Bilag - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag - Naturstyrelsen

Bilag 4.1 Kommissorium og projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse:

Bekæmpelse af amerikansk mink (Mustela vison) i Danmark

D. 18. maj 2006

Amerikansk mink er en invasiv art, og i både Biodiversitetskonventionen og Bern

konventionens regi er der vedtaget en række anbefalinger og en handlingsplan, der retter

sig mod invasive arter.

Danmarks Miljøundersøgelser har gennemført en undersøgelse, der viste, at langt de

fleste mink der blev fanget i naturen, var opvokset på minkfarme. Fra midt 80’erne til slut

90’erne er der sket en femdobling i antallet af nedlagte mink – en stigning som indikerer en

kraftig forøgelse af den vilde bestand. Minken findes nu i alle dele af landet og anføres

som et stort problem i mange vådområder, hvor fuglelivet decimeres kraftigt eller næsten

helt forsvinder.

Mønsteret med pludselig vækst i bestanden er også set i flere andre nordlige lande

eksempelvis Sverige og England, som begge gør en ihærdig indsats for at minimere

bestandene. En indsats som ville have været langt mindre ressourcekrævende, hvis der

var grebet ind tidligere. Flere midteuropæiske lande, f.eks. Polen og Tyskland, synes at

være midt i en lignende kolonisering.

I 2002 foretog Fødevarestyrelsen en skærpelse af reglerne for indhegning af - og tilsynet

med - minkfarme således, at det må forventes, at antallet af undslupne farmdyr mindskes.

Modelberegninger fra Danmarks Miljøundersøgelser viser, at dette i sig selv ikke nødvendigvis

vil betyde et fald i den vilde bestand. I England har et totalforbud mod minkfarme

heller ikke ført til et sådan fald. Det er derfor vigtigt at følge de skærpede regler op med

bekæmpelse af vildtlevende mink.

En undersøgelse fra Zoologisk Museum, Københavns Universitet har desuden vist, at

minken ikke kun er knyttet til en enkel habitat, men forekommer i flere forskellige habitater.

Undersøgelsen viste også, at der i størstedelen af Danmarks havne lever mink, og at

havnene kan fungere som spredningscentre for mink. Mink sættes ud i havne med henblik

på bekæmpelse af rotter, men synes dog ikke at være effektive i rottebekæmpelsen.

Minkbekæmpelsen skal derfor ske i et tæt samarbejde med havne-ejerne og kommunerne,

herunder i samarbejde med de ansvarlige for rotte- og skadedyrsbekæmpelsen Danmark.

Private lodsejere og jægere, herunder Danmarks Jægerforbund, er meget vigtige samarbejdsparter.

Minkavlerne er selvfølgelig også vigtige samarbejds-partnere i projektet.

22

More magazines by this user
Similar magazines