MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

mariager.fjord.dk

MARIAGER FJORD • Fjordbundens dyreliv

De tilsyneladende ringere tæthed af

bunddyr i området mellem Hadsund

og Dania i forhold til områderne ved

Havnø og Als Odde skyldes for en stor

del, at der er anvendt en maskevidde

på kun 0,5 mm i Andersen (2001),

hvorimod der i undersøgelserne indenfor

Hadsund er anvendt en maskevidde

på 1,0 mm. Ved anvendelse af den lille

maskevidde på sigterne tilbageholdes et

større antal små individer og arter. Der

kan dog ikke gives noget eksakt tal for,

hvor meget denne forskel betyder, men

der er eksempler på, at anvendelsen af

en 500 µm sigte kan forøge individantallet

med op til 90 % for visse små

arter, hvorimod arter af normal størrelse

oftest kun vil forøges med omkring

10 % (Høeg, 2001). Forskelle i

sigternes maskevidde i den størrelsesorden,

der er tale om her vil normalt

ikke have nogen væsentlig indfl ydelse

på estimaterne af biomassen af bundfaunaen,

da de små individer ikke betyder

så meget for den samlede biomasse

(Høeg, 2001).

Mariager Fjord - Inderfjord

N

Hobro

Onsild Å

J

Tr 5

Tr 4

I

MF 01

Skovsgaard

Hage

H

4.2 Den dybe Inderfjord

Inderfjorden, der strækker sig fra

Dania til Hobro adskiller sig markant

fra Yderfjorden, idet vanddybderne her

er meget større. De lavvandede områder

er afgrænset til smalle bræmmer

langs bredderne. Hvor områder med

0 - 2 meters vanddybde udgør godt

75 % af arealerne i Yderfjorden udgør

disse områder kun 15 % i Inderfjorden

(Århus Amt og Nordjyllands Amt,

1998). Generelt stiger dybden hurtigt

og størstedelen af Inderfjorden har

vanddybder over 6 meter. Undtaget er

dog området fra Skovsgaard Hage til

Hobro, hvor dybden mest er mellem 4

og 6 meter (fi gur 4-2).

Sedimentet i Inderfjorden består på

dybder over 2 meter af dynd. Denne

bundtype omfatter langt hovedparten

af bundarealet i Inderfjorden (GEUS,

1998). Det organiske indhold i dyndet

er større end 20 % og ofte større end

30 %. Kun i de lavvandede dele af

fjorden langs bredderne fi nder man

sand- og grussedimenter, hvor det

Kielstrup sø

Katbjerg Bæk

MF F1

Ove

Kielstrup Sø

F

G

Tr 3

Mariager

Artsantal

D

MARIAGER FJORD Fjordbundens dyreliv

Ville Å

C

30

20

10

0

strup

MF F2

Marenmølle

Total biomasse

Vive

Møllebæk

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Bæk

organiske indhold oftest kun udgør

nogle få procent.

Ændringerne i dybdeforholdene fra

Yderfjorden til Inderfjorden betyder,

at det er helt andre faktorer, der bestemmer

udbredelsen af bundfauna i

størstedelen af Inderfjorden. I de lavvandede

dele langs bredderne er udbredelsen

af bundfaunaen selvfølgelig

overvejende bestemt af de samme faktorer

som i den lavvandede Yderfjord.

I de dybere dele af Inderfjorden er udbredelsen

af bundfauna først og fremmest

bestemt af forekomsten af iltsvind.

På dybder større end 15 meter

er der stort set permanent iltfrit. Der

forekommer derfor på dybder større

end 15 meter ikke noget højere liv af

betydning.

I området med vanddybder mindre

end omkring 15 meter optræder

iltsvindet med faldende hyppighed i

takt med at vanddybden bliver mindre.

Dette skyldes, at de øvre vandmasser

under normale forhold iltes i forbindelse

med vindens omrøring af de øvre

B

MF 02

A

Dania

Assens

Total individantal

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Udbredelsen

Figur 4-2. Dybdeforhold i Mariager Inderfjord og placering af bundfaunaundersøgelser. Søjlerne viser det kumulerede artsantal, total

individantal og total biomasse (g tørvægt) for udvalgte undersøgelser i 1999.

Undersøgelse i område

1997-2000

3 km

2 m

10 m

9

More magazines by this user
Similar magazines