Udrykningsstatistikken 2008 - Beredskabsstyrelsen

brs.dk

Udrykningsstatistikken 2008 - Beredskabsstyrelsen

Udrykningsstatistikken 2008

Beredskabsstyrelsen har opgjort det kommunale

redningsberedskabs udrykningsstatistik for 2008.

Statistikken er baseret på de enkelte redningsberedskabers

indberetninger i ODIN.

I alt var der 40.942 udrykninger, heraf 20.686 til

brande, 4.141 til miljøuheld, 3.133 til redningsopgaver

og 552 til diverse opgaver.

Tallet for samtlige udrykninger i 2008 er steget med

8,5 % i forhold til 2007, og er det højeste antal,

siden udrykningsstatistikken blev etableret i 1989.

Nedenstående figur viser udviklingen i udrykninger til de forskellige hovedopgavetyper fra 1989 til

2008.

Det kommunale redningsberedskabs udrykninger, 1989-2008

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Hovedopgavetyperne er defineret på næste side.

2000

2001

4. ÅRGANG MARTS 2009 NR. [REV. APRIL 2009]

Det kommunale redningsberedskab varetager

indsatsen ved brand, ulykker, naturkatastrofer og

miljøuheld. Ved større opgaver suppleres med styrker

fra de kommunale støttepunkter og/eller de statslige

regionale beredskabscentre. En kommune kan have

sin egen udrykningsstyrke eller indgå i samarbejde

med andre kommuner, med private entreprenører,

med Beredskabsstyrelsen eller andre, f.eks. frivillige

brandværn.

ODIN er en forkortelse for Online Dataregistrerings-

og Indberetningssystem. Systemet drives af

Beredskabsstyrelsen. I systemet indsamles

oplysninger om redningsberedskabets opgavevaretagelse,

bl.a. til brug for udarbejdelse af statistik.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Brande

Redningsopgaver

Miljøuheld

Diverseopgaver

Blind alarm

Falsk alarm

Udrykninger i alt


Udvikling i antallet af udrykninger

De væsentligste udviklingstendenser er:

• Antallet af udrykninger til brande er rekordhøjt i 2008 og langt over gennemsnittet for de

seneste 20 år. I forhold til 2007, som også lå over gennemsnittet, er antallet af brande i 2008

13,1 % højere.

Der er 2 hovedårsager til stigningen i antallet af udrykninger til brande fra 2007 til 2008:

- urolighederne i primært hovedstadsområdet i februar måned 2008, hvor der bl.a. blev sat

ild til især mange biler og affaldscontainere på åbne arealer.

- et væsentligt mere tørt vejr i sommermånederne i 2008 sammenlignet med den meget

våde sommer i 2007. Tørt vejr giver erfaringsmæssigt anledning til flere brande, især på

åbne arealer. Se månedsstatistikken fordelt på brandplacering, dvs. hvor brandene fandt

sted.

Udrykninger til brande udgjorde 50,5 % af samtlige udrykninger.

• Antallet af udrykninger til miljøuheld er på samme niveau, mens redningsopgaver er steget

med 16,3 % og diverseopgaver er faldet med 7,7 %. Samlet udgjorde de 3 hovedopgavetyper

19,1 % af det samlede antal udrykninger for 2008.

• Af det samlede antal udrykninger i 2008 blev 872 registreret som falske alarmer mod 816 i

2007. Således udgjorde falske alarmer 2,1 % af samtlige udrykninger i 2008 eller ca. 2,4

udrykninger om dagen.

• Antallet af blinde alarmer er steget fra 11.198 i 2007 til 11.558 i 2008, og udgjorde 28,2 % af

samtlige udrykninger. Stigningen i blinde alarmer, som er på 3,2 %, skyldes erfaringsmæssigt,

at antallet af installerede automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) stiger.

Fakta om data

Definition af hovedopgavetyper i udrykningsberedskabet

• Brand: Opgaver, hvor der er brand eller overhængende fare herfor.

• Redning: Her skelnes mellem personredning, dyreredning og evakuering. Opgaverne består oftest af

personredning af fastklemte ved trafikuheld.

• Miljøuheld: Uheld, hvor der spildes et stof, som i den aktuelle situation udgør en akut fare for personer,

ejendom eller miljø (ofte spild fra køretøjer). Miljøuheld benævnes også ’akutte uheld med farlige stoffer’.

• Diverse: Omfatter andre opgaver, som løses i medfør af beredskabsloven, for eksempel de fleste

vejrligsopgaver i forbindelse med storm eller oversvømmelse.

• Blind alarm: En blind alarm er en alarm afgivet i god tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer

redningsberedskabets assistance.

• En falsk alarm er en alarm afgivet i ond tro, hvor der ikke er sket nogen skade, som fordrer

redningsberedskabets assistance.

• Opgørelsesmetoden for diverse opgaver er ændret i 2008, så opgaver der ikke direkte hører under

beredskabsloven ikke mere tælles med. De foregående år er korrigeret efter den nye opgørelsesmetode,

og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tallene for diverse opgaver i tidligere publicerede

opgørelser.


Det kommunale redningsberedskabets udrykninger, 1989-2008

År Brande Miljøuheld

RedningsopgaverDiverseopgaver

1 Blind alarm Falsk alarm Udrykninger

i alt

1989 18.784 2.974 4.269 747 26.774

1990 17.025 3.023 4.382 770 25.200

1991 17.589 2.777 4.769 761 25.896

1992 19.124 2.756 4.706 987 27.573

1993 16.803 2.746 5.077 799 25.425

1994 16.918 3.374 5.778 749 26.819

1995 19.543 3.582 5.954 829 29.908

1996 19.756 3.541 6.863 723 30.883

1997 18.236 3.406 6.683 685 29.010

1998 16.320 3.405 6.561 737 27.023

1999 17.538 3.859 7.456 761 29.614

2000 17.174 3.795 8.366 710 30.045

2001 16.894 4.052 9.250 595 30.791

2002 16.362 4.443 9.493 593 30.891

2003 18.443 4.947 9.074 630 33.094

2004 15.927 4.679 9.554 631 30.791

2005 16.551 3.279 1.943 967 9.688 702 33.130

2006 16.965 3.459 2.215 467 10.377 916 34.399

2007 18.295 4.146 2.694 598 11.198 816 37.747

2008 20.686 4.141 3.133 552 11.558 872 40.942

Gennemsnit 17.747 3.619 2.496 646 7.553 751 30.298

Kilde: ODIN

Udrykninger til brand fordelt på placering, 2007-2008

Privat beboelse Erhverv Åbne arealer Andet Total

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Januar 749 741 252 275 611 740 198 227 1.810 1.983

Februar 536 616 199 240 293 962 123 201 1.151 2.019

Marts 495 519 258 204 620 541 179 193 1.552 1.457

April 490 439 283 229 813 624 223 180 1.809 1.472

Maj 436 413 243 255 735 934 204 284 1.618 1.886

Juni 355 395 271 270 674 1.121 237 275 1.537 2.061

Juli 310 374 238 248 482 1.036 191 279 1.221 1.937

August 373 327 320 224 606 700 174 247 1.473 1.498

September 347 378 233 195 511 701 158 228 1.249 1.502

Oktober 377 395 290 221 621 494 193 245 1.481 1.355

November 467 457 251 218 431 462 142 214 1.291 1.351

December 701 703 289 259 864 888 249 315 2.103 2.165

Total 5.636 5.757 3.127 2.838 7.261 9.203 2.271 2.888 18.295 20.686

Kilde: ODIN

1 Opgørelsesmetoden for diverse opgaver er ændret i 2008, så opgaver der ikke direkte hører under beredskabsloven ikke mere tælles

med. De foregående år er korrigeret efter den nye opgørelsesmetode, og kan derfor ikke direkte sammenlignes med tallene for diverse

opgaver i tidligere publicerede opgørelser.


Hvis du vil vide mere

Beredskabsstyrelsen hjemmeside www.brs.dk kan du finde mere information om Beredskabsstyrelsens

statistikker, herunder redningsberedskabets statistikbank statistikbank.brs.dk.

En oversigt over tidligere publicerede nyhedsbreve findes under overskriften Statistiske

publikationer på http://www.brs.dk/fagomraade/tilsyn/sta

Spørgsmål knyttet til nyhedsbrevet kan rettes til Beredskabsstyrelsen på tlf. 45 90 60 00 eller

e-mail statistik@brs.dk.

Beredskabsstyrelsen

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab

Datavej 16

DK-3460 Birkerød

Telefon 45 90 60 00

Telefax 45 90 60 60

E-mail brs@brs.dk

www.brs.dk

More magazines by this user
Similar magazines