DLA Nordic Corporate Newsletter - Horten

horten.dk

DLA Nordic Corporate Newsletter - Horten

CORPORATE

Jim Øksnebjerg

Partner i Corporate afdelingen

Skattefri omstrukturering – Ændring af fusionsskatteloven

og aktieavancebeskatningsloven

Ved lov nr. 343 af 18. april 2007 blev adgangen til skattefri

omstrukturering uden tilladelse fra SKAT udvidet. Tidligere

krævedes altid tilladelse til skattefri spaltning, skattefri tilførsel

af aktiver og skattefri aktieombytning, mens der i

visse tilfælde krævedes tilladelse til skattefri fusion.

Regelændringerne trådte i kraft den 20. april 2007 og har

virkning for omstruktureringer, der har omstruktureringsdato

fra og med den 1. januar 2007.

Formålet med ændringerne er at give selskaber og koncerner en

mere enkel adgang til at omstrukturere skattefrit. En adgang som

mange af selskabernes konkurrenter i de øvrige EU-lande har.

Reglerne indebærer en væsentlig forenkling og administrativ lettelse

for aktionærer og selskaber.

Overordnet medfører ændringerne, at reglerne om skattefri

omstrukturering bliver objektiveret, således at spaltning, tilførsel

af aktiver og aktieombytning kan gennemføres skattefrit uden tilladelse

fra SKAT. De eksisterende regler opretholdes dog, således

at der kan søges tilladelse fra SKAT til den skattefri omstrukturering.

I disse tilfælde har selskaberne således valgfrihed mellem

regelsættene for skattefri omstrukturering. Med loven ophæves

de eksisterende regler om, at der i visse tilfælde skal indhentes

tilladelse fra SKAT til skattefri fusion. Skattefri fusion kræver

derfor i intet tilfælde tilladelse fra SKAT.

Fordelen, ved at en omstrukturering kan foretages skattefrit, er, at

”overdrageren” ikke bliver afståelsesbeskattet ved overdragelsen

af aktiver og/eller aktier til ”modtageren”. Endvidere kan modtageren

som udgangspunkt indtræde i overdragerens skattemæssige

stilling vedrørende de pågældende aktiver og/eller aktier. Der

kan dermed være store skattemæssige fordele forbundet med at

foretage en skattefri omstrukturering frem for en skattepligtig

omstrukturering.

I det følgende vil de overordnede principper for det objektiverede

skattefri omstruktureringssystem samt de væsentligste betingelser

for de enkelte omstruktureringsformer blive gennemgået.

Fælles værnsregler

Der er ikke efter det nye objektiverede system mulighed for at

nægte tilladelse eller stille vilkår for en tilladelse. Der er derfor

opstillet regler, såkaldte værnsregler, der skal hindre omgåelse af

skattesystemet. Værnsreglerne er delt op i fælles værnsregler og

værnsregler som alene gælder enkelte omstruktureringsformer.

Værnsreglerne gælder alene spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning.

Værnsreglerne skal bl.a. forhindre, at man som et alternativ til et

skattepligtigt salg af aktiver foretager en skattefri omstrukturering

og derefter sælger vederlagsaktierne uden nævneværdig skattepligtig

avance eller foretager store udlodninger med henblik på

nedsættelse af aktieavancen.

Det følger derfor af værnsreglerne, at såfremt vederlagsaktierne

sælges inden 3 år efter omstruktureringstidspunktet, udløser det

aktieavancebeskatning. Endvidere indføres der som udgangspunkt

et loft over udbyttebetalinger i 3 år efter omstruktureringstidspunktet,

således at der i denne periode alene kan udloddes

udbytte svarende til det regnskabsmæssige resultat.

Af andre væsentlige fælles værnsregler kan bl.a. nævnes, at værdien

af vederlagsaktierne (med tillæg af en evt. kontant udligningssum)

skal svare til handelsværdien af de tilførte aktiver og

passiver, og at SKAT af det modtagende/erhvervende selskab

skal have underretning om den skattefri omstrukturering uden tilladelse

senest ved indgivelsen af selvangivelsen for omstruktureringsåret.

Endvidere skal forholdet mellem aktiver og gæld, der ved spaltning

eller aktivtilførsel overdrages til det modtagende selskab,

svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.

Denne regel skal bl.a. forhindre, at det indskydende selskab

tømmes for værdier, således at en skattepligtig aktieavance

reduceres.

Endelig kan det indskydende/erhvervende selskab ved tilførsel af

aktiver og aktieombytning ikke fradrage sit uudnyttede fradragsberettigede

tab på aktier i gevinst på salg af aktier i det modtagende/erhvervende

selskab.

Andre værnsregler

Spaltning

Som hovedregel kan de selskaber, som efter de eksisterende

regler kan deltage i en skattefri spaltning med tilladelse fra SKAT

(primært anparts- og aktieselskaber), ligeledes foretage en skattefri

spaltning uden tilladelse fra SKAT. Der gælder dog visse undtagelser

hertil, bl.a. enkelte tilfælde hvor aktionærer er selskabsdeltagere

i både det indskydende og det modtagende sel-

6 CORPORATE - SKATTEFRI OMSTRUKTURERING – ÆNDRING AF FUSIONSSKATTELOVEN OG AKTIEAVANCEBESKATNINGSLOVEN

>>>

More magazines by this user
Similar magazines