menneskets værdighed liv i vore hænder livsudfoldelse åbne

jyskborneforsorg.dk

menneskets værdighed liv i vore hænder livsudfoldelse åbne

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS

FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

MENNESKETS VÆRDIGHED

LIV I VORE HÆNDER

LIVSUDFOLDELSE

ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER


Forord

Jette Hansen, hovedbestyrelsesformand

Jysk børneforsorg/Fredehjems hovedbestyrelse besluttede op til kommunalreformen

at gøre en ekstra indsats for at få beskrevet foreningens værdigrundlag.

Det er meget vigtigt at være afklaret og kommunikerende både

eksternt og internt om vore værdier.

Vi valgte at brede processen ud til alle vore opholdssteder, institutioner, skoler

med videre. Hver især har de formuleret deres værdigrundlag. Der er naturligvis

nuancer, men overordnet tegner der sig fællesnævnere. Processen har

været omfattende og involverende - det tror vi er vejen til ægte medejerskab.

Det er vort håb, at værdidebatten holdes i live som en fortløbende proces,

der vil have betydning i udførelsen af det daglige arbejde lige dér, hvor værdierne

skal omsættes i hverdagen.

Forstandergruppen og hovedbestyrelsen har i fællesskab formuleret foreningens

værdigrundlag med fire kerneværdier. De er tænkt som pejlemærker i

udførelsen af det sociale arbejde, som udføres med etisk høj kvalitet til gavn

for de mennesker, vi møder i foreningens vidt forgrenede arbejde.


Jysk børneforsorg/Fredehjems formål

Det kristne menneskesyn er bærende for det arbejde, foreningen udfører.

Formålet er primært at imødekomme udsatte og vanskeligt stillede børn, unge

og familier med et støttende og udviklende pædagogisk tilbud af faglig og

etisk kvalitet.

Det kristne menneskesyn og det folkekirkelige tilhørsforhold er en væsentlig

del af foreningens tidligste historie i begyndelsen af 1900-tallet. Det kristne

menneskesyn tolkes fortsat ind i de aktuelle opgaver gennem de grundlæggende

værdier:

værdighed, fællesskab, livsudfoldelse og tillidsfulde relationer.

Jysk børneforsorg/Fredehjem realiserer sit formål gennem driften af en række

selvejende institutioner i samarbejde med offentlige myndigheder og gennem

oprettelse og drift af socialpædagogiske alternativer.

Foreningen søger samtidig at medvirke til, at der i samfundet skabes en

bedre forståelse for og solidaritet med de børn, unge og familier, som har

behov for støtte.

Foreningen ser sig selv som en del af folkekirkens diakoni.


Værdier

Værdier

Vi agter menneskets værdighed

Vi ser mennesket som unikt og som uendelig værdifuldt. Værdighed er ikke

noget, man først skal gøre sig fortjent til gennem en særlig indsats, eller noget

man kan opnå i kraft af særlige egenskaber. Værdighed handler om at blive

anerkendt, som den man er. Derfor vil vi dagligt arbejde på at opnå kendskab

til hinandens livshistorie for at finde ud af, hvad der giver mening i det andet

menneskes liv.

Vi holder hinandens liv i vore hænder

Vi er opmærksomme på, at vi er en del af et meningsfuldt fællesskab, samtidig

med at vi respekterer den enkelte som et selvstændigt individ med egne

holdninger og meninger. Vi vil opbygge et nærværende fællesskab, hvor vi

opmuntrer hinanden til at skabe et meningsfuldt liv. Vi kan ikke vide, men kun

spørge til, hvad der giver mening for den anden.


Vi vil skabe de bedste betingelser for livsudfoldelse

Vi tør tage ansvar og vi tør inddrage hinanden i arbejdet på at skabe de bedste

betingelser for livsudfoldelse. Vi har modet til at tro på, at forandringer kan

ske, og at ethvert liv har potentiale til at folde sig ud.

Vi vil indgå i relationer med tillid og åbenhed

Ethvert menneske har krav på at blive anerkendt for dets unikke opfattelse af

verden. Derfor er vi forpligtede til at møde hinanden med tillid og åbenhed. I

dialogen anerkender vi hinanden på trods af forskelligheder og med respekt

for det enkelte menneske.


Jysk børneforsorg/Fredehjem som folkelig forening

Foreningen er opstået som en folkelig bevægelse med ønsket om at organisere

det medmenneskelige ansvar og den særlige forpligtelse, det er at tage

hånd om de udsatte og vanskeligt stillede i vort samfund.

Som medlemsorganisation og gennem inddragelse af frivillige – herunder

bestyrelsesmedlemmer - søger foreningen at inddrage det folkelige engagement

i socialt arbejde.

Professionelt socialt arbejde kan ikke stå alene, men fordrer en opbakning

og et engagement fra det øvrige samfund, og foreningen arbejder for, at der

skabes forståelse for behovet for den sociale indsats, ligesom der arbejdes

for, at det almindelige samfund kan rumme især børn, unge og familier, der

har andre vilkår end flertallet.


Jysk børneforsorg/Fredehjem og folkekirken

Foreningen er stiftet af personer, der var aktive i folkekirkeligt menighedsarbejde,

og den anser sig fortsat som tæt forbundet med kirken.

Jysk børneforsorg/Fredehjem bygger sit arbejde på et folkekirkeligt grundlag.

Foreningen rekrutterer mange af sine bestyrelsesmedlemmer og andre

frivillige fra kirkens bagland, ligesom den i det konkrete sociale arbejde søger

kontakt, opbakning og evt. samarbejde med lokale medlemmer af folkekirken.

Jysk børneforsorg/Fredehjem og diakoni

Jysk børneforsorg/Fredehjem er en diakonal organisation, oprettet i 1906 af

grupper og enkeltpersoner med tilknytning til folkekirken. Den identitet ønsker

foreningen at tolke tidssvarende ind i en nutid og en fremtid med respekt for

dens historie. Det stadige sigte er at være en kompetent og kritisk samarbejdspartner

og talerør for de mennesker, vi arbejder for.

Ordet diakoni betyder ”tjeneste” og rummer den forpligtelse, det er ud fra

et kristent menneskesyn at yde omsorg og hjælp til mennesker, der har det

svært.


Jysk børneforsorg/Fredehjem // Bethesdavej 81 // 8200 Århus N // tlf 8616 7699

www.jyskborneforsorg.dk // mail@ jyskborneforsorg.dk

More magazines by this user
Similar magazines