Referat af møde 22.2.2012 - Pedersborg Skole

pedersborgskole.dk

Referat af møde 22.2.2012 - Pedersborg Skole

Udskrift af forhandlingsprotokollen fra møde i skolebestyrelsen onsdag den 22.2.2012

Pkt. 79

Specialpædagogik: Hvad har vi fremover brug for af støtteforhold, særlig undervisning etc.

Akt-koordinator Mette Løssing og specialundervisningskoordinator Klaus Bolø giver et oplæg.

Oplægget er tænkt som inspiration til den indledende drøftelse senere på mødet om budget 2012-

13.

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Til orientering

Klaus og Mette orienterede. Den største udfordring er at lave det nødvendige tilbud til elever

med kognitive vanskeligheder. Orientering indgår i bestyrelsens videre arbejde med budget

2012-13.

Pkt. 80

Trafikforhold ved Pedersborg Skole

Leder af Plan, Byg og Trafik Christian Schou Rasmussen og ingeniør i fagcenter Trafik og Miljø

Rene Nielsen deltager fra kl. 19.00 i behandlingen af dette punkt.

Der er afsat ¾ time til behandlingen af punktet.

Bestyrelsen ønsker primært en drøftelse af følgende trafikale forhold

• Bedre forhold for cyklisterne i Katrinelystrundkørslen

• Ensretning af Rustkammervej om morgenen i en forsøgsperiode

• Skiltning, herunder ved Kiss-And-Ride.

Herudover er bestyrelsen interesseret i eventuelle andre trafiksikkerhedsmæssige forhold, som

kommunens repræsentanter ønsker at inddrage.

Til beslutning

Bestyrelsen drøftede sagen med Christian og Rene.

Bestyrelsen retter henvendelse til BUU vedr. budgetønske i 2013 og orienterer Teknik og Miljø:

Sikring af cyklisterne i Katrinelystrundkørslen.

Vendeplads mellem Kalundborgvej og skolen og indkørselsforbud på Rustkammervej fra

begge sider med undtagelse af busser i perioden f.eks. 7.45 – 8.15.


Bestyrelsen retter henvendelse til BUU og Teknik og Miljøudvalget om budgetforslaget og inviterer

udvalgene/formændene til møde med bestyrelsen inden sommerferien 2012.

Herudover undersøger Christian og Rene muligheden for følgende:

• P-pladsen på Metalvej forbeholdes bilister med adgang til skolen.

• Fartdæmpning i Katrinelystrundkørslen.

• Bedre vejbelægning i Katrinelystrundkørslen.

• Bedre oversigtsforhold i Katrinelystrundkørslen.

• Parkeringen på den del af Kongevejen, der ligger på skolens grund, umuliggøres.

Herudover synliggør Henrik skolens trafikpolitik, og skolens kommende forældretrafikkorps

overvejer diverse tiltag, der sætter fokus på forældrenes bilkultur og alles cykelkultur.

Pkt. 81

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24.1.2012

Til beslutning

Godkendt.

Pkt. 82

Nyt fra elevrådet

Til orientering

Elevrådet har udskrevet en konkurrence blandt 7.-9. om forbedring af de fysiske rammer for udskolingen.

Pkt. 83

Tilsynspligt (bilag)

Henrik orienterer om skolens udmøntning af bekendtgørelsen om tilsyn med skolens elever.

Sfo-delen er ikke omfattet af bekendtgørelsen, men vi har valgt at udarbejde et notat om skolens

tilsyn i forhold til vores samlede virksomhed.

Bestyrelsen anmodes om at godkende udmøntningen

Til beslutning

Henrik undersøger, om pkt. 3 praktiseres for 3.-klasserne. Bestyrelsen er indforstået med, at notatet

tilrettes i overensstemmelse med evt. anden praksis.

Tilsynsnotatet godkendt.

Pkt. 84

Regnskab 2011 og budget for perioden 1.1.-31.7.2012 (bilag)

Henrik orienterer

Til orientering

Til orientering.


Pkt. 85

Trivselsfremmende foranstaltninger (bilag eftersendes primo uge 8)

Sagen genoptages fra bestyrelsesmødet den 24.1.2012, hvor det blev besluttet at udvalget til mødet

den 22.2.2012 skulle fremlægge konkrete forslag til trivselsfremmende foranstaltninger.

Til beslutning

Ud over tiltag i akt-regi og brobygning fra 2.-3. ønsker bestyrelsen indført venskabsklasser. Ole

laver oplæg til en drøftelse i PU og i elevrådet. Efterfølgende forelægges et konkret forslag til

princippper i bestyrelsen.

Pkt. 86

Indledende drøftelser vedr. budget 2012-13 (bilag)

Henrik giver en orientering om forventningerne til skolens resurser i skoleåret 2012-13 med udgangspunkt

i den netop vedtagne resursetildelingsmodel.

Orienteringen er på nuværende tidspunkt omfattet af stor usikkerhed.

Efterfølgende drøftes ideer til prioriteringer til budget 2012-13. Til inspiration vedlægges bestyrelsens

godkendte budget for skoleåret 2011-12.

Formålet med behandlingen af dette punkt er at give skolelederen et grundlag for udarbejdelse af

budgetforslag for skoleåret 2012-13.

Til beslutning

Følgende områder skal prioriteres i budgetlægningen:

200.000 kr. til de fysiske rammer i udskolingen.

Deletimer i fysik/biologi 7.-8. klasse: + 200.000 kr.

Oasen: 450.000 kr.

Undervisningsmidler skal fastholdes på nuværende styrkede niveau.

Pkt. 87

Lektiepolitik

Sagen er en genoptagelse af tilsvarende sag fra bestyrelsesmøde den 24.1.2012, hvor bestyrelsen

besluttede, at der på mødet den 22.2.2012 skulle fremlægges et forslag til ændring af lektiepolitikken,

således at det blev tydeligt, hvordan information om lektier gives.

Til Lektiepolitikkens sidste afsnit tilføjes: (med fed skrift)

”Hvert skoleår på forældremøderne eller efter behov orienteres forældrene om klasseteamets

plan for brugen af lektier, idet det er målet at skabe en fælles forståelse mellem skole og

hjem om brugen af lektier i den enkelte klasse/det enkelte fag. Intranettet er primære informationskilde

omkring lektier – med mindre andet aftales.”

Det fremlagte forslag sendes – for så vidt mindst et medlem af bestyrelsen ønsker det – i høring i

afdelingsteamene og genoptages til endelig beslutning i bestyrelsen den 30.4.2012.

Til beslutning

Forslaget sendes i høring i afdelingsteamene. Den samlede lektiepolitik evalueres og revideres på

møde i bestyrelsen den 30.4.2012.


Pkt. 88

Orienteringssager

Sager til bestyrelsesmødet den 26.3.2012

• Forslag til budget 2012-13

• Temadrøftelse: Skole-hjem-samarbejde

• Ledelse – drøftelse af forskellige modeller til fremtidig ledelsesstruktur

Til orientering

Til orientering.

Pkt. 89

Eventuelt

Nyhedsbrev udsendes senest den 21.2.2012

Helle sammenskriver interviewet med forældrene i forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen

vedr. skolesammenlægningen og forelægger det for bestyrelsen.

Bestyrelsen inviteres til fællesspisning den 29.2.2012 kl. 18.30 med Comeniusgæsterne.

Bestyrelsen inviteres til foredrag med Den Skaldede Kok (pressemeddelelse uddelt).

Bestyrelsen inviteres til ”hytteindvielse” den 29.2.2012 kl. 11.30.

Søren W. Andersen Lars Printz Dagmar Keinicke

Ole Bent Pedersen Lillian Wik Henrik Madsen

Camilla Halgren Larsen Ulla Grundtvig Brask Klaus Bolø

Helle Wagner Holm Annemette Jensen Philip Remdrup

Nicolai Dywremose

More magazines by this user
Similar magazines