Minirenseanlæg og sommerhuse - Spørgsmål om BioKube?

biokube.dk.gn19.windowshotel.dk

Minirenseanlæg og sommerhuse - Spørgsmål om BioKube?

Minirens - også til soMMerhuse!

velegnet til svingende belAstninger

Minirensningsanlæg

til sommerhuse

April 2010

Resume:

BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle

helårsboliger.

Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes patenterede teknologi med tidsstyret

returskyld af 700 liter renset spildevand til bundfældningstanken i døgnet, at der er

næring til bakterierne i mindst 12 måneder, selv om huset er ubeboet i hele perioden.

Når huset atter beboes fungerer renseanlægget fortsat korrekt uden nogen tidsforsinkelse.

BioKubes driftssikkerhed og renseeffektivitet ved andet end traditionelle helårshuse

er dokumenteret af målinger på et stort antal anlæg i drift. Det særlige ved BioKubes

renseteknologi er, at rensestabiliteten er konstant uanset svingninger i mængden af

indkommende spildevand. BioKube reducerer også kolibakterier til værdier, der sikrer

at badevandskvaliteten ikke forringes.


Minirensningsanlæg

til sommerhuse

April 2010

1. BioKube anvendes til mange andre formål end traditionelle helårshuse.

Den danske typegodkendelsesordning for minirenseanlæg omfatter principielt kun helårshuse, og de test

der udføres under typegodkendelsen er kun tilrettelagt med henblik på benyttelsen af minirenseanlæg i

helårshuse. Det er derfor op til fabrikanten, at præcisere under hvilke betingelser et minirenseanlæg kan

anvendes til, andet end almindelige helårshuse. I forhold til typegodkendelsen er det BioKubes patenterede

teknologi, der gør renseanlæggene velegnet til mange formål og varierende belastninger.

BioKube benyttes som renseløsning til mange andre hustyper end almindelige helårshuse. BioKube er

med dokumenteret rensestabilitet installeret ved følgende specielle hustyper:

a) Sommer- og fritidshuse.

b) Spejder- og feriehytter

c) Kontorfaciliteter

d) Helårshuse samt sommer- og fritidshuse med store Spa-bade

e) Restaurant- og hotelvirksomheder

f) Fødevarevirksomheder

g) Byggepladser og camps

Uanset anvendelsesform sikrer BioKubes design og teknologi, at det tilledte spildevand renses til

udledningskrav. Dette dokumenteres i det følgende ved:

a) Beskrivelse af BioKubes patenterede renseteknologi med tidsstyret tilbageførsel af renset

spildevand til bundfældningstanken for, at give stabil tilførsel af næring til bakterierne i

renseanlægget også i perioder uden beboelse på ejendommen

b) Test med 12 måneders pause i tilførsel af spildevand til renseanlægget [den ultimative

sommerhustest] længerevarende afbrydelse af strømmen.

c) Målinger foretaget i Sverige af Länstyrelserne i Stockholm, Västra Götaland og Skåne

dokumenterer at BioKube reducerer E-Coli og koliforme bakterier til værdier under kravene for

badevand.

d) Driftsresultater fra Ærø Kommune, hvor halvdelen af alle anlæg er til helårsboliger, resten til

sommer- og fritidshuse dokumenterer, at BioKubes rensestabilitet er den samme for helårshuse

som for sommerhuse.


Illustration af BioKubes samlede renseproces

1. Biologisk rensetrin.

I første rensekammer indeholder

spildevandet meget organisk

materialer, og biologien her er

meget aktiv og effektiv. Her sker

den største reduktion af organisk

materiale.

2. Biologisk rensetrin.

Her er der lidt mindre aktivitet og

biologien til nitrificeringen får så

småt overtaget.

3.Biologiske rensetrin

Den nitrificerende biologi er her

udviklet. Amonium NH 4 nedbrydes,

og der udvikles nitrat.

Det rensede vand udledes i

naturen og en del recirkuleres til

bundfældningstanken.

Biokube pumpebrønd

Det forrensede spildevand

intervalpumpes ind i Biokubes 1.

biologiske rensetrin.

3. Mekanisk rensetrin.

I bundfældningstankens 3.

kammer er der næsten ingen

slam tilbage. Det forrensede

spildevand løber nu ind i

Biokubes pumpebrønd.

Fjernelse af svovlbrinte og recirkulering af næring

Renset spildevand fra tredje rensekammer indeholdende

nitrat pumpes retur til bundfældningstanken. Nitratet

(NO 3 ) i returvandet fjerner svovlbrinte. Desuden sikres

recirkuleringen, at der fra bundfældningstanken er

næring til bakterierne, også i ferieperioden.

Minirensningsanlæg

til sommerhuse

April 2010

1. Mekanisk rensetrin.

I bundfældningstankens store

første kammer tilbageholdes

slam. Gennemgangshullet til

næste kammer er placeret, så

bund- og flydeslam ikke kommer

med ind i andet kammer i bundfældningstanken.

2. Mekanisk rensetrin.

I bundfældningstankens 2.

kammer dannes flydeslam.

Gennemgangshullet til bundfældningstankens

3. kammer

sidder derfor lavt. Flydeslam

kan således ikke kommer ind

i bundfældningstankens 3.

kammer.

Spildevandet fra

huset løber her ind i

bundfældningstanken.

Det unikke patenterede design af BioKube minirenseanlæg har resulteret i et driftssikkert renseanlæg,

der renser effektivt ved varierende belastninger.

I helårsboliger viser BioKubes stabile renseeffektivitet sig især ved evnen til, at rense spildevandet

stabilt og effektivt trods svingende belastninger i den enkelte husholdning, idet spildevandet renses

langt renere end de fastsatte udledningsværdier.

I sommer- og fritidshuse viser det sig ved evnen til, at rense stabilt og uden svingninger selv om

benyttelsen af et sommerhus er kendetegnet ved, at huset er ubeboet i flere måneder.


Minirensningsanlæg

til sommerhuse

April 2010

3. Testresultater med 12 måneders ferietest hvor tilførslen af spildevand til

minirenseanlægget afbrydes.

Den ferietest der benyttes under typegodkendelsen indebærer kun, at der afbrydes for tilførslen

af spildevand til anlægget i 14 dage. BioKube ønskede at lave en test med henblik på, at dokumentere

effekten af den patenterede teknologi ved længerevarende afbrydelse i tilførslen af spildevand, som

situationen netop er i et sommerhus.

I oktober 2006 påbegyndte BioKube et 12 måneders forsøgsprogram på et renseanlæg udsat for vilkår

svarende til, at der ikke blev tilledt spildevand til anlægget i 12 måneder.

Formålet med forsøget var, at påvise hvor hurtigt den fulde funktion af minirenseanlægget blev

reetableret, selv om anlægget var tilsluttet et hus uden forbrug i 12 måneder.

Som opstart til forsøget blev renseanlæggets funktionsevne vist ved, at foretage målinger i hver af

tre uger inden forsøget startede.

Disse målinger viste følgende resultater:

Dato Temp [°C] BOD5 [mg/l] NH4[mg/l]

2006.10.13 14,2 3,0 0,16

2006.10.22 12,3 4,0 0,044

2006.11.02 10,5 3,0 0,021

Ugentlige målinger fra testanlægget tre uger inden forsøgets opstart.

Dato Temp [°C] BOD5 [mg/l] NH4[mg/l]

Som det ses er de danske rensekrav på BOD < 10 mg/l og NH4 < 5 mg/l rigeligt overholdt.

2006.10.13 14,2 3,0 0,16

Herefter 2006.10.22 blev tilførslen 12,3 af spildevand 4,0 til renseanlægget 0,044 fra huset standset 2/11 2006. Efter en pause på

ca. Dato 2006.11.02 12 måneder blev Temp 10,5 anlægget [°C] den COD 15/10 3,0 [mg/l] 2007 atter NH4[mg/l] tilsluttet 0,021 ejendommen, og der blev igen foretaget

analyser. 2007.10.16 De nye målinger 14,1 blev foretaget 13 hver dag i ugen 0,04 efter anlæggets tilslutning til husets spildevand

2007.10.18 15,0 22 0,18

De 2007.10.20 nye målinger 14,9 viste følgende 37 værdier: 2,6

2007.10.23 Dato 13,8 Temp [°C]

2007.10.25 2007.10.16 13,0 14,1

2007.11.02 2007.10.18 12,2 15,0

2007.11.15 2007.10.20 8,1 14,9

2007.12.01 2007.10.23 7,3 13,8


5 4

2006.10.13 14,2 3,0 0,16

2006.10.22 12,3 4,0 0,044

2006.11.02 10,5 3,0 0,021

Minirensningsanlæg

til sommerhuse

April 2010

4. Testresultater ved strømafbrydelse

BioKube Dato foreskriver Temp i sin driftsvejledning, [°C] COD [mg/l] at anlægget NH4[mg/l] ikke må slukkes af hensyn til at fastholde optimale

betingelser 2007.10.16 for biologien. 14,1 Det kan imidlertid 13 ikke udelukkes, 0,04 at strømafbrydelser i et uovervåget hus kan

forekomme 2007.10.18 i længere 15,0 perioder. 22 0,18

2007.10.20 14,9 37 2,6

I forlængelse 2007.10.23 af ovennævnte 13,8 forsøg


2007.11.02 12,2 19 0,61

2007.11.15 8,1 20 0,09

2007.12.01 7,3 22 0,11

Minirensningsanlæg

til sommerhuse

April 2010

Dato Temp [°C] COD [mg/l] NH4[mg/l]

5. 2008.02.12 Testresultater 6,1 for E.coli 12 0,03

Der 2008.02.13 rettes til tider spørgsmål 7,2 til minirenseanlægs 14 evne 0,04 til, at rense for E.coli og Koliforme bakterier af

hensyn til vandkvaliteten i recipienten. Dette undersøges ikke i forbindelse med hverken den danske

2008.02.14 9,4 139 67

typegodkendelse for minirenseanlæg eller den europæiske typegodkendelse efter CEN 12566-3. Det er

derimod 2008.02.15 et krav for 8,1 at opnå Högg Skyddsniveau 175 i Sverige. 82

2008.02.16 7,2 37 1,9

I 2009 2008.02.17 har Länstyrelserne 7,6 i Stokholm,


Dato Temp [°C] COD [mg/l] NH4[mg/l] Minirensningsanlæg

2008.02.12 6,1

2008.02.13 7,2

12

14

0,03

0,04

til sommerhuse

2008.02.14 9,4

2008.02.15 8,1

139

175

67

82

April 2010

2008.02.16 7,2 37 1,9

6. 2008.02.17 Driftsresultater 7,6 fra anlæg


Minirensningsanlæg

til sommerhuse

April 2010

More magazines by this user
Similar magazines