Bilag - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Bilag - Naturstyrelsen

Bilag 4.2 Samlet fangstopgørelse

Samlede resultater

Der er fanget 373 mink i 2007 og 607 mink i 2008, i alt 980 mink i hele projektperioden. Minkene

er indsamlet i de 4 storskalaforsøg (Læsø, Bornholm, Ringkøbing Fjord og Vejlerne med i alt 207

mink) og via Skov- og Naturstyrelsens enheder (på egne arealer og udlånte fælder med i alt 720

mink). Derudover har to enheder afprøvet slagfælder på flydeplatforme (Thy og Vestsjælland med i

alt 53 mink). Mink der mere tilfældigt er indberettet og afleveret til enhederne for nedfrysning er

ikke medtaget i det samlede resultat, selvom disse henvendelser og indleverede mink indirekte er

affødt af kampagnen og projektet.

Generelt om sammenstillingen af resultaterne

I det nedenstående findes en samlet opgørelse over de mink der er indfanget i hele projektperioden.

Der kan ikke drages konklusioner omkring fældeeffektivitet eller umiddelbart foretages

sammenligninger mellem de enkelte enheders resultater. Dertil er aktiviteterne for uensartede.

Opgørelserne viser hvilke tiltag der har været i forbindelse med de forskellige aktiviteter i projektet

og viser hvordan og hvor mange mink der er fanget.

Der har været flere aktiviteter i 2008 end i 2007, heraf en konkurrence, slagfældeforsøg og flere

lokale projekter på enhederne.

Enhederne

Udlånte fælder på enhederne har som regel været almindelige trådfælder, der er lette at sætte op og

fjerne igen, når minken er fanget. Udlånsordningen har kørt på forskellig vis på de enkelte enheder

og det er ikke i alle tilfælde at et præcist fangsttal har kunnet afrapporteres. Derfor er kun de helt

sikre tal medtaget. Det har desuden ikke altid været muligt at indhente lokale oplysninger om hvor

mange fælder, der præcist har været opsat, eller hvor mange af de udlånte fælder, der reelt har været

aktive eller hvor længe.

Med hensyn til bifangst er antallet blot anført, og kan ikke bidrage med viden om de enkelte

lokaliteters indhold af bifangst, betydning af fældens placering eller effektivitet.

SMS-fælderne er afprøvet på egne arealer (ellers er andet angivet). Det er valgt at vise SMS-fælden

som selvstændig fældetype fordi informationen findes, selvom det er en almindelig trådfælde, hvor

det primært er afprøvet om teknikken virker. Nogle steder har fælderne dog været i aktiv brug på

enhedens arealer eller i et lokalt projekt igangsat af den lokale enhed, og har fanget mink.

I spørgeskemaerne som enhederne har udfyldt, er angivet hvor mange fælder der er lånt ud (som

regel almindelige LOTIN trådfælder, med mindre andet er angivet). Det opgivne antal fangne mink

er angivet på egne fælder og udlånte fælder. Under ”andre mink” er angivet f.eks. forsøg med

kassefælder eller indberetninger/aflevering af mink på enheden, som følge af projekter, der direkte

har været iværksat som følge af minkprojektet. Spørgeskemaet fra 2007 har ikke været præcist nok i

angivelserne, hvorved der for en del egne fælder ikke er oplyst et præcist antal opsatte fælder.

Udlån af fælder er fælder udlånt i udlånskampagnen på enhederne.

26

More magazines by this user
Similar magazines