MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

mariager.fjord.dk

MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

24

MARIAGER FJORD Fjordbundens dyreliv

7. Referencer

Andersen, B.S., 2001a.

The Community structure of benthic

soft-bottom macroinvertebrates: the

impact of macroalgae. Artikel 1 i:

Feeding Ecology of Juvenile Flounder.

Specialerapport af Bo Sølgaard Andersen,

Afdeling for Marin Økologi,

Århus Universitet. Januar 2001.

Andersen, B.S., 2001b

The impact of permanent macroalgae

cover on seasonal feeding habits of

0-group fl ounder (Platichthys fl esus

L.) in af microtidal area in Mariager

Fjord, Denmark. Artikel 2 i: Feeding

Ecology of Juvenile Flounder. Specialerapport

af Bo Sølgaard Andersen, Afdeling

for Marin Økologi, Århus Universitet.

Januar 2001.

Clarke, K.R., 1993

Non-parametric multivariate analysis

of changes in community structure.

Aust. J. Ecol. 18, 117-143.

Clausen, P., Bøgebjerg, E., Jørgensen,

H.E., Hounisen, J.P., &

Petersen, I.K. 2001: Jagt- og

forstyrrelsesfrie kerneområder for

vandfugle: Status 1999. Naturovervågning

- Danmarks Miljøundersøgelser.

84 s. Arbejdsrapport fra

DMU, nr. 146

Dansk Ornitologisk Forening

(DOF), 1998.

Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind I.

Fallesen, G., 1994.

The ecology of macrozoobenthos in

Århus Bay, Denmark. Ph.D Thesis,

University of Sterling, Scotland. Department

of Biological and Molecular

Sciences, University of Sterling 1994.

377 pp.

GEUS, 1998

Danmark og Grøndlands Geologiske

Undersøgelser 1998/41.

Mariager Fjord sedimentkortlægning

Hobro - Hadsund 1998.

Hall, S.J., Raffaelli, D. & Thrush,

S.F., 1994.

Patchiness and distrubance in shallow

water benthic assemblages. Kap. 11 i:

Giller, P., Hildrew, A.G. & Rafaelli,

D.G. (eds.) Aquatic Ecology. Scale,

Pattern and Process. The 34th Symposium

of the British Ecological Society

with the American Society of

Limnology and Oceanography, University

College, Cork, 1992. Blackwell

Science.

Jensen, K.T., 2001. Pers. komm.

Kurt Thomas Jensen, Århus Universitet,

Institut for Marin Økologi.

Jørgensen, C. Barker, 1990.

Bivalve Filter Feeding: Hydrodynamics,

Bioenergetics, Physiology and

Ecology. Olsen & Olsen, 1990, 140 pp.

Kaas, H., Møhlenberg, F., Josefson,

A., Rasmussen, B., Krause-Jensen,

D., Jensen, H.S., Svendsen, L.M.,

Windolf, J., Middelboe, A.L.,

Sand-Jensen, K. & Foldager Pedersen,

M., 1996.

Marine områder. Danske Fjorde -

status over miljøtilstand, årsagssammenhænge

og udvikling. Vandmiljøplanens

Overvågningsprogram 1995.

Danmarks Miljøundersøgelser. 205 s.

Faglig rapport fra DMU nr. 179.

Pelegri, S.P., Nielsen, L.P. & Blackburn,

T.H., 1994.

Denitrifi cation in estuarine sediment

stimulated by irrigation activity of the

amphipod Corophium volutator. Mar.

Ecol. Prog. Ser. 105:285 - 290.

Petersen, J.K., Markager, S., Stedmon,

C. & Stenalt, E., 2000.

Mariager Fjord - primærproduktion,

iltomsætning og blåmuslinger efter

iltsvindet i 1997. Miljø- og Energiministeriet,

Danmarks Miljøundersøgelser,

2000.

Valiela, I., 1984.

Marine Ecological Processes. Springer

advanced texts in life sciences. Springer-Verlag,

New York.

Århus Amt og Nordjyllands Amt,

2001.

Fiskundersøgelser. Mariager Fjord

1998 - 2000. Teknisk rapport (under

forberedelse)

Århus Amt og Nordjyllands Amt,

1999.

Vestlige Kattegat og tilstødende fjorde

1998. Tilstand og Udvikling. Afrapportering

af NOVA 2003. Teknisk

rapport.

Århus Amt og Nordjyllands Amt,

1998.

Mariager Fjord. Udvikling og status

1997.

Teknisk rapport 198 sider.

Århus Amt, 1992.

Notat. Blåmuslingernes produktion,

assimilation og fi ltrationskapacitet i

Mariager Fjord. Århus Amt, Miljøkontoret.

Teknisk notat 29 s.

More magazines by this user
Similar magazines