Om Alzheimers Og Andre demenssygdOmme - Alzheimerforeningen

alzheimer.dk

Om Alzheimers Og Andre demenssygdOmme - Alzheimerforeningen

nr. 4 · 19. årgang · december 2009

Tema:

Alzheimerforeningen

og demenssagen

det nytter

Feriekurser for demente

støt Alzheimerforeningen

Vind med Alouise

Om Alzheimers Og Andre demenssygdOmme


Udgives af

Alzheimerforeningen

Sankt Lukas Vej 7 A

2900 Hellerup

Tlf. 39 40 04 88

Fax 39 61 66 69

post@alzheimer.dk

www.alzheimer.dk

Alzheimerforeningens formål er at virke

for bekæmpelse af Alzheimers sygdom og

andre demenssygdomme, samt forbedring

af vilkårene for demente og pårørende.

Du kan støtte foreningen på

giro (01) 876-6738 og bank (4190)

876-6738, eller ved at blive medlem af

foreningen.

Læs mere på www.alzheimer.dk.

Alzheimerforeningen er under

protektion af hendes Kongelige Højhed

Prinsesse Benedikte.

Ansvarshavende redaktør

Nis Peter Nissen

Redaktion

Nis Peter Nissen, Bente Sloth og

Rikke Ravn – Alzheimerforeningen

Design og produktion

www.ipsen-partners.com

Forsidefoto:

Kunstneren Alouise

Oplag

6.500

ISSN 1604-1968

Magasinet Demens udkommer 4 gange

årligt. Næste gang: marts 2010. Deadline

for materiale 22. januar 2010.

indhOld

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Det nytter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sæt puls & humør i vejret . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Feriekurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Så længe samtalen giver mening fortsætter den . . . . 10

Støt Alzheimerforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Helvedes forgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Forsøg at forstå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Kort Nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Boganmeldelse Den lille Ordfanger . . . . . . . . . . . 18

Boganmeldelse Skyggelys . . . . . . . . . . . . . . . . 19

DemensDage 2010 - medlemstilbud . . . . . . . . . . . 19

Aktivitetskalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Repræsentantskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Konkurrence om Alouise cd’er og billetter . . . . . . . 24

Ved FlyTning

Husk at oplyse adresseændring

Kontakt sekretariatet på 39 40 04 88

eller post@alzheimer .dk

Alzheimerforeningen

Sankt Lukas Vej 7 A, 2900 Hellerup


BehOV FOr

FOrTsAT sTøTTe

Året 2009 nærmer sig sin afslutning,

og jeg kan som landsformand se

tilbage på et travlt år for Alzheimerforeningen.

Det er lykkedes at sætte

spørgsmålet om bedre vilkår for mennesker

med demens og deres pårørende

på dagsordenen. For ganske nylig

vedtog Folketinget at arbejde videre

frem mod en ”National handlingsplan

om Demens”

Det har krævet mange ressourcer fra

sekretariatet, der har arbejdet på højtryk

for at fremlægge vore synspunkter

på dette. Jeg glæder mig meget til

at se det endelige resultat.

Men det er væsentligt at understrege,

at en meget vigtig del af foreningens

arbejde ligger i de 16 lokalforeninger.

Det er de aktive frivillige dér, der har

den daglige kontakt med demente

og deres pårørende. Deres indsats og

entusiasme er uvurderlig.

Der har været arrangeret Cafémøder,

Caféaftener, Temadage for pårørende

og personale, oplysende aftener med

foredrag om sygdommen, og om

pårørendes oplevelse af at leve tæt

på et menneske med demens. Der

har været afholdt fester, udflugter og

ferieophold (med eller uden undervisning).

Der er aktiviteter omkring

Tænketanken , ”kreativ højskole”,

kolonihave, teater.

Også i forhold til mennesker der, af

den ene eller anden grund, føler sig

afmægtige overfor ”systemet”, har foreningens

frivillige flere gange hjulpet,

ved at deltage i møder som bisiddere

eller ved på anden måde at tale deres

sag.

Der er også eksempler på at mere

direkte arbejde med at påvirke de

kommunale beslutningstagere har

båret frugt. Bl.a. har lokalforeningen i

København med held presset på for at

få ansat demenskoordinatorer.

LEDER

Anne Arndal, landsformand

Alt sammen frivilligt arbejde til gavn

for demente og deres pårørende.

Men – hvor er medlemmerne henne,

når der nu i februar og marts afholdes

generalforsamling?

Jeg håber, at mange medlemmer i år

vil vise deres interesse for arbejdet

ved at møde op. Her kan man komme

med ros og ris og gode ideer.

Og man kan jo ikke vælges til bestyrelsesarbejde,

hvis man ikke selv

ønsker at binde sig til det.

Har man lyst og overskud er der

andre muligheder for at give en

hånd med, for eksempel til praktiske

opgaver af mere begrænset karakter

af og til. Det ville også kunne støtte

arbejdet i lokalforeningerne.

Anne Arndal

Landsformand, Alzheimerforeningen

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

3


4

»

deT nyTTer…

…når Alzheimer FOreningen TAler

demenTe Og pårørendes sAg

Alzheimerforeningen er en patientorganisation, der foruden rådgivning og støtte til

demente og pårørende også forsøger at sætte demens på dagsordenen – i medierne,

hos politikerne og i hjertet hos helt almindelige danskere.

Af Nis Peter Nissen

gps Til demenTe

Regeringen vil lempe regler for GPS til

demente

Da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i

oktober 2008 holdt sin åbningstale i Folketinget lå der

et brev til samtlige medlemmer af Folketinget. I brevet

opfordrede Alzheimerforeningen Folketinget til at

ændre reglerne for brug af GPS og anden tryghedsteknologi

til demente.

Da nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen

året efter holdt sin åbningstale, fremlagde han

samtidig en lovpakke med planer for hvilke lovforslag

regeringen ville fremsætte. I pakken lå et lovforslag,

om lempelser i reglerne om brug af alarm- og pejlesystemer

til demente.

Imellem de to åbningstaler lå bl.a. en målrettet indsats

fra Alzheimerforeningens side. Formålet var at gøre

opmærksom på problemerne med en alt for restriktiv

lovgivning om brug af moderne tryghedsteknologi

som GPS.

Med regeringens lovforslag er der nu håb om at flere

demente vil få glæde af en GPS - og blive fundet i tide,

hvis de farer vild.

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

hAndlingsplAn

Om demens

Folketinget bakker op om en national

handlingsplan om demens

Med overskrifter som ” Langt flere demente end hidtil

antaget”, ”Mere fokus på demente” og ”Politisk krav

om handlingsplan for demente” kom demenssagen for

alvor på den politiske dagsorden i sommeren 2009.

Anledningen var en pressemeddelelse fra Alzheimerforeningen

med helt nye tal for hvor mange mennesker,

der fremover vil blive ramt af en demenssygdom.

I dag har op i mod 80.000 danskere en demenssygdom.

Om 30 år vil det være mere end det dobbelte.

Alzheimerforeningen foreslog derfor, at der udarbejdes

en national handlingsplan om demens.

Da folketingsåret begyndte, lå der et beslutningsforslag,

som pålagde regeringen at nedsætte en tværgående

arbejdsgruppe, der skal udarbejde en national

handlingsplan om demens. Alle partier støttede forslaget,

som siden blev en del af finanslovsaftalen.

Handlingsplanen skal være færdig til august 2010 – et

år efter Alzheimerforeningen første gang foreslog, at

der skulle udarbejdes en national handlingsplan om

demens.


demens i eurOpA

Europaparlamentet prioriterer indsats

for demente

I februar 2009 vedtog Europaparlamentet en erklæring,

som bl.a. opfordrer medlemsstaterne til at arbejde

for en fælleseuropæisk handlingsplan om demens.

Inden vedtagelsen havde Alzheimerforeningen i

Danmark kontaktet alle de danske medlemmer af EU

parlamentet og opfordret dem til at stemme for erklæringen.

10 ud af 14 danske EU parlamentsmedlemmer

fulgte Alzheimerforeningens opfordring og stemte for

erklæringen.

kOmmunerne Og

demens

Demens et tema i valgkampen

Demens var den mest omtalte sygdom, da medierne

beskæftigede sig med kommunevalget – også mere end

andre og mere højtprofilerede sygdomme som kræft,

diabetes og gigt. Det viser en optælling, som Alzheimerforeningen

har foretaget af hvilke ord, der indgik i

mediernes artikler om kommunalvalget i efteråret 2009.

Antallet af artikler, hvori sygdommen(e) optræder sammen

med ordene ”kommune”/”kommunal” og ”vælgermøde”.

Kilde: Alzheimerforeningen og Infomedia

I forbindelse med kommunalvalget satte Alzheimerforeningen

fokus på afløsning og aflastning. Flere

lokalforeninger arrangerede vælger- eller debatmøder

om demens, og landsforeningens pressearbejde

resulterede f.eks. i at medierne bragte flere artikler om

aflastning bl.a. på lederpladser.

demens i medierne

Større fokus på demens

Demens er en folkesygdom. Det ved de, der lever med

sygdommen i hverdagen. Men noget tyder på, at det

også er ved at gå op for medierne. I hvert fald skriver

de flere og flere artikler om demens. Antallet af

artikler, der handler om demens er næsten fordoblet

indenfor de sidste to år.

Antallet af artikler, hvori ordene ”alzheimer”, ”demens” eller

”dement” optræder. Kilde: Alzheimerforeningen og Infomedia

FOkus på

demensFOrskning

Alzheimer-Forskningsfonden afholdt

velbesøgt forskningssymposium i

København

Der findes i dag ingen kur mod Alzheimers eller andre

demenssygdomme. Vi ved heller ikke, hvorfor sygdommene

opstår. Det er derfor tvingende nødvendigt,

at der kommer mere fokus på forskning i demenssygdomme.

Alzheimerforeningen og Alzheimer-Forskningsfonden

arrangerede derfor et internationalt forskningssymposium

om demensforskning. Flere end 200

forskere og andre interesserede deltog i forskningssymposiet.

Alzheimerforeningen har efterfølgende deltaget i et

EU forskningsseminar i Bruxelles. Som resultat af

seminaret bliver der etableret et netværk for dansk

alzheimerforskning.

Støt Alzheimerforeningen

…det nytter!

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

5


»

6

sæT puls Og

humør i VejreT

Hver onsdag formiddag bliver der svedt, grint og pustet i

Odense, når Bevæg og Bevar dig-holdet mødes.

Af Rikke Ravn

Det er ikke avancerede maskiner og

svær koreografi, der bliver taget i

brug, men det er heller ikke nødvendigt.

Pulsen ryger op, kroppen bliver

varm og musklerne godt brugt, ikke

mindst lattermusklerne. Ved hjælp af

blandt andet elastikker, skumgummibolde

og hockeystave bliver de

otte deltagere varmet grundigt op.

Instruktør Preben Rasmussen sørger

for opvarmningen. Og så går timen

ellers af sted med fangelegsøvelser,

massage, mavebøjninger, træning af

mormorarme, også kendt som triceps,

og udstrækning.

En ide tog fart

Motionstilbuddet startede i marts

2009 som et ugentligt tilbud for yngre

og tidligt demensramte.

Det er Rådgivningscenteret for

demente og pårørende på Kallerupvej,

der står for organiseringen af

motionsholdet. De har samlet penge

ind, rekrutteret deltagere, og sørger

for transporten. Preben Rasmussen,

der er ansat hos SIKO, Samvirkende

Idrætsklubber i Odense, står for

undervisningen.

Ideen til projektet opstod, som mange

andre ideer til aktiviteter, ved at snakken

gik. Der var ikke nogen steder,

hvor yngre med demens kunne gå hen

og dyrke motion, som var tilpasset

dem, og derfor ville centeret give et

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN


Velfortjent pause, der bruges til at tanke op med vand

sådan motionshold en chance. Det

var vigtigt, at det blev indrettet, så

de demente fik mest muligt ud af det.

Derfor varer det to timer, en times

motion, og en times samvær.

”Det er utroligt vigtigt, at der er den

time bagefter. Havde det bare været

en time, inklusiv motion og omklædning,

havde det gået for stærkt for

deltagerne. Der skal være ro omkring

det. Derudover er der en god kontakt

bagefter, de får snakket og sunget, og

det foregår i et tempo, som de føler sig

godt tilpas i, fortæller Ulla Thomsen,

der er centerleder på Rådgivnings- og

kontaktcentret for demensramte og

pårørende.

Planen var at starte op med otte

deltagere, men det er nu vokset til

15 deltagere på holdet. Der er også

oprettet et hold, hvor det både er

den pårørende og den demente, der

deltager sammen, og den første time

for ægtepar har netop været afholdt.

For de pårørende har også god gavn af

motionsholdet.

”For de pårørende, der har deres

mand eller kone af sted på motionsholdet

betyder det jo et lille frirum

på 3 timer, som de tager alt i alt med

’Bevæg og Bevar dig’ er langt mere end

motion

Velvære i form af stor rund orange bold

med pigge – deltagerne giver hinanden

massage

transport, motion og kaffe. Det er

ikke for længe, men tids nok til at

man kan foretage sig noget andet,

samtidig med at det giver de demente

en følelse af at have været af sted, og at

dagen er gået med noget godt, fortæller

Ulla Thomsen

Motion skal være sjovt

Da deltagerne på dagens hold har

sprunget rundt i en time, er der kaffe

og hjemmebagte boller. Og da en af

deltagerne fylder 60, bliver der også

helt ekstraordinært givet flødeboller

og en lille skarp til halsen.

Der bliver også talt om demens. Om

hvor vigtigt det er at kunne erkende,

at man har en sygdom. Og ikke

mindst at de pårørende er interesse-

rede og hjælper til, og forsøger at være

forstående, også selvom det er svært

for dem.

”Derfor er det vigtigt at være god ved

de pårørende” lyder det og der bliver

nikket samtykkende rundt om bordet.

Mange af deltagerne har desuden set

programmet ”By på skrump”, hvor en

hel by skal tabe sig en masse kilo og

lægge deres livsstil om. Der er bred

enighed om, at det er alt for meget

programmets deltagere bliver presset

og coachet. Man kan ikke presse folk

til motion og kostændringer, de skal

selv have lyst til det, ellers virker det

ikke, når kameraerne er slukket.

En helt central del af holdningen bag

motionsholdet er også, at det skal

være sjovt. Hvis man vil have folk til

at holde ved, skal de selv synes det er

sjovt. Det synes deltagerne at det er,

men instruktør Preben Rasmussen

pointerer også at en times motion om

ugen ikke er nok.

Der bliver evalueret efter hvert gang,

og der er stor tilfredshed bordet

rundt. Der sluttes altid af med at

synge et par sange fra højskolesangbogen,

og da ”Jeg ved en lærkerede”,

”Fra Engeland til Skotland” og ”Danmark

frit - en lærke letted´” er sunget,

bliver der ryddet op og givet på

gensynskram. Næste onsdag sveder

de videre.

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

7


8

»

Ferie med

indhOld

År 2009 bød på flere ferie- og aflastningsophold arrangeret af

Alzheimerforeningens ekretariat og lokal fore nin gerne. Det er et

eftertragtet tilbud, og håbet er at kunne tilbyde flere kurser, så endnu

flere demente og deres pårørende kan få en pause i hverdagen. En pause

som forhåbentlig giver fornyet energi og kræfter, fællesskab og sjove

oplevelser. Her er et par ”stemningsbilleder” fra to af årets feriekurser.

Redigeret af Rikke Ravn

Musholm

Lokalforeningen Østsjælland havde

arrangeret en 4 dages tur til Feriecenter

Musholm ved Korsør. Der var 24

deltagere på kurset, inklusiv lokalforeningsformand

Birthe Rasmussen,

demenskoordinator fra Køge

Demensteam, Vibeke West, og tre

frivillige. Udover fællesmåltider og

socialt samvær bød turen også på et

besøg på Marine Stationen i Korsør,

loppemarked og en tur på Isbådsmuseet.

For ikke at nævne de folkedan-

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

sere, der kom på besøg, dansede, sang

og lærte fra sig.

”Denne form for arrangementer for

de ramte familier er et rigtigt godt

initiativ, som giver et velfortjent

afbræk i den for mange noget turbulente

hverdag. Her møder de ramte

ligestillede. Man kan diskutere, hvordan

man får hverdagen til at fungere,

på trods af sit handicap. Ligeledes kan

de pårørende få diskuteret, hvordan

de også kan få hverdagen til at

fungere, på trods af den pårørendes

handicap. Man kan nemlig rigtigt

meget, også selvom man har denne

sygdom, bare man får den rigtige

indfaldsvinkel til det nye, og noget

mere komplicerede liv. Noget alle skal

lære er at få latteren i højsædet, frem

for at gå i baglås over at de ting, man

tidligere kunne, pludselig bliver vendt

noget på hovedet. Livet er blevet noget

mere besværligt, men hvis man får de

rigtige input, kan man stadig langt

hen af vejen alligevel få et positivt liv.”

(Anna-Marie Nielsen, Østsjælland)

Nordjylland

Lokalforeningen i Nordjylland havde

også arrangeret feriekursus i år. Det

foregik på Feriecenter Slettestrand,

som ligger ud til Jammerbugten i

Nordjylland. Det var lokalforeningsformand

Gunver Folman og tidligere

rådgiver på Demenslinien Lotti

Larsen, der stod for arrangementet.

Der var en blanding af faglige oplæg

om eksempelvis jura, håndtering af

hverdagens udfordringer og de svære

følelser. Om aftenen var der inviteret

en pianist, som spillede op til fællessang.

Der blev også holdt oplæg

En hestevognskøretur i den smukke natur

blev gennemført trods silende regn, men

med godt humør, fortæller deltager på

feriekursus, Gurli Thorhauge


Speciel fornemmelse at stå under broen og

opleve trafikken samt nyde den storslåede

natur. Den får man jo ikke set når man

bare suser over broen. Jo, det var en herlig

tur, fortæller Anna-Marie Nielsen.

af lektor i blandt andet musikterapi,

Hanne Mette Ridder fra Aalborg Universitet,

som fortalte om musikkens

indvirkning på følelser, sindstilstand

og humør.

”De pårørende var inddelt i grupper,

og det var meget vigtigt at vi havde

den mulighed for at udveksle erfaringer

med hinanden. Det skal også

nævnes, at Slettestrand og Svinkløv

efter vores mening er det smukkeste,

frodigste og mest afvekslende sted

på hele Vestkysten. Vi følte os straks

velkomne, og der var i det hele taget

en meget positiv og venlig atmosfære”

(Gurli Thorhauge, Nordjylland)

Hvorfor gør vi det?

Formålet med ferieopholdene er dels

at tilbyde demensramte og deres

ægtefæller en fælles information om

sygdommen og dens følger – og dels

at give de ægtepar, som på grund af

sygdommen, oplever en vis isolation

i hverdagen, en enestående mulighed

for at ”koble af” fra hverdagen gen-

Allerede nu ligger datoerne

for nogle af næste

års feriekurser parat:

Forårets feriekursus: Tornøes

Hotel, Kerteminde: søndag d. 30.

maj – fredag 4. juni 2010

Kontaktperson: Lotti Larsen,

tlf 50 58 00 18

Efterårets feriekursus:

Tornøes Hotel, Kerteminde:

søndag 26. september – fredag

1. oktober 2010

Kontaktperson: Else Hansen,

Demenslinien, 5850 5850

Der vil være plads til 12 personer

med en demenssygdom og deres

pårørende.

Der vil blive opkrævet et deltagergebyr

på max 2500 pr. person.

Alzheimerforeningen søger

tilskud fra fonde bl.a. for at nedbringe

deltagergebyret.

Se mere om feriekurserne på

www.alzheimer.dk

nem gode oplevelser sammen med

andre mennesker i samme situation.

Uddannelses- og aflastningsopholde

ne er ”ferie” med indhold og faglige

indlæg om demenssygdomme, og om

hvordan disse påvirker dagligdagen

for demente og deres pårørende. Det

faglige indhold suppleres gerne med

kultur- og naturoplevelser, udflugter

og underholdning,

§ Familie- og arveret

§ Testamenter og ægtepagter

§ Generationsskifte

§ Pension og Forsikring

§ Erstatning

§ Køb og salg af fast ejendom

demens i

FOrumTeATer

Lokalforeningen Østsjælland har fået

skræddersyet en teaterforestilling, der

sætter fokus på yngre demensramte

menneskers situation i den tidlige fase

af sygdommen. For nyligt blev forestillingen

”Glemmer du” opført som

forumteater, dvs. med involvering af

publikum, af teatergruppen Absolut

Forum (se foto). Gruppen spillede

først en række situationer, der viser,

hvordan demenssygdommen påvirker

personen selv, familien og det sociale

netværk. Derefter kom publikum med

forslag til skuespillerne om, hvordan

en situation kan takles eller ændres.

På den måde deltog publikum i debat

og videre refleksion over den virkelighed

stykket illustrerede. Absolut

Forum har interviewet demente og

deres pårørende og på denne baggrund

skabt forestillingen, som teatergruppen

håber at kunne tage rundt

i landet med.

Kronprinsessegade 26

1306 København K

Tlf 333 80 300

Fax 333 80 315

mail@brammer-advokater.dk

www.brammer-advokater.dk

Advokat Torben Svensson fra kontoret er fast advokat for Alzheimerforeningen

Kontakt os for en uforpligtende samtale

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

9


10

»

”så længe sAmTAlen

giVer mening,

FOrTsæTTer den”

Af Bente Sloth

Else Hansen besvarer spørgsmål

om demens i sit daglige arbejde

som rådgiver på Demenslinien og

som skribent i Magasinet Demens.

Til dette nummer bad vi Else

Hansen svare på spørgsmål om

selve Demenslinien: Det blev til en

snak om hvilke personer, emner

og samtaler hun oplever - og om

hvorfor tid er så vigtig.

Hvem er det typisk, der

ringer til Demenslinien?

Det er oftest pårørende. Det kan både

være ægtefæller, døtre og også sønner.

Det kan være andre pårørende

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

og venner til den demente. Der er

desuden en tendens til, at der er flere

demente selv, der ringer. De, som er i

starten af deres demenssygdom, har

brug for at vide, hvad der er af muligheder

for dem f.eks. aktivitetstilbud.

Der er også fagpersoner, herunder

elever og studerende, som ringer.

Hvilke emner bliver der oftest

spurgt til?

Der er flere kategorier af spørgsmål.

Mange ringer på en mistanke om

demens hos f.eks. ægtefællen og spørger

til, hvordan de skal gribe det an.

Så er der opkald, hvor diagnosen er

stillet, og hvor situationen er begyndt

at blive svær. De opkald handler om,

hvor man får hjælp og vejledning. Der

Else Hansen var for nyligt inviteret til snak om Demenslinien hos TV2’s Go’

Morgen Danmark

kommer også mange opkald inden

for jura og økonomi, f.eks. hvis den

demente ikke længere kan overskue

sin økonomi, og den pårørende har

brug for at få lavet en generalfuldmagt

eller værgemål. En stor gruppe ringer

med spørgsmål omkring flytning til

plejebolig. Det er en svær beslutning,

og de spørger overordnet til, hvem der

kan hjælpe rent praktisk, og hvordan

de finder det bedste tilbud for deres

ægtefælle. Endelig er der de, som

ringer og har brug for at få hjælp til

at håndtere enten den dementes eller

egne svære følelser i forbindelse med

demenssygdommen. Her giver jeg

nogle redskaber til at nå den demente

dér, hvor han/hun er.

Hvor lang tid tager en

samtale?

En samtale tager i snit 20 minutter.

Der er både de helt korte snakke - om

helt konkrete juridiske eller faglige

spørgsmål - og de lange snakke om

følelser og problemer. De lange samtaler

kan let tage op til 45 minutter eller

en time, og der er det afgørende, at

der er en udvikling i samtalen.

Når folk ringer til Demenslinien kan

jeg tilbyde en samtale, hvor deres

behov afgør, hvor lang eller kort

samtalen skal være. Så længe samtalen

giver mening, fortsætter den. Det

giver et stort udbytte, at der er tid, for

det betyder jo bl.a. at den, som ringer

op kan få lov til at nå til nogle erkendelser

omkring sine problemer undervejs.

Og dermed komme nærmere en


Else Hansen har været Demensliniens

rådgiver i næsten 1½ år og

har over 20 år i faget som sygeplejerske

bag sig. Else har arbejdet inden

for demensomsorg på flere forskellige

områder bl.a. på plejehjem,

i hjemmeplejen og senest med bl.a.

demensudredning i geriatrisk team

på Gentofte Hospital.

løsning, som kan fungere for lige præcis ham/hende i den

aktuelle situation. Det er meget vigtigt, at rådgivningen

er individuel. De pårørende eller demente personer, som

ringer ind, kan ikke overtage andres løsninger.

Tit starter samtalen ét sted f.eks. med et praktisk problem,

og så ender samtalen med at vise, hvad der er det egentlige

underliggende problem, for personen er jo ikke altid bevidst

om de mekanismer, der spiller sammen, og gør, at tingene

går i hårdknude.

Er der nogen opfølgning på samtalerne?

Konkret vejleder jeg ofte personen i at gøre brug af tilbud

i sit lokalområde dvs. både Alzheimerforeningens lokalforeninger,

demenskoordinatorer eller andre kommunale

tilbud. Og så sender jeg de af Alzheimerforeningens pjecer,

der er relevante for personen, og henviser til hjemmesider

og andre kilder til information. Nogle gange undersøger jeg

et område via Demensliniens ekspertpanel og ringer tilbage

til personen med svar.

Jeg har mange samtaler, hvor jeg anviser veje – men jeg

kender ikke altid udfaldet. Det er op til den enkelte, om han

eller hun selv ønsker at ringe op igen. De bedste opkald, jeg

kan få er dér, hvor der ringer en person ind som f.eks. siger:

”Jeg talte med dig for en måned siden. Jeg har været glad for

dine råd og har gjort det, vi talte om, og nu har jeg et andet

spørgsmål, som fylder”. Så ved jeg, at jeg har bidraget til en

udvikling, og at personen har kunnet bruge min rådgivning.

Demenslinien er Alzheimerforeningens telefonrådgivningslinie,

som holder åbent alle

ugens hverdage. Demensliniens målgruppe

er personer med en demenssygdom og deres

pårørende - og andre med spørgsmål om

demens.

Demenslinien hjælper med råd, vejledning

og støtte samt evt. videreformidling til andre

relevante samarbejdspartnere.

åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og

fredag 9.00 til 15.00. Torsdag 14.00 til 18.00

demensliniens afløserkorps og

ekspertpanel

De 6 afløsere på Demenslinien kommer fra

hele landet, og har stor erfaring og kompetence

indenfor demensområdet. Afløserne

får faglig supervision fra ekspertpanelet og

mødes på temadage 4 gange om året som

led i deres faglige udvikling.

du kan på demenslinien møde:

• Lotti Larsen, socialrådgiver (tidl. ansat på

Demenslinien i 7 år).

• Kirsten Ahlgren, sygeplejerske

• Anne-Grethe Svanlundh, sygeplejerske og

psykoterapeut

• Martha Nielsen, konsulent indenfor

demens området

• Jeanette Eriksen, demenskoordinator

• Charlotte Pedersen, demenskoordinator

Eksperterne står til rådighed for medarbejderne

på Demenslinien, når der er behov for

hjælp til svære spørgsmål på linien. Desuden

deltager eksperterne på skift på afløsernes

temadage og ved et årligt møde.

eksperterne er:

• Juridisk ekspert – Dorthe V. Buss

• Geronto - psykiatrisk ekspert

– Rolf Bang Olsen

• Ekspert indenfor pleje og omsorg

– Susanne Rishøj

• Ekspert indenfor social forvaltning

– Kirsten Dyrborg

• Lægefaglig ekspert – Ole Dinesen.

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

11


»

12

Skaf et nyt medlem

Medlemmerne er rygraden i Alzheimerforeningens

arbejde. Jo flere medlemmer,

desto flere ”muskler” har vi at gøre

godt med.

Mange mennesker vil gerne støtte arbejdet

for demente og pårørende – især

hvis de har en ven, en kollega eller et

familiemedlem, der lider af en demenssygdom.

En personlig opfordring kan

derfor være det, der skal til.

Du kan hjælpe os med at skaffe nye

medlemmer.

• Klik ind på Alzheimerforeningens

hjemmeside www.alzheimer.dk og

bestil en medlemspakke, du kan give

videre til en god ven.

Medlemspakken består af en opfordring

til at blive medlem, en folder om vores

arbejde og et postkort, så du kan sende

en personlig hilsen.

Giv et bidrag – stort eller lille

Hver en krone gælder. Du kan derfor

altid give et bidrag til Alzheimerforeningens

arbejde for demente og

pårørende

• en gang om året

• en gang imellem

• eller hver gang, det passer dig.

Fast månedligt bidrag

En halvtredser om måneden gør en

forskel – helt automatisk.

Et fast bidrag, der automatisk indbetales

til Alzheimerforeningens arbejde, gør

det lettere for både dig og os. Jo mindre

tid vi bruger på at administrere indbetalinger,

desto mere tid kan vi bruge på

at arbejde for demente og pårørende.

• Tilmeld dit månedlige bidrag fx på 50

kroner til Alzheimerforeningen via

betalingsservice i din egen bank, eller

ring til Alzheimerforeningens kontor.

Så hjælper vi med, at indbetalingen

bliver tilmeldt betalingsservice.

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

Sig det med penge

Pengegaver ved fødselsdage, jubilæum

eller begravelser er et kontant supplement

til blomster og kort.

Du kan støtte Alzheimerforeningen,

hvis du ved en fødselsdag, et jubilæum

eller en begravelse opfordrer til, at man

giver et pengebeløb til arbejdet for

demente og pårørende.

• Bed dine gæster om at indbetale en

pengegave direkte til Alzheimerforeningen

via netbank eller giro,

eller ring til Alzheimerforeningen og

lav en særskilt aftale om indbetaling

og tak.

Ved indbetaling er det vigtigt at oplyse

personens navn og anledningen, samt

hvem, der har indbetalt beløbet.

Opret et gavebrev

Et gavebrev er et løfte om at støtte Alzheimerforeningens

arbejde for demente

og pårørende i mindst 10 år.

Gavebrevet er let at håndtere for dig. Du

skal kun udfylde det én gang - derefter

kører indbetalingerne af sig selv.

Du bestemmer selv hvor meget, du vil

betale, hvor tit betalingerne skal falde

og hvordan betalinger skal foregå. Et

gavebrev er også en fordel for Alzheimerforeningen.

Vi kan nemlig regne

med en kontant håndsrækning fra dig

igennem flere år.

• Opret et gavebrev – klik ind på www.

alzheimer.dk og hent en formular.

Opret et testamente

Du kan vælge at betænke Alzheimerforeningen

med et beløb i dit testamente.

Alzheimerforeningen betaler ikke

arveafgift, så hele det testamenterede

beløb vil gå til arbejdet for demente og

pårørende.

Ønsker du at oprette et testamente

anbefaler vi, at du

• kontakter en advokat, der kan sørge

for, at dit testamente bliver skræddersyet

til dine ønsker og samtidig

overholder de formelle krav.

Vi hAr B

FOr din

sTøT AlzheimerFOre

FOr demenTe Og pår

Alzheimerforeningens arbejde for de

finansieres af medlemskontingenter,

fra fonde, tipsmidler og arv fra priva

Det bruger vi pengene til

Alzheimerforeningen bruger kontingentmidler,

bidrag og anden økonomisk støtte

til:

• Rådgivning – Alzheimerforeningen

driver bl.a. Danmarks eneste uafhængige

og landsdækkende telefonrådgivning

om demens

• Støtte – Alzheimerforeningens lokalforeninger

har støttegrupper, holder

demenscaféer, arrangerer feriekurser og


ug

hjælp

ningens ArBejde

ørende

mente og pårørende

bidrag fra private, tilskud

tpersoner.

støtter på mange andre måder pårørende

og demente i hverdagen.

• Påvirkning – Alzheimerforeningen

oplyser og informerer om livet med

demens via Magasinet Demens, lokalforeningernes

informationsmøder, udsendelse

af informationsmateriale samt

målrettet presse- og lobbyarbejde.

• Forskning – Alzheimerforeningen støtter

forskning i demenssygdomme.

sådan støtter du

demenssagen

Du kan indbetale et bidrag

til Alzheimerforeningen

mange måder:

• Netbank – regnr.: 4190,

kontonr.: 8766738

• Girokort - +01 – 8766738

• Send en check til

Alzheimerforeningen

Sankt Lukas Vej 7a,

2900 Hellerup

tlf. 3940 0488

www.alzheimer.dk

Betal kontingent

automatisk

Det er lettere at lade betalingsservice

klare indbetalingen af dit

medlemskontingent – helt automatisk.

• Tilmeld dit kontingent til Alzheimerforeningen

via betalingsservice

i din egen bank.

• eller ring. Så hjælper vi med at

tilmelde kontingentindbetalingen

til automatisk betalingsservice.

Husk – du kan altid afmelde

en automatisk betalingsaftale

eller afvise en konkret betaling.

Træk BidrAg

FrA i skAT

Du kan trække dit bidrag til

Alzheimerforeningen fra i

skat. De første 500 kroner er

dog ikke fradragsberettiget. I

2009 kan du derfor maksimalt

trække 14.500 kr. fra ved en

indbetaling på 15.000 kroner.

Medlemskontingentet giver

ikke fradrag og tæller derfor

ikke med.

Husk at opgive dit CPRnummer,

så vi kan give Skat

besked om dit fradrag.

Opretter du et gavebrev,

kan du trække hele beløbet

fra på selvangivelsen, uanset

beløbets størrelse. Du må

højst fratrække 15 procent af

din indkomst, dog altid op til

15.000 kr. uanset din indkomst.

Cafe sommerfuglen

- ny demens Cafe i holstebro

Cafeen er et mødested for mennesker med demens, deres pårørende, venner

og frivillige. Det er et fristed, hvor man kan deltage i uforpligtende

samvær og hygge.

Aktiviteterne i cafeen er planlagt af de frivillige, men brugere af cafeen har

mulighed for selv at være med til at præge indhold og aktiviteter. Aktiviteterne

spænder vidt: Fra rejsebeskrivelser, foredrag, sang, musik, dans til

erindringsoplevelser, vin smagning, aktiviteter med blomster og planter,

udflugter mv. Ofte vil der være besøg af gæsteoplægsholdere.

Hvor: Colstruphuset, Sønder alle 24, Holstebro

Hvornår: Onsdage i ulige uger Kl. 14 – 16

Lukket i ferieperioder.

Yderligere oplysninger:

Carl Åge Sørensen 97 43 55 50

Cafeen er etableret af frivillige i Holstebro Kommune i samarbejde med Alzheimer foreningen

Midt-Vest, de frivilliges hus, sundhedscentret og demenskonsulenten i Holstebro Kommune.

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

»

13


14

“helVedes

FOrgård”

Alzheimers sygdom ændrede vores lykkelige liv

til ”helvedes forgård”: Tanker udtrykt i ord to

uger efter ægtefællens flytning til plejebolig.

Af læser af Magasinet Demens,

Mogens Schultz, Skibby

Vi var et lykkeligt ægtepar med sølvbrylluppet

bag os og guldbrylluppet

foran os. Vi havde haft et godt liv.

Alt tegnede lyst, indtil den dag hvor

det for første gang blev observeret, at

min hustru gentog sig selv – spurgte

om de samme ting– glemte forskellige

ting – ”gemte” ting, så de var vanskelige

at finde igen.

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

Chok over diagnosen

Først kunne vores læge ikke konstatere

noget unormalt – vi var jo ikke

unge mennesker længere. Nej - vi var

begge i sidste halvdel af 60’erne.

Det blev ikke bedre – tværtimod.

Så i slutningen af 2006 stillede en

overlæge på Demensudredningen på

Hillerød Hospital diagnosen ”Alzheimers

sygdom”. Det var et grimt chok,

selvom vi inderst inde var forberedte

på det – så alligevel.

På dette tidspunkt var det ikke værre,

end det kunne tackles – og man kunne

leve med det. Den store personlighedsændring

var endnu ikke indtrådt,

og medicinen ville nok være en hjælp.

Vi var kede af det, men troede begge

på, at vi havde nogle gode år foran os.

Desværre skulle vi blive ”klogere”.

Sygdommen udviklede sig hurtigere,

end vi havde frygtet.

For patienten blev forvirring og

glemsomhed en frygtelig belastning.

For ægtefællen blev frustration og

magtesløshed til tider ubærlig. Det

er ikke for ingenting, at man kalder

Alzheimers sygdom for ”De pårørendes

sygdom”.

Selvom man gerne vil, så er det en

daglig ”hjernevask” at svare på de

samme spørgsmål op til måske 50

gange på en dag, for samtidigt at have

udsigt til en forvirret aften og en

urolig og søvnløs nat. Man sover i 10

minutter for så at blive vækket igen

og igen og igen. I henhold til ”Menneskerettighederne”,

så er der tale om

tortur – men ikke for en ægtefælle til

en patient med Alzheimer’s . Uden

nattesøvn, er det umuligt at fungere

om dagen.

Behov for flere hænder

I morgen starter en ny dag, hvor man

skal fungere som ”SOSU-assistent”

uden vagtskifte. Jeg mindes den store

strejke med de røde hænder, som

krævede :”Flere hænder”. Jeg havde

et stort behov for flere hænder, men

jeg havde ikke tiden til at stille kravet.

Jeg forsøgte at løse den opgave, som

blev tungere for hver dag. Jeg vidste

godt, at den dag ville komme, hvor jeg

ikke havde flere kræfter tilbage. Jeg

”Min kone og jeg fejrede vores fælles

70-årsfødselsdag for 2 år siden på et tidspunkt,

hvor sygdommen stadig var til at

leve med”.


vidste også, at når dagen kom, ville

konsekvensen blive, at min ægtefælle

måtte flytte i plejebolig. Her er der nye

hænder 3 gange i døgnet. Det bedste

er nok, at den tid man kan tilbringe

sammen bliver til ”kvalitetstid”, fordi

et tungt åg er løftet af ens skuldre.

Man forsøger at udskyde dette meget

svære valg, fordi man ikke ønsker at

flytte ens elskede i en plejebolig. Man

ønsker heller ikke at give op – selvom

man notorisk ved, at det bliver man

nødsaget til. Man udskyder beslutningen

gang på gang. Er det nu en rigtig

beslutning? Svigter man? Hvorfor

kan man ikke klare det mere? Er man

svag? Hvad tænker omgivelserne om

dig?

Mange sagde; ”Du må ringe, hvis

der er noget, vi kan gøre” – man får

aldrig ringet. Og hvad er det for en

helt konkret hjælp, man har behov for

i situationen kl. 03.00? Og hvem gider

komme midt om natten, hvor det ofte

er værst?

I nøden kender man sine rigtige venner.

Nogle har særdeles gode ven-

ner, rigtig gode venner, gode venner,

venner etc. Når man står ”med håret

i postkassen”, så skal man være mere

end lykkelig, hvis man bare har et par

gode venner, som vil stille op uden at

være ”konfliktsky”.

Mange spørger: ”Hvordan går det

med din kone”? Det er fint nok. Det

er derimod meget sjældent, at der

spørges til den ”raske” ægtefælle.

Tabet og afmagten

Når den triste dag oprinder, skyller

tvivlen ind over én. Man er ulykkelig

og har det dårligt.

Sofaen, stolen billederne etc. bæres ud

af huset – læsses på traileren og køres

til plejecentret.

Man står selv tilbage som en slags

”enkemand”. Man har en hustru – og

alligevel har man ikke. Man står tilbage

med hus og have m.m. Hvad skal

man bruge det til? Hvordan får man

sit liv til at fungere bare nogenlunde

acceptabelt?

Man føler sig tom og alene i denne

afmagtssituation. Det er slemt nok,

men man føler også – og det er rigtigt

slemt – at nogle i familien har den

klare opfattelse, at det kunne man

godt have ventet lidt med endnu. Det

er måske kun en fornemmelse, men

blot det at føle sig som en ”paria” midt

i sin sorg over tabet af sin ægtefælle,

det er næsten ubærligt.

Følelsen og konsekvensen af at leve

med en ægtefælle/nær pårørende med

Alzheimers sygdom er kun teoretisk.

Den praktiske hverdags problemer

kan ikke beskrives, så nogen forstår

det. Man forstår det kun, hvis man

selv har prøvet det. Og jeg ønsker ikke

selv for min værste fjende at opleve

dette ”helvede”.

Du har et menneske, som du har

elsket højt gennem et langt liv – og

alligevel er du alene.

Hvordan kommer man videre? –

Hvem forstår det? - Hvem støtter?

-Hvad fanden er meningen med den

forbandede sygdom?

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

15


16

FOrsøg AT

FOrsTå!

Det er budskabet fra 17-årige Maria Ladekarl,

som gennem sin morfars sygdoms forløb

har lært mange ting. Hun har gjort sig

tanker om, hvordan det er at have en

demenssygom.

Og så har hun et klart krav til, hvordan

man skal opføre sig – både som

plejepersonale og pårørende.

Af Bente Sloth

Det er en veltalende, reflekteret og

berørt 17-årig Maria Ladekarl, som

fortæller om sin nu afdøde morfars

sygdomsforløb. Han led af Alzheimers

sygdom fra hun var ca. 10 år. Marias

morfar døde for blot nogle uger siden.

Tingeltangel til reparation

− Jeg kan ikke huske så meget fra

før, han blev syg. Det, jeg husker

allerbedst om ham, er det, at han

altid fandt gamle ting og reparerede

dem. Dimser, tingeltangel, alt kunne

bruges. Han havde altid en ny ting at

vise os, når vi kom på besøg hos ham

og min mormor.

Maria og hendes søskende blev ofte

passet hos morfar og mormor, bl.a.

når de var syge og deres forældre

skulle på arbejde.

− Jeg kan huske, at min morfar

engang havde fundet en gammel discman

i en container og havde repareret

den. Den fik jeg, og jeg var SÅ glad,

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

Læs Maria Ladekarls novelle

”Verden står til højre” på www. alzheimer.dk.

Novellen er dedikeret til hendes morfar, Gunnar Lindstam.

fordi det var ham, der havde givet mig

den. Jeg brugte den rigtig meget. Men

den virkede ikke så længe.

Hjalp med at finde ordene

Den første forandring sygdommen

medførte for Marias morfar var, at

han begyndte at miste taleevnen.

– Man kunne have en nogenlunde

samtale med ham, men så pludselig

glemte han fuldstændigt det, han

skulle sige. Vi prøvede at hjælpe ham

på vej, fandt på ord for ham. Og som

børn synes vi, at det var ok, det var

lidt ligesom en gætteleg.

Som sygdommen udviklede sig blev

morfarens frustration over ikke at

kunne finde ordene værre, og det

gjorde Maria usikker.

− Jeg blev nervøs, når han havde

glemt noget, fordi jeg var bange for, at

han skulle blive ked af det eller vred.

Jeg prøvede at skifte emne, når det

skete. Men jeg kunne godt forstå hans

vrede, for jeg ved hvor frustreret, jeg

selv bliver, hvis jeg har glemt noget.


Med sygdommens udvikling forsvandt også morfarens

fornemmelse for børnenes alder.

− Han havde altid lavet meget sjov med os børn. Lavet

ansigter og fjollet. Det blev han ved med, selv om vi ikke

var så meget børn mere. Det havde jeg det underligt med.

De sidste stunder

Da Marias mormor ikke længere kunne klare at passe sin

mand hjemme, kom han i en plejebolig tæt på bopælen.

Morfarens tilstand forværredes. Han kunne ikke længere

gå og tabte i vægt. Han blev mere fraværende, reagerede på

visse ting og ikke på andre. Men hans sind blev mildere,

og vreden fra tidligere forsvandt. Så plejeboligen blev også

ramme om gode stunder, bl.a. kunne familien være med til

at fejre både flere fødselsdage og mormor og morfars guldbryllup.

En særlig stund betyder meget for Maria:

- Der var en dag, hvor jeg fik meget tidligt fri fra skole. Jeg

tænkte, ’ jeg tager ud til ham’. Da jeg kom ind smilede han,

ligeså snart han så mig. Det var, som om han lyste op. Jeg

blev SÅ glad. Det var, som om han vidste, hvem jeg var.

Stadigvæk. Selv når jeg tænker på det nu, bliver jeg glad.

Mod slutningen af sit liv var morfaren svækket og tynd.

En dag tilkaldte mormoren familien, som samledes og var

omkring ham, da han gik bort. Dagen efter hans død satte

Maria sig ned og så på billederne af sin morfar i fotoalbummet.

Hun skrev også de ting ned, hun kunne huske om sin

morfar. Og tænkte på, at han havde haft et spændende liv,

og på hans hjælpsomhed overfor andre.

Novelle til morfaren

Maria har altid skrevet digte og andre tekster. Nogle

måneder før morfarens død skrev hun novellen ”Verden

står til højre”. Den handler om en mand, der glemmer og er

forvirret. Men det er vigtigt for Maria at fortælle, at hendes

novelle ikke handler om morfaren, men er dedikeret til

morfaren.

- Min novelle handler om demenssygdommen og de følelser,

jeg tror, den som er syg kan have. Jeg kan forestille mig,

at min morfar har tænkt sådan som personen i novellen.

I Marias novelle ligger også en slet skjult opsang til plejepersonale,

som tager sig af demente. Maria har et klart

krav til de - både medarbejdere og pårørende - der har med

demente personer at gøre.

− Man skal give sig tid til at sætte sig ned og forsøge at forstå.

Så man kan hjælpe. Forsøg at forstå hvad han eller hun

er for en person. Så de kan beholde deres værdighed.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun tror, hun vil skrive flere

tekster om sin morfar svarer Maria:

- Ja, det tror jeg. Hvis der er noget, der berører mig meget,

er jeg nødt til at skrive om det.

Novartis Healthcare A/S,

Lyngbyvej 172, 2100 København Ø,

Telefon 39 16 84 00, Fax 39 16 84 01

Email skriv.til@novartis.com

demensFerie

Ferieophold for demente

og pårørende

Fra foråret 2010 tilbyder jeg

ferieophold i Danmark

Læs mere her:

www .demensferie .dk

eller ring på tlf . 50580018

På gensyn Lotti Larsen,

demenskonsulent og

socialrådgiver

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

EXE-06/2008-23 · 1345

17


18

»

kOrT nyT

Anmeldelse af

den lille OrdFAnger

Af Else Hansen

Hvordan opleves en

demenssygdom set gennem

et barns øjne? Det forsøger

bogen ”Den lille ordfanger”

at give os svaret på .

Det kan være svært for os voksne at

forklare et barn, hvad der sker med

en nær pårørende, som har fået en

demenssygdom – men børn er ofte

meget mere umiddelbare og accepterer

situationen på en helt anden og

mindre kompliceret måde.

Den canadiske forfatter Danielle

Simard blev inspireret til at skrive

bogen, da hendes mor har Alzheimers

sygdom, og nu har haft sygdommen

i 15 år. Hun havde i første omgang

tænkt sig at skrive en bog for voksne,

men i en situation, hvor hun skulle

hjælpe sin mor med at finde et ord,

som var blevet væk for hende, som

så ofte før, kom hun til at tænke på,

at det lignede en ordleg, som et barn

ville synes om.

Hun gik ind på tanken om at se sin

mor med et barns øjne. Gennem

Elises øjne, Elise som hun lader være

et barnebarn, oplever hun nu sygdommen

fra et barns synsvinkel. I processen

med at besvare barnets spørgsmål

oplevede forfatteren, at selv om moderen

forsvandt lidt efter lidt, efterlod

hun så meget af sig selv – og det var

med til at hjælpe hende til at acceptere

sygdommens uundgåelige udvikling.

Ved at se sygdommen gennem et

barns øjne oplevede hun, at have fået

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

en slags afklarethed, som hun

håber at kunne give videre til

læseren samtidig med, at børn

også vil kunne få en forståelse

af sygdommen.

Bogen er poetisk med søde,

lette billeder, som understreger budskabet

om, at selv om ordene efterhånden forsvinder,

kan det smukke smil bevares.

Bogen er velegnet som højtlæsningsbog for mindre børn, men også lidt ældre

børn og voksne med et åbent sind kan få glæde af bogen.

Den lille ordfanger. Tekst Danielle Simard. Illustrationer Geneviéve Côte.

Oversat af Karen Kristensen. Udgivet af forlaget Arvids.

Se www.forlagetarvids.dk

sAmliV Og demens

Har sygdommen ændret jeres samliv? – Hvis ja, hvordan? Hvad har

positiv/negativ indvirkning på samlivet? Er kærligheden bevaret?

I næste nummer af Magasinet

Demens tager vi emnet samliv op.

Vi har derfor brug for personer, der

vil stå frem og fortælle deres historie

på godt og ondt. Vi ved, det kan give

andre inspiration, indsigt og håb. Har

du/I lyst til at bidrage, kontakt da

Else Hansen, Demenslinien på

tlf. 58 50 58 50 eller mail

demenslinien@alzheimer.dk


Anmeldelse af

skyggelys

– lidT Om min mOr

af Anne Arndal

Her i efteråret udkom Marianne Hesselholts

bog ”Skyggelys”, en lille bog

som dels indeholder et indledende

kapitel, hvor forfatteren deler sine

refleksioner i forbindelse med moderens

Alzheimerssygdom, og som dels

i fiktionens form gennem kortere fortællinger

tager os med ind i demente

menneskers liv - på godt og ondt.

Der er mange fine beskrivelser af

dagligdags situationer, hjemme eller

på plejehjem, som de der har været

tæt på et dement menneske vil kunne

nikke genkendende til. Hvad enten

man er pårørende eller personale.

Forfatteren har tidligere udgivet

bøger, der beskæftiger sig med samme

emne, bl.a. ”Cirkelbarn og Sommerfugl”

og børnebogen ”Skyd dig igennem,

Oldefar”. Fra disse udgivelser

stammer enkelte af de små fortællinger

i bogen. Her ses det demente

menneske fra barnets synsvinkel .

en gOd hVerdAg med demens

Det er temaet for det symposium,

som Alzheimerforeningen arrangerer

i forbindelse med Demens­

Dagene 2010. Som medlem af

Alzheimerforeningen inviteres du

hermed til symposiet, så reservér

allerede nu 4. maj 2010 fra kl. 13.00

til 18.00 i Bella Center.

Fortællingerne tager udgangspunkt

i børns meget bogstavelige

forståelse af voksnes

udtalelser.

Fortællingerne er skrevet

ud fra en meget fin fornemmelse

af demente menneskers

opfattelse af omgivelserne,

og beskriver, hvad mange pårørende

til demente oplever, at der lige til det

sidste er et levende, “oprindeligt”

menneske lukket inde i den dementes

vanskeligheder med at udtrykke sig.

Bogen kan være med til at fjerne

en del af de fordomme, der hersker

omkring demenssygdommene, så

dagligdagen bliver en smule lettere for

dem, der er tæt på.

Det er en meget nænsom bog, der

griber en om hjertet.

Programmet omfatter emner som

motion, kost, fremtidens boliger,

teknologi og tryghed i hverdagen.

Mødeleder er Anne Arndal, Landsformand

for Alzheimerforeningen.

Programmet varer fra kl. 13 til 14.30,

hvorefter der vil være gratis adgang

Køb Skyggelys

og støt Alzheimerforeningen

Forfatteren marianne

hesselholt giver et bidrag til

Alzheimerforeningen

kr. 80,- pr. solgt bog.

du kan købe bogen for

150,- (+ forsendelse) via

www.alzheimer.dk eller

Alzheimerforeningens

sekretariat på tlf. 3940 0488

til Health & Rehab, der er en messe

for hjælpemidler, serviceydelser samt

pleje- og sygehusudstyr.

Entré: kr. 75,­

Tilmelding på mail til

demensdagene@alzheimer.dk.

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

»

19


20

»

AkTiViTeTskAlender

Du kan også følge med i lokale aktiviteter på www .alzheimer .dk

» LOKALFORENINGEN

BORNHOLM

» LOKALFORENINGEN

FREDERIKSBERG

» LOKALFORENINGEN FYN

Generalforsamling

Afholdes d. 9. Marts kl 19.00. Dagsorden

efter gældende vedtægter

Sted bekendtgøres på hjemmesiden under

lokalforeninger/Fyn.

Alzheimerforeningen- og Odense kommunes

rådgivnings- og kontaktcenter for

demensramte og pårørende, Kallerupvej

58, 5230 Odense M. tlf. 66 19 40 91

Har du brug for rådgivning eller støtte til

livet med demens, eller har du lyst til at

deltage i forskellige interessetilbud, så kontakt

os på Centret. Vi har åbent mandag

til torsdag kl. 10 – 16. Telefontid man.-

torsdag. kl. 8.30 – 10 og tors. kl. 14 – 15.30.

kallerupvej@post.tele.dk

Værested f. demensramte og pårørende

hver mandag og tirsdag kl. 10 -12. Mandag

spilles kort – tirsdag spilles billard

TænkeTank for yngre demensramte

Torsdage 10/12 kl. 10- 14.00, 14/1 kl. 11-

13.30, 11/2 kl. 11-13.30 og 11/3 kl. 11-13.30.

Avismøder: Yngre og tidligt demensramte

Tirsdage kl. 12 – 15, ring til Ulla Thomsen

og hør nærmere tlf. 66 19 40 91.

Kig ind på www.alzheimer-avisen.dk

Bowling for demensramte og pårørende

mandag i ulige uger kl. 14 – 16. Tilmelding

66 19 40 91

Bevæg og bevar dig I - for yngre demensramte.

Fysisk træning og motion målrettet yngre

og tidligt demensramte.

Onsdage kl.10.30 – 12.30 på Stadionvej 50

opgang C.

Tilmelding til Ulla Thomsen 66 19 40 91

Kørsel fra Centret, Kallerupvej 58 - kl. 10

Bevæg og bevar dig II - for pårørende.

Fysisk træning og motion målrettet pårørende

ægtefæller til demensramte.

Torsdage kl. 9.30 – 10.30 efterfølgende

er der kaffe og snak i kantinen fra 10.30-

11.30. Tilmelding til Ulla Thomsen

66 19 40 91

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

Bevæg og bevar dig III for ægtepar –

Fysik træning og motion målrettet par,

hvor en partner har demens torsdag kl.

10.30 -11.30 efterfølgende er der kaffe,

sang og snak fra kl. 11.30 – 12.30.

Akvarelmaling:

For demensramte: Opstart januar,

mandage kl. 10 – 12.30 i alt 12 gange incl.

kunsttur, ring og hør nærmere

tlf. 66 19 40 91

Blomsterbinding for demensramte start

marts, ring og hør nærmere 66 19 40 91

Heimer-koret øver hver torsdag kl. 14.30 –

16.00. Heimer-koret er for demensramte,

pårørende og frivillige. Kom og vær med

Søndagscafe med Banko for demensramte

familier afholdes på Kallerupvej 58

i Odense. En søndag i måneden kl. 14-16

søndag d. d. 10/1, 7/2, 7/3

Centret afholder Årssamling torsdag d.

18/2 kl. 16 – 19, kom og hør om Centrets

virke i 2009 og tanker for 2010. Mød Centrets

bestyrelse og frivillige.

Kurser/oplysning.

Sorrig og glæde de vandre til hobe

3 temaeftermiddage, mandage kl. 14 – 16 i

Dalum Kirkes anneks.

11/1 Om at favne livet v. Kirsten Jørgensen,

Sognepræst i Kerteminde

18/1 Et følelsesmæssigt kaos v. Lilian

Pagsberg, hvis ægtefælle har demens.

25/1 Livsmod i modvind – kan man

omskabe livsmod til medvind v. John

Engelbrecht, filosof

Pris for alle foredrag 200 kr. - medlemmer

af Alzheimerforeningen 150 kr.

Tilmelding pr. mail kallerupvej@post.tel.

dk eller tlf. 66 19 40 91 senest d. 8/1

Landsdækkende Kreativ Højskole for

yngre og tidligt demensramte

Onsdag d. 20/1 til søndag d. 24/1 på

Brandbjerg Højskole i Jelling

Tilmelding 12/11. – til nye hold i 2010,

Ring til Ulla Thomsen for oplysning og

materiale tlf. 66 19 40 91

Pårørendeskolen afholdes onsdag den 3/3

– 17/3 – 31/3 – 14/4 og 28/4 kl. 19 – 21.30

På Centret. Program og tilmelding Ulla

Thomsen tlf. 66 19 40 91

» LOKALFORENINGEN

KØBENHAVN

Kontakt med din lokalforening

Rådgivning og information

Telf.30262958. e-mail:alzcph@yahoo.dk

Cafemøder

Sidste Onsdag i Februar-Marts-April-

September-Oktober-November

Kl. 19.00-21.00 i Østerbrohuset Århusgade

103, København Ø.

Emnerne bliver lagt på Alzheimerforeningens

hjemmeside www.alzheimer.dk

under lokal foreninger København.

Medlemmerne får tilsendt invitation til

hvert møde. Alle er velkommen

» LOKALFORENINGEN

KØBENHAVNS OMEGN

Kontakt din lokalforening

Mandag og onsdag kl. 9.00-11.00

Telefonisk rådgivning og information

Kontakt: Telefon. 53 22 14 80

Kontakt E-mail: koudahl@cqnet.dk

Cafeaftener for mennesker med demens

og deres pårørende

1. onsdag i hver måned – juli fra kl. 18.30-

20.30

Cafe Palmehaven på Herlevgaard Center,

Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev

Cafeen vil først og fremmest give mennesker

med demens og deres pårørende

mulighed for socialt og hyggeligt samvær

med andre, der er i lignende situation.

Der er mulighed for at købe kaffe/te, kage,

øl og vand. Kontakt: Jytte Rasmussen.

Telefon. 45 85 29 26

”Klubben” for mennesker med demens og

deres pårørende

Torsdage i lige uger fra kl. 15.00-17.00

Foreningscentret lokale 1 og 2, Amagerlandevej

71, 2770 Kastrup

Kontakt: Gunhild Schrøder: Telefon 32 50

21 28 eller Hans Dehnfeldt: Telefon 32 50

87 37, Hans Dehnfeldt træffes bedst mellem

kl. 8.00-9.00 Program fremsendes.

Nyt tilbud: Informationsmøde om

Demens – Torsdag den 28 januar 2010, kl.

19.00-21.30

Gildhøjhjemmet, Møllesalen. Brøndby

Møllevej, 2605 Brøndby.


For mere information om støtte- og pårørendegrupper se www .alzheimer .dk

eller se side 23 for oplysninger om lokalformændenes telefonnumre .

Offentlig transport: Fra Brøndby Øster

station: Bus nummer 130, 135 og 129

Fra Brøndby Strand station: Bus nummer

135 og 500S

Program: Demenssygdomme ved Steen

Hasselbalch, overlæge på Hukommelsesklinikken,

Rigshospitalet og næstformand i

Alzheimerforeningen.

Det at være pårørende, ved Anne Arndal,

pårørende og formand for Alzheimerforeningen.

Alzheimerforeningen, dens tilbud og

aktiviteter.

Demenskonsulent Tina Fischer vil være

til stede med henblik på spørgsmål om de

lokale tilbud for borgere med demens og

deres pårørende.

Gratis adgang, kaffe, kage, øl og vand kan

købes.

Generalforsamling i 2010

Onsdag den 17. marts 2010

Sted: Sundheds Center Tårnby,

Kamillevej 4 1,th. 2770 Kastrup

Dagsorden bliver annonceret på hjemmesiden.

» LOKALFORENINGEN

MIDTJYLLAND

» LOKALFORENINGEN

MIDTVEST

Se annoncen om Café Sommerfuglen

» LOKALFORENINGEN

NORDJYLLAND

Rådgivning – åben for alle, som har behov

for rådgivning og vejledning.

1. Torsdag i måneden kl. 18.45 – 20.30

Sted: Frederikshavn Sygehus,

Barfredsvej, Frederikshavn

Kontakt: Tove Jensen, Ahornvej 5, Gærum

– tlf. 9848 6165

» LOKALFORENINGEN

NORDSJÆLLAND

Generalforsamling i 2010

Dagsorden ifølge vedtægter

Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19.30

Sted; Nrd. Jernbanevej 13 C, 3400 Hillerød

Kontakt: Karen Skjøtt tlf. 40 94 23 28,

ks@fip.dk

» LOKALFORENINGEN

STORSTRØM

Støttegruppen Faxe kommune

Mødes den 12. januar 2010, 2. februar, 9.

marts, 13. april og 11. maj kl. 13 - 15

Grøndalscentret, Grøndalsvej 8, 4690

Haslev. Mødelokalet i kælderen.

Alle pårørende til demente er velkomne

Tilmelding: Ulla Skovbye tlf. 41 16 43 34

Støttegruppen i Guldborgsund kommune

Gruppen mødes efter behov

Alle pårørende til demente er velkomne

For nærmere oplysninger kontaktes

Birgit Parkdal tlf. 28 49 96 05

Ny støttegruppe Vordingborg kommune

Vi planlægger oprettelse af en støttegruppe

Alle pårørende til demente er velkomne

For nærmere oplysninger kontaktes

Birgit Parkdal tlf. 28 49 96 05

Spisning med dans på Munkebo i Næstved

Torsdag den 28. januar 2010 kl. 16.30 – 20

For hjemmeboende demente med pårørende

bosiddende i Næstved kommune

Arrangementet er et samarbejde mellem

Storstrøm lokalforening og demensteamet

Næstved kommune

For nærmere oplysninger kontaktes

Demensteamet tlf. 51 18 06 26

Fastelavnsfest 2010

Onsdag den 10. februar kl. 10.30. På Kettinge

fritidscenter. Kettingevej 78, Kettinge

Vi mødes til formiddagskaffen, slår katten

af tønden. Spiser frokost sammen og får en

lille svingom til Rosengårdens husorkester

inden vi slutter af.

Medlemmerne får en skriftlig indbydelse i

januar måned med tilmelding

For nærmere oplysninger kontaktes

Birgit Parkdal tlf. 28 49 96 05

Generalforsamling 2010

Onsdag den 17. februar kl. 19

Grøndalscentret, Grøndalsvej 8, 4690

Haslev. Medlemmerne får en skriftlig

indbydelse i af januar måned

Psykiatrisk rådgivning, Maribo

Onsdage i lige uger kl. 16-18

Sdr. Boulevard 84, 2. 4930 Maribo

Alle er velkomne til at kigge indenfor og få

personlig rådgivning

Kontakt: Birgit Parkdal tlf. tlf. 28 49 96 05

Cafe Nyt Liv, Maribo

Tirsdage i lige uger kl. 10 - 13

Sdr. Boulevard 84, 2. 4930 Maribo

Alle er velkomne til at kigge indenfor til en

snak, der er altid to frivillige tilstede

Kontakt: Birgit Parkdal tlf. tlf. 28 49 96 05

Patientforeningernes netværk

Hver mandag mellem kl. 15 - 17

Guldborgsund Frivilligcenter, Nørregade

21 B, 4800 Nykøbing F

Alle er velkomne til at kigge indenfor til en

snak. Kontakt: Erik Kjørup Andersen tlf.

40 87 90 74 / 54 43 90 74

Patientforeningernes info-sted

Tirsdage i lige uger kl. 14 - 16

Forhallen på Storstrømmens Sygehus,

Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Alle er velkomne til at kigge indenfor til

en snak

Kontakt: Birgit Zmuda tlf. 55 72 36 51

» LOKALFORENINGEN

SYDVEST (RIBE)

Generalforsamling

1. februar 2010 kl. 19.30

Sted: Vindrosen - De frivilliges hus

Teglværksgade 1, 6700 Esbjerg

Dagsorden ifølge vedtægter

Forslag skal være formanden i hænde 8

dage før

» LOKALFORENINGEN

SØNDERJYLLAND

Information og pårørende aften

Kom og mød Alzheimerforeningens formand

Anne Arndal og foreningens direktør

Nis Peter Nissen der vil fortælle om det

at være pårørende og om foreningen

Tirsdag den 23. marts 2010 på Skyttegården,

Hjelm alle i Aabenraa kl 19.00

Tilmelding på tlf. 74 62 51 25

Generalforsamling

30.marts 2010. kl. 19.00

Sted: Aabenraa sygehus, lokale 1

Pårørendegruppe i Aabenraa

Hver anden onsdag i lige uger kl. 19 - 21

Mødested: Langrode 15 H , Aabenraa

Kontaktperson ;Inga Matthisen

tlf. 74 62 25 69

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

»

21


22

AkTiViTeTskAlender

Du kan også følge med i lokale aktiviteter på www .alzheimer .dk

» LOKALFORENINGEN

TREKANTSOMRÅDET

Torsdagscafé på udvalgte torsdage,

se nedenfor

Sted: Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, Vejle

– salen i stueetagen. Kontakt: Grethe Skovlund

tlf. 76 81 71 00 (Gulkrog)

Ingen tilmelding (med mindre andet er

angivet). Kaffe og brød 20,- kr.

Sæsonstart med musik og sang

21. januar kl. 15.00-17.00

Kirsten Mikkelsen fortæller om

”Himmelpind”

4. februar kl. 15.00-17.00

Nytårskoncert med Skanderborg

Brass Band

I samarbejde med Aktiviteten Gulkrog og

Handicapcentret

Søndag, den 7. februar kl. 12.00-17.00

Sted: Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, Vejle –

salen i stueetagen

Program og pris oplyses ca. 1. december

Torsdagscafé – Vi slår ”Katten af tønden”

18. februar kl. 15.00-17.00

For ikke medlemmer er prisen 40,- kr.

Torsdagscafé – En gæst

4. marts 15.00-17.00

Torsdagscafé – Grethe Guldager fortæller

18. marts kl. 15.00-17.00

Generalforsamling

18. marts kl. 17.15 -

Sted: Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, Vejle –

salen i stueetagen

Efter generalforsamlingen serveres snitter,

øl og vand. Kontakt: Grethe Skovlund tlf.

76 81 71 00 (Gulkrog)

» LOKALFORENINGEN

VESTSJÆLLAND

Fristedet

Kl. 14 – 17 på nedennævnte datoer

Nyrup Baptistkirke, Kirkestræde 4,

4296 Nyrup

Mødested for personer med demens og

pårørende – Rådgivning, undervisning,

hygge

MAGASINET DEMENS NR. 4 • 2009 • ALZHEIMERFORENINGEN

Møder i 2010:

Onsdag den 27. januar

Onsdag den 24. februar

Onsdag den 24. marts

Onsdag den 28. april

Onsdag den 26. maj

Onsdag den 16. juni

Program for møderne – se www.alzheimer.

dk, lokalforeninger, Vestsjælland

Kontaktperson: Anna Grete Refsgaard

Jørgensen tlf. 57 80 47 47

Generalforsamling 2010 afholdes i ultimo

marts – indkaldelse på www.alzheimer.dk,

lokalforeninger, Vestsjælland

LOKALFORENINGEN

ØSTJYLLAND

Kolonihavetilbud

Kom og nyd livet i kolonihaven. Få en kop

kaffe, arbejd i haven, snak eller bare hyg

dig, alt er tilladt.

Der er åben mandag og torsdag fra 9.30 til

15.30. Der er en fast person i haven. Kom

alene eller sammen med en pårørende.

Ring og hør nærmere på tlf.; 28 72 51 08 –

86 29 53 92.

Aftenåbent - Kom til aftensmad og hygge.

17. december kl. 17.00 til 20.00. Lille betaling

for maden.

Sted: Langenæs Handicapcenter, Langenæsalle

21,8000 Århus C.

Tilmelding: Conny Flensborg på

tlf: 86 29 53 92 eller 28 72 51 08.

» LOKALFORENINGEN

ØSTSJÆLLAND

Generalforsamling 2010

Dagsorden ifølge vedtægter

Tirsdag den 30. marts kl. 19.00

Sted: Lokalcentret Domsognet,

Kong Valdemars Vej 79, st.tv.,

4000 Roskilde

Tænketankens mødedatoer i foråret 2010

Tirsdag den 19. jan.

Tirsdag den 2. feb. og d. 15. feb.

Tirsdag den 2. marts, d. 16. marts og d. 30.

marts

Tirsdag den 13. april og d. 27. april

Alle møder fra kl. 10.00 – 13.00

Der opkræves betaling for kaffe og let

frokost.

Mødested: Sct. Maria Park

Aktivitetslokale 038, Frederiksborgvej 2,

4000 Roskilde (kælderen)

Kontaktpersoner:

Mie Danielsen: Tlf: 46383789

Anne Rasmussen: Tlf: 46402045

Tænketanken vil som noget nyt arrangere

sangeftermiddage.

Er du interesseret kontakt:

Mie Danielsen: Tlf: 46383789

Anne Rasmussen: Tlf: 46402045

Spændende foredrag om demens.

Der er gratis adgang til alle foredrag.

Demenskoordinator Mogens Grønnebæk

har inviteret pårørende til at fortælle om

personlige beretninger.

Tirsdag den 12. januar 2010 kl. 18.30-21.00.

Sted: Omsorgscentret, Gundsølillevej 6,

Ågerup, 4000 Roskilde

Tilmelding senest 7. januar

Uddannelseskonsulent Vibeke Drewsen

Bach præsenterer en enkel måde at øge

velbefindende og livskvalitet for borgere

med demens.

Tirsdag den 9. februar 2010 kl. 18.30-21.00.

Sted: Cafeen på Kristiansminde, Margretekær

2-10, 4000 Roskilde

Tilmelding senest 4. februar

Musikterapeut Pernille Schwartz fortæller

om sine erfaringer med musik som værktøj

til bedre pleje af mennesker med demens.

Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 18.30-21.00.

Sted: Asterscentret, Astersvej 9,

4000 Roskilde

Tilmelding senest 18. marts 2010

Tilmelding til alle arrangementer:

Birthe Rasmussen tlf. 56266036

Mail: br24@ofir.dk

Lis Romny tlf. 56141006

Mail: lisromny@mail.dk

Temadag: At være barn af en mor eller far,

som har demens i en ung alder.

Oplægsholdere socialrådgiver Marianne

Engel og Cecilie Norholt.

Lørdag den den 23. januar 2010, kl. 10-16.

Sted: Kong Valdemarsvej 79, stuen tv.,

4000 Roskilde

Tilmelding: Birthe Rasmussen

tlf. 56 26 60 36 eller

Jette Kallehauge tlf. 46316127.

Opslag tilsendes ved tilmelding.


AlzheimerFOreningens repræsenTAnTskAB

LANDSFORMAND

Anne Stubbe Arndal (MB)

Ejgårdsparken 7, st.th.

2920 Charlottenlund

Tlf.: 75 42 11 31

anne.arndal@dadlnet.dk

NÆSTFORMAND

Steen Hasselbalch (MB)

Ordruphøjvej 38

2920 Charlottenlund

Tlf.:35 45 67 02

Mobil: 30 25 09 46

sgh@rh.dk

NÆSTFORMAND

Peter Thorup (MB)

Vietoften 12

2950 Vedbæk

Tlf.: 45 66 33 20

Mob.: 20 11 33 59

pmt@ekas.dk

LOKALFORENINGERNES FORMæND - INDGÅR AuTOMATISK I REPRæSENTANTSKABET

BORNHOLM

Fungerende formand

Hans Kure-Bonne

Storegade 53

3700 Rønne

Tlf.: 56 99 00 19

Mob.: 26 11 37 71

kure.bonne@hotmail.com

FREDERIKSBERG

Mette Lunde (MB)

OK-Centret Prinsesse

Benedikte

Sankt Nikolaj Vej 4

1953 Frederiksberg C

Tlf.: 21 78 46 44

mette.lunde@benedikte.dk

FYN

Astrid Hansen

Æblehaven 1, 5462 Morud

Tlf.: 65 96 53 55

astrid.hjortebjerg@gmail.

com

KØBENHAVN:

Kiddy El Kholy

Sverigesvej 17A

2800 Lyngby

40 74 33 69

FR07@suf.kk.dk

KØBENHAVNS OMEGN

Grethe Koudahl

Kobbervej 3, 2 th.

2730 Herlev

Tlf.: 53 22 14 80

(tlf. tid mand, onsd. 9-11)

koudahl@cqnet.dk

MIDTJYLLAND

Anni Andersen

Villaparken 30 A, Balling

7860 Spøttrup

Tlf.: 97 56 41 55

nielsanni@gmail.com

mobil: 40 32 41 50

MIDT-VEST (RINGKØBING)

Inger Marie Jensen

Spurvevej 1, Vorgod

6920 Videbæk

Priv.: 97 17 52 05

Fax.: 97 17 58 31

Fore.: 97 17 58 22

imj@mail.tdcadsl.dk

NORDJYLLAND

Gunver Folmand (MB)

Liselejevej 25

9270 Klarup

Tlf.: 98 31 83 28

gunver.folmand@gmail.com

NORDSJÆLLAND

Ellen Kofoed

Engvej 39

2960 Rungsted Kyst

Tlf.: 46 86 28 69

Mob.: 40 19 64 48

i.kofoed@webspeed.dk

5 REGIONSREPRæSENTANTER - uDPEGET AF REGIONENS LOKALFORENINGER

REGION HOVEDSTADEN

Karen Skjøtt,

Bukkeballevej 51 A

2960 Rungsted Kyst

Tlf.: 40 94 23 28

ks@fip.dk

REGION SJÆLLAND

Ole Bjørn Skausig

Frederiksvej 19, 4180 Sorø

Tlf.: 57 82 04 45

Mobil: 50 98 44 32

olsk@speciallaege.dk

REGION SYDDANMARK

Kim Augustsen

Sadolinsgade 133

5230 Odense M

Tlf. 65 91 46 90

khau@odense.dk

4 REPRæSENTANTER - uDPEGET AF FORSKNINGSRÅDET FOR SuNDHED OG SyGDOM

FORMAND FOR FORSK-

NINGSUDVALGET (MB)

Professor dr. med

Gunhild Waldemar

Rågevej 10, 2900 Hellerup

Tlf.: 39 62 35 07

Arb.: 35 45 25 80

Fax.: 35 45 26 26

gunwal@rh.dk

OVERLÆGE PHD.

Peter Johannsen

Højsgårds Alle 82

2900 Hellerup

Tlf.: 39 30 10 37

Mobil: 20 27 10 37

Arb.: 35 45 67 02

peterj@dadlnet.dk

6 PERSONER MED FAGLIGT KENDSKAB TIL DEMENS

CAND.JUR.,PH.D.

Projektkoordinator

Dorthe Buss (MB)

Lundingsgade 4, 1. th.

2100 København Ø

Tlf.: 35 39 75 41

dorthe.buss@mail.dk

SYGEPLEJERSKE, MPH.

Kirsten Gotfredsen

Østre Boulevard 9

8930 Randers

Tlf.: 86 43 98 25

Mobil: 20 83 07 75

kirsten.gotfredsen@

get2net.dk

6 PERSONER MED SæRLIGT ENGAGEMENT I DEMENS

Asger Andersen

Sandvejen 34 A

Vindinge, 4000 Roskilde

Tlf.: 46 35 03 23

Mobil: 23 60 71 32

asgermax@post7tele.dk

Anne Stubbe Arndal (MB)

LANDSFORMAND

Peter Thorup (MB)

NÆSTFORMAND

PROFESSOR, DR.MED.

Elisabeth Bock

Institut for Neurovidenskab

og Farmakolog, Panum

Instituttet, Det Sundhedsvidenskabelige

Fakultet

Blegdamsvej 3 C, 2200 Kbh N

Tlf.: 39 63 94 56

Arb.: 35 32 73 34

bock@plab.ku.dk

DEMENSVEJLEDER

Anne Knudsen (MB)

Sydskråningen 62

2800 Lyngby

Tlf.: 45 88 86 07

Mobil: 40423801

akn@gentofte.dk

Hannegrethe Grønholdt

Strandalléen 1A, 3.dør 7

3000 Helsingør

Tlf.: 49 26 43 70

hgkg@webspeed.dk

KASSERER

Peter Reventlow (MB)

Carit Etlars vej 5, 1. th.

1814 Frederiksberg

Telefon: 33 21 45 22

mail: peter@reventlows.dk

STORSTRØM

Birgit Parkdal

Pælen 22, 4780 Stege

Tlf.: 55 81 36 82

Mob.: 28 49 96 05

parkdal@privat.dk

SYDVEST (RIBE)

Hanne Knudsen

Tranebærvej 9

6756 Agerbæk

Tlf.: 75 19 50 39

hhhe@knudsen.mail.dk

SØNDERJYLLAND

Lillian Bernth Thomsen (MB)

Farverhus 19, 6200 Aabenraa

Tlf.: 74 62 51 25

lilian.thomsen@privat.dk

TREKANTOMRÅDET

Grethe Skovlund

Dalglimt 22, 7100 Vejle

Tlf. 75 85 75 58

Arb.: 76 81 71 00

gresk@profibermail.dk

REGION MIDTJYLLAND

Lena Baungård (MB)

Gilmoseparken 23

7400 Herning

Tlf.: 97 14 44 94

Mobil: 21 17 57 87

kibsgaard@dadlnet.dk

PROFESSOR,DR.MED.

Mark West (MB)

Århus Universitet

Anatomisk Institut

Bygning 1234

Wilhelm Meyer Alle 3

8000 Århus C

Tlf.: 89 42 30 11

mjw@ana.au.dk

OVERLÆGE

Rolf Bang Olsen

Askvej 38, 5250 Odense SV

Tlf.: 66 17 02 76

Mobil: 20 69 52 10

rolfbangolsen@shf.

regionsyddanmark.dk

Karsten Jansfort (MB)

Dokt. Abildgårds Alle 6, 3 tv.

1955 Frederiksberg C

Tlf.: 35 39 16 12

Mobil: 21 42 16 12

kjansfort@privat.dk

VESTSJÆLLAND

Aase Stær

Søtoften 17, Undløse

4340 Tølløse

Tlf.: 59 18 93 77

Fax.: 59 18 93 87

aase.staer@mail.dk

ØSTJYLLAND

Conny Flensborg (MB)

Grønløkkeallé 74

8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 53 92

conny@oncable.dk

ØSTSJÆLLAND

Birthe Rasmussen (MB)

Vindspinderivej 3

4671 Strøby

Tlf.: 56 26 60 36

br24@ofir.dk

REGION NORDJYLLAND

Aase Marie Ottesen

University College Nordjyl

Selma Lagerløfsvej 2

9220 Aalborg Øst

Tlf.: 96 33 14 88

Mobil: 29 26 68 14

amo@ucn.dk

OVERLÆGE

Næstformand

Steen Hasselbalch(MB)

DIREKTØR

Christine Swane (MB)

Åløkkevej 24, 2720 Vanløse

Tlf.: 38 88 16 88

Mobil: 28 75 67 19

csw@egv.dk

Peter Rewentlow

KASSERER

Tlf. 33 21 45 22

Alzheimerforeningens repræsentantskab har aktuelt 37 foreningsrepræsentanter. Til varetagelse af de løbende forretninger har

repræsentantskabet nedsat en bestyrelse, hvis 16 medlemmer i oversigten har fået tilføjet et (MB) efter deres navn.

23


Alzheimerforeningen

Sankt Lukas Vej 7 A

2900 Hellerup

riChArds nye hjem

- Vind Cd eller

kOnCerTBilleT

Måske har du hørt Richards Nye Hjem

og set videoen?

Sangen handler om en mand med en demenssygdom. Han

flytter på plejehjem, og videoen viser situationer, som kan

være svære at tackle både for den demente, familien og

plejepersonalet. Videoen slutter med en opfordring til de,

der har det svært, om at ringe til Demenslinien.

Sangen er skrevet af sanger og sangskriver Alouise. Nu

kan du vinde cd’en Langtidsholdbar, som også indeholder

Richards Nye Hjem, og billetter til koncert med Alouise.

Vi trækker lod om:

5 eksemplarer af cd’en Langtidsholdbar og 5 x 2 koncertbilletter

til Alouises koncert i Krudttønden på Østerbro i

København den 12. februar 2010.

For at deltage i konkurrencen skal du svare på følgende

spørgsmål

Hvad er Demensliniens åbningstider?

✗Jeg vil gerne meldes ind i Alzheimerforeningen:

Navn:

Adresse:

Enkeltperson . . . . . . . . . pr. år 200 kr. Husstand . . . . . pr. år 300 kr.

Institution . . . . . . . . . . . pr. år 500 kr. Firma . . . . . . pr. år 1.500 kr.

Støttemedlem kr.

(Angiv selv det beløb, du vil bidrage med. Minimum 200 kr. årligt)

Postnr.: By:

Tlf. nr.: Mobil:

E-mail:

EAN-nr.:

(EAN-nr. påføres ved offentlig institution)

MAGASINPOST B

Send dit svar med navn og postadresse til

louise@soundscapestudio.dk eller med brev til:

Soundscape studio, Forhåbningsholms allé 16,

1904 Frederiksberg C mærket “Alouise”.

Vinderen får direkte besked og vindernavnene offentliggøres

i næste nummer af Magasinet Demens

Du kan høre sangen og se videoen på

www.alzheimer.dk og på www.alouise.dk

Alzheimerforeningen

Sankt Lukas Vej 7 A

2900 Hellerup

Husk

porto

More magazines by this user
Similar magazines