Fag: Biologi Niveau: C Formål og indhold: Biologi er et ... - KVUC

kvuc.dk

Fag: Biologi Niveau: C Formål og indhold: Biologi er et ... - KVUC

Fag: Biologi

Niveau: C

Formål og indhold:

Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder. Målet er at give

indsigt i levevilkår og livsstilsfaktorers betydning for helbredet og opnå biologisk viden inden for

sundhed, miljø og bioteknologi.

Kernestoffet er:

– udvalgte organiske stoffer og deres biologiske betydning herunder DNA´s opbygning og funktion

– cellers struktur og funktion samt udvalgte cellulære processer

– almene genetiske begreber og sammenhænge herunder samspillet mellem arv og miljø

– den biologiske baggrund for anvendt bioteknologi

– udvalgte organsystemers opbygning og funktion set i sundhedsmæssig sammenhæng

– udvalgte økologiske processer og deres betydning.

Forudsætninger:

Generelle forudsætninger for optagelse på enkeltfagsHF

Undervisningsplan:

Først vil der være et kort introduktionsforløb forberedt af læreren. Dette forløb vil give et indtryk af

forskningsmetoder i biologi og i de undervisningsmetoder, vi anvender resten af forløbet. Herved

fås et kvalificeret grundlag for at kunne deltage i valg og planlægning af de øvrige emner/temaer i

forløbet.

Kursister og lærer vælger herefter 3-4 overordnede emner/temaer, holdet skal beskæftige sig med

inden for områderne fysiologi, genetik og økologi.

Forløbene for de enkelte emner sikrer, at kernestoffet i biologi behandles. Desuden perspektives

emnerne i forhold til etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningsformer:

Undervisningen vil som hovedregel være organiseret som emneorienteret arbejde. Der vil være et

mix af arbejdsformer vekslende mellem klasseundervisning, gruppearbejde og individuelt arbejde.

Der indgår eksperimentelt arbejde i ca. 20 % af undervisningstiden. Udadrettede aktiviteter fx i

form ekskursion til nærliggende naturområde, besøg på en forskningsinstition eller en institution,

der formidler biologisk viden, kan også være en del af undervisningen.

I undervisningen udarbejdes et eller flere projekter inden for afgrænsede emneområder. Desuden

skrives der rapporter i tilknytning til det eksperimentelle arbejde.

Kursisterne har medindflydelse på valg af emner og arbejdsformer.

Værkstedsaktiviteter:

Værkstedsundervisningen skal støtte kursisterne i at forberede sig bedst til faget ved at bevidstgøre

dem om egne arbejdsvaner, således at de kan udvikle sig fra kursister til studerende.

Formen for værkstedsundervisningen aftales nærmere på det enkelte hold.

Arbejdsbelastning:

Det kan forventes at den generelle forberedelsestid er 20-30 minutter pr. undervisningstime - noget

mere i perioder med skriftligt arbejde. Der skriftlige arbejde har et omfang af ca. 20 timer.

Evaluering:

Der vil løbende ske en individuel evaluering af kursistens indsats og faglige niveau i samspil

mellem kursist og lærer. Endvidere foretages løbende evalueringer af undervisningen. Evalueringen

kan foregå på Fronter eller ved individuelle samtaler.


Kompetencer:

Undervisningen bidrager til at udvikle:

• almene IT-kompetencer

• almene studiekompetencer – som for eksempel selvstændighed, samarbejde og sans for at

opsøge viden

• personlige kompetencer – som for eksempel evne til at håndtere egne læreprocesser,

beherske forskellige arbejdsformer og evaluere sit standpunkt

• mundtlig og skriftlig formidlingsevne.

Prøve:

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af kendt og ukendt materiale.

Der er ca. 20 minutters forberedelses- og eksaminationstid.

Til forberedelsen må alle hjælpemidler anvendes.

Eksaminationen former sig som en samtale mellem kursist, eksaminator og evt. censor.

More magazines by this user
Similar magazines