MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

mariager.fjord.dk

MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

(Hydrobia ulvae) var i modsætning til i

de tidligere undersøgelser meget talrig

i fjorden. I lighed med tidligere undersøgelser

blev børsteorme af slægten

Polydora fundet i meget høje tætheder.

Bundfaunaen har stor betydning for

omsætningen af organisk stof i Inderfjorden,

hvor blåmuslingebankerne

er i stand til at omsættet størstedelen

af primærproduktionen i Inderfjordens

vandmasser. En anden vigtig funktion

er bunddyrernes graveaktivitet i fjordens

sedimenter. Denne aktivitet har

stor betydning for iltningen af sedimentet

og for udvekslingen af næringsstoffer

mellem sedimentet og de bundnære

vandmasser.

Bunddyrerne tjener desuden som en

vigtig fødekilde for bundlevende fi sk

og fugle. Undersøgelser har vist, at

den vigtigste føde for Inderfjordens

skrubbebestand i årene efter iltsvindet

i 1997 har været den voksende bestand

af blåmuslinger. Vurderinger af tilgængeligheden

af bunddyr som fødekilde

peger på, at fjordens bunddyr atter

efter iltsvindet i 1997 udgør et rigt

spisekammer for fugle og fi sk i fjorden.

Bunddyrerne i Mariager Fjord er relativt

hurtigt retableret efter iltsvindet i

1997 som følge af et gunstigt sammenfald

af høje larveforekomster og god

vandudskiftning med Kattegat. Miljøtilstanden

i fjorden er dog stadig sårbar

og en forbedring i miljøtilstanden er

nødvendig for at sikre en stabil forekomst

af bunddyr i fjorden.

MARIAGER FJORD Fjordbundens dyreliv

Sammenfatning

5

More magazines by this user
Similar magazines