Word Pro - Dokument i Indstilling - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Word Pro - Dokument i Indstilling - Velkommen til Århus Kommune

INDSTILLING

Til Århus Byråd

via Magistraten

27. september 2004

J.nr.

VEJ/01/00176/

Svend Erik Lysdal/hm

8940 4461

Grenåbanen, nedlæggelse og ombygning af overkørsler samt perronforlængelse ved

standsningsstederne Europaplads og Skolebakken

1. Resume

ÅRHUS KOM MUN E . Magistratens 2. Afdeling

Vejkontoret .Kalkværksvej 10 . 8100 Århus C

I indstillingen og bilag til indstillingen optræder både betegnelsen Banestyrelsen og Banedanmark.

Der er ingen forskel på de 2 benævnelser der skyldes, at Banestyrelsen i foråret 2004 skiftede navn

til Banedanmark.

Projektet for opgradering af Grenåbanen indeholder 3 hovedelementer.

1. Ændrede spærretider på bomanlæg der opretholdes

2. Ombygning/nedlæggelse af overkørsler

3. Perronforlængelser

ad 1. Ændrede spærretider på bomanlæg der opretholdes.

I forbindelse med hastighedsopgraderingen ændres spærretiderne ved overkørslerne. Ved spærretider

forstås det tidsrum trafikanterne skal vente ved overkørslen i forbindelse med togpassage.

Magistratens 2. Afdeling er betænkelig ved den øgede spærretid i de fleste kryds og anbefaler at

Banedanmark anmodes om at undersøge alle muligheder for en optimering af anlæggene med en

mindskelse af spærretiderne som resultat.

ad 2. Ombygning/nedlæggelse af overkørsler.

Der foretages en opgradering af Grenåbanen som en konsekvens af et trafikpolitisk forlig indgået i

1999 (bilag 2).

Banedanmark har afholdt offentlige møder i Risskov og Skødstrup i oktober 2003.

Den

Ref.:

Tlf.nr.


Side 2

Efter afholdelse af de offentlige møder har Banedanmark udsendt høringsnotat af 18. februar 2004

med tillæg i henhold til skrivelse fra Banedanmark af 23. august 2004 og notat fra Rambøll af 20.

august 2004 (bilag 2), og samtidig anmodet om, at Århus Kommune, som vejmyndighed, tager stilling

til forslaget om nedlæggelse af overkørsler m. v. således som det er


eskrevet i notatet. Det nævnte tillæg til høringsnotatet omfatter alene overkørsel 227, 228 og 229

omkring Badevej i Risskov.

Indsigelser og bemærkninger til forslaget der er indkommet til Banedanmark og Magistratens 2. Afdeling

fra private lodsejere er vedlagt originalindstillingen.

Det er Afdelingens opfattelse at Banedanmark bør forelægge løsningen for overkørslerne omkring

Badevej i Risskov i fornyet høring blandt de berørte grundjere/beboere.

ad 3. Perronforlængelser.

Banedanmark har senest med brev af 29. juli 2004 fremsendt anmodning (bilag 30) om perronforlængelser

ved Europaplads og Skolebakken.

Magistratens 2. Afdeling forudsætter, at den viste udformning ikke foruddiskonterer en bestemt løsning

for udformning af de Bynære Havnearealer, og at perronforlængelsen ved Skolebakken indpasses

i den eksisterende parkeringsplads uden udgift for Kommunen.

Udgift til 50 % finansiering af en anlægsomkostning på kr. 500.000 til en sti mellem Sortemosevej og

Gammel Kirkevej afholdes over kapitalbevillingen KB Mindre anlægsarbejder i 2005.

Banedanmarks projekt bidrager til opfyldelse af kommuneplanens mål om at overflytte trafik fra private

biler til den kollektive trafik.

Amtet har screenet projektet for Grenåbanens opgradering og ikke fundet det VVM-pligtigt.

2. Tidligere beslutninger

Den 12. april 2000 vedtog Århus Byråd forslag til handlingsplan fra Infrastrukturudvalget.

Den 17. december 1991 vedtog Århus Byråd at baneoverkørslen ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj

ikke skal lukkes, men foreslår at den i stedet forsynes med halvbomme.

Den 30. september 1992 vedtog Århus Byråd at overkørsel ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj ændres

til overgang med mulighed for passage af cyklister og gående.

3. Beskrivelse af indstillingen

I indstillingen er betegnelsen Banestyrelsen og Banedanmark brugt i forskellige sammenhænge. Der

er ingen forskel på de 2 benævnelser der skyldes at Banestyrelsen i foråret 2004 skiftede navn til

Banedanmark.

I 1999 blev der indgået et trafikpolitisk forlig, som blandt andet indeholder etablering af nærbaner

ved Ålborg og Århus.

Side 3


Side 4

I Århusområdet skal Grenåbanen opgraderes gennem reduktion af køretiden på strækningen Århus

- Ryomgård. På den inderste del mellem Århus og Hornslet skal der køres i ½ times drift, på

strækningen Hornslet - Ryomgård med 1 times drift og på strækningen Ryomgård - Grenå med 2 times

drift, dog i myldretiden med 1 times drift.


Projektet for opgradering af Grenåbanen indeholder 3 hovedelementer.

1. Ændrede spærretider på bomanlæg der opretholdes

2. Ombygning/nedlæggelse af overkørsler

3. Perronforlængelser

ad 1. Ændrede spærretider på bomanlæg der opretholdes.

Side 5

I forbindelse med hastighedsopgraderingen ændres spærretiderne ved overkørslerne. Banedanmark

har defineret spærretider som det tidsrum fra blinket starter til fronten af toget passerer overkørslen.

For at komme frem til den egentlige spærretid skal der således tillægges den tid som det tager toget

at passere overkørslen samt den tid bommene er om at lukke op.

I notat fra NIRAS af 6. august 2004 (bilag 31) er der foretaget beregninger af den teoretiske spærretidsændring

i udvalgte overkørsler. Denne beregning kan bruges til en vurdering af den relative ændring

af spærretiden.

Der kan uddrages følgende ændringer af spærretiderne ved udvalgte overkørsler i forbindelse med

hastighedsopgraderingen.

Overkørsel 01/03, Mindet, spærretiden mindskes med op til 17 sekunder til ca. 70 sekunder.

Overkørsel 07, Skibbrogade, spærretiden øges med op til 88 sekunder til ca. 141 sekunder.

Overkørsel 10, Nørreport, spærretiden mindskes med op til 19 sekunder til ca. 70 sekunder.

Overkørsel 224, Grenåvej, spærretiden øges med op til 31 sekunder til ca. 90 sekunder.

Overkørsel 225, Vestre Strand Allé, spærretiden øges med op til 68 sekunder til ca. 122 sekunder.

Overkørsel 226a, Nordre Strandvej, spærretiden øges med op til 46 sekunder til ca. 88 sekunder.

Magistratens 2. Afdeling finder det positivt at overkørslerne ved Nørreport og Mindet får reducerede

spærretider.

Af hensyn til respekten for signalerne og dermed det sikkerhedsmæssige aspekt er Magistratens 2.

Afdeling imidlertid betænkelig ved den øgede spærretid i de fleste kryds og anbefaler at Banedanmark

anmodes om at undersøge alle muligheder for en optimering af anlæggene med en mindskelse

af spærretiderne som resultat.

Fra Banedanmarks side har der været forslag fremme om en lukning af overkørsel 07, Skibbrogade

for bilister. Spærretiden for fodgængere vil ikke ændres, men trafikafviklingen i krydset

Havnegade-Skolebakken/Skolegyde-Skibbrogade kan formentlig gøres lettere ved togpassage, da

vejsignalanlægget i givet fald ikke skal kobles sammen med togsignalet.

Magistratens 2. Afdeling mener ikke at forslaget om at spærre Skibbrogade bør nyde fremme, da

det yderligere vil øge barriereeffekten langs Havnen. Desuden vil spærringen forhindre parkeringssøgende

trafik fra Bispetorvsiden i at køre direkte over i Skolebakkens P-anlæg.


Ad 2. Ombygning/nedlæggelse af overkørsler.

Banedanmark har fremsendt det i bilag 2 vedlagte høringsnotat af 18. februar 2004 med tillæg i henhold

til skrivelse fra Banedanmark af 23. august 2004 og notat fra Rambøll af 20. august 2004) ligeledes

vedlagt i bilag 2 med anmodning om at Århus Kommune som vejmyndighed tager stilling til

forslaget om nedlæggelse af private overkørsler på Grenåbanen. Det nævnte tillæg til høringsnotatet

omfatter alene overkørsel 227, 228 og 229 omkring Badevej i Risskov.

Processen omkring Grenåbanens opgradering har været således.

1. Banedanmark har afholdt offentlige møder i Risskov og Skødstrup om projektet oktober 2003.

Vejkontoret har været repræsenteret på disse møder. Banedanmark har udarbejdet et notat om de

spørgsmål, der blev behandlet på møderne (bilag 29).

2. Borgerne har haft mulighed for at indsende indsigelser til Banedanmark frem til den 1. januar

2004.

3. Banedanmark har med baggrund i de offentlige møder og indsigelserne udarbejdet høringsnotatet

af 18. februar 2004, (bilag 2).

4. Der er efterfølgende foretaget en bearbejdning af løsningen for overkørsel 227,228 og 229 omkring

Badevej i Risskov. Dette har ført til tillægget til høringsnotatet, (bilag 2).

5. Herefter har Banedanmark fremsendt endeligt projekt med anmodning om Århus Kommunes stillingtagen

som vejmyndighed.

6. Århus kommunes udtalelse vil blive forelagt ekspropriationskommissionen.

Dertil kommer at Amtet har vurderet, at opgraderingsprojektet ikke er VVM pligtig.

Side 6

I løbet af høringsperioden er der indkommet en række indsigelser og bemærkninger både til Magistratens

2. Afdeling og Banedanmark. Banedanmark har afholdt flere separate møder med enkeltpersoner

og mindre grupper for afklaring af forskellige forhold. Afdelingen har ikke deltaget i disse

møder.

De indkomne bemærkninger kan opdeles i generelle bemærkninger/ principielle spørgsmål om

Grenåbanens fremtid, forlægning, opgradering m. v. og bemærkninger/indsigelser til de enkelte forslag

i høringsnotatet.

De generelle indsigelser er vedlagt originalindstillingen som bilagene 3 til 17 og 25, 26. Banedanmark

og Magistratens 2. Afdeling har svaret indsigerne. Disse svar ligger ved de enkelte indsigelser i bilagene.

Banedanmarks høringsnotat beskæftiger sig alene med de indsigelser og bemærkninger som vedrører

sikring af overkørsler, herunder nedlæggelse af overkørsler og forholder sig ikke til den politiske

beslutning og dermed de principielle spørgsmål, som ligger bag de tiltag som Banedanmark foreslår.

Af samme årsag tager denne indstilling således også det oprindelige trafikpoliske forlig som en forudsætning

og behandler kun de konkrete foreslåede ændringer af spærretider, overkørsler og perronforlængelser.

Og indstillingen forholder sig således ikke til de principielle spørgsmål f.eks. om alternativer

til opgradering af Grenåbanen.


Indsigelser der omhandler de enkelte overkørsler er medtaget under redegørelsen for disse.

Projektet er i sin helhed beskrevet af Banedanmark i høringsnotatet med tillæg, (bilag 2). I høringsnotatet

er ligeledes vist kortbilag der angiver de enkelte overkørslers placering.

I det følgende resumeres projektet kort.

I høringsnotatet er de enkelte overkørsler behandlet hver sig.

I denne indstilling er det dog valgt at behandle overkørslerne 227, 228 og 229 i Risskov under et,

da ændringer i den ene overkørsel har konsekvenser for de andre.

Banedanmarks forslag for overkørslerne i Risskov, kortbilag 1b:

Overkørsel 229 (km 4,271) - tidligere Risskov Stationsplads.

Overkørslen er i dag sikret med led og giver adgang til 1 helårsejendom på vandsiden af banen (Stationsgade

2) og til offentligt tilgængeligt strandareal ved den nordlige del af Riis Skov.

Overkørsel 228 (km 4,377) - Badevej

Overkørslen giver adgang til 8 helårsejendomme på vandsiden af banen. Overkørslen er i dag sikret

med led.

Overgang 227a (km 4,455) - (Badevej)

Overgangen er en privat overgang mellem Stationsvej og Badevej. Overgangen er i dag alene sikret

med led.

Overkørsel 227 (km 4,695) - Rolighedsvej

Overkørslen giver adgang til 1 helårsejendom på vandsiden, samt til Riisskov Strandpark. Desuden

benyttes overkørslen af kajakklubben m.v. Overkørslen er i dag sikret med led (aflåst låge). Det aflåste

led er suppleret med en offentlig tilgængelig gangbro.

Overgang 228a (gangbro over banen)

Overgangen er en gangbro.

Side 7

I tillæg til høringsnotat (bilag 2) indstiller Banedanmark at overkørsel 229 ved Stationspladsen lukkes

helt og permanent for al trafik, overkørsel 228, Badevej nedgraderes til overgang for gående

med automatiske stibomanlæg og blinksignal, overgang 227a lukkes, overkørsel 227 udbygges med

automatiske halvbomanlæg og blinksignal og overgang 228a - gangbroen fjernes.

Adgangen til ejendommene på vandsiden af Banen etableres fra en udbygget overkørsel 227 ved

Rolighedsvej via ny vej over Risskov Strandpark med tilslutning til Badevej.

Adgang til ejendommen Stationsgade 2 etableres ved anlæg af koteletben på østsiden af banen med

adgang til Badevej. Gående adgang fra Stationsgade til det offentlige tilgængelige strandareal ved

Risskov Stationsplads etableres ved anlæg af sti på østsiden af banen mellem banen og ovennævnte

ejendom fra koteletbenet og dermed via overkørsel 228 ved Badevej til strandarealet.


Side 8


Indsigelser/bemærkninger til dette forslag.

Indsigelser og bemærkninger i Risskov området går primært på, at man finder det uforståeligt, at hastighedsopgraderingen

skal medføre så relativt store indgreb i form af lukninger af eksisterende

overkørsler og overgange i forhold til de beskedne tidsbesparelser, der opnås gennem Risskov.

Man finder at projektet vil påføre hele Stationsgadekvarteret store gener i form af barrierevirkning

og omveje og give de nærmeste naboer til bomanlæg betydelige støjgener.

Gallo Irætsforening og Gallo gartneriet bemærker at den ny overkørsel ved Rolighedsvej vil påfører

foreningerne store gener.

Indsigelser/bemærkninger er vedlagt originalsagen som bilag 11,18, 19, 20, 21, 22, 23 og 25.

Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

De nuværende forhold omkring overkørslen ved Badevej er vanskelige på grund af vejens hældning.

Kommunale værker har oplyst at det er problematisk at få afhentet dagrenovation fra Badevej øst

for banen.

Omend der ikke vil være direkte adgang til stranden fra parkeringspladsen ved stationspladsen indeholder

projektet fortsat gående adgang via Badevej.

Adgangsforholdene til strandarealet (Risskov Strandpark), især for gangbesværede, som kan have

problemer med at passere den eksisterende gangbro, forbedres væsentligt via den nye og sikrede

overkørsel ved Rolighedsvej.

Naturforvaltningen har i skrivelse til Banedanmark (bilag 23) oplyst at man kan acceptere en ny vej

på strandarealet på betingelse af, at den anlægges umiddelbar øst for banen og at anlæg og drift er

Århus Kommune uvedkommende.

Magistratens 2. Afdeling kan i princippet tilslutte sig den foreslåede løsning for overkørslerne omkring

Badevej under den forudsætning, at det endelige projekt fremsendes til godkendelse hos vejmyndigheden,

at bilkørsel på strandarealet forhindres og at fredningsmyndighedernes tilladelse indhentes.

Dog er afdelingen af den opfattelse at Banedanmark bør forelægge løsningen for de berørte grundejere/beboere

i en fornyet høring, inden Byrådet tager endelig stilling til forslaget.

Overkørsel 205 (km 13,453), kortbilag 1c.

Banedanmarks forslag.

Overkørslen er en markoverkørsel der forbinder 2 marker vest for Mejlbyvej imellem Lystrup og

Hjortshøj. Overkørslen er i dag sikret med led.

Banedanmark indstiller at overkørslen nedlægges og at der tinglyses en ny adgangsret til arealet.

Indsigelser/bemærkninger

Ingen.

Side 9


Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

Magistratens 2. Afdeling har ikke bemærkninger til forslaget.

Side 10


Overgang 199 (km 15,583) - Gammel Kirkevej/Kankbøllevej, korbilag 1d.

Banedanmarks forslag

Overgangen, der i dag er sikret med forskudte bomme, foreslås nedlagt. Der anlægges en ca. 400 m

sti på sydsiden af banen til overkørsel 198 (Sortemosevej). Banedanmark forudsætter at Århus

Kommune afholder halvdelen af udgifterne til stien.

Indsigelser/bemærkninger

Indsigelse mod lukning af overgangen fra Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum er vedlagt som bilag

24 og 27. Indsigelserne er kommenteret dels af Banedanmark og dels af Vejkontoret. Fællesrådet

Hjortshøj Landsbyforum gør indsigelse, idet overgangen er den eneste forbindelse for bløde trafikanter

mellem den østlige del og den nordlige del af Hjortshøj. Overgangen er meget brugt til gangog

cykelture i området og en nedlæggelse af overgangen vil være med til at dele Hjortshøj i to, da

der kun vil være en overkørsel tilbage.

Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

I en fremtidig stiforbindelse mellem Lystrup - Hjortshøj og Skødstrup tænkes Kankbøllevej på sydsiden

af banen anvendt som en del af forbindelsen. Da målet for stien i Skødstrup er beliggende på

nordsiden af banen er overgangen ved Gl. Kirkevej oprindelig tænkt som krydsningspunkt.

Forbindelsen er dog ikke optaget i Vejplanens anlægsprogram. Hvis overgangen nedlægges skal der

etableres en ny stiforbindelse på sydsiden af banen mellem Kankbøllevej og Sortemosevej, så

krydsning af banen kan ske ved Sortemosevej. Da anlægget ikke er et eksisterende anlæg, tilbyder

Banedanmark kun at betale halvdelen af omkostningerne til stianlægget.

Magistratens 2. Afdeling kan anbefale Banedanmarks indstilling. Finansiering af halvdelen af anlægsudgiften

kan ske via KB - mindre vejarbejder 2005.

Overkørsel 193 (km 17,738) - Gartnerhaven, kortbilag 1d.

Side 11

Banedanmarks forslag

Overkørslen er 1 af 3 overkørsler mellem den østlige og den vestlige del af Skødstrup. Overkørslen

er i dag sikret med halvbom. Banedanmark indstiller at overkørslen nedlægges, idet der er ca. 300

m til alternativ adgang, hvortil der er gode sti- og vejforbindelse på begge sider af banen.

Indsigelser/bemærkninger

Indsigelse fra Skødstrup Fællesråd mod lukning af overkørslen er vedlagt som bilag 28.

Indsigelsen er fremsendt både til Banedanmark og Vejkontoret den 9. juli. 2004. Fællesrådet er af

den opfattelse at der bør etableres en passage for fodgængere og cyklister.

Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

Overkørslen ved Gartnerhaven er den midterste af 3 overkørsler mellem den østlige og den vestlige

del af Skødstrup. Ca. 400 m mod nord er beliggende overkørslen ved Grenåvej. Der er cykelsti på


vestsiden af banen mellem de 2 overkørsler. Ca. 270 m mod syd er beliggende overkørslen ved

Stationsvangen. Der er cykelsti på vestsiden af banen mellem de 2 overkørsler.

Beboerne i lokalområdet og Skødstrup Fællesråd har ingen indvendinger imod at overkørslen lukkes

for biler, men der ønskes opretholdt en mulighed for passage af cyklister og fodgængere, eventuelt

ved anlæg af stitunnel.

Anlæg af stitunnel besværliggøres af de eksisterende terrænforhold, da banen ligger lavt i forhold til

det omgivende terræn. Magistratens 2. Afdeling kan ud fra ovenstående anbefale Banedanmarks

indstilling.

Overkørsel 187 (km 20,319) - Grenåvej, kortbilag 1e.

Banestyrelsens forslag.

Overkørslen er beliggende på den nordligste blinde del af Grenåvej nord for Løgten. Overkørslen er

i dag sikret med halvbom. Overkørselen er under nedlæggelse, og der anlægges parallelvej på østsiden

af banen med tilslutning til Vosnæsvej.

Indsigelser/bemærkninger

Ingen.

Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

Magistratens 2. Afdeling har tidligere godkendt projektet der er gennemført i foråret 2004.

Side 12

Overkørsel 185 (km 20,820) - ved Kirkholtvej, og Overkørsel 184 (km 21,344) - mellem Løgtenvej

og Kirkholtvej beliggende i Rosenholm Kommune, kortbilag 1e.

Banstyrelsens forslag

Overkørslerne forbinder 2 skovstykker (Skrald Skov), og er i dag sikret med led. Banedanmark

indstiller overkørslerne nedlagt. Der foreslås anlagt stitunnel til erstatning for overkørsel 184 og 185

ca. 100 m nord for overkørsel 185. Den nærmere placering, udformning m.v. forhandles med Århus

og Rosenholm Kommuner.

Indsigelser/bemærkninger

Indsigelse mod nedlægning af overkørsel 184 er vedlagt originalindstillingen som bilag 18. Friluftsrådet

bemærker her, at Skrald Skov har stor rekreativ betydning. Det er derfor væsentligt, at der

sikres en trafiksikker adgang til skoven.

Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

Banedanmarks forslag synes at imødekomme ønsket om tilgængelighed til skoven og kan derfor anbefales.

Ad 3. Perronforlængelse

Banedanmark har fremsendt vedlagte anmodning (bilag 30) om perronforlængelser ved Europaplads

og Skolebakken. Forlængelsen skyldes et ønske om at kunne køre med koblede togsæt i


Side 13

myldretiden. Der skal ske forlængelse på andre standsningssteder på strækningen, men uden indgreb

i kommunale arealer.

Med hensyn til perronforlængelserne har Trafikministeriet oplyst, at investeringer i disse vil være afskrevet

til det tidspunkt, hvor en eventuel ændret driftsform til en sporvognslignende drift vil være

aktuel. Perronforlængelserne vil således ikke foruddiskontere en bestemt løsning for De bynære

Havnearealer.


Efter aftale mellem Magistratens 2. Afdeling og Trafikministeren er der udarbejdet et forslag til et

kommissorium, som kan igangsætte en detaljeret undersøgelse af hvorledes en sporvognslignende

drift kan foregå på De Bynære Havnearealer. Undersøgelsen skal blandt andet afdække krav til materiel,

anlægs- og driftsomkostninger hertil, krav til udformning af arealerne og regulering af krydsninger

med anden trafik samt konsekvenser for driften på hele Grenåbanen. Desuden skal det afdækkes

om denne driftsform vil kræve ændrede normsæt for jernbanekørsel i Danmark.

Undersøgelsen vil blive udført i regi af en arbejdsgruppe med repræsentanter for Stat, Amt og

Kommune.

Projektet om perronforlængelser er i sin helhed beskrevet af Banedanmark i bilag 30.

I det følgende resumeres projektet.

Side 14

Europaplads

Banedanmark foreslår at den eksisterende perron forlænges med ca. 45 m i retning mod Skolebakken.

For at opnå størst mulig perronbredde, ombygges hegnet og autoværnet mod Havnegade.

Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

Magistratens 2. afdeling har ingen bemærkninger til projektet der kan gennemføres uden indskrænkninger

i Havnegade.

Skolebakken

Banedanmark har fremsat 2 forslag

Forslag 1 omfatter en forlængelse af den eksisterende perron med 56 m mod nord. Dette medfører,

at ca. 2/3 af den eksisterende buslomme på Skolebakken skal nedlægges, alternativt skal buslommen

forlænges mod nord.

Magistratens 2. Afdeling er af den opfattelse at buslommen ikke kan reduceres væsentligt i længden,

da den er standsningssted for 11 buslinier, hvoraf nogle ankommer samtidig og en del af linierne bliver

kørt med ledbusser. En forlængelse af buslommen mod nord synes ikke at kunne gennemføres,

da afstanden mellem skinnerne og kørebanen bliver mindre og ikke giver plads til både buslomme,

fortov og cykelsti. Samtidig vil gå afstanden til busstoppestederne blive forøget for de fleste passagerer.

Forslag 2 omfatter en nedlæggelse af den eksisterende perron og der anlægges en ny 75 m lang perron

på havnesiden af banen.

Forslaget vil medføre en forlægning af den eksisterende sti langs banen og et mindre indgreb i den

eksisterende beplantning, men forslaget kan gennemføres uden gene for bustrafikken.

Vejkontoret har udtalt at forslag 2 må foretrækkes under forudsætning af at projektet for perronforlængelser

generelt kan godkendes.

Ud fra Vejkontorets bemærkninger har Banedanmark meddelt at man ønsker at anlægge en ny perron

på havnesiden af banen, (bilag 30).


Side 15


Magistratens 2. Afdelings bemærkninger

Magistratens 2. Afdeling forudsætter, at den viste udformning ikke foruddiskonterer en bestemt løsning

for udformning af de Bynære Havnearealer, og at perronforlængelsen ved Skolebakken indpasses

i den eksisterende p-plads uden udgift for kommunen.

4. Økonomiske konsekvenser

Århus Kommunes andel af anlægsudgiften, kr. 250.000, til stianlæg mellem Gammel Kirkevej og

Sortemosevej, (se overgang 199) afholdes af Kapitalbevillingen KB Mindre vejarbejder 2005.

5. Konsekvenser i forhold til mål

Banedanmarks projekt bidrager til opfyldelse af kommuneplanens mål om at overflytte trafik fra private

biler til den kollektive trafik.

6. Miljøvurdering

Amtet har screenet opgraderingsprojektet og ikke fundet det VVM-pligtigt.

6. Beslutningspunkter

Magistratens 2. Afdeling indstiller,

1. at nærværende indstilling fremsendes til Banedanmark som Århus Byråds bemærkninger til det

fremsendte høringsnotat af 18. februar 2004 med tillæg i henhold til skrivelse fra Banedanmark

af 23. august 2004 og notat fra Rambøll af 20. august 2004 vedrørende nedlæggelse af

private overkørsler på Grenåbanen,

2. at overgang 199, Gammel Kirkevej/Kankbøllevej lukkes permanent,

3. at overkørsel 193, Gartnerhaven lukkes permanent,

4. at at Banedanmark forelægger løsningen for overkørslerne omkring Badevej i Risskov i fornyet

høring blandt de berørte grundejere/beboere, inden Byrådet tager endelig stilling hertil.

Poul B. Skou

/

Niels Schmidt

Side 16


Bilagsfortegnelse:

1. Kortbilag over Århus Havn (bilag 1a), Risskov (bilag 1b), Hjortshøj (bilag 1c), Skødstrup

(bilag 1d) og Skrald Skov (bilag 1e). (vedlagt til alle/+ elektronisk).

2. Høringsnotat fra Banestyrelsen af 18. februar 2004, med ændringer i henhold til skrivelse

fra Banedanmark af 23.08.2004 og notat fra Rambøll af 20.08.2004. (vedlagt til alle/+

elektronisk).

Side 17

Bilag 3 til 31 er vedlagt originalsagen.

3. Korrespondance mellem Niels Jørn Jensen Stationsgade 18, 8240 Risskov og Banestyrel-

sen.

4. Korrespondance mellem Jan Æ. Hansen Stationsgade 36, 8240 Risskov og Banestyrelsen. 5.

Korrespondance mellem Jørgen Baas, ejerforeningen Skolebakken 11, 8240 Risskov og

Banestyrelsen.

6. Korrespondance mellem trafikforeningen Djursland og Banestyrelsen.

7. Korrespondance mellem Jørgen Eie Christensen Stationsgade 20, 8240 Risskov og Bane-

styrelsen.

8. Indsigelse af 29. december 2003 fra Pauli Kyneb Rampen 4, 8240 Risskov og Erik Ny-

gaard Stationsgade 21, 8240 Risskov til Banestyrelsen.

9. Korrespondance mellem Mona Jensen Stationsgade 18, 8240 Risskov og Banestyrelsen. 10.

Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening af 24. december 2003 til Banestyrelsen. 11. Korrespondance

mellem Ulrich Madsen Stationsgade 2, 8240 Risskov og Banestyrelsen.

12. Korrespondance mellem Bent Neergaard Forsythiavej 19, 8660 Skanderborg og Magistra-

tens 2. Afdeling.

13. Korrespondance mellem Jørgen Kaae Hansen Forteleddet 19 1. tv og Magistratens 2. Af-

deling.

14. Korrespondance mellem Palle Juul Knudsen Nordtoftevej 15, 8240 Risskov og Magistra-

tens 2. afdeling.

15. Korrespondance mellem Erik Lauritzen Stationsgade 5, 8240 Risskov og Magistratens 2.

Afdeling.

16. Korrespondance mellem Flemming Larsen Brombærhaven 27, 8520 Lystrup og Magistra-

tens 2. Afdeling.

17. Korrespondance mellem Pauli Kyneb Rampen 4, 8240 Risskov og Magistratens 2. Afde-

ling.

18. Korrespondance mellem Friluftsrådet Århus Amt, Dansk Vandrelaug og Banestyrelsen.

19. Korrespondance mellem Henrik W. Jensen Badevej 13, 8240 Risskov og Banestyrelsen.

20. Korrespondance mellem Grundejerforeningen for Vejlby Krat v/Ole Böttzauw Skrænten

4, 8240 Risskov og Banestyrelsen.

21. Korrespondance mellem Ann Wenzel og Jacob Kragstrup Stationsgade 14, 8240 Risskov

og Banestyrelsen.

22. Bemærkninger fra Gallo Idrætsforening Blåmunkevej 6, 8240 Risskov til Banestyrelsen.

23. Bemærkninger fra Århus Kommune Naturforvaltningen til Banestyrelsen.

24. Korrespondance mellem Fællesrådet Hjortshøj Landsby v/Tage Svendsen Løvagervej 43,

8530 Hjortshøj og Banestyrelsen.

25. Korrespondance mellem Jan Æ. Hansen Stationsgade 36, 8240 Risskov og Magistratens

2. Afdeling.


26. Korrespondance mellem Erik Nygaard Stationsgade 21, 8240 Risskov og Magistratens 2.

Afdeling.

27. Korrespondance mellem Fællesrådet Hjortshøj Landsby v/Tage Svendsen Løvagervej 43,

8530 Hjortshøj og Magistratens 2. Afdeling.

28. Skrivelse af 9. juli. 2004 fra Skødstrup Fællesråd til Banedanmark og Vejkontoret.

Side 18


29. Notat fra Banestyrelsen fra offentlige møder i Skødstrup og Risskov den 21. oktober

2003.

30. Korrespondance mellem Banedanmark og Vejkontoret om perronforlængelser ved Euro-

paplads og Skolebakken.

31. Notat af 6. august 2004 fra NIRAS til Banedanmark med spærretidsberegninger.

Side 19

More magazines by this user
Similar magazines