29.07.2013 Views

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 5 MAJ-JUNI 2010

EbEltoft MarinEforEning


jagt

fiskeri

skibsudstyr

garn + ruser

sejlsport

KARSTEN KJÆR HAVNEVEJ 1 . 8400 EBELTOFT . TLF. 86 34 10 33

Vi har ege t værkst ed

Vi har eget værksted

Adelgade 37 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1059

Flügger farver

Malerfirma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

god betjening

Din sport: Vor speciale

Webshop: www.bygholm-online.dk

Adelgade 20-22 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk

O.b.s. - Marinestuen er lukket - O.b.s.

Onsdag den 2. juni

marinestuen er ikke åben onsdag aften

den 2. juni. – Årsagen er den årlige

”Bikini-fest”, som deltagerne i Bikiniøvelsen

hvert år holder i Marinestuen.

Normalt plejer denne fest at blive afholdt

om torsdagen, men arrangørerne

af dette års Bikini-øvelse har bedt om,

at det i år i stedet må blive om onsdagen,

da øvelsen slutter allerede torsdag, og

det derfor må forventes, at der ikke vil

være så mange deltagere til festen, hvis

den først holdes torsdag.

Dette ønske har vi naturligvis efterkommet,

- for det første for at holde fast i

den gode tradition og det gode samarbej-

de med folkene bag de årlige Bikini-øvelser,

- og for det andet, fordi vi ganske

enkelt ikke har råd til at sige nej til dette

arrangement !

Kabysrygtet maj 2010

Marinestuen er lukket.........................1

Kom til Valdemarfest..........................3

Flagsælgere efterlyses........................ 5

Nye medlemmer................................. 5

Dødsfald..............................................5

Årets sommerfest................................7

Travaljen er klargjort.......................... 8

Gaver til foreningen............................8

Dette får ikke indflydelse på travaljeroningen,

- der kan finde sted som den

plejer, da det jo ikke indebærer behov

for at komme indenfor i Marinestuen.

Provianteringen til rorskarlene aftales

med vagthavende.

For de, der gerne ville have skudt

denne aften, vil der i stedet være mulighed

for at skyde mandag den 31.

maj, - men det forudsætter, at man i

såfald er mødt frem senest kl. 19.30.

– Vi bliver ikke siddende hele aftenen

og venter på, at der skal dukke nogle

op for at skyde, - så når sidste mand

har skudt, lukker vi ned.

Vi håber venligst på medlemmernes forståelse

for denne disposition !

Kommende arrangementer...............9

Vil du med til jubilarstævne.............9

Skyttelauget...................................10

Snapshots........................................11

Kompasset rundt............................16

Slupkorets meriter..........................18

Nyheder fra Havfruerne.................23

Faste programpunkter....................23

1


Kabysrygtet

Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,

udkommer 10 gange om året.

Deadline: Den 15. i måneden før hver

udgivelse.

redaktør:

Jørgen Brøgger,

Stenhøjevej 14, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8636 2538

E-mail: jb@joergen-broegger.dk

Grafisk tilrettelægning:

Niels Poulsen

Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft

Tlf. 2211 6945

E-mail: np@v-g.dk

ebeltoft Marineforening

Stockflethsvej 7

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)

Tlf./fax 8634 3070 (Kontoret)

marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

bestyreLseN :

Formand:

Jørgen Brøgger

Tlf. 86 36 25 38 – 40 35 22 11

Næstformand:

Vickie Skov Hansen

Tlf. 24 27 36 30

Kasserer og leder af Slup-koret

Uwe Weissfeld

Tlf. 86 34 65 20

Sekretær/ansvarlig for tekniske anlæg

Poul N. Jørgensen.

Tlf. 86 34 32 38

Formand for Skydeudvalget:

Mikkel Brøgger

Tlf. 21 44 99 31 – 87 79 00 11

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og

foreningens fartøjer:

Erich Franzen

Tlf. 86 36 10 33 – 40 27 10 33

Ansvarlig for udenomsanlæg:

Børge Pedersen

Tlf. 86 34 00 86

sUPPLeaNter :

Paul Erik H. Christensen

Tlf. 86 13 11 16

Heinz Tønder Thompson

Tlf. 22 30 81 61

FLaggaster:

Tommy Schmidt (flagbærer)

Tlf. 86 34 35 25

Walther Dalhoff (1. reserve)

Tlf. 86 34 29 11

Leif Nielsen (2. reserve)

Tlf. 86 34 24 60

INterNe reVIsOrer:

Flemming Hjorth Christensen, tlf.

86 34 38 63 - Erik Grønlund, tlf. 86 34 63 82

UDPeget UDeNFOr bestyreLseN:

Leder af travalje-restaureringen:

Christian Koudal

Tlf. 86 34 18 17

Leder af praktisk vedligeholdelse af

fartøjerne

Kurt Nielsen

Tlf. 86 34 36 69

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens

sølv- & messingtøj m.v.):

Knud A. Jensen

Tlf. 86 34 11 79

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af

kanoner og minebøsser):

Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

Leder vedr. Flagalléen:

Erik Hebsgaard

Tlf. 86 34 24 41

Vicevært

Gunnar Christensen.

Tlf. 86 34 16 54

Kom til Valdemarsfest

”Dannebrogs fødselsdag”, Tirsdag den 15. juni,

i Ebeltoft Kirke og Marinestuen

Valdemarsdag er som bekendt den dag,

hvor Danmarks-Samfundet fejrer Dannebrogs

fødselsdag ved blandt andet at

uddele flag og faner til foreninger og ung-

domsorganisationer m.v., - således som

vi selv har nydt godt af det flere gange,

og forhåbentlig også skal det i år. Vi har

nemlig søgt om at få tildelt et nyt flag

til flagspillet i gården ved Marinestuen,

- og vi håber naturligvis, at vores ansøgning

bliver imødekommet, så vi kan få

det nye flag overrakt ved årets Valdemarsfest,

der netop kommer til at foregå

ved vores flagspil.

Arrangementet vil følge det velkendte

mønster med følgende program :

Kl. 19.00 : Kort andagt i Ebeltoft Kirke

ved sognepræst Morten Bay-Mortensen.

De mange faner føres ind i kirken under

præludiet, og Ebeltoft-Garden spiller i

kirken, hvilket er en virkelig nydelse at

høre på.

Kl. 19.45 : Faneborgen marcherer med

Ebeltoft-Garden i spidsen fra kirken til

Marinestuen.

Kl. 20.00 : Velkomst ved Marinestuens

flagspil.

Ebeltoft-Garden underholder, fællessang

og festtale ved formanden for udvalget

for Plan, Udvikling og Kultur, Jesper

Mathiesen.

Uddeling af faner og flag (det er her, vi

håber, at vi får et nyt flag til flagspillet).

Herefter er der hyggeligt samvær

i Marinestuen, hvor der kan købes

kaffe & brød, øl, vand & pølser m.m.

- og hvor der vil være UNDERHOLD-

NINg aF sLUP-KOret.

Vi kan kun opfordre vore medlemmer

med familie til at deltage i dette meget

stemningsfulde arrangement !

I øvrigt har vi netop modtaget

Danmarks-Samfundets Årsskrift 2010,

- hvor det er en glæde at se, at forsiden

prydes af et foto fra Valdemarsfesten

her i Syddjurs Kommune sidste år,

ved Thorsager Rundkirke, - fotoet herunder.

Bemærk vort splitflag, med flagbærer

Tommy Schmidt og flaggast Walther

Dalhoff på venstre fløj i spidsen for

faneparaden side om side med Byfanen.

2

2

3


4

Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3600

www.vandmand.dk

E-mail: post@lorentsens-vin.dk

www.lorentsens-vin.dk

ADElgADE 27 · 8400 EbElTofT

Tlf. 8634 1211

v/Karina & Kristian glerup busk

Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4331 - CVR-nr. 27 99 63 88

E-mail: hos-walther@mail.dk

www.hos-walther.dk

Flagsælgere efterlyses

Pengene til uddeling af forenings-flag og

-faner kommer som bekendt fra salget af

de små Valdemarsflag, der hvert år sælges

på Valdemarsdagen. I den forbindelse

efterlyses sælgere, der vil bruge et

par timers tid på en indsats i denne gode

sags tjeneste.

Som tidligere nævnt, har Ebeltoft

Marineforening flere gange nydt godt af

Danmarks-Samfundets flag- og faneuddeling,

idet vort flag (det, med emblemet

på) samt det store flag og vimplen til

flagspillet i gården ved Marinestuen er

skænket os af Danmarks.-Samfundets

Lokalkomité, ligesom vi hele to gange

har fået nye Slup-flag foræret herfra (8

flag hver gang). Og nu har vi som sagt

igen i år ansøgt om et nyt flag til flagspillet

i gården, - så vi har al mulig

Nye medlemmer

Vi byder hjerteligt velkommen i foreningen

til vore nye medlemmer, der er

optaget siden sidste ”Kabysrygte” :

Eigild Rahbek Frederiksen

Per Egild Poulsen og

Pia Skovsen Skarritsø

Vi håber, at I alle tre må blive lige så

glade for at være med, som vi andre

er, og at vi må komme til at se meget

til Jer !

grund til at være taknemmelige over

Danmarks-Samfundets indsats !

Derfor håber vi også, at der er nogle

medlemmer, der vil give en sådan

hjælpende hånd !

De, der tilbyder sig som sælgere af de

små flag, vil hver få tildelt et nærmere

beskrevet område at gå i, - således at

man ikke skal opleve at komme et sted,

hvor der allerede har været sælgere

”på spil”. Et sådant område vil normalt

kunne ”gennemgås” på et par timers tid.

De, der vil give et sådant nap, bedes

melde sig til foreningens repræsentant

i Danmarks-Samfundets Lokalkomité,

Jørgen Brøgger (86 36 25 38) eller direkte

til Lokalkomitéens formand, Ove

Mikkelsen (86 34 38 01) snarest muligt.

– På forhånd tak !

Dødsfald

Advokatfirmaet Ret & Råd Djursland

har som bobestyrer for boet efter Ronald

Højer ved brev af 20. april d.å. meddelt

os, at vort medlem Ronald Højer er afgået

ved døden den 5. december 2009.

Ronald Højer blev medlem af foreningen

den 30. januar 2009, med en tilværelse i

Handelsflåden som den maritime bag-

grund. På grund af det korte medlemskab

nåede vi desværre ikke at stifte nærmere

bekendtskab med Ronald Højer, der blev

79 år.

Æret være Ronald Højers minde!

www.marineforeningen.dk/ebeltoft

5


6

Café· RestauRant· Musik· GalleRi

RugaaRd-El/total sEcuRity

total sEcuRity alaRm

El- installation

stockflEthsvEj 9 - 8400 EbEltoft

tElEfon 86 34 26 00 - tElEfax 86 34 55 13

E-mail: sERvicE@RugaaRd-El.dk

www.RugaaRd-El.dk

Selskaber op til

50 personer

Jørgen Nyhuus

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Ring og aftal tid på 87 52 15 93

Jernbanegade 7 · 8400 Ebeltoft · Tlf. 8634 1711

A

Når du mister en af dine kære

er det vores opgave at

hjælpe med det praktiske.

Alle aftaler kan træffes i hjemmet.

Begravelsesforretning

bjarNe søreNseN

Strandlyngen 4 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 34 47

Årets “sommerfest”

Grill-arrangement i Marinestuen,

Fredag den 23. juli kl. 17.00

Vi gentager succes’en fra de to sidste

år og arrangerer en hyggelig grill-aften

i gården ved Marinestuen, - hvor der

bydes på :

* Oksebøffer

* Kryddermarineret stegeflæsk

* Kalkunbryst

* Forskellige slags pølser

* Kold kartoffelsalat, - hjemmelavet

* Flutes

* Grøn salat

Sidste år var vejret ”strålende”, hvilket

dog ikke gav nogle skår i den gode

stemning. Alligevel håber vi, at vejret

i år bliver ligesom forrige år, hvor alle

blev siddende ude i gården og nød den

lune sommeraften og -nat.

Belært af de foregående års succes vil

Marinestuens musikanlæg udsende

smægtende ”dinnermusik” under spisningen

og velvalgte dansemelodier

bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer

mere til indendørs aktiviteter på

dansegulvet, ved bordene og i baren, end

til udendørs hyggesnak.

Som anført mødes vi allerede kl. 17.00,

så vi kan hygge os sammen over en øl

eller et glas vin medens grillen bliver

klar.

O.B.S.: Uformel påklædning !

Deltagelse vil igen i år koste 95,- kr. pr.

person, excl. drikkevarer. Disse sælges

til Marinestuens sædvanlige lave priser.

Tilmelding er nødvendig. Denne bedes

givet på den fremlagte tilmeldingsliste

i Marinestuen SENEST lørdag den 17.

juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marinestuen,

kan man også ringe på stuens

nummer, 86 34 30 30 og håbe på, at der

er nogen tilstede, der så vil skrive en på

listen. Og det er naturligvis med ægtefælle/ledsager

! – Vi håber på lige så

god deltagelse som de foregående år !

7


Travaljen er klargjort

- de ugentlige travaljeroninger ”står for

døren”

Et hold af vore gode medlemmer har

– med Poul Sørensen, Søren Ravn og

Christian Koudal i spidsen – klargjort

travaljen, så den nu er ”shipshape” og

klar til sommerens travaljeroninger. Når

disse linier læses, er travaljen formentlig

også allerede søsat og roningerne er på-

Gaver til foreningen

Vort gode medlem Flemming Kristensen

har foræret os en printer, der også fungerer

som kopimaskine, hvilket vi får

brug for, når leasing-kontrakten for vor

nuværende kopimaskine udløber.

Vi takker Flemming mange gange, -

og glæder os i øvrigt til at kunne spare

leasing-udgifterne for den nuværende

kopimaskine.

Forleden dag lå der på det grønne bord i

8

begyndt.

Roningerne finder som bekendt sted

hver onsdag aften med start kl. 19.00, -

hvilket vil sige, at man skal være der kl.

18.45 for at være med til klargøringen

(hente årer og redningsveste m.v.), så

der kan lægges fra kaj med overholdelse

af sejlplanen.

biblioteket et eksemplar af bogen ”200

år på Havet”, udgivet i anledning af

Dansk Søassurance’s 200-års jubilæum,

1786-1986. Bogen indeholder mange

fine billeder og interessante artikler fra

de 200 års virke til gavn for søfarten.

Desværre lå der ikke nogen besked om,

hvem giveren var, men vi takker alligevel

mange gange. Bogen kan ses i

biblioteket.

Kommende arrangementer

30. maj : Familieudflugt til Strandingsmuseum

Sct. George i Thorsminde.

15. juni : Valdemarsfest i Ebeltoft

Kirke og Marinestuen.

23. juli: ”Sommerfest” – Grill-aften.

10. august: Sluppen ”sejler” gennem

Tivoli og Slup-Koret optræder på

Plænen (København), - i anledning af

Søværnets 500-års jubilæum.

11. august: Kransenedlægning ved

mindestenen ved kirken for kom

mandør Knud Nielsen Benstrup, - i

Vil du med til jubilarstævne på Holmen,

søndag den 29. august?

Marineforeningens jubilarstævne til

minde om indkaldelsen til Søværnet afholdes

i år søndag den 29. august, - på

67-års dagen for Flådens Sænkning,

29.-8. 1943.

Traditionen tro afholdes jubilarstævnet

på Holmen, og i år er det for indkaldelsesårgangene

med endetal 0 og 5 (25-

, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- og 75-års jubilarer).

– Om programmet i øvrigt henviser

vi til annonceringen af Jubilarstævnet på

side 13 i ”Under Dannebrog” nr. 2, april

2010.

Det er altid en oplevelse at deltage i årets

jubilarstævne – jvfr. bl.a. Andry Jensens

beretning her i ”Kabysrygtet” om sin

deltagelse i jubilarstævnet sidste år – og

anledning af Søværnets 500-års jubilæum.

13.-16. august: Ebeltoft Maritime

Dage, - bl.a. med fokus på Søværnets

500-års

jubilæum.

27. august: Prinsens Musikkorps

underholder på Torvet.

4. september: Foreningsmesterskab

(skydning)

5. september: Flagdag for soldater og

orlogsgaster i international tjeneste.

vi kan kun opfordre de af vore medlemmer,

der har jubilæum i år, til at deltage.

Vi arrangerer ikke nogen samlet tur til

Jubilarstævnet, men vi fremlægger en

liste i Marinestuen, hvor de, der vil med,

kan skrive sig på, - og hvor man således

kan se hvem andre, der skal med, og så

man kan aftale at rejse sammen.

Tilmelding skal ske direkte til Marineforeningens

Landskontor (jvfr. annoncen

i ”Under Dannebrog”), men vi kan

også godt foretage en samlet tilmelding

for de jubilarer herfra, der skal med,

hvis det ønskes. En forudsætning herfor

er, at deltagergebyret på 250,- kr. er

betalt forud. Sidste frist for tilmelding til

Landskontoret er den 16. juli.

www.marineforeningen.dk/ebeltoft

9


Skyttelauget

Den nordiske hjemmebaneskydning

Invitationerne til den årlige hjemmebaneskydning

mellem de nordiske venskabsbyer

Arboga, Honningsvåg/Nordkapp

og Ebeltoft er nu udsendt.

Fra Sverige deltager Arboga Skyttegille

og fra Norge Honningsvåg Skytterlag.

Her fra Ebeltoft deltager både skytteforeningen

og vi selv. Der er desværre

ikke nogen skytteforening i vor finske

venskabsby Hollola, hvorfor der ikke er

finsk deltagelse i denne ”landskamp”.

Starten til denne konkurrence går den 1.

juni, - og skydningen skal være afsluttet

senest den 1. september.

Skydningen foregår som liggende skydning

på 50 m. baner, - det vil sige, at vi

ligesom de foregående år skal afvikle

vor del af denne konkurrence på de

udendørs skydebaner ved Elsegårdevej.

– Når tilmeldingerne er ”i hus” finder

vi en dag eller aften, hvor alle kan være

med, og låner så skydebanerne af Skytteforeningen.

Vi tager også lidt fortæring

med, så vi kan få en hyggelig stund ud

af det.

Skydningen omfatter 5 prøveskud

og 30 gældende, der afgives i 6

skiver med 5 skud i hver skive.

Hver by/forening kan deltage med lige

så mange skytter, som man kan stille

med. De fem bedste resultater fra hver

by/forening udgør ”holdet”. – Der dystes

i holdkonkurrencen om den udsatte vandrepokal.

Derudover er der præmie til de

5 deltagere på det vindende hold og i den

individuelle konkurrence til de 3 bedste

skytter.

Deltagelse koster 50,- kr. pr. skytte, -

hvilket som sædvanlig går til indkøb af

præmier m.v..

Tilmeldingsliste er fremlagt i Marinestuen,

- hvor alle, der vil være med til

at forsvare ”foreningens farver” i denne

”grænseoverskridende” konkurrence bedes

skrive sig på inden den 30. maj.

Både bestyrelsen og Skydeudvalget

håber på rigtig god deltagelse. Forrige år

kom vi ind på en 2-plads, mens vi sidste

år rykkede ned på en 3-plads, - så lad se,

om vi ikke kan tage revanche i år.

snap

sh ts

De sidste par måneder har budt på mange

festlige og højtidelige begivenheder, der

er blevet ”fanget” i diverse fotografers

fotolinser. – Her er et lille udpluk :

Den 16. april repræsenterede flagbærer

Tommy Schmidt og formand Jørgen

Brøgger foreningen i den store fane- og

flagparade i København i anledning af

HM Dronning Margrethes 70-års fødselsdag.

Den 5. maj markerede vi traditionen tro

årsdagen for befrielsen efter den tyske

besættelse 1940-45 ved at lægge en buket

rød-hvide blomster ved mindeste-

nen på havnen.

Vaabenbrødreforeningen var også inviteret

til at deltage med deres fane, formanden

holdt en kort tale, og buketten

blev lagt af vort æresmedlem Jørgen

Hove, der selv var tjenstgørende i Søværnet

under og efter besættelsen.

Æ

10 11


12

Forestil dig en hverdag

uden gebyrer

– blandet med det

Forestil vi er dig bedst en hverdag til.

uden gebyrer

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for

0 kroner, hvis du klarer det meste selv

– eller klik ind på danskebank.dk

Ebeltoft Afdeling

Telefon 45 12 28 90

– blandet med det

vi er bedst til.

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for

0 kroner, hvis du klarer det meste selv

– eller klik ind på danskebank.dk

Ebeltoft Afdeling

Telefon 45 12 28 90

Restaurant Hyttefadet

Havnevej 11 a · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4647

www.restaurant-hyttefadet.dk

GARANT KUNDE

...der betaler sig...

www.sparkron.dk

www.danskebank.dk

-fordele i din hverdag...

· Indflydelse på Sparekassen Kronjyllands

ledelse via valg til repræsentantskabet

www.danskebank.dk

· Garantblad med gode tilbud og informationer

· Garantmøder

· Rejsetilbud

· Tilbud om koncerter, kunstudstillinger, teaterforestillinger,

godsbesøg og meget andet

· Særlige gode opsparingsformer

· Rabat på Værket i Randers, Tinghallen i Viborg,

Randers Kunstmuseum og Fjordcentret i Voer.

Restaurant

mellem Jyder

Juulsbakke 3 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 11 23

· Garantkredit på 25.000 kroner

· Gratis valutaveksling

· Gratis testamentevurdering

· Fordelagtige Garantlån til bil, båd eller

campingvogn

· Fællesskab omkring det at være GarantKunde

· Fordelene er mange og afhænger af, hvor

mange penge du investerer i garantikapital.

Kom ind og hør nærmere...

Hanne Sloth

Adelgade 1

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4633

Mobil 4030 9633

hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE

Den 1. maj deltog vi (naturligvis) i

Marineforeningens Sendemandsmøde,

der afholdtes i Faaborg. Mødet fik en

festlig optakt med march gennem byen

efter Søværnets Tamburkorps og med

optræden af Faaborg Sortkrudtskytter.

Det var et godt sendemandsmøde med en

god beretning ogmange gode oplysnin-

ger og indlæg, - herunder om den replika

af en kanonbåd fra Englandskrigene,

som Marineforeningen vil lade bygge

og skænke til ”det museale Danmark” i

anledning af Marineforeningens 100-års

jubilæum i 2013, - og som i øvrigt skal

bygges på Fregatten Jyllands værft.

Æ

13


Det blev en kæmpe-succes, da Slup-

Koret underholdt ved lørdagsfrokosten

I Marinestuen den 8. maj, hvor vor

”Kabysrygte-lay-out’er” Niels Poulsen

havde hyret dem til optræde, da han

havde inviteret sine kolleger fra ”CulturCompagniet”

på frokost i Marinestuen.

Marinestuen var fyldt til bristepunktet,

og der var travlhed bag baren,

hvor der blev solgt ikke færre end 64

frokostcouverter.

14

Søværnets Dag den 9. maj var som

sædvanlig et festligt indslag i bybilledet

og med en fin højtidelighed på Fregatpladsen,

hvor Søværnets Tamburkorps

”tog kegler” da de opførte tattoo.

Det er uforståeligt, når der p.t. tales om,

at Tamburkorpset måske skal nedlægges

som følge af Forsvarets sparekrav. Det

vil være en katastrofe.

15


fra Marinens værft, om de måtte kom- tarmsbetændelse ikke det store prome

ombord og se og fotografere skibet. blem, men her stødte der komplikationer

De var specielt interesseret i, hvorledes til såsom sprængt bughinde, så en hos-

maskinrum og lastrum var arrangeret, pitalsbehandling var påkrævet hurtigst

men selvfølgelig var broen også af in- muligt. Skibet havde passeret point of no

teresse.

return, så det var bare fremad mod USA

10 mand fra basen kom ombord, spurgte hurtigst muligt.

Marts måneds kammeratskabsaften, til skibet i sække, disse blev skåret op

om en masse ting og fotograferede ski- Rederiet/skibet kontaktede US

hvor minedykker Jørn Peter Larsen på lugedækslet, og sukkeret hældt ned

bet, og da de 8 timer senere gik i land, Coast Guard, der i Halifax havde en

fortalte om sine oplevelser ombord i i lasten, hvor der var nogle havnearbej-

blev vi inviteret til en tur i land. langtrækkende redningshelikopter

Thetis som kommandoskib for Natos dere, der fordelte sukkeret. Flere af ar-

Dagen efter blev vi vist rundt på det stående, og ca. 36 timer senere kunne

minerydningsstyrke, har inspireret vort bejderne var i bare tæer, og indimellem

kæmpestore område, og jeg kunne godt denne lette, idet de havde beregnet at

gode medlem Knud Linnemann til disse skulle der lades lidt vand, det blev nogen

forstå, at de gerne ville se vores skib, idet kunne nå skibet i åben sø, hejse den syge

3 fortællinger :

gange gjort ned i sukkeret.

flere af deres installationer og udstyr var maskinchef op og komme ind til hospi-

Fra Cubre Libre til Gin Tonic.

Temperaturen var 30 – 35 grader, der var

mange bier, noget af sukkeret smeltede,

af lidt ældre udgaver. Lidt mærkeligt at

se, når man tænker på alt det, som USA

talslandepladsen med en fuelmargin på

15 minutter. Det lykkedes, selvom vejret

Under Jørn Peters fortælling om sin så det var lidt af en uhumskt opgave. Se-

ellers kan, men vi så jo ikke alt. Impo- ikke var helt godt, men som helikop-

rundtur med den kongelige marines skib nere i New York blev sukkeret losset ved

nerende var det.

terkaptajnen sagde: Vi klarede den og

THETIS, dukkede der flere minder op. hjælp af kraner og folk i store halvbe-

Kaptajnen havde ytret ønske om at se har stadig fuel til 5 minutters flyvning.

Mit første møde med de vestindiske øer skidte støvler, så renligheder alt i alt var

afdelingen for udstyr og radarkontrol, Maskinchefen blev behandlet og kunne

var i 1967, hvor jeg var nygift. Margit så som så.

og der kunne man rigtig se, at USA var efter 3 ugers intensiv ophold/behandling

var med mig på Kaisa Dan på en rundtur Selvom sukkeret senere blev raffineret

oppe på dupperne. Vi overværede bl.a., på hospitalet returnere til Danmark, hvor

til 9 forskellige øer med generelle varer og renset på fabrikken i New York, endte

hvorledes de testede flere radarer og han efter yderligere 3 måneder var rask

til øerne såsom madvarer, spiritus i store det for mig med, at min favoritdrink, der

andet udstyr med falske signaler, over- igen.

mængder, biler, tøj, ja alt, hvad man nor- før var Cubre Libre blev skiftet til Gin/

belastninger etc. Da vi også fik at vide, US Coast Guard er en stor organisation,

malt bruger i et samfund.

Tonic.

at der var en Ubådsafdeling i samme der som her også hjælper til, selvom det

Da jeg havde en god maskinbesætning,

var der rig lejlighed for os til at se de Norfolk Marinebase

bygning, gik vi ret imod denne. Der

kom vi - til kort. Der stod 2 maskinpistol

er udenfor dens normale arbejdsområde.

Jeg skulle så over til skibet hurtigst

mange øer, og vi kan kun give Jørn Pe- I 1986 til 1989 var jeg med til at bygge

bevæbnede vagter ved hver af de 2 ind- muligt, men da det ikke var en nødsituater

ret, det var en vældig stor oplevelse at de første computerstyrede køleskibe for

gangsdøre, og man kunne kun komme tion, ville US Coast Guard ikke hjælpe.

se disse øer og opleve befolkningen. Vi Rederiet J.Lauritzen. De skulle styres fra

derind ved hjælp af speciel adgangskort, Skibet sejlede så tættere på land, og

nåede alle også at smage deres fortrin- broen med en minimumsbesætning på 9

så det har nok været meget tys-tys, så der der blev arrangeret en helikopter til at

lige cocktail, der hed Planters Punch, en mand. Visse funktioner kunne flyttes til

kom vi ikke ind.

flyve mig ud til skibet i internationalt

farlig drink, der bestod af ananas Juice, maskinrum eller skibskontor, hvis dette

Men alt i alt en dejlig dag på en flåde- farvand.

Lime og 3 slags rom.

var mere hensigtsmæssigt. Dette system

base/værft med flinke mennesker. Det var nemmere og billigere end at sej-

Selvom øerne nationalt var lidt forskellige,

fremstod de alle som et lille slags

var dengang meget banebrydende for

kommerciel skibsfart, og der var mange,

US Coast Guard Service

le ind i US Waters. Jeg kom ud til skibet,

fik smidt mit grej ned og trådte ud på

paradis.

der var interesseret i at se skibene. Bl.a.

I midten af 70erne fik en af mine kol- vangerne for at springe de sidste 3 meter,

Efter at være udlosset på Grenada, vores var TV kanalen Discovery inde med en

legaer blindtarmsbetændelse på vej til den kraftige vind forhindrede mig i at

sidste ø, sejlede vi ned til Guadeloupe, times udsendelse om projektet.

GEORGE BANK, et stort fiskeområde springe ved de første 2 overflyvninger,

hvor vi skulle hente 500 tons råsukker til Jeg tog det sidste skib ud som maskinchef,

i nordatlanten ud for Halifax, hvor ski- men ved den 3die måtte jeg springe, da

Coca colafabrikken i New York. På da- og da vi året efter kom til Norfolk med

bet skulle laste frosne fisk fra de store piloten havde sagt, at nu måtte han hjemværende

tidspunkt blev den fragtet ned Tobak fra Tyrkiet, kom der forespørgsel

fabriksskibe. Normalt er en blind- ad, fuelproblem igen. Jeg sprang så og Æ

16 17


klarede den med en lettere forstuvning

på højre fod.

Men skibet kunne så sejle videre med

reglementeret besætning igen.

Vi siger rigtig hjertelig TAK til Knud for

beretningerne. – Som vi har sagt før og

Slupkorets meriter siden sidst:

Langfredag havde Handelsstandsforeningen

igen ansat os til at synge i Ebeltoft

gader. Det blev en halvkold omgang,

vejret var jo ikke helt sommerligt, men

der var dog nogen handlende på gaderne.

Turen startede ved Lindberg, der

dog havde glemt det, men heldigvis var

ekspedienterne vakse, så vi fik alligevel

en drink efter vores sange. Man skal jo

holde traditionerne ved lige.

Vi gik rundt og sang i gaderne ca. 1½

time og havde en hel del tilhørere, og

sluttede af ved Hanne Sloth / Paradis

forretningerne nær det gamle rådhus.

Da vi skulle hjemad begyndte det at regne,

så vi måtte ind til Hanne og låne et

par poser til at dække harmonikasserne,

så de ikke blev ødelagt af vand, medens

vi vandrede tilbage til Marinestuen.

Dagen efter holdt vores ”korsanger”

KUKKEREN Svend Erik sin 80 års fødselsdag.

Han havde i den anledning inviteret

familie og venner til en lille festlighed

i Marinestuen, og så var det jo en

selvfølge, at vi troppede op, således at

selskabet kunne blive lidt opmuntret af

18

gerne gentager: Så er det altid dejligt, når

der er medlemmer, der vil bidrage med

indlæg til ”kabysrygtet”, - det gør bladet

meget mere spændende og læseværdigt.

Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis

du sidder med en god historie om dine

maritime oplevelser.

vores smukke udseende og vores dejlige

stemmer.

Vi mødte op 24 sangere og 4 musikere

med en del sange samt en interessant

ironisk hyldesttale til fødselaren. Talen

blev delt op i 3 afdelinger, således at den

aldrende fødselar kunne nå at opfatte

den. Talen gav en hel del latter blandt de

høflige gæster.

Svend Erik havde spurgt, om vi ville

synge ad 2 gange, vel også fordi han

havde valgt 8-9 sange ud til os, og det

klarede vi fint med en lille pause imellem,

hvor han med rettidig omhu havde

arrangeret frikadeller, kartoffelsalat og

øl til os.

Nej, det blev ikke til Hummer, Kaviar eller

Champagne til os, men det af Svend

Erik udvalgte faldt også i god jord.

Han blev senere også hyldet med en fødselsdagssang,

en vingave fra foreningen

samt en plakette fra U-båden ”SPRIN-

GEREN ”, hvor han i sin tidlige ungdom

havde aftjent noget af sin værnepligt,

stakkels U-bådsfolk. At være sammen

med Svend Erik på så lidt plads i så lang

tid må have været en prøvelse.

Admiralen havde organiseret plaketten

fra U-båden SPRINGEREN, da han i

anden anliggende var på besøg på flådestationen

Korsør.

Men atter et vellykket arrangement til

glæde for de mange gæster og måske

også for den kære KUKKER.

Knud L.

Æ

19


20

Ebeltoft Optik

v/aut. optiker Ann Christensen

Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8633 7373

E-mail: ebeltoftoptik@os.dk

Jesper’s Biler

En god og ærlig handel

Ebeltoftvej 38, Tåstrup

8410 Rønde

20815078

ELEKTRO APS

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse

af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer

Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI

gear

MAKITA & HITACHI elværktøj

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer · ExIDE

batterier til alle vogne

Jensens Møbler og Gulve aps

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 2934 ·

E-mail: gulvjensen@mail.dk

www.jensensgulve.dk

Murerfirma Gert SkovSen

v/tømrerfirma thorkil Brouer A/S

Martin Hansens Vej 5

8400 Ebeltoft

Tlf.: 86 34 29 57 - Mobil: 20 14 19 07

Flyvefisken

Stockflethsvej 12

Fiskerihavnen

8400 Ebeltoft

www.flyvefisk.com

Tlf.: 8634 0680

Fax.: 8752 0734

CVR-nr.: 20 08 55 41

Og her er også et par ”forsinkede”

billeder fra korets optræden ved ”reserve-admiral”

Dalhoffs 70-års fødselsdag,

der var omtalt i sidste ”Kabysrygte”

(modtaget efter at sidste nr. var gået i

trykken) :

Æ

21


22

Nyheder fra

Havfruerne

Til skydeaftenen var vi 8 havfruer + 4,

som ikke skød, men kom for hyggens

skyld. Én tilmeldt var syg, og 2 dukkede

ikke op.

Jørgen Brøgger, Gunnar og Lisbeth

hjalp os med at indstille salonriflen og

alt, hvad der ellers skal hjælpes med.

Og jeg kan godt sige, at det slet ikke er

nemt. Der var præmier til de 3 bedste.

Jette Giversen blev nr. 1 med 93 point.

Kirsten Olesen, Lise Snejbjerg og undertegnede

havde hver 91 point, men

da Kirsten havde en x10, blev hun nr. 2.

Lise og jeg skulle så have 3 omskud, og

der fik Lise 28 og jeg 27 point, så Lise

blev altså nr. 3. Vi sagde tak til hjælperne

med en flaske rødvin. Derefter hyggede

vi os med Helles hjemmebagte boller og

Ros-Maries ananaskage.

Lørdag d. 29. maj 2010 kl. 13

Vi skal spise frokost hos Skuderne. Vi

skal mødes foran Marinestuen kl. 12.00.

marinestuen:

Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og

hver lørdag kl. 10.00-13.00

Bemærk: Lukket påskelørdag,

pinselørdag og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:

Den sidste torsdag i månederne januar,

marts, april, september, oktober og

november

Generalforsamling:

Den 25. februar

Skydning:

Hver onsdag, kl. 19.00-22.00

Bussen kører kl. 12.15 præcis. Vi betaler

hver især 50 kr. til bussen. Resten giver

klubben. Tilmelding senest d. 20. maj.

Både af hensyn til Skuderne og bussen.

Torsdag d. 10. juni 2010 kl. 18.00

I stedet for at grille har bestyrelsen

besluttet, at vi i år skal ud og spise. Vi

mødes foran Hyttefadet kl. 18.00. Klubben

giver maden (den er bestilt), drikkevarer

betaler hver især selv. Efter maden

går vi i Marinestuen og drikker kaffe og

laver noget sammen, alt efter hvad vi har

lyst til. Vi skulle også gerne snakke om,

hvad der skal ske, når vi ses efter sommerferien

i september.

Og en sidste ting: Husk at kontingentet

skal betales senest d. 10. juni.

Diverse tilmeldinger på følgende telefonnumre:

Ulla 86344672, mobil 27385145

Kirsten 86344177, mobil 22881727

Helle 86342911

p.b.v.

Ulla

Faste programpunkter og åbningstider 2010

Fregatskydning den 6. marts

Foreningsmesterskab den 4. september

Juleskydning den 15. december

Slupkor:

Øveaften hver tirsdag kl. 19.00

Travaljeroning:

Hver onsdag kl. 19.00 i sæsonen

Julebanko:

Den 16. december

Børnejuletræ:

Den 28. december

19 23


24

Sir Henry

Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1987

CVR 29387826

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning

Carsten B. Mikkelsen eftf.

Svend Aage Egelund

Elbjkergvej 4

Fuglsø

8420 Knebel

8635 1082

svarer hele døgnet

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359

Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse

· Alle aftaler kan træffes i hjemmet

ebeltoft autocenter apS

v/Flemming Laigaard

Car ServiCe

Martin Hansens Vej 2 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3366 · fax 8634 5566

Mobil 4017 2131

e-mail: ebeltoft@boschcarservice.dk

Panoramarestaurant

med havudsigt

BLICHFELDT A/S

Erhvervsparken 8

tlf. 86 34 13 99

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

HVITVEDS

BOGTRYKKERI

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,

madvarer eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at

støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen

fra

Kvickly

EBELTOFT

- byens varehus

Tlf. 8634 1988

Besøg os på

www.kvickly.dk/ebeltoft

En butik mEd oplEvElsEr

b. & E. AndErsEn

AdElgAdE 51

tlf. 8634 3455 / 8634 1009

Adelgade 7 - 8400 Ebeltoft

Ceresvej 16-18 - 8410 Rønde

Østergade 7 - 8500 Grenaa

Kirkegade 1 - 8900 Randers

Telefon 70 27 84 84

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Strandvejen 29, 8400 Ebelt

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønd

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus

Tlf. 7022 70 22 0999 09 9

25Stockflethsvej 9

8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 14 77

Biltlf. 40 16 74 77

Fax 86 34 18 72

E-mail: sejersen@os.dk

ebeltoft Låseteknik

SkaFor godkendt

Vi samarbejder med...

grafisk design & produktion

Martin Hansensvej 14-16 · 8400 Ebeltoft · 86 344 877 · Fax 86 344 711

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!