Hent hele folderen i pdf-format - Landsskatteretten

landsskatteretten.dk

Hent hele folderen i pdf-format - Landsskatteretten

????

Hvad gør du, hvis du ønsker

at klage over en afgørelse

Ønsker du at klage over en afgørelse til Landsskatteretten,

skal du huske følgende:

• Klagen skal være skriftlig.

• Klagen skal være begrundet.

• Du skal skrive, hvilke punkter du vil klage over.

• Du skal vedlægge en kopi af den afgørelse, du

klager over, og en kopi af myndighedens sagsfremstilling,

hvis en sådan er udarbejdet.

• Du skal desuden vedlægge kopi af de dokumenter,

der støtter og underbygger din klage.

• Hvis der skal betales klageafgift, skal du indbetale

800 kr. til bank, reg. nr. 0216,

konto nr. 4069029361.

Du kan sende klagen til Landsskatteretten med almindelig

post eller benytte klageportalen på Landsskatterettens

hjemmeside.

Når klagen er modtaget, sender Landsskatte retten en

kvittering på, at den er modtaget. Bliver det nødvendigt

at indhente supplerende oplysninger fra andre

personer eller myndigheder, sørger Landsskatteretten

for, at du bliver orienteret om dette. Du får desuden

lejlighed til at udtale dig om de nye oplysninger.

Hvor står reglerne om

Landskatteretten

????

Reglerne om Landsskatterettens virksomhed og reglerne

om omkostningsgodtgørelse fremgår af skatteforvaltningsloven

og Landsskatterettens forretningsorden.

Du kan finde reglerne på Landsskatterettens

hjemmeside.

Kontakt til Landsskatteretten

Landsskatteretten

Ved Vesterport 6, 6. sal

1612 København V

Telefon: 33 76 09 09

Mandag-torsdag 9-16

Fredag 9-15

Telefax: 33 76 08 08

CVR.nr. 10 24 28 94

Mail: lsr@lsr.dk

www.lsr.dk

EAN-nr. 5798000033726

Gyldenløvesgade

Kampmannsgade

Vester Farimagsgade

Gl.Kongevej Bernstorffsgade

S

Vesterbrogade

Ved Vesterport

S

Hammerichsgade

Rewentlowsgade

H.C.Andersens Blvd.

Udgivet af Landsskatteretten maj 2012

Layout: scheuer.aps (5708-12) Tryk: Rosemdahls-Schultz Grafisk a/s

7 spørgsmål

og svar

om Landsskatteretten


????

Hvad er Landskatteretten

Landsskatteretten er den øverste administrative klageinstans

vedrørende skatter, moms, afgifter, told, ejendomsvurderinger

og restanceinddrivelse. Retten består

af en retspræsident, tre retsformænd og 34 retsmedlemmer.

Folketinget vælger 11 retsmedlemmer, og skatteministeren

udnævner 23 (mindst 11 af disse skal være

dommere). Retsmedlemmerne medvirker ved afgørelsen

af sager, der nævnsbehandles.

Til retten er knyttet otte kontorer med hver deres fagområder

og et sekretariat med administrative opgaver.

????

Hvad kan der klages over

Du kan klage over afgørelser, som er truffet af SKAT,

skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn

og Skatterådet. Klagevejledningen fremgår af afgørelsen.

????

Hvordan behandles sagen

Når Landsskatteretten har modtaget en klage over en

afgørelse, indhentes relevant materiale i sagen. Det kan

f.eks. være supplerende oplysninger fra dig, din eventuelle

repræsentant eller fra de lokale myndigheder. Det

er sagsbehandleren, der forbereder sagen.

Møde med sagsbehandleren

Under sagens behandling er der mulighed for at drøfte

sagen og særlige spørgsmål eller detaljer med sagsbehandleren

- enten telefonisk, på rettens kontor i

København eller i særlige tilfælde lokalt.

Sagens afgørelse

Hvis sagen skal nævnsbehandles, bliver den sendt til

skriftlig votering hos rettens medlemmer. Hvis sagen

ikke skal nævnsbehandles, afgøres den af en sagsbehandler

eller en kontorchef.

I sager, der skal nævnsbehandles, er det også muligt at

anmode om et retsmøde, hvis du ønsker at forelægge

din sag mundtligt for rettens medlemmer. Et retsmøde

forlænger sagsbehandlingstiden, og retten kan afvise

anmodningen.

Når afgørelsen er truffet, sender Landsskatteretten afgørelsen

til dig og din eventuelle repræsentant.

Behandling af persondata

I forbindelse med behandlingen af sagen vil der som

regel blive indsamlet, behandlet og måske også videregivet

personoplysninger. Efter persondataloven har du

ret til:

• at blive orienteret om indsamling af oplysninger til

brug for data-behandling,

• at bede om indsigt i de oplysninger, der databehandles,

• at gøre indsigelse mod, at oplysningerne databehandles,

• at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af

oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på

anden måde er data-behandlet i strid med lovgivningen.

Reglerne om dette findes i persondatalovens §§ 31, 35

og 37. Persondataloven kan findes via

Landsskatterettens hjemmeside www.lsr.dk.

Hvor lang tid går der

Landsskatteretten lægger vægt på, at sagsbehandlingen

sker så hurtigt som muligt. Den forventede sagsbehandlingstid

vil fremgå af det kvitteringsbrev,

Landsskatte retten sender til dig.

Hvis Landsskatteretten ikke har afgjort sagen inden 6

måneder, har du mulighed for at indbringe sagen

direkte for domstolene.

????

I visse typer af sager skal der betales en afgift på

800 kr., når der klages. Det vil fremgå af klagevejledningen

i den afgørelse, du vil klage over. Pengene bliver

betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold.

Der skal ikke betales afgift, hvis sagen ikke skal

nævnsbehandles.

Hvad koster det

????

Du har ret til selv at føre din sag. Der er ikke noget

krav om, at sagen skal føres af f.eks. en revisor eller

en advokat. Udgifter til en sådan sagkyndig bistand

godtgøres med 50 %. Der ydes en godtgørelse på

100 %, hvis der gives fuldt medhold eller medhold i

overvejende grad. Der ydes dog ikke godtgørelse i

sager uden nævnsbehandling om told, afgifter eller

arbejdsgiverkontrol. Selskaber kan ikke få godtgørelse.

Ansøgning om godtgørelse skal afleveres til de regionale

skattecentre. Ansøgningsblanket kan rekvireres

hos skattecentret eller på SKATs hjemmeside

www.skat.dk.

More magazines by this user
Similar magazines