MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

mariager.fjord.dk

MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

6

MARIAGER FJORD Fjordbundens dyreliv

3. Indledning

De første kendte undersøgelser af

bundfauna i Mariager Fjord blev

foretaget så tidligt som i 1930 af

Dansk Biologisk Station. Disse undersøgelser

havde til formål at undersøge

kvaliteten af fi skeføden i fjorden

- altså bundfaunaens egnethed som fødegrundlag

for fi sk i fjorden. Undersøgelserne

blev dengang foretaget efter

helt andre metoder end undersøgelser

af nyere dato. Alligevel kan disse undersøgelser

give os et indtryk af, hvordan

miljøtilstanden var i fjorden på

den tid.

Først mange år senere i årene 1979,

1980 og 1985 blev der igen foretaget

undersøgelser af bundfaunaen i fjorden.

Disse undersøgelser havde til formål,

at give oplysninger om den geografi

ske og dybdemæssige variation i

forekomsten af bundfauna i den del af

fjorden, der ligger indenfor Hadsund.

Herefter forløb der endnu en tid, inden

der igen blev foretaget undersøgelser af

bundfaunaen i fjorden. I 1992 foretog

Århus Amt en undersøgelse af blåmuslingernes

udbredelse i fjorden. Formålet

med disse undersøgelser var at få

tilvejebragt en god vurdering af blåmuslingernes

udbredelse og betydning

for omsætningen af organisk stof i fjorden.

I 1996 iværksatte Århus Amt årlige

undersøgelser af blåmuslingernes

udbredelse i fjorden. Disse undersøgelser

forløber som video/dykker observationer

af muslingernes vertikale fordeling

og dækningsgrad langs linier fra

kysten ud til største dybde i fjorden.

I udvalgte år indsamles biomasseprøver

af blåmuslingebestanden. Undersøgelserne

har til formål at undersøge betydningen

af den årlige variation i

iltsvindets udbredelse for muslingernes

udbredelse og at estimere blåmuslingernes

betydning for omsætningen af

organisk stof i fjorden.

Efter det voldsomme iltsvind i fjorden

i 1997, hvor næsten al bundfauna i

fjorden blev udslettet, blev der iværksat

et mere omfattende program for de

årlige undersøgelser af bundfaunaen.

Der blev udpeget et område ved Dania

og et område ved Skovsgaard Hage på

dybder mellem 6 og 10 meter, hvor

der årligt frem til og med 2000 er indsamlet

bundfaunaprøver. I 1998 blev

der ud over de årlige indsamlinger i

efteråret foretaget indsamlinger i foråret.

Desuden blev der i forbindelse

med undersøgelserne af fi skebestanden

i fjorden iværksat undersøgelser af fødegrundlaget

i 3 områder af fjorden

på lavt vand fra omkring 1 - 6 meters

dybde. Disse undersøgelser blev foretaget

i 1998 og blev gentaget for et

af områderne i 1999. I bilag A gives

en oversigt over bundfaunaundersøgelserne

i Mariager Fjord.

Endvidere blev der i samarbejde med

Danmarks Miljøundersøgelser i 1999

foretaget en omfattende undersøgelse

af blåmuslingernes udbredelse og betydning

for omsætningen af organisk

stof (Petersen et al., 2000). Denne undersøgelse

er rapporteret særskilt og refereres

i nærværende rapport.

More magazines by this user
Similar magazines