beboerblad for højbjerg andelsboligforening - LiveBook

alboa.livebook.dk

beboerblad for højbjerg andelsboligforening - LiveBook

Godt Nytår

2010

BEBOERBLAD FOR

HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

NR. 2 • DECEMBER • 2009

1


Dead-line skal overholdes . Vi kan ikke garantere svar i samme nr.

Beboerblad for

Højbjerg Andelsboligforening

REDAKTION:

Inge L. Nielsen,

Saralystparken II

Leif Thøgersen, (ansv.),

Saralystparken I

Jan Rasmussen

Infochef - ALBOA - tlf. 87 406 715

28. årgang - juni 2009

Oplag 3000 eksemplarer.

Bladet udkommer 4 gange årligt.

Eftertryk tilladt med kildeangivelse

2

INDHOLD

Tilbagebetaling af varmepenge 3

Ny hjemmeside 4

Postkasser til alle 5

Udsyn og Indblik 6

Bogudgivelse 7

Rundt i afdelingerne 8-10

Læserbreve 11-15

Mænd søges 16

Affald afdeling 4 17

25 års jubilæum afd. 34 18-19

Udflugter 20-21

Repræsentantskabsmøde 22-25

Berigtigelse 25

Annoncer 26-27

Kontakt til foreningen 28

Stof til bladet sendes til:

Højbjerg Andelsboligforening

Vestergårdsvej 15 - 8260 Viby J.

Eller: habbladet@alboa.dk


Stof til næste blad skal være

redaktionen i hænde senest:

Mandag d. 22. februar 2010.


Synspunkter, der forekommer i

bladet, behøver ikke nødvendigvis

at være udtryk for redaktionens eller

foreningens standpunkt.


Lay-out:

UNI•TRYK Aps. - 8230 Åbyhøj


Tryk:

UNI•TRYK Aps. - 8230 Åbyhøj


Forsidefoto:

BeeLine

2 på den

side

NYT!

Det nye år nærmer sig - 2009 bliver

til 2010. På flere områder sker der

ændringer inden for den almene

sektor men også i samfundet.

Alle vore etagebebyggelser skal

have postkasser ved opgangen, hvis

ikke vil posten ikke blive leveret.

Der er få undtagelser, som man kan

læse om.

I øjeblikket arbejder man med at få

etableret en fælles opnotering for

alle boliger inden for den almene

sektor i Århus. Man kan så lade sig

skrive op ét sted for at få mulighed

for at søge bolig hos de århusianske

boligorganisationer, og man skal kun

betale et opnoteringsgebyr.

Der er i øjeblikket 3 systemer

i Århus, Århus Bolig, Århus BO,

Sydsamarbejdet (hvor vi hører til)

og uden for systemerne er Beder-

Malling Boligforening.

Fra 1. januar bliver det sådan, at

det vi før søgte bolig på var vores

andelsnummer. I løbet af 2010 skal

man hvert år betale et opnoteringsgebyr

for at stå som boligsøgende.

Nærmere om dette, når

man får mulighed for at læse loven.

KR.


TilbaGebeTalinG aF

varmepenGe

Som bekendtgjort i medierne er der nu langt om

længe truffet en beslutning om, hvorledes de for

meget betalte varmepenge fra årene 2004 – 2006

skal returneres til forbrugerne.

Forbrugerne deles op i 2 grupper:

Gruppe 1: Forbrugere, som har en direkte aftageraftale med leverandøren,

via egen måler i boligen.

Disse forbrugere, også de historiske forbrugere, får en tilbagebetaling

i form af en check.

For denne forbrugergruppe vil varmeprisen blive forhøjet straks

med ca. 25 %.

De forbrugere, som får varmen fra et af de private varmeværker

(Holme-Lundshøj Fjernvarme A.m.b.A. og Tranbjerg Varmeværk

A.m.b.A.), får som udgangspunkt ingen check (fortsætter med

en takstnedsættelse).

Gruppe 2: Forbrugere, som bor i en ejendom med fællesmåler.

Her er det bygningsejeren, som beslutter, om der skal ske en tilbagebetaling

i form af en check, eller om man skal fortsætte med

en takstnedsættelse.

Boligforeningen har besluttet, at tilbagebetalingen skal fortsætte via en takstnedsættelse

i årene 2008 - 2011, hvilket sikrer, at flest mulige penge kommer

tilbage til vore beboere, da vi sparer udgifter til udarbejdelse af ”tilbagebetalingsregnskab”.

Vi kan oplyse, at denne beslutning i øvrigt bakkes op af LLO og Århus Lejerforening.

John Jensen

Direktør

BOLIGFORENINGEN BO & LIV//VIBY ANDELSBOLIGFORENING //HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING


Håndværkerparken har fået ny hjemmeside

Af Per Larsen

Fra 1. Januar 2010 er det muligt at klikke ind på www.

haandvaerkerparken.dk eller www.håndværkerparken.

dk og se den nye hjemmeside.

Hjemmesiden er opbygget, så hver enkelt afdelingsbestyrelse

egenhændigt kan opdatere, vedligeholde og

udbygge netop sin afdeling. Derfor varierer mængden

af informationer også fra afdeling til afdeling.

Ud over informationer fra afdelingsbestyrelserne indeholder

hjemmesiden også informationer fra Genbrugsstedet,

Ejendomsfunktionærerne, Biksen og Bladet

HÅNDVÆRKEREN, men hjemmesiden indeholder

meget mere. Man kan deltage i et debatforum, man kan

købe og sælge effekter, man kan spørge andre til råds

- og meget mere. Det er nemlig meningen, at det er

Håndværkerparkens egne beboere, der skal være med

til at udvikle hjemmesiden.

Afdelingsbestyrelserne i Håndværkerparken har kendt

til hjemmesidens eksistens et godt stykke tid. Allerede

tilbage til oktober var hjemmesiden færdig - klar til at

blive fyldt med indhold. Der er taget en stor mængde

billeder i hver afdeling, som er lagt på hjemmesiden.

Der er skrevet meget, og alligevel er hjemmesiden

meget enkel og overskuelig. Kun 2 klik, og man har de

informationer, man leder efter.

Hjemmesiden indeholder et debatforum, som kan udvides

i det uendelige. Både med forskellige debatemner

og med kommentarer til de forskellige emner, den

indeholder. Der er en opslagstavle, hvor man kan

sælge og købe effekter. Man kan bruge den til opslag

på samme måde, som man sætter opslag i Biksen.

Opslaget vil så stå på hjemmesiden i fjorten dage, hvorefter

det automatisk vil blive fjernet.

Beboerhuset har også fået sit helt eget område, hvor

hver enkel forening eller klub, der benytter sig af

Beboerhuset, har sin egen side. Her kan man se både

aktiviteter og kontaktinformationer.

Og generelle kontaktinformationer findes naturligvis

også. Hvem ringer man til, hvis et vandrør sprænges,

hvis radiatorerne bliver kolde, eller hvis strømmen

forsvinder? Alle informationer ligger klar brug.

Et link på hjemmesiden viser hen til beboerbladet

HÅNDVÆRKEREN.

Her kan man i nær fremtid søge i gamle artikler, downloade

bladet - og komme med forslag til kommende

artikler og reportager.

Med hjemmesiden er det redaktionens håb, at den

øgede informationsmængde vil være til glæde for

rigtig mange mennesker, og måske medvirke til at gøre

Håndværkerparken

mere kendt ude i den

store, vide verden.

Håndværkerparkens

hjemmeside

er både enkel,

overskuelig og

nem at navigere

rundt i.


Postkasser til alle

Tekst: Driftsafdelingen ALBOA

Pr. 1. januar 2010 træder nye regler for opsætning af

postkasser ved alle bebyggelser.

Disse regler gælder både for etageboliger og rækkehuse/villaer.

Formålet med de nye regler er, at postbude ikke

længere må gå på trapper.

Alle almene boliger skal derfor have tilpasset sig disse

nye regler.

Opsætning af postkasser

ALBOA har derfor haft besøg af mange postkassesælgere

i det sidste års tid. Aftaler er blevet

indgået, således at vi er klar til 1. januar 2010.

Forskellige løsninger er valgt.. Mange postkasser

monteres ved siden af indgangsdøren.

Nogle monteres udenfor på stativer.

Når posten ikke kommer til døren

De beboere der hidtil har fået sin post bragt

til døren/ind af brevsprækken, får det naturligvis

ikke gjort mere.

Er du over 65 år og pensionist

Post Danmark har dog indført en undtagelse

for personer over 65 år, som er

pensionister.

Er du det, skal du en tur på Posthuset

hvis du ønsker din post bragt til døren/

brevsprækken.

På Posthuset forefindes en blanket

(spørg ved skranken) som skal udfyldes

og der skal fremlægges personlig

dokumentation for at man opfylder

kravene til at få posten bragt til

bopælen.

Det er vigtigt at påpege, at man selv skal

møde op på Posthuset, for at kunne benytte

dette tilbud.

Alle der er berørt af de nye regler vil få omdelt en

folder i løbet af december måned 2009. Folderen vil

desuden blive tilgængelig på www.alboa.dk

Læs her om baggrunden

lovgivningen

muligheden for dispensation

lokale forhold

• nøgler

• ibrugtagningen

• navn

• mærkning

5


Udsyn og Indblik

-almen arkitektur i Århus gennem 100 år

Af Lulu Grønlund og Lone Brock

Det er ikke hver dag, der udgives en bog, som skildrer

den almene arkitektur i Århus.

Og det er ikke hver dag, at alle boligforeninger i Århus

er fælles om at udgive en smuk arkitekturbog.

Men nu er det sket og dette samarbejde har resulteret

i bogen ”Udsyn og indblik” - almen arkitektur i Århus

gennem de sidste 100 år.

Hverdagsbyggeriet

Århus er mere end domkirken, Musikhuset og de andre

kendte bygninger, byen normalt er kendt for og bryster

sig af. Faktisk fylder hverdagsbyggeriet - byens 45.000

almene boliger - godt i det arkitektoniske landskab, og

det er derfor en meget væsentlig del af Århus´ arkitektur,

der med denne bog indfanges for første gang. Bogen

giver indblik i, hvordan arkitekturen i byens almene

boligbebyggelser på afgørende måde har præget byens

kvarterer og byrum op igennem det 20. århundrede.

En kreativ trio

Byens boligforeninger har allieret sig med tre Århuspersonligheder

- stadsarkitekt Gøsta Knudsen, forfatter

Louis Jensen og fotograf Anders Bach, som udgør

bogens kreative kræfter.

De tre har været vidt omkring i byen. Fra Hasselager

over Brabrand til Skejby og Lystrup har de besøgt vidt

forskellige boligområder og beskrevet disse i ord og

billeder.

I alt 17 almene arkitektoniske perler er sat i spil med

Anders Bachs stemningsfulde og velkomponerede

billeder og Gøsta Knudsens fabulerende beskrivelser af

bygningernes æstetiske udformning. Alt sammen ledsaget

og bundet sammen af Louis Jensens små underfundige

fortællinger om det rige sociale liv, der dagligt har

udspillet og udspiller sig i bebyggelserne.

Et bevidst fokus

Almene boliger præger nu og da avisernes forsider

med negative historier om social uro, kriminalitet og

fattigdom. Historierne stammer som oftest om forhold

og begivenheder i de af vores boliger, der blev bygget

i 1960´erne og 1970´erne. Hvad de færreste ved er,

at præcis disse boligområder kun udgør ca. 15% af de

almene boliger i Århus. De andre 85% omtales sjældent

i medierne, for her leves livet stilfærdigt og uden

problemer og det har det gjort i årtier.

Vi har valgt 17 arkitektoniske pletskud, der afspejler

den tidsperiode, de er bygget i og som har udgjort og

til stadighed udgør rammerne om et spændende og

mangfoldigt socialt liv, som har præget generationer

gennem tiden. Det er vel også de færreste, der er klar

over, at hver 4. århusianer bor i en almen bolig.


Bogudgivelse

Med Udsyn og indblik - almen arkitektur i Århus gennem

100 år vil vi, de almene boligorganisationer ønske

Århus til lykke med 100 års jubilæet for Landsudstil- Landsudstillingen

i 1909.

Samtidig er bogen også et udtryk for, at vi er parate

til også i fremtiden at bidrage til de næste mange års

udvikling i den by, vi holder allermest af.

Bogen er trykt på Narayana Press og

er udgivet med støtte fra Nykredits Fond.

Den kan købes hos byens boghandlere

for 299 kr.

Danmarks almene boliger

Imagekampagne fra BL

Boligselskabernes Landsforening har besluttet at iværksætte

en omfattende imagekampagne om om Danmarks almene boliger.

Kampagnens Kampagnens formål er at fortælle om om livet i de almene boliger.

I I et enkelt billedsprog vises livet for mange mennesker, der lever

med glæde og sorger i de almene almene boliger. boliger.

Det er en kampagne, der sigter på at gøre danskerne

stolte over Danmarks almene boliger.

Kampagnen vises på TV og i dagbladene.

Se kampagnevideoen på:

www.danmarksalmeneboliger.dk

Bogen er et til lykke

7


Rundt i afdelingerne

Ny legeplads

Tekst/Foto: Jan Rasmussen

Kalkærparken har fået en ny og

tiltrængt legeplads til afdelingens

børn. Legeredskaberne er lavet

af gode naturprodukter og de er

placeret fint ind i terrænet.

Prisen for hele herligheden ligger

omkring 200.000 kr.

Samtidig har man fået lavet de trafikdæmpende

bump på stamvejen.

De har længe været et problem,

specielt for de handicapbusser der

kommer i området, de var meget

høje og kanterne stejle.

Det er nu reguleret og der er lagt

nyt asfalt på.

Flagbrænding

Tekst/Foto: Jan Rasmussen

I forbindelse med afdelingens

Skt. Hans bål blev Dannebrog

brændt af og den ”formastelige”

flagbrænder var såmænd afdelingens

officielle flagmand Ole

Pedersen.

Afbrændingen af flaget var dog ikke

en protest mod hverken dronning,

fædreland eller regering – ej heller

en demonstration for bedre betaling

for arbejdet med at hejse flaget

ved festlige lejligheder i afd. 37.

Derimod er det god skik i Danmark,

at udflagede flag afbrændes

og IKKE bare smides bort.

Denne skik ligger tilbage fra den

tid, hvor flaget ikke måtte falde i

fjendens hænder.

8

Afd. 15 Kalkærparken

Afd. 37 Håndværkerparken

Det er i øvrigt forbudt i Danmark, at afbrænde andre landes

flag – strafferammen går op til 2 år bag tremmer hvis man

overtræder denne lov.


Afd. 15 Kalkærparken

Sådan kan det også gå...

To mus i emhætten er bedre end rotter på loftet

Tekst/Foto: Birgit og Børge Jensen

Birgit og Børge på M.P. Hansensvej

fik sig en overraskelse sidst på sommeren.

De fortæller her:

- ”Vores emhætte gik pludselig i

udu, den stoppede og det begyndte

at ryge lidt fra den. Vi kontaktede

boligforeningen og fik en aftale i

stand - og dagen efter kom servicemanden

med en ny emhætte.

Vi troede næste ikke vores egne

øjne da han tog den gamle emhætte

ned – to ganske indtørrede mus

lå helt ned i maskineriet, uha da da!

Nu må vi jo nok en tur på loftet, for

hvordan i alverden er de kommet

ned i det system?”

Birgit og Børge har medsendt et

billede af de små kræ der har lidt

en smertelig død – tænk at ligge

der i den dejlige duft af Birgits frikadeller

– uden at kunne komme ned

til dem, det må være som ”manden

på risten”.

Afd. 4 og 53 Saralystparken

Nyt varmemesterkontor

Tekst/Foto: Jan Rasmussen

Ejendomsfunktionærerne i Saralystparkerne har fået et nyt

kontor.

Hidtil har de siddet i kælderen i Saralystparken nr. 6 og på

Egebæksvej 115. Nu er de flyttet oven for jorden ved

Saralystparken nr. 5 (Ved siden af frisøren Salon Fynne).

Varmemesteren træffes som h idtil:

Mandag til fredag kl. 9.00 – 9.30

Tlf. 87 406 755 ell. 87 406 757

E-mail: vm1153@alboa.dk eller vm1104@alboa.dk

Rundt i afdelingerne


Rundt i afdelingerne

10

Afd. 15 Kalkærparken

Brand i kælder

Tekst/Foto: Finn Emsby

I juli måned udbrød en mindre

brand i ingeniørgangene under rækkehusene

i Kalkærparken. Gangene

rummer de tekniske installationer,

vand, varme, el og telefon/kabel-tv

til lejlighederne ovenover.

Branden var ikke så voldsom men

røgen bredte sig mellem blokkene

og stod op af de ”kloakdæksler”

der giver adgang til ingeniørgangene.

Uheldet har betydet at bygningsmyndighederne

har krævet en

brand/røgadskillelse mellem hver

blok og det er selvfølgelig sat i værk

omgående.


Saralystparken 1-24

Det er jo beskæmmende, at folk ikke læser reglerne,

for at bo her.

Daglig ser vi, at folk har dyner, tæpper og tøj hængende

på altanen efter kl. 12.00. Sommetider tror man, at man

er kommet til syden, så meget hænger der og flagrer på

altanerne eller udover dem.

Nu har vi jo fået vejledning med hensyn til skraldet,

men mon det hjælper?

For når man kommer ned med skraldeposen ligger der

tit og ofte alt muligt og flyder ved siden af skraldespandene

og samtidig er disse fyldt op med kasser og alt

muligt, som ikke hører hjemme i skraldespandene.

Af L eif Thøgersen

Hvad lommerne og bh’en gemte

En ulykke kommer sjældent alene...

Tekst og foto: Ole Pedersen, inspektør

Kvinden med ”nedfaldsfrugterne” er ked af det, hendes bøjle-bh

kan ikke længere løfte opgaven. Tøj er blevet ødelagt, Viggos vasketid

må aflyses, Madsen’s mangler en nøgle til hoveddøren og mere til.

Kolossale problemer, men med en let løsning.

Tøm lommerne

Sådan siger skatteministeren, og sådan siger vore varmemestre når

ulykkerne hagler ned over os. Vaskemaskinerne bliver ødelagt, når der

falder penge, nøgler, værktøj mm ud af lommerne på dit vasketøj.

Tøm lommerne inden du vasker. Og til de, der vasker feminine

beklædningsgenstande Brug en pose, når du vasker dine bh’er, så

beholder du bøjlerne, og slipper for ”nedfaldsfrugter”.

Ikke nok med det…

Metalgenstande, der sidder fast i vasketromlens huller, ødelægger

tøjet. Det bliver revet i stykker af de spidse metalstykker.

Stumperne kan også sætte sig fast i maskinen, så den taber vand,

mens den vasker. Maskinen bruger meget mere vand på den måde.

Sæben skylles for tidligt ud, så tøjet bliver ikke engang rent.

Alt i alt et sørgeligt tilfælde.

Tøm lommerne. Brug bh-pose

Du slipper for ødelagt tøj, ærgrelser og unødvendige udgifter.

Vi har modtaget

11


Vi har modtaget

Vort modersmål er dejligt

Se forretningsorden for afdelingsmøder, vedtaget på

repræsentantskabsmøde i HAB, d.29-3-08

Af Ursula Petersen, afd. 42 Holme Parkvej

Som nyt boligforeningsmedlem er

der mulighed for at sætte sig ind i

mange nye spændende ”ting” f.eks.

Brugermappen.

Den er en del af lejekontrakten, og

en opfordring til at læse den grundigt

fulgte med. Den har mange

sider. Hvad har det kostet?

Desuden er der brugt medarbejdertimer

til noget, som ikke var

anvendeligt.

Hvorfor ikke bede om kvalificeret

hjælp, når HAB tilsyneladende ikke

kunne udarbejde en tidsaktuel

brugermappe?

Det er så heldigt, at man kan lære

hele livet!

Mappen skal afleveres ved fraflytning

- evt. kan arvingerne have

fornøjelsen af at aflevere noget

værdiløst.

Hvor skal den opbevares i Alboa

regi? Fra indflytningen i 2003 til

marts 2008 brugte vi en uaktuel

mappe.

Dec. 2004 modtog HAB et brev

fra Krim Retshjælpen om følgende

uregelmæssigheder:

Manglende kontrol over stemmeberettigede

og stemmeantal

i forbindelse med afholdelse af

afdelingsmøder. Manglende urafstemning

ved vedtagelse af tilladelse

til dyrehold. Manglende villighed til

foretagelse af skriftlige afstemninger.

Fejlagtige referater fra afdelingsmøder.

Retshjælpen skal ikke betvivle

Knud Rasmussens kompetence,

men blot gøre opmærksom på, at

12

han næppe kender de enkelte

beboere, hvorfor han naturligvis

burde have undersøgt de fremmødtes

stemmerettigheder og

stemmevægte.

Det fremgår ikke af referatet, at sådan

en undersøgelse blev foretaget

På det tidspunkt, dec. 2004, havde

vi afholdt 4 afdelingsmøder, hvor

væsentlige beslutninger for den

enkeltes livskvalitet skulle træffes.

Jeg foreslår, at vi mødedeltagere/

beboere får indflydelse på det, der

står i referatet. Referenten er optaget

af at skrive og kan ikke samtidigt

følge en debat. - I 2006 og i

2007 fremkom jeg skriftligt med to

forskellige forslag til afdelingsmøder

for at få mulighed for at godkende

referaterne. Se afdeling 42’s mødereferater.

Men nej!

At være aktiv mødedeltager giver

mening og inspiration, det er en

proces, der udvikler, det er vigtigt, at

man har indflydelse på sin hverdag,

det giver overskud. En velfungerende

gruppe kan være gode rollemodeller.

Man kan være til hjælp

og glæde i selv svære stunder, eller

når hjemmehjælpen er gået hjem. I

vores afdeling har vi kunnet skiftes

til at tilbyde at koge en ekstra kartoffel

eller lave et måltid mad, når

frostmaden ikke smager osv.

I referatet fra 2009 står ”senest

14 dage efter modtagelsen af dette

referat, kan eventuelle indsigelser

afleveres skriftligt til: Formand

Freddy Nørager Poulsen - Holme

Parkvej 445. Freddy vil så undersøge

eventuelle klager, og orientere

ved næste ”molevitmøde”. - Det er

en lukket kreds bestående af dirigenten

og referenten, der bestemmer

ordlyden i referatet. Eventuelle

klager afgøres af formanden, som

hermed bliver enerådende.

I 2008 udkom ”Håndbog om

almene boliger - spilleregler for

bestyrelser, beboere og ansatte i

den almene boligsektor”.

Bogen er KAB’s bud på en moderne

grønspættebog for beboerdemokrati

og for ansatte i boligadministrationen.

Jeg vil foreslå, at

vi inviterer juridisk professor, Hans

Henrik Edlund (Århus Universitet),

som har bidraget til bogen, som

foredragsholder. Her kan alle beboere

komme med spørgsmål evt.

få et svar. Stedet kan være Beboerhuset

eller Mølleparkens Bibliotek.

Man kan f.eks. spørge: hvad sker

der med budgettet eller regnskabet,

hvis vi ikke godkender det? Hvornår

kan vi have urafstemning, og er det

en god ide? - At få ny viden er lig

med udvikling.


Fru Tolboe var en ener

Af Jette Abild, tidl. afd. fmd. i Højbjergparken

Højbjergparken har den 19. juni i år

mistet sin ældste beboer. Fru Tolboe

ville være blevet 98 år i juli md, og

tænk, hun havde nr. 1 i HAB.

I 65½ år havde hun boet i afdelingen,

og endda i samme 2 vær.

lejlighed med mand og 2 børn.

Lejligheden lå på 2.sal og var uden

altan.

Fru Tolboe var meget aktiv. Familien

tog bl.a. på campingture. Når

hun og hendes mand var hjemme

nød de at sidde ved den plads ved

vinduet, som de havde de indrettet

med et lille bord og 2 stole. Her

blev kaffen drukket og dagens avis

læst. Fru Tolboes mand døde for flere

år siden. Livet i Højbjergparken,

på Oddervej og Kragelunds Allé

blev fulgt fra pladsen ved vinduet.

Jeg har flere gange siddet på denne

plads, når jeg besøgte fru Tolboe.

Hun var glad for sin lejlighed, og

hun spurgte mig et par gange, om

jeg ikke ville have den lejlighed, når

hun ikke var mere.

Fru Tolboe kom i sognegården til

deres arrangementer. Hun fulgtes

med sin gode bekendt, Inga Sørensen,

som også bor her. Fru Tolboe

var altid selvskreven til de arrangementer,

der har været i Højbjergparken.

Billedet med fru Sørensen

stammer var en sommerfest i 2007,

hvor der blev spillet dart, petanque,

kroket og spist grillmad. Vi har også

været i Ebeltoft Zoo, hvor vi var på

Jepp-Safari. Til vore beboermøder

kom fru Tolboe også. Her lærte

hun os en ”snapsesang”, de havde

sunget ved et arrangement.

Det er nu blevet en tradition, at vi

synger den til vore beboermøder,

når der bliver nydt et stk. mad og

en snaps. Da vores ejendomsfunktionær

Jørgen Daugberg gik på

efterløn i febr. 2008, var fru Tolboe

også med ved det lille afskeds arrangement,

der blev holdt her for

afd. beboere.

Fru Tolboe havde sin egen mening,

og var ikke bange for at give denne

tilkende.

Ved et beboermøde var det på

tale, at vores gamle pæretræ skulle

fældes. Det står i græsplænen, som

fru Tolboe havde udsigt til fra sit

vindue. Men hun protesterede....

det skulle det ikke...., og det har

stået der siden, selv om der ikke

kommer pærer i det mere. Det er

meget smukt, når det blomstrer om

foråret.

Hun skrev små rim og vers ned,

så hun havde altid et og andet at

fortælle.

Tobleronedamer: Eva Tolboe og Inga Sørensen

Vi har modtaget

I maj 2008 fik vi vores nye flagstang

indviet. Nogle beboere var mødt

op til flaghejsning kl. 8.00, hvor vi

sang ”Der er ingen ting, der maner”.

Fru Tolboe sang med fra sit åbenstående

vindue. Flaget var lige uden

for hendes plads ved vinduet.

Første gang der efterfølgende blev

flaget var, da fru Tolboe fyldte år i

juli. Hun var meget glad, når flaget

var oppe. Det tynder ud i vores

ældre beboere, men der er stadig

nogle, som kan huske meget af tiden,

fra Højbjergparken blev bygget

i 1943. Der bliver et tomrum for

mig hver gang, én af de ældre forsvinder,

idet jeg har besøgt flere af

dem eller fået en sludder i området.

Æret være fru Tolboe´s minde.

1


Vi har modtaget...

Det var som at komme i Himmerige

I forbindelse med medlem nr. 1 - Eva Tolboes bortgang har vi valgt at genoptrykke

nedenstående indlæg fra det jubilæumsskrift der blev udarbejdet i forbindelse med

foreningens 40 års jubilæum i 1982

År 1942, Europa står i flammer, rationering,

folkestrejker og sortbørshandel

hører til dagens orden, mens krigsguden

Aras lader sin diabolske latter

tordne ud over menneskeheden, ”Das

grosse Vaterland” paralyserer folket

med løgne om »die Wehrmacht«s

sejrrige fremmarch eller strategiske

tilbagetrækninger, og den stærkes ret

borer sine rødder helt ned i den ellers

så fredelige danske befolkning, så nogle

udnyttes, og andre udnyttes.

Dette gælder ikke mindst inden for

boligområdet, hvor det at være almindelig

og ikke have evnen til at udnytte

ragnarokket på andres bekostning til

tider næsten utålelig.

Det følgende er en kort beskrivelse

af et møde, redaktionen af dette skrift

havde med de ældste beboere, der

alle har boet i Højbjerg Andelsboligforening

siden oprettelsen. Det var et

møde, der overvældede redaktionen

både med hensyn til deltagernes antal

(15 beboere) og disses evne til at

fortælle om ”dengang”- en evne, som

måske var en bedre sag værdig.

Et fælles træk hos alle var taknemmelighed

over, at der midt i mørket

var nogle, der troede på en tid efter

denne og trods næsten uovervindelige

restriktioner trodsede alt og begyndte

at bygge værdige boliger for »den

almindelige arbejder«. Det er ikke

vores opgave at fortælle, hvordan det

begyndte, det overlader vi til dem, der

var begivenhederne på nært hold. Blot

må vi beskære de mange indtryk af

pladsmangel, da det ellers ville fylde

hele bladet.

”Værs’god, l unge pensionister,

ordet er jeres!”

I en lille toværelses lejlighed i den

nordlige del af Århus er far, mor og et

par børn samlet efter morgenkaffen

en søndag morgen. Moderen er optaget

i det lille dårligt indrettede køkken,

hvor opvasken fra morgenbordet skal

ryddes af vejen, for børnene skulle jo

gerne vaskes, og søndagsmiddagen

laves, alt imens der koges børnetøj på

det lille gasbord.

1

Inde i stuen sidder far og forsøger

at læse ”Demokraten”, mens børnene

giver udtryk for deres livsglæde,

selvom pladsen er trang. En evindelig

tyssen for ikke at vække værtens vrede

over larm i lejligheden er virkningsløs,

og hvad skal man gøre, når der ikke

er andre udfoldelsesmuligheder for

børn end gaden, og den er for stor og

børnene for små.

Pludselig står der at læse i avisen,

at man agter at bygge nye boliger i

Højbjerg, beregnet til almindelige mennesker,

endda med børn. Dette må undersøges

nøjere, og uden at vække for

store forhåbninger hos familien tager

far sin cykel og kører ud for at se, hvad

dette er for noget. Og uden at røbe

sine planer beslutter han, at her vil de

bo. Altså, på med vanten, finde frem til

den, der bestemmer, overtale denne

og få tildelt en lejlighed.

Det lyder enkelt, men kun en selvoplevelse

kan beskrive vanskelighederne.

Cykelturen til Højbjerg blev foretaget

mange gange for at følge byggeriet og

sikre sig, at drømmen blev til virkelighed,

og det blev den.

Kære læsere, andelshaver nr. 1 og foreningens

næstformand igennem 12-13

år blev en realitet.

På et smedeværksted i Århus står

en af fagets stoute håndværkere og

tænker bekymret på, om den lejlighed,

han efter stor møje har fået tildelt i

Højbjerg Andelsboligforening, mon

når at blive færdig til tiden, da hans

familie ellers ikke har noget sted at bo.

Bygningshåndværkerne vil ikke love

noget, de siger, at det ikke kan blive til

noget, da byggeriet overhovedet ikke

kan blive tørt til det lovede indflytningstidspunkt.

Men hvad gør en rigtig

smed så. Han får en ide, cykler for 20.

gang til Højbjerg og spørger, om han

må hugge hul i skorstenen og sætte en

brændeovn op, så lejligheden kan blive

tør, til familien skal flytte ind. Bygningsfolkene

ryster på hovedet, men det

kan vel ingen skade gøre, og hvad

sker. Man spørger mester, om man må

fuske en brændeovn, selvom jern er

en mangelvare, får man lov, og følgen

blev, at bygningshåndværkerne fik en

lun frokoststue, og smeden flyttede

ind i en tør lejlighed til den planlagte

tid. Man er vel ikke smed for ingenting.

I øvrigt blev brændeovnen brugt til

at lave mad på de første år, familien

boede der.

I den halvtunge klamme efterårsluft

på en gårdsplads ved et lille hus i

Tranbjerg står en mand og pumper

vand ved en gammel vandpumpe. Han

bor i en lille fugtig kælderlejlighed, som

han har erhvervet efter en ungkarl,

der ikke var tilfreds med stedet, intet

vand, afløb eller gas. Vandet hentes i

gården, og maden tilberedes over en

primus. Lejligheden driver af fugt og er

absolut ikke et sted for 3 mindre børn,

men familien var så heldig at få denne

lejlighed mod selv at istandsætte den

og gøre den beboelig.

Manden er ansat som ufaglært arbejder

på et nybyggeri i Højbjerg, som

ser ud til at blive alle tiders. Mon man

kunne få en lejlighed der? Chancerne

er ikke store, da denne kommune ikke

er begejstret for at lade småkårsfolk

flytte til. De er ikke særlig gode skatteydere

og kunne jo blive en belastning

for socialforvaltningen.

Hensynet til børnene vejer tungt, og

mens byggeriet skrider frem, vokser

beslutningen om at prøve at få en

lejlighed i dette nye byggeri. Et renderi

efter besluttende personer begynder,

og resultatet bliver, at den tredje lejlighed

i Højbjergparken er udlejet.

I en taglejlighed i Højbjerg læser en

mand om et møde, der skal holdes på

»Hotel Kragelund« om et nybyggeri,

der er i gang, og da familien ikke har

megen plads, beslutter han at gå til

det møde. Det koster da ikke noget

at lytte.

Nedslået kommer han hjem og

fortæller, at det kan de godt slå ud af

hovedet, da en lejlighed i dette byggeri

vil komme til at koste ca. 50 kr. om

måneden.

Der er en ting, han ikke kan glemme:

Det blev sagt på mødet, at man ikke


lev lejere, men andelshavere og ikke

umiddelbart kan siges op - noget

familien går i evig angst for, hvor den

bor nu. Efter nætters samtale og

planlægning tager man chancen, søger

en lejlighed i Højbjergparken og får en

tildelt.

Man skulle tro, at denne beskrivelse

af nogle af de 48 andelshavere, der fik

bopæl i Højbjergparken, er konstrueret,

men det er ikke tilfældet, det er

en gengivelse af den fortælleglæde,

vore gæster lagde for dagen indebar,

så nøjagtig som en gengivelse kan blive

med dette fænomens svagheder.

Vor beretning kunne måske godt slutte

her med ordene: »Og alle levede

lykkeligt osv.«. Men faktisk begynder historien

først her. I det sene efterår begyndte

flytningerne fra forskellige steder

i byen med de forhåndenværende

transportmidler. Enten lånte man en

hestevogn hos en bonde på landet

eller brugte trækvogn, og med disse

menneske- eller hestetrukne køretøjer

belæsset med indbo kunne man flere

gange køre frem og tilbage, inden alle

ens ejendele var i hus, men var vejen

end lang og flyttelæsset tungt, gav det

ekstra kræfter, at forventningens glæde

hver gang kørte med. Og blev man

lidt træt, gav det styrke at tænke på, at

man ikke længere var almindelig lejer,

men andelshaver.

Og hvilket byggeri overtog man så?

Det var jo under krigen med alle de

besværligheder, dette indebar, med

kun få eller manglende materialer til

rådighed, så det var svært at få byggeriet

færdigt, til indflytningerne fandt

sted. Folk måtte tage det, som det

var. Nogle steder manglede der gulve,

andre steder var der intet køkkenbord,

og på de trappeløb, der var lavet,

fandtes intet gelænder. Ja, et sted var

der end ikke en trappe, men så brugte

man murerstilladset som trappe og

vinduet som indgangsdør. At der

manglede dørgreb i de få døre, der var

monteret, tog man som en oplevelse.

Som en af de kvindelige gæster sagde:

»Godt nok var der intet køkkenbord

i lejligheden, da vi flyttede ind, men

pyt med det, Jørgensens, der flyttede

ind ovenover med 4 børn, manglede

hoveddøren, det var da

værre«.

På grund af restriktioner måtte der

kun være en radiator i hver lejlighed,

og i mange tilfælde måtte beboerne

nøjes med en lille radiator, der egentlig

var beregnet til brug i soveværelset.

Men den klarede man sig med, indtil

den, der var beregnet til stuen, blev

monteret. Når dette var sket, blev

den lille radiator afmonteret og sat i

kælderen eller overflyttet til en anden

lejlighed, hvor der manglede varme.

Ak ja, det var mere vigtigt at skaffe

Kruppkoncernen materialer til fremstilling

af kanoner, end det var at sørge

for opvarmningsmuligheder for nogle

tilfældige civilister i Højbjerg. Selvom

man havde en radiator, kunne varmeproblemet

ikke løses uden centralfyr,

og da man med stort besvær havde

fremtryllet et stokerfyr fra Hyttemeier

i Odense, ville skæbnen, at dette fyr

blev forsinket på grund af sabotage

- og så var man lige langt – men radiatorerne

var skam pæne at se på. Til alt

held var bebyggelsen fra starten projekteret

til kakkelovnsopvarmning, så

skorstenen fandtes endnu. De ukuelige

indflyttere tog sagen i egen hånd, og

ved venners hjælp eller handel under

bordet fremskaffede man diverse kakkel-

eller brændeovne.

Endelig den 3. november kom fyret, og

så havde man både en centralkedel og

de fleste steder en radiator, men ingen

brændsel. Også dette problem fandt

man en løsning på.

Der boede nemlig en vognmand

i bebyggelsen, og for gode ord og

ekstra betaling, 50 kr. pr. tur (svarende

til en måneds husleje), fik man ham

til at fyre sit generatordrevne køretøj

op og køre til Søby brunkulslejer

syd for Herning, hvor han i timevis

måtte holde i kilometerlange køer

for at få et læs våde brunkul med

hjem til Højbjerg. Hvis det svigtede

med brunkullene, havde nogle fundet

ud af, at der var lagt et lag slagger,

hvor det fremtidige parkanlæg var

påtænkt. Hvad gjorde man så? Jo, man

tog blot af disse slagger, og puttede

dem i centralfyret, Keine Hexerei, nur

Behandigkeit.

Midt i den sprudlende fortælleglæde,

der føg på kryds og tværs over bordet,

lød pludselig en myndig røst fra en af

gæsterne:

”Lad nu være med at bruge den sorte

pensel for meget ved beskrivelsen

af vore indflytningsproblemer, for ser

man stort på det, må alle små hulk

forstumme til fordel for de goder,

Vi har modtaget...

der trods alt var ved dette byggeri i

forhold til de muligheder, de fleste af

indflytterne var vant til. Tænk blot på

beliggenheden, tæt ved skov og strand

og gode velindrettede lejligheder med

eget toilet monteret med både håndvask

og bruser. Vel var der i starten

kun koldt vand, men til gengæld fik

man et virkelig frisk bad.«

Trafikforholdene var skam i orden,

man kunne flere gange om dagen

komme ind til Århus for 35 øre, Og

tænk på den revolution det var, at der

fandtes vaskemaskine med centrifuge

og varmerulle, hvilket var en virkelig

landvinding for husmødrene med de

mange børn. Dengang var der 100

børn i de 48 lejligheder. Børnene

havde her fået et rigtigt fristed med

legeplads med gynger og sandkasse og

et sted til boldspil, der helt var deres

eget. Jo, det var et paradis i forhold til

det, de havde været vant til. I dag er

der desværre kun 4 børn i afdelingen.

Dette er absolut ikke et fyldestgørende

referat af alle de indtryk og minder,

der dukkede op på mødet med disse

brave pionerer fra HOPLA-generationen.

Ustandseligt lød det:

»Kan du huske, kan du huske ... «,

Midt i alle disse, for en nutidig forvænt

beboer næsten uforståelige vanskeligheder,

begyndte en ny epoke i indflytternes

tilværelse. Man blev indkaldt

til noget, der hed beboermøde og

taget med på råd, det var noget nyt og

positivt.

Det foregik i starten på Hotel Kragelund«,

men da besættelsesmagten

okkuperede dette hotel, gjorde man

som man plejede, tog sagen i egen

hånd og flyttede møderne ned i den

lokale biograf, hvor man fik lov til at

være søndag formiddag.

På vor forespørgsel, om det alligevel

ikke var noget besværligt at skulle

leve under disse forhold, fik vi for

første gang et bebrejdende blik fra

vore gæster og blev sat på plads med

ordene: ”DET VAR SOM AT KOMME I

HIMMERIGE«.

Hermed en tak fra redaktionen, ikke

fordi vi måtte skrive om jeres start i

Højbjerg Andelsboligforening, men fordi

vi måtte få den oplevelse at være sammen

med jer denne dag, og et oprigtigt

tillykke til jer med de 40 år.

15


Afd. 20 - Tranbjergparken...

Mænd søges!

Tranbjergparkens Hyggeklub er stedet, hvor du kan

slappe af fra dagens stress og jag, hvor du han hygge

dig over en kop kaffe og f.eks. et spil kort. Men vi

mangler nogle mænd så vi kan få alle bordene besat.

Har du lyst til at spille kort er du velkommen hver

mandag kl. 1400-1700 - tilbudet gælder for alle beboere

i Højbjerg Andelsboligforening - altså ikke kun

Tranbjergparken.

Mandag kl. 14 00 -17 00

Beboerhuset, Torvevænget 2, 8310 Tranbjerg

Hyggeklubben er også mange andre ting...

1

Tranbjergparkens Hyggeklub

Beboerhuset

Torvevænget 2

8310 Tranbjerg

Vil du arbejde med ler, porcelæn, glas, keramik -

så har vi vores egen ovn i kælderen.

Du kan arbejde med serviet-decoupage - et sjovt

og spændende kunsthåndværk, kunsthåndværk, som alle kan lære. lære.

Vi har én, som kan undervise dig.

Du kan også bare komme

og hygge dig med en kop

kaffe og en lille sludder.

Der er åben for mænd og

kvinder fra alle afdelinger i

boligforeningen.

Har du en god idé til nye

initiativer hører vi gerne om

det

Kontaktpersoner:

Tove Himmer tlf. 8629 0394 ell. 2464 9072

Anny Rasmussen tlf. 8627 7550

Hanne Olsen tlf. 5123 5878 ell. 4692 69 33


Endelig har afdelingen fået nedgravet

affaldet.

Det har taget ca. 3 år for at nå så

langt.

Helt færdig bliver området først til

foråret. Der skal nye fliser, beplantning

og en bænk, så beboerne i nr.

33 og 34 kan få noget pænt at se på,

de har i mange år kun haft skraldespande

udenfor vinduerne, men nu

lysner det.

Bestyrelsen ved godt, at det er lidt

langt man skal gå med affaldet, vi

håber dog at alle beboerne bliver

glade for det, helt gratis har det jo

ikke været.

Vi vil gerne opfordre beboerne til

KUN at bruge afdelingens affaldsplads

og IKKE bruge skurene i

afd. 53.

Afd. 4 Affald

Af Inge L Nielsen – foto Henning W Nielsen

17


Jubilæumsdagen startede kl. 8.30

på parkeringspladsen øverst ved

Sadelmagertoften. Her mødtes en

lille flok morgenfriske beboere med

gårdmusikantduoen Basseralle, alias

Ole Spillemand Jensen og Lene

Riis. Den næste halve time kunne

høres sang og musik fra harmonika

og guitar i hele Sadelmagertoften.

Dette skulle signalere, at jubilæet

nu var i fuld gang, og at man skulle

til morgenkaffe i P4. Basseralle og

de fremmødte beboere gik rundt

på stierne i hele afd. 34, og der

blev placeret et fødselsdagsflag ved

samtlige husstande.

Ved nitiden var det lille optog nået

til P4, som var lejet til jubilæumsdagen.

Her ventede der os et lækkert

morgenbuffetbord med rundstykker,

pålæg, ost, morgenkager mv.

Kaffe og morgenbitter blev indtaget

til Basseralles fascinerende underholdning.

Ole Spillemand demonstrerede

sin musikalske alsidighed

ved også at spille på violin, sav,

skeer og på ”snor på kæp og balje”.

Basseralle formåede både at nå ud

til og at inddrage publikum.

Til de næste arrangementer fra

kl. 11.30 til kl. 15.00 havde afd. 34

inviteret alle børn i hele Håndvær-

18

25 års jubilæumsfest i afd. 34

Gårdmusikanter

Sommer og Sol

Skrevet af Turi Juul-Lassen, afd. 34

Hip Hop

Dans

Ole Gas

kerparken. Det var der heldigvis

nogle børn og forældre, der benyttede

sig af.

Fra kl. 11.30 og en lille time frem

lavede Børnekulissen Hatteteater

med børnene. I små hold skulle

børnene skiftes til at være ”på”.

Hvert barn skulle så vælge en af

de sjove hovedbeklædninger og

en rolle, de ville spille. Især rollen

som prinsesse var populær blandt

pigerne. På trods af, at flertallet af

de medvirkende ind imellem var

små prinsesser, kunne Marianne Sørensen

fra Børnekulissen fremtrylle

meget forskellige og sjove historier,

hvori der også var indlagt replikker

til børnene.

Efter hatteteaterforestillingen trak

folk udenfor til de opstillede borde.

Her var Festkongen nemlig i fuld

gang med at grille pølser til alle. Vejret

var godt – sommer og solskin

– og humøret var højt hos både

børn og voksne. Det var rigtigt hyggeligt

at få snakket med naboer og

andre fra vores afdeling, men også

med de fremmødte fra Håndværkerparkens

øvrige afdelinger. Der

var grillpølser og brød, sodavand

og fadøl, som man nu havde lyst til.

Selvfølgelig var der kaffe og the på

Hatteteater Gallamiddag

Morgenbord

Discjockey

Dette var nogle af ingredienserne til jubilæumsfesten for beboerne i Håndværkerparkens

afd. 34. I år er det nemlig 25 år siden, afd. 34 blev født. Jubilæet blev fejret lørdag den

13. juni 2009 og varede fra morgen-stunden til efter midnat. Flere af jubilarerne har boet

i afdelingen i samtlige 25 år.

kanden hele dagen. Inden dagens

næste arrangement blev der delt

slik og is ud til alle – også til de

voksne.

Ved totiden dukkede Mads Vad op.

Den næste times tid skulle Mads

undervise børnene i at danse Kid

Stylez. Børnene gik med Mads

indenfor i P4, hvor dansen skulle

foregå. De fleste voksne gik med

ind for at kigge på. Mads lærte

børnene at danse en lille serie til

musik i stilarten Hip Hop. Det var

rigtig flot, at børnene kunne lære

at danse en sådan serie på så kort

tid. Også dette arrangement var

populært. Mange af børnene kunne

kende Mads fra fjernsynet. Efter

arrangementet skrev Mads autografer

og snakkede med børnene.

Herefter holdt jubilæet et par

timers pause.


Gallafesten startede kl. 18.30 med

velkomstdrink til de 60 festklædte

beboere, der mødte op. Discjockey

Casper Mølgaard var allerede på

plads, og han sørgede for musikken

hele aftenen. Festkongen havde

sørget for borddækning, mad og

opvask under hele jubilæumsarrangementet.

Vi beboere skulle blot

feste.

Middagen var arrangeret som buffeter.

Alt kød skulle hentes udenfor,

hvor kokken stod og grillede.

Grillbuffeten bestod af tilberedninger

med laks, tigerrejer, revelsben,

oksefilet, kyllingebryst og chili/ostepølser.

Kartoffel- og salatbuffeten

var placeret i foyeren. Her var

anrettet 3 forskellige slags kartofler

og 5 forskellige slags salater. Det

var bare rigtig lækkert. Til at drikke

var der hvid- og rødvin, fadøl samt

sodavand ad libitum.

Midt under spisningen skulle de

vaskeægte jubilarer fejres. Blandt de

festdeltagende beboere var nemlig

7 beboere, der har boet i Håndværkerparkens

afd. 34 i alle 25 år.

Henriette Frandsen fra festudvalget

kaldte de 7 jubilarer op og overrakte

hver enkelt en stor urtepotte

med flotte margueritter. Herefter

blev der taget billeder af jubilarerne.

De 7 jubilarer er: Lone Holm, Poul

Monrad, Inge-Lise Monrad, Lis Beck,

Turi Juul-Lassen, Vibeke Ladefoged

og Else Andersen.

Ved 21- tiden var vi færdige med at

spise hovedretten, men i mellemtiden

var Ole Gas ankommet. Han

skulle nemlig underholde mellem

hovedretten og desserten. Ole Gas

har specialiseret sig i at kopiere

Kim Larsen og synger hans numre.

Ole Gas både ligner og synger som

Kim Larsen. Man kunne selvfølgelig

godt både se og høre, at det

ikke var Kim Larsen, men ligheden

var meget slående. I hvert fald var

stemningen i top, og der kom gang i

den på dansegulvet.

Da Ole Gas var færdig med at

optræde, var dessertbuffeten anrettet:

kongetærte (jordbær-tærte),

mokka fragaliteroulade med frugt

og mangocoulis samt vaniljeis – og

dertil dessertvin.

Herefter var klokken blevet ca. 23,

og enkelte beboere begyndte at gå

hjem. Ellers sad man og snakkede

og hyggede sig. Der blev afholdt en

quiz, der handlede om vores nye

afdelingsbestyrelsesformand Sven

Ole Pedersen. Quizzen var lavet

og udformet som en tipskupon.

Man kunne nu teste sit kendskab

til formanden og måske også lære

nye sider af ham at kende. Der var

chokoladepræmier til de 20 bedste.

Kl. 01.00 sluttede festen, og vi

måtte tage afsked med den trofaste

DJ. En lille hård kerne sad

stadig tilbage og havde slet ikke

lyst til at gå hjem. Rygtet siger, at

denne lille festglade gruppe festede

videre nede hos Vibeke til kl. 5 om

morgenen!

1


Udflugter

Sommerudflugt

for de tre

Saralystparker

Tekst: Leif Thøgersen / Foto: Orla Andersen

Lørdag den 15/8 var vi blevet

inviteret på den årlige udflugt til

Samsø. Det var åbenbart noget

der faldt i god jord, for det er

meget længe siden, der har været

så mange tilmeldte.

Dagen startede strålende, idet det

regnede temmelig meget, da vi

skulle over til busserne ved Saralyst

Brugs, men det var ikke noget der

generede, for humøret var højt

alligevel. Som vi så mange gange

havde hørt om Samsøfærgerne, ja

så var tidspunktet også lavet om,

men det nye tidspunkt fungerede i

hvert fald.

Vel ankommet til Hou kom vi ombord

men det viste sig, at der var

så mange med, at det kneb med at

få en stol at sidde på, men det gik

alligevel.

Vel ankommet til samsø, fik hver af

busserne en lokal guide med, det

var en meget fin idé. Vi fik meget

grundig rundvisning og mange

gode historier om de forskellige

ting, vi så. Samtidig var det lavet så

man kørte forskellige ruter med

busserne. Der er meget skønt på

Samsø, meget frodigt og grønt.

Vi startede med Vesborg Fyr,

hvorfra der er en fantastisk udsigt

udover vandet over mod Sjælland.

Derefter kørte vi mod den største

by, Tranebjerg, hvor vi skulle spise

middag på Flinchs Hotel. Det var

en virkelig lækker middag med en

super oksesteg med tilbehør, derefter

kaffe med æblekage til.

20

Derefter kørte vi op imod Nordby,

hvor vi havde en pause til at gå

rundt i den skønne by med et dejligt

gadekær omgivet af de skønneste

bindingsværkshuse, det er en

rigtig idyl.

Vi kørte videre ned oppe fra

Nordby mod Stavns langs med

fjorden, hvor der ligger mange

ubeboede områder. Videre ned

mod Ballen, vi var inde at besøge

gårdbutikken Langemarksgård, hvor

man kunne købe mange forskellige

hjemmelavede ting, såsom marmelade,

asier og rødbeder.

Videre ned mod øens eneste

herregård Brattingsborg, som nu

ejer en del af øen men som i sine

velmagtsdage faktisk ejede hele

øen. Vi var også inde i Kolby, hvor

vi besøgte Stavnsbjerggård, Samsø

Vandrerhjem, AKTIV FERIE. Det

var en ganske ung mand, der fik

en god idé at starte dette, som er

blevet en stor succes.

Det er et familiedrevet feriested

med overnatning og restaurant i

skøn forening med sjove og spændende

aktiviteter for dem, der har

lyst til en aktiv og fælles ferie, idet

der er mange forskellige aktiviteter.

Der er også mulighed for overnatning

i dejlige lyse værelser med

bad og toilet, men man kan også

overnatte tæt på naturen i shelter.

Der hører også restaurant til, hvor

man kan købe alle dagens måltider.

Efterhånden var det ved at være

tid til hjemturen, så vi fortsatte

til Kolby Kås. Færgen kom og vi

kørte om bord, og det viste sig, at

der ikke var så mange med, men

samtidig var der dækket op til

kaffebord inde i salonen til os, det

var dejligt at slutte af med på en

virkelig dejlig tur.

Hjertelig tak til arrangørerne og ikke

mindst til Anny for et godt arrangement.


Saralystparkerne - Tur til

Tekst: Inge L Nielsen / Foto: Henning W Nielsen Legoland

Tre busser var nødvendige i år.

Det er dejligt at se så mange beboere

bakker op, når afdelingerne

arrangerer udflugt.

Vi havde en rigtig dejlig dag i

Legoland – fint vejr det meste af

dagen, men sidst på dagen kom

der godt nok en kæmpe regnbyge.

Det kunne ikke ødelægge humøret,

de fleste udendørs ting var

prøvet, så nu var der lejlighed til

at se indendørs, hvor der også var

meget at se.

Hjemturen gik fint, alle mødte til

tiden. Det er virkelig flot at, alle

overholdt afgangstiden.

Der bliver en ny tur igen i august,

hvor den går hen, ved vi ikke på

Plus50 i Jesperhus Blomsterpark

Tekst: Joan Gadegaard / Foto: Henning Nielsen

D. 26-08-09 var Plus50 vært for

en tur til Jesperhus Blomsterpark.

Vi mødtes i p. 4 kl. 09.00 hvor bussen

kom og hentede os. Vi var 31

mennesker afsted. Dagen srartede

med solskin og godt humør. Turen

til Jesperhus er jo rimelg lang så vi

gjorde holdt ved Rindsholm Kro

hvor vi fik kaffe og dejlig kringle,

det var et rigtig hyggeligt sted med

flotte omgivelser.

Turen gik derefter videre til Jesperhus,

hvor vi ankom ca. 12.30, så vi

havde en lille time til at gå omkring

inden vi skulle have frokost, et dejligt

ta-selv-bord. Derefter havde vi

masser af tid til at fortsætte turen

rundt i blomsterparken, til fods

eller eller i toget der kørte rundt i

en stor del af parken. Kl. 17.00 gik

turen hjemad og vi blev sat af ved

p. 4 igen kl. ca. 19.00

Udflugter

Plus50 vil gerne lave flere ture eller

andre ting, så hvis du/i har nogle

idéer, så vil vi gerne høre fra jer.

21


29. September 2009

Repræsentantskabsmøde

Referat redigeret af Inge L. Nielsen / Foto: Ole Pedersen

Dagsordenen blev oplæst og godkendt

Orientering fra

bestyrelsen

Regeringen og folketinget

Lønsumsafgift

Vi vandt retssagen og det betyder,

at vi skal have tilbagebetalt lønsumsafgift

for perioden 1.04.1996

– 30.4.2006.

Tilbagebetalingsbeløbet er af revisor

opgjort til kr. 3.500.000, hertil

kommer renter på ca. kr. 2.200.000.

Pengene skal tilbageføres til de

afdelinger som har betalt lønsumsafgift

over administrationsbidraget.

Tilbagebetaling af moms

Den moms vi har betalt af byggesagshonorarerne

i 2005 og 2006

skal vi have tilbage. det drejer sig

om godt 400.000 kr. + renter.

Dette beløb vil blive indtægtsført i

hovedforeningens regnskab.

Lovændringer som får betydning

for beboere i den almene sektor

Ingen rentemarginal

Med virkning fra 1.1.2010 skal afdelingerne

have tilskrevet det fulde

renteafkast.

Hidtil har afdelingsmidler i fællesforvaltningen

skulle forrentes minimum

med diskontoen minus 2%.

22

Lovændringen betyder, at afdelingerne

får en større renteindtægt

til gengæld skal der betales højere

administrationsbidrag til dækning

af den manglende rentemarginal i

hovedforeningsregi.

Opbygning af arbejdskapital

Det bliver nu muligt, at opkræve et

bidrag pr. lejemål til opbygning af

arbejdskapitalen.

Der vil blive mulighed for, at

opkræve 136 kr./bolig/år indtil arbejdskapitalen

udgør 2.633 kr./bolig.

Udlejningsreglerne

Hidtil har medlemsnummeret haft

afgørende betydning for placeringen

på ventelisterne.

Fra 1. januar 2010 har medlemsnummeret

ikke længere nogen

betydning. Efter denne dato er

det opnoteringsdatoen som afgør

placeringen på ventelisterne.

Anciennitetssystemet bevares.

Det betyder at man som bolighavende

har en fortrinsret inden for

egen afdeling og hvis man søger til

en anden afdeling indenfor samme

boligorganisation.

Børnefamiliers fortrinsret til store

boliger ophæves. Der kan dog ind-

gås aftale mellem kommunen og

boligorganisationen om, at fortrinsretten

for børnefamilier bevares.

Moms på ejendomsadministration

Med virkning fra 1. januar 2011

skal der betales moms af administrationsudgifterne

såfremt man

ikke har egen administration.

Til gengæld bortfalder lønsumsafgiften.

Merudgiften på grund af momsen

skal dækkes ind ved forhøjelse af

administrationsbidraget.

For vort vedkommende betyder

det en merudgift pr. lejemålsenhed

på 440 kr./år, svarende til 37

kr./mdr./bolig.

Nybyggeri

Rammebeløbet er blevet forhøjet

med 6% fra 1. juli 2009.

Lånenes løbetid ændres fra 35

år til 40 år. det betyder en lavere

startleje da beboernes betaling

nedsættes fra 3,4% af anskaffelsessummen

til 2,8%.

Hertil skal lægges 0,27% i bidrag.


BL - 5. Kreds:

Fælles opnotering

Der er nedsat et udvalg som skal

arbejde på, at få etableret en fælles

opnotering for alle boligorganisationerne

i Århus.

Udvalget består af personer fra:

Århus Bolig

Århus Bo

Sydsam

Beder Malling Boligforening

Indtil videre har der været afholdt

2 møder og et 3. møde er aftalt til

den 20. oktober.

Herefter skal forslaget til en fælles

opnotering behandles i hovedbestyrelsen

og efterfølgende i repræsentantskabet.

Ved etablering får vores beboere/medlemmer

mulighed for, at

søge til alle almene boliger i Århus

Kommune.

Som det er d.d. kan vore beboere

alene søge til boliger indenfor

Sydsamarbejdet.

Tildelingen af boliger bliver:

1. prioritet: bolighavende i den

afdeling hvor boliger

bliver ledig

2. prioritet: bolighavende fra en

anden afdeling

3. prioritet: udefrakommende

Højbjerg Andelsboligforening er

indstillet på, at der fortsat skal kræves

medlemskab for at man kan få

en bolig i Højbjerg Andelsboligforening.

På et ekstraordinært repræsentantskabs-møde

i efteråret vil

forslaget om en fælles opnotering

blive fremlagt.

Større renoveringsopgaver:

Afdeling 20 – Tranbjergparken

Her har afdelingen haft et ønske

om, at gennemføre en komplet

udskiftning af vinduer, døre, vandvarmere

og termostatventiler.

Arbejdet har været i licitation og

blev vedtaget af beboer-ne den 24.

juni. Arbejdet vil vare 1 år og den

samlede udgift udgør 39 mill. kr.

Arbejdet udføres af tømrerfirmaet

Eigil Rasmussen og Vvs-firmaet

Bravida A/S.

Afdeling 22 – Hjulbjergvej

Her har der igennem årene været

behov for, at få gjort noget ved

ydervæggene, hvor bl.a. vandskuringen

ikke er holdbar. Det gælder

også tagstenene og vinduerne.

En rapport er udarbejdet og

Landsbyggefonden har været på

besigtigelse den 28. april. Fonden

forventer projektet kan realiseres

i 2013 eller senere, men der er

behov for at vinduer udskiftes nu.

Afdeling 25 – Dalvangen

Her har afdelingen ønsket, at få

renoveret badeværelserne.

Der har været indhentet priser to

gange i 2008, men prisniveauet har

været for højt. En ny prisindhentning

er gennemført i 2009 og efterfølgende

er det samlede budget

på 1.700.000 kr. blevet godkendt

på et afdelingsmøde den 11. juli.

Arbejdet udføres af firmaet

Astrup-Nielsen i perioden oktober-november.

Afdeling 33 og 34 – Håndværkerparken

I og II

Her er der problemer med klimaskærmen

dvs. tage, murværk og

vinduer. Den 25. juni godkendte

afdelingsmødet enstemmigt renoveringssagen.

Udgiften er i hver

afdeling på ca. kr. 30 mill.

Arbejdet blev påbegyndt i september

og afsluttes i juli/september

2010.

Afdeling 1 – Højbjergparken

Her er der opstået permanent

forhøjet grundvandsspejl så der

skal gennemføres dræn-, ekstrafunekstrafunderings- og udtørringsarbejder.

Man har fra kommunens side lukket

en vandboring på Lyseng, det

har betydet en forhøjelse på ca. 2

meter. Man er i gang med økonomien

og fi-nansieringsmulighederne.

Finansiering, Nybyggeri

Man har mulighed for godkendelse

af ny finansieringsmulighed

for afdelinger som er taget i brug

efter 1. juli 2007, vi har søgt om

3 afdelinger som kan komme ind

under den nye lov - afdeling 51 og

52 – Frisenholt samt afdeling 29

– Hvidmosegård.

Nedgravede affaldsløsninger

Afdeling 4 – Saralystparken II har

fået etableret nedgravede affaldsløsninger.

Bliver spændende at følge.

Nyt byggeri

Hovedbestyrelsen arbejder i øjeblikket

med et byggeri i Solbjerg.

Projektet er med blandede ejerformer

hvor der skal opføres 8

ejerboliger, 6 ustøttede almene

boliger, 9 almene +55 boliger og

17 almene familieboliger.

Boligerne opføres som rækkehuse

hvor man blander de forskellige

ejerformer.

Arkitektfirmaet Frost Larsen er

koblet på.

Der er tale om et partneringsprojektjekt

med 3 deltager – en privat

bygherre og to to boligorganisationer.

boligorganisationer.

Kvote Kvote til til byggeriet byggeriet vil af af kommukommunen blive sat sat til 2010.

Projektet Projektet skal godkendes af reprærepræsentantskabet på et ekstraordinært

repræsentantskabsmøde i efteråret,

sammen med andre projekter der der

er på vej.

Fortsættes næste side...

2


ALBOA

Bankudbud

I ALBOA arbejder man i øjeblikket

med, at få et bankudbud på plads,

man vil spørge 4-5 banker om

deres vilkår for både Viby Andelsboligforening,

Højbjerg Andelsboligforening

og ALBOA, så man kun

har én bank.

Forsikring

Der er varslet voldsomme stigninger

fra forsikringsselskabet TRYG,

forsikringsporteføljen er sendt i

udbud.

Boligudlejning

Udlejningsafdelingen oplyser, at der

i øjeblikket ingen ledige boliger er,

men i én afdeling er der stadig kort

ventetid, især 3- og 4-værelses.

Det er afdeling 13 – Kærgårdsparken

i Solbjerg der er tale om.

Der er ingen venteliste til undomsboligerne

i Galten.

Fællesmøde, ejendomsfunktionærer

– HAB-VA

Der afholdes et fællesmøde med

ejendomsfunktionærerne i Viby og

Højbjerg Andelsboligfor-ening den

10. november. Temaet på mødet er

bl.a. skimmelsvamp og psykisk syge

i afdelingen.

Boligsocial medarbejder,

Rundhøj

Ulla Lerche, den boligsociale medarbejder,

er fremover, administrativt

tilknyttet Højbjerg Andelsboligforening.

Er i princippet ansat i de 4 afdelinger

på Rundhøj som er med i det

boligsociale arbejde.

Børnehaven Troldehøj

Den tidligere børnehave Troldehøj

forsøges inddraget til fællesfaciliteter

i forbindelse med det boligsociale

arbejde på Rundhøj.

Lyseng Hallen

Hallen på Lyseng er nu er realitet.

Her har flere afdelinger i Højbjerg

2

Andelsboligforening sammen med

fritidsudvalget i HAB købt mursten.

Lørdag den 3. oktober bliver det

første spadestik taget. Invitation til 1.

spadestik vil blive uddelt i pausen.

Debat:

Efter en pause på 10 minutter,

blev den mundtlige orientering

sat til debat: debat:

Kjeld Sørensen, afd. 33

Håndværkerparken I:

Moms på på administration? administration? Er vi ikke

lige sluppet for moms på ejenejendomsfunktionærer? Har hovedbestyrelsen gjort sig

nogle overvejelser?

Svar, boligforeningens formand:

Det er ikke moms på ejendomsfunktionærer

vi taler om. Det er

moms på den administrationsydelse

vi køber.

Svar, Ole Østergaard:

Hovedbestyrelsen er i gang med

overvejelser.

Leif Corell, afd. 38

Håndværkerparken VI:

Skifte til en bank? Er det fornuftigt?

Det er jo ikke ligefrem den vej

man går normalt, hvor man gerne

vil have konkurrence.

Svar, boligforeningens formand:

Vi prøver med én bank. Vil gøre

det lettere og mon ikke også det

er muligt at indgå en bedre aftale

jo flere vi er?

Inga Hvorslev, afd. 36 – Håndværkerparken

IV:

Moms på egen administration?

Jeg forstår ikke helt. Har vi ikke

egen administration?

Svar, direktør:

Højbjerg Andelsboligforening har

ikke længere egen administration.

Vi køber administrationen hos

ALBOA som er et administrationsselskab.

Derfor skal der betales

moms.

Kirsten Birkeholm, afd. 22

Hjulbjergvej:

Stor ros for det udsendte materiale

vedr. samarbejde inspektør/

afdelingsbestyrelse, inspektør/ejendomsfunktionær.

Hvordan sikrer vi, at det kommer

ud til nye bestyrelsesmedlemmer?

Svar, boligforeningens formand

Vi må finde en model, som sikrer

det kommer ud.

Kirsten Birkeholm, afd. 22

Hjulbjergvej

I referatet fra formandsmødet er

nævnt, at der ikke er nok ansatte i

ALBOA.

Det der blev sagt var, at der ikke

er nok ansatte i IT-afdelingen.

Svar, boligforeningens formand

Jeg kan ikke huske hvad der blev

sagt, men det er givetvis rigtigt når

du siger, at det var i IT-funktionen.

Kirsten Birkeholm, afd. 22

Hjulbjergvej:

Hvordan sikrer vi, at nye beboere

får udleveret det materiale som er

gældende for afdelingen ?

Er det ejendomsfunktionærer eller

administrationen som udleverer?

Svar, boligforeningens formand:

Ved ikke om det udleveres af

administrationen eller ejendomsfunktionæren.

Svar, direktør:

Det ved jeg heller ikke. Det vil

være bedst, at det er administrationen

som udleverer.

Vil sikre at materialet udleveres og

at vi får udformet en fast procedure

til sikring af, at det gældende

materiale udleveres til nyindflyttere.

Kirsten Birkeholm, afd. 22

Hjulbjergvej:

formandsmødet drøftede vi om

repræsentantskabsmøder udenfor

byen skal afholdes i Ringkøbing.

Har hovedbestyrelsen truffet en

beslutning?

Svar, boligforeningens formand:

Der er endnu ikke truffet nogen

beslutning.


Kjeld Sørensen, afd. 33

Håndværkerparken I:

Ole Østergaard nævnte, at man

var i gang med overvejelser i forbindelse

med moms på administration.

Har man overvejet fusion?

Svar, Ole Østergaard:

Ja.

Fremlæggelse af budget

2009/2010 til godkendelse

Direktøren gennemgik det udsendte

budgetforslag og kommenterede

på de nye lovtiltag:

• ingen rentemarginal

• opbygning af egenkapital

• moms på ejendomsadministration

Inga Hvorslev, afd. 36

Håndværkerparken IV:

Hvad er egen administration?

Svar, direktør:

Før vi indgik administrationssamarbejde

me d Viby Andelsboligforening,

havde vi egen administration.

Da vi besluttede administrationsfællesskabet

var der ingen der

kunne forudse, at der ville blive

lagt moms på administration i et

administrationsselskab.

Det er nu vedtaget og betyder en

merudgift i ALBOA-regi på

ca. kr. 3.500.000 årligt, en udgift

som skal betales af beboerne i

form af et større administrationsbidrag.

Kirsten Birkeholm, afd. 22

Hjulbjergvej:

Kan vi få en forklaring på fællesadministration.

Svar, direktør:

For vort vedkommende handler

det om, at vi sammen med Viby

Andelsboligforening igennem AL-

BOA har etableret en fællesadministration

i form af et andelsselskab.

Det er fællesadministration.

Budgetforslaget blev enstemmigt

godkendt.

Eventuelt

Kirsten Birkeholm, afd. 22

Hjulbjergvej:

Hvordan sikrer vi, at de nye som

flytter ind i vores afdeling bliver

gjort bekendt med de regler som

er gældende for vor afdeling.

Svar, direktør:

Jeg garanterer for at reglerne bliver

udleveret om det så sker igennem

ejendomsfunktionær eller administration

skal de nok blive udleveret.

Ole Haugaard Jensen, afd. 20

Tranbjergparken:

Hvad med en besigtigelse af

vore afdelinger?

Svar, boligforeningens formand:

Har været drøftet på flere hovedbestyrelsesmøder,

senest den

28. september 2009.

Vi ved simpelthen ikke hvordan

det skal gribes an.

Hvis alle takker ja skal vi bruge 2-3

busser og det vil tage 2-3 dage at

komme rundt til alle af-delinger.

Lone Terkildsen, afd. 20

Tranbjergparken:

Spørgsmålet blev rejst på baggrund

af, at de ansatte i forbindelse med

etableringen af ALBOA var på

rundtur.

Svar, boligforeningens formand:

Det var vigtigt, at medarbejderne

kom ud og se afdelingerne så

man vidste hvilke afdelinger man

administrerer.

Boligforeningens

formand erklærede

herefter repræsentantskabsmødet

for overstået og

takkede for en god

debat.

Berigtigelse

Rettelse til omtale

i sidste blad

Vi vil gerne bede jer bringe en

rettelse i næste nummer

af bladet. I skriver nemlig, at

beboeren i 15C døde under

branden i december.

Det var IKKE beboeren, men

en gæst hos beboeren.

Pressen skrev at det var beboeren,

men det passede ikke.

Det er vigtigt for os, at det

bliver præciseret, at den omkomne

ikke var en af vores

beboere.

Kirsten Helbo Birkeholm

Afdelingsbestyrelsen

Hovedbestyrelsen 2009

Formand:

Knud Rasmussen

Næstformand:

Ole Rix Østergaard

Bestyrelsesmedlemmer:

Inge L. Nielsen

Freddy N. Poulsen

Solveig Dinnesen

Søren Mortensen

Kim S. Jensen

25


Gæsterum udlejes • Frederiksparken

Vi har et gæsterum i Frederiksparken, og det deler vi gerne med

andre afdelinger. Gæsterummet har tre sovepladser (du skal selv

medbringe sengetøj) - der er adgang til toilet.

Leje pr. overnatning kr. 75,-

Henvendelse til:

Birthe Due Rasmussen • Tlf. 86 27 02 96

2

-For yderligere information...

BeboerhusetHUSK BANKOSPIL

HVER ONSDAG KL. 19 00

(dørene åbnes kl. 18 00 )

BEBOERHUSET

Pottemagertoften 4

8270 Højbjerg

Tlf. 86 29 71 12


JULELUKKET

Boligforeningens administration, ALBOA,

holder lukket i perioden:

Torsdag d. 24. dec.2009 til søndag d. 3. jan. 2010

(begge dage incl.)

Varmemesterkontorerne er åbne i den sædvanlige træffetid

på hverdage mellem Jul og nytår.

Ved problemer af uopsættelig karakter – uden for normal

arbejdstid, ring på tlf. 87 406 700 hvor en telefonsvarer

giver de nødvendige anvisninger.

Du kan også se www.alboa.dk infotorvet.

Boligforeningens hovedbestyrelse, bladets redaktion og

administrationen ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt

et Godt Nytår.

27


Administrationen ALBOA

Vestergårdsvej 15 • Postboks 2373 - 8260 Viby J

Tlf. 87 406 700 • Fax. 87 406 701

e-mail: post@alboa.dk • www.alboa.dk

Kontor/ekspeditionstid:

Mandag ...............kl. 10.00 -15.00

Tirsdag/onsdag ..kl. 10.00 -15.00

Torsdag ...............kl. 10.00 -17.00

Fredag .................LUKKET

Telefontid:

Mandag ...............kl. 9.30 - 15.00

Tirsdag/onsdag ..kl. 9.30 - 15.00

Torsdag ...............kl. 9.30 - 17.00

Fredag .................kl. 9.30 - 12.00

EJENDOMSFUNKTIONÆRER

Region 1:

Afd. 1 • Højbjergparken

Afd. 2 • Frederiksparken

Afd. 7 • Elverdalsparken

Afd.25 • Dalvangen

Afd.27 • Olaf Rudes Vej

Afd.32 • L.A. Ringsvej:

John Roesen

Bent Brodersen, Ivan Illingworth

Træffetid - hverdage kl. 9.00-10.00

Olaf Rudes Vej 25, kld. 87 406 871

e-mail: vm1101@alboa.dk

Træffetid: Afd.2, Højmarkvej 27, kld.

Mandag og torsdag kl. 9.00-9.30

Afd.4 • Saralystparken II:

Afd.53 Saralystparken I+III

Jens Grønnegård, Finn Nielsen

Jan R. Larsen, Ivan Jacobsen

Egebæksvej 115, kld. 87 406 857

e-mail: vm1153@alboa.dk

Afd.8 • Rundhøj Allé I (nr.4-36):

Teit Klitgaard

Rundhøj Allé 9, kld. 87 406 859

e-mail: vm1108@alboa.dk

Afd.13 • Kærgårdsparken:

Karsten Lauridsen

Kærgårdsparken 8A. 87 406 861

e-mail: vm1113@alboa.dk

28

Driftsafdelingen:

Telefontid hverdage:

kl. 11 00 - 12 00 :

Inspektørerne træffes

kun efter forudgående

telefonisk aftale.

Kontortid i Galten:

Inspektøren træffes

torsdag kl. 15 30 - 16 30

Gyvelparken 7A

HENT EN TELEFONLISTE MED DIREKTE NUMRE PÅ WWW.ALBOA.DK

Afd.15 • Kalkærparken:

Per Mikkelsen

Kalkærparken 82A. 87 406 863

e-mail: vm1115@alboa.dk

Afd.20 • Tranbjergparken

Afd.44 • Jegstruphøj

Afd.51 og 52 • Frisenholt

Lars Skovgaard

Rasmus Andersen og Bjarne Hansen

Torvevænget 176 87 406 865

e-mail: vm1120@alboa.dk

Afd.22 • Hjulbjergvej:

Karl Hansen

Hjulbjergvej 19C. 87 406 869

e-mail: vm1122@alboa.dk

Afd.26 • M.P. Hansensvej:

HAB - Driftsafdelingen 87 406 700

Afd.28 • Gartnervænget

Afd.50 • Børupvænget:

Villy Møller

Børupvej 292 87 406 887

e-mail: vm1150@alboa.dk

Afd.30 • Rundhøj Allé II (nr. 1-27):

Leo Severinsen

Rundhøj Allé 9, kld. 87 406 860

e-mail: vm1130@alboa.dk

Uregelmæssigheder uden

for normal arbejdstid:

Ved problemer, af uopsættelig

karakter, dvs. ting som

absolut ikke kan vente til det

bliver hverdag:

Ring til ALBOA

87 406 700

Telefonsvarer giver anvisning.

Se også www.alboa.dk

Det henstilles at vagtudkald

begrænses mest muligt.

Unødvendige udkald f.eks.

p.gr. af sprunget sikring, overkog

på komfuret o.l. betales

af andelshaveren !

Træffetid hverdage:

kl. 9.00-9.30

Afd.33-41 • Håndværkerparken

Afd.42 • Holme Parkvej

Afd.29 • Hvidmosegaard

Træffetid - hverdage kl. 9.00-10.00

H.C. Nielsen, Lars Nielsen

Gert Hansen, Kent B. Lau, Frode

Pedersen, Amdi Nedergaard, René B.

Christensen.

Pottemagertoften 4A. 87 406 875

e-mail: vm1133@alboa.dk

Afd.11 • Absalonsgade

Afd.12 • Rundhøjkollegiet

Afd.60 • Ingerslevs Boulevard

Ib Chr. Andersen

Rundhøj Allé 73, kld. 87 406 858

e-mail: vm1112@alboa.dk

Galten:

Afd.10 • Virkelyst

Afd.46 • Gyvelparken

Afd.48 • Generatoren

Afd.49 • Porskær:

Jørgen Friis Nielsen, Leo Svendsen

Gyvelparken 7A. 87 406 883

e-mail: vm1146@alboa.dk

Afd.19 • Hirsevænget:

Birgitte Rojek

Hirsevænget 80A 87 406 885

e-mail: vm1119@alboa.dk

Afløsere:

Ole Leibøll Jensen 87 406 700

Lars Peter Nielsen 87 406 700

More magazines by this user
Similar magazines