Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret 1ste Juli ... - SSB

ssb.no

Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret 1ste Juli ... - SSB

NORGES OFFICIELLE STATISTIK,

Rigets

Tredie Rasleke No. 237.

Beretning om

for

Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894,

Udgiven af

Expeditionschefen for Fængselsvæsenet.

STATISTIQUE DES MAISONS CENTRALES PÉNITENTIAIRES.

1 JUILLET 1893-30 JUIN 1894.

KRISTIANIA.

I Kommission hos H. A schehoug & Co.

1896.


For Aarene 1883/84-1892/93 se Norges officielle Statistik, Tredie

Række No. 8, 25, 42, 72, 86, 135, 157, 177, 198 og 220.

Trykt i Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.


Indhold.

A. Almindelige Bemærkninger . • . ............

B. Strafanstaltfunktionærerne ............

C. Fangeantallet m. v. .

D. Disciplinen ......

E. Sjælepleien og Undervisningen

F. Sundhedstilstanden . . .

G. Arbeidsvirksomheden

H. Forpleiningen . .

I. Bygningerne . .

K. Indtægter og Udgifter

L. Fængselsselskaber .

Tabeller.

Tabel 1. Tilgang og Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne . . .

- 2. Antallet af de for de forskjellige Forbrydelser domfældte Fanger

3. Fangernes Straffetid . . . .....

- 4. Fangernes Alder

- 5. Fangernes Fødested

- 6. Fangernes ægteskabelige Stilling .

- 7. Fangernes tidligere Livsstilling

- 8. Fangernes Hjemsted . . . .

- 9. Fangernes ægte eller uægte Fødsel

- 10. Fangernes tidligere Straffældelse . .. ...... .

- 11. Oplysning om de i Aaret iste Juli 1890---30te Juni 1891 løsladte

Fangers Tilbagefald

- 12. Sygestatistik . . . . .

- 13. Vægttabel over udgaaede Fanger

Side 1

- .3

- 4

-- 23

__ 31

-- 36

-- 47

— 52

-- 54

-- 55

-- 58

Side 63

-- 64

-- 66

-- 67

-- 68

-- 69

-- 70

-- 72

-- 74

-- 75

-- 76

-- 77

-- 78


Table des matières.

A. Remarques générales . -- . page 1

B. Les fonctionnaires — 3

C. Nombre des prisonniers ._,... 4

D. Régime disciplinaire ...... 23

E. Service religieux et scolaire __... 31

F. État sanitaire — 36

G. Occupation des prisonniers • ....... 47

IL Alimentation des prisonniers

...... 52

I. Les maisons . . . . • ......... ..... 54

K. Recettes et dépenses . . . , ....... _...... 55

L. Sociétés de patronage pour les libérés . — 58

Tableaux.

Tableau 1. Nombre des entrées et des sorties pendant l'année du

1 Juillet 1893 au 30 Juin 1894 . . . .. ... . page 63

- 2. Répartition de la population suivant les crimes ou délits

qui ont motivé la condamnation . . .... — 64

- 3. Répartition de la population suivant la pénalité — 66

- 4. Répartition de la population suivant l'âge des prisonniers . — 67

- 5. Répartition de la population suivant le pays de naissance des

prisonniers — 68

- 6. Répartition de la population suivant l'état conjugal des

prisonniers . ... — 69

- 7. Répartition de la population suivant les métiers et professions

que les condamnés exerçaient au moment de leur jugement — 70

8. Répartition de la population suivant le domicile des prisonniers — 72

9. Répartition de la population suivant la naissance des prisonniers

— 74

10. Renseignements relatifs aux antécédents judiciaires des

prisonniers — 75

- 11. Nombre des prisonniers mis en liberté pendant l'année du

1 Juillet 1890 au 30 Juin 1891 et condamnés en récidive

à, la reclusion avant le 1 Juillet 1894 . — 76

12. Statistique des maladies — 77

- 13. Renseignements relatifs au résultat du pesage des prisonniers — 78


18 93-94.

A. Almindelige Bemærkninger.

(Remarques générales.)

Rigets Strafarbeidsanstalter var i Beretningsaaret 1893-94 følgende :

Bodsfængslet

paa Aakeberg

K ristiania.

Akershus Strafanstalt

i Kristiania.

Cellefængsel

for

Mandsfanger

Fællesanstalt

for

Mandsfanger.

Der kunde optage

omkring:

240

Fanger.

260

Fanger **)

*) Beretning fra dette Fængsels Inspektion er trykt som Bilag.

**) I Nødsfald kan denne Anstalt modtage et endnu større Antal Fanger.

Deri optoges ved Aarets Begyndelse:

Mandlige Forbrydere, som var

tilkjendt Strafarbeide paa 6 Maaneder

eller derover indtil 3 Aar,

og som, naar Straffen kom til

Fuldbyrdelse, var i Alderen fra

det fyldte 18de til det fyldte 50de

Aar, med Undtagelse af Forbrydere,

der tidligere havde udstaaet

Strafarbejde i Cellefængsel, og som,

mar den senest tilfundne Straf

skulde fuldbyrdes, havde fyldt det

25de Aar (Lov af 6te Juni 1884,

jfr. Kgl. Resol. af iste Juli 1884).

Alle inden Oslo, Akershus, Smaa-

,

lenenes, Hedemarkens, Kristians,

Buskerud, Bratsberg, Nedenes

samt Lister og Mandais Lagsogne

tiltalte — forsaavidt de ikke efter

de ovennævnte Bestemmelser skulde

indsættes i Bodsfængslet, jfr. Kgl.

Resol. af 28de Mai 1892.


2 1893-94.

Trondhj ems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for Kvinder

i Kristiania.

Fællesanstalt

for

Mandsfanger.

Fællesanstalt

for

Kvindefanger.

Der kunde optage

omkring :

130

Fanger.

225

Fanger.

Deri optoges ved Aarets Begyndelse:

Alle inden Stavanger, Bergens,

Bergenhus, Romsdals, Trondhjems,

Nordlands, Tromso og Finmarkens

Lagsogne tiltalte, forsaavidt de

ikke efter de før citerede Bestemmelser

skulde indsættes i Bodsfængslet;

jfr. Kgl. Resol. af 28de

Mai 1892.

Kvindelige Forbrydere fra hele

Riget.

I Medhold af Kgl. Resolution af 21de December 1893, hvorved Lov af

26de Juni s. A. om Forandring i Bestemmelserne om Fuldbyrdelse af Strafarbeide

bestemtes at skulle træde i Kraft fra iste Februar 1894, og hvorved

det derhos blev overdraget Justits-Departementet at afgive de fornødne

Bestemmelser om, i hvilken af Rigets Strafarbeidsanstalter mandlige Forbrydere

over 21 Aar skal udstaa idømt Strafarbeide, blev under 30te December

1893 udfærdiget nye Regler for Forbryderes Indsættelse i Bodsfængslet.

Ved en anden samtidig Resolution meddeltes Approbation paa en forandret

Affatning af §§ 8, 9, 14, 15 og 24 i Reglement for Fangebehandlingen

i Bodsfængslet samt paa et Reglement angaaende Revselse for dersteds

begaaede disciplinære Forseelser.

Reglementet for Fangebehandlingen i Rigets Fælles-Strafarbeidsanstalter

§ 10 (om Undervisningen) og § 20 (om Boglaan) blev under 15de Juli 1893

forandrede. Samtidig blev visse af Klassereglementets herhenhørende Bestemmelser

ophævede, ligesom der blev udfærdiget nye Reglementer om Undervisningen

i Mands-Fællesanstalterne og om Boglaan i alle Fællesanstalterne.

Disse Forandringer er Resultatet af en Konference, som i Oktober 1892 blev

afholdt mellem Expeditionschefen for Fængselsvæsenet og samtlige Strafanstalters

Direktører og Prester. De nye Regler stemmer i det væsentlige

overens med Udkast, som i Henhold til det under Konferencen udtalte er

udarbeidede af Pastor Hval.

Ved Justitsdepartementets Skrivelse af 12te August 1893 blev der meddelt

Samtykke til, at der forsøgsvis indførtes en ny Undervisningsordning

i Bodsfængslet.

Samtlige de heromhandlede Bestemmelser er indtagne som Bilag.


18 93 — 94.

B. Strafanstaltfunktionærerne.

(Les fonctionnaires.)

Bo dsf ce ngslet. Vagtmesterens LOn er fra iste Juli 1893 forhøjet

til 1600 Kr. med to Alderstillæg, hvert paa 100 Kr.

Som Forvalter ansattes fra iste August Forvalter ved Akershus Strafanstalt

Anders Johannesen B.

Som Kontorbetjent hos Direktøren efter Direktor Malthe ansattes fra

iste Juli Kontorbetjent ved Tronclhjeins Strafanstalt Ole Anton Severin

Ofstad.

Fra 1 ste Februar 1894, da den nye Lov 9113 Forandring i Bestemmelserne

om Fuldbyrdelse af Strafarbejde traadte i Kraft, antoges med Justits

departementets Samtykke en ny midlertidig Opsynsbetjent.

A k ershus Strafanstalt. So in Forvalter efter BO beskikkedes fra

I ste August Hopist i Justitsdepartementet Martin Julius Christophersen.

Paa Grund af Rømningsforsøg og truende Forhold fra Fangernes Side

antoges med Justitsdepartementets Samtykke den 2den Oktober 4 midlertidige

Betjente, der har tjenestgjort til Beretningsaarets Udgang.

Tr on dhj em s Strafanstalt. Direktør 1V1althe tiltraadte sin Stilling

den Iste September.

Som Kontorbetjent hos Direktøren efter Ofstad ansattes Slutter ved

Kristiania Distriktsfængsel Martin Julius Gjestad.

Pastor Ilval har som Medlem af Storthinget i 1894 været fraværende i

hele Storthingssessionen. I denne Tid bestyredes hans Embede af Pastor

Dr. S. Michellet.

Den faste Lon for Anstaltens Lærer er fra Beretningsaarets Begyndelse

forøget til 1600 Kr.

Strafanstalten for Kvinder. FyrbOdersken blev fra iste Juli

1893 sat paa samme Lønningsvilkaar som Opsynskvinderne.

Pastor Storjohann har ligesom i de foregaaende Beretningnar været

permitteret og hans Tjeneste udført af Pastor Hauge.

I Beretningsaaret er ingen Forandring foregaaet i Anstaltens Personale.


4 1893-94.

C. Fangeantallet nt. v.

(Nombre des prisonniers etc.)

Af Tabel 1, der viser Tilgan g og Afgang af Fanger i Strafarbeidsanstalterne

i Aaret Iste Juli 1893 —30te Juni 1894, sees, at Antallet af

Fanger ved Beretningsaarets Begyndelse -- Iste Juli 1893 — udgjorde :

479 Mandsfanger, 100 Kvindefanger, ialt 579.

I Aarets Lob indsattes

Strafanstalt 389 51 - 440.

Tilsammen 868 Mandsfanger, 151 Kvindefanger, ialt 1 019.

I Aaret udgik 350 — 54 - 404.

Ved Aarets Udløb hensad

altsaa 518 Mandsfanger, 97 Kvindefanger, ialt 615.

A ar et s Midd elt al (det gjennemsnitlige daglige Belæg) for alle

Anstalter underet var 605.56.

Til Sammenligning hidsættes, at Fangeantallet udgjorde :

A a r. Mænd. Kvinder. Tilsammen.

30te Juni 1884 739 226 965

— 1885 602 181 783

— 1886 594 189 783

— — 1887 590 184 774

— 1888 525 181 706

— — 1889 524 176 700

— 1890 522 157 679

— — 1891 490 133 623

— — 1892 480 119 599

1893 479 100 579*).

*) Til Oplysning om Fangeantallet i tidligere Aar kan anføres, at Antallet af

Fanger i Strafarbeidsanstalterne udgjorde:

31te December 1840: 1 528 Mænd, 312 Kvinder, tilsammen 1 840

— — 1850: 1 439 — 316 — — 1 755

— — 1860: 1 283 — 355 — 1 638

— — 1870: 1 059 — 342 — — 1 401

30te Juni 1880: 831 — 261 — — 1 092.


18 93- 94.

I de 10 sidste Beretningsaar har d et sa ru I e de Antal af de i Strafanstalterne

hensiddende Fanger været følgende:

A a r. Mænd. Kvinder. Tilsammen.

iste Juli 1884 —30te Juni 1885 1 091 294 1 385

I ste Juli 1885-30te Juni 1886 960 252 1 212

Iste Juli 1886--30te Juni 1887 952 270 1 222

Iste Juli 1887 — 30te Juni 1888 898 264 1 162

Iste Juli 1888— 30te Juni 1889 851 260 1 111

iste Juli 1889 —30te Juni 1890 868 250 1 118

Iste Juli 1890-30te Juni 1891 798 215 1 013

iste Juli 1891-30te Juni 1892 796 179 975

iste Juli 1892 —30te Juni 1893 795 171 966

Iste Juli 1893 —30te Juni 1894 868 151 1 019.

Antallet af de e ft er Dom i Strafanstalterne in ds atte Fanger i de

samme 10 Beretningsaar var følgende :

A a r. Mænd. Kvinder. Tilsammen.

iste Juli 1884 —30te Juni 1885 352 68 420

iste Juli 1885 —30te Juni 1886 358 71 429

iste Juli 1886 — 30te Juni 1887 358 81 439

iste Juli 1887 —30te Juni 1888 308 80 388

iste Juli 1888— 30te Juni 1889 326 79 405

Iste Juli 1889 —30te Juni 1890 343 73 416

lste Juli 1890— 30te Juni 1891 275 58 333

iste Juli 1891 —30te Juni 1892 305 46 351

iste Juli 1892 —30te Juni 1893 314 52 366

iste Juli 1893-30te Juni 1894


388 51 439

Tilsammen 3 327 659 3 986

Gjennemsnitlig aarlig 333 66 399.

Som tidligere er ved ovenstaaende Sammenstillinger intet Hensyn taget

til de enkelte Fangers Person, saaledes at enkelte Fanger er medregnede 2

Gange Ofr. det herom i Beretningen for 1889-90, Side 10 anførte).

5


6 1893 94.

Af de i nærværende Beretningsaar

efter Dom indsatte 388 Mænd, 51 Kvinder, ialt 439

var 17 -- 4 — — 21

tidligere i samme Aar løsladte af

Strafarbeidsanstalterne. A lts aa

indkom kun . 371 Mænd, 47 Kvinder, ialt 418 nye

Personer efter Dom.

Lægges hertil Antallet af Fanger ved

Beretningsaarets Begyndelse 479 — 100 — 579

samt 1 Mand,

der indkom i Akershus Strafanstalt

fra Sygehus, finder man, at

der i Aaret iste Juli 1893-30te

Juni 1894 har hensiddet til Udholdelse

af Strafarbejde 851 Mænd, 147 Kvinder, ialt 997

forskjellige Personer.

Dette Antal forholder sig til Rigets hjemmehørende Folkennengde den

31te December 1890 — 965 911 Mænd, 1 035 006 Kvinder, tilsammen

2 000 917 — omtrent som 1 : 2 005, Mandsfangerne til Antallet af mandlige

Indvaanere omtrent som 1 : 1 135 og Kvindefangerne til Antallet af kvindelige

Indvaanere omtrent som 1 : 7 041. Antallet af de i Beretningsaaret efter

Dom indsatte Personer til det hele Indvaanerantal omtrent som 1 : 4 787,

Mandsfangerne til Antallet af mandlige Indvaanere omtrent som 1 : 2 603 og

Kvindefangerne til Antallet af kvindelige Indvaanere omtrent som 1 : '22 021.

Antallet af de ved Aarets Udgang hensiddende til det hele Indvaanerantal

omtrent som 1 : 3 254, Mandsfangerne til Antallet af mandlige Indvaanere

omtrent som 1 : 1 865 og Kvindefangerne til Antallet af kvindelige Indvaanere

omtrent som 1 : 10 670.

Folgende Opgave viser det paa hvert 10 000 Mænd faldende Antal

Mandsfanger, det paa hvert 10 000 Kvinder faldende Antal Kvindefanger og

det paa hvert 10 000 af Rigets Indvaanere underet faldende Antal Fanger af

begge Kjøn, beregnet efter Folkemængden den 31te December 1890 og

sammenstillet med det tilsvarende Antal for de to nærmest foregaaende

Beretningsaar :


For hvert 10 000 var:

iste Juli 1893 -30te Juni 1894 .

iste Juli 1892-30te Juni 1893 .

Iste Juli 1891-30te Juni 1892 .

1894- 94.

Indsatte

efter Dom

i Aarets Løb.

Hensiddende

ved Aarets

UdlOb.

Det samlede

Antal Fanger

i Aaret.

M. K. Tils. M. Tils. M. K. Tils.

8,81 1,42

Nedenstaaende Sammenstilling viser det samlede Antal Fangedage, det

største og det mindste Belæg samt det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg i

de forskjellige Strafanstalter i Beretningsaaret - for sidstnævnte Opgaves

Vedkommende ogsaa, i de to nærmest foregaaende Beretningsaar.

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt .

Trondhjems Strafanstalt .

Samtlige Mandsanstalter .

Strafanstalten for Kvinder .

3,84 0,45

2,95

3,01

Det

samlede

Antal

Fangedage.

0,47

0,43

2,09

1,67

1,68

5,36 0,93 3,07

4,96

4,97

Det Det

største mindste

Fange- Fangebeheg.

belæg.

0,97 2,89

1,15 2,99

7,92

8,09

1,62

1,72

4,99

4,66

4,79.

Det gjennemsnitlige daglige

Fangebelæg.

Aaret

iste Juli

1893 til

30te Juni

1894.

Aaret

iste Juli

1892 til

30te Juni

1893.

Aaret

Iste Juli

1891 til

30te Juni

1892.

68 814 220 158 188,53 161,56 169,40

73 487 218 192 '201,33 197,08 203,53

43 237 128 112 118,46 121,74 121,64

185 538 508,32 480,38 494,57

35 491 104 90 97,24 116,47 128,06

Samtlige Strafanstalter underet 221 029 605,56 596,85 622,63.

Det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg i samtlige Strafanstalter underet

forholder sig til Folkemængden den 31te December 1890 omtrent som

1 : 3 304. Beregnet særskilt for Mandsfangerne bliver dette Forhold omtrent

som 1 : 1 900 og for Kvindefangerne omtrent som 1 : 10 644.


1893-9 4.

For hvert 10 000 hensad i Strafanstalterne.

iste Juli 1893-30te Juni 1894

iste Juli 1892-30te Juni 1893

iste Juli 1891-30te Juni 1892

Gjennemsnitlig daglig.

M. K. Tils.

Til Sammenligning hidsættes, at ifølge „Beretning om Rigets Distriktsfængsler

for Aaret 1893" hensad der i disse Fængsler til Udholdelse af idømt Fængselsstraf

2 196 Personer i tilsammen 29 318 Dage eller gjennemsnitlig daglig ca. 80,32. Det

samlede Antal Fangedage i Strafarbeidsanstalterne i Aaret 1893 udgjorde 216 923

eller gjennemsnitlig daglig 594,31. Lægges sidstnævnte Tal til det ovenfor anførte

Gjennemsnitstal for de med Fængsel straffede fremkommer et samlet Gjennemsnitstal,

stort'674,63 af Personer, der i Aaret 1893 har hensiddet til Udholdelse af

idømt Frihedsstraf.

Dette Tal forholder sig til Folkemængden omtrent som 1 : 2 966 og udgjør

3,37 pr. 10 000 In.dvaanere.

I Beretningsaaret er lOsladt ifølge Benaadning :

27 Mænd, 10 Kvinder, ialt 37 Fanger mod

14 - 29 - - 43 - i Beretningsaaret 1892-93 og

45 - 22 - 67 - i 1891-92.

Tabel 2 viser Antallet af de for de forskjellige Forbrydelser

domfældte Fanger.

Procentvis beregnet stiller Forholdet sig i saa Henseende for Beretningsaaret

sammenlignet med de to foregaaende Aar -, forsaavidt angaar enkelte

af de væsentligste Forbrydelser, saaledes:

Tyvsforbrydelser . . .

Falsk, Bedrageri og anden

Svig . .

Barnemord, Barnefødsel i

Dølgsmaal, Fosterfordrivelse

samt Delagtighed

deri

Løsagtighedsforbrydelser

Hensiddende ved Aarets

Begyndelse for

lete Juli

1893 til

30te Juni

1894.

Iste Juli

1892 til

30te Juni

1893.

M. S. M. S. M.

% % % %

69,7 29,0 70,0 19,3 66,3

4,2 1,0 5,5 5,3

9,0

58,0

2,0

0,2 58,0

8,5 7,6

lete Juli

1891 til

30te

1892.

S.

5,26

4,97

5,12

iste Juli

1893 til

30te Juni

1894.

M.

0,94

1,13 2,98

1,24

Indsatte efter Dom

i Aarets 1,013 for

lete Juli

1892 til

30te Juni

1893.

0,2 63,2 0,3 31,4 -

9,6 3,7 7,5 9,8 7,7

3,03

3,11.

iste Juli

1891 til

30te Juni

1892.

K. I M. K.

18,0 77,6 47,1 74,2 46,21 73,1 30,4

8,5

K.

M.

70

3,9 7,3

1,91 8,

30,8

21,1

34,8

7,3 30,4.


1 893-94.

I Tabellen er ligesom tidligere hver Fange kun opført med en enkelt

Forbrydelse. I flere Tilfælde har imidlertid en Fange samtidig modtaget Dom

for to eller flere Forbrydelser, saaledes at man af disse alene bar kunnet

medtage den som størst anseede, hvilket igjen som Regel falder sammen med

den i Straffeloven med den relativt største Straf belagte Forbrydelse.

Til nærmere Oplysning om heromhandlede Forhold hidsættes en Opgave

over de af Fangerne begaaede F or bry d el ser , der er af saadan Art, • at

de i og for sig kunde paadraget Forøveren Strafarbeide, men som i Henhold

til ovenstaaende ikke er medtagne i Tabel '2:

Forbrydelse.

Forbrydelse mod den offentlige Myndighed

Eftergjorelse eller Forfalskning af offentlige

Dokumenter, Mynter, Penge-

sedler m. v. . .

Mened

Legemsfornærmelser

Trusler

Blodskam . .

Leiermaalsforseelser

Ulovligt Samlevnet

Andre Losagtighedsforbrydelser

Tyvsforbrydelser

Røveri . .

Bedrageri og anden Svig

Falsk

Mordbrand .

Anden Ildspaasættelse

Andre Forbrydelser

Begaaet af

Fanger hensiddende

ved Aarets

Begyndelse.

M. K. Tils

I

1

3

5

2

5

10

6

13

2

1

1

3

5

22

1 1

1

2

5

10

6

14

2

1

Begaaet af

Fanger indsatte

efter Dom i

Aarets Lob.

Ialt.

M. K. Tils. M. K. Tils.

2

1

1

1

3

'2 2 2

1 1

1 1

8 8

6 6

2 2

1 1

2

6 6

10 10

6 6

17 4 21

2 2

1 1

1 1

1 1

Tilsammen 49 4 53 15 3 18 64 7 71.

9


1893-94.

I Forbindelse hermed hidsættes følgende Oversigt, der viser An tall e t

af Fan ger , der i Beretningsaa. ret har hensiddet i Strafarbeidsanstalterne

for to eller flere Forbrydelser af forskjellig Art, som hver for

sig kunde have paadraget Strafarbeide, — samt hvor mange Procent Antallet

af disse Fanger udgjOr :

Mandsfanger

Hensiddende ved

Aarets Begyndelse.

Inddfinite

for to eller

flere Forbrydelser.

Procentvis

angivet.

0/0

41 8,6

Indsatte efter Dorn

i Aarets LOb.

Inddømte

for to eller

flere Forbrydelser.

13

Procentvis

angivet.

Ialt.

Inddomte

for to eller

flere Forbrydelser.

Procentvis

angivet.

o/0

3,4 54 6,2

Rvindefanger .

4 4,0 3 5,9 7 4,6

I Tilsammen 45 7,8 16 3,6 61 6,0.

Tabel 3 viser Længden af den Fangerne tilfundne Straffetid.

Procentvis beregnet stiller Forholdet sig i saa Henseende i Beretningsaaret

— sammenlignet nied de to foregaaende Aar — saaledes :


tO C c',/ cs) co t•-• C C co =

ko" co- c.T C c■i"

r.

C-

000000000

•:11.s Cr L6*- GNI."

- v. CO r.

O

O CO 0 I"- O C M GO

c6- C cd co" co- -cti" cm" N" co- m- L--- co"

r.

• 0 Ca CO 0 00 CTJ tO

16' C.0.' ,-.7s 0- C\i'

N

C5.

• - 4 N N t.- 1.0 CO 10

cci." co" co" t: ko-co- -4' co" ,ta- copri

1;1

kO• CO t- CO 10 10 CO CO 10

o 10.' CO.' co" ,t," oo-

co co 10 co 4-4 co N cn • • •

e CNf C s C45 Cr CD.'

C,1 41 r.

C5'

r-4

N.' • COC r.

C" CC> N 00

111■••••1■1

C.0 Cq C.0 0 CO Z.- Z.- 0

Cc4- or3' t c)" co- -,hcq

C7J 00 G9 (X) •ehl 1"-• ek?

r-is kO C:r;. IC'S' 16" G■21"

r. CO r.

11•■••■■■

UMINI11■11■M

—4

c. CO c. O. 0 c. O CO C.0 (M CO CO

0-0.‘ Or. di-

GNt .70

N • N 0

G•2.-a5' a:7 ais

r. CO r.

18 93- 94.

1 1


121893-94.

Af de hensiddende Mandsfanger var de fleste — 20, 3 0 — inddømte

paa 6 Maaneder til 1 Aar og af de hensiddende Kvindefanger det største

Antal — 30 paa 3- 4 Aar.

Nedgangen i Straffetiden for de hensiddende Kvinders Vedkommende er

væsentlig en Følge af den ved Loven af 29de Juni 1889 foretagne Nedsættelse

i Straffesatserne for Barnemord og lignende Forbrydelser.

Af de indkomne Fanger havde, som i de foregaaende Beretningsaar, det

største Antal af saavel Mænd som Kvinder, henholdsvis 57,4 gto og 53,0 0,

Straffetider paa under 1 Aar.

Straffetiden for de i Bo d s fæ ngslet indkomne Fanger var — reduceret

overensstemmende med Loven af 6te Juli 1894 — følgende :

For 47 Fanger mindre end 6 Maaneder,

- 126 fra 6 Maaneder til og med 1 Aar,

55 - 1 Aar - - 2 -,

14 2 3 -,

- 4 3 -- 4


cd

I

41'1

1t5 CO If) 0 0 0 0 0

r-4 - V V CO .14

ŒJ

k 00000

▪ cl co

rc3.

.o.-2

s OD

0

i•i'Z'

c.C)

Mr'

CO

t•r-4

CO

CC:r

,,N

Cr)

e

r.

0

0-

•—•

o-

CD

,--i

CO

1,--

r.

r-.T.

0

4-1

-

s o o

C(

--,

N

c')

---,

s

o

o

co-

N

o

cx)"

ri

o

kc•S' o ,t," o ,-,

o

oes

r

-

co

CI)

r.

4-,

......c.)

0

s

CO

e CO

,--- -

t.

,--.- -

, - .

r...

vs -


.44

c%

CZ

,-..- -

,,,,

CZ

,-..- -


t.CD GO

tz - or -

0

0. -

c)

r,

o 7-1 0

C■1

CX)

-..,.. °

o

s i•-•

r-i

N

,Ir

C n

0-

..-4

I--

Vr‘

V

CO

IC3‘‘

CO

COr-..

in

,_CJ

C,2'

..7f4

Cei-

CO

0-

0

e

C)

r.

I••••••••••

— —


,:,

-.Zs

.

cg

o-

1---

• ti-

,t,

C7a-

4:7)

V-

.--.

.--.

t:

N

=

V-

N

,:o

-,i+-

, - . 4

co

i'....-

cg

.-:

o

0-

0,

- 4

1 - • - -.

0

s cO CO

-4

,--.

r.

co"

co

CO

car'

N

r - i

0

CO

c4-

0

co"

c::)-

t•-

0

6o

,-.4

--

—..............

C;2

.

r-■

•,,tr

1.0

vCDr-+

a)

(:$

V

C)

,t+r-1

CO

'iti‘

V

di

G,i.

r•-4

CO-

C3"

vi:,

r-,

0

r.:

0

Ors

0

.-4

---2

c)

I I CD

1-•:'

••-•+

E••••

cr)r•-+

CC

r..-

V

,t1

C5T

V

r-,.r•-■

L'••••

0

V.'

V-

V.-

0

0

0

04'

0

r-4

..,■,.■

°

cs.;--

CO-

..--,

I C3).,

r•-•

CD')

tO

00-

,-,

V

t•-.-

....

).0

10c',/

CO

0r.

r.

trç

CO

CO.'

0-

cO

0

e

C)

r.

................................

0 _...., .

1 1 VD

r.

r.

CI,

•...

C,/

cris

C\1

y...

CO

1---.'

r.

CO

is•-7

y....

.

C.)

0';'

.

• O

e

C)

•--.

.........■........

CD

a)

-...., .

0

I

Co

cq-

...,14

-,,,t4"

11.1

j•-•

oi'

r.

t•-•

.nd-

...-4

CY)

-zric...2

LC)

-.1.r.

N

-sr

C eD

-,tr

0

r-l'

o

6

0

•-.4

r-4

4-1

aa

GO x

r".

s CO

..,I. r

.1,1

16

0-

CO-

C:,')

t•-•

0)

z. S : 5.

CS,

C.T. -

V

C‘f

0. -

r-4

N

N. .‘

s

c 5

var følgende:

Tabel 4 viser Fangernes Alder.

Det procentvise Forhold for dette og de to foregaaende Beretningsaar

1893-94.

13. . -w

c. s.. -,--,

cD ed P4

rd t. P4 a)

sc,

al -,

cs

,- c3

0

Pi

...

ca • • ce

.4

'cl a) rri

a) ti)4I

bi) z a)

bs ..-, cd ;.4

;. A ;-.

0 71 r0

0 t>. ..-, 0

Z ri/ 44


c.b" 64 41 Ç.T1

Blandt Enkemænd og Enker er medtaget det

separerede og fraskilte.

forovrigt ubetydelige Antal

• Fc • 0 0

• E

▪ cp


PT,' 0 = C.. = 0:1 E7 4.1 = 4" v2 A 14 PP P-4

a)

s. • k

a)

Q)

cd -4 tO . a) •• ,... 7. tot)

0 --,1;-. 0• rci

.

0

a) c.) n

• r•-. S. k

gl) ' gz .L" •n °.A. ci) Q).4.. --4 ""

n ce tik 1— a) FO -4 ,w ,..-.

. r•■ s. s. w

2 2 .41

. r--. 44 • 44 bp cl) k

,••••i Cd

CO C/)

•r-1

0 rd CO a)

-4. 0

. h0 b.0 .,-.4

ZDA ci)

a)

• ,..w rci •

Q) 0 0 a) s. 0 biJ -4, k

P:1

., •-0 a) aD

▪ 7:$

a)

cd

2:1 PC; x-, a) Pi ;-,

ce "2 • WO ci) 0

0 an 0 a) k a) al

0

. s. a) fr. cc

ai o

(2)

ER ,1,1 tw 0) -4-. ,..4. a)

cL)

bA

k

Q) bo •r.

a3 =

,...


2 .... o a) '1:1

▪ rzi *8 te ° k

a) 0

zZ w . s. w _4_4 ,4 a)

rt:1 r

e,) a) g ro

.0

,L)

cs.

a)

. ;., 4.

0 '''' rc/

rtZ• 71 ') r.C:a) . r. s a)

• s. 0

š

rcl 0 k rcl 0 k 2 cp s. ce

r-, 0

bio co

i•n

0 .-W al bp ri W

2 2 zi cd ce pi as

cd ct cd

,-

cd cd

.

a) a ce ;' on 4., en ÷., r„.,

tst ce 1St ci) ci)

s.

a.)

-4,

0

.-W k ttO

k 0 a) a.)

s.

rd a.) ,,-,

.0 .0

.

a)

O -42,

din s.-1

. r tz ,. 1 . -1

a)

co ,..,

cd

ca 0 " s.

-4,

• CO CO 0D coC9' CO CO 00

0- e e cs- 4- e .4. CO.'16'

CO CO

C •0 0 0 C> CC)00

to -cr5' to-ce co-

o-

1•••4

0- • • 9- co td- N- 00- c t-r c cO-

C,2

co

o GO CO in CO CO c c.0 •

• .14 C.- • N cCi N OD 0D I- •

•-24' cO-4 0- C:r

o

o-

o

r". c ,t1 CO 00 0 t. c c

co C7:7 06 e c co16' Crjs

C•2 co

LO 0 • CO , t4 C--• • CO tO co • C)

0 0 - 0- r - 0-N- cm- m-

LC

C

9-4

•••3,-0- 0- 0- 0 •-•- 0 .14-

CO 00 G",

•-•

cM • 00NcM • • cnc--0 • c0

c •

c, 0-

r-I

CO CO CT, CD ,t1 c.0 CO ..140 CO

r: • C‘f C C C >..‘ 1

Co

t=i

o r•-•

00 co ',J., GO 00 • ,t+ co • co -

in-C 0 6 1 k 0.‘161' In'.Lds

f•-•

-6o

•■■11... •■■111•11.1■1

00 00

r-I

.. .._,

-04 7:4 g

1.-z -''' 0

I,

a)

at +a

oco

0 CO CC CO r- C7', 0 c:n cO cM 00 GO CO cO

GN2- crj •-•- -di- CO- C e e e 4' 0cq

co

o

eDe

r•-• .14

• C'a CC,•

611,

NNcON cO

cq- c.2.- 00-

c.)

c5.

o

Efter Tabel 7, der viser Fangernes tidligere Livsstilling

og de tilsvarende Tabeller for de to foregaaende Aar var af Fangerne,

procentvis beregnet:

16 18 93 1 94.


2

)9-1

0 N L--

CY5sCCr

CO c,2 CO

ci5" co cz) -

co- ô

O

O

o

Ts

a)

rc3

rc,

o (:::)

4-.4 el.' .3etr

C■1 N ICJ

0o

•■••■11

O

u2

0

cr,

CD

cll

N N

CO 0 0

CO

CO-

0

O

;-":1 4

0 •

GO co

N in

G",2

bI

f:41 2)

.11•■■

O

O

0

rt:3

c

ko- coot

co

'13

o ì- cg

CO CO

o

O

o

N irD

cNco

0-J

O

4.2

.4.. CD

02

ri

CO

d4 C7, 0

cis ois cn-

C,2 N CO

LO co

c4s ezr o-

Ors

o

O

74 .

co

cr,

co oo

ati

CO N CO

OC:5‘

Cq 10 CO

O

o

0-

O

LCD's

Cr4

kO

N

O

o

O

O

O

r-4

o

O

o

C.C) CO 0

Ce

N N VD

Cer

CrJ

CeD

O

o

cs:s-

k.C3

o eOr-4

O

O

4-3

tO 1.0

fordelte:

Tabel 8 giver Oplysning om F angerne s Hjem st ed. Procentvis

beregnet var Fangerne i dette og de to foregaaende Beretningsaar saaledes

Ligesom i de tidligere Beretningsaar var saaledes ogsaa i 1893-94 den.

største Procent Mandsfanger af Klasserne Dagarbeidere samt Haandvaarksarbeidere

og Læregutter og af Kvindefangerne det største Antal Tjenestetyende.

1893-94.

17


18 1893-94.

Følgende Opgave viser - for det bele Rige, for Landdistrikterne og Byerne

liver for sig og for de største Byer, - hvor mange Mandsfanger der falder

paa 10 000 Mænd, hvor mange Kvindefanger der falder paa 10 000 Kvinder,

og hvor mange Fanger underet der falder paa 10 000 Indbyggere af

begge Kjøn *).

For hvert 10 000 var :

I hele Riget . 4,70

Fra Landdistrikterne 2,36

- samtlige Byer 12,66

- Kristiania . 22,81

- Bergen . 11,35

- Trondhjem . 14,39

Hensiddende

ved Aarets

Begyndelse.

Indsatte efter

Dom i

Aarets LOb.

M. K. I tils. M. K. tils.

2,77 3,71

1,53 1,72

6,77 10,47

11,84 16,46

5,96 10,54

7,89 19,69

0,49

Tabel 9 viser Fangernes ægte eller uægte Fødsel.

Procentvis beregnet var Forholdet i saa Henseende i Beretningsaaret og

de to foregaaende Aar følgende :

iste Juli 1893

til 30te

Juni 1894.

Hensiddende

ved Aarets Begyndelse.

iste Juli 1892

til 30te

Juni 1893.

0/0 0/0 0/00/0 0/0 I

Ægte fodte . .

Uægte fodte .

M.

86,4 88,0

13,6 12,0

K. M.

85,8

14,2

K. M.

87,4

12,6

lete Juli 1891

til 30te

Juni 1892.

85,5

14,5

K. M.

0/00/0

83,5

16,5

0,97

0,73

1,69

2,56

1,38

2,51

0,24

1,26

2,44

1,03

1,25

Indsatte efter Dom i Aarets L$413.

iste Juli 1893

til 30te

Juni 1894.

90,7 86,3

9,3 13,7

K. M.

0/0 I 0/0

Iste Juli 1892

til 30te

Juni 1893.

87,6

12,4

2,04

0,96

5,53

8,86

5,40

9,60.

1 ste Juli 1891

til 30te

Juni 1892.

K. M. K.

0/0 I 0/00/0

88,5

11,5

86,9

13,1

84,8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,01 100,0 100, 01 100,0 100,01 1 00,0 100,0.

*) B eregningen er skeet efter Folkemængden den lite December 1890, der, som fOr nævnt,

udgjorde ialt 965 911 Mænd og 1 035 006 Kvinder, tilsammen 2 000 917,Thvoraf 219 563 Mænd og 254 566

Kvinder falder paa Byerne og 746 348 Mænd og 780 440 Kvinder paa Landdistrikterne. I Kristiania var

der af Mænd 69 270, Kvinder 81 960, ialt 151 239, i Bergen af Mænd 24 664, Kvinder 29 020, ialt 53 684, i

Trondhjem af Mend 13 208, Kvinder 15 954, ialt 29 162.

15,2


00 .

ce

;.4

CO

rA

ri

0-2

CD

4.) CD

o

.‘14

crS'

c.1

o

or-1

CO CO

0— coco.

§ei

02 0,

00 oo

.11•1111.1•1•1

0 0

cris

c.0 co

vr4

o

00

Is: es

(1)

rl II

CO 'TN

N

o

XS.

kO

o

o-

C.:q

C;n •—■

co- ce

CO CO ods

r•-■

ri

4.)

Tri

(1)

4.)

1 2

CO t•-•

C.C5' Ceis

ri ,...,

•. „ „..,

0 7-.1

4-1

r-I 0.;

C. 0,

CO 00

Ci‘

CO CO

o

o

r-4

o

10's,11

N I.-

cr

o

co- csr

vr4

co co

oC4,‘

..11

CY)

r-i

oLCD

o CrS'

CO 4.)

ri

CO

oÖ t0 N CO

10's4'sd'Ors Cis

t:%1 N

•.

0 7-1

or, Go

tit ô

CO CO 0 N CO

F-1

.111111111■1

1.0 14Z 0 Cr, CID

Ce CtisO's :C5s Ce

Cab-0 0 i-tris

,PlsO's C:6 wcis

N t-- 0 c( CO

r•-■

co co o co co

,-.

4... e ,s,

GO G',1 0 c.0

o- ci ci

Tabel 1 0 viser, hvormange af Fangerne der ikke tidligere

har været straffede, og hvormange der for har været straffede

og med hvilken Straf.

Det fremgaar af denne Tabel og den tilsvarende for de to foregaaende

Aar, at af Fangerne var procentvis beregnet

ez

1893-94.

19


18 93- 94.

For Bodsfcengslets Vedkommende skal man efter Direktørens Beretning

hidsætte følgende yderligere Oplysninger :

Af de indkomne 246 Fanger var

Ikke tidligere straffet 80

Straffet med Fængsel, Wider eller Ris 1'26

- og med Bodsfængsel 1 Gang 19

3 Gange 2

- — - - Strafarbejde i Fællesanstalt 1 Gang 8

___ - — - — - ___ 2 Gange . 2

- — _ .. - Danmark 1 Gang . 1

— - _. .. _ Bodsfængsel 1 —

og Strafarbeide i Fællesanstalt 1 —

__. med Fængsel og med Bodsfængsel 1 Gang

1

og med Strafarbeide i Sverige 1 — 2

— med Bodsfængsel alene 1 Gang 4

— - Strafarbejde i Sverige alene 1

246.

Af samtlige 407 Fanger, som i Beretningsaaret 1893-94 hensad i Bodsfængslet,

havde 62 eller 15,23 96 forhen hensiddet der.

Tabel 1 1 giver Oplysning om de i Aaret lste Juli 1890 til 30te Juni

1891 løsladte Fangers Tilbagefald, forsaavidt de for den nye Forbrydelse

er dømte til Strafarbeide. Procentvis beregnet og sammenlignet

med de to foregaaende Aar var Forholdet i saa Henseende :


••C:1

o


1■••••••1.....■•■••

cq cq co

0 e ...4- b6

Cr, ,ti CD

o CD ,141.0

........

kr

••••:‘

Co CO CO

4,4

cq

,t;

6

00

C7) CO

crÇ ,tr CD

CO

••••■

CO

CO

•-• 10- te

CO CO

o

C.)

CD'

C•1

CT)

5?"

t.

C7 le

74 -4

CC"

LZ.

H

CO

ctea

CO

C■Z CO CO

tOr.

(1,2

cI CC.*

CO

to to

10 CO C•1 CO '

GO

r-4

CO CO

16

CO

C•is

CO CO

, 11

0 CO

GNr

1893-94.

21


22 1893-94.

Af de 48 tilbagefaldne, der var løsladt fra B o dsfæ ng sl et , faldt 23

eller 47,92 (A tilbage inden 1 Aar og yderligere 13 eller 27,08 96 inden 2

Aar efter Løsladelsen.

Af de 38 tilbagefaldne, der var løsladte fra F æ 1 1 e sa ns talt er ne fo r

M ænd, faldt 14 eller 36,84 (Y0 tilbage inden 1 Aar og yderligere 10 eller

26,32 9 inden 2 Aar efter Løsladelsen,

For B o ds fæ n gsl et s Vedkommende skal man efter Direktørens Beretning

hidsætte følgende yderligere Oplysninger:

Af de i Aarets Løb indkomne 246 Fanger havde 54 eller 21,95

straffede Slægtninge, 32 eller 13,07 96 havde sindssyge Slægtninge, 84 eller

34,15 havde mistet en af sine Forældre eller begge' for Konfirmationen eller

15 Aars Alderen, 60 eller 24,39 Š havde været udsat eller paa anden Maade

borte fra Hjemmet. For 140 eller 56,91 go's Vedkommende var Nydelsen af

berusende Drikke sandsynligvis den væsentlige Aarsag til den Forbrydelse,

for hvilken de var bleven indsat i Bodsfængslet.

De efter udstaaet Straf eller tilstaaet Benaadning løsladte har hensiddet

i Fængslet en Tid af:

31 Fanger mindre end 6 Maaneder

116 — fra 6 Maaneder til og med 1 Aar

35 - 1 Aar - 2

6 -- -2 -

2 -3- - 4

190.


18 93- 94.

D. Disciplinen.

(Régime disciplinaire.)

Der intraf i I3eretningsaaret intet saadant Brud paa Disciplinen, at det

havde justitiel Tiltale til Følge.

Fra A kershus S tr afanst al t undveg en Fange den 12te Marts.

Angjældende, en flere Gange straffet 22 Aar gammel Tyvsforbryder, fandt

under Hentning af Materialier Anledning til at klatre op ad Gitret ved

Materialboden og san ved Hjælp af en fra Smedjeværkstedet medbragt Jernkrog

at svinge sig op paa dennes Tag. Herfra gik han over paa Fæstningsmuren,

fra hvilken han firede sig ned paa Gaden ved det militære Samfund.

Efter 2 Dages Fravær blev han paagreben. For Rømningen hensattes han i

mørk Celle i 10 Dage paa halv Kost.

Der gjordes derhos ved samme Anstalt 2 Rømningsforsøg. Det ene

gjordes den 28de September. '2 for Tyveri inddømte svenske Fanger fandt

under Madhentningen Anledning til at snige sig op i søndre Bygnings

Loftetage, hvorfra de ved at sønderbryde den for en af Loftslugerne anbragte

Hængelaas fik banet sig Adgang til 1Vlorkloftet. Ved at hænde et Tagvindus

Jernstænger fra hverandre kom de ud paa Taget. Her blev de imidlertid

strax observerede af Gaardsvagten. Da de forstod, at deres Undvigelse ikke

kunde lykkes, gik de godvillig igjen ned paa Loftet, hvor de blev paagrebne.

straffedes med 10 Dages mørk Celle paa halv Kost.

Det andet Rømningsforsøg gjordes af den førstnævnte Fange, der den

22de Mai Kl. 8'4 om Aftenen forsøgte at undvige fra Sovelokalet. Han

havde enten selv personlig fra Arbeidslokalet medbragt eller var af Medfange

hjulpet til et Bor og en Stiksag, med hvilke Instrumenter han begyndte at

arbeide sig gjennem Gulvet til det i Etagen nedenunder værende Snedkerværksted.

Rømningen forpurredes dog af Vagten, der strax mærkede hans

Forehavende. Angjældende hensattes herfor i mørk Celle i 10 Dage paa

halv Kost.

5 Fanger i Akershus Strafanstalt har været b e 1 ag t med Je rn.. Af

disse var de 2 de forannævnte svenske Fanger, der gjorde Rømningsforsøg;

de hensad i Celle i 10 Dage og var belagt med Jern i 8 Dage. Den tredie

23


24 1893-94.

var den ligeledes ovenfor nævnte Rømling, der holdtes i Jern to Gange i

tilsammen 97 Dage og hensad i Celle i 29 Dage. De øvrige var en for

3die Gangs Tyveri paa 5 Aar indkommen 26 Aar gammel Omstreifer og en

paa Livstid for Mord indkommen 20 Aar gammel Skomagerlærling. Disse

maatte paa Grund af Voldsomhed holdes i Celle i henholdsvis 183 og 111

Dage ; den første var belagt med Jern i 95 Dage, den anden i 58 Dage.

Af Sikkerhedshensyn har det været nødvendigt at holde 8 Fanger i

Akershus Strafanstalt i Cell e. De 5 af disse er de ovenfor nævnte Fanger.

2 Fanger maatte paa Grund af Voldsomhed og Trusler holdes i Celle i henholdsvis

42 og 58 Dage og I Fange i 6 Dage til Forebyggelse af Undvigelse.

Den i tidligere Beretninger omhandlede i Tr on dhj cm s Strafanstalt hensiddende

Livstidsfange, L. E., viste sig et Par Gange saa voldsom og farlig,

at han maatte paalægges Tvangstrøie.

Til nærmere Oplysning om de i Beretningsaaret inden Strafanstalterne

begaaede Disciplinærforseelser og de for samme anvendte Revselser

hidsættes :

a) Opgave over Antallet og Arten af de i Aaret begaaede Disciplinærforseelser

(se Side 25).

De Forseelser af denne Art, hvori Fangerne i dette Beretningsaar

væsentlig har gjort sig skyldige, har ved Bodsfæ n g sle t været Meddelelse

til Medfange og ved Fællesanstalterne Opsætsighed, Ulydighed m. v.

b) Opgave over Antallet og Arten af de i Beretningsaaret for begaaede

Disciplinærforseelser anvendte Revselser (se Side 26).

Den i Bods fee ngslet i dette Aar hyppigst anvendte Straf har været

Nedsættelse i lavere Klasse samt Berøvelse af Adgang til Arbeide og Læsning.

I Fælles anst alt erne har den hyppigst anvendte Revselse været Henswttelse

i lys Celle paa halv Kost ud en Sysselsættelse og Hensættelse i mørk

Celle paa halv Kost.


04;45

r-4

tO

m% 0

,ird

pa 0 0

u144re,,,E1 0

aloMpyr,

4.0t:44-

co co

tO tO

in

tO

etcd0.°

41a, 0

5") t4 —1

co

ce 1.4Mrt:i

„a0 M

E o

00

Ft4 ,4

4 71)''

1.0 tO

N

tOCO

.41 7:1 4' —1 7,16:4

rz:$

704ce‘Fo

1.0 CO

1893-94.

25


. 3 6

rg

x :td,11

ecr'w

C3t

ett

‚Q

...1

r.,;'1' !J)15

,''' .-4 d

4 ea...t7i

.....,

cet

.44

...4.1

7ii dgr5

la.W1

tT4Pld

A

CO

9.1

M

-

i'-:

br) ,,,.4,

0' 2 0 6

,pd pi tli ,..,

N g',0-4-,;.g.--8

-:14

e.--(

L--

cneui

C■1

N

,

rd7j4

o..

t•ti

•--I co

Of (1, bb

'Q !Q

la,.....a...o.

bilg

,...,.q ,.., 2

4 4, 1 '' 4 4

■••.•

11111.11.■

giA

P

Ce)

to r-k

a, es cD

ZU.4

CQ

N

42,....,do

t=eir

N

r-4

14 P4

irr

!??,15

E7D'

fr2

cd

-eft -04

C■2

4-)

cf." CTS

co

oo

Ot

26 1893-94.


18 93- 94.

Hvor mange Procent af Fangerne i Beretningsaaret har været straffede

for Disciplinærforseelser, fremgaar af følgende Opgave:

B odsfængslet

Akershus Strafanstalt .

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvin-

der

Tilsammen

I Antal

disciplinært

straffede

Fanger.

Samlet

Fangebelæg.

Procent af

det samlede

Fangebelæg.

M. K. I M.

M. K.

77

74

24

38

1751 38

213

407

312

176

- 151

895 151

1 046

0/00/0

18,9

23,7

13,6

19,6 1 25,2

20,4

Det gjennemsnitlige

daglige

Fangebelæg.

M. K.

188,53

201,33

118,46

97,24

508,321 97,24

605,56 –

27

Procent af det

gjennemsnitlige

daglige

Fangebelæg.

M.

40,8

36,3

20,3

K.

0/0

39,1

34,4 39,1

Af det samlede Antal disciplinært afstraffede Fanger blev i Bod sfængsle

t 1 Fange straffet 7 Gange, 1 Fange 5 Gange, 4 Fanger 4 Gange,

2 Fanger 3 Gange og 8 Fanger 2 Gange ; i A k ershus Stra fan sta.] t

'2 Fanger 4 Gange, 2 Fanger 3 Gange og 14 Fanger 2 Gange ; i Tr on dhj

ems Strafanstalt 1 Fange 4 Gange, 1 Fange 3 Gange og 1 Fange

2 Gange og i Strafanstalten for K vinder 1 Fange 6 Gange, 1 Fange

5 Gange, i Fange 4 Gange, 2 Fanger 3 Gange og 4 Fanger 2 Gange.

I Tr ondhj e ms Strafanstalt begyndte i Juni en stor Del af Fangerne

ikke at spise Hestekjødet og den deraf tilberedte Suppe og Labskaus.

”Striken" ophørte dog snart, da man ingen Notits tog deraf, men tilberedte

Kosten som ellers.

Direktøren for Bo ds foe ngsi et meddeler om Fangernes Forhold i Fængslet,

at dette for 13 Fanger var udmærket godt, for 90 Fanger meget godt, for

275 Fanger godt, for 18 temmelig godt, for 6 maadeligt, medens nogle

faa Fangers Forhold ikke er karakteriseret, væsentlig paa Grund af deres

Sygdom.

Af Direktøren for Ake rshus Strafanstalts Beretning hidsættes følgende

Udtalelser om Fangernes Forhold :

„Som i sidste Beretning maa jeg ogsaa, her nævne endel af Fangebelæg.

gets utrolige Raahed, der i nærværende Beretningsaar synes at maatte have

naaet sit Høidepunkt. Jeg har i mit lange Fængselsliv ikke tilnærmelsesvis

engang oplevet et Aar, der har tilført mig saamegen Uro, Ubehagelighed og

Spænding, ialfald dets første tre Fjerdedele.

25,2

35,2.


28 1893-94.

Den mildere Fangebehandling, som jeg i de senere Aar har forsøgt

anvendt, og som en Tid gav Haab om at ville bære gode Frugter, har jeg

delvis maattet forlade ligeoverfor den Stok af ældre Tyvsrecidivister, der, som

det synes, har sat sig det til Opgave at anstifte Spektakler og volde

Ubehageligheder.

Udbruddene af Raahed og Ondskab har desværre ikke alene gaaet ud

over Anstaltens Funktionærer, men ogsaa i større eller mindre Udstrækning

over de bedre Fanger, som jevnlig har beklaget sig over Forholdene og over,

at de har maattet være sammen med Mennesker, som efter deres Udtalelse

er værre end vilde Dyr.

Under mine Samtaler med flere af Anstaltens ubetinget gode Fanger er

det mig atter og atter sagt, at flere af deres ældre Kammerater er absolut

uimodtagelige for den milde Behandling ; de maa tages strengt, og heri giver

jeg dem efter min indvundne Erfaring Medhold.

At de unge Gutter under 21 Aar i Beretningsaarets Lob er fjernet fra

Anstalten, er et stort Fremskridt, der i mange Henseender har bragt Lettelse.

I det hele taget har Aarets Uro stillet store Vanskeligheder for Fangebehandling.

Saavel Direktøren som Betjeningen forøvrigt har havt mere end

fuldt Arbeide med at staa paa Post mod de mange og besynderlige Forekomster

af Frækhed, Brutalitet og Farlighed, som A aret har været saa

rigt paa.

Det vilde blive for vidloftigt at give en udtømmende Beretning om alt,

hvad der er passeret. Nogle enkelte Tilfælde tror jeg dog det kan være

Interesse at meddele ; de vil give et Begreb om, hvad der har været at

kjæmpe med.

Efterat der ligefra Beretningsaarets Begyndelse var ymtet om, at Rømningsplaner

skulde være igjære, uden at dertil dog kunde fæstes videre Tillid,

antog i Midten af September Maaned Rygterne om, at en Flerhed af de

farligste Fanger skulde ware blevne enige om at undvige, en saa sikker Form,

at der ikke længer kunde være Tvivl om, at noget meget alvorligt forestod.

Enkelte paalidelige Fanger berettede, at de Forbundnes Plan var at

overrumple Vagterne enten i Stenhuggeriet eller i Kirken under Bibellæsningerne,

og saa bestemte var de i sit Forsæt, at de havde lovet hverandre ikke

at lade sig levende paagribe igjen. Deres Plan holdtes imidlertid saa hemmelig,

at det var umuligt trods alle Forsøg at komme paa noget sikkert

Spor. Ved den omhyggeligste Iagttagelse af hver enkelt af dem saavel paa

Arbeids- som Sovelokalerne og ude paa Bevægelsespladsene blev det dog

utvivlsomt, at noget Usædvanligt var forestaaende, og da samtidig Betjeningen

fra en Fange blev givet et alvorligt Varsko om, at der til hver Dag kunde

ventes en Explosion, blev med Justitsdepartementets Samtykke Arbeidet i

Stenhuggeriet sløifet og Aftenbibellæsningerne i Kirken indstillet.

Intet kunde bedre end disse Forfoininger godtgjøre, at Planen havde

været der ; thi den Skuffelse, som strax stod 0,t læse i saa mange Ansigter,


18 93- 94.

var talende. Planen havde været at overmande Bevogtningen og bemægtige

sig dens Uniformer og Nøgler.

Samtidig med de nævnte Forfoininger blev Vagterne, ligeledes med

Justitsdepartementets Samtykke, forstærket med 4 Leiebetjente.

Ved disse kraftige Forholdsregler var Planen forsaavidt tilintetgjort ;

men flere Fangers Forhold vedblev dog fremdeles at vise sig saa mistænkeligt,

at det forstærkede -Vagthold maatte bibeholdes for Resten af Beretningsaaret.

Foruden denne Plan har det ligesom suset os om Orene med forskjellige

andre mindre Rømningsplaner. Ihvorvel man maa være forsigtig ligeoverfor

saadanne Rygter i en Strafanstalt og vogte sig for at tillægge dem altfor stor

Betydning, er der dog endel af dem, som maa paakalde fuld Opmerksomhed,

navnlig naar de fremkommer fra de paalideligere Fanger. Situationen er

ofte vanskelig, da man ikke tor blotstille Angiverne.

Rygter om Rømninger ved Hjælp af falske Nøgler har der saaledes

været mange af; endel af disse har vist sig at medføre Rigtighed, da det

ved de foretagne Visitationer er lykkedes at finde 3 falske Nøgler saaledes

skjult, at de neppe vilde være blevne bemerkede, hvis man ikke havde havt

en Ledetraad ved Visitationerne.

Det har ikke staaet til at hindre, at Betjeningen under disse Forholde

er blevet noget ophidset og nervos ; den stedse spændte Opmærksomhed, den

har maattet iagttage ligeoverfor Rømninger og Overfald har nødvendigvis

medført dette. Tjenesten har været meget haard.

Naar saa hertil kommer alle de mange Tilfælde af Raahed af allerværste

Slags, for hvilken den saa hyppig har været Gjenstand, og som den har

mødt med en beundringsværdig Ro og Udholdenhed, fortjener den den største

Anerkjendelse. Den har forstaaet, at Anstaltens mangelfulde lokale Forholde

ikke har givet Bestyrelsen Adgang til en anden Indgriben end skeet, og har

gjort alt sit til at gjøre det Bedste ud af Forholdene.

Hvad der ved Siden af Raaheden i stor Udstrækning ogsaa har vanskeliggjort

Forholdene, har været de ikke faa Tilfælde af kortere og længere,

virkelige og simulerede Sindsforstyrrelser. 5 Fanger har for Sindssygdom

været indlagt i Gaustad Asyl. De behandledes af Hensyn til manglende Plads

i Asylet længst muligt i Anstalten, indtil deres Hujen og Skrigen Dag og

Nat med Sønderslaaen af Vinduer ganske umuliggjorde dem i Anstalten.

Aarets sidste Del har dog været forholdsvis rolig, utvivlsomt en Følge

af de hyppigere anvendte Revselser.

Jeg stiller store Forventninger til næste Beretningsaar, da jeg nærer det

Haab, at Anstaltens nye Celleafdeling og syge Fangers Behandling i Celle vil

komme til at afhjælpe et gjennem de sidste Aar alt stærkere og stærkere

fridt Savn.

Anstalten har dog overveiende brave Fanger, som, naar de bliver befriede

fra den Hob af slette Elementer, der nu under Fællesskabet ganske behersker

og mestrer dem, vil blive lette at behandle."

29


30 1893-94.

Efter de modtagne Beretninger hidsættes folgende Oversigt over Fangernes

Fordeling i Klasser i de forskjellige Strafanstalter :

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt . .

Strafanstalten for Kvinder .

Antal Fanger

pr. 30te Juni 1893.

34 60 41

Antal Fanger

pr. 30te Juni 1894.

Klasse Klasse

2 3 4 5

2 3 4 5

71 45 33

29 28 27

22 23 16

16

48

25

34

10 52 84 47 11 12

6 59 71 32 34 4

6 33 27 22 21 9

5 32 20 14 25 6.


18 93- 94.

E. Sjælepleien og Undervisningen.

(Service religieux et scolaire.)

Som foran nævnt, blev Undervisningen i Bodsfængslet fra Skoleaarets

Begyndelse og indtil videre til et Forsøg omordnet overensstemmende med

et af Direktøren udarbeidet Udkast, ligesom der for Fællesanstalterne for

Mænd blev udfærdiget nye Bestemmelser om Undervisningen.

Som ligeledes nævnt, blev der ogsaa givet nye Regler med Hensyn til

Boglaanet i Fællesanstalterne.

Med Hensyn til de enkelte Anstalter meddeles følgende :

Bod sfængslet.

Gudstjeneste har været afholdt regelmæssig hele Aaret. 1 Fangs har

været fritaget for at overvære Gudstjeneste.

Kommunion har været afholdt 13 Gange for ialt 73 Fanger.

3 Fanger er blevne konfirmerede.

1 Aarets Løb er indkommet 1 1 ukonfirmerede Fanger, hvoraf 8 blev

forberedte til Konfirmation. Af de øvrige . 3 var den ene en 18 Aar gammel

Gut af bedre Famile, der undsaa sig for at blive konfirmeret i Anstalten,

den anden var Omstreifer og den tredie Sekterer.

Kirkeskolen er afholdt regelmæssig hver Onsdag fra 23de August til

15de Juni afvexlende af Præsten og Førstelæreren. Medens tidligere samtlige

Fanger hver Gang var tilstede, blev fra Nytaar af den Forandring foretaget,

at kun det halve Fangetal deltager deri. Denne Forandring foretoges, fordi

man paa Grund af Belæggets Størrelse ellers ikke vilde faa Tid til at lufte

alle Fangerne.

Med den nye ovenfor omtalte Ordning af Undervisningen har man været

vel tilfreds.

81


I893 --- 94.

De skolesøgendes Antal har gjennemsnitlig været SO.

Fangerne under 18 Aar er blevne underviste dels i den almindelige

Fangeskole og dels paa sine Celler. Nogen Fællesundervisning bar ikke

fundet Sted.

Af de i Beretningsaaret løsladte Fanger blev ialt 188 examinerede baade

ved Indkomsten og Løsladelsen. Resultatet af Examinationen fremgaar af

følgende Opgave over deres Gjennemsnitskarakterer :

Kristendomskundskab

Læsning .

Skrivning

Gjennemsnitskarakter:

Ved Indkomsten.

Ved LOBladelsen.

5 finske og 3 lappiae Fanger har faaet Undervisning i Religion,

Læsning, Skrivning og Regning af den dertil ansatte Lærer. •

Bibliotheket har i Beretningsaaret modtaget en Forøgelse af 110 Bind.

Trykt Katalog over Bøgerne blev istandbragt. Bøgerne blev samlet paa én

Celle og Tilsynet dermed tillagt Førstelæreren.

Akershus Strafanstalt.

Gudstjeneste har været afholdt paa samtlige Søn- og Helligdage undtagen

én, da Kirken paa Grund af Oppudsning ikke kunde benyttes.

Kommunion har været afholdt 2 Gange for ialt 21 Fanger, Sygekommunion

I Gang for 1 Fange.

Fra November Maaned af har Torsdagsbibellæsningerne med Departementets

Approbation været indstillet, bl. a. fordi Direktøren ansaa det for

farligt at have det store Belæg, hvoriblandt mange voldsomme Fanger, samlet

paa ét Sted om Aftenen.

Undervisningen har fra Skoleaarets Begyndelse været drevet efter det

nye Reglement.

Af de udgaaede Fanger har 98 været examinerede baade ved Indkomsten

og Løsladelsen. De erholdt følgende Gjennemsnitskarakterer :

3,4

3,0

3,3

2,9

2,8

3,0.


Kristendomskundskab

Læsning •

Skrivning .

1893-94.

Gjennemsnitskarakter :

Ved Indkomsten.

Ved Løsladelsen.

Bibliotheket er i A arets Lb blevet forøget gjennem Indkjøb af Bøger

for omtrent 200 Kroner.

Tr ondhj ems Strafanstalt.

2,8 2,5

2,4 2,2

3,2 2,9.

Hoimessegudstjeneste har som tidligere været af holdt hver Søn- og

Helligdag. Derhos har som tidligere vexelvis Præst og Lærer af holdt Bibellæsning

hver Onsdag Aften undtagen i Ferien og i de Uger, da flere

Helligdage er indtrufne, i hvilke ingen Bibellæsning blev afholdt, samt i

Fastetiden, da Præsten afholdt ugentlig Fasteprædiken.

Kommunion har været af holdt 3 Gange for ialt 23 Fanger. 1 Jordfæstelse

har fundet Sted i Beretningsaaret.

Undervisningen fortsattes efter den gamle Ordning indtil September

Maaneds Udgang, hvorefter den nye Skoleplan indførtes. Om dennes

Betydning for Fangeundervisningen siger Præsten i sin Indberetning, at han

efter saa kort Tids Forløb ikke kan have nogen paa Erfaring grundet Mening

derom. Han har dog det Haab, at Ordningen vil vise sig at have ikke

uvæsentlige Fortrin.

2 Lapper og 3 Finner har i Beretningsaaret nydt særskilt Undervisning

i Religion. 1 Finne har i de øvrige Fag deltaget i den almindelige Skoleundervisning.

Af de i Beretningsaaret løsladte Fanger blev baade ved Indkomsten og

Løsladelsen 58 examinerede i Religion og 59 i de øvrige Fag.

Examinationens Resultat fremgaar af følgende Gjennemsnitskarakterer:

3

33


34 r893-94:.

Kristendomskundskab

Læsning

Skrivning

Gjennemsnitskarakter:

Ved Indkomsten.

8,2

2,7

3,7

Ved LOsladelsen.

8 Fanger kunde ved Indkomsten og 6 ved Løsladelsen som fuldstændig

uskrivekyndige ingen Karakter erholde. Disse er medtagne blandt de Fanger,

der erholdt Karakteren 6.

Strafanstaltens Bibliothek er i Beretningsaaret blevet forøget med

130 Bind.

Strafanstalten for Kvinder.

Gudstjeneste har været afholdt hver Søn- og Helligdag, og Bibelkesning

over Episteltexterne hver Torsdag Aften.

Kommunion .har været afholdt 4 Gange for ialt 109 Fanger. Sygekommunion

har fundet Sted 4 Gange.

Undervisningen har foregaaet paa uforandret Maade. De skolesøgende

Fangers Antal var ved Skoleaarets Begyndelse 42, ved dets Slutning 39.

Samtlige i Beretningsaaret udgaaede 54 Fanger blev examinerede saavel

ved Indkomsten som ved Løsladelsen med følgende Resultat :

Kristendomskundskab

Læsning

Skrivning .

2,9

2,5

8,3.

Gjennemsnitskarakter:

Ved Indkomsten.

3,4

315

4,0

Ved LOBladelsen.

2,8

3,0

3,4.


1893 — 94. 35

9 Fanger kunde ved Indbringelsen og 7 ved Løsladelsen aldeles ingen

Karakter erholde i Skrivning. Disse er medregnede blandt de Fanger, der

erholdt Karakteren 6.

Anstaltens Bibliothek har i Beretningsaarets Løb faaet en Tilvand af

173 Bind og udgjør nu 2 528 Bind. Den i forrige Aar paabegyndte

Katalogisering er nu færdig.


36 1893-94.

F. Sundhedstilstanden.

(Etat sanitaire.)

Af Tabel 12 sees, at Antallet af Sygdomstilfælde og af Dodsfa

I d i Beretningsaaret har været:

I Samlet Antal

Fanger*).

Antal

Sygdoms-

Deraf behandlede

i Sygecelle

eller paa

Sygeafdeling.

M. K. K. M. K. I M.

407 Bodsfængslet . .

. 215 - 9 -

Akershus Strafanstalt . 312 - 170 - 105 -

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

176 - 96 - 96 -

- 151 - 119 - 119

Tilsammen 896 151

_

481

-

119 210 119

-

1 046 600 329

1

2

Døde.

Lægerne ved Bodsfængslet og Trondhjems Strafanstalt har derhos ligesom

i tidligere Beretningsaar foruden om de i Tabellen omhandlede Sygdomstilfælde,

der alle har været af den Beskaffenhed, at de har foranlediget

vedkommende Fanges hele eller -delvise Fritagelse for Arbeide, tillige meddelt

Opgave over 'lettere Sygdomsformer, der dog har medført medikamentøs

eller anden Behandling. Antallet af disse *har ved Bodsfængslet været 114

og ved Trondhjems Strafanstalt 237.

*) Antallet af de fra foregaaende Aar hensiddende og af samtlige i Aarets Lob indkomne Fanger.

2

K.


1893- 94.

De i Tabellen medtagne Tilfælde er klassificerede i følgende Grupper :

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt . . .

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

Tilsammen

Epidemiske

og andre

smitsomme

Sygdomme.

Andre

indvortes

Sygdomme.

Andre

chirurgiske

Sygdomme

og Hudsygdomme.

M. . I M. K. I M.

136

37

71

36

244 36

280

48

104

14

74

21

24

7

166 74 52 8

240 60

37

Sindssygdomme.

Tilsammen.

10 215

5 - 170

4 96

119

19 1 481 119

20 600.

Det samlede Antal i Beretningerne opgivne Sygedage, det gjennemsnitlige

Antal Syge og det sidste Tals Forhold til det gjennemsnitlige daglige

Fangebelæg var følgende :

Bodsfængslet .

Akershus Strafanstalt .

Trondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

Tilsammen

Samlet

Antal

Sygedage.

Gjennemsnitligt

Antal Syge

pr. Dag.

M. x. m.

934

6 040

2 885

2 825

9 859 2 825

12 684

2,56

16,55

7,90

7,74

27 /01 7 7 74

34 )75

Det daglige

Gjennemsnitsantal

udgjør

følgende Procent

af det

gjennemsnitlige

daglige

Fangebelæg.

1,36

8,22

6,67 -

- 7,96

5,31 7,96

Sygedagenes Antal paa Sygeafdeling eller i Sygecelle og Gjennemsnitsantallet

af disse paa hver Syg udgjorde

5,74.


38 1893-94.

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Tilsammen

Sygedage i Sygecelle eller paa

Sygeafdeling.

Det hele Antal.

628

4 866

1 202

2 825

I Gjennemsnit

paa hver Syg.

M. K.

58,67

46,34

12,52

23,74

6 596 2 825 I 31,41 23,74.

Antallet af de i Aarets Lob i Sygecelle eller paa Sygeafdeling behandlede

i Forhold til det samlede Fangeantal, det gjennemsnitlige daglige Antal

af saadanne Syge samt Forholdet mellem dette Antal og det gjennemsnitlige

Fangebelæg var følgende:

Bodsfængslet . . . .

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder


Syge i Sygecelle eller paa Sygeafdeling.

Procent

af det samlede

Fangebelteg.

2,21

33,65

54,55

Tilsammen 23 )46 78 181

31,79

Det daglige

Gjennemsnitsantal.

1,45

13,33

• 3,29

78,81

Det daglige

Gjennemsnitsantal

udgjor

følgende

Procent af det

gjennemsnitlige

daglige

Fangebelteg.

K. M. K.

7,74

18,07 7,74

25,81

0,77

6,62

2,78

0/0

7,96

3,55 7,96

For de to foregaaende Beretningsaar udgjorde det daglige Grjennemsnitsantal

af de heromhandlede Syge folgende Procent af det gjennemsnitlige

daglige Fangebelæg:

4,26.

1892-93. 1891-92.

for Mandsfanger. **** • • * 4,71 4,15

- Kvindefanger . ....... 5,96 7,00

- begge Kjøn sammen 4,96 4,74.


18 93-94.

Dodsprocenten af de i Sygecelle eller paa Sygeafdeling behandlede, af

det samlede Fangebelæg og af det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg

har været:

BodsfEengslet . .

Akershus Strafanstalt .

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Procent af de i

Sygecelle eller

paa Sygeafdelingbehandlede.

D fzi d e.

Procent af det

samlede

Fangebelæg.

39

Procent af det

gjennemsnitlige

daglige

Fangebelæg.

M. K. M. K. K.

0/0

0,95

1,04

0/0

0,32

0,57

Tilsammen 0,95 0,22

0,61 0,19

I de to foregaaende Aar udgjorde Antallet af Døde':

i Forhold til det samlede Fangeantal

for Mandsfanger . . .

- Kvindefanger

- begge Kjøn tilsammen .

og i Forhold til det gjennemsn. daglige Fangebelmg

for Mandsfanger ..

- Kvindefanger

- begge Kjøn tilsammen

0/0

1892-98.

O 0/0

0,49

0,84

0,39 -

0/00

0,33.

1891-92.

0,24 • 0,37

0,56

0,20 0,40

0,42 0,61

0,78

0,34 0,64.

Med Hensyn til de i Beretningsaaret afdo de F anger meddeles nedenstaaende

Oversigt


40 1893-94

No Alder.

Akershus Strafanstalt

. . 1 73

Trondhjems

Strafanstalt. 2 80

Straffetid,

Havde været i Anstalten

da han dOde.

4 Aar. 1 Aar 11 Mdr. 18D.

Aar 6 Mdr.4- 3 D. 2 Aar 2 Dage.

DØdsaarsag.

Vitia organica cordis,

hydrops.

Do.

Som Sygdomstilfælde, der antages at have været foraarsagede af Fængselslivet,

er ved Bodsfængslet opgivet 7 Tilfælde af Psychosis, ved Akershus

Strafanstalt 1 Tilfælde af Tuberculosis Iltemophtysis, 2 af Dyspepsia, 3 af

Cardialgia og 3 af Chlorosis et Antemia samt ved Strafanstalten for Kvinder

3 Tilfælde af Cardialgia, 6 af Chlorosis et Amanda og 1 af Psychosis.

Afvigelser fra den sædvanlige Fangekost med Tilstaaelse af

Sygekost eller Diæt har fundet Sted i efternævnte Antal Dage :

Bodeftengslet *)

Akerhus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Sygekost.

hel. halv.

1 362

2 428

Antal Dage.

Diæt. Ialt.

S y g eud gifterne (3 : Totalbeløbet af Udgifter ved Sygebehandlingen)

har i Beretningsaaret udgjort:

454

943

2

649

289

*) Ved Bodsfzengslet er desuden uddelt særskilt 1 494 Sygekostraidd.age.

184

87

408

398

1 546

2 617

1 511

1 630.


Bodsfængslet . .

Akershus Strafanstalt .

Tr ondhjems Strafanstalt .

Strafanstalten for Kvinder

1 893-94.

Sygeudgifter.

Deraf særskilt for

Medikamenter.

Kr. Kr.

1)2 269,77

2)3 511,00

3)1 330,76

4)794,20

1 143,01

1 629,52

595,92

841,77

Tilsammen 7 905,73 3 710,22.

Med Hensyn til de paa Sygelisterne opførte Tilfælde af Sindssygdom

bemærkes følgende :

Af de i Bods fæ ngslet optraadte 10 Tilfælde var der 7 Tilfælde af

Psychosis og 3 af sygelig Forstemning. Af de 7 af Psychosis lidende Fanger

overførtes 5 til Gaustad Sindssygeasyl, 1 benaadedes og 1 blev helbredet i

Fængslet. Den sidstnævnte var en 16aarig Dagarbeider, der indkom i Fængslet

iste Februar 1894 paa 8 Maaneder og 16 Dage for Tyveri. En Søster af

ham har været sindssvag. Den 19de Mai fik han et Anfald af Voldsomhed

og Raseri, spændte i Doren, skar Tænder, laa næsegrus paa Gulvet og

knurrede. Pupillerne dilaterede. Ansigtsudtrykket truende. Han lod

Afføringen gaa paa Gulvet og slog itu sin Stol og Hylden. Ved alvorlig og

indtrængende Tiltale lykkedes det at vække ham til Bevidsthed, hvorpaa han

brast i Graad og bad om Forladelse for sin Opførsel. Han behandledes under

Diagnosen Mania acuta. Han har senere ofte klaget over Hovedpine og er

temmelig anæmisk.

Den Fange, der udgik som benaadet, var en for Melancholia behandlet

25aarig Dagarbeider, der indkom i Bodsfængslet 25de Juli 1893 paa 1 Aar

1 Maaned og 15 Dage for crimen bestialitatis. 2 Søstre af hans Moder er

sindssyge. Omtrent i Midten af Februar 1894 begyndte hans Adfærd og

Tale at blive underlig, saaledes ventede han hver Dag, at hans Moder skulde

komme og besøge ham, „da baade Vagtmesteren og Betjenten havde sagt ham

det". Foreholdt det umotiverede i denne Formodning medgav han, at det jo

1) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 1 039,64 og til Forbindingssager Kr. 87,12.

2) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining Kr. 1 293,63 og for Fangers Forpleining paa Rigshospitalet

Kr. 51,40.

3) Deraf til sindssyge Fangers Forpleining paa Sindssygeasyl Kr. 297,73.

4) Deraf til forskjellige Sygerekvisita Kr. 77,43.

41


42 1893-94.

muligens ikke forholdt sig saa. Det lod i det hele til, at Hallucinationerne

kke havde fæstnet sig hos ham. Han udgik i Bedring som benaadet 20de

April 1894.

Af de 5 til Gaustad overflyttede Patienter behandledes 2 for Mania acuta,

1 for Melancholia, 1 for Melancholia agitata og 1 for Dementia.

Den ene af de for Mania acuta behandlede var en 19 aarig Dagarbeider,

der indkom i Bodsfængslet 2 den November 1893 paa 5 Maaneder og 27

Dage for Tyveri. Der var ingen Sindssygdom i Familien. Han begyndte

allerede den 9de November at klage over Hovedpine og Søvnløshed. Den

24de spadserede han ved Lægens Visit omkring i Cellen med en overmodig

og selvbevidst Mine. Hænderne holdt han paa Ryggen, han svarede ikke paa

Tiltale, men gjentog uopholdelig med en fremmed gebrokken Accent : Ja da!

Ja da! og Gaa ud ! Gaa ud ! Han hallucineredes paa Synet, stirrede op i

Taget og mumlede : „der er han". Naar Betjenten viste sig, pegede han

med en theatralsk Mine paa Døren, gjentagende sit : Gaa ud ! Gaa ud !

Om Eftermiddagen var han mere voldsom, rev ned sin Kop og Tallerken

samt Reglementet og Almanakken af Væggen, kastede sine Exkrementer i

Vasken. Han overflyttedes den 25de November til Gaustad, hvor hang

maniakale Raptus efter nogle Dage gik over. Han blev fra Gaustad overflyttet

til Akershus. Den anden for Mania acuta behandlede Fange var en

21 aarig Tobaksarbeider, der indkom i Fængslet 21de Juni 1894 paa 5

Maaneder og 17 Dage for Tyveri. Ingen Sindssygdom i Familien. Han begyndte

allerede et Par Dage efter Indsættelsen at vise en underlig Adfærd.

Han spadserede frem og tilbage i Cellen med Tungen ude af Munden,

svarede ikke, naar man take til ham, men gjentog uophørlig : „Jeg vil ha'

Tobak". Han fortalte, at han havde seet en graa Kat, som havde kloret

ham paa Halsen. Der saaes ogsaa paa begge Sider af Halsen en Fure af underløbet

Blod efter et Selvmordsforsøg. Han blev mere og mere urolig, bankede

ustandselig i Bordet og paa Væggen og skreg efter Tobak. Han overflyttedes

26de Juni til Gaustad. Den for Melancholia behandlede Fange var en 37

Aar gammel Gaardbruger, der indkom i Fængslet 13de Oktober 1893 paa

Aar 3 Maaneder og 28 Dage for Falsk. Intet Tilfælde af Sindssygdom i

Familien. Den 8de November staar der om ham i Journalen : „Han er i

høi Grad nedstemt, Søvnen er daarlig og Udseendet sammenfaldent. Han

brister i Samtalens Lob i Graad". Hans deprimerede Sindsstemning tiltog i

Lobet af de nærmeste Dage, og hans Udseende blev mere mørkt og ængsteligt.

Han hallucineredes tydeligt paa Synet, saa om Natten en „svart Mand, som

stod over ham og vilde dræbe ham". Det var at befrygte, at han omgikkes

med Selvmordstanker. Den 10de November overflyttedes han til Gaustad.

Den for Melancholia agitata behandlede Fange var en 23 aarig SOmand, der

indsattes den 17de Februar 1894 paa 7 Maaneder og 4 Dage for Legemsfornmrmelse.

Ingen Sindssygdom i Familien. Han flit den 24de Marts et


1893-94. 43

i haanende Tone affattet Opslagsbrev fra sin Forlovede. Kort efter blev han

forstyrret. Han laa enten næsegrus paa Cellegulvet eller vandrede rastløs

frem og tilbage i Cellen, holdt det omtalte Opslagsbrev krampagtig fast i

Haanden og mumlede : Horefille, Svinebæst og lignende. Han svarede ikke,

naar man talte til ham, og vilde ikke spise uden paa Opfordring. Den 29de

Marts gjorde han et Selvmordsforsøg ved at hænge sig op i Halstørklædet

paa en Knag i Modtagelsescellen. Han blev reddet af Vagtmesteren, der

strax kom tilstede. Samme Dag blev han bragt til Gaustad, hvorfra han 1 lte

Juli 1894 som helbredet fortes tilbage til Bodsfængslet. Den for Dementia

behandlede var en 21 aarig Hoteltjener, der indsattes lste September 1893

paa 1 Aar 9 Maaneder og 29 Dage for Tyveri. Der var ingen Sindssygdom

i Familien. Han havde tidligere fra 6te Juni 1891 til 10de November 1892

udsonet Straf i Bodsfængslet for Tyveri. Han var en slap og degenereret

Person. Under hans Hensidden i Bodsfængslet første Gang staar om ham

i Journalen, at han led af Pollutioner baade Nat og Dag, var hypersesthetisk

og anæmisk. Den 1 lte September 1893 laa han i Cellen med Hovedet mod

Væggen. Vilde ikke spise uden paa Opfordring. Han iagttog en haardnakket

Taushed, som han ikke brød, saalænge han var i Fængslet. Han opfattede,

hvad man sagde til ham, gjorde ogsaa, hvad man indtrængende bad ham om,

men hans Viljekraft syntes aldeles brudt. Hans Bevægelser var automatiske,

han mindede om en Søvngjænger eller hypnotiseret Person. Den 1 lte

Oktober staar der anført om ham i Journalen : „Idag staar han opreist ved

Væggen, kaster Hovedet og Overkroppen med stor Hastighed frem og tilbage.

Naar man taler høit til ham, vaagner han op af sin halvt bevidstløse Tilstand.

Han indtager altid den samme Stilling med Hænderne knyttede foran paa

Vnderlivet, Hovedet ludende forover, Øjnene stivt stirrende til den ene Side

med Pupillerne dilaterede. Later man Armene op, synker de strax tilbage

i den gamle Stilling". I den sidste Tid af Opholdet i Fængslet sad han som

oftest sammenkrøben i en Krog, men reiste sig op, naar man talte indtrængende

til ham. Der forsøgtes flere Midler for at stimulere ham, saasom kold Dusch

og Elektricitet, men uden Nytte. Han overflyttedes 1 1 te November til

Gaustad.

Af de 3 Personer, der led af sygelig Forstemning, overførtes de 2 til

Akershus Strafanstalt, da de ansaaes uskikkede for Cellebehandling. Den

tredie, en 23 Aar gammel Kontorist, der indkom lste September 1893 paa

1 Aar 4 Maaneder og 27 Dage for Tyveri, gjorde Indtryk af Simulation, talte

om den „svarte Katta", slog sig voldsom, skreg og støiede og gebærdede sig

som en vanvittig, vilde ikke spise. Efter 4 Dages Forløb var han som tidligere

og holdt sig senere frisk.

Af de paa Sygelisten for Akershus Strafanst al t opførte 5 Sindssyge

er de to de i forrige Beretning under No. 1 og No. 4 omhandlede, hvilke

begge i dette Beretningsaar af Hensyn til deres Sindstilstand er blevne


44 1 893-94.

benaadede. Den 3die er en 23 Aar gammel Dagarbeicler, der indkom i

Strafanstalten fra Bodsfængslet den 4de Februar 1893 for at udsone en

Reststraffetid af 2 Aar 7 Maaneder og 14 Dage. Henfalden til Onani. Led i

Bodsfængslet af sygelig Forstemning og Tvangsforestillinger. I Akershus

Strafanstalt var han underlig, ligeoverfor Medfanger vrang og tildels voldsom,

i høj Grad urenlig, kastede sine Exkrementer omkring i Sovelokalet. Fra

3die August maatte han holdes i Celle. Vilde ikke tage Næring til sig.

Da Lægen erklærede, at han ikke forsvarlig kunde behandles i Strafanstalten,

blev han den 30te November indbragt i Gaustad Sindssygeasyl til Observation.

Da han antoges at lide af uhelbredelig Sindssygdom, blev han senere benaadet.

Den 4de er en 42 Aar gammel Dagarbeider, der indkom 20de Januar 1891

paa 6 Aar og 6 Maaneder for Tyveri. En ualmindelig raa og yderst brydsom

Fange. Var hyppig i Klammeri og Slagsmaal med Medfanger. Efterstræbte

de Unge for at drive Utugt med dem. Da det var afgjort umuligt at

behandle ham i Anstalten, blev han 16de December 1893 indlagt til Observation

i Gaustad Sindssygeasyl, hvis Direktør erklærede, at han led af uhelbredelig

Sindssygdom. Han blev derfor benaadet. Den 5te er en 52 Aar

gammel Stenarbeider, der indkom 28de Juni 1890 paa 9 Aar og 6 Maaneder

134 Dage for Blodskam. Har i de sidste 2 Aar stadig vist sig forvirret.

Gjorde *i Juli 1891 et Selvmordsforsøg og truede i den sidste Tid paany med

at tage Livet af sig. Da Lægen erklærede, at han ikke kunde behandles i

Anstalten, blev han den 7de November indlagt til Observation i Gaustad.

Asyl. Samtlige Sindssyge fra Akershus Strafanstalt er i Gaustad Asyl diagnostiserede

som lidende af Dementia.

Af de paa Sygelisten for Tr o nd hj e m s Strafanstalt opførte, er de to de i

forrige Beretning omhandlede. Deres Behandling har ogsaa i dette Beretningsaar

forvoldt Anstalten mange Vanskeligheder. Den ene af dem blev

25de Novembeì. indlagt i Rotvold Sindssygeasyl, da man ikke kunde beholde

ham i Anstalten. Den 3die, en 31 Aar gammel Dagarbeider, der indkom

25de Juli 1893 paa 1 Aar 1 Maaned 6 Dage for Tyveri, var ved Indkomsten

sindsforvirret. Han havde i 1889-90 hensiddet i Anstalten for

Tyveri og blev da for Sindssygdom indlagt i Rotvold Asyl. Han havde

Anfald af Stormandsgalskab og var i hoi Grad urolig og truende, saa det var

nødvendigt nogen Tid at holde ham i Celle. Han blev imidlertid senere noget

roligere. Den 4de var en 41 Aar gammel Skomager, der indkom 27de

Februar 1891 paa 5 Aar .2.– 4 Dage for Tyveri. Han led af sygelig Forstemning,

var vranten og vanskelig at behandle.

Den paa Sygelisten for Strafanst alt en for Kvinder under Diagnosen

Mania opførte Fange var en 22 Aar gammel Fyrstikpakkerske, der indkom 15de

Mai 1894 paa 1 Aar 32 Dage for Tyveri. Ugift, opvokset i et godt

Hjem. Ved Indkomsten var intet at bemærke ved hende. 26de Mai begyndte

hun at klage over, at hun følte sig kjed ; viste sig nedstemt, græd af og til.


1893-94. 45

27de Mai gav hun sig til at raabe og skrige i Kirken. Tilstanden var oretrent

uforandret indtil hun 16de Juni blev urolig, begyndte at hyle, bande,

være grov og føre gemen Tale. I de sidste Dage af Maaneden begyndte hun

at klæde sig nøgen. Var urenlig.

Lægen ved Bods fæ ngslet oplyser, at Fængslet i det forløbne Beretningsaar

har været forskaanet for Epidemier af alvorligere Art. Der har

optraadt flere Tilfælde af akut Diarrhoe, men de helbrededes efter faa Dages

Forl0b. Influenza optraadte sporadisk med tilsammen 15 Tilfælde, hvoraf

intet af alvorligere Natur. Det temmelig betydelige Antal Forpleiningsdage

paa Sygeafdeling hidrører fra, at der har været under Behandling flere alvorlige

Tilfælde. Der er i Beretningsaaret gjort flittig Brug af Stuegymnastik.

5 Fanger er af Helbredshensyn i Henhold til Loy af 12te Juli 1848

§ 10 overført til Akershus Strafanstalt.

Lægen ved Akers hu s Str afanst alt udtaler, at der i det forløbne

Aar har været et mindre Antal Syge end i flere af de foregaaende. Det er

især de acute-epidemiske Sygdomme, som har forekommet i ringere Antal og

tillige mindre heftige. Den i foregaaende Aar herskende Influenza har saagodtsom

ikke optraadt i dette Aar. Antallet af chirurgiske Sygdomme har

ogsaa været mindre end i tidligere Aar. Naar de samlede Sygeudgifter trods

dette ikke har været mindre, skyldes dette for en væsentlig Del de sindssyge

Fangers Forpleining i Asyl.

Lægen ved Tron dh j ems Strafanstalt udtaler, at Sundhedstilstanden

i det forløbne Aar ikke har været fuldt saa tilfredsstillende som i de nærmest

foregaaende Aar, idet en streng Influenzaepidemi hjemsøgte Anstalten i Januar.

Størsteparten af Fangebelægget var angrebet, enkelte dog saa ubetydelig, at

de ikke behøvede nogen særegen Behandling.

Ved Str a fan stalt en for Kvind er har Antallet af Syge været mindre

end i de to foregaaende Aar.

T ab e 1 1 3 viser Resultatet af de i Beretningsaaret udgaaede Fang ers

Veining. Af Tabellen fremgaar følgende:

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt . .

Strafanstalten for Kvinder .

Vundet i Tabt i

Vægt. Vægt.

0/0

24,2

55,4

56,5

37,0

0/0

73,8

35,7

25,8

52,0

Uforandret

Vægt.

0/0

2,0

8,9

17,7

11,0

Tilsammen 38,6

54,2

7,2.


46 1893-94'

Sygeligheden hos Strafarbeidsanstalternes Opsynspersonale

Beretningsaaret sees af folgende Uddrag af Sygelisterne :

Fra

forrige

. Aar.

komne

i

Aarets

1,013.

Tilsammen.

,

Helbredede.

I

Bedring.

Uhelbredede.

Døde.

Tilbageage-

gende

ved

Aarets

Udgang.

M. K. I M. i K. I M. 1 K. I M. K. M. II M. K. M. K. M. K.

Bodsfængslet 27 27 26 . 1

Akershus Strafanstalt . - - 34 - 34 - 33 1 - - -

Trondhjems Strafanstalt _..- - 17 - 17 - 17 - -

Strafanstalten for Kvinder - - 2 7 21 7 2 7

1 ilsammen

--.......

- -


80 7 807

.......,..._

1

78, 7

— - -1

1

..—. -.... — - 1 - —_

- -


- 87 87 85 - 1 1 -


1893-94. 47

G. Arbeidsvirksomheden.

(Occupation des prisonniers.)

I Akershus Strafanstalt blev Stenhuggeriet med Justitsdepartementets

Samtykke nedlagt i Oktober Maaned, bl. a. fordi Direktoren paa Grund af

Arbeidsstedets uheldige og farlige Beliggenhed ansaa det mindre raadeligt at

fortsætte Bedriften.

I Bodsfængslet er Kurvmagerarbeide og Spikning paa Grund af manglende

Afsætning af de forfærdigede Gjenstande blevet indskrænket, medens flere

Fanger er bleven beskjceftigede med Skrædderi og Forfærdigelse af Leget0i.

I Strafanstalten for Kvinder har man paa Grund af Fangetallets Nedgang

været nødt til at indskrænke Fabrikarbeidet betydelig samt til at opsige

Vasken for Rigshospitalet.

Forøvrigt har Arbeidsvirksomheden været drevet paa væsentlig uforandret

Maade.

Følgende Oversigt viser, hvor stor Del af Fangetallet, procentvis beregnet,

1) har været beskjæftiget med indtaegtsgivende Arbeide, 2) har været anvendt

i Anstalternes egen Tjeneste, 3) har været arbeidsudygtig :

Beskjæftigede med indtægtsgi-

BodsfLen

gslet.

Akershus

Strafanstalt.

Trondhj ems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for

Svinder.

81,59 vende Arbeide

72,00 74,55 70,10

Do. i Anstalternes egen Tjeneste

Arbeidsudygtige .

16,62 16,00 18,17 17,53

1,79 12,00 7,28 12,37

Gj ennemsnit

for

samtlige

Strafanstalter.

74,56

17,08

8,36

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00.


48 1893-94.

Det gjennemsnitlige Antal Fanger, der i Beretningsaaret har været

beskjæftiget ved hver af de væsentligste Arbeidsgrene, har omtrent været

følgende

Snedkerarb eide

Legetøisarbeide, Trteskjærerarbeide

etc.

Kurvmager- og Stolmagerarbeide

Dreierarbeide

Bodkerarbeide

Hjulmagerarbeide .

Smedarbeide

Blikkenslagerarbeide

Malerarbeide . .

Skomagerarbeide

Sadelmagerarbeide

Skrædderarbeide .

Stenhuggerarbeide

Murarbeide og Udarbejde .

Spinding, Vævning etc. . .

Mattearbeide samt Uld- og Drevplukning

Bodsfængslet.

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

Tilsammen.

Binding af Flaskehylster .

2 - - 2

Kaffesorteren .

2 - - 2

2Afskrivning etc

Søm og Strikning

- - 2

Kjøkkenarbeide .

Vask ...

Rengjøring af Fængslet etc.

Fyrbøderarbeide

Diverse Arbeider for Fængslet

M. M. M.

32 44 37

37 13 12

3 1 3

9 7 4

- 2 1

1 - -

16 28 6

2 3 , 2

10 11 5

12 11 7

3 3 3

5 5 1

- 13

2

-

4 - -

28 7 8 43

- - - -

M.

113

62

7

20

2 2 3 7

2 3 - 5

13 10 11 34

2 2 - 4

- 7 6 13

3

1

50

7

26

30

9

11

13

8

4

Strafanstalten

for

Svinder.

Forholdet mellem virkelige Arbeidsdage og Dage uden Arbeide

— det er Elelligdage, Sygedage, Dage, hvorpaa Arbeidsfrihed paa

Grund af Sygelighed har været tilstaaet, samt Dage i Strafcelle uden Sysselsættelse

— har i Beretningsaaret været :

S.

54

8

3

12

5

3.


Samlet Antal Fangedage

Deraf: Dage med Arbeide .

- uden -

Af 100 Dage med Arbeide

Fangedage - uden -

1893-94.

Podsfængslet.

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for

Kvinder.

68 814 73 487 43 237 35 491

56 168 54 244 33 421 26 997

12 646 19 243 9 816 8 494

81,62 73,81 77,30 76,07

18,38 26,19 22,70 23,93

40

Tilsammen.

221 029

170 830

50 199

77,29

22,71.

On Udbyttet af Arbeidsvirksomheden ved Strafanstalterne

hidsættes folgende fra Statsregnskabet hentede Oversigt :

Bruttoindtægter

Udgifter til Materialier m. v.

Den rene Indtægt af Fangernes

Arbeide bliver saaledes . .

Bodefængslet.

Akershus

Strafanstalt.

Straf-

Trondhjems anstalten

Straf- for Tilsammen.

anstalt. Kvinder.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

59 176,25 87 968,93 44 031,98 50 184,57 241 361,73

38 231,09 48 375,08 19 089,02 32 387,51 138 082,70

20 945,16 39 593,85 24 942,96 17 797,06 103279,03.

Fordeles denne Arbeidsfortjeneste paa det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg,

fremkommer følgende Resultat:

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt .

"frondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder .

Samtlige Strafanstalter underet

Udbytte for hver Fange.

aarlig. daglig.

Kr. Kr.

111,10 0,30

196,66 0,54

210,56 0,58

183,02 0,50

170,55 0,47.

4


50 1893-94.

Fordeles Arbeidsfortjenesten paa de virkelige Arbeidsdage, stiller Forholdet

sig saaledes :

Bodsfængslet

Akershus Strafanstalt .

Tr ondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter underet

Af Bruttoindtægten er indkommet ved:

Arbeide af Fabrikata til Salg og

Arbeide for Fremmede . .

Arbeide for Strafanstalterne selv

Bodsftengslet.

Pr. virkelig

Arbeidsdag

for hver Fange.

Kr.

0,37

0,73

0,75

0,66

0,60

Akershus Trondhjems

Straf-Strafanstalt.

anstalt.

I Beretningsaaret

1892-93 var

Arbeidsfortjenesten

pr. Fange og

Arbeidsdag

følgende :

Strafanstalten

for

Kvinder.

Kr.

0,45

0,70

0,80

0,98

0,76.

Tilsammen.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

44 825,35

*) 14 350,90

71 615,05

16 353,88

33 568,21

10 463,77

39 169,85

11 014 72

189 178,46

52 183,27.

Hvad angaar de af Fangerne optjente Arbeidspenge og disses

gjennemsnitlige Fordeling paa hver Fange, der har været tilstaaet Arbeidspenge,

stiller Forholdet sig saaledes:

Optjente

Arbeidspenge.

Antal

Fanger, der

har været

tilstaaet

Arbeidspenge.

Gjennemsnitlig Fortjeneste

for hver af

disse Fanger

aarlig.

pr.

Arbeidsdag.

Kr. Kr. Kr.

Bodsfængslet ..2470,13343 7,20 0,02

Akershus Strafanstalt 2568,00187 13,73 0,05

Trondhjems Strafanstalt .. 1 622,09 128 12,67 0,04

Strafanstalten for Kvinder 1 374,43 112 12,27 0,04

Aaret er her regnet til 304 Arbeidsdage.

Tilsammen 8 034,65 I 770 I 10,43 0,03.

*) Med Hensyn til denne Del af Indtægten bør for Bodsfængslets Vedkommende:bemærkes, at

der i dette Fængsel indtil iste Juli 1894 kun er beregnet Arbeidsdriften til Indtægt 50 Ore pr.

Dag for hver i Fængslets Tjeneste anvendt Fange, medens den tilsvarende Indtægt ved de

øvrige Anstalter bar været beregnet med 1 Krone.


1893-94. 51

Følgende Opgave viser Antallet af de Fanger, der i Aarets 1.4013 har

benyttet sig af den i Reglementet hjemlede Adgang til for optjente Arbeidspenge

at understøtte trængende Ægtefælle, Børn eller Forældre, samt Summen

af de i dette Øjemed udbetalte Beløb :

I

lijemsendte

Antal Fanger. Belgib.

Bodsfængslet . . . 13 79,00

Akershus Strafanstalt . 33 261,10

Trondhjems Strafanstalt . 33 286,50

Strafanstalten for Kvinder . 9 71,00

Kr.

Tilsammen88 I 697 60.

Værdien af Fabrikatbehold.ningerne ved Beretningsaarets Begyndelse

og Slutning var følgende :

Bodsfængslet . . .

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt . .

Strafanstalten for Kvinder .

Værdien af Beholdningerne

af Fabrikata.

Late Juli 1893.

30te Juni 1894.

Forøgelse

eller

Formindskelse

Beretningsaaret.

Kr. Kr.

Kr.

21 097,73

68 024,97

35 661,20

68 753,62

24 363,65

77 406,65

32 262,57

67 326,22

+ 3 265,92

+ 9 381,68

▪ 3 398,63

11 427,40

Samtlige Strafanstalter underet 193 537,52 191 359,09 1.2:- 2 178,43.

Af større Arbeidsredskaber blev i Beretningsaaret ved Bodsfængslet

anskaffet en Boremaskine til 120 Kr. 1 Strafanstalten for Kvinder er til

Anskaffelse og Reparation af Maskiner, Arbeidsredskaber, Axler, Remskiver

in. v. medgaaet Kr. 5 862,44, hvoraf Kr. 1 692,49 til endel Forandringer og

Forbedringer foranlediget ved Loven om Tilsyn med Arbeide i Fabrikker.


5,2 1893-94.

Forpleiningen.

(Alimentation des prisonniers.)

Følgende Oversigt viser, hvad Udgifterne til Fangernes Bespisning ved

de forskjellige Strafanstalter har andraget til :

De samlede Udgifter har efter

Statsregnskabet andraget til .

Aarlig Udgift pr. Fange. .

Daglig

1892-93

Bodsfængslet.

Kr.

20 779,15

110,22

0,30

Akershus

Strafanstalt.

Kr.

23 574,51

117,09

0,32

Trondhjems

Strafanstalt.

Kr.

14 308,43

120,79

0,33

Strafanstalten

for

Kvinder.

Kr.

Tilsammen.

10 901.82 69,663,91

112,11

0,31

Kr.

114,88

Ved Affattelsen af denne Oversigt er taget Hensyn til Værdien af Beholdningerne

ved Beretningsaarets Begyndelse og Slutning, derimod ikke til

Lønninger af Kjøkkenbetjente eller Udgifter til Brændsel og Inventarium, og

heller ikke til de ved Salg af Affald ra. v. af Spiseindretningen faldne Indtægter,

der i Regnskaberne er opførte under „Forskjellige Indtægter".

I de foregaaende 2 Aar stillede Udgifterne til Fangernes Bespisning,

fordelte paa det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg, sig saaledes :

1891-92

Bodsfængslet.

Aarlig

pr.

Fange.

Kr.

122,05

131,27

Daglig

pr.

Fange.

Kr.

0,33

0,36

Akershus

Strafanstalt.

Aarlig

pr.

Fange.

Kr.

130,94

145,04

Daglig

pr.

Fange.

Kr.

0,36

0,40

Trondhjems

Strafanstalt.

Aarlig

pr.

Fange.

Kr.

133,48

146,46

Daglig

pr.

Fange.

Kr.

0,37

0,40

Strafanstalten

for Kvinder.

Aarlig

pr.

Fange.

Kr.

116,54

121,95

Daglig

pr.

Fange.

Kr.

0,32

0,33

0,31.

Alle Strafanstalter

underet.

Aarlig

pr.

Fange.

Kr.

126,24

136,82

Daglig

pr.

Fange.

Kr.

0,35

0,37.


1893-94. 53

Antallet af Dage med ordinær Fangekost, med Sygekost samt med Vand

og Brod eller halv Fangekost har i Beretningsaaret været følgende :

Bodsfængsle

t.

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

68 Samlet Antal 814 Fangedage . .

73 487 43 237

Deraf: Dage med ordinær Fange-

Af 100

Fange-

dage var:

kost

- Sygekost . .

- Do.kuntilMiddag

- Vand og Brod

eller hal . T Fangekost .

/ Dage med ordinær

Fangekost

Sygekost .

Do. kun til

Middag .

Vand og

Brod eller halv Fange

kost .

65 738 70 615 41 309

1 546 2 517')1876

1 494

36 355 52

95,53 96,09 95,54

2,25 3,43 4,34

2,17

0,05

0,48 I0,12

Strafanstalten

for

Kvinder,

Alle Straf.

anstalter

underet.

35 491 221 029

33 039 210 701

1 630 7 569

1 494

2)822

93,09

4,59

2,32

1 265

95,33

3,42

For Bodsfængslets Vedkommende tilfoies, at der i Beretningsaaret har

været uddelt 10 943 Portioner Tillægskost uden Melk (d. v. s. Brød med

Smør eller Smult), 8 042 Portioner med Melk og 5 740 Portioner Melk alene

som Tillægskost.

Fra lste Juni er i Bodsfængslet forsøgsvis foretaget saadan Forandring

i Spisereglementet for friske Fanger, at der til Frokost gives 0,50 L. Melk

istedetfor et tilsvarende Kvantum Havremelsvelling eller øllebrød.

1) Heri iberegnet 365 Dage for den Fange, der har forrettet som Sygevogter.

Heri iberegnet 717 Dage, hvori er tildelt syge Fanger halv Fangekost.

0,68

0,57.


54 1893-94.

I. Bygningerne.

(Les maisons.)

B o ds fæ n g sle t. 54 Celler er blevne hvidtede og 28 oliemalede.

18 Cellevinduer blev indrettede til at lukke helt op.

I Budgetaaret paabegyndtes en fuldstændig Omlægning af Tagtækningen

paa Fængslets samtlige Bygninger. Til dette Arbeide, hvortil var beregnet

at ville medgaa ialt Kr. 24 864.00, fordelt paa 3 Budgetterminer, bevilgedes

af Storthinget i 1893 som første Termin Kr. 8 000,00. Arbeidet begyndte

med østre og nordre Fløj, hvor Tagtækningen blev omlagt med en Omkostning

af Kr. 8 034,48.

Elektrisk Ringeapparat er bleven anbragt i alle Værelser og• Celler

Sygeafdelingen.

I nordre Fløis Kjælder blev en Dobbeltcelle indrettet til Værksted for

Maskinmesteren.

De paa alle Fløies Altaner hidtil benyttede Petroleumslygter ombyttedes

med Gaslygter, ligesom der forøvrigt er anbragt 10 nye Gaslygter til et

Kostende af 900 Kroner.

Ak er sh us S tr a f an s talt. Fra Forvalterens Proviantlagere i Kjøkkenkjælderen

er anbragt en Elevator til Opbringelse af Proviant til

Kjøkkenet.

Tr ondhj e ms S traf an s t alt. Fra Udsalget er anbragt en Vindeltrappe

til • 2den Etage, hvor 2 større Rum er indrettede til Lager og Udstillingsrum.

I østre Gaard og i Mellemgaarden er paa Plankegjeerdene anbragt 2

Reflektorlygter, der kaster stækt Lys ogsaa over Tagene, som tidligere

laa i Mørke.

I Strafanstalten for Kvinder er i Beretningsaaret kun udført

ordinære Reparationsarbeider.


1893-94.

K. Indtægter og Udgifter.

(Recettes et dépenses.)

I 1893-94 har In dtæ gterne og Udgi ft erne efter Statsregnskabet

udgjort :

SamletIndtægter I af Forskjellige

Udgift. Arbeidsdriften. Indtægter.

55

Tilskud af

Statskassen.

Kr. Kr.

Kr. Kr.

177 Bodsfængslet 796,47 59 176,25 5 195,67 113 424,55

172 I Budgettet 000,00 anslaaet til .

66 000,00 4 100,00 101 900,00

192 Akershus Strafanstalt 592,93 .

87 968,935810,3798 813,63

205 I Budgettet 000,00 anslaaet til

105 000,00 5 600,00 94 400,00

114 Trondhj ems 858,74 Strafanstalt

44 031,98 871,99 69 954,77

123 I Budgettet 400,00 anslaaet til .

52 200,00 800,00 70 400,00

134 Strafanstalten 983,32 for Kvinder

50 184,571417,9583 380,80

155 I Budgettet 300,00 anslaaet til .

I 85 000,00 1 500,00 68 800,00

Tilsammen 620 231,46 241 361,73 13 295,98

Budgetteret 655 700,00 308 200,00 12 000,00

365 573,75

335 500,00.

De samlede Udgifter fordeler sig saaledes paa de enkelte Konti:

Bodsfængslet.

Kr.

Lønninger 60 404,75

Fangernes Bespisning 20 779,15

Fangernes Beklædning 5 784,81

Belysning . 7 660,63

Brændsel .. .. 5 770,04

Renholdelse . 4 589,08

Sygeudgifter 2 269,77

Understøttelse til udgaaende Fanger

. 7 491,27

Inventarium 3 645,96

Bygningernes Vedligeholdelse 7 604,55

Vandafgift . 851,70

Skrivematerialier og Protokoller 1 005,71

Forskjellige Udgifter . . ')3 673,48

IVIaterialier til Arbeidsdriften m. v. )3823l,09

Extraordinære Udgifter . 8 034,48

Akershus

Strafanstalt.

Trondhjems

Strafanstalt.

Strafanstalten

for

Kvinder.

1 963,08

2 993,25

5 998,33

2 427,45

698,87

1 320,56

2)32387,51

Alle

Strafanstalter

underet.

Kr. I Kr.

53 903,89 246 585,18

10 901,82 69 563,91

2428,21 20 484,43

6743,19 23 764,48

9414,56 24 631,13

3008,40 17 214,62

794,20 7 905,73

16 126,81

11 394,66

23 031,59

3 696,60

3 230,24

6 484,90

138 082,70

8 034,48

Tilsammen 177 796,47 192 592,93 114 858,741134 983,321620231,46

1) Herunder medregnet Udgifter ved Driften af Aakeberglekken.

1) Herunder indbefattet Anstaltens Andel i Udgifterne ved Fællesudsalget Kr. 3 168,85.

Kr.

76 453,84

23 574,51

8 064,34

5 954,76

5 763,98

6 109,47

3 511,00

4 099,30

2 766,55

6 131,59

925,70

862,81

2)48375,08

Kr.

65 822,70

14- 308,43

4 207,07

3 405,90

3 682,55

3 507,67

1 330,76

2 573,16

1 988,90

3 297,12

417,45

599,96

628,05

19 089,02


56 1803 - 94.

Ved Beregningen af de ovenfor opførte Beløb er taget Hensyn til Værdien

af Beholdninger af forskjelligt Slags ved Beretningsaarets Begyndelse og

Slutning.

Fordeles de nævnte Udgifter paa det gjennemsnitlige daglige Fangebelæg,

vil det sees, at den virkelige Udgift pr. Fange paa nedenstaaende Konti i

Beretningsaaret har udgjort:

Lønninger . .

Fangernes Bespisning

Fangernes Beklædning

Belysning

Brændsel

Renholdelse

Sygeudgifter

Understøttelse til udgaaende Fanger

Inventarium

Bygningernes Vedligeholdelse .

Vandafgift

Skrivematerialier og Protokoller

Forskjellige Udgifter

Bode,

fængslet.

Kr. I Kr.

320,40

110,22

30,68

40,63

30,61

24,34

12,04

39,74

19,34

40,34

4,52

5,33

19,48

Akershus Trondhjems

Straf- Strafanstalt.

anstalt.

379,74

117,09

40,05

29,58

28,63

30,35

17,44

20,36

13,74

30,46

4,60

4,29

1893-94

Kr.

471,24

120,79

35,52

28,75

31,09

29,61

11,23

21,72

16,79

27,83

3,52

5,07

5,30

Strafanstalten

for

Kvinder.

Kr.

554,34

112,11

24,97

69,35

*) 96,82

30,94

8,17

20,19

30,78

61,68

24,96

7,19

13,58

Samtlige

Strafanstalter

underet.

Kr.

407,20

114,88

33,83

39,24

40,67

28,43

13,06

26,63

18,82

38,03

6,10

5,33

10,71

Tilsammen 697,67 716,33 808,46 1 055,08 I 782,93.

Den samlede virkelige Udgift pr. Fange har saaledes, naar bortsees fra

Materialier m. v. til Arbeidsdriften samt extraordinære Udgifter, hvilke sidste

det paa Grund af deres Tilfældighed ikke ansees hensigtsmæssigt at medtage

i Beregningen, været:

1I 1892-93 var

Udgiften pr. Fange

aarlig. daglig. aarlig. daglig.

Kr. Kr. Kr. Kr.

697,67 Ved Bodsfængslet

1,91 786,67 2,15

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

samtlige Strafanstalter underet

716,33 1,96 734,15 2,01

808,46 2,21 794,75 2,18

1 055,08 2,89 912,94 2,50

782,93 2,15 795,62 2,18.

*) Om den forholdsvis store Udgift til Brændsel ved Strafanstalten for Kvinder se Note *) i Beretningen

for 1886-87, Side 76.


1893-94.

Folgende Opgave viser, hvor stor Del af den nævnte samlede Udgift

er dækket ved Overskud af Arbeidsdriften og ved andre Indtægter samt ved

Tilskud af Statskassen.

Aarli g pr. Fange. Daglig pr. Fange.

Ved

Udbytte af

Arbeidsdriften.

Ved

forskjellige

Indtægter.

Ved

Tilskud af

Statskassen.

Ved

Udbytte af

Arbeidsdriften.

Ved

forskjellige

Indtægter.

57

Ved

Tilskud af

Statskassen.

Kr. Kr. I Kr. Kr. Kr. Kr.

111,10 Bodsfængslet . .

27,56 659,01 0,30 0,08 1,53

Akershus Strafanstalt

Trondhjems Strafanstalt

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter

underet

196,66 28,86 490,81 0,54 0,08 1,34

210,56 7,36 590,54 0,58 0,02 1,61

183,02 14,58 857,48 0,50 0,04 2,35

170,55 21,96 590,42 0,47 0,06 1,62.

I l892--93 stillede dette Forhold sig saaledes :

Ved

Udbytte af

Arbeidsdriften.

Aarlig pr. Fange. Daglig pr. Fange.

Ved

forskjellige

Indtægter.

Ved

Tilskud af

Statskassen.

Ved

Udbytte af

Arbeidsdriften.

Ved

forskjellige

Indtægter.

Ved

Tilskud af

Statskassen.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

136,19 Bodsfængslet . .

25,70 624,78 0,37 0,07 1,71

Akershus Strafanstalt . 236,37 29,05 468,73 0,65 0,08 1,28

Trondhj ems Strafanstalt 232,85 6,77 555,13 0,64 0,02 1,52

Strafanstalten for Kvinder

Samtlige Strafanstalter

280,60 14,30 618,04 0,77 0,04 1,69

underet . .

217,17 20,72 557,73 0,59 0,06 1,53.


58 1893-94.

L. Fængselsselskaber.

(Sociétés de patronage pour les libérés.)

„Foreningen til Forsorg og Beskyttelse for de fra Kristiania Strafarbeidsanstalter

løsladte Forbrydere", „Bergens Fængselsselskab" og „Trondhjems

Fængselsselskab" har ogsaa i Beretningsaaret 1893-94 fortsat sin Virksomhed.

Storthinget i 1893 bevilgede som i de foregaaende Aar et Statsbidrag

til Foreninger til Understøttelse af løsladte Straffanger, stort Kr. 3 600, der

af Justitsdepartementet blev fordelt saaledes :

Til „Foreningen til Forsorg og Beskyttelse for de fra Kristiania

Strafarbeidsanstalter løsladte Forbrydere" Kr. 1 600,00

- „Trondhjems Fængselsselskab" . 700,00

- „Bergens Fængselsselskab" 200,00

- „Kristiania Fængselsselskab" 900,00

- „Fredrikstads Forening til Omsorg for løsladte Forbrydere" 200,00

Kr. 3 600,00

Til Oplysning om Selskabernes Virksomhed og dennes Omfang hidsættes

fOlgende Uddrag af de i de trykte Aarsberetninger for Foreningerne indtagne

Regnskabsextrakter — for Kristiania- og Bergensselskabernes Vedkommende

for Aaret 1893 og for Trondhjems Fængselsselskabs Vedkommende for Regnskabsaaret

1893-94.


1893-94.

Foreningen til Forsorg og Beskyttelse for de fra Kristiania

Strafarbeidsanstalter losladte Forbrydere.

Indttegt.

Kr.

1. Beholdning pr. 31/12 92 935,56

2. Bidrag:

a. af Statskassen Kr. 1 600,00

b. fraStrafanstalterne

(8 Kr. for

hver løsladt

Fange,jfr.110ieste

Resol. af

24de Juli 1858) • 2616,00

C. PrivateBidrag - 373,00

4 589,00

3. Forskjellige Indtægter, Refusioner,

Renter etc. . 48,05

Indtægt.

1 Beholdning pr. 31/, 2 92 .

2. Bidrag:

a. afStatskassen Kr. 200,00

b. af Sparebanken

. - 1 000,00

C. af Samlaget . - 3 000,00

d. af Private . - 511,00

3. Renter

5 572,61

Udgift.

1. Understøttelser

2. Lønninger . . .

3. Forskjellige Udgifter

4. Beholdning pr. 3'in 93 .

Bergens fiengselsselskab.

Kr.

59

3 733,07

896,00

416,06

527,48

6 572,61

Kr. Udgift. Kr.

115,17 1. Understøttelser 4 098,82

2. Bud og Diverse 268,23

3. Beholdning pr. 31/12 93 . 520,71

4711,00

61,69

4887,86 4887,86


60 18 93-94.

Indtægt.

Trondhjems Ftengselsselskah.

Kr.

1. Beholdning pr. 30/6 93 . 5 645,29

2. Bidrag:

a. af Statskassen Kr. 700,00

b. fra Strafanstalten

8 Kr. for

hver løsladt

Fange . . - 416,00

C. af Private . • 341.00 1 457,00

3. Refusioner og Renter . 231,57

7 333,86

Udgift.

J. Understøttelse

deraf til Strafarbeidsfanger

Kr. 726,44.

2. Lønninger og andre Udgifter

3. Beholdning pr. 30/6 94 . . .

Kr.

854,89

267,21

6 211,76

7 333,86


Tabeller.


.14

:1?

co

cc

o

g ,„4

ko

11, rt

CO

cc

cs,

7,s

cc

cc

7,14

cc

cG

cG

co

g ral 4'

44

a 4.1

Oc coe

VI 43

041

m 0 us

Cc";

,•-■

a)co u;

.74 0

1-z • 71•

cc

co 44 ,^d

§ pa

0 .4

cG

4.1

CO

4.1)

CS

co

Co

cc

:4 0

cc

Lo

Od

OM

C1

o o

0C3

- 0

•,4C)

Eal Z

4 a

•(£ tuoa ague osrePuI

CT) CO

Of Crs

CO

CO

cc

b.0 rn ..-4

O a)

rci Z

b.0

Fcs

Pl .4)

cd

s..

..0

c-r

Cr4

Lo

;.4

cp

Ps .1 so P.

t;t1

s. 0

4.4 ci VC3

4.1•11111111

ce

amelstro

-puls oxpuia cta

t■•

41 g a) )....D

. P

bD

4.4

43,

cc

cc

:F

7:1

b.0

d

a)

...a)

a)

•(5 sultoBSs

a)

.4

;)11)1

4-12


ci-4 .1:3 ceD

d a)

cG

1-4

G.4

C.3

CD CD

rz4

ra

a.)

ct

Cgs

2,4

I> 0

a) - . X

• rrl

d

(3) 45

b.0

i4

ccc

CO

CO

et.

cc

CO

s1-1 0

On 1--z

a)

It.4

•(8 pporails lpuo xeua

-44 ••:14

4.2 0

Ca

CD 0

CO

in -0.)

.p.,

rt:S $:1

0

O d

.0 P..

$.4

d -P

CI.4 g (7)

d ce cO

;.., rcZ r-I

•(6 opopruttea

e

E

4"4

cc

s

a.) v; Oc

co ,.

0

.2 a; c)

cp

o co 0

co Oc-

44 '4

*(0I aelr8letti3

"TBIls eiPug

f I

•10111••

cccc

Of • 03

2.), 5 •

411

to4,:.:

0 PI

0

415

ti

r-I

0

+2

73

4z

020d

a)

to

•(II entoilSs

z

e cc

woorammaNs.a■m

.(ez trevuoil 1113AS

ye pump favd

uogiuls

cG cc

E.4

—441 "*

eq

744

za2 . ,


64 1893-94.

Forbrydelse

Tabel 2. Antallet af de for de forskjellige

Répartition de la population suivant les crimes

Ammiumwr' irms,

M.

hommes.

A. Hensiddende iste Juli 1893 2).

2 Forbrydelse mod den offentlige Myndighed 8) . .

Eftergjørelse eller Forfalskning af offentlige

- 2

Dokumenter, Mynter, Pengesedler m. v. 9) . 2 • - 2

Mened zo)

Mord II)

9

"

8

-

18

Drab 2)

3 4 5 12

Barnemord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse

samt Delagtighea deri 13) . .

Fornærmelse paa Legeme eller Helbred 14) • •

Trusler 15) .... . .

Voldtægt 16)

8Blodskam '7)

Omgjtengelse mod Naturen z8)

Bigami 19)

Hor 20)

Leiermaalsforseelse

Ulovligt Samlevnet 22)

9

6

3

-

4

-

2

-

4

-

9

7

-

17

.

17

18

Forførelse og Rufferi 23)

3

1 - 4

Andre LOsagtighedsforseelser 24)

2

1 - 3

Tyvsforbrydelse 25)

105 156 73 334

ROveri 26)

2

1 - 3

Bedrageri og anden Svig 27)

9 6 2 17

Falsk 28)

3 - 3

Mordbrand 29)

9 8 5 22

Anden Ildspaastettelse 30)

1 2 3

Beskadigelse af Eiendom eller Gods 3 1 ) • •

Forbrydelse i Ombud eller Bestilling 32) .

Forbrydelse mod Søfartsloven 33) .

Andre Forbrydelser 34)

3 3

M.

h.

M.

h.

Tilsammen 5) I 161 203 115 479 100

tils.

total.

2

2

8 26

12

58 58

17

17

18

1

2 2

• 4

3

29 363

3

1 18

3

1 23

1 4

1) Crimes ou délits. 2) Restants au 1 Juillet 1893. 3) Total des hommes. 4) Femmes. 5) Total.

l'autorité publique. 9) Contrefaçon ou falsification de documents publics, de monnaie, de billets de

chement clandestin ayant causé la mort du nouveau né, avortement et complicité de ces crimes. 14) Blessures

21) Procréation d'enfants naturels avec plus de deux personnes. 22) Concubinage. 23) Attentat aux

27) Escroquerie et autres espèces de fraude. 28) Faux en écritures et usage d'écritures falcifiées.

ou délits des fonctionnaires publics dans l'exorcise de leurs fonctions. 33) Infraction aux lois maritimes.

3

579


Forbrydelser domfældte Fanger.

ou délits qui ont motivé la condamnation.

B. Indsatte efter Dom i Aaret iste Juli 1893-30te Juni 1894 6).

.4.; .a

;7, j

7:1

te

n

.- .

rd

Pc4

M.

h.

i '''

t g

,..i.,-4

-t4 -.

x

M.

h.

. .a

a)....

'1"4

.., .

xi g

7:3 cd

PI ..

F., LI

E-11'

M.

h.

,- ,.

co

.,

a)

te

;.... csi

4 .

d

M.

h.


1 893-94. 65

Cg'-,t=

-,.

r. ;...

cd ci,

4-, .,,,

.P1

cd 1:4

K.

f.

,--:

..)

0

E

i

E-I

tils.

total.

M.

h.

I a 1 t 7).

K.

f.

tils.

total.

1 - 7 - 7 9 - 9

1 - - 1 - I s • s

- - - - - - - . -

1 2 • 3 1 4 21 9 30

- - 1 1 1 2 13 1 14

1 - - 1 16 17 1 74 75

4 2 6 1 7 23 1 24

- - - - - • - - -

6 - 4 10 - 10 27 - 27

- 1 2 3 1 4 21 1 22

3 1 1 5 - 5 5 - 5

- - 1 1 - 1 2 - 2

- - - - - - - - -

- - - - 2 2 • 4 4

1 - - 1 - 1 1 - 1

2 - 1 3 2 5 7 2 9

4 2 • - 6 - 6 9 • 9

175 83 43 301 24 325 635 53 688

1 2 - 3 • 3 6 - 6

6 5 3 14 1 15 31 2 33

15 1 3 19 1 20 22 1 23

- - - - - 22 1 23

- - - - • 3 1 4

- - - - - - - • -

3 - - 3 • 3 6 - 6

- - - - - - - - -

- - - - i 1 - i i

229 98 61 388 51 439 867 151 1 018.

6) Entres pendant l'année du 1 Juillet 1893 au 30 Juin 1894. 7) Total genéral. 8) Crimes ou délits contre

banque etc. Io) Faux serment. ii) Assassinat. 12) Homicide non premédite. 13) Infanticide accouet

coups. 15) Menaces. 16) Viol. 57) Inceste. x8) Crime de bestialite. 19) Bigamie. 20) Ådultère.

moeurs en excitant ou favorisant la débauche. 24) Autres attentats aux moeurs. 25) Vol. 26) Rapine.

29) Incendie d'édifice habite. 30) Autre incendie. 31) Destruction de la propriété d'autrui. 32) Crimes

34) Autres crimes ou délits.


.4

. . C) C.0 if, et, CO c,

.

S'

2 ''''t '''' --'-" Ft i

. IIlHIi tel

a,

1 at s tia3 jsp oa

C7Z 1 sr et.,1-1

CN 1. CI 0 CZ C'a

ri sift

'nevi; wejuAls

entisaa

liinstrujvils

tuofqpuoJI

t■• 04 CID CS, tss C, Cs. CC

••••■•■■•■■■

c#3

cd

or.

•(£aoikrujspuvAi

tvI

C•ss Nø 00 GO Cs. I. N t.s.

ri N C. sr e0 CO cr4 I t-


'Or aapuTex løj

uo trup34 s

srNset , C.,OCZC, C••• V5C0U.,

*(5 uauxuresiu,

.14 C.) 0

*4ajs aa3jsp o a

. 00 mt. ca

cc1

.1r131 lit WIWI 1 S

1111 8.10 31IT

t- . 00 .1

suaafqptioij,

• ri • ,14 ø et, r1 04

•kEiafitrejspiren

N .1 00 01 .41 t••• 00 N

N tO c0

•(1, aapulem løj

umulswejvals

NC14,10.4.0

■-■

10

•(S uatuuresifj,

mt.

øq G,), 00 CT) 00 Cit

0.) Ci 00 CO

ca, N esD

.NmilNef.C7100C-uat■

N

Cs.

cr,

tttø cz t-

4,1 ca

N 1.0 t- 0 o . N N

.cakcaNc0 =00=00

. N N

6 6 1893 — 94.


o

!MIMI

o oo 00000

Tt ri O/ CO di 1.0 CO Le

s

ce

kc, CO r4 00000

o2 mti cc,

TC731

F. 4 T4,z. •

■•■

••••••■••.....

Iotskluæjspo a

(X) CD CD u.) et, CO

CO CO cH

Irels are pm; s

sum...to 3tv

et4 N CO 0 N H H

CO CO ef CO .1

rt$

O P.(

ce

E-4

'nevi; Trejruals

ewe Npuo.0

I e H GOCACOHN

N N CO r4

••••••••.•.•.•

P2.1

•k£ a8 uujsp mug

nu

ird

e et( Ce CO CO 0 in 00 u,

CO et CO .1 Crs et, CO

ce

4 ""1

•(t. xaptqa)J I oJ

11811131131113.11311S

sr) 00 CA s0 et, re

11■•■••

o

rn

Q

F:1

F.4

o


•(3 uouitursiu

• cr) C7) CO CO CO CD CO

ell sC0 sC) sC) CO

H

st,

744

bf2)

• eis8uaqspoa • 4

cr, N N

• C.• e, 4 .1

CY)

✓r:1

lonsultpuls

suits2o3tv

I CO kit 0 et, te IC H

r..1 .11 H

00

o

PLI

cn

• •.•4

• relstrujuils

stag rqpuo.zI

I ri C d, C 0

.T4

H

tO


cri

cD

nuI

ir4

co 0 H CX) 0 00 sr, CO

H •(£ xaEluvisptrew

CO IC) 0 et. H

C, CO

• laptITAyi .101.

ualp31streji3 s

atiq-;

LC,

•••••••••••,•

.1 o i

•(S uoulturesiu,

C, CO a, in et4 te if)

• 0 CA CO H

CI)

cr)

et(

1■••••

••••••I

"

H eg) ot

N CD ,C,1 et, 04 C.O et,

H

s kr, 0 CZ cO

N co et, N

ex> kr, 0.)

I 0 01 0, f.■ ri

04 ritCO CD C.0 ri

ri O.1 H

■•■

18 93- 94.

67to

o

H

E

ce

isBuæjspog

trejvals

entpaew

•vivlswerezls .

stuo ftipuoaj, X

CID

v.

1•■•■•■••11.1

ieStruppum

11(0I

k.CD N

N N

.14

aopuTAN 10.1

UOVE13113uVraIlS

cri

Mil•1•0111111■1•1•11.

o

• (S uotuuresITI

.11 CO

k0

oy;

CrD

loisfitmjspoa

cc

N

enqsaew

CO

cc

'nine uvjvals

marl:11311°21

cc

erl

•(£ ioBtrejspuvAT

11,3 1

•ct,

r.

aeptliAM 10j

1101I131811 180•11S

'

,

cc

N

tO

•(S uotaunsm,

co 03

r.

:co

C".• •o,

CO

CO

tC,N

ce

H

CO

0

rD

e) 8

1 8 93 — 94.


Iaisiluæjsp o

tr, N N

IIVI.SWOJV.11S

srapuolIV


ori

erg

cc;

slug flipuoiI

N

•(£ aeilmuspuing

11 ,31

N C, GI

OD CI;

•07 aopuTAN íOj

uovreleurpuls

4 E

eti

1.11■11.1.1■

74 0

uoratavstij,

P.(

N

N N

le•••••■1

Ls. I

• atauæjspog

lrelStrep.11S

sulfsIeW

CC)

•livlsuuyeals

sump:wawa-,

•(E iauvjspufew

1M

N GO CO

I. GO

N

Jeptrfeg JOJ N


7.1

TIOUITIVOSIII

C.

C,

N

CG

ett

1■111MIIIM

co co

et+ N

7-1

+. 0

.1

tet

N

18 93 — 94.

69


70 1 893-94.

D en tidligere Livsstilling t).

Embedsmænd 8)

Ombuds- og Bestillingsmænd 9)

Handelsmænd og Fabrikanter to)

Haandwerkere tt)

Gaardbrugere og Føderaadsfolk ta)

Handelsbetjente og Kontorister 13)

HaandvEerksarbeidere og Læregutter 14) •

Tjenestetyende 1 5)

Fabrik- og Verksarbeidere x6)

Husmænd og Inderster 1 7)

Fiskere 18)

SOfarende x9)

Dagarbeidere 2o)

Logja3ngere og Omstreifere 21

Betlere og Fattiglemmer 22) .. ..

Personer i andre Stillinger 23)

3

1

1

7

2

45

2

;' 3

41

1

3

3

91 1

412 2

r d

(E.>

1

3

1

72 37

4

2

2

13

24 16 5

6

40 86 39

1

5 8 3


Tabel 7. Fangernes

Répartition de la population suivant les métiers et professions

M.

hommes.

.11111111111111

A. Hensiddende lete Juli 1893 2).

M.M.

h. h.

e-A

cp

ar,

rt:S

ce

-;-;

74,

5'5

ci! gô:

M.K.

h. femmes.

tils.

total.

3

3

4

5 16

5

10 164

53 59

5 20

1 4

1 24

2 47

16 181

3 I19

15 5 26 4 30

Tilsammen 5) 161 203 115 I 479 100 I 579

x) Métiers et professions. 2) Restants au 1 Juillet 1893. 3) Total des hommes. 4) Femmes. 5) Total.

nommés par le roi. 9) Autres fonctionnaires publics. to) Commerçants et manufacturiers. /I) Artisans.

classe des artisans. 15) Domestiques. 16) Ouvriers de fabrique. 17) Tenanciers, x8) Pêcheurs. 19) Marins.

23) Autres personnes,

3

3

4

11

5

154

6

15

3

23

45

165

16


tidligere Livsstilling.

que les condamnés exerçaient au moment de leur jugement.

B. Indsatte efter Dom i Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894 6).

1893— 94 71

.40 n4 ,-.,

a) ..ti, ta r.-.

0 ,f2

4

til

cu ..q

tv

ei-el c'1)4

pi

"5,1 '

;Er °4 -4 0

4 t g ro ce

cd 4

a)

,44 ce g `1,-,. H .

cd . 59

rdg

0

2 .

'cil tlel

t.

PA

cn E,1'

... P.4

CD 0

_____

;

44

17"-,

g

Ei

cq ..

•■•4

E,

Ialt 7).

_

M.

h.

M.

h.

M.

h.

M.

h.

-

K.

f.

tils.

total.

M.

h.

K.

f.

tils.

total.

- - - - - - - -

4 1 - 5 5 8 •

6 1 - 7 - 7 10 - 10

- - 4 4 - 4 8 - 8

5 1 6 12 2 14 23 7 30

4 • 2 - 6 6 11 - 11

49 31 9

89

4 93 243 14 257

13 2 4 19 21 40 25 74 99

12 3 1 16 2 18 31 7 38

2 1 - 3 - 3 6 1 7

28 • 11 39 - 39 62 1 63

25 10 7 42 44 87 4 91

60 44 15 119 9 128 284 25 309

7 - 7 1 8 23 4 27

- - 2 2 - 2 2 - 2

14 2 2 18 10 28 44 14 58

,

229 98 61 388 51 439 867 151 1 018.

6) Entrés pendant l'année du 1 Juillet 1893 au 10 Juin 1894. 7) Total général. 8) Fonctionnaires publics

12) Fermiers. 13) Employas de commerce et commis aux écritures.14) Ouvriers et apprentis de la

20) Journaliers. 2.) Vagabonds et gens sans aveu. 22) Mendiants pauvres jouissant d'assistance publique.


Smaalenenes Kjøbstad eller Ladested 8) 13.

Amt 7) . . Landdistrikt 9) L.

Akershus Amt

BL:

Kristiania

Hedemarkens Amt

Kristians

Buskerud

Jarlsber g ogLarvik-

Bratsb erg

Nedenes

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus —

Bergen

Nordre Bergenhus Amt .

Romsdal

Søndre Tzondhjems —

Nordre Trondhjems —

Nordlands

Trom

Finmarkens

Sverige lx)

Andre Lande 12)

Ikke oplyst 13)

-1_

Tilsammen i B •

L.

Rele Raget 10)

1893-94.

B

/ L.

B.

/ L.

B.

/ L.

B.

/ L.

B.

L.

B.

I L.

B.

1 L.

B.

/ L.

B.

/ L.

B

B.

/ L.

B.

L.

B.

/ L.

B.

/ L.

B.

L.

B.

L.

B.

) L.

M.

hommes.

Ialt 6) 161

4

4

64

1

7

1

1

3

1

2

3

2

1

4

1

2

4

8

1

5

2

7

5

4

1

9

3

1

2

94

60

154

6

1

A. Hensiddende iste Juli 1893 r).

e2

.`à 4,;43

M.

h.

,

:a? 1:$ ce

c

E

E - el ce

M.

h.

Tabel 8. Fangernes

Répartition de la population suivant

M.

h.

g •-*,

K.

femmes.

g

tils.

total.

5 5 5

14 18 7 25

9 13 6 19

89 5 158 21 179

1 2 2

12 5 24 7 31

1 1

11 2 14 1 15

8 9 1 10

7 11 3 14

3 4 4

3 5 8

5 8 9

5 2 9 3 12

1 3 4

6 10 10

4 2 7 2 9

4 3 9 5 14

2 9 11 2 13

5 6 3 9

5 9 3 12

3 17 28 4 32

8 9 1 10

5 10 10

1 3 1 4

1 11 19 4 23

3 8 3 11

1 1 7 1

3 7 2 9

1 2 2 4

3 12 4 16

2 2 2

3 2 5

2 8 11 12

4 6 6

123 61 278 46 324

71 45 176 54 230

194 106 I 454 100 554

5 5 16 16

3 4 4

4 1 5 5

203 115 479I 100 579

x) Restants au 1 Juillet 1893. 2) Total des hommes. 3) Femmes. 4) Total. 5) Entres pendant

districts ruraux.

lo) Tout le royaume. xx) Suède. 12) Autres pays.13) Domicile inconnu.


Hjemsted.

le domicile des prisonniers.

h. h.

.;

-

oce

g 1.4

M.

h.

64 2

1

5 3

2

8

2 1

3

1

137 66 27

77 19 32

4

8 2

2

9 1

6

3

4 3

11 1

12 1

26 3

-

S 1

7 1

9

26 2

7 2

2

5

2

16

3

5

16 1

2

230 32

128 19

214 85 59 358 51

■••■••••••1111111

12 12

25

1

2

2

229 98 61

3

388 51 I

l'année du 1 Juillet 1893 au 30 Juin 1894.

UMW

B. Indsatte efter Dom i Aaret Iste Juli 1893

til 30te Juni 1894 5).

3

4

6

69

4

4

8

1

6

2

2

3

3

8

15

4

6

5

15

3

1

3

1

9

4

12

1

3

45

4

1

3

4

1

1

1 7

4

11

3

1

4

2 9

1 3

1

2

1

7

3

1 3

1

10

5

9

114

8

2

2

20

3

C/2

• ri

tils.

total.

10

11

134

11

7

8

3

1

4

5

10

2

10

6

3

7

12

13

29

9

8

9

28

9

2

5

2

17

3

5

17

2

262

147

409 I

25

2

3

439

18 93 — 94.

M.

h.

I al t 6).

S.

f.

tils.

total.

73

15

23 9

15

32

B.

L.Smaalenene.

22 8 30

B.

L.

Akershus.

272 41 313 B. Kristiania.

2

32 10

2

42

B.

L.

Hedemarken.

20

1

2

1

22

B.

L.

Kristians.

17

13

1

4

18

17

B.

L.

I Buskerud.

4

8

5

4

9

12

B.

L.

Jarlsb. og Larvik.

12

17

2

5

14

22

B.

L.

Bratsberg.

3

19

3 6

20

B.

L.

Nedenes.

13

12

2

5

15

17

B.

L.

Lister og Mandal.

15

17

5

4

20

21

B.

L.

Stavanger.

21 4 25

B.

L

Søndre Bergenhus.

š

54 7 61 B. Bergen.

17 2 19

B.

L.

Nordre Bergenhus.

17

12

1 18

13

B.

L.

Romsdal.

45

15

6

5

51

20

B.

L.

SOndre Trondhjem.

3

12 2

3

14

B.

L.

Nordre Trondhjem.

4

28

2

5

6

33

B.

L.Nordland.

5

8 2

5

10

B.

L.

Troms0.

27

8

2 29

8

B.

L.

1 Finmarken.

508 78 586

304 73 377

BL : Tilsammen.

812 151 963 Hele Riget.

41 41 Sverige.

6 6 Andre Lande.

8 8 Ikke oplyst.

867 151 I 1 018 Ialt.

111■111■11■1=1.

6) Total général. 7) Département, 8) Les vines. 9) Les


loiskitiatjapog

1:4

11[ 131gUi3JVISS

srilISMIV

t•-•

fr.

g S

• staa frEpuoij,

Pt:$

1••■•••=1111111=1111

co

.(z xolittimpuvig

1P3I

co

T.)

.(£ xoptung Jo;

• uoninsuveils

.„,

o

• ■momr.

"ci

o

E-1

.(17 ttouturesiTI

d

e

N

tt0

loiskiumjspog

co

•1p31131113j1311S

sutra-1031V

lrelStli3j13Z1S

SMONPUOII

*(v zeif unspum

11,3 1

$1 4

N et,

tf0

•(£ aopttpix .10j

tleni3181:113palS

■•■11111.

.(t uourannig,

ri

ce

o co

co

CD 4.4

cS0

00

'41

00

1-4

lei '14

00

r--1

0,1 r.4 Ce

010 120 4..

H

,o

is; d

,is

00 0

Cr, N ri

cc r 0

. PI

74 ' . 93-94.


4gs,

O

o

laisEluæjspog

co

•ninStigye 1S

nipx9AV

N r.4

•lrelstrejvals

stuartipuoij,

4.1

oc N

co ko

■11111.

•(a ioiluiuspung

11 13 1

N 00

co L.-••• 00

N

•(£ zopuTA)l 10J

1101I134SUUJI3.11S


w tco

co *1 o

• uatuurestm,

c674

o

LC,

t-

•l9is2ua3jspog

41

N C?,

N

oc

N

N

1p319 1113 J13 S

S rit[SI 9 31V

t".•

oc

•nelstrepals

staortipuoij,

•CS

co

.▪ 195311`8J8plIVAT

1P3I

C, C) oc

oc

•(£ lopuIng [OJ

1191I131.81113JM134S

LC,

.1.1.11.11

▪ 1:191)/U113SITI

1111110111.11.11.1

CZ 7;

0

a.]

3

18 93-94.

75


0 if, 0 0

C7"

)--z

a)

r.

Go rd

,i r....4 r■i_

4.

CO

44,1 ci-1 z 0

r-1 0 rcs ce

O ba

›.

ce

I') ce d)

..a)

O ;91 ;:l g

.. .2

pi •,..,

œ c.,

,-. p... o

4a 14 œ

c.)

CD CD 0

k mi

ce bA rd ce

g g

cd441 a) 4-4

.,. Pi P-i -ce

0 , 4.) cl)

0 .4-) D

'0 +D;-. ..

ne 0) 75

ro •. C.)

El ill

O

02

;.4

et g

1. ■4 CL) =

b13 a)

c," N et,

N

• 4.0

o

0)

..-172

a) /..t

r.

rw.

• r•I r•I

Z

CfD ....., .--.

•i...

..I .4.• 0

1-D cd C7)

CO

O 0 ""

4.2 CrJ

-1.

O GO 0

c()

O 0 -4+

f-1

0

•”.4 CO

N et,

C■1

CN

v.4

C7)

CO

f•-•

ovq.8

7 6 1893-94.
1

..

.

1-1

,,,,,,,, W


0

63

...

.2

rts

o

CO

r/2

0

eg

co

2.•

0,

...s1

<

.

.

....

74 4.,

r:1

4c1

V,

.....

cp

c ,I

r,

i'.

l'

rn

E

.r-a

mi

XI

0

0

,..

F.i

73

,

rn

''l

T.!

W

8

c..

$4

CD

....

73

CO

0

03

,4-•

03

.1.1

,t)

47'

Al?

,j ta

ZQ

f„ 4 4174

P4 .04 23

,A.1g

14°.-14

ro

041910 E1

ro

.

ct

o:74 r,1

4.1 cs

03

173-


rd eci °,3

1.1

0

Ct,

ci F4 03 rd

bO

0.; "-I

.


.

.

**4'64;2

0

,,C1 iLsit

,C:1

,fig:,

I

*

1...

0

1 .i...■■................


I

,...,

.....

*

al

r.4

.....

*

Ca

1...

,•-■

4,

1-4

u,

0 g

,t ,tk

4,,,,gz

00

E-40 :0

Ix rev aiipioj

131,j OpttailfjOBECULT,

co cs, to c.,

W

0 74,..;

0

d

P4 rir

I

• z qfga sloivV T °mac:111111,

g EH

R PC3 ,s

$:1

,

c.

...,

to

51),

•ri

171.

.(E opaiputtgeq uotutuistsm

tr,

.

....,

----

0

L....

.

elD

0.,

ci,

.....

.

°)1

*(3 opepanueH

0

.=

,N

es,

.0

, 0 0 ,5

El 7-1

ro '

oc3

ce

. b.0

rt:i

•(9 BuTIP 9f1 I

J ‘6.

1..

C.4 C.,

u,

•-• ot

di

oz. c4

• L opapaacipqa t- c. ,-, cf.,

to

g

'(8 9P0a

. r. .

o

cLE

.(6 laavy jv ueilmulnIS

peA. epueil2Inekluccus,

to N r4

t■ C.0

m41/41,,

rc

o 0,-:

E A2

CD -.

g g% 0 r d 45.

, , ,, IDA ,,,,

7.: t,p,

..-icn o

E-1

•ox uelsutoqpui

afgJ

o

t...

...,

c.

oc,

c

kr,

..14)t=

•(zI ualstraoNpui

e,J.

c

.

.

.

C/D

o.i

00

CC

CD

• (£I letsBumg I lepiogdo

acme leAnfijeatIO31

J? opeausavvioj OIG3A 1 ,0

sofirelwe aep 'opiempsatopflifs

o

t... C, I, 0 ,-,

to

jtue x

* Cfr I BunapreaSs wed

10 11 9 aiI000BSS I 01)0IPu'ut1aff

Tsk

ao

cl 0

o, ko

....4

GO 0,

...

',3"o

A 0 4i)

.............

•(IflunapplaBits ilvd

nip orpoeiLks 1 eaepefiSs

co

a.

ko

co

to

GO

.0

al

cs

0,1

,-.

uS

o‘i

CO

0,1

' g.ra.g

1 8 9 3 - 9 4 .

77


78 18 93 - 94.

Alder 5).

under 25 Aar 6)

fra 26 til 35 Aar 7)

over 35 Aar 8)

Tilsammen 9)

Helbredstilstand '0).

med god Helbred IT) .

med svag Helbred 12) .

Straffetid 13)

under 1 Aar 14)

fra 1 til 2 Aar is)

- 2 - 3 - 16)

over 3 Aar 17)

Tilsammen 9)

Tilsammen 9)

Levevei og Beskjæftigelse

18).

af Arbeids- og Bondeklassen 19)

- Haandvterksklassen 20) .

Andre 2 1) . . . . .

Tilsammen 9)

Bo dsfzengslet.

Antal udgaaede Fanger :

nombre des sortis :

201.

Akershus Strafanstalt.

Antal udgaaede Fanger:

nombre des sortis:

111.

1121 62

68

35

9

29 63,1 14 30,4

7 41,2 8 47,1

5 83,3 1 16,7

21 48,9 17 39,5

37

19

6

55,4

2021 49 24,2 149 73,8 4 2,0 112 62 55,4 40 35,7

Beskjeaftigelse i

FEengslet 22).

35,1 med stillesiddende Arbeide 23) 115 35 30,4 76 66,1 4 3,5 37 20 54,1 13 4 10,8

Arbeide med mere Bevægelse 24) 87 14 16,1 73 83,9

75 42 56,0 27

36,0 6 8,0

Nyindkomne 25)

Tilbagefaldne 26)

Tilsammen 9)

Vundet

" i Vægt 2).

1 .-1

91 20 22,0

65 18 27,7

46 11 23,9

*)202 49

186

16

47

2

Tabt i

Vægt 3).

68 74,7

47 72,3

34 73,9

24,2 149 73,8

25,3

12,5

137 73,6

12 75,0

2021 49 24,2 149 73,8

157

37

7

41

7

26,1

18,9

14,3

112

30

6

1

71,3

81,1

85,7

100,0

2021 49 24,2 149 73,8

146

42

14

41

4

4

2021 49 24,2 I 149 73,81 4 2,0 I 112

1741 47

28 2

28,1

9,5

28,6

1,7 30 18

3,61 82 44

Tilsammen 9) 2021 49 24,2 I 149 73,81 4 2,0 I 1121 62

102

37

10

Tabel 13. Vægttabel

Renseignements relatifs au résultat

62 55,4

60,0 9

53,7 31

55,4 I 40

40 35,7

1

8,9

10 8,9

30,0 3 10,0

37,8 7 8,5

35,7 10 8,9

*) Ved Bodsfængslet er her medtaget 1 Fange, der feilagtig blev indsat i FEengslet, og derfra overfOrtes

*5) Ved Akershus Strafanstalt er her medtaget 1 Fange, der feilagtig blev indsat i Strafanstalten og der-

I) Nombre des pesés. 2) Poids augmenté. 3) Poids diminué. 4) Saus changement. 5) Age.

is) Santé faible. 23) purée de la peine. 24) Au-dessous d'un an. 15) 1 11, 2 ans. 16) 2 à 3 ans 17) Aulibérales

etc. 22) Occupation dans la prison. 23) Occupation sédentaire. 24) Autres occupations.

69,8

88,1

71,4

I

27,0 1124

71,3

7,1 25 89,3

Uforandret

Vægt 4).

-5

3

1

2

2

4

3,3

2,2

4 2,0

1.1

12,5

2,0

2,6

42, 0

I

3 2,1

1 2,4

3

"

I> 'LI

03 0

4.1

25

43

44

4,* 112

76

36

112

46

17

6

43

Vundet i

Vægt 2).

rig o

16 64,0

20 46,5

26 59,1

54,4

54,3

66,7

Tabt i

Vægt 3).

o

62 55,4 I 40

1

I

6 24,0

18 41,9

16 36,4

48 63,2 122

28,9

14 38,9 18 50,0

62 55,4 I 0 35,71

27

10

3

39,7

28,6

33,3

Uforandret

Vægt 4).

o

35,71 10

40 35,71 10

3 12,0

5 11,6

2 4,5

8,9

6 7,9

4 11,1

10 8,9

6,5

2 11,7

11,6

8,9

4 5,9

6 17,1


over udgaaede ranger.

du pesage des prisonniers.

a,

--, N

f> ti

to

7å fi

å


(Bilag 1 .)

1893-94.

Bilag.

Inspektionens Beretning.

Herved oversendes de af Bodsfængslets Direktor, Læge, Præst og Lærere

for Aaret iste Juli 1893 til 30te Juni 1894 afgivne Beretninger.

Idet Inspektionen i alt væsentligt finder at kunne henholde sig til det i

disse Beretninger indeholdte om Fængslets Tilstand og om Fangebehandlingen

m. v., skal man for sit vedkommende yderligere afgive følgende Beretning :

I Inspektionens Sammensætning er i Beretningsaaret foregaaet den Forandring,

at MedicinaldirektOr Bentzen er udtraadt af og Medicinaldirektør

Holmboe indtraadt i samme.

Inspektionen har i Aarets Lob afholdt 1`2 ordinære Moder. Ved de af

Medlemmerne foretagne turvise Besøg i Fængslet er der ikke fundet Grund

til nogen særlig Bemærkning angaaende den Maade, hvorpaa Fængslet bestyres

eller paa hvilken Fangebehandlingen foregaar.

Der hensad i Beretningsaaret i det hele 407 Fanger i Bodsfængslet.

Fangeantallet var ved Aarets Begyndelse 161 og ved dets Slutning 206.

Gjennemsnitsbelægget udgjorde . 1 88,53

medens hoieste Belæg var 220

og laveste Belæg . 158

I forrige Beretningsaar udgjorde :

Gjennemsnitsbehegget 161,56

det boieste Belæg • 175

og det laveste Belæg 148

6

8 1


82 1893-94.

Det daglige Gjennemsnitsbelæg udgjorde :

for Decenniet 1862--1871 210,60

— 1872-1881 192,84

1882-1891 183,63

Det samlede Antal Fanger, der fra Fængslet toges i Brug i 1851 og til

30te Juni 1894 er indkommet i Bodsfængslet, udgjør 8 541, hvoraf 6 595

indkom direkte fra Jurisdiktionerne.

Den ved Beretningsaarets Udløb opgjorte Tilbagefaldsprocent for Aaret

1890-91 udgjorde 29,09 mod 23,94 for det nærmest foregaaende Aar.

Ved den i Fængslet udøvede Disciplinærmyndighed har man ikke fundet

noget at erindre, heller ikke ved Sjælepleien eller Undervisningen.

Fængslets Sundhedstilstand har i det hele taget været god.

5 Fanger blev af Hensyn til deres Helbred efter Inspektionens Bestemmelse

overensstemmende med Bodsfaangselslovens § 10 overførte til Akershus

Strafanstalt.

5 Fanger blev indlagt paa Gaustad Sindssygeanstalt. Der indtraf intet

Dødsfald blandt Fangerne.

Arbeidsvirksomheden har været dreven paa sædvanlig Maade. Udbyttet

pr. virkelig Arbeidsdag har i Beretningsaaret været Kr. 0,37 mod Kr. 0,45

i foregaaende Aar.

Fangernes Forpleining er foregaaet som tidligere, naar undtages den i

Direktørens Beretning omhandlede fra lste Juni indførte enkelte Forandring

i Spisereglementet.

Med Hensyn til Bygningerne og deres Indredning har man intet særligt

at bemærke.

Hvad angaar Fængslets Indtægter og Udgifter skal man indskrænke sig

til at henvise til den med Indspektionens Skrivelse af 21de September sidstleden

indsendte Kasseextrakt for sidste Budgetaar.

K ris ti a ni a den I 7de November 1894.

P. Beichmann. Aug. Bang. E. Lund. O. Ekman. Hans W. Wang.

M. Holmboe. C. Dahl. Wilh. Andersen.

L. H. Prytz.


(Bilag 2.)

1893-94.

Regler om Forbryderes Indsættelse i Bodsfængslet.

(Givne af Justitsdepartementet 30te December 1893.)

1. I Bodsfængslet skal — foruden alle til Strafarbeide dømte Forbrydere,

der, naar Straffen kommer til Fuldbyrdelse, er under 21

Aar — indsættes mandlige Forbrydere, som tilkjendes Strafarbejde

for en Tid af indtil 5 Aar, og som er i Alderen fra det fyldte 21de

til det fyldte 50de Aar.

Herfra undtages dog Forbrydere, der tidligere har udstaaet

Strafarbeide i Cellefængsel og som, naar den senest tilfundne Straf

skal fuldbyrdes, har fyldt det 25de Aar, samt Forbrydere, hvis

Fader eller Moder er lappisk.

Skal nogen Fange uden Afbrydelse udstaa Strafarbeide efter

flere ham overgaaede Domme, bliver ved Spørgsmaalet om, hvor

Straffen skal udstaaes, Straffetiderne at betragte som en Enhed.

2. Til Strafarbeide dømte mandlige Forbrydere over 21 Aar, der ikke

i Henhold til Post 1 sk al udstaa Straffen i Bodsfængslet, kan,

naar de deri samtykker, tillades indsat der efter Bestemmelse af

Justits-Departementet i hvert enkelt Tilfælde. Dog kan, naar ikke

særlige Omstændigheder er forhaanden, saadan Tilladelse kun

ventes meddelt, saafremt vedkommende Forbryders Straffetid ikke

overstiger 7 Aar.

Hensidder Angjeeldende i en anden Strafarbeidsanstalt, bør der,

Or Sagen afgjøres, afgives Erklæringer fra Anstaltens Direktør,

Præst og Læge om, hvorvidt de anser det hensigtsmæssigt, at han

overflyttes til Bodsfængslet. Lægens Erklæring bør være støttet til

en saavidt mulig noiagtig Undersøgelse af Angjældendes Sindstilstand

og Helbredsforfatning.

Ogsaa naar Andragende om Optagelse i Bodsfængslet fremkommer

fra en til Strafarbeide domfældt Forbryder, der ikke har paabegyndt

Straffens Udstaaelse, bør behørig Lægeerklæring erhverves og medsendes

Andragendet og Sagens Akter.

83


84 1893-94.

(Bilag 3.)

Forandret Mining af §§ 8, 9, 14, 15 og 24 i Reglementet

for Fangebehandlingen i Bodsfængslet.

(Bifaldt ved Kongelig Resolution af 21de December 1893.)

§ 8.

a. Fange over 18 Aar skal saavel Dag som Nat holdes adskilt fra

Medfanger.

Dog kan med Justits-Departementets Samtykke Fanger, der har

hensiddet 3 Aar af Straffetiden i Enrum, under fornødent Opsyn

beskjæftiges med Arbeide sammen med andre Fanger og meddeles

Undervisning i Fællesskab, om dertil er Anledning. Fangerne maa

ikke tale med hverandre, uden forsaavidt det for Arbeidets Skyld er

nødvendigt.

Paa samme Maade kan efter Departementets Bestemmelse behandles

Fanger, som ikke findes at egne sig for fuldstændig Afsondring, men

som dog ikke antages at burde overføres til anden Strafanstalt i

Henhold til Bodsfængselslovens § 10.

b. Med Hensyn til Fanger under 18 Aar skal der lægges særlig Vægt

paa den opdragende Side af Behandlingen.

De bliver at holde i Enrum, forsaavidt Direktøren efter Samraad

med Præsten og Lægen finder, at de efter sin Alder, Udvikling,

Helbred, Sindsbeskaffenhed, Straffetid m. v. hensigtswessigen kan

behandles paa denne Maade.

I modsat Fald skal de regelmæssigen holdes i Enrum om Natten

samt i Spisetiderne og under Forberedelsen til Undervisningen, men

under fornødent Opsyn arbeide sammen. Ligeledes skal de, forsaavidt

Direktøren ikke anderledes bestemmer, modtage Undervisning i Fællesskab

og erholde den i § 15 omhandlede Bevægelse i fri Luft sammen.

I Arbeidstiden maa de ikke tale med hverandre, uden naar det for

Arbeidets Skyld er nødvendigt.

I Tilfælde, hvor der ikke kan være SpOrgsmaal om Afkortning i

Straffen, saasom naar vedkommende Fanges Straffetid ikke overstiger

6 Maaneder, kan Direktøren lade en Fange under 18 Aar, der forøvrigt

holdes i Enrum, i større eller mindre Udstrækning komme

sammen med andre Fanger, f. Ex. lade ham deltage i den fælles

Undervisning.

Fanger under 18 Aar skal i Regelen altid holdes afsondrede fra

ældre Fanger.


1893-94.

C. Fangen skal strengt afholde sig fra ethvert Samkvem med og enhver

Meddelelse til Medfange, fra hvem han er afsondret. Han maa ikke

give Signal ved Bankning eller paa anden Maade, heller ikke maa

han vise sig i sit Vindu. Dette rengjøres ikke uden specielt Paalgeg

af en Foresat.

d. soin tidligere c.

e. som tidligere d.

§ 9, 6te-9de Led.

Fange over 18 Aar skal arbeide 10 1/2 eller, om der tilstaaes ham

Times Bevægelse i fri Luft, 10 Timer daglig, Undervisningstiden iberegnet.

Alle Hverdage før en Helligdag ophører han dog med sit Arbeide Kl, 5

Eftermiddag. I enkelte Tilfælde, naar det maatte ansees nødvendigt, kan

der indrømmes Fangen Frihed efter Aftensmaaltidet til at læse, skrive e. 1.

Hvor lang Tid Fanger under 18 Aar skal arbeide, bestemmes under

Hensyn til hans Alder, Udvikling og Kræfter af Direktøren efter Samraad

med Fængslets Præst og Læge.

Naar Arbeidets Beskaffenhed udkræver det, kan ogsaa Enrumsfange

beskjæftiges udenfor Fangecellen under Iagttagelse af, at han holdes adskilt

fra Medfange og enhver anden, med hvem Samkvem er ham forbudt.

Paa Søn- og Helligdage maa intet Arbeide finde Sted udenfor den

n ødvendige Husgjerning.

§ 14.

Som tidligere med Udeladelse af west sidste Punktum.

§ 15, 2det Led.

Fangen har 2 Timer daglig til sine Maaltider og, forsaavidt han ikke

arbeider i fri Luft, efter Omstændighederne 1/2 eller 1 Time til Bevægelse i

saadan. Fange under 18 Aar bør, saavidt ske kan, beskjæftiges med

Gymnastikøvelser en passende Del af Luftetiden. For syge Fanger afgiver

Lægen den fornødne Forskrift med Hensyn til Luftningen.

§ 24.

For disciplinære Forseelser, som Fangerne gjør sig skyldige i, kan der

anvendes Revselse overensstemmende med det særlig derom givne Reglement.

For mindre Forseelser bør Direktøren ikke diktere Revselse, forinden Advarsel

af ham forgjæves har været anvendt.

85


86 1893-94.

(Bilag 4.)

Reglement angaaende Revselse for disciplinære Forseelser

i Bodsfængslet.

(Bifaldt ved Kongelig Resolution af 21 December 1893.)

§ 1

Opfører Fange over 18 Aar sig usømmeligt, viser sig gjenstridig, efterladende

eller forsømmelig, rømmer eller forsøger paa at rømme, sætter sig

eller søger at sætte sig i Forbindelse med Nogen, med hvem Samkvem er

ham forbudt, eller paa anden Maade forser sig mod de for Fængslet gjeeldende

Bestemmelser, skal Direktøren have Myndighed til at anvende en eller

flere af følgende Revselser

a. Indskrænkning af Bes0g, til det nødvendige Tilsyn, i det højeste i 10

Dage. I dette Tilfælde bliver Fangen at holde i sin Celle, saalaange

Indskrænkningen varer, undtagen under Luftningen.

b. Berøvelse af Adgang til Arbeide og Læsning, i det høieste i 10 Dage.

C. Indskrænkning i Kosten til Vand og Brød, i det høieste i 5 Dage.

Under Revselse efter Bogstav b eller c bliver Fangen i Regelen at

hensætte i særlig Strafcelle.

d. Hensættelse i mørk Strafcelle, i det hoieste i 5 Dage.

Det tillades ikke Fanger, der hensidder i Strafcelle efter Bogstav

b, c eller d at komme ud undtagen under Luftningen.

e. Nedsættelse i en lavere Klasse.

f. Berøvelse af optjente Arbeidspenge, hvortil dog Justits-Departementets

Samtykke for hvert enkelt Tilfælde udfordres.

§ 2 .

Naar Fanger, der er under 18 Aar, forser sig paa den i § 1 omhandlede

Maade, kan et eller flere af følgende Revselsesmidler anvendes mod ham :

a. Indskrænkning af Besøg til det nødvendige Tilsyn overensstemmende

med hvad derom i § 1 er foreskrevet.

b. Berøvelse af Adgang til Arbeide og Læsning efter Reglerne i § 1.

C. Nedsættelse i lavere Klasse.

d. Berøvelse af optjente Arbeidspenge overensstemmende med § 1, Bogstay

f.

e. Berøvelse af enkelte Maaltider for indtil 2 Dage eller Formindskelse af

Kosten indtil halv Kost for ligesaa lang Tid.

f. Legemlig Revselse med indtil 18 Slag Ris.

§ 3 .

Der tilstedes Fanger, som revses efter § 1, b—d eller efter § 2, b,

Bevægelse i fri Luft /2 Time om Dagen,


18 93- 94.

§ 4.

I Strafcellerne bør ikke forefindes nogen Stol, Bord eller andet, der

kan tjene til Bekvemmelighed, og heller ikke andet Leiested end en bar Brix

med en med Straa stoppet Rul til at lægge under Hovedet samt et eller

efter Omstændighederne to sædvanlige Tæpper til Overbredsel. Sengklæderne

borttages om Dagen.

§5.

De i § 1, Bogstav c og d samt i § 2, Bogstav f nævnte Revselser maa

ikke anvendes, forinden Lægens Erklæring er indhentet om, at Fangens

Helbredsforfatning ei derfor er til Hinder.

6.

Ris tildeles Fangerne paa den blottede Bagdel. Revselsen fuldbyrdes

ved en af Fængslets Opsynsbetjente i Overvær af Direktøren eller Underinspektøren

samt af Lægen. To af Fængslets Funktionærer skal være

tilstede som Vidner.

Er Fange, der er revset med Ris, ikke Enrumsfange, bør han umiddelbart

efter Revselsen hensættes i Celle indtil den følgende Dag.

§ 7.

Enhver Revselse, som i Medfør af dette Reglement tildeles nogen Fange,

bliver tilligemed Oplysning om Forseelsens Beskaffenhed m. v. af Direktøren

at indføre i en autoriseret og efter et af Justits-Departementet udfærdiget

Schema indrettet Protokol.

§ 8.

Ved Udgangen af hvert Beretningsaar bliver en Afskrift af den i § 7

ommeldte Protokol, forsiavidt angaar det i Aaret passerede, at indsende til

Justits-Departementet.

§9.

Dette Reglement træder i Kraft fra 1 Februar 1894.

(Bilag 5.)

Forandret Affattelse af Fangebehandlingsreglementet

for Fælles-Strafarbeidsanstalterne.

(Bestemt af Justitsdepartementet 15de Juli 1893.)

§ 10.

Der skal efter nærmere Regler, som gives af Justits-D epartementet,

meddeles Fangerne Undervisning. I Undervisningen skal ordentligvis enhver

Fange deltage, saalænge han ikke har fyldt det 35te Aar. Ældre Fanger

kan efter deres Ønske af Direktøren tilstedes Adgang til Skolen. I Undervisning,

som gives paa Søn- og Helligdage, er Deltagelsen for alle Fanger

frivillig.

87


88 1893— 94.

§ O.

Foruden de til Undervisningen nødvendige Skolebøger og andet fornødent

Skolemateriale skal der ved hver Strafanstalt haves en Bogsamling

for Fangerne

Af denne kan der, saafremt Direktøren ikke i særegne Tilfælde anderledes

bestemmer, udlaanes Fangerne Bøger, som Præsten, der bestyrer Bogsamlingen,

finder passende for dem. Disse Bøger tillades det dem at læse

i deres Fritider og paa Søn- og Helligdage.

Aviser maa ikke uden i særegne Tilfælde gives nogen Fange ihænde.

Nærmere Regler om Fangernes Adgang til at faa Boger udlaante gives

af Justits-Departementet.

(Bilag 6.)

Reglement for Undervisningen i Fælles-Strafarbeidsanstalterne

for Mænd.

(Udfærdiget af Justits-Departementet 15 Juli 1893 i Henhold til

Fangebehandlings-Reglementets § 10.)

§1

Fanger, der i Henhold til Fangebehandlings-Reglementets § 5 hensidder

i Celle, bør, forsaavidt Omstændighederne tillader det og det iøvrigt findes

hensigtsmæssigt, meddeles Undervisning i Kristendomskundskab. Undervisningen

meddeles hver enkelt Fange i Cellen.

§ 2.

Fanger, der hensidder paa Fælleslokale eller i Celle efter eget ønske

og særlig Tilladelse, undervises i den almindelige Skole.

§ 3.

Skolen inddeles i tre etaarige Afdelinger, indrettede efter Fangernes

Kundskabstrin.

Ved Skolegangens Begyndelse og Ophør foretages en Prøve i samtlige

Skolefag. Ligeledes afsluttes hvert Skoleaar. med , en lignende Prove for

samtlige Afdelinger.

Hver Afdeling bor i Regelen ikke optage mere end 20 Fanger. I fornødent

Fold oprettes parallele Afdelinger.

§ 4.

Undervisningen i Skolen foregaar efter følgende Plan :


1893-94. 89

I. I I ste Afdeling.

Religion: Bibelske Fortællinger, særlig saadanne, der tjener til at

anskueliggjøre Kristendommens Ilovedlærdomme.

A n m. Undervisningen foregaar saavel i denne soin i de øvrige Afdelinger

væsentlig ved Foredrag og Samtaler i kateketisk Form.

M oder sm a alet: Indenadlæsning ; Gjengivelse af det læste. Der

lægges særlig Vægt paa en ren og tydelig Læsning.

Skriv ni n g : Skjønskrift, methodisk fremadskridende, efter Opskrift af

Læreren eller Forskrift. Der lægges særlig Vægt paa Frembringelse af rene

og tydelige Træk.

R egnin g: Læsning og Skrivning af de brugelige Zifre. Indøvelse af

Talsystemet, methodisk fremadskridende. De fire Regningsarter. Multiplikationstabellen

indøves. Tavle- og Hovedregning afvexlende. Regnebog

benyttes delvis.

Naturfag: Beskrivelse af det menneskelige Legeme samt de vigtigste

Dyre- og Planteformer. Grundtræk af Sundhedslæren. Ledetraad benyttes.

I hvert Fag undervises en Time ugentlig. Hvis det maatte findes hensigtsmæssigt,

kan der dog saavel i denne soin i de øvrige Afdelinger i andre

Fag end Religion gives Undervisning i to halve Timer ugentlig istedetfor i

en sammenhængende Time.

II. I 2 den Afdeling.

Religion: Gjennemgaaelse af et af det Nye Testamentes Evangelier

eller større Breve.

Modersmaalet: Indenadlæsning Gjengivelse af det læste. Der

lægges Vægt paa en tydelig og udtryksfuld Læsning.

I sidste Halvaar gjennemgaaes tillige Ordklasserne samt Sætningsdelene :

Subjekt, Prædikat og Objekt. En liden Grammatik og Exempelsamling

benyttes.

Skriv nin g : Fortsat øvelse i Skjønskrift efter Forskrift eller Bog.

I sidste Halvaar tillige Øvelse i Diktat og Retskrivningsregler. Ledetraad

Retskrivningsregler benyttes. Haandskriften paasees.

R egn ing: Hele og decimale Tal ; det metriske System ; lidt Kjendskab

til almindelig Brøk ; de fire Regningsarter med praktisk Anvendelse. Tavleog

Hovedregning afvexlende. Regnebog benyttes.

N aturfag: De vigtigste Grundstoffe, deres almindelige Forbindelse og

praktiske Anvendelse. Ledetraad benyttes,


90 1893-94.

G e o gr a fi: Udsigt over Jordens Bygning og fysiske Beskaffenhed.

Fædrelandets Geografi samt Grundtrækkene af andre vigtigere Landes Geografi.

Ledetraad benyttes.

I hvert Fag undervises en Time ugentlig med Undtagelse af Naturfag

og Geografi, hvori der gives kun en Time ugentlig tilsammen, enten saaledes,

at der i disse Fag undervises halvtimevis, eller saaledes, at et Fag tages

det forste Halvaar og det andet sidste Halvaar. Undervisningen i Geografi

og Naturfag bOr, saa ofte dertil er Anledning, smiles i nærmere Forbindelse

med hinanden.

III. I 3die Afdeling.

Religion: Udsigt over den apostoliske Tidsalder ; kort Oversigt over

det Nye Testamentes Skrifter. Udsigt over de vigtigste Begivenheder i

Kirkens Historie. Det Nye Testamente og en Ledetraad i Kirkehistorie

benyttes.

Modersma al e t: Læsning. Ordklassernes Boining og Sætningslæren.

Grammatik og Exempelsamling benyttes.

Skrivning: Diktat og Gjenforttelling. Retskrivning som i 2den Afdeling.

Fangen kan i sine Fritimer skrive Udarbeidelser i Modersmaalet over

givne lettere Opgaver. Haandskriften paasees.

A nm. Undervisningen i Modersmaalet og Skrivning sættes i nærmere

Forbindelse med hinanden.

Regning: Blandede Opgaver, derunder Reduktion til Enheden anvendt

til Losning af Reguladetri- og Procentopgaver. Regnebog benyttes.

Veiledning til Konstruktion . af lettere geometriske - Figurer. Beregning

af regelmæssige Flader og Rum (Kvadrater, Rektangler, Parallelogramer og

Triangler, -- Kuber, Parallelepipeder, Prismer og Pyramider).

A n m. Viderekomne Fanger kan gives særskilte Opgaver.

Historie: Vigtigere Begivenheder af Fædrelands- og Verdenshistorien.

Opdagelsers og Opfindelsers Betydning for Menneskeslægten.

Naturfag : Naturkræfterne og de vigtigste Love for deres praktiske

Anvendelse. Ledetraad benyttes.

I hvert Fag undervises en Time ugentlig, undtagen i Historie og Naturfag,

hvori der undervises en Time ugentlig tilsammen, saaledes som antydet

for Geografi og Naturfag i 2den Afdeling.

5.

Hvor Oprettelsen af parallele Afdelinger eller andre Omstændigheder

gjør det umuligt i den fastsatte Skoletid at give Undervisning i den i forrige

Paragraf angivne Udstrækning, bliver Celleundervisningen at sløjfe og Undervisningen

i Historie, Geografi og Naturfag at indskrænke.


18 93 — 94.

§ 6.

Recidivister, som tidligere har gjennemgaaet Strafanstaltskole, samt andre

Fanger, for hvem Undervisning paa Grund af deres forudgaaende Uddannelse

findes overflødig, eller som af særlige Grunde findes uskikkede for Fællesundervisning,

kan efter Direktørens Bestemmelse helt eller delvis udelukkes

fra Skoleundervisningen.

Ligeledes kan Direktøren bestemme, at en Fange først skal optages i

Skolen fra næste Skoleaars Begyndelse, naar det 10bende Skoleaar er saa

langt fremskredet, at Fangens Optagelse før vilde være uhensigtsmæssig.

§ 7.

Skolepligtige Fanger Wan, naar det af Skolens Vedkommende findes

ønskeligt, af Direktøren paalægges at gjennemgaa de for den Afdeling, hvortil

han er henført, bestemte Pensa to eller flere Gange.

Fanger, hvis Aandsevner eller foregaaende Oplærelse findes at være

usædvanlig ringe, kan paalægges at nyde særlig Undervisning.

§ 8.

Fanger, der efter eget ønske gives Adgang til Skolen, er pligtige til at

vedblive i denne indtil det paabegyndte Skoleaars Udløb, saafremt de ikke

af Direktøren helt eller delvis fritages for Undervisningen.

§ 9.

Forsaavidt ganske særegne Grunde taler derfor, kan Undervisning udenfor

Skolen tilstedes en Fange i et eller flere Fag, naar dette kan ske uden

Indskrænkning af den regelmæssige Skoleundervisning.

§ 10.

Finske og lappiske Fanger, der ikke forstaar Norsk, meddeles Underving

paa deres eget Sprog i Kristendomskundskab og om muligt i Læsning

mindst en Time ugentlig.

§ 11.

Undervisning i Sang kan meddeles Fanger, der har Sangstemme og

Gehør, en Time ugentlig.

§ 12.

Paa Søn- og Helligdages Eftermiddage kan der, forsaavidt dertil haves

Anledning, meddeles Undervisning i Skrivning, Regning og Tegning eller i

Historie og Geografi og Naturfag efter Omstændighederne paa Sovelokalet

eller for Partier paa indtil 20 Fanger i Skolelokalet.

91


92 1893-94.

(Bilag 7.)

Reglement for Udlaan af Fælles-Strafarbeidsanstalternes

Bogsamling for Fanger.

(Udfærdiget af Justits-Departementet 15 Juli 1893 i Henhold til

Fangebehandlingsreglementets § 20).

§ 1.

Bøgerne inddeles i tre Klasser, nemlig :

a) Bøger af religiøst Indhold,

b) Boger af belærende Indhold,

c) Boger af underholdende Art, hvortil ogsaa benføres illustrerede Værker.

§ 2.

Naar Fangerne har forladt Modtagelsescellen, udleveres der dem en

Salmebog (med Texter), et Ny-Testamente og en Bønnebog, der rekvireres

hos Bibliothekaren.

§ 3.

Endvidere gives der dem, medmindre Direktøren anderledes bestemmer,

Adgang til at faa Boger udlaant af Bogsamlingen. Dog maa de afvente

næste almindelige Bogbytte for det Lokale, hvorpaa de hensidder.

§ 4.

Fanger, der Døgnet rundt eller om Natten er anbragt i Enkeltcelle,

gives Adgang til Bogbytte en Gang hver Uge. Fanger i andre Lokaler, hvor

der bensidder indtil 4, kan faa bytte Bog en Gang hver anden Uge. Ellers

har Fangerne Adgang til Bogbytte hver tredie Uge.

Udenfor det almindelige Bogbytte kan der udlaanes Bøger med Direktørens

Samtykke.

§ 5 .

Den Fange, som ønsker at laane Boger, har personlig at indfinde sig

ved det almindelige Bogbytte. Henligger en Fange paa Sygestuen, sker

Boglaanet ved Sygevogteren. Hensidder en Fange i Sikkerheds- eller Sygecelle,

sker Boglaanet ved Cellebetjenten.

Fangerne er ansvarlige for de Boger, der udlaanes dem, indtil de er

tilbageleverede til Bogsamlingen. Er en Bog under Udlaauet beskadiget, har


1893-94.93

Laantageren at gjøre Rede derfor hos Bibliothekaren, der i Tilfælde har at

forelægge Sagen for Direktoren.

Fremlaan til Fanger paa andre Lokaler maa ikke finde Sted.

§ 6.

I Regelen udlaanes kun en Bog ad Gangen. Dog kan 2-3 Boger udlaanes,

naar de tilsammen ikke udgjør mere end 300 Sider.

§ 7 -

Udenfor det i § 6 omhandlede Boglaan udleveres til alle skolesøgende

Fanger Lærebøger i de almindelige Skolefag. Saadanne Lærebøger kan ogsaa

udlaanes til andre Fanger i den Udstrækning, Hensynet til Skoleundervisningen

tillader.

Ligeledes udlaanes Bibler og Andagtsbøger (Prædikener, Husandagtsbøger

og Bønnebøger) i den Udstrækning, Bogsamlingen tillader det.

§ 8.

De udlaante Boger optegnes paa det for hver enkelt Fange i Bogudlaansprotokollen

bestemte

Bibler og Andagtsboger, der udleveres til Vagtstue eller til Sygestue

eller Celler uden at udlaanes nogen bestemt Fange, optegnes paa de for

disse Lokaler bestemte Folier.

§ 9 -

I Regelen bliver den Bog, som udlaanes, at levere tilbage ved det for

Laantageren indtræffende næste Udlaan.

Herfra undtages :

a) Lære- og HaandbOger i de almindelige Skolefag ;

b) Lærebøger i fremmede Sprog ;

e) Ordbøger og Konversationslexika ;

d) Bibler og Andagtsbøger.

Disse BOger bør medbringes til en Tid, som Bibliothekaren nærmere

bestemmer, men kan beholdes videre, saafremt ikke andre Fanger har efterspurgt

dem.

§ 10.

Naar Fangerne hensættes i Celle i Henhold til Fangebehandlings-Reglementets

§ 33, litr. b, indleverer de samtlige de til dem udlaante eller udleverede

Boger.


94 1893-94.

(Bilag 8.)

Bestemmelser om Undervisningen ved Bodsfængslet.

(Bifaldt ved Justitsdepartementets Skrivelse af 12te August 1893.)

§ 1.

Naar Præst og Førstelærer har prøvet den indkomne Fanges Kundskaber,

bestemmer Præsten med Direktørens Approbation, om han skal modtage

Undervisning og i Tilfælde paa hvilken Maade.

2

De Fanger, der skal nyde Skoleundervisning, inddeles i dette øjemed

efter deres Kundskaber og Udvikling i 2 halvaarlige Klasser. Skolundervisningen

gives i 2 sammenhængende Timer 2 Gange ugentlig for hver Klasse.

I disse Timer undervises iste Klasse i Religion (Bibelhistorie), Norsk, Skrivning

og Regning, og 2den Klasse derhos ogsaa i: Historie og Geografi.

Desuden kan der gives Fanger, der ønsker det, Anledning til at modtage

1 Times ugentlig Undervisning i Engelsk, Fanger, der har Sangstemme, 1

Times ugentlig Undervisning i Sang og Fanger, som dertil ansees skikkede,

Adgang til i deres Fritid paa Cellen at øve sig i Tegning efter Fortegning.

§ 3.

Skoleundervisningen bør omfatte :

I Religion: Den . bibelske Historie.

I Norsk: Diktat, hvorunder Skriften paasees og de vigtigste Regler

for Retskrivning gjennemgaaes, i den videregaaende Undervisning tillige

Grammatik, Gjenfortælling og Stil.

I Regn in g : De 4 Regningsarter med ubenævnte og benævnte Tal

samt Gjennemgaaen af Mynt-, Maal- og Vægtsystemet ; i den videregaaende

Undervisning tillige Brøk og Reguladetri.

I Skrivning: Skjønskrift efter Forskrifter.

I Hi storie: De vigtigste Begivenheder i Verdens- og Fædrelandshistorien.

I Geogra fi : Oversigt over forskjellige Dele af Geografien, specielt

den fysiske og astronomiske Geografi.

§ 4.

I Regelen foregaar Undervisningen som Foredrag. Hvor det findes

nødvendigt, tales med den Enkelte ved hans Plads. Samtale bør helst ikke

finde Sted og ialfald kun kort og i lav Tone ved Fangens Plads. Kun under

særegne Omstændigheder, f. Ex. hvis en Fange har vanskelig for at følge

med i Regning, fordi han ikke kjender Tabellen, kan Lektielæsning eller

andet Skolearbeide udenfor Skoletiden paalcegges Fangen.


I893-94. 95

§ 5 .

Fritagne for Skoleundervisningen er i Regelen :

a. Fanger, der er over 35 Aar,

b. Fanger, for hvem Undervisningen paa Grund af forudgaaende Uddannelse

skjønnes overflødig,

C. Fanger, der har gjennemgaaet Strafanstaltskole, og

d. Fanger, der af særlige Grunde ansees uskikkede for Skoleundervisning.

Dersom imidlertid nogen Fange, der efter ovenstaaende Regler skulde

være fritaget for Skoleundervisningen, efter sit særlige ønske og Direktørens

Bestemmelse alligevel medtages i Skolen, er han undergivet samme Skoletvang

som de skolepligtige Fanger.

§ 6.

Direktøren kan bestemme, at en Fange først skal optages i Skolen fra

næste Skolehalvaars Begyndelse, naar det løbende Skolehalvaar er saa langt

freinskredet, at hans Optagelse før vilde være uhensigtsmæssig.

Dog bør unge Fanger med kort Straffetid i Regelen snart efter Indkomsten

optages i Skolen, hvis de findes at trænge Skoleundervisning.

§ 7 .

Skolepligtig Fange kan, naar det af Skolens Vedkommende findes ønskeligt,

af Direktøren paalægges at gjennemgaa de for den Afdeling, hvortil han

er henført, bestemte Pensa 2 eller flere Gange.

8.

Efter Samraad med Præsten meddeles Celleundervisning i Skolens Fag

til Støtte for dem, der trænger saadan, af Anden- og Tredielærer. Fanger,

der skal forberedes til Konfirmation, modtager særlig Religionsundervisning

paa sin Celle.

§ 9.

Religionsundervisningen i Kirken, hvortil saavidt muligt alle Fanger skal

have Adgang, gives 1 Time ugentlig afvekslende af Præsten og Førstelæreren

og bestaar dels i Bibellæsning (Bibelforklaring), dels i Foredrag af kirkehistorisk

eller andet opbyggeligt Indhold.

§ 10.

De Fanger, der er Lapper eller Finlændere, modtager særskilt Undervisning

dels som Celleundervisning i Skolefag om Hverdagene, dels som

Foredrag om Søndagene, idet Læreren da gjennemgaar for dem Dagens

Evangelium.


Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker:

Statistique internationale: Navigation maritime. I, .11, Iii, IV. Christiania 1876,

1881, 1887, 1892.

International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene

1850-1886. Kristiania 1887.

Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Femtende Aargang,

1895. Kristiania 1895. (Annuaire statistique de la Norvége.)

Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Trettende Bind,

1895. Kristiania 1896. (Journal du Bureau central de Statistique.)

Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet

31 Januar 1893. Kristiania 1893.

Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889. Kristiania 1889.

Do. for Tidsrummet 1 Juli 1889-31 December 1891 og for Tidsrummet

I Januar 1892-31 December 1894, trykte som Tillæg til Meddelelser

fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind og Tolvte Bind.

Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser.

Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. Aschehoug Sz Co., Kristiania.

7 Mai 1896.

or


taw

More magazines by this user
Similar magazines