N. Petersen

Anamba

E. Juel-Hansen

Angantyr

A. J. Holm

Anglo-Dane

J. C. Wiberg

Anholt

J. Christiansen

Anine

A. Leth

Anna

L. O. Jensen

Ansgar

C. Madsen

Antwerpen

J. M. Madsen

Arkansas

P. A. Petersen

Arno

W. J. G. Strubberg

Asger Ryg

J. Hagedorn

Ask

G L. Hansen

Astoria

H. E. Neergaard

Austa

Johannes Bagger

Avance

A. C. V. Ibsen

Axel

G. Damm

Axelhuus

J. Søeberg

B.

Baldur

Chr. Thanning

Barou Stjernblad

O. A. Clauson-Kaas

3

Art

&

Takling

S

Bjærgn.

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Bugs.

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Sandpumpe

Maskine

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

19

90 C

2 Cy.

129

500 C

2 Cy.

116

833 T

3 Cy.

130

580 T

3 Cy.

107

390 C

4 Cy.

47 C

250

2 Cy.

160

500 C

2 Cy.

172

650 C

2 Cy.

120

550 C

4 Cy.

130

1000 T

3 Cy.

280

1300 T

3 Cy.

192

800 T

3 Cy.

110

550 T

3 Cy.

104

500 C

2 Cy.

340

1700 T

3 Cy.

130

700 T

3Cy.

20

106 C

2 Cy.

112

550 T

3 Cy.

93

430 C

2 Cy.

86

320 C

4 Cy.

130

700 T

3 Cy.

5

Sted Bygmester

Åmål (Sverige)

(Mask.) Lindholmens

Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister og Wain

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft og

Maskinbyggeri

Kiel

Howaldtswerke

Hebburn

A. Leslie & Co.

Ob. Burmeister & Wain

Renfrew

Lønitz & Co

Sunderland

J. L. Thompson & Son

Port Glasgow

Murdoch &, Murray

(Mask.) Muir &

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Tønning

Schømer & Jensen

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Port Glasgow

Russell & Co.

Sunderland

Shipbuilding Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Kiel

Howaldtswerke

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons DW.

6

7

Aar Materiale m.

76

99

8

Kulrum

9

Vandballast

10

Ladning

Kendingsmaal

i engelske Fod

11

Længd

e

12

Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

17

MaskinFolkerum m. m. rum m.m.

Register-

Tons

E. F. J. 15 — 185 102.7 21.4 8.1 114 136 28 25 82

84 J. 4 BH. Wd. 185

02

Stl. 4 BH.

Awng. D.Elek.L.

187

06 Stl. 4 BH. Wd. 285

66

74

DBT 350

APT 20

FPT 58

DBT 358

APT 22

FPT 22

DBT 400

APT 18

1675 248.8 33.1

2313 265.0 37.2

1865 231.7 36.1

15.5

(18.8)

14.5

21.5

(25.0)

16.5

(19.7)

1025

(1096)

1135

(1234)

1102

(1188)

18

Netto

(British

Rule)

1344 430 77 837

1816 581 76 1158

1359 435 79 845

J. 5 BH. 114 DT 120 786 208.5 28.4 14.8 602 808 258 63 486

98 Stl. 4 BH. 40 — — 82.7 19.0 10.0 101 110 90 19 1

84 J. 4 BH. Wd. 270

82 J. 4 B H. Wd. 170

DBT 238

APT 21

DBT 390

APT 22

1680 244.3 35.0

1950 250.2 35.0

79 J. 5 B H. Sp. D. 150 3 DT 400 1450 235.8 33.1

87

97

98

J. & Stl.

4 B H. Wd.

Stl. 6 B H.

Awng. D.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Pt. Elek. L.

222 DBT 270 2060 265.5 35.1

335

180

02 Stl. 4 B H. Wd. 187

91

Gøteborg

Motala Mek. Verkstad 90

Stl.

4BH.Sp.D.

153

03 Stl. 6 B H. Sp. D. 420

06 Stl. 4 B H. 107

05 Stl. 3 BH. 16

04 Stl. 4 B H. 82

84 J. 5 B H. 86

FPT 58

DBT 631

APT 83

FPT 44

DBT 293

APT 13

FPT 42

DBT 347

APT 12

FPT 21

DBT 49

APT 13

DT 816

DBT 899

APT 71

FPT 48

DBT 289

APT 56

FPT 13

APT 4

FPT 13

DBT 314

APT 29

FPT 19

DT 190

APT 12

4165 329.3 45.2

1370 229.2 33.9

1263 218.1 33.0

1147 200.3 29.7

6380 345.0 49.9

1793 229.0 35.0

15.4

(19.4)

16.5

(19.6)

15.8

22.7

16.6

(20.4)

21.4

29.2

(32.6)

14.3

21.3

(23.7)

13.4

(16.6)

13.7

20.7

18.6

25.9

(29.6)

15.2

(18.1)

194 96.3 22.6 8.1

1448 212.8 34.1

13.5

(16.7)

574 184.1 27.7 14.7

1115

(1192)

1178

(1251)

1448 463 104 881

1499 480 107 913

902 1347 431 76 840

1320

(1389)

2564

(2712)

909

(995)

814

(901)

546

(571)

3649

(3858)

1001

(1087)

132

(136)

770

(847)

503

(515)

1637 524 88 1026

3635 1163 121 2351i

1386 490 71 825

1101 352 77 672

937 300 49 588

3912 1252 130 2530

1119 358 68 c 693

154 63 33 58

950 304 65 581

654 236 53 365

76 J. 4 B H. 30 DT 75 385 170.6 23.1 11.6 308 455 146 40 269

Stl. 5 B H.

Pt. Elek. L.

155

DBT 194

APT 25

1190 203.9 31.3

15.8

(18.7)

774

(825)

991 317 62 612

19

Rederi

Hjemsted

Internationalt Dampskibs- &

Bjergnings-Comp.

(A. og H. Christensen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog”.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni”.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet Gefion, Aktieselskab.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal”.

(Martin Carl.) Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren”.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Danmark”.

(Ths. Sonne & Co.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibet „Skjalm Hvide”.

(Holm & Wonsild.) Kbh vn.

„Aktiv”.

(C. Hassager.) Randers.

„Dampskibsselskabet Østersoen”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Frem.

(H. Bagger.) Kbhvn.

C. L. P. Nielsen.

Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Ægir”.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Frederikshavn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.


B—C 6 7 B—C

1

Kendingssignal

2

Dampskib

Fører

3

Art

&

Takling

4

Maskinens

H. K.

m. m.

Bygnings-

5

6 7

Sted Aar Materiale m. m.

Bygmester

8

Kulrum

Tons DW.

9 10

Vand- Ladning

ballast

Kendingsmaal

i engelske Fod

11 12 13

Længde Bredde Dybde

Register-Tons

14 15

Under Brutto

Hoved-

Fradrag

efter

British Rule

16 17

MaskinFolkerum m. m. rum m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

19

Rederi

Hjemsted

NKLP

Beira

L. Lunge

S

2M

17

T

800. Renfrew

Løbnitz & Co.

Stl. 4 BH. 2 Dæk.

99

Pt. Elek. L.

200

FPT 18

DBT 225

APT 22

1240 229.4 33.9

15.1

(18.2)

937

(1004)

1273 511 81 681

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu ) Kbhvn.

NLMF

NMKT

NPKJ

NMPL

NMTB

NPRW

NTLK

NKML

NPWC

NFBQ

NBLG

NKDF

NMCQ

NPSM

NLRP

NVJT

NMVK

NPRK

NFWT

Benedikt

A. E. Jespersen

Berlin

E. Krogh

Birma (ex Arundel Castle)

C. J. Jensen

Bjørn

C. G. Drescher

Bodil

L. P. Larsen.

Bogatyr

V. Egenfeldt Nielsen

Bornholm

A. Abrahamsen

Bornholm

T. J. Pihl

Boscia

J. Skovgaard

Botnia

M. A. Kofoed

Brage

P. Pedersen

Brattingsborg

M. N. Suenson

Bretland

F. A. O. Sørensen

Brockenhuus Schack

M. H. Marcussen

Broholm

S. Thøgersen

Bryderen

P. Houman

Bryssel

C. A. Boeck-Hansen

C.

C.F.Tietgen (ex Rotterdam)

A. G. Thomsen

C. P. A. Koch

N. P. C. Sørensen

S 2M

3 Cy

67

T 266 149.8 25.0 9.9

380 Kjøbenhavn

3 Cy. Burmeister & Wain 01

Stl. 4 B H.

FPT 12

54 DBT 41

Pt. Elek. L.

APT 6

186

T Helsingør

S

2784 280.1 40.5

800 Stl. 4 B H. DBT 515

2M

Jærnskibs- og 96

366

3 Cy.

Pt. Awng. D. APT 20

Maskinb.

S 4M

S 2M

S 2M

568

T Glasgow

4650 415.0 45.7

3200 Stl. 9 B H. 155 FPT 80

Fairfield Shipb. and 94

Sp.D. Elek. L. 0 DBT 723

3 Cy. Eng. Comp.

131

T

675

3 Cy.

Kjøbenhavn

Flydedok og

Skibsværft

04 Stl. 4 B H. 140

FPT 34

DBT 385

APT 24

1760 232.7 34.4

81

T

340

3 Cy.

Kiel

G. Howaldt

88 Stl. 4 B H. Wd. 225 DBT 120

1000 193.5 30.1

130

S

T FPT 22 1865 231.7 36.1

580 Kiel

06 Stl. 4 BH. Wd. 285 DBT 400

2M 3 Cy. Howaldtswerke

APT 18

S 2M

85

C 1040 200.9 26.3

320 Kiel

83 J. 5 B H. Sp.D. 118 DBT 192

G. Howaldt

2 Cy.

117

S

T 174 155.8 26.8 10.3

735 Kjøbenhavn

DBT 14

99 Stl. 5 B H . 26

2M 3 Cy. Burmeister & Wain APT 39

16.1

(18.9)

20.2

27.9

(31.0)

16.4

(19.5)

14.0

(16.6)

16.5

(19.7)

12.8

19.4

(21.7)

259

(275)

1505

(1619)

2812

(2982)

1029

(1120)

639

(685)

1102

(1188)

510

(525)

248

(251)

337 128 34 175

2187 700 87 1400

4596 1471 195 2930

1163 372 87 704

763 244 68 451

1360 435 80 845

840 269 54 517

456 209 40 207

S

2M

192

T

860

3 Cy.

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinb.

06 Stl. 4 B H. 217

FPT 25

DBT 541

APT 59

3858 281.7 42.1

24.9

(28.4)

2492

(2623)

2624 840 119 1666

S

2M

S

2M

138

T

1050

3 Cy.

67

C

250

4 Cy.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Ob. Burmeister &

Dundee i

Ob. Kjøbenhavn

91

04

65

75

Stl. 5 BH.

Pt. Awng. D.

Elek. L.

J. 4 BH.

140

20

FPT 15

DT 200

DBT 30

APT 15


610

140

244.1

145.1

31.0

19.9

15.5

23.0

10.4

788

(809)

185

1206

227

386

88

70

20

750

119

S 2M

281

T

1200

3 Cy

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

96 Stl. 5 BH.

DBT 731

256

APT 53

4744 324.4 47.0

S

2M

215

T

1050

3 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

02 Stl. 4 B H. 200

FPT 50

DBT 609

APT 28

2800 280.0 40.3

21.5

(25.4)

18.8

(22.6)

2865

(2992)

1691

(1826)

3078 985 103 1991

2003 641 120 1242

55

S

C 30 105.3 19.2 7.8 92 111 51 11 48

280 Haarlem

Stl. 4 B H.

06

12 APT 10

2M 2 Cy W. H. Jacobs

Elek L.

S

2M

123

C 1560 236.9 33.1

550 Kjøbenhavn

DBT 280

83 J. 4 BH. Wd. 190

Burmeister & Wain APT 20

2 Cy.

15.1

(18.8)

992

(1060)

1321 423 81 817

S 2M

203

C

1000

2 Cy.

Malmø

Kockums Mek.

Verkstad

84

J 4 BH.

Pt. Elek. L.

76

FPT

DT

APT

20

85

12

85 135.9 32.2 14.1 352 407 288 35 85

S

2M

168

T

750

3 Cy.

Antwerpen

Le Vulcain Belge

Hoboken

04 Stl. 4 BH. Wd.

DBT 352

165

APT 20

2195 240.3 37.2

16.6

(20.0)

1215

(1320)

1329 425 75 829

947

5000 T

S

2M 6 Cy.

162

1250 T

S

2M 3 Cy.

Belfast

Harland & Wolff

Renfrew

Løbnitz & Co.

97

93

Stl. 8 B H 3 D.

Awng. D. Elek. L 1422

Stl. 5 B H.

Awng. D. Elek. L 98

FPT 96

DT 1050

DBT 1028

APT 73

FPT 18

DT 245

APT 10

7568 469.4 53.1

645 228.6 31.5

220

37.3

(41.2)

14.7

22.6

4192

(4559)

8118 2598 355 5165

660 1154 443 63 648

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Odense.

„Dampskibsselskabet Mercur”.

(C. P. Jensen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni”.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Viking”.

(A. O. Andersen & Co.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet”.

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Dampskibsselskabet Gefion, Actieselskab.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet Bornholm.

(D. Torm, Kbhvn.) Svaneke.

Dampskibs-Selskabet p. Bornholm af 1866.

(Rübner-Wissing.) Rønne.

„Dampskibsselskabet Dan”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Frederikshavn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog”.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Aktieselskabet „Det danske Kulkompagni”.

(A. H. Ostenfeld.) Kbhvn.

Sydfyenske Dampskibsselskab.

(H. Ipsen.) Svendborg

Dampskibsselskabet „Steam”, Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibsselskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Vulcan”.

(C. P. Jensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn


C—D 8 9 C—D

1

Ken-

dings-

signal

NKDP

NPMK

NKPV

NWSJ

NFMC

NKGS

NKWB

NKHM

NBQS

NMJQ

NPGS

NPGJ

NMTL

NJDT

NJHS

NMWR

NHLJ

NSHT

NPQS

NKMB

NPCG

2

Dampskib

Fører

Caledonia

L. Storm-Hansen

Cambodia (ex

Eidsvold)

F. Dahlenborg

Canadia

E. N. V. Horn

Carbonia

P. Winckler

Carl Hecksher

A. G. Starck

Carla

L. J. Holst

Cathrine

J. C. G. Olsen

Ceres

H. C. Gad

Chr. Broberg

J. Nielsen

Chr. Christensen

P. C. Rasmussen

Chr. Gylstorff

S. W. Schmidt

Christian IX

S. C. Holm

Christiansted

N. Jessen

Cimbria

A. N. Lindberg

Cimbria

A. Skow

Cito

N. Iversen

Clara

P. Magleby

Constantin

C. A. Svane

Cyrus

L. R. Schmidt

D.

Dagmar

J. F. Larsen Bøgvad

Dagmar

H. M. Mathiasen

3

Art

&

Takling

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

3M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

3M

S

2M

S

2M

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

199

800 T

3 Cy.

273

1400 T

3 Cy.

326

1650 T

3 Cy.

106

500 T

3 Cy.

159

650 T

3 Cy.

33

200 C

2 Cy.

20

95 C

2 Cy.

198

800 C

2 Cy.

1l6

620 T

3 Cy.

183

800 T

3 Cy.

124

600 T

3 Cy.

176

500 C

4 Cy.

60

300 T

3 Cy.

241

950 T

3 Cy.

176

1050 T

3 Cy.

112

520 T

3 Cy.

1l6

490 C

2 Cy.

194

800 C

2 Cy.

186

670 C

4 Cy.

160

500 C

2 Cy.

80

320 T

3 Cy.

5

Sted Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Stockton

Ropner & Son

Dumbarton

A. Mc. Milian & Son

(Mask.) D. Rowan & Son

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Tønning

Schømer & Jensen

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Sunderland

Shipbuilding Co.

Kjøbenhavn

Burmeister de Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Greenock

Scott & Co.

Stockton

M. Pearse & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

W. Hartlepool

Denton, Gray & Co.

Kiel

G. Howaldt

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

98 Stl. 4 B H. 235

95 Stl. 5 B H. 2D 398

99 Stl. 6 B H. 2 D. 296

95

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

92 Stl. 5 B H. Wd. 215

99 Stl. 3 B H. 39

00 Stl. 4 B H. 11

82

89

J. 5 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

Stl. 5 B H. Sp. D.

Pt. Elek. L.

9

Vand-

ballast

FPT 50

DBT 471

APT 64

DBT 587

APT 91

DBT 868

APT 84

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

2765 278.6 40.4

5182 330.1 45.0

6504 374.2 48.6

225 DBT 365 1800 238.7 34.5

110

201

03 Stl. 4 B H. 255

05 Stl. 4 B H. Wd. 100

FPT 47

DBT 322

APT 20

FPT 23½

APT 4½

FPT 21

APT 6

FPT 20

DBT 225

APT 9

FPT 20

DBT 246

FPT 40

DBT 456

APT 25

FPT 26

DBT 214

APT 30

2050 259.3 35.8

13

Dybde

17.3

(21.3)

27.0

(30.6)

26.4

(30.0)

22.6

(25.6)

l6.6

(19.9)

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

l653

(1800)

3279

(3420)

4046

(4320)

950

(1039)

1239

(1302)

15

Brutto

16

Maskin-

rum m. m.

Fradrag

efter

British Rule

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

{British

Rule)

1815 581 90 1144

3579 1145 103 2331

4323 1383 142 2797

1494 478 75 941

1665 533 91 1041

372 130.1 22.9 10.5 249 316 101 36 179

159 99.6 19.6 9.3

790 229.6 30.6

1174 218.8 31.1

2045 250.2 37.2

1100 194.5 32.0

75 J. 6 BH. Sp.D. 110 DT 330 1150 230.8 30.1

04 Stl. 4 B H. 31 DBT 47 250 141.1 24.6

91 Stl. 5 B H. Wd. 253 DBT 562 4098 313.5 40.5

97

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Elek. L.

83

93 Stl. 4 B H. Wd. 173

74

91

80

76

89

72

91

FPT 22

DBT 125

APT 15

DBT 148

APT 14

267 214.2 32.1

14.6

21.6

(24.3)

12.8

20.1

(23.8)

16.3

(19.3)

13.7

(16.3)

16.5

23.3

9.8

(11.0)

21.1

(24.8)

15.5

21.2

(24.2)

977 212.4 31.3 14.0

J. 4 B H. Wd. 200 DBT 210 1370 234.8 31.1

J. 6 B H. Awng.

D.

115

J. 6BH. Sp.D. 225

J. 5 B H.

Awng.D.

FPT 20

DBT 127

DT 250

APT 8

DT 400

APT 60

865 230.0 30.2

1850 251.7 32.0

139 DBT 180 1161 224.7 31.1

88 Stl. 4 B H. 127 DBT 225 1000 193.6 30.1

15.4

(18.6)

14.2

20.7

(23.9)

17.6

24.5

15.0

21.6

(25.0)

14.0

(l6.6)

124

(129)

708

(811)

694

(743)

1187

(1288)

657

(713)

142 68 17 57

1166 373 62 730

1225 392 72 761

1461 467 82 911

812 260 59 493

822 1232 394 75 763

220 322 116 39 167

2215

(2344)

655

(691)

674

(713)

893

(947)

696

(749)

2873 919 98 1855

1056 438 66 552

867 277 53 536

1148 367 71 710

814 324 6l 429

1060 1516 485 89 941

787

(842)

643

(683)

1170 374 75 720

768 246 54 408

19

Rederi Hjemsted

„Dampskibsselskabet Union”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni”.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Inga”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Fanø Dampskibsselskab”.

(P. N. Winther). Nordby p. F.

„Dampskibsselskabet Cathrine”,

Aktieselskab.

(O. B. Muus.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Progress”.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni”.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

„Dampskibsse1skabet Østersøen”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aalborg.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet”.

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren”.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aalborg.

Aktieselskabet „Dampskibet Cyrus”.

(Kampmann & Herskind.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Riohelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet”.

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.


D—E 10 11 D—E

1

Ken-

dings-

signal

NBMC

NLQH

NPRM

NPLD

NHKS

NGCR

NPSR

NJSB

NPDJ

NPTJ

NBJP

NPVS

NWPQ

NJRW

NPKS

NKRT

NMWQ

NRCS

NCLK

NPLG

2

Dampskib

Fører

Dagmar

A. F. C. Greiffenberg

Dagny

A. C. Fischer

Dan

Tk. H. Petersen

Dana

J. S. Schmidt

Dania

P. Petersen

Danmark

C. M. Kraemer

Danmark (ex Magdalena)

(se Sejlskibe)

A. E. Trolle

Danmark

J. Iversen

Dansborg

G. S. M. Kyhl

Dora (ex Varus)

C. J. S. von Brockdorff

Douro

O. Mortensen

Dronning Maud

K. T. B. Gjerleff

Dronningen

...........

E.

E. M. Dalgas

J. H. Møller

Ebba (ex Carrie)

P. N. Meinertz

Edison (ex Stjerneborg)

Hj. Sørensen

Egholm

M. Jørgensen

Ekliptika

H. Hemmingsen

Ella

J. H. A. H. Wiencke

Ellen

N. H. Gregersen

3

Art

&

Takling

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

139

480 C

H

Fg 2 Cy.

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S (Aux.)

Bk.

S

Bjærgn.

2M

S

2M

S

2M

S

2M

133

600 C

2 Cy.

195

950 T

3 Cy.

170

920 T

3 Cy.

276

1200 T

3 Cy.

198

890 T

3 Cy

22

98 H

1 Cy.

132

800 T

3 Cy

233

1050 T

3 Cy

145

680 T

3 Cy.

63

490 T

3 Cy.

485

2450 T

S

2M 4 Cy.

122

480 C

H

2M

2 Cy

S

2M

S

2M

S

2M

S

2M

S

4M

S

2M

S

2M

160

750 T

3 Cy.

150

— T

3 Cy

122

550 T

3 Cy.

136

700 T

3 Cy.

227

900 T

3 Cy.

54

240 C

2 Cy.

79

438 T

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain.

Ob. Kbhvns. Flyded. &

Skibsv.

Paisley

M'Intyre & Co.

(Mask.) Muir & Houston

W. Hartlepool

W. Grey & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Port Glasgow

Russell & Co.

(Mask.) Fleming &

Ferguson

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygninrgs- Tons DW.

6

Aar

89

04

7

Materiale m. m.

Stl. 4 B H

Pt. Elek. L.

8

Kulrum

82 J. 5 B H. Wd. 200

06 Stl. 4 B H. 171

05 Stl. 4 B H. 170

95

Stl. 6 BH. 2

Dæk.

9

Vand-

ballast

10

Ladning

11

Længde

16 DBT 70 90 206.4

320

93 Stl. 6 B H. Wd. 310

DBT 250

APT 18

DBT 540

APT 28

FPT 40

DBT 385

APT 26

DBT 701

APT 55

FPT 54

DBT 486

APT 75

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

26.3

(43.4

o.Hj.)

1400 235.8 32.8

2849 280.3 40.0

2080 255.0 37.2

5150 339.2 42.9

2800 284.2 38.2

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-rum

m.m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

10.9 424 438 162 38 238

13.7

(17.5)

18.1

(21.4)

17.1

(20.6)

26.3

(30.1)

17.3

(20.8)

932

(1018)

1684

(1807)

1285

(1381)

3160

(3317)

1529

(1624)

1090 349 72 669

1869 598 106 1165

1590 509 74 1007

3462 1108 112 2242

1875 600 89 1186

Peterhead 55 E. F. — — 450 122.5 30.2 17.5 373 451 84 51 317

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

Blyth

Shipbuilding Co.

Sunderland

R. Thompson & Son

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Middlesbro’

Sir Raylton Dixon &

Co.

Grangemouth

Dock Yard Co.

(Mask.) Hutson & Son

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

98 Stl. 5 B H. 85

04 Stl. 5 B H. Wd. 167

81 J. 4 B H. Wd. 168

89

Stl.5BH.Awng.D

.

Pt. Elek. L.

84

06 Stl. 5 B H. 150

5DT 143

DBT 26

DBT 556

APT 51

FPT 40

DBT 265

DBT 152

APT 23

FPT 17

DBT 288

APT 14

90 154.6 26.1 13.2

3433 287.4 43.2

19.5

(22.6)

1682 268.5 33.7 16.6

716 180.7 28.7

900 273.0 38.2

76 J. 4 BH. 30 — 30 178.7

98 Stl. 4 B H. 200

FPT 41

DBT 392

APT 17

22.3

(40.6

o. Hj.)

1850 253.7 36.8

12.5

19.9

(23.2)

22.8

(26.1)

349

(387)

2028

(2166)

1136

(1201)

477

(515)

1013

(1083)

362 220 49 92

2183 699 95 1389

1507 482 76 949

807 258 58 490

1761 793 97 871

10.5 276 382 141 45 196

18.1

(21.3)

1338

(1447)

1472 471 72 929

88 Stl. — — — — — — — 1744 — — c. 1117

South Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Antwerpen

88 J&Stl.4BH.Wd. 220

Chantier Naval

Anversois (Mask.) N.

EME C

04 Stl. 4 B H. Wd. 325

Flensburg

Schiffsb. Ges.

97

Stl. 4 B H.

TurretD. Elek.L.

350

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Flydedok &

Skibsværft

90

Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

60

05 Stl. 4 BH. 65

DBT 319

APT 27

FPT 50

DBT 340

APT 12

FPT 70

DBT 410

APT 45

FPT 9

DBT 89

APT 12

FPT 39

DBT 237

APT 26

2300 231.8 33.4

1675 229.8 35.6

3150 290.3 38.8

15.0

(18.1)

14.6

(18.0)

20.2

(23.5)

430 148.5 24.1 10.9

1135 211.2 30.7

13.1

(16.2)

930

(999)

998

(1100)

1677

(1788)

264

(281)

667

(736)

1195 382 70 743

1202 385 88 729

2110 675 102 1333

368 118 30 220

775 248 71 455

19

Rederi Hjemsted

De danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Dania”.

(Chr. Andresen.) Esbjerg.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm”.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det danske Kulkompagni”.

(A. H. Ostenfeld.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold”.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

„Danmark-Expeditionen til Grønlands

Nordostkyst”.

(E. S. Henius.) Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise”.

(O. Hecksher.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Neptun”.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Spero”.

(Robert Christensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Kallundborg.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Cimbria”.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Jylland”.

(F. V. Greibe.) Esbjerg.

H. J. O. Kirschner.

Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Steam”,

Aktieselskab.

(Johnsen &, Jespersen.) Kbhvn.

„Dampsskibsselskabet Urania”.

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet”.

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

2*


E—F 12 13 E—F

1

Ken-

dings-

signal

NJTV

NKDJ

NVLB

NJSC

NBSH

NDLK

NKVR

NLCT

NLFP

NLPW

NPKB

NKTP

NPDC

NMHS

NPWK

NKLQ

NQRS

NSRH

NGJD

NKTC

2

Dampskib

Fører

Elna

E. Rathje

Else

J. A. Villadsen.

Em. Z. Svitzer

S. Nielsen

Energi

N. P. Nielsen.

England

A. Andersen.

Enigheden

A. M. C. Svane

Eos

L. Frandsen

Erik

O.C. Steen

Erik II

A. C. S. Mahncke

Erindring

H. L. Hansen

Esbern Snare

H. C. Jørgensen

Esbjerg

A. Strufve

Esbjerg

H. J. Jensen

Estonia

L. P. D. Larsen

Europa

R. J. Hansen.

Euxinia

Chr. Lund

Excellence Pleske (ex Abeona)

J. Krarup

Expres

J. Snedker

F.

F. C. Andersen

P. J. R. Jans

Falster

...........

3

Art

&

Takling

S

2M

S

2M

S

Bjærgn.

2M

S

2M

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

137

650 T

3 Cy.

150

550 T

3 Cy.

129

600 C

2 Cy.

122

498 T

3 Cy.

98

400 T

S

2M 3 Cy.

S

2M

84

420 C

2 Cy.

203

775 C

S

2M 2 Cy.

146

500 C

S

3M 2 Cy.

198

850 T

S

2M 3 Cy.

129

600 T

S

2M 3 Cy.

80

320 C

S

2M 4 Cy.

62

300 C

S

2M 2 Cy.

26

95 C

H

Fg 2 Cy.

196

875 T

S

2M 3 Cy.

130

650 T

S

2M 3 Cy.

314

1500 T

S

2M 3 Cy.

180

900 T

S

2M 3 Cy.

180

670 C

S

2M 2 Cy.

73

400 T

S

2M 3 Cy.

50

225 C

S

2M 4 Cy.

5

Sted

Bygmester

Middlesbro’

Sir Raylton Dixon & Co.

(Mask.) George Clark

Sunderland

J. Blumer & Co.

(Mask.) George Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

William Dobson & Co.

Ob. Burm. &, Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

(Mask.)C.M.E.W.

Kjøbenhavn

Burmeister de Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Port Glasgow

Cunliffe & Dunlop

Kiel

Germaniawerft

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

(Mask.)C.M.E.W.

Kiel

Howaldtswerke

Newcastle

Tyne Iron S. B. Comp.

(Mask.) Blair & Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

Wm. Dobson &. Co.

(Mask.) George Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

98 Stl. 5 B H. 200

9

Vandballast

DBT 310

APT 50

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

1800 239.4 35.6

90 Stl. 4 B H. Wd. 250 DBT 346 2050 249.7 35.2

85 J. 4 B H. 50

98 Stl. 4 B H. 346

90

97

FPT 8

DBT 70

APT 2

DBT 310

APT 28

13

Dybde

16.7

(20.0)

16.6

(20.0)

160 138.6 25.4 12.5

1154 219.2 34.9

Stl. 4 B H. Wd. 145 DBT 266 1300 238.9 29.2

91 Stl. 4 B H. Wd. 130

81 J. 5B H. 2Dæk. 85

72

J. 5 BH. 200

83

00 Stl. 4 B H. 250

01 Stl. 4 B H. Wd. 350

75

92

72

83

J. 4 BH.

Awng.D.

J. 4BH. Awng.D. 50

DBT 182

APT 16

FPT 30

DBT 170

DT 340

APT 30

DBT 540

APT 35

DBT 357

APT 50

810 185.5 30.1

835 220.4 29.8

12.6

(15.8)

12.6

(15.9)

11.7

(14.6)

15.2

(18.6)

Register-Tons

14

Dnder

Hoveddækket

1165

(1233)

1215

(1270)

263

(289)

788

(868)

715

(785)

15

Brutto

16

Maskinrum

m. m.

Fradrag

efter

British Rule

17

Folkerum

m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

1333 426 74 832

1665 533 96 1037

269 132 49 88

1104 353 66 685

1014 325 64 626

493 672 215 44 413

708

(779)

838 329 65 444

1550 237.7 32.1 16.9 1011 1340 429 92 819

2800 280.0 40.1

1490 229.7 36.7

60 DT 140 365 170.2 23.7

FPT 8

DBT 75

APT 15

530 175.2 26.9

18.2

(21.3)

14.2

(17.3)

12.0

18.0

12.8

19.3

1677

(1795)

954

(1047)

1918 614 102 1202

1229 393 75 760

334 399 128 43 228

380

(402)

453 145 53 255

04 Stl. 4 B H. — — — 87.7 20.1 5.1 71 101 47 14 40

03 Stl. 4 B H. Wd. 184 DBT 560 3016 281.2 42.2

06 Stl. 4 B H. 285

99

Stl. 6 BH. 2

Dæk.

404

FPT 22

DBT 425

APT 18

DBT 807

APT 62

2065 241.2 36.1

5296 347.0 48.0

18.4

(20.7)

16.5

(19.7)

23.9

(27.9)

1800

(1937)

1162

(1259)

3396

(3660)

1936 620 83 1234

1665 533 76 1056

3649 1168 148 2333

86 Stl. — — — — — — — — — — c. 1405

81

J. 4 BH.

Awng. D.

105

93 Stl. 5 BH. Wd. —

66

77

FPT 18

DT 297

DBT 31

DBT 98

APT 10

565 210.1 27.5

13.6

20.2

775 170.0 25.2 11.7

526

(556)

435

(462)

631 236 46 350

590

225 40 325

J. 4 B H. 15 — 80 133.8 18.6 9.0 128 160 57 22 82

19

Rederi Hjemsted

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal”.

(Martin Carl.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Aalborg

Dampskibsselskab”.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise”.

(O. Hecksher.) Kbhvn.

Firma „H. C. Christensen”.

Marstal.

„Dampskibsselskabet Nordsøen”.

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

Firma „H. C. Christensen”.

Marstal.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Esbjerg.

Dampskibs-Aktieselskabet „Ægir”.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet

Gorm”

Firma „H. C. Christensen”.

Marstal.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A du Plessis de Richelieu, Kbhvn.)

Odense

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aarhus.

Chr. Filtenborg.

(Aarhus.) Nordby F.

„Dampskibsselskabet Inga”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Europa”.

(H. A. Christensen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn”.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aalborg.

Aktieselskabet s. s. F. C. Andersen.

(H. Svarrer & Co.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Stege.


F 14 15 F

1

Ken-

dings-

signal

NPSW

NHTQ

NCSG

NPGQ

NKBS

NPCD

NKCT

NLQG

NLSM

NGDW

NBFS

NRFJ

NJGT

NKLH

NPWD

NKBL

NPBK

NTLV

NCPD

NHSD

NFVG

2

Dampskib

Fører

Farmatyr

A. H. Nielsen

Ficaria

P. Thidemann

Fiona

J. Mikkelsen

Fionia

A. S. Hansen

Flandria

P. Poulsen

Flindt

H. C. L. Munck

Florida

A. Ørum

Flynderborg

M H. Larsen

Fox

..........

Fox II

(se Sejlskibe) H. J. Andersen

Fredensborg

P. Hartmann

Fredericia

G. J. Nagel

Frederik

H. P. Thomsen

Frederiksborg

A. M. Hansen

Frederikshavn

L. Poulsen

Freja

J. J. G. Brockmeyer

Freja

(ex Svanen) P. K. Nielsen

Frejr

L. P. Therkildsen

Frem

P. Sørensen

Frisia

H. Nielsen

Frode

N. W. Schmidt

3

Art

&

Takling

4

Maski-

nens

H. K. m. m. 5

Sted

130

580 T

S

2M 3 Cy.

265

200 T

S

2M 3 Cy.

120

510 T

S

2M 3 Cy.

123

650 T

S

2M 3 Cy.

121

600 T

S

2M 3Cy.

190

700 T

S

2M 3 Cy.

S

2M

335

1600 T

3

Cy.

170

700 T

S

2M 3 Cy.

17

150 C

S

Sk. 3M 2 Cy.

50

230 C

S (Aux.)

Sk. 3M 2 Cy.

145

700 T

S

2M 3 Cy.

102

300 C

H

Fg 2 Cy.

177

490 C

S

3M 4 Cy.

207

900 T

S

2M 3 Cy.

86

330 C

S

Bjærgn.

2M 4 Cy.

240

1400 T

S

2M 6 Cy.

32

200 C

S

2M 2 rCy.

85

360 C

S

2M 2 Cy.

60

260 C

S

Bugs. 2 Cy.

164

670 T

S

2M 3 Cy.

198

890 T

S

2M 3 Cy.

Bygmester

Kiel

Howaldtswerke

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Stockton

Ricardson, Duck & Co

(Mask.) Blair & Co.

Newcastle

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) N. E.M. E. Co.

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

Aberdeen

Ob. Kbhvn. Burmeister

& Wain

Kjøbenhavn

De for. Oplagspladser

og Værfter

(Mask.) Burm. & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Elbing

F. Schichau

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

John Priestman & Co.

(Mask) G. Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Thorskog

Mek. Verkstad (Sv.)

E. M. Larsson

Renfrew

Løbnitz & Co.

Oskarshamn

Motala Mek. Verkstad

Sunderland

Osbourne, Graham & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

06 Stl. 4 BH. Wd. 285

96

90

05

Stl. 6 BH. 2 Dæk.

Sp. D. Elek. L.

Stl. 5 B H.

Elek. L.

Stl. 4 B H. Wd.

Pt. Elek. L.

188

30

83

98 Sti. 4 B H. 110

90

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

98 Stl. 6 BH. 2Dæk.

Pt. Elek L.

305

600

01 Stl. 4 B H. 100

9

Vand-

ballast

FPT 22

DBT 425

APT 18

FPT 22

3 DT

DBT 93

APT 35

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

2065 241.2 36.1

872 270.9 34.1

13

Dybde

16.5

(19.7)

14.7

21.9

(25.2)

DBT 9

APT 5 230 160.6 24.I 11.2

FPT 24

DBT 366

APT 22

FPT 57

DBT 320

APT 41

1447 226.5 35-i

1840 233.9 35-5

DBT 428

APT 30 2500 270.0 37-i

DBT 927

APT 27 6400 378.9

FPT 39

DBT 357

APT 52

l 0

i 48.0

2100 251.5 36.I

12.5

(15.8)

15.7

(19.0)

17.1

23.8

(27 1)

27.6

(31.7)

16.9

(20.3)

Register-Tons

14

Under

Hoved-

1157

(1248)

878

(897)

256

(259)

769

(855)

1027

(1127)

1376

(1491)

4159

(4319)

1239

(1327)

15

Brutto.

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. ro.

Register-

Tons

18

Netto

(British

1426 456 80 890

1524 744 87 693

366 150 29 186

957 306 65 586

1150 368 61 721

1848 591 85 1171

4335 1387 121 2827

1387 444 85 858

55

86 T. E. — — — I20.5 24-3 11.5 177 186 60 17 110

93 E. F. T. 4 B H. — — 330 144.7 28.0 15.1 354 405 130 47 228

89 Stl. 4 B H. Wd. 172

DBT 369

APT 44 2100 251.5 34-7

16.2

(19.8)

1173

(1250)

1568 502 84 982

77

72

J. 4 B H. 25 — 80 138.9

26.2

(44.5 n

Hi )

10.8 287 295 148 27 121

87 J. 5 B H. Wd. 118 DT 330 1107 230.8 30.I 16.5 821 1112 356 75 681

89 Stl. 4 B H. Wd. 240 DBT 473 2910 280.1 39.2

16.6

(19.6)

1585

(1711)

2077 665 82 1331

76

89 J. 4 B H . 40 — 100 130.0 21.8 12.0 204 212 93 34 85

98

Stl. 7 BH.

Elek. L.

50

04 Stl. 4 B H. Wd. 60

83 J. 4 B H. Sp. D. 90

FPT 40

APT 20 50 220.0 3I.6 12.9

FPT 15

DBT 74

APT 12

FPT 16

DT 168

APT 6

245 149.5 25.2

510 165.4 26.5

11.3

(14.1)

13.3

19.7

505

(518)

339

(369)

405

(413)

883 451 97 336

429 137 36 256

485 155 59 271

90 J. & Stl. 17 — — 86.5 19.6 10.3 107 115 78 14 23

88 Stl. 4 BH. Wd. 210

93 Stl. 6 BH. Wd. 310

DBT 335

APT 35 2300 254.7 37.1

FPT 54

DBT 486

APT 75

2800 282.4 38.2

17.2

(19.8)

17.3

(20.8)

1333

(1400)

1529

(1624)

1701 544 79 1078

1875 600 90 1185

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibsselskabet Gefion,

Aktieselskab.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis du Richelieu, Kbhvn.) Frederikshavn.

„Dampskibsselskabet Dan“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Inga“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet Flindt,

Aktieselskab. (Carl Drost.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog “ .

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Den Kongelige Grønlandske Handel.

Kbhvn.

Kryolith Mine og Handels-Selskabet.

(E. Fogh.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog “

(C. K. Hansen.) Kbhvn

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsse1skabet Dannebrog “ .

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise “ .

(O. Hecksher.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet Frem.

(H. Bagger.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Esbjerg.

Aalborg Havneudvalg.

Aalborg.

„Dampskibsselskabet Union “ .

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Gorm “ .

(L. H. Carl.) Kbhvn.


F—G 16 17 F—G

1

Ken-

dings-

signal

NPVR

NMGL

NTLM

NPRS

NJWQ

2

Dampskib

Fører

Frumentia

C. F. Andersen

Fyen

K. Andersen

Fyen

A. Johansen

Fylla

J. Thøgersen

Fylla

C. N. Bloch

G.

NMBP G. Koch I. C Jørgensen

NWQG

NWVS

NMJB

NWBJ

NPHG

NMWC

NWQP

NPWR

NJWB

NBKC

NKWH

NCVQ

NLPB

NJDB

NKRP

Gallia

N. P. Nielsen

Garonne

C. L. Kromann

Gefion

L. E. Holst

Gefion

R. J. Voigt

Generalkonsul Pallisen P.

Stoltenberg

Georg

H. Buhr.

Georgios I

N. B. Sørensen

Gerda

Th. Nielsen

Godthaab (se Sejlskibe) J.

Stoklund

Gorm

N. W. Schmidt

Granaria

P. J. Jørgensen

Grane

A. Kreipke

Gratia

C. Andersen

Guldborg

C. Ørbeck

Gustav

L. S. Hansen

3

Art

&

Takling

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

200

950 T

3 Cy.

135

490 C

S

3 M 2 Cy.

55

240 C

S

2 M 4 Cy.

79

438 T

S

2 M 3 Cy

67

195 C

S

2 M 4 Cy.

170

700 T

S

2 M 3 Cy.

188

710 T

S

2 M 3 Cy.

200

1000 T

S

2 M 3 Cy.

149

510 C

H

2 M 4 Cy.

64

300 C

S (2)

Uddybningsskib

4 Cy

225

1250 T

S

2 M 3 Cy.

157

600 C

S

2 M 2 Cy.

138

850 T

S

2 M 3 Cy.

79

438 T

S

2 M 3 Cy.

45

240 C

S (Aux.)

Sk. 3 M 2 Cy.

173

775 T

S

3 M 3 Cy.

307

1300 T

S

2 M 3 Cy.

50

300 C

S

Bugs.

Isbryder 2 Cy.

176

800 T

S

2 M 3 Cy.

134

600 T

S

2 M 3 Cy.

S

Tankskib

2 M

25

600 C

2 Cy

5

Sted

Bygmester

Kiel

Howaldtswerke

Kiel

NorddeutscheSchiffb.A.G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok & Skibsværft

Kjøbenhavn

Burmeister &. Wain

Whitby

Turnbull & Son

(Mask.)Blair & Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Newcastle

R. Stephenson & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Helsingør

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Port Glasgow

The Clyde Shipbuilding

and Eng. Co.

Kiel

NorddeutscheSchiffb.A.G

.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok & Skibsværft

Sandefjord

C. C. Framnäs

(Mask.) Akers Mek.Værkst.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Port Glasgow

A. Rodger & Co.

(Mask.) Dunsmuir & Jackson

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

J. Crown

(Mask.) G. Clark

W. Hartlepool

Irvine & Co. (Mask.) Westgarth

English & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

06 Stl. 4 BH. 299

9

Vand

ballast

DBT 555

APT 58

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

3826 1285.6 42.2

74

89 J. 6 BH. Sp. D. 155 DT 350 1700 23I.5 32.5

13

Dybde

25.7

(29.1)

17 8

24.6

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

2490

(2598)

15

Brutto

Fradrag efter

British Rule

16

Maskinrum

m.m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

2639 844 114 1680

973 1391 445 76 870

67 J. 4 BH. 17 — 40 127.7 19.4 11.8 156 163 89 20 54

06 Stl. 4 BH. 65

FPT 39

DBT 237

APT 26

1135 211 2 30 7

13.1

(16.2)

667

(736)

775 248 72 455

63

81 J. 4 BH. 26 — 140 136 2 21 2 9.9 186 218 83 30° 102

88 Stl. 4 BH. Wd. 271

97 Stl. 4 BH. 150

99

74

02

Stl. 4 BH. 2

Dæk

Wd. Pt. Elek.

L

J. 4 BH.

Pt. Elek. L.

182

DBT 342

APT 16

FPT 45

DBT 536

APT 49

DBT 333

APT 12

2230 258.9 37 0

2950 278.3 39 5

1668 249 7 35 2

20 — 80 192.6

23.1

(41 5

o. Hj.)

16 3

(17.8)

17 9

(21.9

15 5

(19.0)

1362

(1425)

1702

(1814)

1102

(1186)

1609 515 76 1018

1862 596 83 1183

1491 530 71 890

10.2 295 362 134 34 194

85 J. & Stl. 7 BH. — — — 154 7 29.6 13.4 338 378 197 29 152

05

75

88

Stl. 4 BH.

Elek. L.

J. 4 BH. Pt.

Awng. D.

Stl. 5 BH.

2 Dæk. Wd.

pt. Elek L.

150

DBT 605

APT 65

3550 294 7 42.0

19 5

(22.8)

1971

(2094)

2130 682 98 1350

80 DT 240 865 210.9 28.5 14 7 636 772 247 57 468

236

06 Stl. 4 BH. 65

FPT 33

APT 47

FPT 39

DBT 237

APT 26

1964 260.8 34 2

1135 211.2 30.7

16.2

(19.8)

13.1

(16.2)

1180

(1275)

667

(736)

1598 511 74 1013

775 248 72 455

98 E F. 2 BH. — — — 112 4 25.1 12 7 210 287 92 34 162

89 Stl. 6 BH. Wd. 250

94

Stl. 2 Dæk. 5

BH

327

FPT 56

DT 432

DBT 133

APT 50

3 DBT

APT 66

2200 263.4 35.0 17.8

4873 324.5 43.2

26.4

(29.7)

1274

(1309)

3042

(3187)

1760 563 93 1103

3180 1017 118 2044

91 Stl. 3 BH. — — — 83.2 21.9 11.1 120 120 94 14 12

01

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

138

FPT 31

DBT 452

APT 48

2512 257.8 38.0

90 Stl. 4 BH. Wd. 250 DBT 416 2200 249.5 35.1

99 Stl. 5 BH. 15

FPT 15

APT 4

16.3

23.3

(26.3)

16.4

(19.8)

285 122.4 24.2 9.2

1304

(1423)

1215

(1276)

210

(222)

1882 602 109 1171

1569 502 85 982

244 78 38 128

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibsselskabet „Dan"

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Havet".

(A. M. L. Andersen.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aalborg.

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen, Kbhvn.) Odense.

„Dampskibsselskabet Union".

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Øresund".

(J. D. Krogh.) Kbhvn.

Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.) Frederikshavn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Odense.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Den Kongelige Grønlandske Handel.

Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm"

(L. H. Carl.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Inga".

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Kjøbenhavns Havnevæsen.

Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Østersøen".

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet af 1896"

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

„De danske Sukkerfabrikker„ .

(G. A. Hagemann, Kbhvn.) Assens

3


H 18

1

Ken-

dings-

signal

NLWF

NJUK

NRSF

NMKG

NPCJ

NWSP

NPWQ

NTRF

NBTS

NKQT

NPDR

NMBR

NMJV

NWKF

NWMS

NKJQ

NKRL

NHVF

NVTH

NWSG

NMFQ

2

Dampskib Fører

H.

H.C. Andersen

C. Rasmussen

H.C. ørsted

F. C. G. ørsted

H. P. Prior

Th. Glüsen

H. Pontoppidan

C. J. Klitgaard

H. V. Fisker

J. 0. Thomsen

Hafnia

C. F. Hansen

Halfdan

C. S. Hansen

Hals

J. Andersen

Hamlet

E. Reese

Hammershus

L. A. ødbergsen

Hans Egede

H. V. Bang

Hans Tavsen

N. C. Klaaborg

Harald

C. A. Schmidt

Harald Klitgaard

J. Rasmussen

Hebe

......

Heimdal

A. P. Jensen

Heini

P. Kløvborg

Helene

J. Sørensen

Helga

J. P. Risø

Helge

H. S. A. Olsen

Hellig Olav

J. P. Holst

3

Art &

Takling i

4

Maski-

nens

H. K. m.

m.

136

600 T

S

2 M 3 Cy

176

500 C

S

Kabelskib

2 M 4 Cy

388

750 C

H

2 M 4 Cy.

193

800 T

S

2 M 3 Cy

14

700 T

S

2 M 3 Cy

160

650 T

s

2 M 3 Cy.

S

2 M

___. T

3 Cy

120

400 C

S (2)

Uddybningssk

4 Cy

127

570 T

S

2 M 3 Cy.

70

350 T

S

2 M 3 Cy

106

450 T

S

Sk. 3 M 3 Cy.

168

600 T

S

2 M 3 Cy.

196

850 T

S

2 M 3 Cy

151

500 C

S

2 M 2 Cy

97

410 C

H

2 M 2 Cy

86

350 C

S

2 M 4 Cy

20

95 C

S

1 M 2 Cy

100

640 T

S

2.M 3 Cy

127

534 T

S

2 M 3 Cy

144

650 T

S

2 M 3 Cy

1450

8500 T

S (2)

2 M 6 Cy

5

Sted

Ayr

Mc. Knight & Co.

(Mask.) Hutson & Corbett

Kjøbenhavn

Burmeiste & Wain

Ob. Helsingør

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Alblasserdam

Jan Smit & Co.

(Mask.) Vlissingen

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinb.

Sunderland

Shipbuilding Co.

Renfrew

Wm. Simons & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Flvdedok og Skibsværft

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

R. Thompson & Sons

(Mask.) N. E. M. E. Co.

W. Hartlepool

W. Grav & Co.

(Mask.) C. M. E. W.

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Delfshaven

Maatschpy de Maas

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Elmshorn

D. W. Kremer Sohn

(Mask.) C. Steen

Kiel

Howaldtswerke

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Glasgow

Alex. Stephen & Sons

Bygnings- Tons D W

6

Aar

88

72

04

7

Materiale m.

m.

Stl. 4 B H.

Wd.

8

Kul-

rum

250

9

vandballast

DBT 220

APT 17

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

1700 245.0 34.2

13

Dybde

15.8

(18.8

Register-Tons

14

underHove

d- dækket

1033

(1102

15

Brutto

Fradrag efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. m.

19 H

Register-

Tons

18

Netto (British

Rule)

1328 425 83 820

J. 4 BH. 90 DBT 130 680 182.3 28.2 15.5 1544 716 229 134 353

78 J. 3 BH. 70 — 300 201.7

03

90

88

Stl. 4 BH.

Wd.

Stl. 4 BH.

Wd.

Stl. 4 BH.

Wd.

290

238

DBT 561

APT 44

DBT 442

APT 22

24.1

(42.5

o. Hj.

2810 274.8 41.1

2512 270.0 37.0

261 DBT 324 2000 260.7 36.0

14.2 1486 544 201 47 296

17.8

(21.5

18.3

(20.8

16.7

(19.9)

1643

(1759)

1432

(1501)

1234

(1306)

1837 588 97 1152

1749 560 89 1101

1619 518 88 1013

06 Stl. — — — — — — — c.1307 — — c. 800

83 J. — — — 135.2 26.3 10.5 278 285 101 60 125

90

Stl. 5 BH. 2

Dæk

Pt. Elek. L.

180

99 Stl. 4 B H. 16

05

89

03

84

Stl. 6 BH.

2 Dæk

Stl. 4 BH.

Wd.

Stl. 4 BH.

Wd.

J. 4 BH.

Wd.

120

268

155

255

FPT 36

DBT 250

APT 22

DBT 10

APT 7

FPT 20

DBT 92

APT 15

DBT 361

APT 33

DBT 535

APT 35

DBT 394

APT 45

1500 225.6 32.1

18.7

(22.0)

124 126.2 20.8 9.3

470 184.0 34.7

2212 268.8 36.6

2845 280.5 41.5

2050 260.0 38.1

17.8

(21.2)

17.0

(20.1)

18.4

(21.5)

16.3

(19.7)

651

(720)

141

(145)

710

(738)

1269

(1363)

1704

(1823)

1381

(1473)

1150 368 62 720

235 100 25 110

811 290 69 453

1704 545 83 1076

1955 626 121 1208

1799 576 82 1141

84 J. 4 BH. 20 — 20 162.3 20.2 8.6 i190 220 82 29 110

73

82

J. 3 BH. 20 — 150 136.3 21.3 9.7 181 245 79 26 141

99 Stl. 2 BH. 12 FPT 12 138 96.6 19.8 7.9

96

Stl. 4BH.

Sp.D

220

97 Stl. 4 BH. 200

95 Stl. 4 BH. 220

03

Stl. 9 BH. 2

Dæk. Awng.

D. Elek. L.

1549

FPT 32

DBT 368

APT 20

DBT 355

APT 24

FPT 74

DBT 432

APT 63

DT 684

DBT1313

APT 52

2350 240.5 36.0

1700 232.3 34.0

2600 271.6 38.1

6950 500.8 58.3

12.6

20.3

(23.5)

16.6

(19.6)

23.5

(26.8)

29.2

37.6

(42.0)

i102

(107)

839

(915)

1046

(1101)

1412

(1533)

6506

(6798)

143 46 21 76

1567 502 66 1000

1182 378 79 725

1805 577 78 1149

1008

5

3699 325 6061

19

Rederi Hjmsted

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

„det Store Nordiske Telegraf-Selskab"

(Aktieselskab)

(E. Suenson.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Frederikshavn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Cimbria"

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Atalanta"

(M. Nissen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn".

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold"

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Aalborg Havneudvalg.

Aalborg.

„Dampskibsselskabet Danmark".

(Ths. Sonne & Co.) Kbhvn.

det Østbornholmske Dampskibsselskab.

(M. Sonne.) Nexø.

Den Kongelige Grønlandske Handel.

Kbhvn.

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

„Aktieselskabet Dampskibsselskabet Carl".

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Kallundborg.

Dampskibs-Selskabet paa Bornholmaf l866

(Rübner-Wissing.) Rønne.

„Dampskibsselskabet Heini"

(H. F. C. Pingel.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Torm".

(D. Torm.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal"

(Martin Carl.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Danmark".

(Ths. Sonne & Co.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

3*


H—I 20 21 H—I

1

Ken-

dings-

signal

NPJK

NMBV

NVFQ

NBMJ

NQKH

NMRS

NPLB

NDSF

NPBM

NTSH

NLKF

NPKC

NJLT

NPGM

NFMB

NHFT

2

Dampskib

Fører

Helmer Mørcta

O. Thorsøe

Helsingborg

B. L. A. Stuhlmann

Helsingborg

E. C. E. Ruge

Helsingør

O. Pedersen

Hengest

A. Harder

Henning

J. Kusk-Jensen

Herléve (ex Ville de

St. Nazaire) C. Hintze

Hermia

H. J. Hansen

Hertha

H. F. Rasmussen

Hjalmar

L. S. Jespersen

Hjelm

O. V. Sørensen

Hjortholm

M. P. Clausen

Hòlar

B. M. R. Ørsted

Holger Danske (ex Malmö) T.

A. Friis

Holland

H. Poulsen

Horsens

H. P. Madsen

NPCK I. D. S. Adolph H. F. Fenger

NPLT

NTSP

NKPQ

Indien (ex Yorkshire) A. K. J.

Ingemann

Ingeborg

P. A. Johansen

Ingrid

P. L. Winther

3

Art &

Takling

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K. m. m.

225

1250 T

3 Cy

140

700 C

S (2)

Fg 4 Cy.

55

240 C

S

2 M 4 Cy

86

310 C

S Bjærgn.

2 M 4 Cy.

146

580 C

S

2 M 2 Cy

S

2 M

S

2 M

68

300 C

2 Cy.

____

3 Cy. T

59

380 T

S

2 M 3 Cy.

30

96 C

S

2 M 2 Cy

139

480 C

H

Fg 2 Cy.

40

200 C

S

2 M 2 Cy

167

800 T

S

2 M 3 Cy

60

340 T

S

2 M 3 Cy

67

450 T

S

2 M 3 Cy

117

650 T

S

2 M 3 Cy.

67

250 C

S

2 M 4 Cy

190

800 T

S

2 M 3 Cy

S

4 M

H Fg

____

3 Cy T

139

480 C

2 Cy

148

714 T

S

2 M 3 Cy

5

Sted

Bygmester

Port Glasgow

The Clyde Shipbuilding

& Eng. Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Gøteborg

(Lindholmen) E.

Talander

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz, Coulborn &

Co.

Kiel

G. Howaldt

Sunderland

Kish Boolds & Co.

Kiel

Howaldtswerke

Thorskog

P. Larsson

Elbing

F. Schichau

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Kristiania

Nylands Mek. Verksted

Oskarshamn

Ob. Ejøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Ob. Gøteborg

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Belfast

Harland & Wolff

Elbing

F. Schichau

Sunderland

J. Blumer & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

05

7

Materiale m. m.

Stl. 4 BH.

Elek. L.

8

Kulrum

150

9

Vand-

ballast

DBT 605

APT 65

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

3550 294.7 42.0

13

Dybde

19.5

(22.8)

Register-Tons

14

Under

Hoved

dækket

1971

(2094)

15

Brutto

Fradrag efter

British Rule

16 17

MaskinFolkerum m. m. rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

2127 681 97 1349

02 Stl. 4 BH. 39 2 DT 49 80 177.0 32.1 13.9 490 530 286 58 187

84 Stl. 3 BH. 13 — 55 144.4 20.5 9.5 144 178 73 28 78

68

87 J. 4 BH. 40 — 100 132.2 21.4 12.0 207 213 93 38 83

76

87

82

J. 5 BH.

Pt. Awng. D.

J. 4 BH.

Awng.D.

100

105

FPT 16

DBT 50

APT 14

FPT 5

DT 104

DBT 38

AFT 10

900 211.9 27.4

890 202.9 26.3

15.8

22.7

10.6

17.1

(18.7)

601

(619)

752

(760)

700 260 61 379

804 257 37 509

84 J. — — — — — — — c.1387 — — c. 807

92

Stl. 4 BH.

Sp.D.

130

2 DT

DBT 162

1350 212.3 29.4

12.0

17.9

(20.7)

538

(569)

1046 335 61 650

02 J. 4 BH. 20 FPT 15 230 100.6 22.6 9.9 154 191 61 31 99

83

J. 4 BH. Pt.

Elek. L.

01 Stl. 3 BH. 32

05 Stl. 4 BH. Wd. 134

93 Stl. 4 BH. 77

70

86

J. 2 BH.

Elek. L.

92 Stl. 4 BH. Wd. 197

20 — 90 166.0

FPT 30

APT 30

FPT 68

DBT 446

APT 62

FPT 32

DBT 71

APT 13

26.6

(42.9

o.Hj)

300 132.8 25.1

2366 252.0 38.2

11.7 320 332 177 32 124

9.6

(10.3)

16.1

(19.2)

603 160.4 27.1 12.8

233

(242)

1257

(1381)

370

(412)

286 91 36 158

1400 448 104 848

548 175 51 321

13 — 75 136.7 21.6 9.1 140 193 96 37 60

FPT 30

DBT 240

APT 20

1300 225.8 31.8

13.6

(16.6)

755

(815)

1060 339 49 672

72

82 J. 4 BH. 25 — 153 152.7 20.1 9.3 184 230 74 21 135

04 Stl. 4 BH. Wd. 107

FPT 62

DBT 429

APT 65

2168 249.1 37.5

15.9

(19.2)

1226

(1336)

1756 562 96 1098

89 Stl. — — — — — — — c.4269 — — c. 2751

83

J. 4 BH.

Pt. Elek. L.

20 — 90 166.0

26.2

(43.9

0.Hj)

88 Stl. 4 BH. Wd. 380 DBT 324 1720 247.6 35.2

11.3 320 332 177 39 116

15.5

(18.5)

1088

(1148)

1514 485 87 943

19

Rederi

Hjemsted

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Helsingør.

„Dampskibsselskabet Øresund".

(J. D. Krogh.) Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise"

(O. Hecksher.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aarhus.

Aktieselskabet

„Aalborg Dampskibsselskab"

(N. K. Strøyberg.) Aalborg.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Hamlet".

(J. J. W. Schmidt.) Esbjerg.

„Dampskibsselskabet Torm".

(D. Torm.) Kbhvn.

Aktieselskabet Dampskibsselskabet Frem.

(H. Bagger.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Odense.

Dampskibsselskabet „Steam",

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet „Turisten".

(Axel Olsen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Nordsøen".

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Svendborg.

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni".

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Jylland".

(F. V. Greibe.) Esbjerg.'


I—J—K 22 23 l—J—K

1

Ken-

dings-

signal

NKVT

NPGT

NBRK

NLJW

NVFK

NMVS

NGQW

NWQK;

NHTR

NJSK

NSPD

NGVP

NHQD

NLFV

NLKT

NHQC

NKVF

NTRV

NPCT

2

Dampskib

Fører

Ivigtut (se Sejlskibe)

H. J. N. Andersen

Iørgen Iensen

E. Gran

J.

J. C. Jacobsen

C. Petersen

J. C. la Cour

J. J. Warrer

J. N. Madvig

J. G. M. Hahn

Jeanne

H. C. Lagesen

Johan Siem

N. M. Petersen

Jolantha

C. Simonsen

Jomsborg

J. Mathiasen

Julius Holmblad

J. F. Olsen

Jyden

H. R. S. Munch

Jylland

L. C. Jensen

Jægersborg

E. Larsen

K.

Kai

C. C. Kurtzhals

Kallundborg

H. M. Nielsen

Kamma

P. Vaaben-Hansen

Karen

F. H. Eriksen

Kasan

S. H. Hansen

Katholm

C. L. J. Arnesen

3

4

Art Maskinens

& Takling

H. K. m. m. 5

Sted

Bygmester

S (Aux.)

Bk

55

280 C

2 Cy.

125

600 T

S

2 M 3 Cy

116

620 T

S

2 M 3 Cy

613

3600 T

S

2 M 3 Cy

187

765 C

S

2 M 2 Cy

143

600 T

S

2 M 3 Cy

167

560 C

S

2 M 2 Cy

110

400 C

S

2 M 2 Cy

188

770 T

S

2 M 3 cy

138

650 T

S

2 M 3 Cy

55

220 C

S

2 M 2 Cy

179

900 C

S

Fg

Isbryder 2 Cy

188

640 C

S

2 M 2 Cy

141

513 C

S

2 M 2 Cy

156

850 T

S

2 M 3 Cy

150

530 C

S

2 M 2 Cy

146

650 T

S

2 M 3 Cy

217

750 C

S

2 M 4 Cy

136

700 T

S

2 M 3 Cy

Helsingør

Ob. Kristiania

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Blyth

Shipbuilding Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Port Glasgow

Wm. Hamilton & Co.

(Mask.) Blackwood & Co

Rostock

Rostocker A. G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

W. Hartlepool

E. Withy & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Sunderland

Osboarne, Graham & Co.

(Mask.) N. E. M .E. Co.

Port Glasgow

R. Duncan & Co.

(Mask.) Dunsmuir & Jackson

Newcastle

Palmer's Co.

Stockton

Craig, Taylor & Co.

(Mask.) Carr & Co.

Kjøbenhavn Burmeister

& Wain

Antwerpen

Chantier Naval Anverso

(Mask.) N. E. M. E. Co

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

9

Vand-

ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

15

Brutto

Fradrag

efter

British Ride

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m m.

Register-

Tons

18

Netto (British

Rule)

75

85 Eg. 72 — 328 137.8 30.7 15.9 396 456 146 44 266

05 Stl. 4 BH. Wd. 100

90

01

Stl. 5 BH. Sp.

D.

Pt. Elek. L.

Stl. 5 BH. 2

Dæk.

Awng. D. Elek.

L

201

84 J. 5 BH. Sp. D. 230

04 Stl. 4 BH. Wd. 152

83 J. 4 BH. Wd. 260

84 J. 4 BH. Wd. 84

96 Stl. 4 BH. 150

98

Stl. 6 BH.

Elek. L.

FPT 26

DRT 214

APT 30

FPT 20

DBT 246

1100 196.9 32.1

1174 218.8 31.1

175 FPT 28 575 270.7 36.7

158

FPT 70

DT 500

DBT 69

APT 32

FPT 62

DBT 359

APT 25

DBT 333

APT 30

DBT 134

APT 25

DBT 560

APT 55

DBT 361

APT 57

2260 266.9 35.3

1798 232.0 35.0

2100 257.6 34.7

756 187.1 29.9

2900 279.3 39.2

2000 249.2 36.0

12.7

(15.7)

12.6

20.1

(23.8)

15.0

22.9

(24.8)

16.5

24.1

16.6

(19.6)

17.9

(21.0)

12.5

(15.0)

18.9

(22.2)

16.8

(19.6)

608

(658)

694

(743)

954

(995)

1127

(1147)

1039

(1127)

1299

(1389)

554

(586)

1736

(1874)

1269

(I370)

768 246 60 462

1226 392 73 760

1615 841 101 673

1764 564 96 1103

1171 375 76 720

1680 538 79 1064

740 237 51 452

1888 604 81 1203

1464 468 70 925

80 J 4 BH. 60 DT 80 375 153.2 24.1 13.4 361 378 121 37 220

94

Stl. 4 BH.

Elek. L.

100

83 J. 4 BH. Wd. 200

83 J. 4 BH. Wd. 307

98 Stl. 4 BH. 200

83 J. 4 BH. Wd. 210

87 Stl. 4 BH. Wd 220

83 Stl. 5 BH. 110

04 Stl. 4 BH. Wd 325

FPT 24

APT 110

DBT 354

APT 20

FPT 35

DBT 375

APT 10

DBT 359

APT 23

DBT 263

APT 22

FPT 66

DBT 319

APT 18

FPT 35

DT 250

APT 16

FPT 50

DBT 340

APT 12

160 180.0 36.0 17.9

2350 264.6 35.5

1693 241.9 34.2

2400 259.3 37.1

1850 251.8 35.2

1910 234.3 33.5

17.9

(21.6)

16.3

(19.6)

18.0

(21.3)

16.9

(19.8)

l6.7

(19.3)

1140 236.3 30.1 14.9

1675 229.8 35.6

14.6

(l8.0)

687

(721)

I416

(1504)

1090

(1190)

1488

(1593)

1223

(1295)

1113

(1204)

781

(796)

998

(1100)

716 412 50 253

1797 575 86 1136

1391 445 87 858

1590 509 77 1004

1514 485 70 960

1429 457 85 887

1099 352 69 678

1201 384 89

728

19

Rederi

Hjemsted

Kryolith Mine og Handels Selskabet.

(E. Fogh.) Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Progress"

(Holm & Wonsild.) Kbhrn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Esbjerg.

„Dampskibsselskabet Danmark".

(Ths. Sonne & Co.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal".

(Martin Carl.) Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog"

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det danske Kulkompagni".

(A. H. Ostenfeld.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Odense.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

„Dampskibsselskabet Neptun"

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Myren".

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Neptun".

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal".

(Martin Carl.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Jylland"

(F. V. Greibe.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Steam",

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen.) Kbhvn.


K 24 25 K

1

Ken-

dings-

signal

NKVP

NLGK

NPLM

NJFK

NSVL

NPLV

NPSF

NHKF

NHQF

NLFM

NSJM

NPTV

NPMF

KMLB

NMSK

NTWM

NPVC

NWQJ

NBPW

NLPS

NJWC

2

Dampskib

Fører

Kattegat

P. N. Mogensen

Kay

J. P. Petersen

Kejserinde Dagmar

(ex Almeriana)

A. Carlsen

Kentucky

C. de Villeneuve-Staal

Kiew

Wm. Jørgensen

Kina (ex Lancashire)

H. P. V. Berg

King Edward

J. C. P. Norsk

Kjøbenhavn

J. A. Jørgensen

Klampenborg

G. A. Jensen

Knud II

H. J. Meyer

Knuthenborg

C. S. Hansen

Kong Haakon

M. P. Møller

Kong Helge (ex Svionia)

H. C. Jensen

Kong Inge

F. Th. Schiøttz

Kong Trygve

C. E. Nielsen

Korsør

J. C. Breum

Kotonia

C. F. Rasmussen

Kronborg

M. S. Hveissel

Kronborg

C. A. Jeppesen

Kronprins Frederik

H. O. Andresen

Kronprins Frederik

B L. A. Stuhlmann

3

Art

&

Takling

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

120

50 C

S

Bjærgn.

2 M 4 Cy.

S (2)

Sandpumpe

-maskine

S

2 M

S

2 M

S

2 M

40

28 C

4r Cy.

190

800 T

3 Cy.

280

1200 T

3 Cy.

217

750 C

4 Cy.

526

3000 T

S

4 M 3 Cy.

S

2 M

H

Fg

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

157

700 T

3 Cy.

360

1300 C

4 Cy.

160

800 T

3 Cy.

198

850 T

3 Cy.

105

450 C

2 Cy.

485

2450 T

4 Cy.

95

480 C

2 Cy.

97

505 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

83

502 T

3 Cy.

360

1300 T

H

Fg 4 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

Fg

192

860 T

3 Cy.

292

1300 T

3 Cy.

139

600 T

3 Cy.

151

700 T

3 Cy.

126

500 C

2 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Glasgow

R Duncan & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Belfast

Harland & Wolff

Hylton o. W.

Osbourne, Graham & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Tyne Iron S. B. Comp.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Stettin

Vulcan

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

73

82

7

Materiale m. m.

J. 5 B H.

Pt. Elek. L.

8

Kulrum

45

01 Stl. 3 B H. 16

05 Stl. 4 B H. 290

97

Stl. 6 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Pt. Elek. L.

644

81 Stl. 5 B H. Wd. 110

89

Stl. 7 B H.

2 Dæk. Sp. D.

Elek. L.

428

06 Stl. 4 B H. Wd. 141

95

89

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

9

Vand-

ballast

FPT 7

DBT 54

FPT 40

APT 5

DBT 471

APT 56

FPT 58

DBT 631

APT 83

FPT 35

DT 250

APT 16

FPT 56

DBT 774

APT 44

FPT 59

DBT 344

APT 78

10 11

Ladning Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

70 138.6 25.2 12.3

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

244

(265)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

250 127 42 82

384 127.4 28.5 9.0 265 304 113 32 160

2410 260.2 37.2

4106 330.3 45.2

18.2

(21.3)

21.4

29.2

(32.6)

1494

(1592)

2558

(2724)

1603 513 81 1009

3622 1159 112 2351

1140 236.6 30.1 14.9 796 1115 357 69 690

5372 400.7 45.2

19.9

28.0

(32.4)

1859 235.3 33.9 15.0

(17.9)

60 — 280 274.0 34.0

(58.0

o. Hj.)

194

00 Stl. 4 B H. 250

80 U.5BH. Awng.D 40

06

84

90

90

Malmø

Kockums Mek. Verkstad 83

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

W. Hartlepool

W. Gray & Co

Grangemouth

Dock Yard Co.

(Mask.) Hutson & Corbett

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft og

Maskinbyggeri

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg

Stl. 5 B H.

Elek. L.

Stl. 5 BH.

Sp. D.

150

150

Stl. 4 B H.

Awng.D. Elek.L. 102

Stl. 4 B H.

Awng.D. Elek.L.

J. & Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

95

06 Stl. 4B H.2Dæk 217

99 Stl. 5 B H. 302

88

01

98

Stl. 4 B H. Wd.

DBT 422

APT 21

DBT 540

APT 35

DT 130

APT 8

FPT 17

DBT 288

APT 14

DBT 180

APT 15

FPT 43

DT 150

DBT 40

APT 25

FPT 42

DBT 40

AFT 25

2500 264.6 36.6

2800 279.7 40.I

520 180.2 26.4

900 273.0 38.2

1120 203.6 27.9

798 169.8 27.5

805 169.8 27.5

60 —

FPT 25

250 250.0 34.2

(58.0

0. Hj.)

DBT 541

APT 59

3858 282.8 42.1

250

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D. 235

DBT 737

APT 62

DBT 336

APT 31

DBT 382

APT 36

5398 329.0 47.1

2050 246.7 34-2

1965 250.8 36.0

Stl. 4 B H.

Elek. L. 20 — 100 176.5

26.2

(43.9

o. Hj.)

2686

(2857)

1017

(1092)

4248 1359 132 2756

1278 409 52 817

15.2 1013 1091 538 129 425

16.2

22.7

(25.7)

18.2

(21.3)

13.3

19.6

22.8

(26.1)

18.5

(21.8)

12.4

19.6

12.4

19.6

1310

(1379)

1675

(1792)

425

(429)

101 3

(1083)

872

(916)

679

(711)

679

(711)

1785 571 78 1137

1915 613 101 1201

517 212 49 256

I761 793 97 871

883 283 67 533

688 220 44 424

692 222 38 433

14.7 892 945 485 96 364

24.9

(28.4)

24.7

(28.2)

16.8

(19.9)

14.2

21.1

(24.6)

2492

(2623)

3185

(3335)

12l8

(1302)

1063

(1152)

2624 840 1l6 1668

3412 1092 112 2209

1507 482 8l 944

1638 524 82 1032

11.9 392 414 202 42 170

19

Rederi

Hjemsted

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksber.) Kbhvn.

„Ny Kalkbrænderi“.

(Vald. Petersen.) Kbhvn.

„Alfred Christensen & Co., Aktieselskab“.

(H. A. Christensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

„Alfred Christensen & Co., Aktieselskab“.

(H. A. Christensen.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

Kbhvn.

„Dampskibsselskabet af 1896“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold“.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Odense.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Thore“.

(Thor E. Tulinius.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner

(Kbhvn.) Korsør

„Dampskibsselskabet Union“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

„Det Helsingørske Dampskibsselskab“.

(P. Brown, Kbhvn.) Helsingør.

„Dampskibsselskabet Nordsøen“.

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Helsingør.

4


K—L 26 27 K—L

1

Ken-

dings-

signal

NMCP

NDQJ

NFVS

NSTF

NKDB

NGCH

NPWL

NJVL

NTJS

NSWH

NWPJ

NPRT

NHKL

NPCL

NMWP

NMWT

NTDP

NKRS

NJLP

NHSR

2

Dampskib

Fører

Kronprinsesse Louise

C. E. Nielsen

Kronprinsesse Louise

C. E. J. Dalgas

Kureren (ex Edda)

C. L. Hansen

Kursk

P. Gommesen

L.

L. H. Carl

J. P. Lorenzen

L. P. Holmblad

R. Gøtsche

Lady Furness

K. T. Bredahl Klansen

Lars Kruse

E. H. Mathiesen

Laura

J. F. Aasberg

Laura

H. J. Hansen

Leopold II

T. Rasmussen

Lilian Drost (ex Burton)

P. Hedegaard

Lillebelt

G. J. Nagel

Lilly

M. J. Nielsen

Limfjorden

F. C. Rasmussen

Livonia

A. P. Skov

Lolland

O. Nielsen

London

P. G. Bom

Louise

J. Kruse

Louisiana

P. J. Andresen

3

Art

&

Takling

S

2 M

H

Fg

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

162

700 T

3 Cy.

144

500 C

2 Cy.

296

1000 C

H

2 M 4 Cy.

2

2 M

S

2 M

217

750 C

4 Cy.

198

850 T

3 Cy.

162

1000 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

160

800 T

3 Cy.

160

800 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

217

750 C

4 Cy.

30

145 C

S

2 M 2 Cy.

S

2 M

S

2M

138

850 T

3 Cy.

___ T

3 Cy.

101

300 C

H

Fg 2 Cy.

128

550 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

S

2 M

98

580 T

3 Cy.

206

900 T

3 Cy.

105

410 C

S

2 M 2 Cy.

S

2 M

S

3 M

139

650 T

3 Cy.

170

500 C

4 Cy.

255

1500 T

S

2 M 3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsv. (Mask.)

Dansk Maskin-F. Skodsb.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Blyth

Shipbuilding Co.

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

(Mask.) Muir & Houston

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

South Shields

J. Readhead & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Edward Shipbuild. Co.

Newcastle

J. W. Richardson & Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kiel

Howaldtswerke

Paisley

H. Mc Intyre & Co.

Sunderland

J. Blumer & Co.

Ob Flensb. Schiffsb. Ges.

Kjøbenhavn

Barmeister & Wain

Newcastle

Sir W. G. Armstrong & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

02

91

93

7

Materiale m. m.

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Stl. 5 B H.

Elek. L.

8

Kulrum

220

81 Stl. 5 B H. Wd. 110

98 Stl. 4 BH. 166

93

Stl. 6 BH. 2Dæk.

Pt. Elek. L.

9

Vand-

ballast

DBT 406

APT 27

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i egelske Fod

12

Bredde

2280 265.7 37.2

16 — 100 206.8

26.2

(43.9

o Hj.)

13

Dybde

14.2

21.2

(24.3)

50 FPT 4 20 200.6 24.6 11.2

217

06 Stl. 4 B H. Wd. 107

98 Stl. 4 B H. 185

82

76

89

88

J. 5 BH. Awng.D

Elek. L.

210

FPT 35

DT 250

APT 16

DBT 541

APT 35

FPT 57

DBT 520

APT 20

FPT 53

DBT 341

APT 72

FPT 34

DBT 384

APT 32

FPT 22

DBT 239

APT 8

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

1152

(1261)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rute)

1843 590 91 1162

11.9 490 513 190 38 285

326

(327)

507 188 41 278

1140 235.8 30.I 14.9 796 1118 358 67 694

2884 279.6 40.1

2633 280.1 37.6

1743 234.6i 34.5

2265 252.5 36.6

590 220.8 30.1

18.3

(21.3)

17.7

(21.4)

15.1

(18.2)

17.5

(21.0)

14.5

21.4

(24.4)

1692

(1811)

1557

(l675)

1000

(1089)

1328

(1439)

661

(708)

1916 613 104 1198

2134 683 101 1350

1259 403 60 796

1460 467 67 926

1049 336 63 650

J. 4 BH. — 1 DT 320 139.5 21.9 10.3 207 274 85 21 165

Stl. 5 B H.

2 Dæk. Wd.

Pt. Elek. L.

236

FPT 33

DBT 350

APT 47

1964 260.8 34.2

16.2

(19.8)

11 89

(1275)

1608 514 74 1020

92 Stl. — — — — — — — C.1966 — — c 1271

72 J. 4 BH. 25 — 80 139.9

26.3

(41.0

o. Hj.)

90 Stl. 4 B H. Wd. 197 DBT 314 1450 229.6 34.3

04 Stl. 5 B H. 62

04 Stl. 4 BH. Wd. 326

82

90

99

72

84

96

J. 4 B H.

Pt. Awng. D.

80

FPT 7

DBT 34

APT 17

DBT 497

APT 8

FPT 14

DT 80

DBT 40

APT 6

265 l6l.0 25.8

2974 285.6 42.3

510 173.7 26.6

Stl. 4 B H. Wd. 220 DBT 352 2280 243.8 37.I

10.7 287 295 155 33 108

13.8

(16.8)

10.4

(11.7)

17.8

(21.4)

13.1

19.5

16.5

(19.6)

887

(961)

290

(300)

1730

(1852)

406

(424)

1196

(1268)

1150 368 63 719

397 144 48 204

1879 601 102 1175

471 176 40 256

1475 472 74 929

J. 5 B H. Wd. 118 DT 330 1107 230.8 30.1 16.5 823 1108 355 71 682

Stl. 5BH. 2Dæk

Pt. Elek. L.

260

DBT 620

APT 45

4540 319.8 46.O

23.2

(26.7)

2824

(2963)

3015 965 111 1940

19

Rederi

Hjemsted

„Dampskibsselskabet Urania“.

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Kallundborg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm“.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Internationalt Dampskibs- og

Bjergnings-Comp.

(A. og H. Christensen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Cimbria“.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Laura“.

(P. M. Møller.) Svendborg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet Drost, Aktieselskab.

(Carl Drost.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Dania“.

(Chr. Andresen.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Thisted.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Nakskov.

„Dampskibsselskabet Vulcan“.

(C P. Jensen.) Kbhvn.

Det forenede Damp skibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

4*


L—M 28 29 L—M

1

Ken-

dings-

signal

NMSG

NLFC

NGTP

NDJS

NVSH

NPTF

NCFP

NMGQ

NCDB

NJRF

NKDH

NQTW

NCGL

NSPC

NKGJ

NPGL

NCJL

NLFR

NTWF

NSGQ

2

Dampskib

Fører

Lucy Andersen

H. Nielsen

Læsø

M. Nielsen

M.

M.C. Holm

S. Aae

M. Davidsen

E. H. Hansen

M. G. Melchior

J. Hardt

Magnus

A. S. Hveysel

Maja

L. Iversen

Margrethe

C. A. Lund

Marie

N. P. Larsen

Mars (se Sejlskibe)

P. Clausen

Marselisborg

A. Andersen

Martha

J. Christensen

Mary

J. Borch Clausen

Masnedsund

G. J. Nagel

Mercur

J. M. Mortensen

Michall Ontcboukoff

C. L. L. Harboe

Mjølner

H. G. Serensen

Mols

C. A. Ph. Petersson

Morsø

Fritz Jacobsen

Moskov

C. F. V. Meldahl

3

Art

&

Takling

S

2 M

4

Maski-

nens

H.K.

m. m.

134

650 T

3 Cy.

47

250 C

S

Bugs. 2 Cy.

S

2 M

219

990 T

3 Cy.

64

350 C

S

2 M 2 Cy.

189

1350 C

S

2 M 2 Cy.

150

763 T

S

2 M 3 Cy.

54

240 C

S

2 M 2 Cy.

122

550 C

S

2 M 2 Cy.

S (3)

Fg

Isbryder

S (Aux.)

Sk. 3 M.

175

900 C

4 Cy.

20

96 C

2 Cy.

246

1100 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

S

2 M

127

490 T

3 Cy.

74

380 T

3 Cy.

56

240 C

S

2 M 4 Cy.

75

300 C

S

2 M 2 Cy.

S

2 M

S

Isbryder

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

225

1250 T

3 Cy.

177

900 C

2 Cy.

50

243 C

2 Cy.

73

250 C

2 Cy.

160

500 C

4 Cy.

5

Sted

Bygmester

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Shipbuilding Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Stettin

Vulcan

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain.

Ob. Kbhvns. Flyded. Og

Skibsv

Inverkeithing

Cumming & Ellis

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

North Shields

Ths. & Wm. Smith

(Mask.) E. Scott & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Port Glasgow

The Clyde Shipbuild. &

Engineering Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Gøteborg

Eriksbergs mek. Verkst.

Paisley

H. Mc Intyre &, Co.

(Mask.) R. H.Pearson & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

04 Stl. 4 B H. Wd. 160

9

Vand-

ballast

FPT 44

DBT 269

APT 17

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

1290 220.4 35 0

13

Dybde

14.0

(17.2)

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

840

(934)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m.m.

17

Folke-

rum m.m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

1052 337 78 637

98 Stl. 4 B H. 40 — 82.7 19.0 10.0 101 110 90 19 1

94

Stl. 5 B H.

Pt. Awng. D.

294

DBT 557

APT 62

3306 287.3 42.1

17.5

24.4

(27.9)

91 J. & Stl. 5 B H. — DBT 14 — 126.1 20.4 9.4

85

Stl. & J. 5 BH.

Awng. D. Elek. L.

93

06 Stl. 4 B H. 158

90

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

60

FPT 15

DT 232

APT 16

FPT 59

DBT 391

APT 31

FPT 9

DBT 39

APT 12

752 220.8 30.1

2042 240.0 36.5

15.0

22.4

16.8

(20.3)

450 148.5 24.1 10.9

82 J. 5 B H. Sp. D. 160 DBT 383 Ï525 i 231.9 31.3

90

05

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

98 Stl. 3 B H. 28

98 Stl. 5 B H. 243

97 Stl. 4 B H. 165

90 Stl. 4 B H. Wd. 123

45 DBT 69 180 199.8

FPT 30

DBT 60

DBT 684

APT 38

DBT 355

APT 25

FPT 18

DBT 122

APT 10

31.6

(43.0)

512 151.0 28.2

4260 3l6.8 46.4

I7OO 232.3 34.0

677 174.0 28.2

13.9

20.9

(23.7)

12.0

10.2

(13.0)

20.7

(24.4)

16.6

(19.6)

11.5

(14.6)

1788

(1929)

138

(142)

680

(689)

1160

(1280)

264

(281)

782

(916)

516

(532)

328

(357)

2556

(2667)

1046

(1101)

441

(478)

2458 786 99 1572

209 88 21 100

1138 364 70 704

1297 415 86 796

369 118 28 223

1241 397 80 764

553 371 38 144

383 68 30 285

2761 883 103 1775

1182 378 80 724

580 186 50 344

80 J. 4 B H. 25 APT 10 50 120.0 22.2 10.7 196 245 93 19 133

84

98

05

J. 3 BH. 110

Stl. 4 BH.

Elek. L.

150

90 Stl. 4 B H. 70

00 Stl. 4 B H. 14

83 J. 4 B H. Awng.D 50

80

Stl. & J. 6 B H.

Wd.

110

DBT 150

APT 7

DBT 605

APT 65

FPT 20

APT 80

DBT 6

APT 3

FPT 50

DT 55

APT 24

FPT 30

DT 320

APT 25

700 178.6 27.8

3550 294.7 42.0

12.5

(14.8)

19.5

(22.8)

100 140.0 33.3 14.7

36 102.7 19.6 8.6

630 171.9 25.9

13.0

19.7

472

(517)

1971

(2094)

395

(412)

100

(104)

642 205 45 392

2118 678 87 1354

486 319 44 124

158 67 18 72

428 677 217 46 414

1050 226.8 30.1 15.9 813 1039 333 60 647

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibsselskabet „Lucy Andersen".

(H. Svarrer & Co.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Norden".

(P. de Nully Brown.) Kbhvn.

det østbornholmske Dampskibsselskab.

(M. Sonne.) Hasle.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du PJessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Aktieselskabet

Dampskibsselskabet Carl".

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Aalborg Dampskibsselskab".

(N. K. Strøyberg.) Aalborg.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

„Dampsskibsselskabet Urania".

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet af 1896."

(C. K. Hansene Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal".

(Martin Carl.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Dania".

(Chr. Andresen.) Esbjerg.

De Danske Statsbaner.

Kbhvn.

„Esbjerg Dampskibsselskab".

(Pagh & Qvist Pedersen.) Esbjerg.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Aarhuus-Bugtens Dampskibs-Selskab.

(J. P. Petersen.) Aarhus.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.


N 30 31 N

1

Ken-

dings-

signal

NMHJ

NKDM

NHSJ

NKJG

NMJH

NCSJ

NJDL

NGCJ

NLGC

NWTS

NBSF

NSTK

NKRD

NMRL

NPTH

NKMR

NSJG

NJQG

NPGW

NHWC

2

Dampskib

Fører

N.

N. F. Høffding

F. J. v. Deurs

N. G. Petersen

C. H. Bloch

N. J. Fjord

L. F. Mechlenburg

Nancy

H. Jessen

Napoli

N. Th. Brinch

Nauta

A. Madsen

Nautik

S. M. Christensen

Nerma

H. P. Lauritsen

Nexos

T. Basse

Nicolal II

J. C. Lissner

Nidaros

S. Kolster

Niels Brock

A. S. Severinsen

Niels Ebbesen

H. F. Ishøj

Niels R. Finsen

D. G. Matthiessen

Nikobar

R. V. C. Rambusch

Niobe

A. Hansen

Nishnij Novgorod

N. C. Niedersee

Nora

P. Pedersen

Nordamerika

C. J. Kofoed

Nordboen

P. Sonne

3

Art

&

Takling

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

189

750 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

S

2 M

120

600 T

3 Cy.

265

2000 T

3 Cy.

151

700 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

76

300 T

3 Cy.

40

180 C

2 Cy.

127

600 T

3 Cy.

90

380 C

2 Cy.

122

590 T

3 Cy.

162

1000 T

3 Cy.

138

875 T

3 Cy.

100

450 C

2 Cy.

177

1250 T

3 Cy.

204

850 T

3 Cy.

382

1700 T

S

2 M 3 Cy

160

660 C

S

2 M 2 Cy.

160

500 C

S

2 M 4 Cy.

117

590 T

S

2 M 3 Cy.

264

1100 T

S

2 M 3 Cy.

246

1100 T

S

2 M 3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Helsingør

Jernskibs- og Maskinb.

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

(Mask.) Muir& Houston

Renfrew

Løbnitz & Co

Sunderland

S. P. Austin

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Kiel

G. Howaldt

Kiel

Howaldtswerke

Greenock

Carmichael, Maclean & Co.

(Mask.) Hutson & Son

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Kjøbenhavn

Hellerup Skibsværft

og Maskinbyggeri

(Mask.) Sir E. Furness

Renfrew

Løbnitz & Co.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Ob. Burmeister & Wain

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Renfrew

Løbnitz & Co.

Alblasserdam

Jan Smit

(Mask.) Vlissingen

Kjøbenhavn

Burmeister & Wainji

Aberdeen

Hall, Russel & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

J. L. Thompson & Sons

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

03 Stl. 4 B H. Wd. 115

98 Stl. 4 B H. Wd. 165

96

Stl. 6 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

110

88 Stl. 4 B H. Wd. 246

9

Vand-

ballast

FPT 48

DBT 419

APT 30

FPT 35

DBT 345

APT 20

FPT 20

DT 440

DBT 55

APT 10

DBT 367

APT 22

10

Ladnin

g

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

2250 249.0 37.0

1975 238.3 36.2

650 261.1 34.0

1650 231.3 35.1

13

Dybde

15.8

(19.2)

16.8

(19.8)

13.6

21.4

(24.8)

14.5

(18.0)

1

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

1208

(1322)

1164

(1246)

798

(872)

897

(963)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Bule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

1437 460 92 885

1282 410 69 803

1425 676 96 653

1311 419 80 811

88 Stl. 4 B H. 225 DBT 120 1000 193.5 30.1 14.2 650 775 248 66 461

91 Stl. 4 B H. 49 2 DBT 60 450 139.2 23.2

97

93

Stl. 4 B H. Wd.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 B H. Wd.

Pt. Elek. L.

200

111

00 Stl. 4 B H. Wd. 204

95

90

04

81

99

Stl. 2 Dæk. 6 B H.

Wd. Pt. Elek. L. 286

Stl. 5 B H. Wd.

Elek. L.

Stl. & J. 4 B H.

Pt. EJek. L.

Stl. 4 B H.

Awng. D.Elek.L.

139

FPT 31

DBT 253

APT 16

2 D T

DBT 205

DBT 262

APT 31

FPT 30

DBT 232

APT 63

FPT 15

DT 170

APT 17

1480 225.3 34.1

839 188.1 29.8

1196 222.5 31.6

3169 296.0 40.1

11.2

(l4.3)

13.6

(16.7)

10.9

(14.4)

13.0

(16.2)

19.8

(23.0)

— 219.4 29.1 15.4

25 FPT 12 250 164.5 25.0 11.5

76

04 Stl. 4 B H. 170

06

Stl. 6 B H.

2 Dæk. Elek. L.

740

FPT 18

DBT 108

APT 14

FPT 28

DBT 515

APT 40

FPT 29

DBT 764

APT 17

284 200.3 31.2

2930 274.8 41.1

5310 370.0 47-5

83 J. 4 B H. Wd. 75 4 DBT 252 1875 248.7 34.1

80

Stl. & J. 6 B H.

Wd.

110

98 Stl. 4 B H. Wd. 182

05 Stl. 5 B H. 273

96 Stl. 5 B H. 410

FPT 30

DT 320

APT 25

DBT 231

APT 35

FPT 40

DT 616

DBT 720

APT 46

DBT 702

APT 71

13.5

20.7

(23.8)

17.8

(21.5)

24.0

(27.5)

15.9

19.5

296

(314)

830

(879)

516

(553)

755

(837)

1904

(2034)

692

(703)

302

(306)

573

(611)

1637

(1759)

3243

(3452)

1088

1154

358 115 26 217

1081 346 49 686

689 220 45 424

1013 324 55 633

2567 822 99 1646

1024 328 66 631

433 186 37 210

869 420 65 384

1839 589 113 1138

3453 1105 122 2226

1437 460 91 886

1050 226.8 30.1 15.9 813 1039 332 59 647

1150 209.6 31.6

4397 315.1 46.5

3705 310.4 44-3

11.8

(14.9)

20.8

(24.4)

20.3

(23.8)

623

(689)

2464

(2635)

2254

(2383)

858 275 61 522

2647 847 114 1685

2417 773 97 1547

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

„Dampskibsselskabet Nauta".

(D. Torm.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aarhus.

„Dampskibsselskabet Danmark".

(Ths. Sonne & Co.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni".

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Norden".

(P. de Nully Brown.) Kbhvn.


N—O 32 33 N—O

1

Ken-

dings-

signal

NHRK

NJST

NJQL

NWVD

NVKC

NHWB

NJCF

NSCW

NMKJ

NLGS

NCKL

NMHT

NWQM

NTWP

NPWM

NRMH

NVLF

NWQS

NPCS

NCRS

2

Dampskib

Fører

Norden

P. N. Schmidt

Nordfarer

W. Olsen

Nordhavet

J. Jansen

Nordhvalen

H. Hansen

Nordjylland

N. Kragh

Nordkap

L. Brinck

Nordland

J. H. Møller

Nordpol

J. Schmidt

Nordstjernen

H. Biilmann

Nordsøen

C. N. Gram

Nordvest

J. C. Hansen

Normandiet

H. Schmidt

Normannia

E. E. Erichsen

Nvborg

J. M. Johannesen

Nvkjøbing

L. A. Liehmann

O.

O.’ B. Suhr

J. Frisenette

Octa

J. Rasmussen

Olaf

J. P. Jørgensen

Olga

A. N. Ankersen

Oluf Bager

C. Bonnesen

3

Art

&

Takling

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

245

1100 T

3 Cy.

325

1600 T

S

2 M 3 Cy.

305

1400 T

S

2 M 3 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Sk.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

Fg

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

267

1000 T

3 Cy.

167

510 C

2 Cy.

290

1300 T

3 Cy.

116

680 T

3 Cy.

156

540 C

2 Cy.

228

1000 T

3 Cy.

120

560 T

3 Cy.

153

650 T

3 Cy.

136

600 C

2 Cy.

220

1100 T

3 Cy.

363

1300 C

4 Cy.

100

480 T

3 Cy.

217

600 C

4 Cy.

39

190 C

2 Cy.

198

750 T

3 Cy.

157

600 C

2 Cy.

64

510 T

3 Cy

5

Sted

Bygmester

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Newcastle

Palmer's Co.

Port Glasgow

W. Hamilton & Co.

(Mask.) D. Rowan & Son

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) T. Richardson

and Sons

Sunderland

J. L. Thompson & Sons

(Mask.) Hutson & Corbett

Newcastle

Wm. Dobson & Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Hartlepool

E. Withy & Co.

(Mask.) T. Richardson

and Sons

Kiel

Howaldtswerke

Malmø

Kockums Mek. Verkstad

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Kiel

Norddcutsche Schiftb. A.G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

96 Stl. 5 B H. 235

98 Stl. 6 BH. 2 Dæk. 559

98 Stl. 6 BH.2 Dæk. 270

95 Stl. 5 BH. 2 Dæk. 393

84

J 5 B H.

Awng. D.

78

96 Stl. 6 BH. Sp.D. 308

97

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

234

79 J. 4 B H. Sp. D. 214

3 Stl. 5 B H. 179

01 Stl. 4 B H. Wd. 221

90

Stl. 5 B H. Wd.

Pt. Elek. L.

257

77 J. 4 BH. Wd. 160

97 Stl. 5 B H. 307

83

J.& Stl. 4 B H

Pt. Elek. L.

06 Stl. 4 B H. Wd. 132

78 J. 6 B H. Sp.D. 163

85

J. 4 B H.

Pt. Awng. D.

9

Vand-

ballast

FPT 45

DBT 607

APT 50

FPT 97

DT 579

DBT 901

APT 80

DT 438

DBT 727

APT 77

DT 287

DBT 598

APT 58

FPT 36

DT 185

DBT 60

APT 12

DBT 692

APT 43

DT 38

4 DBT 380

DBT 285

APT 10

FPT 58

DBT 578

APT 91

DBT 259

APT 37

DBT 323

APT 35

DBT 290

APT 20

FPT 48

DBT 817

APT 28

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

3765 309.8 42.1

5641 363.5 47.4

4875 328.9 45.6

4907 329.5 43.0

1002 209.0 28.4

5412 349.3 44.0

2000 250.4 36.0

1836 245.0 32.5

3675 29I.7 42.6

1180 222.9 31.7

2263 260.2 36.0

1590 244.0 31.9

4000 312.5 45.0

60 — 250 250.0

39

97 Stl. 4 B H. 170

75

90

J. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 5 B H.

Elek. L.

FPT 34

DBT 283

APT 24

FPT 30

DT 380

APT 16

FPT 7

DT 80

APT 7

DBT 528

APT 38

34.2

(58.0

o Hj.)

1048 201.2 31.6

1477 250.8 32.1

346 129.5 23.7

2800 280.0 39.2

80 DT 240 980 210.9 28.5

30

DBT 9

APT 5

13

Dybde

20.5

(24.1)

25.3

(29.1)

24.2

(27.4)

26.1

(29.4)

14.6

20.8

18.5

26.4

(29.7)

14.2

21.1

(24.5)

15.3

22.0

(25.0)

19.0

(22.8)

12.9

(16.2)

16.7

(19.9)

17.0

(20.1)

20.5

(24.0)

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

2235

(2381)

2345

(2534)

3045

(3190)

3116

(3248)

636

(648)

2281

(2431)

1072

(1148)

957

(1027)

1959

(2136)

790

(867)

1223

(1310)

1021

(1093)

2409

(2563)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

2480 794 96 1590

3744 1198 149 2397

3357 1074 1 24 2159

3297 1055 121 2121

942 301 53 587

3550 1136 120 2294

1650 528 80 1042

1421 455 81 886

2130 682 110 1338

1055 338 53 665

1749 560 91 1098

1198 383 73 741

2598 831 107 1660

14.7 892 945 485 96 363

11.3

(14.4)

17.0

23.9

11.1

17.6

18.6

(21.9)

14.7

21.5

230 162.3 24.1 11.2

592

(665)

1004

(1015)

239

241

1716

(1807)

918 294 55 569

1482 474 89 919

281 90 29 162

1890 605 91 1194

636 777 249 58 471

256

(259)

366 150 29 186

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibsselskabet „Norden".

(P. de Nully Brown.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Norden".

(P. de Nully Brown.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Nordsøen."

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Norden".

(P. de Nully Brown.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Vesterhavet".

(L. D. Lauritzen.) Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Norden".

(P. de Nully Brown.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Dansk-Franske Dampskibsselskab".

(J. J. W. Schmidt.) Esbjerg.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn".

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Aktieselskabet

„Nykjøbing Mors Dampskibsselskab".

(A. P. Rasmussen.) Nykjøbing M..

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

i

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aalborg.

„Aktieselskabet

Dampskibsselskabet Carl".

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Odense.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Frederikshavn.

5


O—P 34 35 O—P

1

Ken-

dings-

signal

NVJB

NHCM

NVKW

NLTM

NMLT

NHCS

NKRH

NLBS

NGSP

NTQF

NTVG

NPWJ

NMCB

NPBJ

NJWT

NBMK

NWRP

NMLH

NMPS

NMPF

2

Dampskib

Fører

Omsk

J. Jonsen

Ophelia

P. K. Vilhelmsen

Orrik

L. Andersen

Oscar II

J. V. Hempel

P.

Pacific

E. Suenson

Paris

H. P. E. Tholander

Patria

C. Jespersen

Pauline

N. P. Isaksen

Pawel Andrejeff

L. Tannebæk

Perm

H. O. Christensen

Perwie

L. C. Olsen

Peter Mærsk

A. O. Grove

Peter Willemoes

A. Albertsen

Petrolea

J. S. Schack

Polarstjernen

N. Christensen

Pregel

H. Olsen

Primula

O. Egense

Prins Christian

A. Kofoed-Hansen

Prins Hamlet

N. Tønnesen

Prinsesse Alexandrine

R. Andersen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S (2)

2 M

S (2)

Kabelskib

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

180

800 C

2 Cy.

208

800 C

2 Cy.

48 C

200

2 Cy.

1452 2 T

8350

6 Cy.

310 2 T

1700

2 M 6 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Tankskib

106 T

500

3 Cy.

248 T

1100

3 Cy.

24 C

80

2 Cy.

233 T

860

3 Cy.

217

750 C

4 Cy.

41 C

240

2 Cy.

143 T

750

3 Cy.

185 T

750

3 Cy.

72

402 T

1 M 3 Cy

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S (2)

Fg

H

2 M

H

Fg

280

1500 T

3 Cy.

63

490 T

3 Cy.

266

2000 T

3 Cy.

415 2

2600 T

6 Cy.

32.

110 T

3 Cy.

509

2200 T

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Bartram, Haswell & Co.

(Mask.) John Dickinson

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Glasgow

Alex. Stephen & Sons

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Elmshorn

D. W. Kremer Sohn

(Mask.) C. Steen

Sunderland

J. Laing

(Mask.) G. Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Malmø

Kockums Mek.

Verkstad

Capelle an der Ysel

C. A. Vuijk & Zonen

Stockton

Richardson, Duck & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

(Mask.) N. E. M. E. Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Gøteborg

Renfrew

Løbnitz & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Kiel

Howaldtswerke

Elbing

F. Schichau

Ob. Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

84

7

Materiale m. m.

J. 5 B H. 2 Dæk.

Sp. D.

8

Kulrum

210

81 J. 4 B H. Wd. 300

85

02

03

J. 5 B H.

Awng. D.

Stl. 9 B H.

2 Dæk. Awng. D.

Elek. L.

Stl. 5 BH. Sp.D.

Elek. L.

48

1549

290

9

Vand-

ballast

DT 475

DBT 40

2 DBT 259

APT 25

DT 85

APT 20

DT 620

DBT 1281

APT 55

FPT 15

DBT 320

APT 36

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

1590 250.8 33.6

1800 260.0 36.0

430 144.2 23.9

6051 500.8 58.3

1380 264.6 35.8

94 Stl. 5 B H. Wd. 250 DBT 350 1700 232.1 34.3

92 Stl. 6 B H. Wd. 204 DBT 616 4154 311.0 41.0

13

Dybde

16.5

23.5

16.5

(20.0)

11.1

17.5

29.2

37.6

(42.0)

14.2

21.5

(24.4)

13.7

(17.2)

20.5

(23.8)

98 J. & Stl. 2 B H. 20 FPT 4 220 109.0 21.0 7.7

87 Stl. 4 B H. Wd. 260

83 Stl. 5 B H. Wd. 110

83

J. & Stl. 3 B H.

Wd.

60

06 Stl. 4 B H. 170

88 Stl. 4 B H. Wd. 300

04 Stl. 7 B H. 35

98

89

97

96

03

92

03

05

Stl. 5 BH. 2

Dæk

251

Stl. 5 B H. Wd. 110

Stl. 6 B H. 2 Dæk.

Sp. D. Elek. L.

Stl. 6 B H.

Elek. L.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Stl. 6 B H.

Elek. L.

190

114

DBT 341

APT 40

FPT 35

DT 250

APT 16

DT 80

APT 7

FPT 58

DBT 376

APT 30

DBT 412

APT 50

FPT 27

DBT 10

APT 19

DBT 695

APT 40

DBT 238

APT 21

FPT 22

DT 280

DBT 93

APT 35

FPT 61

APT 72

2700 276.7 37.2

19.2

(22.8)

Register-Tons

14

Under

Hoved-

1037

(1047)

1304

(1364)

275

(280)

6518

(6810)

954

(1043)

931

(1012)

2204

(2320)

137

(140)

1605

(1707)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folkerum

m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

1574 504 79 992

1636 524 93 1020

327 105 33 190

9970 3567 311 6093

1570 667 175 728

1192 381 67 743

2886 924 109 1854

165 58 13 93

2063 660 77 1325

1140 235.8 30.1 14.9 796 1123 359 68 696

520 I50.3 23.5 12.3 314 395 126 31 238

2080 241.3 36.6

2350 260.3 37.1

16.7

(20.1)

17.4

(20.7)

465 155.9 27.9 12.0

5300 329.5 45.3

750 220.8 28.2

848 270.9 34.1

10 120.5

114

FPT 50

APT 50

26.3

(29.8)

14.8

(18.2)

15.9

21.9

(25.2)

400 285.0 44.9 21.1

400 333.8

16.5

(27.1

o.Hj.)

36.1

(56.0

o.Hj.)

1207

(1304)

1423

(1541)

385

(397)

3183

(3292)

724

(785)

878

(897)

1636

(1650)

I352 433 89 c. 830

1825 584 85 1157

480 179 69 231

3379 1081 99 2199

977 313 58 607

1524 744 89 691

1824 997 141 686

6.7 88 123 60 14 49

18.7

1554

(1580)

1733 872 185 677

19

Rederi

Hjemsted

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Det Helsingørske Dampskibsselskab“.

(P. de Nully Brown, Kbhvn.) Helsingør.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Vejle.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„det Store Nordiske Telegraf-Selskab“.

(E. Suenson.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Vulcan “ .

(C. P. Jensen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Østersøen“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

P. E. Petersen.

Kbhvn.

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Thore“.

(Thor E. Tulinius.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Svendborg“.

(P. M. Møller.) Svendborg.

Dampskibsselskabet Fiona.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

C. V. A. From Holm.

(Kbhvn.)

„Dampskibsselskabet Urania“.

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Gjedser.

Aktieselskabet „Turisten“.

(Axel Olsen.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Gjedser.

5*


P—Q—R—S 36 37 P—Q—R—S

1

Ken-

dings-

i l

NLKJ

NPMR

NPSJ

NHSC

NBKL

NPCQ

NFMT

NMDS

NJTS

NPFS

NBCR

NCJQ

NJFM

NBJC

NTFQ

NPMQ

NKHR

2

Dampskib

Fører

Progres

A. C. V. Ibsen

Protector

C. E. Silfverberg

Q.

Queen Alexandra

Joh. Overbeck

R.

Ragnar

L. P. C. Holst

Randers

J. P. Larsen

Riberhuus

H. Bønnelykke

Rita

V. E. Schibby

Rolf

E. Olsen

Rolf

J. P. Petersen

Roma

J. E. P. von Thun

Rosenborg

A. E. M. Schultz

Rusland

C. Th. Madsen

Russ

R. C. Rasmussen

Russia

C. E. Jespersen

S.

Saltholm

J. P. Nielsen

St. Knud

J. P. Jensen

Sandormen

L. Mecklenburg

3

Art

&

Tkli

4

Maskinens

HK

18

83 C

S

1 M 2 Cy.

S

Bjærgn.

161

950 T

2 M 3 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S (2)

Sandpumpe

140

650 T

3 Cy.

198

870 T

3 Cy.

40

120 C

2 Cy.

125

580 C

2 Cy.

43

260 C

2 Cy.

190

800 T

3 Cy.

32

170 C

-maskine 2 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Uddyb-

193

800 T

3 Cy.

145

700 T

3 Cy.

80

328 C

2 Cy.

238

960 T

3 Cy.

160

650 T

3 Cy.

79

380 C

2 Cy.

45

200 C

4 Cy.

24

125 C

ningsskib 2 Cy.

5

Sted

Bygmester

Bygnings-

Hoogezand

C. J. Boon, Molema &

Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Dundee

Ob. Kjøbenhavn

Dundee

Gourlay Brothers & Co.

(Mask.) Løbnitz & Co.

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

Helsingør

Jærnskibs-

ogMaskinbyg.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

(Mask.) G Howaldt, Kiel

Alblasserdam

Jan Smit & Co.

(Mask.) Vliessingen

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Middlesbro’

Sir Raylton Dixon & Co.

(Mask.) George Clark

Helsingør

Jærnskibs- og

Maskinbyg.

Gøteborg

Lindholmen Mek.

Verkst.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Ob. Gøteborg

Renfrew

Wm. Simons & Co.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

1 1

Tons DW.

9

Vand-

ballast

10

Ladning

V

Kendingsmaal i engelske Fod

11

Længde

12

Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

15

Brutto

Fradrag

efter

British Hule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

77 J. 3 B H. 10 110 115.6 16.8 6.4 93 100 32 18 49

06 Stl. 5 B H. 180

06 Stl. 4 B H. Wd. 202

96

56

76

75

84

92

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

250

FPT 12

DBT 39

APT 47

FPT 24

DBT 366

APT 22

DBT 480

APT 64

240 185 29.9 14.0

1328 226.3 34.9

2850 272.9 39.6

12.4

(15.8)

16.8

23.6

(27.3)

513

(539)

825

(912)

1536

(1641)

542 314 84 145

1282 410 79 793

2123 679 104 1340

J. 4 B H. 13 63 107.4 16.4 8.2 99 119 42 12 64

J. 5 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 B H. Wd.

Pt. Elek. L.

78 3 DT 244 442 198.8 27.2

77

03 Stl. 4 B H. Wd. 156

FPT 18

DBT 68

APT 19

FPT 31

DBT 549

APT 61

13.6

20.2

650 173.5 27.1 11.7

3044 280.2 40.3

18.0

(21.4)

98 Stl. 4 BH. 16 APT 8 4OO 121.1 27.1 8.8

05 Stl. 4 B H. Wd. 225

89 Stl. 4 B H. Wd. 172

DBT 433

APT 40

DBT 369

APT 44

2175 251.4 37.8

2100 250.8 34.7

16.3

(19.4)

16.2

(19.8)

507 627 241 46 340

395

(414)

1688

(1811)

211

(215)

1244

(1348)

1173

(1250)

530 170 39 322

1916 613 101 1202

237 105 36 96

1507 482 88 937

1566 501 78 987

90 Stl. 5 B H. Wd. 130 3 DT 317 1050 200.8 28.7 14.4 668 854 273 61 520

97

89

82

65

81

Stl. 5 B H.

Pt. Elek. L.

Stl. 5 B H.

2 Dæk Wd.

J. 3 B H.

Pt. Elek. L.

300

257

DBT 621

APT 81

FPT 32

DBT 323

APT 32

3750 314.1 43.0

2000 260.7 35.9

20.5

(23.5)

16.7

(19.9)

2310

(2421)

1228

(1337)

2458 786 95 1577

1617 517 78 1022

15 DT 11 75 135.5 22.4 8.9 157 219 99 26 95

J. 4 B H. 25 130 133.1 18.5 10.6 158 189 70 22 97

99 Stl. 6 B H. 20

FPT 7

APT 1

150 102.6 26.2 9.0 181 190 85 36 70

19

Rederi

Hjemsted

L. G. P. Nielsen.

Kbhvn.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher.) Kbhvn.

„Alfred Christensen & Co., Aktieselskab“.

(H. A. Christensen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold“.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Firmaet

„C. Wienbergs Stenhuggerier“.

(Kbhvn.) Aalborg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Esbjerg.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Danmark“.

(Ths. Sonne & Co.) Kbhvn.

„Ny Kalkbrænderi“.

(Vald. Petersen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Mercur“.

(C. P. Jensen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Nordsøen“.

(Alfred Christensen.) Kbhvn

Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Kjøbenhavn“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Øresund“.

(J. D. Krogh.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Rudkjøbing.

Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.) Helsingør.


S 38 39 S

1

Ken-

dings-

signal

NMPD

NQRJ

NPFQ

NMPR

NMTG

NMSL

NLJT

NPRH

NPMB

NPVD

NPHV

NJMB

NPKQ

NKMQ

NHRB

NKWP

NMTR

NJLB

NWHR

NJLV

NVLK

2

Dampskib

Fører

St. Croix

C. v. Deurs

St. Domingo (ex Raglan

Castle)

J. F. Gabe

Sandsugeren

J. P. Hyldahl

St. Jan

A. N. Christensen

St. Thomas

H. J. Hansen

Sara

J. Jensen

Sarmatia

P. C. M. Petersen

Schach Steenberg (exGemma)

J. M. Larsen

Scot (ex Bangarth)

J. V. Krøyer

Secalia

A. A. Jensen

Selandia

S. P. L. Sørensen

Siam

J. B. Cortsen

Sibirien (ex Montblanc)

F. J. P. Madsen

Sif

C. Larsen

Sigurd

P. L. Petersen

Silkeborg

N. Pedersen

Simone

J. Møller

Sjælland

J. A. Sonnichsen

Sjælland

C. G. Rasmussen

Skàlholt

J. S. Larsen

Skanderborg

C. A. Jensen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S (2)

Sandpumpe

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

481

2200 T

3 Cy.

4.20

2300 T

3 Cy.

46

250 C

-maskine 4 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

H

Fg

S

2 M

S

2 M

481

2100 T

3 Cy.

482

2400 T

3 Cy.

150

750 T

3 Cy.

224

1000 T

3 Cy.

102

550 T

3 Cy.

191

970 T

3 Cy.

200

950 T

3 Cy.

131

650 T

3 Cy

370

1600 T

3 Cy.

326

1600 T

3 Cy.

45

245 C

2 Cy.

198

800 T

3 Cy.

155

646 T

3 Cy.

143

610 T

3 Cy.

119

470 C

2 Cy.

360

1300 C

4 Cy.

55

330 T

3 Cy.

180

750 T

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Glasgow

Barclay, Curle & Co.

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Howaldtswerke

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

Palmer’s Shipbuilding

& Iron Co.

Kiel

Howaldtswerke

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Newcastle

C. S. Swan & Hunter

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Sunderland

James Laing

(Mask.) N. E.M. E. Co.

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

(Mask.) N. E.M. E. Co.

Kiel

NorddeutscheSchiffsb.A.

G.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kristiania

Nylands Mek. Verksted

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

03

97

7

Materiale m. m.

Stl. 6 B H. Sp.D.

Elek. L.

Stl. 7 B H. 2 Dæk.

Sp.D. Elek. L.

8

Kulrum

685

763

05 Stl. 4 B H. 35

04

04

Stl. 6 BH. Sp.D.

Elek. L.

Stl. 6 BH. 2 Dæk.

Elek. L.

685

720

04 Stl. 4 BH. Sp.D. 220

01 Stl. 5 B H. 204

88 Stl. 4 B H. Wd. 160

95 Stl. 4 B H. Wd. 126

06

Stl. 4 BH. 2

Dæk.

299

05 Stl. 4 B H. Wd. 207

98

94

Stl. 6 BH. 2 Dæk.

Sp. D. Elek. L.

Stl. 6 BH. 2 Dæk.

Elek. L.

618

9

Vand-

ballast

FPT 45

DBT 677

APT 18

FPT 84

DBT 774

FPT 27

APT 16

FPT 45

DBT 677

APT 18

FPT 61

DBT 612

APT 30

FPT 32

DBT 371

APT 19

DBT 620

APT 40

DBT 186

APT 11

FPT 94

DBT 290

APT 48

DBT 555

APT 58

FPT 24

DBT 366

APT 22

DBT 775

APT 35

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

4115 356.5 45.2

4587 383.4 46.3

13

Dybde

16.7

24.0

(27.9)

20.0

27.5

(31.0)

125.0 28.2 9.0

4415 356.5 45.2

4480 355.0 453

2100 241.4 36.0

3576 302.2 43.0

940 199.6 30.0

16.7

24.0

(27.9)

23.9

(27.9)

20.1

(23.8)

19.8

(23.1)

14.0

(16.5)

1994 250.6 36.3 18.3

3826 285.6 42.2

1323 226.3 34.9

5300 368.6 46.2

325 DBT 610 4758 335.0 42.6

25.7

(29.1)

12.4

(15.8)

17.6

25.9

(29.7)

26.8

(30.2)

Register-Tons

14

Under

Hoveddækket

2999

(3201)

2827

(2998)

239

(249)

2999

(3201)

3136

(3383)

838

(910)

2122

(2266)

662

(703)

1212

(1265)

2490

(2598)

826

(913)

2426

(2553)

2973

(3131)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16 17

MaskinFolkerum m.m. rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

3343 1070 137 2136

4333 1386 164 2783

275 102 57 117

3343 1070 139 2135

3457 1106 123 2227

1573 503 82 988

2275 728 109 1438

856 274 46 536

1561 556 76 929

2639 844 111 1683

1043 334 80 629

3875 1240 146 2489

3137 1004 111 2023

99 Stl. 4 B H. 7 APT 4 23 96.0 18.6 7.5 74 105 67 12 27

96

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

250

90 Stl. 4 B H. Wd. 128

04 Stl. 4 B H. Wd. I52

72

98

87

J. 5 B H. Sp. D. 215

Stl. 2 Dæk.

4 B H. Elek. L.

92 Stl. 4 B H. 90

97 Stl. 4 B H. 150

DBT 480

APT 64

FPT 35

DBT 363

APT 36

FPT 62

DBT 359

APT 25

DT 300

DBT 90

2850 272.9 39.6

3272 265.6 35.6

1798 232.0 35.0

1700 231.5 32.5

60 250 250.0

FPT 21

DBT 67

APT 13

FPT 46

DBT 530

APT 34

34.1

(59.0

o.Hj.)

16.8

23.6

(27.3)

16.5

(19.6)

16.6

(19.6)

17.7

24.6

560 161.3 25.8 12.7

2900 279.4 40 5

1536

(1641)

1325

(1417)

1039

(1127)

961

(984)

2121 679 99 1343

1785 571 70 1144

1169 374 77 718

I406 450 75 880

14.8 897 958 506 85 367

18.0

(21.5)

355

(382)

1697

(1792)

524 168 50 306

1890 605 90 1195

19

Rederi

Hjemsted

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

Statens Vandbygningsvæsen.

Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Torm“.

(D. Torm.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Union“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Skandia“.

(Schach Steenberg & Co.) Kbhvn.

„Dampskibet Scot“.

(Kampmann, Møller & Herskind.) Aarhus.

„Dampskibsselskabet Dan“.

(P. L. Fisker.) Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni“.

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

Sydfyenske Dampskibsselskab.

(H. Ipsen, Svendborg.) Nakskov.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm“.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet af 1896“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Torm“.

(D. Torm.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.


S 40 41 S

1

Ken-

dings-

signal

NPGB

NCMQ

NSBK

NMVF

NWRL

NWQC

NMCV

NQLT

NPVJ

NJGB

NPTK

NJVH

NSGP

NLDK

NSLJ

NLPC

NTVP

NPKR

NKJG

NLGB

NPDG

2

Dampskib

Fører

Skandia

H. C. Lund

Skandinavien

P. R. Ungerskov

Skirner

E. E. Andersen

Skjold

N. O. Riisø

Skodsborg

W. Schultz

Sleipner

H. W. Petersen

Slesvig

H. A. Svarrer

Sophus Danneskjold Samsøe

A. V. Heise

Stanton

J. Jørgensen

Stege

N. E. Nielsen

Stegelborg

P. N. Lund

St. St. Blicher

C. E. Kristensen

Storebelt

H. R. Andreasen

Store-Bælt

H. P. T. Geisler

Store Nordiske

C. Petersen

Strib

J. Pedersen

Stærkodder

H. P. Petersen

Svanholm

Th. Knudsen

Svend

J. P. Jacobsen

Svend II

C. W. Jensen

Svendborg

H. N. J. Møller

3

Art

&

Takling

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

129

740 T

3 Cy.

67

210 C

S

Bjærgn.

2 M 4 Cy.

H

2 M

S

2 M

S

2 M

230

800 C

4 Cy.

143

760 T

3 Cy.

202

900 T

3 Cy.

324

2000 C

S

Isbryder

2 M 2 Cy.

S

2 M

H

2 M

S

2 M

105

400 C

2 Cy.

230

800 C

4 Cy.

108

600 T

3 Cy.

108

540 C

S

Isbryder

1 M 2 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

H

Fg

52

260 T

3 Cy.

188

875 T

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Gøteborg

Lindholmen Mek.

Verkst.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Shipbuild. Co.

(Mask.) N. E.M. E. Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Kish, Boolds & Co.

(Mask.) Carr & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

W. Doxford & Son

Kjøbenhavn

Arentz & Rosenfeldt

(Mask.) Helsingør J. og M.

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

Grangemouth

Dock Yard Co.

(Mask.) Hutson & Son

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

05

7

Materiale m. m.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

8

Kulrum

37

9

Vand-

ballast

FPT 15

DBT 18

APT 15

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

180 169.8 27.5 10.6

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

276

(279)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

533 214 45 275

58 J. 4 B H. — — 100.2 21.8 11.5 132 136 51 28 57

79 J. 4 B H. 60 100 200.6

04 Stl. 4 B H. Wd. 158

02 Stl. 4 B H. Wd. 298

96

180

710 C Renfrew

Løbnitz, Coulborn & Co.

2 Cy.

80

366

1400 C

4 Cy.

161

540 C

S

Kabelskib

2 M 4 Cy.

H

Fg

S (2)

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

146

500 C

2 Cy.

158

600 C

4 Cy

167

800 T

3 Cy.

146

500 C

2 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Ob. Kbhvn. ’s F. og S.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Renfrew

Henderson, Coulborn &

Co.

205

930 T

Sunderland

John Priestman & Co.

3 Cy. (Mask.) N. E. M. E. Co.

165

625 T Sunderland

J. Crown

3 Cy. (Mask.) Mac Coll &Pollock

Stl. 5 B H.

Awng. D.

135

83 J. 4 B H. Wd. 166

FPT 60

DBT 379

APT 6

DBT 419

APT 56

APT 10

4 DT 274

DBT 230

APT 20

24.1

(44.0

o. Hj.)

2160 240.0 36.5

2400 270.3 38.0

265 165.2 40.3

1234 220.1 31.6

76 J. 4 B H. 60 100 200.6

23.1

(43.0

o. Hj.)

11.5 347 546 202 39 305

16.8

(20.3)

18.6

(21.8)

17.0

24.0

13.4

(16.0)

1169

(1283)

1547

(1652)

1300 416 85 798

1697 543 88 1066

620 1000 703 121 176

780

(837)

954 305 60 589

11.6 350 524 194 32 298

70 J. — — — — — — — 799 — — c. 460

97 Stl. 4 B H. 20 2DT 22 20 87.9 20.5 8.6 99 152 80 14 58

06 Stl. 4 B H. 147

98 Stl. 4 B H. Wd. 165

00

80

01

04

J. 5 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 B H.

Elek. L.

J. 5 B H.

Awng. D.

DBT 534

APT 90

FPT 57

DBT 321

APT 30

2963 280.0 39.1

1535 224.7 34.2

96 DT 183 544 189.8 27.1

55 170 274.7

34.7

(58.0

o. Hj.)

— DT — 715 192.0 29.1

Stl. 4 B H. 21 — 206.1

83 J. & Stl. 4 B H. 50

05 Stl. 4 B H. 134

72

83

FPT 20

APT 40

FPT 8

DBT 446

APT 62

26.6

(43.9

o. Hj.

18.8

(22.1)

13.6

(16.6)

14.1

21.0

1723

(1827)

840

(942)

1881 602 103 c. 1176

1098 351 68 678

499 599 254 53 292

15.2 1036 1114 552 132 431

13.5

20.4

100 156.5 28.0 12.2

2366 252.0 38.2

489 832 160 50 621

11.9 494 508 188 50 270

16.1

(19.3)

349

(360)

1257

(1381)

522 263 41 218

1400 448 104 848

J. 5 B H. Wd. 200 3 DT 364 1550 236.8 32.2 16.9 1005 1335 427 87 820

00 Stl. 5 B H. 364 DBT 644 3236 288.9 42.3

02 Stl. 4 B H. Wd. 217

DBT 402

APT 41

1783 250.5 35.8

17.9

(22.2)

16.1

(19.3)

1919

(2058)

1158

(1263)

2104 673 114 1316

1457 466 101 890

19

Rederi

Hjemsted

Dampskibs-Selskabet paa Bornholm af 1866.

(Rübner-Wissing.) Rønne.

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise“.

(O. Hecksher.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Aktieselskabet

„Dampskibsselskabet Skjold“.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet af 1896“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Kjøbenhavns Havnevæsen.

Kbhvn.

Aktieselskabet

„Det Dansk-Franske Dampskibsselskab“.

(J. J. W. Schmidt.) Esbjerg.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

H. J. O. Kirschner.

Kbhvn.

„Møns Dampskibsselskab“.

(J. W. Christensen.) Stege.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Cimbria“.

(Svendsen & Christensen.)” Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Nakskov.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

„det Store Nordiske Telegraf-Selskab“.

(E. Suenson.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Dampskibsselskabet „Steam“,

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen.) Kbhvn.

Dampskibs-Aktieselskabet „Ægir“.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

„Aktieselskabet Dampskibsselskabet Carl“.

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet Svendborg.

(P. M. Møller.) Svendborg.

6


S—T 42 43 S—T

1

Ken-

dings-

signal

NTLS

NKJB

NMWD

NPGF

NPTL

NPLK

NKJM

NJWH

NCMB

NVWG

NQFW

NLBT

NHCV

NCMG

NFJV

NHFJ

NFRT

NWPV

NMTS

NMBQ

2

Dampskib

Fører

Swarland

A. Jørgensen

Søborg

H. C. Fischer

Sønderjylland

C. G. Tvergaard

T.

T. M. Werner

F. Hansen-Holm

Taaruborg

C. F. Matzen

Taarnholm

N. M. Winther

Texas

H. V. Andersen

Thérèse

Izard Pedersen

Thor

B. L. A. Stuhlmann

Thor

T. J. Pihl

Thor

N. J. Jørgensen

Thor

S. Jørgensen

Thorvaldsen

H. J. Nielsen

Thy

L. P. Olsen

Thyborøn

C. A. Rodskjer

Thyra

K. R. Fischer

Thyra

M. P. Hansen

Tiber

J. P. Beck

Tjaldur

R. Rothe

Toto

N. T. M. Lisborg

3

Art

&

Takling

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

138

450 C

4 Cy.

210

850 T

3 Cy.

97

580 T

3 Cy.

5

Sted

Bygmester

Renfrew

Henderson, Coulborn & Co

Sunderland

Short Brothers

(Mask.) G. Clark

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

191

800 T Helsingør

3 Cy.

Jærnskibs- og Maskinb.

131

600 T

3 Cy.

167

800 T

3 Cy.

314

1600 T

3 Cy.

195

900 C

S

Isbryder

2 M 2 Cy.

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

3 M

S

2 M

Middlesbro’

W. Harkess & Son

Newcastle

Wood, Skinner & Co.

Glasgow

Char. Connell & Co.

(Mask.) D. Rowan & Son

Bygnings- Tons D W.

6

Aar

67

72

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

9

Vand-

ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

Maskinrum

m. m.

17

Folke-

rum m. m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

J. 5 B H. Wd — DT 150 900 199.8 28.4 14.8 620 826 264 71 491

99 Stl. 5 B H. 105

04

Stl. 5 B H. Wd.

Elek. L.

60

05 Stl. 4 B H. Wd. 107

06 Stl. 5 B H. Wd. 122

05 Stl. 4 B H. 134

99

Stl. 6 B H.

2 Dæk

334

137

650 T

Middlesbro’

Sir Raylton Dixon & Co. 98 Stl. 5 B H. 200

3 Cy. (Mask.) G. Clark

84

510 C

2 Cy.

49

270 C

2 Cy.

52

325 T

3 Cy.

177

500 C

4 Cy.

67

250 C

4 Cy.

73

500 C

S (2)

Uddybningsskib

4 Cy.

S

2 M

H

Fg

S

2 M

S

2 M

132

398 C

4 Cy.

145

500 C

2 Cy.

Gøteborg

Lindholmen Mek.

Verkst.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

G. Howaldt

Ob. Lübeck

H. Kock

North Shields

Edwards Bros.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Renfrew

Løbnitz & Co.

Hebburn

A. Leslie & Co.

Ob. Kbhvn. B. & W.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

192

800 T Helsingør

3 Cy.

Jærnskibs- og Maskinb.

154

800 C

3 Cy

19

116 C

S

Tankskib

1 M 2 Cy.

Port Glasgow

Murdoch & Murray

(Mask.) Rankin

& Blackmore

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

90 Stl. 4 B H. 70

86

76

88

J. & Stl. 5 B H.

Pt. Awng. D.

DBT 713

APT 100

FPT 9

DBT 37

APT 16

FPT 62

DBT 429

APT 65

DBT 409

APT 14

FPT 68

DBT 446

APT 62

DBT 1044

APT 48

DBT 360

APT 50

FPT 20

APT 80

3295 284.9 43.1

18.4

(21 8)

270 164.8 25.8 10.5

2168 249.1 37.5

1859 230.0 35.6

2366 252.0 38.2

6666 373.8 49.9

1800 239.4 35.6

15.9

(19.2)

15.2

(18.0)

16.1

(19.3)

25.5

(29.6)

16.7

(20.0)

100 140.0 33.3 14.7

20 120 129.6 21.6

10.0

17.0

1948

(2057)

288

(306)

1226

(1336)

950

(1038)

1257

(1375)

4039

(4285)

1165

(1233)

395

(412)

2108 674 100 1333

396 150 49 196

1491 477 98 916

1232 394 65 772

1400 448 100 c. 852

4446 1423 148 2875

1333 427 75 832

485 317 39 129

158 275 121 29 125

J. 3 B H. — — 134.3 20.1 9.7 152 199 64 20 115

99 Stl. — — 115.9 21.3 11.0 172 205 96 33 75

71

89

69

84

J. 5 B H. Sp. D. 180 2 DT 225 1280 221.4 30.1

16.1

23.3

815 1217 389 82 746

J. 3 B H. 32 253 142.6 20.6 10.0 205 304 97 37 169

92 Stl. 5 B H. 90

66

83

93

03

99

98

FPT 20

APT 50

610 166.2 34.3 11.0

494

(513)

635 373 48 215

J. 6 B H. Wd. 110 DT 120 730 209.6 28.3 14.8 602 828 265 61 502

Stl. 4 B H.

Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Elek. L.

20 DBT 50 100 212.0

l80

101

02 Stl. 5 B H. 5

FPT 44

DBT 293

APT 13

DT 138

APT 21

FPT 20

APT 6

26.2

(43.9

o. Hj.)

1370 229.2 33.6

574 199.1 30.0

11.7 471 490 181 39 269

14.3

21.3

(23.7)

11.8

18.8

909

(995)

496

(502)

1386 490 72 824

790 294 56 440

170 96.3 22.6 8.1 136 163 52 28 83

19

Rederi

Hjemsted

„The Anglo Dane Steamship Company

Limited“.

(A. Abel.) Aalborg.

„Dampskibsselskabet Dannebrog“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Kolding.

Dampskibsselskabet Vendila.

(Svendsen & Christensen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet Neptun“.

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Dampskibsselskabet „Steam“,

Aktieselskab.

(Johnsen & Jespersen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Heimdal“.

(Martin Carl.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Helsingør.

Dampskibs-Selskabet paa Bornholmaf 1866.

(Rübner-Wissing.) Rønne.

Dampskibsselskabet „Thor“.

(V. Lange.) Svendborg.

Landbrugsministeriet.

Kbhvn.

„Dampskibs-Selskabet Thorvaldsen,

Aktieselskab“.

(Th. Rasmusen & Sønner.) Korsør.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Skive.

Statens Vandbygningsvæsen.

(Kbhvn.) Lemvig.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Masnedø.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

„De danske Sukkerfabrikker“.

(G. A. Hagemann, Kbhvn.) Assens.

6*


T—U—V 44 45 T—U—V

1

Ken-

dings-

signal

NJSW

NPSQ

NJDS

NCJS

NGJT

NPWT

NPSL

NPHW

NLDH

NPJL

NPBH

NPFB

NMHV

NPLS

NHBV

NMTK

NMWB

NVTC

NJHW

2

Dampskib

Fører

Tranekjær

P. L. Hansen

Tranquebar

J. T. B. Thomsen

Tuborg

A. M. Agerlin

Tyr

C. Dam

Tyr

A. V. Heise

Tyskland

K. P. Danstrup

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

Isbryder

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

64

T

350

3 Cy.

382

T

1700

3 Cy.

168

T

675

3 Cy

96

T

500

3 Cy

183

C

900

2 Cy.

130

T

650

3 Cy

5

Sted

Bygmester

Kiel

Howaldtswerke

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Blyth

Shipbuilding Co.

(Mask.) N.E. M. E. Co.

Gøteborg

Lindholmen Mek. Verk.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

Kiel

Howaldtswerke

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

7

Materiale m. m.

8

Kulrum

9

Vand-

ballast

10

Ladning

11

Længde

Kendingsmaal

i engelske Fod

12

Bredde

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

98 Stl. 4 B H. — DBT 30 20 113.5 20.1 10.1 102

(111)

06

Stl. 6 B H. 2

Dæk

Elek. L.

740

89 Stl. 4 B H. Wd. 253

90

94

Stl. 4 B H.

Pt. Awng. D.

Stl. 4 B H.

Pt. Elek. L.

70

70

06 Stl. 4 B H. 285

FPT 29

DRT 765

APT 17

DBT 353

APT 21

FPT 8

DT 134

APT 15

FPT 20

APT 80

FPT 22

DBT 425

APT 18

5310 370.0 47.5 24.0

(27.5)

2300 259.9 36.5

16.9

(20.1)

530 176.6 26.9 12.4

19.5

3243

(3452)

1282

(1356)

100 136.0 35 3 14 8 396

(424)

2065 241 2 36.1 16 5

(19 7)

U. !

15

Brutto

Fradrag

efter

British Bide

16

Maskinrum

m.m.

17

Folkerum

m.m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rute)

166 109 17 39

3453 1105 121 2227

1679 537 79 1063

443 509 163 47 299

1162

(1259)

497 330 47 120

1665 533 76 1056

19

Rederi

Hjemsted

Sydfyenske Dampskibsselskab.

(H. Ipsen, Svendborg.) Rudkjøbing.

Aktieselskabet

„Det Østasiatiske Kompagni".

(H. N. Andersen.) Kbhvn.

„Dampskibsselskabet af 1896.”

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Randers.

De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Korsør.

Dampskibsselskabet „Europa".

(H. A. Christensen.) Kbhvn.

Uffe

L. B. Juul Larsen

S

2 M

195

T

950

3 Cy

W. Hartlepool

W. Gray & Co.

06 Stl. 4BH Wd. 171

DBT 540

APT 28

2849 280.3 40.0 18.1

(21.4)

1684

(1807)

1869 598 107 1164

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm".

(L. H. Carl.) Kbhvn.

Ulf

C. Huus

S

2 M

146

T

760

3 Cy

Sunderland

Shipbuilding Co.

05 Stl. 4 B H. 158

FPT 59

DBT 390

APT 31

2042 240.0 36.5 16.8

(20.3)

1171

(1288)

1313 420 93 800

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Viking".

(A. 0. Andersen & Co.) Kbhvn.

Ulfsborg

H. F. Eriksen

S

2 M

192

T

700

3 Cy

W. Hartlepool

Irvine & Co.

(Mask.) T. Richardson

& Sons

94 Stl. 4 B H. Wd. 255

DBT 401

APT 19

2694 273.9 38.5 18.9

(21.0)

1558

(1663)

2040 653 84 1303

„Dampskibsselskabet af 1896".

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

Ulrik Holm

V. Bønnelycke

S

2 M

167

T

800

3 Cy.

Alblasserdam

Sheepswerf voorheen

Jan Smit & Co.

05 Stl. 4 B H. Wd. 140

DBT 446

APT 40

2310 251 4 37 8 16.3

(19.4)

1240

(1343)

1502 481 91 930

Dampskibs-Aktieselskabet „Progress".

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

Ulvsand

C. B. H. Pedersen

S

2 M

68

T

375

3 Cy

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

04 Stl. 4 B H. 37

FPT 7

DBT 33

APT 9

155 142.9 23 2 8 3 186

(196)

266 121 45 100 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Stege.

Union

J. Techau

S

2 M

133

C

500

4 Cy.

Renfrew

Løbnitz, Coulborn & Co. 75

92

J 5 B H.

Pt. Awng. D.

93

FPT 10

DT 148

APT 15

542 190.6 26.2 13 8

20.5

445

(460)

526 201 50 275 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aarhus.

United States

J. C. Wulff

S (2)

2 M

1450

2T

8500

6 Cy

120

Glasgow

Alex. Stephen & Sons

03

Stl. 9 B H. 2

Dæk.

Awng. D.

Elek. L.

1549

DT 684

DBT 1313

APT 52

6950 500.8 58.3 29 2

37 6

(42 0)

6506

(6798)

10095 33699 366 6030 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Urania

M. P. Clausen

S

2 M

T

590

3 Cy

Campbeltown

Shipbuilding Co.

05 Stl. 4 BH. Wd. 200

DBT 300

APT 90

1900 230.5 34 5 16.0

(18.9)

1015

(1087)

1222 391 67 763 „Dampskibsselskabet Urania".

(Alfred Christensen.) Kbhvn.

Uranienborg

K. H. Schmidt

S

2 M

148

T

650

3 Cy.

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinbyg.

94 Stl. 4 BH. Wd. 299

FPT 62

DBT 427

APT 54

2500 269 3 37 1 17 0

(20.0)

1398

(1500)

1976 632 78 1265 „Dampskibsselskabet Dannebrog".

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

V. <

Vagn

H. J. B. Mahncke

S

2 M

143

T

760

3 Cy

105

Sunderland

Shipbuilding Co.

(Mask.) N. E. M. E. Co.

04 Stl. 4 BH. Wd. 158

FPT 60

DBT 379

APT 6

2160 240.0 36.5 16.8

(20 3)

1169

(1283)

1301 416 78 806

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Viking".

(A. 0. Andersen & Co.) Kbhvn.

Valdemar

C. P. Johnsen

S

2 M

C

350

2 Cy

112

Hebburn

A. Leslie & Co.

66

75

J. 5 BH. Wd. 120 DT 120 780 209 5 28 4 14 8 602 821 263 62 496 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

Valdemar

J. C. Petersen

S (2)

Fg

C

600

4 Cy

41

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

86

Stl.4 BH.

Pt. Elek. L.

25 APT 20 80 140.0 31.6 12.0 332 348 203 38 107 De Danske Statsbaner.

(Kbhvn.) Fredericia.

Vejle

J. Andersen

s

2 M

C

160

4 Cy.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

65

96

J. 3 BH. 13 160 120 3 18 5 10 2 139 165 69 20 76 Cementfabriken „Dania".

(J. P. A. Møller.) Mariager.


V-W-Y 46 47 V-W-Y

1

Ken-

dings-

signal

NTSM

NFHM

NPTM

NKJW

NPCV

NHMC

NDMH

NPCH

NPHR

NGLV

NJTC

NLPT

NVTD

NPKV

NPJH

NJWV

NBQJ

2

Dampskib

Fører

Vendsyssel

A. M. Jacobæus

Vera

C. C. Jørgensen

Veratyr

V. P. C. Villadsen

vesta

J. F. Godtfredsen

Vesterhavet

L. A. V. Larsen

Vestkysten

J. C. Christensen

Viking

J. Meyer

Viking

A. Brems-Pedersen

Volmer

N. P. Jørgensen

Vordingborg

A. Petersen

Vulcan

P. J. Nielsen

Væring

H. H. Krohn

w.

Wien

F. P. M. Brinck

Wilhelm Colding

Th. Bjarnarson

Wladimir Reitz

H. P. Olsen

Wladimir Sawin

L. Carstensen

3

Art

&

Takling

S

2 M

S

3 M

S

2 M

S

2 M

S

Redn.

2 M

S

Redn.

1 M

s

2 M

S

BJærgn

1 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

110

C

350

2 Cy

130

C

500

4 Cy

130

T

580

174

C

700

2 Cy

70

T

350

3 Cy

40

T

260

3 Cy.

125

C

498

2 Cy

44

T

1000

3 Cy

146

T

763

3 Cy.

106

T

500

3 Cy

210

C

800

2 Cy

240

T

1000

3 Cy

155

T

800

3 Cy

167

T

800

3 Cy

225

T

1250

3 Cy

176

T

740

3 Cy

5

Sted

Bygmester

Newcastle

C. Mitchell & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kiel

Howaldtswerke

Newcastle

Palmer's Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Renfrew

Løbnitz & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Sunderland

Shipbuilding Co.

Flensburg

Schiffsb. Ges.

Middlesbro'

Sir Ravlton Dixon & Co.

(Mask.) Blair & Co.

Port Glasgow

Murdoch & Murray

(Mask.) Ross & Duncan

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Alblasserdam

Scheepswerf

voorheen Jan Smit & Co.

Port Glasgow

The Clyde Shipbuilding

&. Engineering Co.

Stockton

Craig, Taylor & Co.

(Mask.) Sir C.Furness&Co.

Y. '

Yrsa

J. P. Oest Jacobsen

S

2 M

47

230

2 Cy

C

Helsingør

Jærnskibs- og Maskinb.

Ob. Kbhvn. B. & W.

Bygnings- Tons DW.

6

Aar

77

70

86

7

Materiale m.

m.

J.4

BH.Awng.D.

8

Kulrum

9

Vand-

ballast

10

Ladning

11

Længdei

Kendingsmaal

i engelske Fod

112 DBT 131 728 188.6 27.6

12

13

Bredde Dybde

14 0

20 9

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

447

(500)

15

Brutto

Fradrag

efter

British Rule

16

17

MaskinFolkerum m. m. rum m.m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

19

Rederi

Hjemsted

734 235 51 449 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

J. 4 BH. Wd. 170 2 DT 260 1040 219 6 30.1 16.1 815 1099 352 73 674 Dampskibs-Aktieselskabet Phønix.

(Robert Christensen.) Kbhvn.

06 Stl. 4 BH. Wd. 285

79

J. 4 BH. 2

Dæk.

Awng. D.

160

04 Stl. 5 BH. 45

FPT 22

DBT 425

APT 18

FPT 20

DBT 188

2 DT 27

APT 5

2065 241.2 36.1 16.5

(19 7)

730 223 4 29 6

15 2

22 2

(26.1)

1157

(1248)

712

(748)

— 114.0 21 7 11.1 168

(169)

1427 457 81 889

95 Stl. 5 BH. — 3 DT 15 99.0 20.7 10.7 135 135 67 22 46

83 J. 5 BH. 67

04

Stl. 4 BH.

Elek. L.

05 Stl. 4 BH. 158

FPT 31

DBT 112

APT 7

850 199.6 28.0 14.6

(17 9)

593

(635)

118 DBT 52 145 155.5 27.2 13 7 359 378 246 47 85

FPT 59

DBT 390

APT 31

2042 240.0 36.5 16.8

(20.3)

94 Stl. 4 BH. 250 DBT 350 1700 231.3 34 3 13.7

(16.8)

84 J. 5 BH. Wd. 300

88 Stl. 4 BH. Wd. 237

97

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

269

05 Stl. 4 BH. Wd. 140

05

98

89

98

Stl. 4 BH.

Elek. L.

Stl. 4 BH.

Pt. Awng. D.

Pt. Elek. L.

Stl. 4 BH.

Pt. Elek. L.

150

240

59

FPT 60

DT 174

DBT 384

APT 114

DBT 428

APT 40

DBT 463

APT 62

DBT 446

APT 40

DBT 605

APT 65

DBT 442

APT 54

FPT 9

DBT 74

APT 12

2500 274.5 37.8 18.7

(22.2)

3013 278.7 37 7 19 3

(22.6)

2730 276.3 39 8

16.6

23.5

(26.8)

2310 251 4 37 8 16.3

(19 4)

3550 294.7 42.0 19 5

(22.8)

2830 269.8 40.7

16.3

23.0

(26.2)

570 173.2 24 1 9 1

(11.7)

1171

(1288)

931

(1012)

1578

(1703)

1641

(1736)

1490

(1575)

1240

(1343)

1971

(2094)

1518

(1611)

314

(342)

Dampskibsselskabet Gefion,

Aktieselskab.

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

1122 359 75 688 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

169 111 38 20 Landbrugsministeriet.

Kbhvn.

761 244 65 453 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.

1318 422 94 803

„Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise".

(0. Hecksher.) Kbhvn.

Aktieselskabet

Dampskibsselskabet „Gorm".

(L. H. Carl.) Kbhvn.

1372 439 70 863 „Dampskibsselskabet af 1896".

(C. K. Hansen.) Kbhvn.

1997 639 102 1256 „Dampskibsselskabet Vulcan".

(C. P. Jensen.) Kbhvn.

2157 690 101 1366 „Det Helsingørske Dampskibsselskab".

(P. Brown jun. & Co.) Kbhvn.

2109 675 92 1342 „Dampskibsselskabet Mercur".

(C. P. Jensen.) Kbhvn.

1502 481 90 931 Dampskibs-Aktieselskab et „Progress".

(Holm & Wonsild.) Kbhvn.

2128 681 98 1349 Det Dansk-Russiske Dampskibsselskab.

(C. Boas.) Kbhvn.

2058 659 104 1295

441 141 30 270 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu.) Kbhvn.


Z-Æ-ø 48 49 Z-Æ-ø

1

Ken-

dings-

signal

NMSR

NTRD

NPMS

NCKF

2

Dampskib

Fører

Z.

Zampa

J. J. Hansen

Æ.

Ægir

P. L. Pedersen

Ægir

N. I. Gabrielsen

Ø

Øresund

A. L. Fabricius

NHLV Ørnen,

3

Art

&

Takling

H

2 M

H

2 M

S

Bjærgn

1 M

S

Bjærgn.

2 M

S

2 M

4

Maski-

nens

H. K.

m. m.

96

390

2 Cy

230

800

4 Cy

64

365

3 Cy

C

C

T

57

C

300

2 Cy

30

C

100

2 Cy

5

Sted

Bygmester

Dundee

Gourlay Brothers & Co.

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Kjøbenhavn

Flydedok og Skibsværft

Kjøbenhavn

Burmeister & Wain

Norrkoping

Oh. Gøteborg

Bygnings- Tons D W.

6

7

Aar Materiale m. m.

8

Kulrum

9

Vand-

ballast

10

Ladning

Kendingsmaal

i e n g e l s k e Fod

11

Længde

12

Bredde

75 J. 4 BH. 21 140 190.4 22.1

(36.70.

Hj.)

83 J. 4 BH. 60 100 200.6 24.1

(44.0

0.Hj)

06

65

94

65

72

Stl. 4 BH.

Elek. L.

40

FPT 15

APT 9

13

Dybde

Register-Tons

14

Under

Hoved-

dækket

15

Brutto

Fradrag

efter

British Bule

16

Maskinrum

m.

m.

17

Folkerum

m.

m.

Register-

Tons

18

Netto

(British

Rule)

19

Rederi

Hjemsted

8.6 236 353 104 30 219 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Kallundborg.

11 5

347

45 106.5 22.1 9 5 147

(153)

1 '

545 202 41 302 De Danske S t a t s b a n e r .

(Kbhvn.) Korsør.

156 86 33 36 „Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise".

(0. Hecksher.) Kbhvn.

J. 4 BH. — — — 130.1 21.6 11.9 192 195 87 29 79 „Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise".

(0. Hecksher.) Kbhvn.

J. 5 BH. 11 55 122.7 17 7 8.3 90 110 35 14 61 Det forenede Dampskibs-Selskab.

(A. du Plessis de Richelieu, Kbhvn.) Aalborg.


1

Kendings-

signal

2

Dampbaad, Fører

50

Afsnit b.

Dampbaade af under 100 Register-Tons Brutto 1 )

hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Færøerne undtaget.

3

Art

NMQC A. L. B., E. Mathiesen S.

NBPQ Activ, H. Jacobsen S.

NHTL Activ, S. A. Jensen S.

Actlv, J. B. Mørch S. Aab.

NHTB Agda, J C Jørgensen S.

Agda S.

NMHL Aggersund, H. C. Jeppesen S.(2)Fg

.

Aktiv * S.

Akunit S. Aab.

Aladdin S. Aab.

Alexandra, C. T. Hansen S. Aab.

Alfa S.

Archimedes, H. Bistrup S. Aab.

NVGB Arctic, C. M. Olsen S.

NQBF Aros, J. Sørensen

NLQD Asa, C. Windeleff

S.

Bugs.

S.

Isbryde

NSGB Asgeir litli S.

NGQM Asnæs, L. P. Hansen S.

Benedict, C. P. Hansen S.

NPQC Bien, P. M. Larsen

S.

Bugs.

NJCW Bien, A. Jacobsen S.

NPRC Carl Hansen, P. Nielsen S.

NWDP Castor, P. c. Gluud S.

Constantin * S.

Cordelia s.

NLWP Dagmar, H. Welblund s.

Dagmar, W. Larsen s.

NVJG Dan, 0. Jørgensen S. Bugs.

NGQP Dan, T. F. Madsen s.

NWLH Dania, N. K. Krogh

S.

Trawl.

4

MaskinensHestekraft

46

205

20

40

8

75

8

32

22

80

8

32

20

116

14

60

4

16

6

25

8

20

6

11

8

20

35

167

18

150

22

95

14

56

8

24

8

32

50

275

15

60

40

200

20

70

3

12

15

60

20

100

8

24

50

200

12

55

22

110

5

Sted

Bygnings-

6

Aar

7

Materiale

8

Dybde

midtskibs

Reg.-Tons

(British Rule)

9

Brutto

10

Netto

Kjøbenhavn 04 Stl. 7.2 97 40

Karlshütte

67

99

11

Rederi & Hjemsted

Sydfyenske Dampskibsselskab,

Svendborg.

J. 7.8 44 11 J. Bøttern, Nakskov.

Gøteborg 92 J. 6.5 36 13 Horsens Dampbdss., Horsens.

Gøteborg 65 J. 6.1 13 9 A. Andreasen, Kbhvn.

Dietrichsdorf 96 Stl. 6.9 49 22 Horsens Dampbdss., Horsens.

Gøteborg 78 J. 4.9 16 1 N. H. Hansen, Svendborg.

Kjøbenhavn 02 Stl. 7.2 59 9 Ministeriet f. off. Arb. (Kbhvn.),

Løgstør.

Kallehave 00 Stl. 5.8 16 0 G. A. Møller, Præstø.

Nykjøb. p. F. 83 E. 4.2 7 3

„Kryolith Mine og Handels Selskabet,

Kbhvn.

Kjøbenhavn 05 Stl. 5.0 8 4 C. J. Nielsen, Marstal.

Kjøbenhavn

74

86

J. 5.9 14 10

„Det forenede Bugseerselskab«,

Kbhvn.

Karlshamn 82 E. 4.6 17 5 J. Røssel, Kbhvn.

Kjøbenhavn 68 J. 5.3 11 9 Kjøbenhavns Havnevæsen.

Kristiania 84 J. 10.3 89 31

Danzig 06 Stl. — 58 1 Aarhus Havn.

„Dansk Hvalfangst- og Fiskeri-

Aktieselskab „ , Kbhvn.

Kjøbenhavn 01 Stl. 8.0 32 0 Kjøbenhavns Havnevæsen.

Gøteborg — J. 7.4 36 15 Firma Ă. Ăsgeirsson, Kbhvn.

Kristianstad 85 J. Stl. 4.4 15 4 Præstø Havn.

Oskarshamn 81 J. 3.9 19 12 Stigeny Badeetablissement, Odense.

Motala

1 ) Se «Oplysning og Forklaring angaaende Benyttelse af Registret Side „ XII.

75

92

J. 9.9 64 12

„Bugseraktieselskabet Bien „ ,

Helsingør.

Gøteborg 72 J. 5.6 22 10 Det for. Dampskibs-Selsk., Kbhvn.

Stettin 96 Stl. 7.4 78 24 »Veile Dampbaade«, Vejle

Kiel 75 J. 6.2 28 4 „Rhederiet Foreningen ”, Kbhvn.

Aarhus 91 E. F. 3.7 8 7 C. Sørensen, Aalborg.

Kristianstad 89 J. Stl. 5.3 13 6 Korsør Havnevæsen.

Kjøbenhavn 64 J. 6.5 37 7 Odense Havn.

Kjøbenhavn 66 J. 5.7 13 7 J. W. Olsen, Kbhvn.

Malmø 84 J. 8.6 55 1 V. Hansen, Kbhvn.

Neuhof 93 J. Stl. 6.5 32 11

Kristiania 86 J. 8.1 77 36

„Koldingfjords-Dampskibsselskab«,

Kolding.

„Aktieselskabet Dansk Trawl- og

Fiskecompagni, Lynæs.


1

Kendings-

signal

2

Dampbaad, Fører

3

Art

Delfin, P. Jespersen S. Aab.

Delfinen, S. P. Jørgensen S.

NMTV Dragör, F. K. G. Scheming

S.

Bugs.

Dreiö * S. Aab.

NMTD Drogden, C. J. Clausen S. Aab.

NLCF Dronningmölle, H c.Krabek S.

Dykkeren S.

NKQL Elise, N. H. Thygesen S.

NMGV

Ellen, P. N. Lauridsen

S.

Emilie H.

NFSR Expres, J. E. Petersen S.

Express, J.Orth S. Aab.

NQGF Faaborg, S. A. Weidemann S.

NPGC Falken, A. C. Funder S.

NBSM Falken, F. V. Mortensen S.

NHTV Falken, J. R. Krintel S. Aab.

NKHD Falken, J. Th. Jensen S.

NRQG Fanö, H. J. Jessen S.

NTGF Frederiksværk, M P. Brinch S.

NKFS Freia, H. Gottlob S.

NDBS Freia, V. Offenberg S. Aab.

NPGD Freja, S. Madsen S.

NGLF Fremad, H. C. Welblund S. Bugs.

NRHK Frigga, A. Sørensen S.

NJPH Frits Juel H.

Frode, C. Christoffersen S. Aab.

Fulton, C. Willumsen S. Aab.

Gorm, N. Hindsgavl S. Aab.

NMWK Grönsund, A. Olsen S.

NLFG

Guldborgland, A.

Jørgensen

HQMP Guldborgsund, G. Petersen S.

NBRQ Havörnen, F. Redsted S.

NMHK Helgenæs, E. Knudsen S

S.

Helsingör S.

4

MaskinensHestekraft

3

12

12

48

50

240

6

18

7

40

30

165

8

32

20

100

20

98

8

32

22

100

8

30

30

125

19

100

40

— Malmø 90 J. 8.2 83 31 Fiskerikontrollen, Kbhvn.

8

32

20

70

12

48

20

75

24

95

12

30

20

125

50

250

25

60

10

40

10

35

12

36

10

35

10

56

22

95

20

80

40

— Malme 90 J. 8.2 83 31 Fiskerikontrollen, Kbhvn.

18

100

20

75

5

Sted

51

Bygnings -

6

Aar

7

Materiale

8

Dybde

midtskibs

Reg.-Tons

(British Rule)

9 10

Brutto Netto

11

Rederi & Hjemsted

Gøteborg 80 Stl. 3.7 7 6 „ Veile Dampbaade", Vejle.

Kjøbenhavn 76 J. 7.2 27 3

Kjøbenhavn

75

85

J. 8.6 83 19

Statens Vandbygningsvæsen

(Kbhvn.), Helsingør.

„ Det forenede Bugseerselskab„

Kbhvn.

Gøteborg 76 j. 4.8 14 10 N. Mortensen (Drejø), Svendborg.

St. Denis 72 J. — 24 10 Alfred Christensen, Kbhvn.

Motala

73

90

J.

7.9 66 34 F. J. E. Andersen, Kbhvn.

Gøteborg 74 E. F. 6.0 20 7 Aarhus Havn.

Newcastle 91 E. 8.3 85 42 J. H. Hoffmann, Esbjerg.

Kristiania 03 Stl. 8.5 51 15

Dampskibsselskabet «Ellen«

(Faaborg), Søby pr. Ærøskj.

Stubbekjøbing 82 E. F. 4.5 18 0 P. Hansen, Kbhvn.

Helsingør 93 Stl. 7.6 43 8

«Em. Z. Svitzers Bjergnings Entreprise«

(Kbhvn.), Frederikshavn.

Kjøbenhavn 83 J. 5.6 13 9 Burmeister & Wain, Kbhvn.

Flensburg 76 J. 7.4 78 35

Sydfyenske Dampskibsselskab,

Svendborg.

Geestemünde 94 Stl. 8.4 75 40

Randers Fjorddampskibsselskab,

Randers.

Gøteborg 71 F. E. 6.1 24 13 «Veile Dampbaade«, Vejle.

Tønning

91

98

Stl. 6.6 24 0 N. C. Monberg, Kbhvn.

Gøteborg 78 J. 4.8 34 21 C. Filtenborg (Aarhus), N. p. Fanø.

Gøteborg 59 J. 6.2 47 19 N. J. Thykier, Thisted.

Hamburg 73 J. 6.5 51 17

„Koldingfjords-Dampskibsselskab„,

Kolding.

Kjøbenhavn 91 Stl. 6.7 20 13 J. P. Jacobsen, Kbhvn.

Kjøbenhavn 05 Stl. 6.7 49 13

"Fjorddampbaadsselskabet A. S.»,

Hobro.

Kjøbenhavn 93 Stl. 9.3 76 5 Odense By's Kanaludvalg.

Motala

77

89

Stl. J. 6.9 62 34

«Koldingfjords-Dampskibsselskab«,

Kolding.

Kjøbenhavn 73 J. 6.0 37 23 C. Juel-Brockdorff, Svendborg.

Kristianstad 00 stl. 5.9 19 9

Det forenede Bugseerselskab«,

Kbhvn.

Kjøbenhavn 75 J. 5.7 19 14 Kjøbenhavns Havnevæsen

Kristianstad 00 Stl. 5.9 19 10

Kjøbenhavn 04 Stl. 5.8 29 10

Kjøbenhavn 00 Stl. 6.8 93 54

»Det forenede Bugseerselskab«,

Kbhvn.

»Dampskibss. Stubbekjøbing«,

Stubbekj.

østlollands Dampskibsselskab,

Saxkjøbing.

Rostock 76 J. 6.5 41 0 F. Tesdorpf, Nykjøb. p. F.

Kiel 74 J.3BH

.

7.2 76 33

Dampskibsselskabet «Helgenæs«,

Dagelykke.

Kristianstad 92 Stl. 5.8 20 1 Helsingørs Lodseri.


1

Kendings-

signal

2

Dampbaad, Fører

3

Art

NKDV Hermann, N. Rüppuert S. Bugs.

NRJW Hertha H. J. Larsen

S.

Bjærgn.

Hjalmar S. Aab.

NJFH Hjeilen, C. Brøgger H.

NFQB Hjælperen, C. Borg S.

NDCH Holger, L. P. Hansen S.

NSTQ Horns Herred, L. Grove S.

Hroar, M. P. Lindtner S.

NJFG Hvalen, N. P. Nielsen

S.

Sandgr.

NTMH Hveen, N. C. N. Hald S.

Hæng i S. Aab.

NJMR Högen, J. Hveberg S.

Hörby, N. P. Nielsen S. Aab.

NKLG Imatra, C. Schmidt S.

NWQV Immanuel, J. c. Dam S.

NLKW Ingeborg, R. R. Rasmussen S. Bugs.

NPFL Isöre, J. C. Larsen S.

Johanne, P. E. Hansen S. Aab.

NJKM John Harry, J. L. Egidiussen

S.

Sandgr.

Juliane * S. Aab.

NSQF Kjerteminde, C. Møller S.

Kodan * S. Aab.

NDJQ Kolding, P. Hansen S.

NMWG Kronborg, J. S. Christiansen

S.

Sandp.

Kvik II S. Aab.

NHVT Lodsen S.

NTBL Læsö, C. C. Heintzelmann S.

NKHB Maagen, S. Madsen S.

Maagen, C. Brøgger S. Aab.

NJBS Marselisborg, J.R.Nicolaisen S.