29.07.2013 Views

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr. 5 MAJ-JUNI 2010<br />

EbEltoft MarinEforEning


jagt<br />

fiskeri<br />

skibsudstyr<br />

garn + ruser<br />

sejlsport<br />

KARSTEN KJÆR HAVNEVEJ 1 . 8400 <strong>EBELTOFT</strong> . TLF. 86 34 10 33<br />

Vi har ege t værkst ed<br />

Vi har eget værksted<br />

Adelgade 37 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 1059<br />

Flügger farver<br />

Malerfirma Skriver Møller<br />

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344<br />

god betjening<br />

Din sport: Vor speciale<br />

Webshop: www.bygholm-online.dk<br />

Adelgade 20-22 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk<br />

O.b.s. - Marinestuen er lukket - O.b.s.<br />

Onsdag den 2. juni<br />

marinestuen er ikke åben onsdag aften<br />

den 2. juni. – Årsagen er den årlige<br />

”Bikini-fest”, som deltagerne i Bikiniøvelsen<br />

hvert år holder i Marinestuen.<br />

Normalt plejer denne fest at blive afholdt<br />

om torsdagen, men arrangørerne<br />

af dette års Bikini-øvelse har bedt om,<br />

at det i år i stedet må blive om onsdagen,<br />

da øvelsen slutter allerede torsdag, og<br />

det derfor må forventes, at der ikke vil<br />

være så mange deltagere til festen, hvis<br />

den først holdes torsdag.<br />

Dette ønske har vi naturligvis efterkommet,<br />

- for det første for at holde fast i<br />

den gode tradition og det gode samarbej-<br />

de med folkene bag de årlige Bikini-øvelser,<br />

- og for det andet, fordi vi ganske<br />

enkelt ikke har råd til at sige nej til dette<br />

arrangement !<br />

Kabysrygtet maj 2010<br />

Marinestuen er lukket.........................1<br />

Kom til Valdemarfest..........................3<br />

Flagsælgere efterlyses........................ 5<br />

Nye medlemmer................................. 5<br />

Dødsfald..............................................5<br />

Årets sommerfest................................7<br />

Travaljen er klargjort.......................... 8<br />

Gaver til foreningen............................8<br />

Dette får ikke indflydelse på travaljeroningen,<br />

- der kan finde sted som den<br />

plejer, da det jo ikke indebærer behov<br />

for at komme indenfor i Marinestuen.<br />

Provianteringen til rorskarlene aftales<br />

med vagthavende.<br />

For de, der gerne ville have skudt<br />

denne aften, vil der i stedet være mulighed<br />

for at skyde mandag den 31.<br />

maj, - men det forudsætter, at man i<br />

såfald er mødt frem senest kl. 19.30.<br />

– Vi bliver ikke siddende hele aftenen<br />

og venter på, at der skal dukke nogle<br />

op for at skyde, - så når sidste mand<br />

har skudt, lukker vi ned.<br />

Vi håber venligst på medlemmernes forståelse<br />

for denne disposition !<br />

Kommende arrangementer...............9<br />

Vil du med til jubilarstævne.............9<br />

Skyttelauget...................................10<br />

Snapshots........................................11<br />

Kompasset rundt............................16<br />

Slupkorets meriter..........................18<br />

Nyheder fra Havfruerne.................23<br />

Faste programpunkter....................23<br />

1


Kabysrygtet<br />

Ebeltoft <strong>Marineforening</strong>s medlemsblad,<br />

udkommer 10 gange om året.<br />

Deadline: Den 15. i måneden før hver<br />

udgivelse.<br />

redaktør:<br />

Jørgen Brøgger,<br />

Stenhøjevej 14, 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8636 2538<br />

E-mail: jb@joergen-broegger.dk<br />

Grafisk tilrettelægning:<br />

Niels Poulsen<br />

Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 2211 6945<br />

E-mail: np@v-g.dk<br />

ebeltoft <strong>Marineforening</strong><br />

Stockflethsvej 7<br />

8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)<br />

Tlf./fax 8634 3070 (Kontoret)<br />

marineforeningen-ebeltoft@mail.dk<br />

bestyreLseN :<br />

Formand:<br />

Jørgen Brøgger<br />

Tlf. 86 36 25 38 – 40 35 22 11<br />

Næstformand:<br />

Vickie Skov Hansen<br />

Tlf. 24 27 36 30<br />

Kasserer og leder af Slup-koret<br />

Uwe Weissfeld<br />

Tlf. 86 34 65 20<br />

Sekretær/ansvarlig for tekniske anlæg<br />

Poul N. Jørgensen.<br />

Tlf. 86 34 32 38<br />

Formand for Skydeudvalget:<br />

Mikkel Brøgger<br />

Tlf. 21 44 99 31 – 87 79 00 11<br />

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og<br />

foreningens fartøjer:<br />

Erich Franzen<br />

Tlf. 86 36 10 33 – 40 27 10 33<br />

Ansvarlig for udenomsanlæg:<br />

Børge Pedersen<br />

Tlf. 86 34 00 86<br />

sUPPLeaNter :<br />

Paul Erik H. Christensen<br />

Tlf. 86 13 11 16<br />

Heinz Tønder Thompson<br />

Tlf. 22 30 81 61<br />

FLaggaster:<br />

Tommy Schmidt (flagbærer)<br />

Tlf. 86 34 35 25<br />

Walther Dalhoff (1. reserve)<br />

Tlf. 86 34 29 11<br />

Leif Nielsen (2. reserve)<br />

Tlf. 86 34 24 60<br />

INterNe reVIsOrer:<br />

Flemming Hjorth Christensen, tlf.<br />

86 34 38 63 - Erik Grønlund, tlf. 86 34 63 82<br />

UDPeget UDeNFOr bestyreLseN:<br />

Leder af travalje-restaureringen:<br />

Christian Koudal<br />

Tlf. 86 34 18 17<br />

Leder af praktisk vedligeholdelse af<br />

fartøjerne<br />

Kurt Nielsen<br />

Tlf. 86 34 36 69<br />

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens<br />

sølv- & messingtøj m.v.):<br />

Knud A. Jensen<br />

Tlf. 86 34 11 79<br />

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af<br />

kanoner og minebøsser):<br />

Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65<br />

Leder vedr. Flagalléen:<br />

Erik Hebsgaard<br />

Tlf. 86 34 24 41<br />

Vicevært<br />

Gunnar Christensen.<br />

Tlf. 86 34 16 54<br />

Kom til Valdemarsfest<br />

”Dannebrogs fødselsdag”, Tirsdag den 15. juni,<br />

i Ebeltoft Kirke og Marinestuen<br />

Valdemarsdag er som bekendt den dag,<br />

hvor <strong>Danmarks</strong>-Samfundet fejrer Dannebrogs<br />

fødselsdag ved blandt andet at<br />

uddele flag og faner til foreninger og ung-<br />

domsorganisationer m.v., - således som<br />

vi selv har nydt godt af det flere gange,<br />

og forhåbentlig også skal det i år. Vi har<br />

nemlig søgt om at få tildelt et nyt flag<br />

til flagspillet i gården ved Marinestuen,<br />

- og vi håber naturligvis, at vores ansøgning<br />

bliver imødekommet, så vi kan få<br />

det nye flag overrakt ved årets Valdemarsfest,<br />

der netop kommer til at foregå<br />

ved vores flagspil.<br />

Arrangementet vil følge det velkendte<br />

mønster med følgende program :<br />

Kl. 19.00 : Kort andagt i Ebeltoft Kirke<br />

ved sognepræst Morten Bay-Mortensen.<br />

De mange faner føres ind i kirken under<br />

præludiet, og Ebeltoft-Garden spiller i<br />

kirken, hvilket er en virkelig nydelse at<br />

høre på.<br />

Kl. 19.45 : Faneborgen marcherer med<br />

Ebeltoft-Garden i spidsen fra kirken til<br />

Marinestuen.<br />

Kl. 20.00 : Velkomst ved Marinestuens<br />

flagspil.<br />

Ebeltoft-Garden underholder, fællessang<br />

og festtale ved formanden for udvalget<br />

for Plan, Udvikling og Kultur, Jesper<br />

Mathiesen.<br />

Uddeling af faner og flag (det er her, vi<br />

håber, at vi får et nyt flag til flagspillet).<br />

Herefter er der hyggeligt samvær<br />

i Marinestuen, hvor der kan købes<br />

kaffe & brød, øl, vand & pølser m.m.<br />

- og hvor der vil være UNDERHOLD-<br />

NINg aF sLUP-KOret.<br />

Vi kan kun opfordre vore medlemmer<br />

med familie til at deltage i dette meget<br />

stemningsfulde arrangement !<br />

I øvrigt har vi netop modtaget<br />

<strong>Danmarks</strong>-Samfundets Årsskrift 2010,<br />

- hvor det er en glæde at se, at forsiden<br />

prydes af et foto fra Valdemarsfesten<br />

her i Syddjurs Kommune sidste år,<br />

ved Thorsager Rundkirke, - fotoet herunder.<br />

Bemærk vort splitflag, med flagbærer<br />

Tommy Schmidt og flaggast Walther<br />

Dalhoff på venstre fløj i spidsen for<br />

faneparaden side om side med Byfanen.<br />

2<br />

2<br />

3


4<br />

Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 3600<br />

www.vandmand.dk<br />

E-mail: post@lorentsens-vin.dk<br />

www.lorentsens-vin.dk<br />

ADElgADE 27 · 8400 EbElTofT<br />

Tlf. 8634 1211<br />

v/Karina & Kristian glerup busk<br />

Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 4331 - CVR-nr. 27 99 63 88<br />

E-mail: hos-walther@mail.dk<br />

www.hos-walther.dk<br />

Flagsælgere efterlyses<br />

Pengene til uddeling af forenings-flag og<br />

-faner kommer som bekendt fra salget af<br />

de små Valdemarsflag, der hvert år sælges<br />

på Valdemarsdagen. I den forbindelse<br />

efterlyses sælgere, der vil bruge et<br />

par timers tid på en indsats i denne gode<br />

sags tjeneste.<br />

Som tidligere nævnt, har Ebeltoft<br />

<strong>Marineforening</strong> flere gange nydt godt af<br />

<strong>Danmarks</strong>-Samfundets flag- og faneuddeling,<br />

idet vort flag (det, med emblemet<br />

på) samt det store flag og vimplen til<br />

flagspillet i gården ved Marinestuen er<br />

skænket os af <strong>Danmarks</strong>.-Samfundets<br />

Lokalkomité, ligesom vi hele to gange<br />

har fået nye Slup-flag foræret herfra (8<br />

flag hver gang). Og nu har vi som sagt<br />

igen i år ansøgt om et nyt flag til flagspillet<br />

i gården, - så vi har al mulig<br />

Nye medlemmer<br />

Vi byder hjerteligt velkommen i foreningen<br />

til vore nye medlemmer, der er<br />

optaget siden sidste ”Kabysrygte” :<br />

Eigild Rahbek Frederiksen<br />

Per Egild Poulsen og<br />

Pia Skovsen Skarritsø<br />

Vi håber, at I alle tre må blive lige så<br />

glade for at være med, som vi andre<br />

er, og at vi må komme til at se meget<br />

til Jer !<br />

grund til at være taknemmelige over<br />

<strong>Danmarks</strong>-Samfundets indsats !<br />

Derfor håber vi også, at der er nogle<br />

medlemmer, der vil give en sådan<br />

hjælpende hånd !<br />

De, der tilbyder sig som sælgere af de<br />

små flag, vil hver få tildelt et nærmere<br />

beskrevet område at gå i, - således at<br />

man ikke skal opleve at komme et sted,<br />

hvor der allerede har været sælgere<br />

”på spil”. Et sådant område vil normalt<br />

kunne ”gennemgås” på et par timers tid.<br />

De, der vil give et sådant nap, bedes<br />

melde sig til foreningens repræsentant<br />

i <strong>Danmarks</strong>-Samfundets Lokalkomité,<br />

Jørgen Brøgger (86 36 25 38) eller direkte<br />

til Lokalkomitéens formand, Ove<br />

Mikkelsen (86 34 38 01) snarest muligt.<br />

– På forhånd tak !<br />

Dødsfald<br />

Advokatfirmaet Ret & Råd Djursland<br />

har som bobestyrer for boet efter Ronald<br />

Højer ved brev af 20. april d.å. meddelt<br />

os, at vort medlem Ronald Højer er afgået<br />

ved døden den 5. december 2009.<br />

Ronald Højer blev medlem af foreningen<br />

den 30. januar 2009, med en tilværelse i<br />

Handelsflåden som den maritime bag-<br />

grund. På grund af det korte medlemskab<br />

nåede vi desværre ikke at stifte nærmere<br />

bekendtskab med Ronald Højer, der blev<br />

79 år.<br />

Æret være Ronald Højers minde!<br />

www.marineforeningen.dk/ebeltoft<br />

5


6<br />

Café· RestauRant· Musik· GalleRi<br />

RugaaRd-El/total sEcuRity<br />

total sEcuRity alaRm<br />

El- installation<br />

stockflEthsvEj 9 - 8400 EbEltoft<br />

tElEfon 86 34 26 00 - tElEfax 86 34 55 13<br />

E-mail: sERvicE@RugaaRd-El.dk<br />

www.RugaaRd-El.dk<br />

Selskaber op til<br />

50 personer<br />

Jørgen Nyhuus<br />

Bliv fordelskunde,<br />

og få de gode renter<br />

Ring og aftal tid på 87 52 15 93<br />

Jernbanegade 7 · 8400 Ebeltoft · Tlf. 8634 1711<br />

A<br />

Når du mister en af dine kære<br />

er det vores opgave at<br />

hjælpe med det praktiske.<br />

Alle aftaler kan træffes i hjemmet.<br />

Begravelsesforretning<br />

bjarNe søreNseN<br />

Strandlyngen 4 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 86 34 34 47<br />

Årets “sommerfest”<br />

Grill-arrangement i Marinestuen,<br />

Fredag den 23. juli kl. 17.00<br />

Vi gentager succes’en fra de to sidste<br />

år og arrangerer en hyggelig grill-aften<br />

i gården ved Marinestuen, - hvor der<br />

bydes på :<br />

* Oksebøffer<br />

* Kryddermarineret stegeflæsk<br />

* Kalkunbryst<br />

* Forskellige slags pølser<br />

* Kold kartoffelsalat, - hjemmelavet<br />

* Flutes<br />

* Grøn salat<br />

Sidste år var vejret ”strålende”, hvilket<br />

dog ikke gav nogle skår i den gode<br />

stemning. Alligevel håber vi, at vejret<br />

i år bliver ligesom forrige år, hvor alle<br />

blev siddende ude i gården og nød den<br />

lune sommeraften og -nat.<br />

Belært af de foregående års succes vil<br />

Marinestuens musikanlæg udsende<br />

smægtende ”dinnermusik” under spisningen<br />

og velvalgte dansemelodier<br />

bagefter, - såfremt altså, at vejret animerer<br />

mere til indendørs aktiviteter på<br />

dansegulvet, ved bordene og i baren, end<br />

til udendørs hyggesnak.<br />

Som anført mødes vi allerede kl. 17.00,<br />

så vi kan hygge os sammen over en øl<br />

eller et glas vin medens grillen bliver<br />

klar.<br />

O.B.S.: Uformel påklædning !<br />

Deltagelse vil igen i år koste 95,- kr. pr.<br />

person, excl. drikkevarer. Disse sælges<br />

til Marinestuens sædvanlige lave priser.<br />

Tilmelding er nødvendig. Denne bedes<br />

givet på den fremlagte tilmeldingsliste<br />

i Marinestuen SENEST lørdag den 17.<br />

juli. Hvis ens vej ikke falder forbi Marinestuen,<br />

kan man også ringe på stuens<br />

nummer, 86 34 30 30 og håbe på, at der<br />

er nogen tilstede, der så vil skrive en på<br />

listen. Og det er naturligvis med ægtefælle/ledsager<br />

! – Vi håber på lige så<br />

god deltagelse som de foregående år !<br />

7


Travaljen er klargjort<br />

- de ugentlige travaljeroninger ”står for<br />

døren”<br />

Et hold af vore gode medlemmer har<br />

– med Poul Sørensen, Søren Ravn og<br />

Christian Koudal i spidsen – klargjort<br />

travaljen, så den nu er ”shipshape” og<br />

klar til sommerens travaljeroninger. Når<br />

disse linier læses, er travaljen formentlig<br />

også allerede søsat og roningerne er på-<br />

Gaver til foreningen<br />

Vort gode medlem Flemming Kristensen<br />

har foræret os en printer, der også fungerer<br />

som kopimaskine, hvilket vi får<br />

brug for, når leasing-kontrakten for vor<br />

nuværende kopimaskine udløber.<br />

Vi takker Flemming mange gange, -<br />

og glæder os i øvrigt til at kunne spare<br />

leasing-udgifterne for den nuværende<br />

kopimaskine.<br />

Forleden dag lå der på det grønne bord i<br />

8<br />

begyndt.<br />

Roningerne finder som bekendt sted<br />

hver onsdag aften med start kl. 19.00, -<br />

hvilket vil sige, at man skal være der kl.<br />

18.45 for at være med til klargøringen<br />

(hente årer og redningsveste m.v.), så<br />

der kan lægges fra kaj med overholdelse<br />

af sejlplanen.<br />

biblioteket et eksemplar af bogen ”200<br />

år på Havet”, udgivet i anledning af<br />

Dansk Søassurance’s 200-års jubilæum,<br />

1786-1986. Bogen indeholder mange<br />

fine billeder og interessante artikler fra<br />

de 200 års virke til gavn for søfarten.<br />

Desværre lå der ikke nogen besked om,<br />

hvem giveren var, men vi takker alligevel<br />

mange gange. Bogen kan ses i<br />

biblioteket.<br />

Kommende arrangementer<br />

30. maj : Familieudflugt til Strandingsmuseum<br />

Sct. George i Thorsminde.<br />

15. juni : Valdemarsfest i Ebeltoft<br />

Kirke og Marinestuen.<br />

23. juli: ”Sommerfest” – Grill-aften.<br />

10. august: Sluppen ”sejler” gennem<br />

Tivoli og Slup-Koret optræder på<br />

Plænen (København), - i anledning af<br />

Søværnets 500-års jubilæum.<br />

11. august: Kransenedlægning ved<br />

mindestenen ved kirken for kom<br />

mandør Knud Nielsen Benstrup, - i<br />

Vil du med til jubilarstævne på Holmen,<br />

søndag den 29. august?<br />

<strong>Marineforening</strong>ens jubilarstævne til<br />

minde om indkaldelsen til Søværnet afholdes<br />

i år søndag den 29. august, - på<br />

67-års dagen for Flådens Sænkning,<br />

29.-8. 1943.<br />

Traditionen tro afholdes jubilarstævnet<br />

på Holmen, og i år er det for indkaldelsesårgangene<br />

med endetal 0 og 5 (25-<br />

, 40-, 50-, 60-, 65-, 70- og 75-års jubilarer).<br />

– Om programmet i øvrigt henviser<br />

vi til annonceringen af Jubilarstævnet på<br />

side 13 i ”Under Dannebrog” nr. 2, april<br />

2010.<br />

Det er altid en oplevelse at deltage i årets<br />

jubilarstævne – jvfr. bl.a. Andry Jensens<br />

beretning her i ”Kabysrygtet” om sin<br />

deltagelse i jubilarstævnet sidste år – og<br />

anledning af Søværnets 500-års jubilæum.<br />

13.-16. august: Ebeltoft Maritime<br />

Dage, - bl.a. med fokus på Søværnets<br />

500-års<br />

jubilæum.<br />

27. august: Prinsens Musikkorps<br />

underholder på Torvet.<br />

4. september: Foreningsmesterskab<br />

(skydning)<br />

5. september: Flagdag for soldater og<br />

orlogsgaster i international tjeneste.<br />

vi kan kun opfordre de af vore medlemmer,<br />

der har jubilæum i år, til at deltage.<br />

Vi arrangerer ikke nogen samlet tur til<br />

Jubilarstævnet, men vi fremlægger en<br />

liste i Marinestuen, hvor de, der vil med,<br />

kan skrive sig på, - og hvor man således<br />

kan se hvem andre, der skal med, og så<br />

man kan aftale at rejse sammen.<br />

Tilmelding skal ske direkte til <strong>Marineforening</strong>ens<br />

Landskontor (jvfr. annoncen<br />

i ”Under Dannebrog”), men vi kan<br />

også godt foretage en samlet tilmelding<br />

for de jubilarer herfra, der skal med,<br />

hvis det ønskes. En forudsætning herfor<br />

er, at deltagergebyret på 250,- kr. er<br />

betalt forud. Sidste frist for tilmelding til<br />

Landskontoret er den 16. juli.<br />

www.marineforeningen.dk/ebeltoft<br />

9


Skyttelauget<br />

Den nordiske hjemmebaneskydning<br />

Invitationerne til den årlige hjemmebaneskydning<br />

mellem de nordiske venskabsbyer<br />

Arboga, Honningsvåg/Nordkapp<br />

og Ebeltoft er nu udsendt.<br />

Fra Sverige deltager Arboga Skyttegille<br />

og fra Norge Honningsvåg Skytterlag.<br />

Her fra Ebeltoft deltager både skytteforeningen<br />

og vi selv. Der er desværre<br />

ikke nogen skytteforening i vor finske<br />

venskabsby Hollola, hvorfor der ikke er<br />

finsk deltagelse i denne ”landskamp”.<br />

Starten til denne konkurrence går den 1.<br />

juni, - og skydningen skal være afsluttet<br />

senest den 1. september.<br />

Skydningen foregår som liggende skydning<br />

på 50 m. baner, - det vil sige, at vi<br />

ligesom de foregående år skal afvikle<br />

vor del af denne konkurrence på de<br />

udendørs skydebaner ved Elsegårdevej.<br />

– Når tilmeldingerne er ”i hus” finder<br />

vi en dag eller aften, hvor alle kan være<br />

med, og låner så skydebanerne af Skytteforeningen.<br />

Vi tager også lidt fortæring<br />

med, så vi kan få en hyggelig stund ud<br />

af det.<br />

Skydningen omfatter 5 prøveskud<br />

og 30 gældende, der afgives i 6<br />

skiver med 5 skud i hver skive.<br />

Hver by/forening kan deltage med lige<br />

så mange skytter, som man kan stille<br />

med. De fem bedste resultater fra hver<br />

by/forening udgør ”holdet”. – Der dystes<br />

i holdkonkurrencen om den udsatte vandrepokal.<br />

Derudover er der præmie til de<br />

5 deltagere på det vindende hold og i den<br />

individuelle konkurrence til de 3 bedste<br />

skytter.<br />

Deltagelse koster 50,- kr. pr. skytte, -<br />

hvilket som sædvanlig går til indkøb af<br />

præmier m.v..<br />

Tilmeldingsliste er fremlagt i Marinestuen,<br />

- hvor alle, der vil være med til<br />

at forsvare ”foreningens farver” i denne<br />

”grænseoverskridende” konkurrence bedes<br />

skrive sig på inden den 30. maj.<br />

Både bestyrelsen og Skydeudvalget<br />

håber på rigtig god deltagelse. Forrige år<br />

kom vi ind på en 2-plads, mens vi sidste<br />

år rykkede ned på en 3-plads, - så lad se,<br />

om vi ikke kan tage revanche i år.<br />

snap<br />

sh ts<br />

De sidste par måneder har budt på mange<br />

festlige og højtidelige begivenheder, der<br />

er blevet ”fanget” i diverse fotografers<br />

fotolinser. – Her er et lille udpluk :<br />

Den 16. april repræsenterede flagbærer<br />

Tommy Schmidt og formand Jørgen<br />

Brøgger foreningen i den store fane- og<br />

flagparade i København i anledning af<br />

HM Dronning Margrethes 70-års fødselsdag.<br />

Den 5. maj markerede vi traditionen tro<br />

årsdagen for befrielsen efter den tyske<br />

besættelse 1940-45 ved at lægge en buket<br />

rød-hvide blomster ved mindeste-<br />

nen på havnen.<br />

Vaabenbrødreforeningen var også inviteret<br />

til at deltage med deres fane, formanden<br />

holdt en kort tale, og buketten<br />

blev lagt af vort æresmedlem Jørgen<br />

Hove, der selv var tjenstgørende i Søværnet<br />

under og efter besættelsen.<br />

Æ<br />

10 11


12<br />

Forestil dig en hverdag<br />

uden gebyrer<br />

– blandet med det<br />

Forestil vi er dig bedst en hverdag til.<br />

uden gebyrer<br />

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for<br />

0 kroner, hvis du klarer det meste selv<br />

– eller klik ind på danskebank.dk<br />

Ebeltoft Afdeling<br />

Telefon 45 12 28 90<br />

– blandet med det<br />

vi er bedst til.<br />

Kom ind og hør, hvor meget du kan få for<br />

0 kroner, hvis du klarer det meste selv<br />

– eller klik ind på danskebank.dk<br />

Ebeltoft Afdeling<br />

Telefon 45 12 28 90<br />

Restaurant Hyttefadet<br />

Havnevej 11 a · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 4647<br />

www.restaurant-hyttefadet.dk<br />

GARANT KUNDE<br />

...der betaler sig...<br />

www.sparkron.dk<br />

www.danskebank.dk<br />

-fordele i din hverdag...<br />

· Indflydelse på Sparekassen Kronjyllands<br />

ledelse via valg til repræsentantskabet<br />

www.danskebank.dk<br />

· Garantblad med gode tilbud og informationer<br />

· Garantmøder<br />

· Rejsetilbud<br />

· Tilbud om koncerter, kunstudstillinger, teaterforestillinger,<br />

godsbesøg og meget andet<br />

· Særlige gode opsparingsformer<br />

· Rabat på Værket i Randers, Tinghallen i Viborg,<br />

Randers Kunstmuseum og Fjordcentret i Voer.<br />

Restaurant<br />

mellem Jyder<br />

Juulsbakke 3 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 86 34 11 23<br />

· Garantkredit på 25.000 kroner<br />

· Gratis valutaveksling<br />

· Gratis testamentevurdering<br />

· Fordelagtige Garantlån til bil, båd eller<br />

campingvogn<br />

· Fællesskab omkring det at være GarantKunde<br />

· Fordelene er mange og afhænger af, hvor<br />

mange penge du investerer i garantikapital.<br />

Kom ind og hør nærmere...<br />

Hanne Sloth<br />

Adelgade 1<br />

8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 4633<br />

Mobil 4030 9633<br />

hanne.sloth@mail.tele.dk<br />

Hanne Sloth MODE<br />

Den 1. maj deltog vi (naturligvis) i<br />

<strong>Marineforening</strong>ens Sendemandsmøde,<br />

der afholdtes i Faaborg. Mødet fik en<br />

festlig optakt med march gennem byen<br />

efter Søværnets Tamburkorps og med<br />

optræden af Faaborg Sortkrudtskytter.<br />

Det var et godt sendemandsmøde med en<br />

god beretning ogmange gode oplysnin-<br />

ger og indlæg, - herunder om den replika<br />

af en kanonbåd fra Englandskrigene,<br />

som <strong>Marineforening</strong>en vil lade bygge<br />

og skænke til ”det museale Danmark” i<br />

anledning af <strong>Marineforening</strong>ens 100-års<br />

jubilæum i 2013, - og som i øvrigt skal<br />

bygges på Fregatten Jyllands værft.<br />

Æ<br />

13


Det blev en kæmpe-succes, da Slup-<br />

Koret underholdt ved lørdagsfrokosten<br />

I Marinestuen den 8. maj, hvor vor<br />

”Kabysrygte-lay-out’er” Niels Poulsen<br />

havde hyret dem til optræde, da han<br />

havde inviteret sine kolleger fra ”CulturCompagniet”<br />

på frokost i Marinestuen.<br />

Marinestuen var fyldt til bristepunktet,<br />

og der var travlhed bag baren,<br />

hvor der blev solgt ikke færre end 64<br />

frokostcouverter.<br />

14<br />

Søværnets Dag den 9. maj var som<br />

sædvanlig et festligt indslag i bybilledet<br />

og med en fin højtidelighed på Fregatpladsen,<br />

hvor Søværnets Tamburkorps<br />

”tog kegler” da de opførte tattoo.<br />

Det er uforståeligt, når der p.t. tales om,<br />

at Tamburkorpset måske skal nedlægges<br />

som følge af Forsvarets sparekrav. Det<br />

vil være en katastrofe.<br />

15


fra Marinens værft, om de måtte kom- tarmsbetændelse ikke det store prome<br />

ombord og se og fotografere skibet. blem, men her stødte der komplikationer<br />

De var specielt interesseret i, hvorledes til såsom sprængt bughinde, så en hos-<br />

maskinrum og lastrum var arrangeret, pitalsbehandling var påkrævet hurtigst<br />

men selvfølgelig var broen også af in- muligt. Skibet havde passeret point of no<br />

teresse.<br />

return, så det var bare fremad mod USA<br />

10 mand fra basen kom ombord, spurgte hurtigst muligt.<br />

Marts måneds kammeratskabsaften, til skibet i sække, disse blev skåret op<br />

om en masse ting og fotograferede ski- Rederiet/skibet kontaktede US<br />

hvor minedykker Jørn Peter Larsen på lugedækslet, og sukkeret hældt ned<br />

bet, og da de 8 timer senere gik i land, Coast Guard, der i Halifax havde en<br />

fortalte om sine oplevelser ombord i i lasten, hvor der var nogle havnearbej-<br />

blev vi inviteret til en tur i land. langtrækkende redningshelikopter<br />

Thetis som kommandoskib for Natos dere, der fordelte sukkeret. Flere af ar-<br />

Dagen efter blev vi vist rundt på det stående, og ca. 36 timer senere kunne<br />

minerydningsstyrke, har inspireret vort bejderne var i bare tæer, og indimellem<br />

kæmpestore område, og jeg kunne godt denne lette, idet de havde beregnet at<br />

gode medlem Knud Linnemann til disse skulle der lades lidt vand, det blev nogen<br />

forstå, at de gerne ville se vores skib, idet kunne nå skibet i åben sø, hejse den syge<br />

3 fortællinger :<br />

gange gjort ned i sukkeret.<br />

flere af deres installationer og udstyr var maskinchef op og komme ind til hospi-<br />

Fra Cubre Libre til Gin Tonic.<br />

Temperaturen var 30 – 35 grader, der var<br />

mange bier, noget af sukkeret smeltede,<br />

af lidt ældre udgaver. Lidt mærkeligt at<br />

se, når man tænker på alt det, som USA<br />

talslandepladsen med en fuelmargin på<br />

15 minutter. Det lykkedes, selvom vejret<br />

Under Jørn Peters fortælling om sin så det var lidt af en uhumskt opgave. Se-<br />

ellers kan, men vi så jo ikke alt. Impo- ikke var helt godt, men som helikop-<br />

rundtur med den kongelige marines skib nere i New York blev sukkeret losset ved<br />

nerende var det.<br />

terkaptajnen sagde: Vi klarede den og<br />

THETIS, dukkede der flere minder op. hjælp af kraner og folk i store halvbe-<br />

Kaptajnen havde ytret ønske om at se har stadig fuel til 5 minutters flyvning.<br />

Mit første møde med de vestindiske øer skidte støvler, så renligheder alt i alt var<br />

afdelingen for udstyr og radarkontrol, Maskinchefen blev behandlet og kunne<br />

var i 1967, hvor jeg var nygift. Margit så som så.<br />

og der kunne man rigtig se, at USA var efter 3 ugers intensiv ophold/behandling<br />

var med mig på Kaisa Dan på en rundtur Selvom sukkeret senere blev raffineret<br />

oppe på dupperne. Vi overværede bl.a., på hospitalet returnere til Danmark, hvor<br />

til 9 forskellige øer med generelle varer og renset på fabrikken i New York, endte<br />

hvorledes de testede flere radarer og han efter yderligere 3 måneder var rask<br />

til øerne såsom madvarer, spiritus i store det for mig med, at min favoritdrink, der<br />

andet udstyr med falske signaler, over- igen.<br />

mængder, biler, tøj, ja alt, hvad man nor- før var Cubre Libre blev skiftet til Gin/<br />

belastninger etc. Da vi også fik at vide, US Coast Guard er en stor organisation,<br />

malt bruger i et samfund.<br />

Tonic.<br />

at der var en Ubådsafdeling i samme der som her også hjælper til, selvom det<br />

Da jeg havde en god maskinbesætning,<br />

var der rig lejlighed for os til at se de Norfolk Marinebase<br />

bygning, gik vi ret imod denne. Der<br />

kom vi - til kort. Der stod 2 maskinpistol<br />

er udenfor dens normale arbejdsområde.<br />

Jeg skulle så over til skibet hurtigst<br />

mange øer, og vi kan kun give Jørn Pe- I 1986 til 1989 var jeg med til at bygge<br />

bevæbnede vagter ved hver af de 2 ind- muligt, men da det ikke var en nødsituater<br />

ret, det var en vældig stor oplevelse at de første computerstyrede køleskibe for<br />

gangsdøre, og man kunne kun komme tion, ville US Coast Guard ikke hjælpe.<br />

se disse øer og opleve befolkningen. Vi Rederiet J.Lauritzen. De skulle styres fra<br />

derind ved hjælp af speciel adgangskort, Skibet sejlede så tættere på land, og<br />

nåede alle også at smage deres fortrin- broen med en minimumsbesætning på 9<br />

så det har nok været meget tys-tys, så der der blev arrangeret en helikopter til at<br />

lige cocktail, der hed Planters Punch, en mand. Visse funktioner kunne flyttes til<br />

kom vi ikke ind.<br />

flyve mig ud til skibet i internationalt<br />

farlig drink, der bestod af ananas Juice, maskinrum eller skibskontor, hvis dette<br />

Men alt i alt en dejlig dag på en flåde- farvand.<br />

Lime og 3 slags rom.<br />

var mere hensigtsmæssigt. Dette system<br />

base/værft med flinke mennesker. Det var nemmere og billigere end at sej-<br />

Selvom øerne nationalt var lidt forskellige,<br />

fremstod de alle som et lille slags<br />

var dengang meget banebrydende for<br />

kommerciel skibsfart, og der var mange,<br />

US Coast Guard Service<br />

le ind i US Waters. Jeg kom ud til skibet,<br />

fik smidt mit grej ned og trådte ud på<br />

paradis.<br />

der var interesseret i at se skibene. Bl.a.<br />

I midten af 70erne fik en af mine kol- vangerne for at springe de sidste 3 meter,<br />

Efter at være udlosset på Grenada, vores var TV kanalen Discovery inde med en<br />

legaer blindtarmsbetændelse på vej til den kraftige vind forhindrede mig i at<br />

sidste ø, sejlede vi ned til Guadeloupe, times udsendelse om projektet.<br />

GEORGE BANK, et stort fiskeområde springe ved de første 2 overflyvninger,<br />

hvor vi skulle hente 500 tons råsukker til Jeg tog det sidste skib ud som maskinchef,<br />

i nordatlanten ud for Halifax, hvor ski- men ved den 3die måtte jeg springe, da<br />

Coca colafabrikken i New York. På da- og da vi året efter kom til Norfolk med<br />

bet skulle laste frosne fisk fra de store piloten havde sagt, at nu måtte han hjemværende<br />

tidspunkt blev den fragtet ned Tobak fra Tyrkiet, kom der forespørgsel<br />

fabriksskibe. Normalt er en blind- ad, fuelproblem igen. Jeg sprang så og Æ<br />

16 17


klarede den med en lettere forstuvning<br />

på højre fod.<br />

Men skibet kunne så sejle videre med<br />

reglementeret besætning igen.<br />

Vi siger rigtig hjertelig TAK til Knud for<br />

beretningerne. – Som vi har sagt før og<br />

Slupkorets meriter siden sidst:<br />

Langfredag havde Handelsstandsforeningen<br />

igen ansat os til at synge i Ebeltoft<br />

gader. Det blev en halvkold omgang,<br />

vejret var jo ikke helt sommerligt, men<br />

der var dog nogen handlende på gaderne.<br />

Turen startede ved Lindberg, der<br />

dog havde glemt det, men heldigvis var<br />

ekspedienterne vakse, så vi fik alligevel<br />

en drink efter vores sange. Man skal jo<br />

holde traditionerne ved lige.<br />

Vi gik rundt og sang i gaderne ca. 1½<br />

time og havde en hel del tilhørere, og<br />

sluttede af ved Hanne Sloth / Paradis<br />

forretningerne nær det gamle rådhus.<br />

Da vi skulle hjemad begyndte det at regne,<br />

så vi måtte ind til Hanne og låne et<br />

par poser til at dække harmonikasserne,<br />

så de ikke blev ødelagt af vand, medens<br />

vi vandrede tilbage til Marinestuen.<br />

Dagen efter holdt vores ”korsanger”<br />

KUKKEREN Svend Erik sin 80 års fødselsdag.<br />

Han havde i den anledning inviteret<br />

familie og venner til en lille festlighed<br />

i Marinestuen, og så var det jo en<br />

selvfølge, at vi troppede op, således at<br />

selskabet kunne blive lidt opmuntret af<br />

18<br />

gerne gentager: Så er det altid dejligt, når<br />

der er medlemmer, der vil bidrage med<br />

indlæg til ”kabysrygtet”, - det gør bladet<br />

meget mere spændende og læseværdigt.<br />

Så hold dig endelig ikke tilbage, hvis<br />

du sidder med en god historie om dine<br />

maritime oplevelser.<br />

vores smukke udseende og vores dejlige<br />

stemmer.<br />

Vi mødte op 24 sangere og 4 musikere<br />

med en del sange samt en interessant<br />

ironisk hyldesttale til fødselaren. Talen<br />

blev delt op i 3 afdelinger, således at den<br />

aldrende fødselar kunne nå at opfatte<br />

den. Talen gav en hel del latter blandt de<br />

høflige gæster.<br />

Svend Erik havde spurgt, om vi ville<br />

synge ad 2 gange, vel også fordi han<br />

havde valgt 8-9 sange ud til os, og det<br />

klarede vi fint med en lille pause imellem,<br />

hvor han med rettidig omhu havde<br />

arrangeret frikadeller, kartoffelsalat og<br />

øl til os.<br />

Nej, det blev ikke til Hummer, Kaviar eller<br />

Champagne til os, men det af Svend<br />

Erik udvalgte faldt også i god jord.<br />

Han blev senere også hyldet med en fødselsdagssang,<br />

en vingave fra foreningen<br />

samt en plakette fra U-båden ”SPRIN-<br />

GEREN ”, hvor han i sin tidlige ungdom<br />

havde aftjent noget af sin værnepligt,<br />

stakkels U-bådsfolk. At være sammen<br />

med Svend Erik på så lidt plads i så lang<br />

tid må have været en prøvelse.<br />

Admiralen havde organiseret plaketten<br />

fra U-båden SPRINGEREN, da han i<br />

anden anliggende var på besøg på flådestationen<br />

Korsør.<br />

Men atter et vellykket arrangement til<br />

glæde for de mange gæster og måske<br />

også for den kære KUKKER.<br />

Knud L.<br />

Æ<br />

19


20<br />

Ebeltoft Optik<br />

v/aut. optiker Ann Christensen<br />

Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8633 7373<br />

E-mail: ebeltoftoptik@os.dk<br />

Jesper’s Biler<br />

En god og ærlig handel<br />

Ebeltoftvej 38, Tåstrup<br />

8410 Rønde<br />

20815078<br />

ELEKTRO APS<br />

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778<br />

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse<br />

af elektriske maskiner<br />

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer<br />

Gear · Dynamoer · Generatorer<br />

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI<br />

gear<br />

MAKITA & HITACHI elværktøj<br />

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer · ExIDE<br />

batterier til alle vogne<br />

Jensens Møbler og Gulve aps<br />

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 2934 ·<br />

E-mail: gulvjensen@mail.dk<br />

www.jensensgulve.dk<br />

Murerfirma Gert SkovSen<br />

v/tømrerfirma thorkil Brouer A/S<br />

Martin Hansens Vej 5<br />

8400 Ebeltoft<br />

Tlf.: 86 34 29 57 - Mobil: 20 14 19 07<br />

Flyvefisken<br />

Stockflethsvej 12<br />

Fiskerihavnen<br />

8400 Ebeltoft<br />

www.flyvefisk.com<br />

Tlf.: 8634 0680<br />

Fax.: 8752 0734<br />

CVR-nr.: 20 08 55 41<br />

Og her er også et par ”forsinkede”<br />

billeder fra korets optræden ved ”reserve-admiral”<br />

Dalhoffs 70-års fødselsdag,<br />

der var omtalt i sidste ”Kabysrygte”<br />

(modtaget efter at sidste nr. var gået i<br />

trykken) :<br />

Æ<br />

21


22<br />

Nyheder fra<br />

Havfruerne<br />

Til skydeaftenen var vi 8 havfruer + 4,<br />

som ikke skød, men kom for hyggens<br />

skyld. Én tilmeldt var syg, og 2 dukkede<br />

ikke op.<br />

Jørgen Brøgger, Gunnar og Lisbeth<br />

hjalp os med at indstille salonriflen og<br />

alt, hvad der ellers skal hjælpes med.<br />

Og jeg kan godt sige, at det slet ikke er<br />

nemt. Der var præmier til de 3 bedste.<br />

Jette Giversen blev nr. 1 med 93 point.<br />

Kirsten Olesen, Lise Snejbjerg og undertegnede<br />

havde hver 91 point, men<br />

da Kirsten havde en x10, blev hun nr. 2.<br />

Lise og jeg skulle så have 3 omskud, og<br />

der fik Lise 28 og jeg 27 point, så Lise<br />

blev altså nr. 3. Vi sagde tak til hjælperne<br />

med en flaske rødvin. Derefter hyggede<br />

vi os med Helles hjemmebagte boller og<br />

Ros-Maries ananaskage.<br />

Lørdag d. 29. maj 2010 kl. 13<br />

Vi skal spise frokost hos Skuderne. Vi<br />

skal mødes foran Marinestuen kl. 12.00.<br />

marinestuen:<br />

Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og<br />

hver lørdag kl. 10.00-13.00<br />

Bemærk: Lukket påskelørdag,<br />

pinselørdag og 23.-31. december<br />

Kammeratskabsaftener:<br />

Den sidste torsdag i månederne januar,<br />

marts, april, september, oktober og<br />

november<br />

Generalforsamling:<br />

Den 25. februar<br />

Skydning:<br />

Hver onsdag, kl. 19.00-22.00<br />

Bussen kører kl. 12.15 præcis. Vi betaler<br />

hver især 50 kr. til bussen. Resten giver<br />

klubben. Tilmelding senest d. 20. maj.<br />

Både af hensyn til Skuderne og bussen.<br />

Torsdag d. 10. juni 2010 kl. 18.00<br />

I stedet for at grille har bestyrelsen<br />

besluttet, at vi i år skal ud og spise. Vi<br />

mødes foran Hyttefadet kl. 18.00. Klubben<br />

giver maden (den er bestilt), drikkevarer<br />

betaler hver især selv. Efter maden<br />

går vi i Marinestuen og drikker kaffe og<br />

laver noget sammen, alt efter hvad vi har<br />

lyst til. Vi skulle også gerne snakke om,<br />

hvad der skal ske, når vi ses efter sommerferien<br />

i september.<br />

Og en sidste ting: Husk at kontingentet<br />

skal betales senest d. 10. juni.<br />

Diverse tilmeldinger på følgende telefonnumre:<br />

Ulla 86344672, mobil 27385145<br />

Kirsten 86344177, mobil 22881727<br />

Helle 86342911<br />

p.b.v.<br />

Ulla<br />

Faste programpunkter og åbningstider 2010<br />

Fregatskydning den 6. marts<br />

Foreningsmesterskab den 4. september<br />

Juleskydning den 15. december<br />

Slupkor:<br />

Øveaften hver tirsdag kl. 19.00<br />

Travaljeroning:<br />

Hver onsdag kl. 19.00 i sæsonen<br />

Julebanko:<br />

Den 16. december<br />

Børnejuletræ:<br />

Den 28. december<br />

19 23


24<br />

Sir Henry<br />

Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 1987<br />

CVR 29387826<br />

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning<br />

Carsten B. Mikkelsen eftf.<br />

Svend Aage Egelund<br />

Elbjkergvej 4<br />

Fuglsø<br />

8420 Knebel<br />

8635 1082<br />

svarer hele døgnet<br />

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359<br />

Kvalificeret hjælp vedr. begravelse og bisættelse<br />

· Alle aftaler kan træffes i hjemmet<br />

ebeltoft autocenter apS<br />

v/Flemming Laigaard<br />

Car ServiCe<br />

Martin Hansens Vej 2 · 8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 8634 3366 · fax 8634 5566<br />

Mobil 4017 2131<br />

e-mail: ebeltoft@boschcarservice.dk<br />

Panoramarestaurant<br />

med havudsigt<br />

BLICHFELDT A/S<br />

Erhvervsparken 8<br />

tlf. 86 34 13 99<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

HVITVEDS<br />

BOGTRYKKERI<br />

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,<br />

madvarer eller hverves medlemmer.<br />

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at<br />

støtte en god sag og sende dig en venlig hilsen<br />

fra<br />

Kvickly<br />

<strong>EBELTOFT</strong><br />

- byens varehus<br />

Tlf. 8634 1988<br />

Besøg os på<br />

www.kvickly.dk/ebeltoft<br />

En butik mEd oplEvElsEr<br />

b. & E. AndErsEn<br />

AdElgAdE 51<br />

tlf. 8634 3455 / 8634 1009<br />

Adelgade 7 - 8400 Ebeltoft<br />

Ceresvej 16-18 - 8410 Rønde<br />

Østergade 7 - 8500 Grenaa<br />

Kirkegade 1 - 8900 Randers<br />

Telefon 70 27 84 84<br />

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft<br />

Strandvejen 29, 8400 Ebelt<br />

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde<br />

Hovedgaden 48, 1., 8410 Rønd<br />

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N<br />

Jens Baggesens Vej 88 H, 8200 Århus<br />

Tlf. 7022 70 22 0999 09 9<br />

25


•<br />

Stockflethsvej 9<br />

8400 Ebeltoft<br />

Tlf. 86 34 14 77<br />

Biltlf. 40 16 74 77<br />

Fax 86 34 18 72<br />

E-mail: sejersen@os.dk<br />

ebeltoft Låseteknik<br />

SkaFor godkendt<br />

Vi samarbejder med...<br />

grafisk design & produktion<br />

Martin Hansensvej 14-16 · 8400 Ebeltoft · 86 344 877 · Fax 86 344 711

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!