IT-rygsækken i praksis - Hjælpemidler

gronnevangskole.skoleintra.dk

IT-rygsækken i praksis - Hjælpemidler

IT-rygsækken i praksis


Præsentation

• Marie Wolter Bertelsen

IT- og læsekonsulent, VUC Roskilde

• Varetager it-rygsække for

– gymnasier, HF, SoSu-skoler

– Personlige hjælpemidler

– jobcenter-sager


Hvor kommer rygsækken fra?

•Børn

– Skolen/kommunen

–Privat

• Voksne

– I job: jobcentrene

– På studiet: skolen eller SPS

– Privat: personlige hjælpemidler (kommunen)


Hvordan får man udbytte af en itrygsæk?

• God instruktion er alfa og omega.

• It-rygsækken x instruktion = kompensation

• Uden instruktion er programmerne INTET

værd. (1x0=0)


Hvem udleverer/underviser?

• Skolens it-ansvarlige

– Positivt – lærer hurtigt hvordan man betjener programmet

– Negativt – kender kun lidt eller intet til undervisning af

ordblinde og deres vanskeligheder

• En speciallærer

– Positivt – kender til ordblindeundervisning, både teoretisk

og praktisk

– Negativt – har sjældent et indgående kendskab til betjening

af programmerne, kender for lidt til at inddrage it i en

almindelige ordblindeundervisning.


Hvem er lettest at ”opgradere”?

• Det tager lang tid at få en faglig

uddannelse i undervisning af ordblinde

• Det er overskueligt at blive bedre til at

inddrage it i undervisningen…


Underviseren skal derfor:

• Have sin læsefaglige baggrund i orden

• Kunne foretage grundinstillinger af programmerne

inden udlevering

• Tilrette programmerne til den enkelte i løbet af

undervisningen

• Kende programmernes funktioner i dybden

• Kende de situationer eleven kommer ud for i

dagligdagen – og foreslå hvordan de kan løses


Hvilke programmer

• Læs artikel i HIT 4 2007 (er på vej)

• CD-ORD 5 og FineReader

– Mikroværkstedet

– Er på mange skoler (skoleaftale/taleaftale)

• ViTre

– ViTal Vise-Ord og Vitex

– Scandis

– Er i SPS-pakkerne


Vigtige funktion i programmerne

• Oplæsningen

– Vælge stemme og indstille hastighed

– Få læst op på forskellige måder (enkeltord,

sætninger, afsnit

• demonstrer


Vigtige funktion i programmerne

• Ordforslagene

– Indstille korrektur/alternative forslag

– Indstille visning af ordforslag

– Lære ”logikken” i ordforslagene (finde roden

først)

– Lære at skrive sammensatte ord

• Demonstrer


Vigtige funktion i programmerne

• Scanning

– Udføre scanningen og styre oplæsning

– Redigere indscannet tekst (zoner)

– Bruge c-pen i de rigtige situationer (noter,

enkeltord, sætninger)


Tilrettelægge undervisning

• Eleverne skal lære:

– At betjene programmer, trykke på de rigtige

taster (2-3 timer)

– At benytte programmerne i de rigtige

situationer på de rigtige måder (4-20 timer)


De første undervisningstimer

• Lær dem at betjene programmernes funktioner

– Brug tjeklister

• Tilpas programmerne undervejs til den enkelte

– Korrektur (alternative forslag)

– måden programmet vises på skærmen

– hvilke grundordbøger skal vælges, hvilke fagordbøger


De følgende undervisningstimer

• Afprøv alle programmerne i dagligdagssituationer

– Lav sætningsdiktater med relevante fagord.

– Giv tekster til indscanning fra dagligdagen, bed dem

redigere og gøre klar til læsning.

– Simuler situationer fra

timerne/hjemmearbejde/eksamen/arbejdet hvor

programmerne skal bruges.


Nye problemer

• Når afkodning bliver afhjulpet ses ofte

vanskeligheder med læseforståelse

• Når stavningen lettes ses ofte

vanskeligheder med skriftlig formulering


Videre undervisning - 1

• Undervis i til læse-notatteknikker

– Metalæsning, tekster kan læses forskelligt

– Læse overskrifter, orientere sig i bogen

– Sorter: Hvad er mindre eller mere vigtigt

– Tag gode noter på computeren, der kan

ændres let.


Videre undervisning 2

• Undervis i skriftlig formulering

– Brug skriveskabeloner (Margit Gade 2006)

– Arbejd med struktur og opbygning af forskellige tekster

– Arbejd med at sætte punktummer, tænke på sin

modtager

– Skriv på forskellige måder (brainstorm, præcist,

bevæg dig rundt i teksten)


Ændre tænkning

• Bed eleverne tage stilling til visse store

ændringer i deres dagligdag:

– Du læser nu med dine ører = scan så meget tekst som

muligt.

– Du skal ikke mere skrive i hånden hvis det

overhovedet kan undgås. Noter, sedler, indkøbslister

– Al tekst du skriver skal lyttes igennem og rettes

igennem. Brug programmerne optimalt.


AFLIV MYTER - læsning

• Det er IKKE snyd at scanne i stedet for at læse selv!!!

• At læse med ørerne styrker OGSÅ læsningen

• Gode effekter af læsning med ørerne:

– Du får læst mere end du ellers ville gøre

– Du udvider dit ordforråd

– Du forstår dine tekster bedre første gang du hører dem

– Computeren læser hurtigere end du gør (tid spares)

– Computeren læser mere korrekt end du går (undgår

misforståelser)


AFLIV MYTER - stavning

• Det er IKKE snyd at bruge ordforslag

• Du bliver OGSÅ bedre til at stave når du bruger dem i stedet for at

skrive selv

• Gode effekter af at skrive med hjælp

– Du kan skrive med det sprog du vil, i stedet for at bruge de ord du kan

stave = bedre skriftligt ordforråd.

– Du kan koncentrere dig om indholdet i stedet for om stavningen.

– Du træner din skriftlige formulering.

– Du har mulighed for at bryde eventuelle skriveblokeringer.

– Du skriver mere end du ellers ville have gjort

– Du skriver hurtigere end før


Succes-kriterier

• Hvis eleven skal føle sig godt afhjulpet:

– Programmerne er indstillet optimalt til personen

– De oplever det som en reel fordel at skrive med

hjælp i stedet for uden

• Dvs har afprøvet programmerne i de nødvendige

situationer

• Har adgang til support – spørgsmål om brugen

• Erkendelse af behov!


Oplysninger om programmerne

• CD-ORD og Mikroværkstedet

– www.mikrov.dk

– Manualer i programmet

•ViTre

– www.scandis.suite.dk

– Er på vej med videovejledninger

– www.hokbh.dk


Litteratur og materialer

• Find MANGE links til materialer på www.dvo.dk

• Undervisning i læseteknikker f. eks.:

– ”Videregående læsning” (Elbro og Nielsen)

Dansklærerforeningen 1996

– ”Faglig læsning og skrivning – en vejledning til valgfaget”

(Guldberg red.1997)Indgår i Erhvervsskoleafdelingens

håndbogshæfteserie. http://www.uvm.dk/gammel/faglig/00.htm

• Undervisning i skriveteknikker

– ”Kompensatorisk it” (Margit Gade)

– ”Skriv bedre – bliv bedre. PRocesskrivning” (Thyrsting)

Erhvervsskolernes forlag 1995

Similar magazines